Wijkse Courant week50

of 24 /24
ma 9:30-18:00 di t/m do: 9:30-18:00 vrij: 9:30-20:30 zat: 9:00-17:00 zo: 12:00-17:00 KERSTSHOW! Zondag 13 december geopend van 12:00 tot 17:00 uur Honddijk 11 • Culemborg • T: 0345 512136 I: www.tuincentrumvandenhurk.nl KUNSTKERSTBOMEN ZEER GROOT ASSORTIMENT, LAAGSTE PRIJSGARANTIE!!! WWW.VDKGROEP.NL | 030 - 24 55 000 DE WIND WAAIT UIT EEN ANDERE HOEK ... Voor al uw zakelijk, vip en particulier vervoer VOOR 99 , - 3 u Shirtaanbieding SLIMFIT - DIVERSE KLEUREN - STRIJKVRIJ LANGE VIESTRAAT 2C KIJK OP: BARSOIMANNENMODE.NL T.O. DE BIJENKORF ZONDAG OPEN KERST CADEAUTIP! www.wijksecourant.nl Woensdag 9 december 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Vernieuwd Cultuur Café WIJK BIJ DUURSTEDE - Vier seizoenen lang was het Cul- tuur Café een plek waar het Wijkse culturele veld en cultureel geïnteresseerden samenkwamen om elkaar te ontmoeten. Nadat ini- tiators Simone Gijben en Karel Schneider besloten dat hun tijd erop zat, droe- gen zij afgelopen jaar het stokje over aan de nieuwe Cultuurcoach Sanne Hey- mann. Zij besloot het Café aan een kleine metamorfose te onderwerpen en komt woensdag 16 december met de eerste vernieuwde edi- tie. Daar waar het café eerst standaard plaatsvond in het Calypso Theater, zal deze nu wisselend bij culturele in- stellingen in huis plaatsvin- den. Deze eerste keer is in Kasteel Duurstede. Het the- ma is ‘Luchtkastelen’, waar door spreker en ‘omdenker’ André Merlijn van reclame- bureau Beeldenstorm een draai aan gegeven wordt. De afsluitende noot van stads- dichter André van Zwieten blijft. Inloop vanaf 19.30, start om 20.00 uur. Toegang gratis, aanmelden via cul- [email protected] Langbroek - De bikkels van de D1 van voetbalvereniging SVL zijn zaterdag winterkampioen geworden. En dat deden ze zaterdag met een monsterzege: een 0-11 overwinning op DVSA D3 uit Amerongen. Dat werd uiteraard flink gevierd met champagne (alcoholvrij, wees gerust.... ) en een rit met de platte kar door Langbroek. Foto: Jan van Kooten Monsterzege voor de D1 Motie om rustig beslissing te nemen WIJK BIJ DUURSTEDE - De ge- meenteraad heeft in een vertrouwelijk overleg onder zeer grote tijdsdruk – zon- der goed inzicht in de ruim- telijk, economische en be- leidsmatige consequenties - het college ‘mandaat’ moe- ten geven om in te stemmen met een scenario waarin er in de orde van grootte 900 m2 non-food bij komt op de Horden. De genoemde fracties vin- den het nemen van een over- haaste beslissing niet ver- standig, omdat een dergelijk besluit ingrijpende gevolgen kan hebben die niet bijdra- gen aan toekomstbestendige buurtwinkelcentra en een toekomstbestendige binnen- stad. Met deze motie willen de fracties de tijdsdruk er af halen. En vragen zij het col- lege om pas met een voorstel naar de raad te komen als er een goed afgewogen (qua ruimtelijke ordening, econo- mie en beleid) en toekomst- bestendig plan ligt voor de gezamenlijke toekomst van de buurtwinkelcentra - de Horden en de Heul - en de binnenstad. Verder vragen de fracties om de winkeliersverenigingen goed bij de integrale bena- dering te betrekken. Lees verder op pagina 3. CDA, BBNu, D66 en VVD menen dat het nemen van een overhaaste beslissing over de toekomst van de Horden niet verstandig is. Daarom dienen zij gezamenlijk een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering om de tijdsdruk van het voorstel af te halen. Tijdsdruk er af bij Horden STIPTE VUTTER ZIT NIET STIL Correspondent Kees Broekman zwaait na elf jaar af bij deze krant. 3 » PUBLICATIE VALT VERKEERD Voormalig vrijwilligers ‘Nog- ges’ vinden berichtgeving over oud-directeur eenzijdig. 9 » ‘Als straf een vuurwerkbom’ WIJK BIJ DUURSTEDE/COTHEN Onlangs diende de CDA- fractie schriftelijke vragen in bij het College van B & W met het verzoek om het volgende jaar bij wijze van proef enige vuurwerkvrije zones in te stellen. Onze correspondent John Berin- gen bezocht de beoogde lo- caties om te horen wat de bewoners/omwoners van deze proef vinden. Deze meesten staan positief te- genover dit plan, maar op- vallend is dat niemand met naam of foto in de krant wil. “Straks wordt het inderdaad een vuurwerkvrije zone en dan krijgen wij misschien wel als straf voor onze bij- val een vuurwerkbom op de voordeurmat”, luidt een ver- klaring van een omwonende van de kinderboerderij. Eenzelfde angst heerst ook bij omwonenden van het Cob Balk plein in Cothen. De mensen zijn bereid om hun zienswijze hierover te geven, maar dan wel ano- niem. Meer over de vuurwerkvrije zones op pagina 5. KLIK & WIN ACTIE Win een super kerstpakket met vijf cd’s Ga naar de site www.wijksecourant.nl Dorpsstraat blijft hangijzer COTHEN - De PCG stelt ver- volgvragen naar aanleiding van de bespreking van het uitgevoerde verkeers- kundige onderzoek, in het Dorpshuis te Cothen op 2 december. Daar is de uit- komst gepresenteerd van het onderzoek naar verbre- ding van de Dorpsstraat. Gerrit Taute van PCG: “Uit het onderzoek blijkt dat de Dorpstraat niet voldoet aan te stellen eisen uit oogpunt van verkeersveiligheid. In het rapport wordt het ad- vies gegeven om de verbre- ding van de Dorpsstraat uit te voeren conform het voorstel van de gemeente. Echter, door de beperkte en gesloten vraagstelling is niet duidelijk geworden of ver- breding de enige oplossing is. Daarom wil PCG van het college weten: zijn er ver- keerskundige alternatieven voor de verbreding? En zijn deze onderzocht? En wat kosten deze. Daarnaast blijft de situatie bij de brug, ook na aanpassing, ongelukkig. En de situatie vanaf de fiets- tunnel richting Cothen blijft onoverzichtelijk. Wat is hier verder nog aan te doen?” Vragen over vuurwerk WIJK BIJ DUURSTEDE - Gerard Migchels van het CDA stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W over het instellen van vuurwerkvrije zones in Wijk bij Duurstede. “Ook in Wijk bij Duurstede mag op 31 december pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Wordt er extra gehandhaafd op de regel dat er later vuurwerk afgestoken mag worden en zo ja, hoe. Steeds meer ge- meenten gaan over tot het aanwijzen van vuurwerk- vrije zones. Is het college bereid om volgend jaar als proef over te gaan tot het instellen van vuurwerkvrije zones tijdens de viering van Oud en Nieuw in 2016? Deze zones werden veelal gerealiseerd rond zieken- huizen, verzorgingscentra en kinderboerderijen. In Wijk bij Duurstede zou dat kunnen gelden rond het E en E gasthuis / hospice, rond kinderboerderij De Vliert en op het Cob Balkplein en Prinsenplein. Groen Links diende een mo- tie in over vuurwerk tijdens de raadsvergadering gister- avond. Rob Willems schrijft dat vuurwerk milieuvervui- lend is en tot veel overlast kan leiden. De gemeente heeft de mogelijkheid vuur- werkvrije zones in te stel- len. Groen Links verzoekt het college om samen met informatie over vuurwerk op de gemeentepagina, een web-enquête over vuurwerk toe te voegen. Daarin wordt inwoners gevraagd naar de mate van overlast (waar/ hoeveel), de mening ten op- zichte van vuurwerkvrije zones (wel/niet, locaties), en de houding ten opzichte van een ‘alternatieve viering’ (bijvoorbeeld vuurwerk centraal afsteken). Verder vraagt de fractie van GroenLinks om de uit- komsten van een dergelijke web-enquête in een voorbe- spreking voor te leggen aan de gemeenteraad, inclusief eventuele beleidsvoorstel- len voor volgend jaar. Puzzelen voor prijzen Een moment voor uzelf, aan de keukentafel of ontspan- nen op de bank, even lekker puzzelen. Vanaf vandaag kunt u wekelijks uw hart op- halen met twee vaste puzzels in deze krant. Met een van de puzzels maakt u boven- dien elke week kans op een prachtige prijs. Deelname is simpel: bel de oplossing door of stuur een sms. Alle details staan vermeld bij de betreffende puzzel verderop in deze krant. Wilt u weten of u een winnaar bent? Kijk dan op www.puzzelsite.nl. Hier vindt u nog veel meer gratis kruiswoordraadsels, woordzoekers en sudoku’s.

Embed Size (px)

description

Wijkse Courant

Transcript of Wijkse Courant week50

 • ma 9:30-18:00di t/m do: 9:30-18:00vrij: 9:30-20:30zat: 9:00-17:00zo: 12:00-17:00

  KERSTSHOW!Zondag 13 december geopend

  van 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurma 9:30-18:00di t/m do: 9:30-18:00vrij: 9:30-20:30zat: 9:00-17:00zo: 12:00-17:00

  van 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uurvan 12:00 tot 17:00 uur

  Honddijk 11 Culemborg T: 0345 512136I: www.tuincentrumvandenhurk.nl

  KUNSTKERSTBOMEN

  ZEER GROOT

  ASSORTIMENT,

  LAAGSTE

  PRIJSGARANTIE!!!

  WWW.VDKGROEP.NL | 030 - 24 55 000

  DE WIND WAAIT UIT EEN ANDERE HOEK ...

  Voor al uwzakelijk, vip en

  particuliervervoer

  VOOR99,-3 uShirtaanbiedingSLIMFIT - DIVERSE KLEUREN - STRIJKVRIJLANGE VIESTRAAT 2C KIJK OP: BARSOIMANNENMODE.NL

  T.O. DEBIJENKORFZONDAGOPEN

  KERST CADEAUTIP

  !

  www.wijksecourant.nlWoensdag 9 december 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Vernieuwd Cultuur CafWijk bij DuursteDe - Vier seizoenen lang was het Cul-tuur Caf een plek waar het Wijkse culturele veld en cultureel genteresseerden samenkwamen om elkaar te ontmoeten. Nadat ini-tiators Simone Gijben en Karel Schneider besloten dat hun tijd erop zat, droe-gen zij afgelopen jaar het stokje over aan de nieuwe Cultuurcoach Sanne Hey-mann. Zij besloot het Caf aan een kleine metamorfose te onderwerpen en komt woensdag 16 december met de eerste vernieuwde edi-

  tie. Daar waar het caf eerst standaard plaatsvond in het Calypso Theater, zal deze nu wisselend bij culturele in-stellingen in huis plaatsvin-den. Deze eerste keer is in Kasteel Duurstede. Het the-ma is Luchtkastelen, waar door spreker en omdenker Andr Merlijn van reclame-bureau Beeldenstorm een draai aan gegeven wordt. De afsluitende noot van stads-dichter Andr van Zwieten blijft. Inloop vanaf 19.30, start om 20.00 uur. Toegang gratis, aanmelden via [email protected]

  Langbroek - De bikkels van de D1 van voetbalvereniging SVL zijn zaterdag winterkampioen geworden. En dat deden ze zaterdag met een monsterzege: een 0-11 overwinning op DVSA D3 uit Amerongen. Dat werd uiteraard fl ink gevierd met champagne (alcoholvrij, wees gerust.... ) en een rit met de platte kar door Langbroek. Foto: Jan van Kooten

  Monsterzege voor de D1

  Motie om rustig beslissing te nemen

  WIJK BIJ DUURSTEDE - De ge-meenteraad heeft in een vertrouwelijk overleg onder zeer grote tijdsdruk zon-der goed inzicht in de ruim-telijk, economische en be-leidsmatige consequenties - het college mandaat moe-ten geven om in te stemmen met een scenario waarin er in de orde van grootte 900 m2 non-food bij komt op de Horden. De genoemde fracties vin-den het nemen van een over-haaste beslissing niet ver-standig, omdat een dergelijk besluit ingrijpende gevolgen kan hebben die niet bijdra-gen aan toekomstbestendige buurtwinkelcentra en een

  toekomstbestendige binnen-stad. Met deze motie willen de fracties de tijdsdruk er af halen. En vragen zij het col-lege om pas met een voorstel naar de raad te komen als er een goed afgewogen (qua ruimtelijke ordening, econo-mie en beleid) en toekomst-bestendig plan ligt voor de gezamenlijke toekomst van de buurtwinkelcentra - de Horden en de Heul - en de binnenstad. Verder vragen de fracties om de winkeliersverenigingen goed bij de integrale bena-dering te betrekken.

  Lees verder op pagina 3.

  CDA, BBNu, D66 en VVD menen dat het nemen van een overhaaste beslissing over de toekomst van de Horden niet verstandig is. Daarom dienen zij gezamenlijk een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering om de tijdsdruk van het voorstel af te halen.

  Tijdsdruk er af bij Horden

  STIPTE VUTTER ZIT NIET STILCorrespondent Kees Broekman zwaait na elf jaar af bij deze krant.

  3

  PUBLICATIE VALT VERKEERDVoormalig vrijwilligers Nog-ges vinden berichtgeving over oud-directeur eenzijdig.

  9

  Als straf een vuurwerkbom WIJK BIJ DUURSTEDE/COTHEN Onlangs diende de CDA-fractie schriftelijke vragen in bij het College van B & W met het verzoek om het volgende jaar bij wijze van proef enige vuurwerkvrije zones in te stellen. Onze correspondent John Berin-gen bezocht de beoogde lo-caties om te horen wat de bewoners/omwoners van deze proef vinden. Deze meesten staan positief te-genover dit plan, maar op-vallend is dat niemand met naam of foto in de krant wil. Straks wordt het inderdaad een vuurwerkvrije zone en dan krijgen wij misschien wel als straf voor onze bij-val een vuurwerkbom op de voordeurmat, luidt een ver-klaring van een omwonende van de kinderboerderij. Eenzelfde angst heerst ook bij omwonenden van het Cob Balk plein in Cothen. De mensen zijn bereid om hun zienswijze hierover te geven, maar dan wel ano-niem.

  Meer over de vuurwerkvrije zones op pagina 5.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win een super kerstpakket met vijf cds

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga naar de site www.wijksecourant.nl

  Dorpsstraat blijft hangijzerCothen - De PCG stelt ver-volgvragen naar aanleiding van de bespreking van het uitgevoerde verkeers-kundige onderzoek, in het Dorpshuis te Cothen op 2 december. Daar is de uit-komst gepresenteerd van het onderzoek naar verbre-ding van de Dorpsstraat. Gerrit Taute van PCG: Uit het onderzoek blijkt dat de Dorpstraat niet voldoet aan te stellen eisen uit oogpunt van verkeersveiligheid. In het rapport wordt het ad-vies gegeven om de verbre-ding van de Dorpsstraat

  uit te voeren conform het voorstel van de gemeente. Echter, door de beperkte en gesloten vraagstelling is niet duidelijk geworden of ver-breding de enige oplossing is. Daarom wil PCG van het college weten: zijn er ver-keerskundige alternatieven voor de verbreding? En zijn deze onderzocht? En wat kosten deze. Daarnaast blijft de situatie bij de brug, ook na aanpassing, ongelukkig. En de situatie vanaf de fiets-tunnel richting Cothen blijft onoverzichtelijk. Wat is hier verder nog aan te doen?

  Vragen over vuurwerkWijk bij DuursteDe - Gerard Migchels van het CDA stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W over het instellen van vuurwerkvrije zones in Wijk bij Duurstede. Ook in Wijk bij Duurstede mag op 31 december pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Wordt er extra gehandhaafd op de regel dat er later vuurwerk afgestoken mag worden en zo ja, hoe. Steeds meer ge-meenten gaan over tot het aanwijzen van vuurwerk-vrije zones. Is het college bereid om volgend jaar als proef over te gaan tot het instellen van vuurwerkvrije zones tijdens de viering van Oud en Nieuw in 2016? Deze zones werden veelal gerealiseerd rond zieken-huizen, verzorgingscentra en kinderboerderijen. In Wijk bij Duurstede zou dat kunnen gelden rond het E en E gasthuis / hospice, rond kinderboerderij De Vliert en op het Cob Balkplein en Prinsenplein.

  Groen Links diende een mo-tie in over vuurwerk tijdens de raadsvergadering gister-avond. Rob Willems schrijft dat vuurwerk milieuvervui-lend is en tot veel overlast kan leiden. De gemeente heeft de mogelijkheid vuur-werkvrije zones in te stel-len. Groen Links verzoekt het college om samen met informatie over vuurwerk op de gemeentepagina, een web-enqute over vuurwerk toe te voegen. Daarin wordt inwoners gevraagd naar de mate van overlast (waar/hoeveel), de mening ten op-zichte van vuurwerkvrije zones (wel/niet, locaties), en de houding ten opzichte van een alternatieve viering (bijvoorbeeld vuurwerk centraal afsteken). Verder vraagt de fractie van GroenLinks om de uit-komsten van een dergelijke web-enqute in een voorbe-spreking voor te leggen aan de gemeenteraad, inclusief eventuele beleidsvoorstel-len voor volgend jaar.

  Puzzelen voor prijzenEen moment voor uzelf, aan de keukentafel of ontspan-nen op de bank, even lekker puzzelen. Vanaf vandaag kunt u wekelijks uw hart op-halen met twee vaste puzzels in deze krant. Met een van de puzzels maakt u boven-dien elke week kans op een prachtige prijs. Deelname

  is simpel: bel de oplossing door of stuur een sms. Alle details staan vermeld bij de betreffende puzzel verderop in deze krant. Wilt u weten of u een winnaar bent? Kijk dan op www.puzzelsite.nl. Hier vindt u nog veel meer gratis kruiswoordraadsels, woordzoekers en sudokus.

 • SALECup A t/m J, heel veel merken w.o. Marie Jo, Prima Donna, Twist, Felina, Chantelle, Freya, Esprit, Lise Charmel, Fantasie, etc..

  Anna van Dorp Ondermode, de grootste lingeriespeciaalzaak van Midden-Nederland sinds 1996.

  Emmaplein 5-11, 3701 DK Zeist 030-6916249

  WWW.ANNAVANDORP.COM

  EEFJE VERSTEEGMEDISCHPEDICURESchimmelnagels laserenDoornseweg 3a3947MA Langbroek0343-415705www.pedicure-eefjeversteeg.nlgecertificeerd behandelaar van alle risicovoeten.

  Bel 0900-8338of www.wdm-autoverhuur.nl

  Tevens personenautos te huur!

  www.WDM-AUTOVERHUUR.nl

  Fauteuil Gigi, In leder Vanaf 1.999,-

  nu met gratis kussen cadeau

  Model Santiago,

  2 zitsbank in leer Waterbuffel

  Vanaf 3.000,-

  Mondileder

  DESIGN

  PRIJS

  Mondileder,d leerspecialist van Label...

  Jori

  De Sede

  Leolux

  FSM

  Vitra

  Label

  Cierre

  Molinari

  Arco

  Montis

  Trones

  Rolf Benz

  Machalke

  Interstar

  Spectral

  Karat

  &More

  ZONDAG A.S. OPEN!

  AMERSFOORTSESTRAAT 76 3769 AL SOESTERBERG TEL: 0346 35 20 07 WWW.MONDILEDER.NL

  PRIJS

  AMERSFOORTSESTRAAT 76 3769 AL SOESTERBERG TEL: 0346 35 20 07 WWW.MONDILEDER.NL

  nu met gratis kussen cadeaunu met gratis kussen cadeaunu met gratis kussen cadeaunu met gratis kussen cadeau

  Model Santiago,

  2 zitsbank in leer Waterbuffel

  Vanaf 3.000,-

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 2

  Wijkse CourantMaken we samen!

  WIJHIERVANWijkse Courant

  Wijkse Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.wijksecourant.nl

  Dammen met pepernotenWIJK BIJ DUURSTEDE - Op ba-sisschool de Werkschuit wordt al enkele jaren een damcompetitie gehouden. Kinderen spelen elke woens-dag na school een partij en na enkele weken is dan be-kend wie de Werkschuitse Damkampioen is. Op 2 december is niet ge-woon gedamd, maar met pepernoten, wat een extra dimensie gaf aan het spel. Na de partij werden de damstenen eerlijk verdeeld en opgegeten. Elk jaar doen meer kinderen uit groep 4 tot en met groep 8 mee. De competitie is verdeeld in twee leeftijdsgroepen de middenbouw en boven-bouw. Ouders en soms zelfs

  opa of oma komen kijken en vinden het net zo spannend als de kinderen zelf.Elke week wordt de stand

  bijgehouden en berekend wat de kansen zijn. De com-petitie duurt tot eind maart, dus de spanning blijft er in.

  De kinderen van de Werkschuit damden vorige week met pepernoten. Lekker!

  Actie geldig tot zondag 31 januari 2016, exclusief bij bruna.

  Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvang direct je korting

  KORTINGSPASOp vertoon van deze kranten voordeel pas ontvangt

  u, exclusief bij Bruna, 20% korting op onderstaande kranten.*

  *Deze actie loopt tot zondag 31 januari 2016

  KOOP JE FAVORIETE KRANT NU MET 20% KORTING!

  20%KRANTENKORTING

 • www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 3

  Pa ontwerpt fiets voor dochterWijk bij DuursteDe - Mira Kok mocht vrijdag 4 de-cember haar nieuwe fiets, een Batavus Quip, ophalen bij Fietsdomein in Wijk bij Duurstede. Op zich niets uitzonderlijks, maar deze is ontworpen door haar eigen vader, Bastiaan Kok van BKID (Bastiaan Kok Indu-strial Design) uit Wijk bij Duurstede.Hij ontwerpt fietsen en fiets-accessoires waaronder deze hippe en tegelijk praktische Batavus Quip stadsfiets. Mira Kok was toe aan een nieuwe fiets, dus was dit een mooie aanleiding om de Ba-tavus Quip te bestellen. Ze moest nog geduld hebben, want de fiets was pas net in productie. Vrijdag kwam de

  verrassing dat Fietsdomein de fiets helemaal in elkaar gezet en gereed had ge-maakt. Henk van Dijk, eige-naar van Fietsdomein, wist

  het ontwerp te waarderen en Mira ook. Hoewel de fiets voor haar nog wat hoog was, wist ze er toch al op weg te fietsen.

  Mira Kok mocht de door haar vader ontworpen fiets, vrijdag ophalen bij Fietsdomein.

  AgenDA VVV

  Zaterdag 12 en zondag 13 december: Kerst bij Duurstede. Kerstmarkt: sfeervolle kerstmarkt met diverse kramen en activiteiten in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. www.kerstbijduurstede.nl. Woensdag 16 december: Cultuurcaf met een nieuwe opzet, wisselende locaties en boeiende themas. Een avond vol Luchtkastelen.Met muziek, spreker Andr Merlijn van Beel-denstorm, stadsdichter Andr van Zwieten. Lo-catie: Kasteel Duurstede, Langs de Wal. Aanvang 20.00 uur, de toegang is gratis.

  Gezicht van deze krant zwaait afCorrespondent Kees Broekman is zijn laatste maand ingegaan als medewerker van deze krant. Per 1 januari zwaait hij af, na elf jaar voor de Wijkse Courant en Nieuwbode Bunnik de regio te hebben doorkruist, gewapend met pen, papier en camera.

  Door Mieke Wagensveld

  Wijk bij DuursteDe - De ener-gieke Wijkenaar (71 jaar) is na al die jaren correspon-dentschap voor velen het gezicht van de Wijkse Cou-rant geworden. Zijn vertrek zal een gemis worden, voor beide kanten. Geboren en getogen in Utrecht en na 37 jaar Werkhovenaar te zijn geweest, is Kees samen met zijn vrouw Ineke sinds 2008 inwoner van Wijk bij Duur-stede. Wil je integreren, dan moet je correspondent bij de krant worden, lacht hij. Je komt overal en leert heel veel mensen kennen. Ik heb hier veel leuke en ook duurzame contacten aan overgehouden. Door deze contacten gaat hij zich nu inzetten bij het Regionaal Historisch Archief in Wijk bij Duurstede, om ansicht-kaarten te beschrijven en te dateren. Ik ben altijd zeer

  genteresseerd geweest in de geschiedenis van deze regio. Zo deed ik altijd graag ver-slag van Monumentendag. Maar ook de intocht van Sinterklaas, carnaval en ko-ninginnedag waren drukke dagen voor mij. Ik deed ver-slag voor de hele regio, voor zulke dagen maakte ik echt

  een planning. Dat Kees juist nu per 1 januari stopt met zijn schrijfwerkzaam-heden, is geen toeval. Hij krijgt binnenkort een knie-protese. Ik was in augustus al aan de beurt, maar ik zou dan lang uit de roulatie zijn. Dat vond ik een probleem, vertelt de toegewijde Kees.

  Daarom wordt dat nu begin januari en heb ik deze medi-sche ingreep meteen aange-pakt als moment om te stop-pen als correspondent. Het moest er toch ooit van ko-men. Ik merk bij mijzelf ook, dat de tijd rijp is. Alles bij de krant wordt digitaal en er is meer afstand tussen lezers

  en krant en adverteerders en krant gekomen. Misschien ben ik ouderwets, maar dat past mij minder.In november 2004 begon Kees te schrijven voor het Trefpunt Bunnik/Houten (nu Nieuwsbode), nadat hij in augustus van dat jaar met de VUT ging. Ik zei toen:

  doe eerst een jaar niks, verzucht Ineke. Maar hij luistert toch nooit. En zo mocht Kees - voormalig hoofd activiteitensecort bij Lisidunahof in Leusden, na zijn proefartikel over her-berg de Prins (nu restaurant Vroeg) aan de slag voor de krant. Najaar 2008 verhuis-de het echtpaar naar Wijk bij Duurstede, waardoor hij ook voor de Wijkse Courant werkzaam werd. Een stadje met een dorps karakter, zo typeert Kees zijn woon-plaats. Er gebeurt veel, maar er wordt ook vaak lang elkaar heen gewerkt. Er zijn veel tegengestelde menin-gen. En van zijn leukste er-varingen noemt hij de serie Havenpraat. Die behoren tot mijn mooiste verhalen, waar ik ook veel reacties op kreeg. En ook het shantyfes-tival heb ik altijd met plezier verslagen. Stilzitten gaat de actieve Kees voorlopig niet - de periode na zijn knie-operatie niet meegerekend. Hij is en blijft voorzitter van het Welzijn Ouderen Werk-hoven en voorzitter van de VVE van zijn appartemen-tencomplex. Daarnaast be-kleedt hij vaak de staffunc-tie (sinterklaas), zoals hij dat zelf zegt en wordt hij via het verhuurbedrijf van zijn zoon ingezet als kerstman. Kees heeft 1000 edities van de Wijkse Courant en Nieuwbode Bunnik voor-zien van nieuws.

  Correspondent Kees Broekman stopt per 1 januari met zijn werkzaamheden. Hij heeft in 11 jaar 1000 edities van de Wijkse Courant en Nieuwbode Bunnik verzien van nieuws.

  Contactgegevens redactieKeesomstraat 26, 6717 AB EdeT 088 01 30338E [email protected] www.wijksecourant.nltwitter: @WijkseCourantFacebook.com/WijkseCourant

  Commercieel DirecteurDirk RendersE [email protected]

  eindredactieMieke WagensveldT 088 01 30338

  Chef regioredactieJan van Es E. [email protected]

  bezorgklachteni www.wijksecourant/servicet (0900) 424 57 26

  AdvertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden neemt u contact op met

  uw accountmanager of bel met 088 013 9984. Of mail naar [email protected]

  FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  rubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

  DrukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

  Wijkse Courant is een uitgave vanWegener Media bV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV. Wegener Media BV

  COlOfON

  Kaarten in E&E GasthuisWIJK BIJ DUURSTEDE - Op don-derdagmiddag 17 december kunnen kaartliefhebbers te-recht in de Willem van Ab-coudezalen van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis. In wedstrijdverband wordt gekaart met twee verschil-lende spellen: klaverjassen en jokeren. Kaart liefheb-bers uit de hele regio zijn welkom. Men speelt Rotter-dams, dus altijd introeven en altijd overtroeven.Natuurlijk is het altijd leuk om te winnen, maar vooral deze middag gaat het om de sfeer en gezelligheid. Er worden geen geldprijzen uitgekeerd, maar prijzen in verschillende prijsklassen,

  speciaal samengesteld voor deze middag. Voor de hele middag, meer-dere boompjes, betaalt men 3 euro inclusief een kopje koffie/thee en iets lekkers. Alle andere drankjes kosten 1,50 euro. Alle klaverjas- en jokerspe-lers zijn op 17 december welkom in de Willem van Abcoudezalen. Dus ook de jongere senioren zijn wel-kom op deze middag. Voor-af inschrijven is niet nodig, men loopt binnen tussen 13.30 en 14.00 uur. Dit kan zonder partner, maar vertelt u het vooral ook aan andere kaarters. Hoe meer mensen er zijn, hoe leuker het is.

  VERVolg Van VooRpagInaHet is goed om de komende jaren de beide buurtwin-kelcentra - De Horden en De Heul te gaan vernieu-wen. Omdat dit bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van beide buurt-winkelcentra en het verbe-teren van het woonklimaat van de inwoners van beide wijken. De ondernemers in de binnenstad hebben het economisch moeilijk gehad als gevolg van de economische crisis van de afgelopen jaren. En dat de binnenstad voor de

  uitdaging staat zich van hoofdwinkelcentrum door te ontwikkeling tot de woonkamer van Wijk bij Duurstede. Waar beleving centraal staat met hoog-waardige food, non-food, kunst/cultuur en horeca. Zowel de gemeente als de provincie willen financi-ele middelen beschikbaar stellen om deze vernieu-wing van beide buurt-winkelcentra mogelijk te maken. Het college wil het - in de Horden - mogelijk maken dat een Action (non food) zich kan vestigen op

  de plek van de huidige AH. Zodat de AH op de plaats van de te slopen Horden-hal een nieuwe - grotere - vestiging kan realiseren. De financile bijdrage van de gemeente zal nog verder toe moeten nemen wan-neer er geen Action komt in de Horden. Het is voor de raad nieuw dat toevoe-ging van 900 m2 non-food in de Horden nodig is om de vernieuwing van de buurtwinkelcentra finan-cieel rond te laten komen. Deze toevoeging lijkt forse consequenties te hebben.

  Motie binnenstad en centraN!X Caf van de N!X RuilkringWIJK BIJ DUURSTEDE - Woens-dag 16 december is het eerstvolgende N!X Caf. Deelnemers en genteres-seerden kunnen kennisma-ken met de N!X Ruilkring. Tijdens het N!X Caf wordt kort uitgelegd hoe de ruil-kring werkt en kan men uitleg krijgen over het ban-caire systeem. Nieuw is dat deelnemers vertellen over hoe zij een steentje bijdra-gen aan duurzaamheid. Dit keer een korte inleiding op de Eigen Wijkse Energie Co-operatie door voorzitter (en N!X-deelnemer) Henk Muis. Vanaf 20.00 uur, in het E&E Gasthuis, Gansfortstraat 4.

 • Woensdag 9 december 2015

  GemeentehuisBezoekadres:Karel de Grotestraat 30

  Postadres: Postbus 833960 BB Wijk bij Duurstede.Telefoon: 595595Fax: 595599Website: www.wijkbijduurstede.nlE-mail: [email protected]

  Openingstijden:Melden bij receptie.Maandag 08.30 uur tot 12.30 uurDinsdag 08.30 uur tot 12.30 uurWoensdag 08.30 uur tot 19.00 uurDonderdag 08.30 uur tot 12.30 uurVrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur

  Calamiteitennummer:Buiten kantooruren Telefoon: 06-53219128

  Gemeentewerkplaats:Middelweg Oost 1Telefoon: 595600Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

  Spoedlijn huisartsen:Telefoon: 576363

  Nieuws op de website De Hoofdofficier van Justitie van

  het arrondissementsparket Mid-den-Nederland looft een belo-ning uit van in totaal 5.000 euro voor de gouden tip(s) die leidt/leiden tot de oplossing van meerdere brandstichtin-gen van autos die in Wijk bij Duurstede zijn gepleegd.

  Op 2 december jl. hield de ge-meente een informatiebijeen-komst in het Dorpshuys van Co-then over de verbreding van de Dorpsstraat in Cothen. Er is een extra, onafhankelijk on-derzoek gedaan naar de veiligheid en doorstroming op deze straat. De uitkomsten van dit on-derzoek kunt u lezen op onze

  website onder de nieuwsberich-ten op de hoofdpagina.

  Hoe ziet u de toekomst van de Kromme Rijnstreek? Hoe maken we ruimte voor zowel natuur als bedrijvigheid? U kunt hierover onli-ne meepraten. Zo werkt u mee aan een nieuwe omgevingsvisie voor de Kromme Rijnstreek. U leest er alles over op onze website.

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 9 december worden de winnaars bekendge-maakt van de Gemeentelij-ke vrijwilligersprijs 2015. De drie prijzen worden dan uit-gereikt. Deze bijeenkomst is vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester en

  wethouders en Stichting Binding/Steunpunt Vrijwilligerswerk Wijk bij Duurstede nodigen alle Wijk-se vrijwilligersorganisaties uit om daarbij aanwezig te zijn.

  De Regionale Sociale Dienst is donderdag 10 december eenmalig gesloten vanaf 12.00 uur.

  Het gemeentehuis is op 24 en 31 december telefonisch bereik-baar tot 16.00 uur. Op maandag 4 januari 2016 gaat het gemeente-huis open om 09.30 uur. U kunt ons die dag vanaf 9.30 uur bellen.

  Vanuit de politie wordt heel wat gecommuniceerd. Gaat dat goed of kan het beter? Met die vraag is het Mobile Media Lab van de po-

  litie al een tijdje op weg in Ne-derland. In deze aangepaste truck met oplegger kunt u vertellen wat u van de communica-tiemiddelen van de poli-tie vindt. Op 16 december a.s. staat de truck van 12.00 tot 18.00 uur voor het ge-meentehuis aan de Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duur-stede.

  Hondeneigenaren opgelet! In de komende maanden controleert de Belasting Samenwerking Rivie-renland (BSR) of u uw hond(en) wel heeft aangemeld voor de hondenbelasting. De BSR voert deze taak uit namens de gemeente.

  Bekendmakingen

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

  Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunningBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de vol-gende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

  WABO nummer : 2015271Voor : kappen van boomLocatie : Karel de Grotestraat ong. (nabij De Kresj),

  3961 CK Wijk bij DuurstedeDatum ontvangst : 26 november 2015

  WABO nummer : 2015270Voor : kappen van boomLocatie : nabij Tacitus 7, (3962 LE) Wijk bij DuurstedeDatum ontvangst : 26 november 2015

  WABO nummer : 2015265Voor : interne verbouwingLocatie : Gansfortstraat 4, (3961 CR) Wijk bij DuurstedeDatum ontvangst : 25 november 2015Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. De bijbehorende stukken kunnen later op afspraak worden ingezien, waar-op een zienswijze of bezwaarschrift kan worden ingediend.

  Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de vol-gende omgevingsvergunningen verleend:

  WABO nummer : 2015236Voor : kappen van boomLocatie : Klooster Leuterstraat 35, (3961 AX) Wijk bij

  DuurstedeVerzenddatum : 2 december 2015

  WABO nummer : 2015234Voor : renoveren van dakLocatie : Langbroekerdijk B 22, (3947 BB) LangbroekVerzenddatum : 30 november 2015

  WABO nummer : 2015247Voor : bouwen van patiobungalowLocatie : Riederwaard 23, (3945 HE) CothenVerzenddatum : 2 december 2015

  WABO nummer : 2015233Voor : kappen van 9 bomenLocatie : Langbroekerdijk A 121, (3947 BG) LangbroekVerzenddatum : 2 december 2015De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending gedurende zes weken worden ingezien in het ge-meentehuis. Dit kan uitsluitend na telefonische afspraak via 0343-595595.

  *) BezwaarBelanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuurs-recht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar ma-ken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bedrijfsvoering, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

  Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedei-send zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

  Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar onder de kop Documenten en publicaties/brochures de brochure Bezwaar en be-roep tegen een beslissing van de overheid te vinden is.

  Buitengewoon opsporingsambtenaar aangewezen

  De burgemeester heeft op 23 november 2015 besloten om de heer T. van der Lugt per direct aan te wijzen als Buitengewoon Opspo-

  ringsambtenaar, belast met het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet.

  Vastgesteld beleidVerordening elektronische bekendmaking en kennisge-ving Veiligheidsregio Utrecht 2015 vastgesteldBurgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken in-gevolge artikel 32k, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelin-gen (Wgr) bekend, dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in zijn vergadering van 9 november 2015 de Veror-dening elektronische bekendmaking en kennisgeving Veiligheidsregio Utrecht 2015 heeft vastgesteld.

  De verordening stelt een publicatieblad voor de VRU in, bedoeld in artikel 32ja Wgr. Als gevolg van de instelling van dat blad kan de VRU vanaf dat moment op grond van artikel 32k lid 2 Wgr zelf zorgdra-gen voor bekendmaking van haar besluiten en regelgeving.

  Op 1 januari 2016 treedt de verordening in werking. De verordening ligt gedurende de openingstijden vanaf donderdag 10 december 2015 ter inzage in het gemeentehuis, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede. Daarnaast is de verordening te raadplegen via onze web-site www.wijkbijduurstede.nl.

  VerkeersbesluitBurgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen op: Zandweg t.h.v. huisnummer112 in Wijk bij Duurstede.

  BezwaarHet besluit tot vaststelling van deze maatregel ligt vanaf heden ge-durende een termijn van 6 weken op het gemeentehuis voor een ieder ter inzage. Zie verder bij *) Bezwaar

  CollecteVoor de Voedselbank Wijk bij Duurstede wordt er op zaterdag 12 de-cember en zondag 13 december 2015 tijdens de Kerstmarkt in de binnenstad een collecte gehouden in de Wijk bij Duurstede.

  Laag inkomen en/of hoge zorgkosten? De gemeente helptAan het einde van elk jaar kunt u voor een andere zorgverzekering kie-zen. Heeft u een laag inkomen en/of ho-ge zorgkosten? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Collectieve Aan-vullende Zorgverzekering (CAZ). De gemeente biedt deze aan. De CAZ is een basis- en een aanvullende zorgver-zekering met ruime vergoedingen.

  Komt u in aanmerking voor een CAZ?Of u mee kunt doen hangt af van uw inkomen en uw persoonlijke situatie. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u nagaan of u kunt meedoen. Ook ziet u daar welke pakketten er voor u zijn. Let op: heeft u bij uw hui-

  dige verzekeraar een achterstand van betaling? Dan kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

  Hoe vraagt u een CAZ aan?Een aanvraag voor de CAZ gaat via de Regionale Sociale Dienst (RSD). U kunt uw aanmelding doen op de web-site www.gezondverzekerd.nl. Doe dit uiterlijk 24 januari 2016, als u in 2016 wilt meedoen aan de CAZ. Vergeet niet om u voor 1 januari 2016 af te melden bij uw oude verzekeraar. Heeft u moei-te met het invullen van het aanvraag-formulier? Dan bent u op dinsdagmid-dag welkom bij de Formulierenbriga-de van de RSD. Bel voor een afspraak: (0343) 473070.

  Wat zijn de voordelen van een CAZ?Meedoen met de collectieve zorgver-zekering heeft verschillende voordelen: U krijgt een uitgebreide zorgverze-

  kering met ruime vergoedingen. De zorgverzekeraar geeft u korting

  op de basisverzekering. De gemeente betaalt een deel van

  de premie voor de aanvullende ver-zekering.

  De verzekeraars accepteren u altijd, ook als u minder gezond bent.

  In het meest uitgebreide aanvullen-de pakket is ook een eigen bijdrage Wmo meeverzekerd.

  Minimaregeling uiterlijk 31 december aanvragenHeeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een minimare-geling om u te steunen. Een aanvraag voor een minimaregeling moet u ui-terlijk op 31 december 2015 opstu-ren. Er zijn regelingen voor kinderen en volwassenen. Ook is er in Wijk bij Duurstede een jeugdsportfonds, zodat alle kinderen in Wijk kunnen sporten.

  Hoe vraagt u een minima-regeling aan?Een aanvraag voor een minimaregeling gaat via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). Wilt u meer informatie hierover, kijk dan op hun website: www.rsdkrh.nl. U bent ook altijd welkom bij het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Bel voor een afspraak (0343) 473070 of loop ge-woon binnen op dinsdagochtend. Wilt u meer informatie over het jeugdsport-fonds? U vindt het op www.jongwijkin-beweging.nl.

  De meest recente gemeentelijke informatie vindt u op INTERNET www.wijkbijduurstede.nl

 • DE VELE VOORDELEN Centraal gelegen A12-afrit 17 Grootste keuze van Midden-Nederland Gratis parkeren 7 dagen open!

  WOONBOULEVARDUTRECHT

  Maar liefst 60 woonwinkels

  WONEN SLAPEN KOKEN ZITTEN BADEN

  woonboulevardutrecht.comLIKE&SHARE

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 5

  Overwegend positieve reacties op plan vuurwerkvrije zonesOnlangs diende de CDA-fractie schriftelijke vragen in bij het College van B & W met het verzoek om het volgende jaar bij wijze van proef enige vuurwerkvrije zones in te stellen. De plaatsen die hierbij genoemd worden, zijn het E en E gasthuis / hospice, kinderboerderij De Vliert en op het Cob Balkplein en Prinsenplein. Rondvraag op twee van de vier locaties wees uit dat de meerderheid van omwonenden van genoemde locatie positief tegenover dit plan staat.

  Door John Beringen

  WIJK BIJ DUURSTEDE Een paar mannen die op een steen-worp van de kinderboerde-rij wonen, laten unaniem weten het een goed plan te vinden. En dan heb ik het nog geeneens over mijzelf, maar over de dieren die hier rondlopen. De schapen bijvoorbeeld, lopen de hele winter buiten. En natuur-lijk is er dan nog heel veel te

  horen, maar als er in de di-recte omgeving van de kin-derboerderij niet meer zulke harde knallen te horen zijn, dan zou dat al een heel stuk stress schelen voor die die-ren, verduidelijkt n van hen. De andere mannen knikken bevestigend. Geen van hen

  wil bij name genoemd wor-den en beslist niet op de foto. Straks wordt het inderdaad een vuurwerkvrije zone en dan krijgen wij misschien wel als straf voor onze bij-val een vuurwerkbom op de voordeurmat, verklaart n van de anderen.

  DreunenEenzelfde angst heerst ook bij omwonenden van het Cob Balk-plein in Cothen. De mensen zijn bereid om hun zienswijze hierover te geven, maar dan wel ano-niem. Op zich heb ik geen moeite met vuurwerk, maar het gaat om dat illegale spul. Waar ze dat vandaan halen, weet ik niet maar het is echt niet normaal meer. Er zit-

  ten dreunen tussen waarbij je gewoon bang bent dat de ruiten er uit gaan. En hier op dit plein doet dat effect zich naar alle kanten voor, merkt een man op. Een vrouw uit de groep toehoorders voegt er aan toe dat het dan wel sneu zou zijn voor mensen die zelf op het plein wonen en normaal vuurwerk wil-len afsteken, maar dat het dan een kwestie is waarin de goeden onder de kwa-den lijden. Iemand anders

  laat weten dat de mensen, woonachtig in het WoZoCo wel altijd genieten van het siervuurwerk. Dat is dan ook weg h? Nou, niet helemaal, rea-

  geert de vrouw. In de lucht blijft nog genoeg te zien en als het plein vuurwerkvrij is, kunnen ze zonder risico zelfs buiten staan om dat be-ter te bekijken.

  Vooral dieren zijn gebaat bij een vuurwerkvrije zone. Foto: John Beringen

  In de lucht blIjft nog genoeg te zIen

  Onderzoek in 281 gemeenten wijst uit dat er voor de komende jaarwisseling in 56 hiervan vuurwerkvrije zones zijn ingesteld. Dat zijn er 13 meer dan vorig jaar. Het gaat dan met name om kinderboerderijen, verzor-gingshuizen en scholen. Onder de nieuwkomers zitten grote steden als Groningen, Amersfoort, Alkmaar en Dordrecht.

  Kerstconcert in LangbroekLangBRoEK - Het jaarlijkse kerstconcert in de Hervorm-de Kerk is op zaterdag 19 december. Er is een geva-rieerd programma, met me-dewerking van drie koren: het Chr.Gem. Koor Soli Deo Gloria, jongerenkoor Young Spirit en kinderkoor De Glo-riazangertjes. Toegang gra-tis. Er is een collecte voor de onkosten. Om 19.00 uur is de kerk open. Aanvang concert om 19.30 uur. Info: www.koorlangbroek.nl.

  Filmhuis: Que horas ela volta?WIJK BIJ DUURSTEDE - Film-huis Calypso draait dinsdag 15 december de film Que horas ela volta? Val werkt al meer dan 15 jaar met veel plezier als huishoudster bij dezelfde familie. Ze is als een tweede moeder voor de tienerzoon van het gezin. Door haar werk is ze echter vervreemd van haar eigen dochter Jessica. Als Jessica gaat studeren in de stad en onderdak zoekt, gaat ze een tijdje bij haar moeder en haar werkgevers inwonen. Dat levert allerlei verwikkelin-gen op. Que horas ela volta? (Hoe laat komt ze thuis?) is een losse, vermakelijke film over een innemende vrouw. Aanvang 20.00 uur. Kaarten 7,50 (tot 21 jaar 5 euro) bij Van Ginkel Muziek, bij de VVV, via [email protected] of aan de kassa van het theater.

 • Het Rijwielpaleis - Voorheuvel 70 - 74 - 3701 JG Zeistwww.hetrijwielpaleis.nl - [email protected] - 030-6914063

  Nieuw: Koopjeshoek!Schoenen en kleding tot 40% korting!

  Alle fietsenuit 2015 nu-15%!*

  5 jaar vast 1,8%

  10 jaar vast 2,15%

  15 jaar vast 2,5%

  20 jaar vast 2,6%

  30 jaar vast 3,05%

  Tarieven per heden, op basis van annuteiten en NHG

  Voor aankoop bestaande bouw en nieuwbouw! Nu oversluiten kan veel geld besparen!

  Bel voor een vrijblijvend en gratis orinterend gesprek. Telefoon 0343 - 760016

  Oeverstraat 4, 3961 AN Wijk bij Duurstede www.hypotheekshop.nl/wijk-bij-duurstede

  Opgave onder voorbehoud rentewijziging

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 6

  Cothen - Op 13 en 20 decem-ber klinken sfeervolle kerst-liederen in de eeuwenoude kerkjes van Kapel Avezaath en Cothen, gezongen door vrouwenkoor Davina. Onder leiding van dirigent Frank van der Velden, neemt het koor de bezoekers mee op een muzikale kerstreis, die begint in het jaar 700 en ein-digt in de 21ste eeuw. Van sereen Gregoriaans gezang tot Engelse Christmas carols, kerstliederen uit IJsland, Roemeni en de Oekrane. Naast a capella koorzang, is er instrumentale ondersteu-ning op piano door Gregory Wammes en op viool Caro-

  lien Wind, To Veenis en Ella Hoevers. Zondag 13 decem-ber 15.00 uur in de Agatha Capel in Kapel Avezaath, Zondag 20 december 14.30

  uur Agneskerk in Cothen, 10 euro, glhwein en snoe-perij na afloop. [email protected] en www.vrouwenkoordavina.nl.

  Kerstconcerten van Davina

  WijK bij DuursteDe - Bij het Wijks Atelier heeft Hoo Man Chan een lezing over Turner verzorgd. Met een grote deskundigheid wist hij het publiek te boeien en te leren kijken naar een schilderij. Chan is cultuur-historicus en werkzaam bij grote musea in Den Haag en Rotterdam. Hij toonde veel van Turners natuurschilde-ringen met landschappen, waarop de natuur intens en groots overkomt. Turner heeft ook de vooruitgang in zijn tijd afgebeeld, zoals techniek, stoomboten en treinen. Ongeveer de helft van de aanwezigen was naar

  een tentoonstelling van Tur-ner geweest. Voor hen was het een verdieping. Voor de overigen zal deze lezing een aanmoediging zijn om n

  van de tentoonstellingen te gaan bezoeken. In het voor-jaar geeft Chan bij het Wijks Atelier een lezing over Je-roen Bosch. Foto Rob Neleman

  Lezing over schilder turner

  WijK bij DuursteDe - Het Komt-allen-tot-Mij-kruis, dat de gezamenlijke kerken in 2011 hebben opgehangen in de Kloosterhof, was nodig aan een opknapbeurt toe. De letters en het hout waren vaal geworden. Enkele vrij-willigers en Schildersbedrijf J. W. van Leersum hebben dit belangeloos op zich ge-nomen. In een werkplaats in Cothen zijn de letters weer helder gemaakt en is het hele kruis gelakt. Het vernieuw-de kruis hangt nu weer op de oude kloostermuur uit het jaar 1399. De Klooster-hof, Klooster Leuterstraat 39 te Wijk bij Duurstede, is

  overdag vrij toegankelijk en ligt achter het Prinsenhuis naast de katholieke kerk, de kerk met de spitse toren. Ook de bijbehorende websi-

  te is opgeknapt en biedt veel historische informatie over Wijk bij Duurstede: www.johannesdedoper.net/kloos-terhof. Foto: Harry Wilmink

  Kruis Kloosterhof opgeknapt

  WijK bij DuursteDe - Lions Levefanum hield vrijdag 6 november voor de elfde keer het jaarlijkse Lions diner in de grote kerk op de Markt. Met 128 gasten en een op-treden van Ome Koor was dit wederom een groot suc-ces. De opbrengst is vorige week door voorzitter Renate van der Laan en aandrager van het goede doel Patty van Rooijen overhandigd aan Tom Moerenhout van Popmuziekvereniging Wijk bij Duurstede, bestemd voor Mazijkpop 2016. Net als in voorgaande jaren is ook dit jaar een deel van de op-brengst gebruikt voor de Sint

  Nicolaas actie. Met dank aan gasten, leden en sponsoren:Bakkerij Lakerveld, Vernooij Catering, Tiggies Corner, Slagerij Van Bekkum, Chez

  Paul Vins, Fortune Koffie, Cafe Restaurant De Engel, Bloemsierkunst Ganzeman, Fruitbedrijf H. Nell, Jumbo De Heul.

  Prima opbrengst Lions-diner

 • - advertorial -

  ROTTERDAM Op zondag 6 december zijn de tien gelukkige winnaars van de Nautisch Ontwaken actie van WoonmallAlexandrium Rotterdam tijdens een feestelijke uitreiking in het zonnetje gezet. De afgelopen weken hebben vele bezoekers eendeelnamekaartje ingevuld in het atrium van de Woonmall. Uit deze grote hoeveelheid ingevulde deelnamekaarten zijn tienwinnaars getrokken. Annemarie Steenbergen, Pauline van Splunder, Robert Weerman, Linda Koolmees, Jan Vlasblom, IngeHaumersen, Geeta Isrie, Aram van Jaarsveld, Simone van Heukelum en de heer van den Bogaard zijn de gelukkige winnaars. Dedirecteur vanhetStoomschipRotterdam,TonWesselinkenmarketingmanagerWoonmallAlexandrium,ShirleyUdo,overhandigdende vouchers van de luxe VIP arrangementen. De geheel verzorgde VIP arrangementen voor twee personen aan boord van hetStoomschip Rotterdam bestaan o.a. uit een overnachting in een Superior Room, 3-gangen verrassingsdiner in de Club Room,bijpassend 3-gangen wijnarrangement, een uitgebreid cruise ontbijt, een High Tea in de Captains lounge, een rondleiding op hetschip en vele extras.

  GELUKKIGE WINNAARS VERRASTIN WOONMALL ALEXANDRIUMMET VIP ARRANGEMENT NAUTISCH ONTWAKENAAN BOORD VAN HET STOOMSCHIP ROTTERDAM

  Winnaars v.l.n.r. Annemarie Steenbergen, Pauline van Splunder,Robert Weerman, Linda Koolmees, Jan Vlasblom, directeur vanStoomschip Rotterdam Ton Wesselink, marketingmanager WoonmallAlexandrium Shirley Udo, Inge Haumersen, Aram van Jaarsveld,Geeta Isrie, de heer van den Bogaard en Simone van Heukelum.

 • www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 8

  De wind nam mij mee omhoog,naar Gods mooie regenboog.In alle zeven kleuren kun je aan mij denken,dat is wat ik je als troost wil schenken.Zo voor altijd verbonden met moeder aarde,dat is voor mij van grote waarde.

  Met enorme bewondering voor haar krachten onvoorwaardel i jke l iefde voor haargezin, hebben wij veel te vroeg afscheidmoeten nemen van mijn lieve vrouw, onzemoeder, schoonmoeder en mijn oma

  Catharina Maria Jozefa van Wijngaarden

  Rina* Cothen, Cothen,31-03-1948 04-12-2015

  echtgenote van

  J.C. (Hans) van der Linden

  Wij zullen haar enorm missen!

  Hans

  Dnise & EngelbertNiels, Krijn & Linde

  Ingrid & Jaap

  Geen bezoek aan huis.Zij hield erg van bloemen.

  Correspondentieadres:Uitvaartverzorging SmorenburgT.a.v. fam. van der LindenPostweg 55c, 3769 BV Soesterberg

  Om haar te eren en te herinneren, zal er eenavondwake worden gehouden op woensdag 9december om 19.00 uur in de H.H. Petrus enPauluskerk, Kerkweg 7 te Cothen, waarna ergelegenheid is tot persoonlijk condoleren.

  De afscheidsdienst zal worden gehouden opdonderdag 10 december om 13.30 uurin bovengenoemde kerk.

  Aansluitend begeleiden wij Rina naar haarlaatste rustplaats op het R.K. gedeelte vanbegraafplaats Groenewoud, Groenewoudseweg12 te Cothen.

  Ik kies voor een Waardevaste Uitvaart.

  Wilt u nu al werk maken van

  uw uitvaartwensen? Kies dan

  voor een Waardevaste Uitvaart

  bij Barbara Uitvaartverzorging.

  Altijd dicht bij U.

  030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

  VVVVVeeeeerrrrrtttttrrrrrooooouuuuuwwwwwddddden eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsen eigentijdsfamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijffamiliebedrijfsinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.sinds 1938.

  Jos OttenJos OttenJos OttenJos OttenJos Otten(3e generatie)

  Persoonlijke en moderne totaalbegeleiding vanuitvaarten, geheel volgens uw (speciale) wensen.Faciliteiten voor uiteenlopende wensen/mogelijk-heden. Ook als u elders verzekerd bent.

  Dag en nacht bereikbaar: 0346 - 351 223

  Postweg 55c, 3769 BV Soesterberg,035 - 601 30 86.

  Rouwcentrum SmorenburgGroenewoudseweg 12, Cothen0343 - 562 091.

  www.smorenburguitvaart.nl

  Uitvaartzorgop maat

  Vertrouwd Persoonlijk Eigentijds

  Heuvelrug GrafgedenktekensJohan Zandee

  Pr. Hendrikweg 48, Doorn. tel. 06.53.367564www.heuvelrug-grafgedenktekens.nl

  Specialist in het leveren enplaatsen van grafgedenktekensin natuursteen, glas en andereduurzame materialen.

  In alle rust bij U thuis in Uweigen vertrouwde omgevingzoeken wij samen met U welkgedenkteken past bij Uw wensen.

  Huwelijk

  In Memoriam

  Dankbetuiging

  Overlijden

  Geboren

  Jubileum

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

  Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie

  Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

  Colofon F

  amilieb

  erichten

  Dag en nacht bereikbaar!

  Kromme Stelakker 32 3945 CX Cothen T 0343 563781www.marjanvanwiggenuitvaartzorg.nl

  Uitvaartzorg op maatGewoon omdat iedereen anders is...

  Win eengeweldig

  kerstpakketmet vijf cds

  Ga snel naar de Klik&Winop de site van je lokale krant

  15x5 CDS

  Antislipcursus nu met50 procent kortingDit is uw kans. Een vet gaveantislipcursus. Nu voor halfgeld. Wilt u een veilige enbetere chauffeur worden?Wat doet u bij een slippar-tij?Om dit te leren heeft dWeekkrant speciaal vooralle lezers met een rijbewijseen interessante actie: Eenspectaculaireantislipcursusin een BMW op het mooisterijvaardigheidscentrum vanNederland; het Safety Expe-rience Center in Rosmalen(bij Den Bosch).Normaal is het tarief 129euro per persoon. Voor le-zers van deze krant geldt:50% korting, twee voor deprijs van n! Deze prijs isinclusief auto en btw!

  De cursus bestaat uit: Korte theoriesessie Algemenevoertuigbeheer-sing

  Rem- en uitwijkoefenin-gen

  Over- en onderstuurtrai-ning

  Noodstopoefening IJsbaan Gripcirkel Y-oefeningU wordt begeleid door debeste instructeurs van Ne-derland. Ook leuk voorbedrijfsuitjes en perso-neelsfeesten of zakelijkemeetings.Ganaardespecialeactieweb-site: www.sec-rosmalen.nl/weekkrant en sla uw slag.U kunt op deze website eenoverzicht vinden van dedata die beschikbaar zijn,u kunt ook kiezen voor eenvoucher/cadeaubon (datumnader te bepalen).Voor meer informatie, belmet nummer 0900-5060000(30 cpm) of kijk op www.sec-rosmalen.nl/weekkrant

  SAFETY EXPERIENCE CENTER

  Klik&Win

  - Familieberichten -

  BetrouwBaar en eenvoudig FamilieBerichten opgeven in dag- en weekBladen

  Met familieberichtenonline.nl kunt u op een snelle manier uw blijde of droevige bericht samenstellen en plaatsen in uw dag- en/of weekblad naar keuze.

 • ADVERTORIAL

  Traanvocht vormt een bescher-mend laagje over de ogen. Maar soms hebben de ogen weinig traanvocht, bijvoorbeeld door tv kijken, droge lucht, over-gang, contactlenzen, medi catie, Sjgren of een oogoperatie* (zo als laseren of staar). Hierdoor kunnen de ogen zeer droog of branderig aanvoelen.

  Snel verzachtend, extra intensief bevochtigendA.Vogel Oogdruppels Extra Intensief1 bevat twee natuurlijke

  Ook nieuw: hersluitbare ampullenDe vertrouwde A.Vogel Oog druppels is nu ook ver krijgbaar in hersluit-bare ampullen.

  ingredinten: hyaluronan enEuphrasia. Bijzonder van hya-luronan is dat het vochtdeel-tjes vasthoudt en de traan lm aanvult. A.Vogel Oogdruppels Extra Intensief bevat twee keer zo veel hyaluronan dan de gewone A.Vogel Oogdruppels.Dit zorgt voor extra intensieve bevochtiging en verzachting. En helpt bij het behoud van vol-doende traanvocht. Daarmee blijv en zelfs zeer droge ogen aanhoudend comfortabel aan-voelen.

  Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels.1Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. *In overleg met uw (oog)arts.

  Dagelijks droge tot zeer droge ogen hebben is vervelend, 27% van de Nederlanders heeft er wel eens last van. Weinig traanvocht kan de oorzaak zijn. Wat dan helpt is extra intensieve bevochtiging en verzachting van de ogen. En dat is precies waar hyalu-ronan en Euphrasia Of cinalis (ogentroost) voor zorgen.

  A.Vogel Oogdruppels Extra Intensief bevat geen conser-veringsmiddelen en is ook ge- schikt voor gevoelige ogen en contactlensdragers. Na openenzijn de druppels nog zes maan-den houdbaar.

  Na opening zes maanden houdbaar

  Nieuw: extra intensieve bevochtiging voor zeer droge ogen

  NIEUW

  WIJHIERVANWijkse Courant Wijkse Courant

  maken we samen!Wijkse Courant staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokkenwww.wijksecourant.nl

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 9

  Voormalig vrijwilligers Nogges vinden berichtgeving eenzijdigIn de editie van twee weken geleden publiceerde de Wijkse Courant een artikel over Grard Broekman die afscheid nam als directeur van Nogges en mr. De redactie ontving een brief waarin oud-vrijwilligers Dorine Stefels en Marianne Griepink lieten weten dat de publicatie bij hen verkeerd viel. Ze toonden zich bereid om uiteen te zetten wat hen stoorde in het betreffende artikel.

  Door John Beringen

  WIJK BIJ DUURSTEDE -Het is voor de buitenwereld naar onze mening een behoorlijk eenzijdige berichtgeving, laat Dorine weten. Als deze publicatie er niet was geweest, hadden we verder gewoon de schouders opge-haald en het laten rusten. Marianne merkt op dat na het aantreden van Grard Broekman ruim twintig vrijwilligers hebben afge-haakt omdat de werksitu-atie gaandeweg verslech-terde: Kijk, voordat de heer

  Broekman aantrad, had Su-leika Bouma de leiding en die maakte dat de hele club gewoon n familie was. En dan kun je met een opvolger natuurlijk veranderingen in het beleid verwachten. Geen twee mensen zijn tenslotte hetzelfde en dat snappen we uiteraard. En laten we

  wel wezen: iedereen die als nieuweling in een totaal an-dere, voor hem of haar wat minder bekende omgeving leiding moet geven, maakt gewoon de nodige aanloop-problemen door; so far so good. Daar kom je nooit helemaal onderuit dus die credits geef je in eerste in-stantie dan nog. Maar de manier waarop Neem bij-voorbeeld de condities: in de locatie op de gemeentewerf kon het s winters behoorlijk koud zijn. Als de tempera-tuur tot nul graden zakte, dan bleef de zaak dicht. In de nieuwe opzet gebeurde dat alleen, zoals dat werd omschreven, bij matige vorst. En dat hield dus la-ger dan min tien graden in. Ik geef het je te doen. Ma-

  rianne knikt bevestigend als Dorine dit aanhaalt. En dan de aanduiding directeur, reageert ze. Dat zal in de huidige nieuwe opzet wel-licht een juiste benaming zijn, maar ten tijde van de heer Broekman was het ge-woon bedrijfsleider. Dorine merkt op dat nu niet de indruk moet ontstaan dat er twee gefrustreerde vrou-wen aan het woord zijn die ooit door eigen toedoen met onmin zijn vertrokken. De

  oude club, bestaande uit een kleine dertig personen, is nagenoeg leeggebloed, on-der andere omdat overleg totaal niet mogelijk was en iedere vorm van kritiek als

  een totale aanval werd be-schouwd; alleen durven wij dat hardop te zeggen, laat ze weten. Ze voegt er aan toe dat ze bereid is om alles wat niet waar is, terug te nemen.

  Dorine (links) en Marianne met het bewuste artikel. Foto: John Beringen

  overleg was totaal niet mogelijk en kritiek werd als aanval beschouwd

  Marianne Griepink en Dorine Stefels in hun brief aan de redactie: Wij hopen voor de toekomst dat het tij gaat keren en dat een nieuwe bedrijfsleiding het wij- gevoel kan herstellen, echte goede doelen gaat dienen en dat het meedoen van een ieder werkelijk inhoud krijgt.

  Het opzetten van de kle-dingbank was een idee van twee vrouwen, gaat ze ver-der. Dan moet je op zeker moment horen dat de heer Broekman dat zogezegd heeft opgezet. Wat dat aan-gaat hecht ik veel waarde aan het spreekwoord ere wie ere toekomt dat we allemaal zo goed kennen. Was het allemaal echt zo erg? Ja, antwoordt Mari-anne. Voor wat betreft de oorzaak kun je er allerlei etiketjes op plakken: opzet, miscommunicatie, onhan-digheid, onervarenheid, enzovoorts dr spreken wij geen oordeel over uit, maar het punt is dat in de publicatie van 25 november een en ander wel positiever is weergegeven dan in wer-kelijkheid het geval was als je de afgelopen twee-en-een half jaar in ogenschouw neemt.

  Uiteraard is Broekman om een reactie gevraagd. Deze laat weten nu geen connec-ties meer te hebben met het kringloopbedrijf en verwijst naar zijn opvolger, John van der Eijk die schriftelijk rea-geert: Briefschrijvers heb-ben overduidelijk dezelfde beelden over het belang van de Kringloop en het dienen van Wijkse goede doelen als de Stichting Kringloop Wijk e.o. (voorheen Nog-gesEnMeer). Samen met de huidige vrijwilligers en medewerkers kijk ik vooruit en zie een goede basis om voor Wijk bij Duurstede e.o. verder te bouwen aan een prachtige kringloop.

 • Pro teer nu van ons actieaanbod voor 15 en 20 jaar vast*

  * Dez

  e ac

  tie lo

  opt t

  ot e

  n m

  et 3

  1 jan

  uari

  2016

  . Kijk

  voo

  r de

  actie

  voor

  waa

  rden

  , de

  actu

  ele

  rent

  etar

  ieve

  n en

  de

  Zelfs

  tand

  ig A

  dvis

  eur b

  ij u

  in d

  e bu

  urt o

  p re

  giob

  ank.

  nl.

  De

  rent

  ekor

  ting

  geld

  t voo

  r de

  annu

  taire

  /lin

  eaire

  /a o

  ssin

  gsvr

  ije h

  ypot

  heke

  n, a

  lle b

  evoo

  rsch

  ottin

  gskl

  asse

  n (in

  clus

  ief N

  HG

  ) en

  voor

  de

  rent

  evas

  tper

  iode

  n va

  n 15

  en

  20 ja

  ar v

  an R

  egio

  Bank

  .

  Een leuk huis op het oog?Wij helpen u graag met een passende

  hypotheek en een scherpe rente

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 10

  Onplezierige informatie-avond over Dorpsstraat

  Beste tegenstanders van de verbreding van de Dorpsstraat in Cothen,

  Het spijt me dat ik woensdagavond 2 december jl. niet ben opgestaan tegen onrecht en niet duidelijk mijn afkeuring over het gedrag van sommige bewoners duidelijk heb gemaakt.

  Die avond was er een informatieavond over de verbreding van de Dorpsstraat te Co-then. Eerst is een second opinion rapport gepresenteerd, opgesteld door Grontmij. In de zaal van t Dorpshuys zaten voorname-lijk tegenstanders van de verbreding. Zij maakten hun afkeuring over de conclusies van het rapport duidelijk kenbaar.

  In aanvang was de stemming nog netjes, maar omdat toekomstig verkeer en ver-keersgedrag moeilijk in absolute getallen uit te drukken zijn, gaat een discussie over een dergelijk onderwerp al snel de emo-tionele richting op. Jammer genoeg met nogal krachtige bewoordingen. Op zich is dat nog niet zo erg. Echter, wanneer op een gegeven moment n van de tegenstanders van de verbreding overgaat tot het roepen dat het tijd wordt dat de wethouder opstapt en dat vervolgens bijna de hele zaal hier-voor applaudisseert, gaat het voor mij een grens over.

  De wethouder / gemeente heeft dit ver-bredingsproject ingezet op verzoek van vele bewoners van Cothen. Het gaat niet om een project waarmee persoonlijk sier wordt gemaakt, maar een maatregel die de verkeersveiligheid ten goede moet komen. De beslissing is niet over n nacht ijs genomen. Er zijn vele overleggen geweest, er zijn informatieavonden gehouden en

  nu is het zover, dat de vereiste procedure voor de omgevingsvergunning doorlopen wordt. Bewoners kunnen zienswijzen inbrengen tegen het voornemen van de ver-breding en krijgen daarop een reactie. Vervolgens heeft ook de gemeenteraad nog een stem in de uiteindelijke beslissing.

  Waarom dan toch zon onplezierige avond? Is het het gevoel van verliezen dat deze reactie opwekt? Moet een wethouder opstappen, omdat een burger het niet eens is met zijn verdediging? En is werkelijk de hele zaal het hiermee eens of gaat het hier om een groep meelopers? Later op de avond heb ik nog met voorstanders van de verbreding gesproken. Op mijn vraag waarom ze zich niet hebben laten horen, lieten ze schuchter weten zich toch wat gentimideerd te voelen.

  Ik had op moeten staan en mijn afkeuring duidelijk moeten maken over de richting waarin de discussie zich ontwikkelde. Maar ook ik voelde schroom in deze set-ting.

  De wethouder stond er alleen voor en deed het eigenlijk verbazingwekkend goed. Ik vind het knap dat hij zo rustig bleef. Ik hoop dat uiteindelijk het project goed uitpakt.

  Vriendelijke groeten,Martien Lodder, gepensioneerd ambtenaar en voormalig projectleider(geschreven op persoonlijke titel)

  Ingezonden brIef

  Tony Miltenburg: Door tijdig onderhoud stel je grote onkosten uit. Foto: John Beringen

  Door John Beringen

  WIJK BIJ DUURSTEDE Sinds 30 jaar runt Tony Milten-burg zijn garage aan de Broekweg 3a. John Beringen keek achter de toonbank en informeerde hoe het is om een zaak te drijven terwijl de crisis nog steeds voelbaar is. Tony denkt even na als het woord crisis ter spra-ke komt. Nou, wat ik wel merk, is dat mensen veilig-heid desondanks hoog in het vaandel hebben staan, zegt hij tenslotte. Natuurlijk komt het voor dat mensen een reparatie aan een auto

  nog even uitstellen, maar tegelijkertijd beseft men ook dat uitstel van onderhoud uiteindelijk tot meer kosten leidt. Kijk, als je een deuk in een spatbord hebt dan is dat niet zozeer aan de orde. Maar een gladde band moet je natuurlijk wel snel ver-vangen; dat geldt ook voor remblokken en dat begrijpt men ook wel. Nog even af-gezien van het risico loop je ook de kans om een stevige bekeuring te krijgen en dan wordt het extra duur h? Maar als men motoronder-houd te lang uitstelt dan kan men voor nare verrassingen

  komen te staan. Als een dis-tributieriem bijvoorbeeld breekt omdat je denkt ik rij er nog even mee door dan kun je het echt helemaal vergeten want dan ben je ge-woon aan een nieuwe motor toe. En een ander punt is dat achterstallig onderhoud ook kan leiden tot meer brand-stofverbruik. Dat is met de huidige brandstofprijzen ook iets om in het achter-hoofd te houden. Kortom: bijhouden is economischer dan uitstellen. Doe dat ge-woon op tijd want dat is de enige manier om onkosten te beperken.

  Achter de toonbank

 • Peperstraat 8 | 3961 AS Wijk bij Duurstede | T (0343) 576 329 | [email protected] | henkprummel.nl

  CHRISTMASSHOPPING

  Kerst bij Duurstede

  ULTRASONICCLEANER CADEAUTer waarde van: 50,-

  Op zondag 13 december is het Kerst bij Duurstede en zijn wij geopendvan 13.00 tot 17.00 uur.Wij verrassen u deze dag met een ETNIA pop-up store!

  Er zullen tal van modellen in diverse kleuren van het merk ETNIA bij ons verkrijgbaar zijn.Een ware belevenis om alvast in de feestsfeer te komen! U bent van harte welkom!

  U krijgt deze dag bij aanschaf van en montuur met glazen eenUltrasonic Cleanercadeau. Deze cleaner heeft een zeer effectieve werking; door middel van hoge

  frequentietrillingen wordt het vuil losgeweekt en is uw bril weer als nieuw.Zo kunt u weer stralend de feestdagen in!

  POP-UP STORE

 • Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,deelgebied 4 (uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek), cluster 2

  Van vrijdag 11 december 2015 tot en met donderdag 21 januari 2016 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 4 (uiterwaarden langs de Nederrijn enLek), cluster 2 de volgende ontwerpbesluiten ter inzage: ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ontwerp-watervergunningen op grond van de Keur van respectievelijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit werken of werkzaamheden en/of activiteit vellen van houtopstand op grond van de Wet algemene

  bepalingen omgevingsrecht (Wabo)Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

  Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het ProgrammaStroomlijn is de Rijkscordinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 vande Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende eenperiode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

  AlgemeenRijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het onderhoud van debegroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen deNederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater,als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuildaarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hogerwaterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van debegroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bijhoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde stroombaan) envastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemenvan Rijkswaterstaat is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveelmogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan hetvele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien vande houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30centimeter.Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

  Toelichting ontwerpbesluitenDe ontwerpbesluiten voor deelgebied 4, cluster 2 betreffen werkzaamheden in 7uiterwaarden, verspreid over 7 gemeenten. Voor de exacte locaties van dewerkzaamheden wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggendekaartmateriaal.

  Ontwerp-projectplan WaterwetHet Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaanvan de rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplanworden opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 4,cluster 2 beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelendjuridisch kader voor de werkzaamheden.

  Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnenuitvoeren, is voor 4 uiterwaarden een vergunning vereist op grond van deNatuurbeschermingswet 1998.

  Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawetOm de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnenuitvoeren, is voor 3 uiterwaarden een ontheffing vereist op grond van de Flora- enfaunawet.

  Ontwerp-watervergunningOm de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnenuitvoeren, is een watervergunning vereist voor 5 uiterwaarden op grond van de Keurvan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en is een watervergunning vereistvoor 1 uiterwaard op grond van de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe.

  Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit werken en werkzaamhedenAls een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoerenvan werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hierwerkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden isvoor 6 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.

  Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit vellen van houtopstandAls een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffingvereist om een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project datuit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1onder g Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door eenkapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunningnodig. Om die reden is voor 3 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.

  Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur

  en Milieu t.b.v. de uiterwaarden Steenwaard (gemeente Houten), Graafsewaard(gemeente Lopik), Polder de Eendragt (gemeenten Vianen en Zederik),Bosscherwaarden en Lunenburgerwaard en meandertak Gravenbol (gemeenteWijk bij Duurstede), Amerongse Bovenpolder (gemeente Utrechtse Heuvelrug) enStruik (gemeente Renkum) met bijbehorende stukken, waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.

  2. Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van deStaatssecretaris van Economische Zaken t.b.v. de uiterwaarden Graafsewaard(gemeente Lopik), Lunenburgerwaard en meandertak Gravenbol (gemeente Wijkbij Duurstede), Amerongse Bovenpolder (gemeente Utrechtse Heuvelrug) enStruik (gemeente Renkum) met bijbehorende stukken

  3. Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretarisvan Economische Zaken t.b.v. de uiterwaarden Steenwaard (gemeente Houten),Graafsewaard (gemeente Lopik) en Polder de Eendragt (gemeenten Vianen enZederik) met bijbehorende stukken.

  4. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden t.b.v. de uiterwaarden Steenwaard (gemeente Houten),Graafsewaard (gemeente Lopik), Bosscherwaarden en Lunenburgerwaard enmeandertak Gravenbol (gemeente Wijk bij Duurstede) en Amerongse Bovenpolder(gemeente Utrechtse Heuvelrug) van de dijkgraaf en heemraden vanHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met bijbehorende stukken.

  5. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van Waterschap Vallei en Veluwet.b.v. de uiterwaard Struik (gemeente Renkum) van de dijkgraaf en heemradenvan Waterschap Vallei en Veluwe met bijbehorende stukken.

  6. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voor de activiteiten werken of werkzaamheden en vellen vanhoutopstand t.b.v. de uiterwaard Graafsewaard van het college van B&W van degemeente Lopik met bijbehorende stukken.

  7. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voor de activiteit werken of werkzaamheden t.b.v. de uiterwaardPolder de Eendragt van het college van B&W van de gemeente Zederik metbijbehorende stukken.

  8. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voor de activiteiten werken of werkzaamheden t.b.v. deuiterwaarden Bosscherwaarden en Lunenburgerwaard en meandertak Gravenbolen voor de activiteit vellen van houtopstand t.b.v. de uiterwaardLunenburgerwaard en meandertak Gravenbol van het college van B&W van degemeente Wijk bij Duurstede met bijbehorende stukken.

  9. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voor de activiteiten werken of werkzaamheden en vellen vanhoutopstand t.b.v. de uiterwaard Amerongse Bovenpolder van het college vanB&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met bijbehorende stukken.

  10. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voor de activiteit werken of werkzaamheden t.b.v. deuiterwaard Struik van het college van B&W van de gemeente Renkum metbijbehorende stukken.

  Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?Van vrijdag 11 december 2015 tot en met donderdag 21 januari 2016 liggen deontwerpbesluiten ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken,inclusief de aanvragen. U kunt de betreffende documenten tijdens de gebruikelijkeopeningsuren en/of op afspraak inzien op de volgende locaties: Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25, 3995 DW Houten; Gemeentehuis Lopik, Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik; Gemeentehuis Renkum, Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek; Gemeentewinkel Utrechtse Heuvelrug, Kerkplein 2, 3941 HV Doorn; Stadhuis Vianen, Voorstraat 30, 4132 AS Vianen; Gemeentehuis Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij

  Duurstede; Gemeentehuis Zederik, Prinses Marijkeweg 1, 4231 BP Meerkerk.

  Digitale inzageDe ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ookinzien via www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 4, Cluster 2,Ontwerpbesluiten.

  Hoe kunt u zienswijzen indienen?Van vrijdag 11 december 2015 tot en met donderdag 21 januari 2015 kan een iederschriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.

  Schriftelijk:Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van hetontwerpbesluit naar:

  De Minister van Infrastructuur en MilieuGrote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de RivierT.a.v. J.J. van BurgPostbus 241033502 MC Utrecht

  Mondeling:Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluitdient u daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via telefoonnummer06-20613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslagopgemaakt.

  Wat gebeurt er met uw zienswijzen?De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van hetdefinitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt genformeerdover wat daarmee is gedaan.

  Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbendeis en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffendeontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijzenaar voren is gebracht.

 • CrumAutobedrijvenwaar ALLES kan! officieel dealer

  Culemborg,Weth. Schoutenweg 1, tel. 0345-51 57 57Houten,Waterveste 12, tel. 030-634 41 00Vianen, Korte Dreef 1, tel. 0347-37 36 36

  www.crum.nl

  C-MaxPlug-in Hybride

  * Deze aanbieding is geldig op basis van levering 2015 van een voorraad auto. 60maanden 0%bijtelling op basis vanloonbelasting schaal 42% vraag naar de voorwaarden. De vermelde korting geldt niet i.c.m. 0% bijtelling.Prijs exclusief rijklaarmaakkosten, kenteken leges, verwijderingsbijdrage enmetallic lak.

  OF 6.000,-*

  KORTING

  EXCLUSIEFBIJ CRUM

  0%BIJTEL

  LING* KORTIN

  G0%BIJTEL

  LING*

  Proteer nu nog snel van 0%bijtelling of 6.000,- kortingUiterlijke leverdatum31 december 2015

  LAATSTEKANSWANTOP=OPU rijdt al een Ford C-Max Plug-in Hybride v.a. 36.995,-*

  ?1;?4;

 • HT ADRES VOORUW COMPLETESMOKING

  D KOSTUUMSPECIAALZAAK VAN UTRECHT E.O.

  LANGE VIESTRAAT 2C, TEGENOVER DE BENKORFBARSOIMANNENMODE.NL

  SUCCESPAKKEN!

  MAAT 42 T/M 62 - MAAT 45 T/M 110UW PAKKEN DIRECT OP MAAT GEMAAKT

  TEGENOVER

  DE BENKORF

  IEDERE ZONDAGOPEN

  198,-99,-2e KOSTUUMHALVE PRIJS

  NU

  Shirt-aanbieding VOOR99,-3 SLIMFIT - DIVERSE KLEUREN - STRIJKVRIJ

  ADVERTORIAL

  Naast haar werk als franchi-senemer voor Senioren-assis-tent is Michaela ten Siethoffook actief voor het partnerbe-drijf TopHuisHoudelijkeHulp.

  TopHuishoudelijkeHulp iseen landelijke organisatiedie zich heeft gespeciali-seerd in het bemiddelenvan betrouwbare huishou-delijke hulpen voor jong enoud.

  In eerste instantie werdende diensten uitsluitend viainternet aangeboden. Om-dat wij merken dat er eengroeiende behoefte is aanpersoonlijk contact, heb-ben wij onze formule aan-gepast en komen wij bij demensen thuis voor een in-takegesprek.

  In dit intake bespreken wijde wensen van de klant eninventariseren de werk-

  zaamheden zodat wij eengoede match kunnen ma-ken tussen klant en mede-werker.

  Met een schoonmaakstervan TopHuishoudelijke-Hulp bent u verzekerd vaneen goede, betrouwbareschoonmaakhulp die ge-screend en geschoold is.Wij leveren de kwaliteit dieu mag verwachten!

  Naast het reguliere werkvan bijvoorbeeld 1x perweek het huis doorwerken,is het ook mogelijk om des-gewenst 1x per maand eenhulp in te huren voor degrote klussen, zoals ramenzemen, badkamer reinigenof bijvoorbeeld strijken.

  Wilt u ook een frisse startmaken in 2016? In de helemaand januari geldt hetspeciale actietarief van

  15,95 per uur (ipv 16,50)!

  Nieuwe klanten van Senio-ren-assistent ontvangen injanuari hun lidmaatschapgratis!

  Michaela ten Siethoff actief voor

  TopHuishoudelijkeHulp:

  Kwaliteit die umag verwachten!

  Heeft u interesse ofwilt umeer informatie neemdancontact opmetMichaela ten

  Siethoff (06- 24463714) [email protected]

  of kijk opwww.tophuishoudelijkehulp.nl

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 16

  Dag Sinterklaasje...

  Door Henritte Tjeertes

  Wijk bij DuursteDe- Zon-dagavond 6 december om 19.00 uur zijn alle kinde-ren uit Wijk bij Duurstede ondanks de motregen bij Kasteel Duurstede bijeen-gekomen om Sinterklaas en zijn Pieten uit te zwaaien. Nadat de Sint en zijn Pieten twee weken lang in kasteel Duurstede hebben gelogeerd is het tijd om terug naar Spanje te gaan. De boot ligt in de stadshaven klaar voor vertrek en omdat de Sint een beetje moe is van alle drukte de afgelopen weken is er een mooi golfkarretje als vervoer geregeld. Klokslag 19.00 uur

  komt de Sint met zijn Pieten naar buiten om afscheid te nemen van alle kinderen die ze de afgelopen weken hebben mogen verblijden met cadeautjes en/of een persoonlijk bezoekje thuis of op school. Onder bege-leiding van het Pietenorkest maakt de Sint samen met zijn Pieten en alle kleine n grote kinderen nog een ere-ronde door de binnenstad. In een lange stoet lopen de kinderen, waarvan vele met een mooie lampion, aan de hand van hun papa of mama rondom het golfkarretje van de Sint. Vanachter de ramen bij de huizen langs de Wal, de Volderstraat, de Oever-

  straat en de Dijkstraat staan ook nog veel volwassen te zwaaien naar de Sint en zijn Pieten. Zo blijkt het Sinter-klaasfeest stiekem nog altijd voor groot en klein te zijn. Bij de stadshaven aangekomen is het echt tijd voor vertrek. Als alle Pieten aan boort zijn schudt de Sint de hand van de burgemeester, wordt Dag Sinterklaasje ingezet door het Pietenorkest en zingt ie-dereen uit volle borst: Dag Sinterklaasje daaaag, daaag, daaag zwarte Piet!. De tros-sen worden losgegooid en zo vaart Sinterklaas samen met zijn Pieten rond 19.45 uur de stadshaven uit op weg terug naar Spanje.

  Nog een laatste groet en Sinterklaas vertrekt naar Spanje. Foto: Henritte TjeertesNieuwe afspraken over N227Wijk bij DuursteDe - Som-mige stadsgenoten hadden de indruk dat er niet meer gewerkt werd aan de N227 (Cotherweg-Doornseweg). Bewoners van Langbroek lieten aan de gemeente weten dat ze hierover ongerust waren. Zij waren bang dat de provincie de eerder gemaakte afspra-ken niet zou nakomen. Wethouder Jan Burger sprak met gedeputeerde Jacqueline Verbeek om opheldering te verkrij-gen over de zaak. Er zijn nogmaals duidelijke afspraken gemaakt met de provincie, laat de

  wethouder weten. Het Dorpsplatform Langbroek en de gemeente overleg-gen regelmatig over de kwestie. De gesprekken hebben een aantal con-crete afspraken opgele-verd. Zo wordt de bol-vormige middengeleider (verhoging tussen rijstro-ken) in het voorjaar van 2016 aangebracht. Eind januari sluit de provincie de overgebleven doorsteek tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan ter hoogte van de Doornseweg 10 zo af, dat fietsers deze niet kunnen gebruiken. Alle voetgangersoversteek-

  plaatsen worden doorge-trokken over de parallel-wegen. De gemeente gaat de gewenste fietsbeweg-wijzering van de Lang-broekerdijk via Kerkeland onderzoeken en pakt dit met de provincie op. De kleur van het asfalt op het kruisingsvlak van de Langbroekerdijk met de Cotherweg voldoet niet aan de gestelde eisen. De provincie zoekt nog naar een oplossing en wil deze tegelijk met de midden-geleider realiseren. Ook onderzoekt de provincie het zicht op de kruising Gooijerdijk/Doornseweg.

  sVF werkt hard tegen Hoograven maar verliestCotHeN - De wedstrijd Hoog-raven 1 - SVF 1 eindigde za-terdag in 2-3. Vooral zouden de voetbalmannen uit Co-then tevreden zijn geweest met n punt tegen de num-mer twee op de ranglijst. De eerste helft domineerde Hoograven met snelle en mooie aanvallen. SVF kon hier weinig tegenover zetten. Tot tweemaal toe wist Hoog-raven, na een foutje van n van de SVF spelers, op het middenveld een medespe-ler in stelling te brengen en deze maakte geen fout tegen-over Matthijs Mocking. SVF

  bleef hard werken, maar het gevaar bleef uit. Hoograven scoorde voor rust nog eens. Het harde werken van SVF werd echter voor rust nog wel beloond. Mick van de Bildt strafte een fout in de verdediging af en met een stand van 3-1 ging men rus-ten. In de 2e helft kreeg SVF toch meer grip op de speel-wijze van Hoograven. SVF zette steeds grote druk op de tegenstander, die hun spel van de 1e helft niet konden voort zetten. Trainer Olav van Rijkom zette nog twee wissels in: Jorrit van Dam

  voor Robin Jansen en Freek Lefering voor Rik Hoekema. SVF voelde dat er minimaal een puntje te halen was en trok met zijn allen ten aan-val. Freek Leferink, altijd lastig, wist de stand op 2-3 te zetten. SVF bleef hard werken en de verdediging van Hoograven begon elkaar het een en ander te verwij-ten. De resterende minuten waren echter te weinig om nog een keer tot scoren te komen.Zondag 13 december speelt SVF thuis tegen de koploper PVCV.

 • www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 17

  AMSTERDAM - Het Lang-broekse voetbalteam SVL speelde zaterdag een verlo-ren wedstrijd in Amsterdam tegen Ajax. De ploeg van Jan Gaasbeek kon geheel niet in het spel komen. Voor SVL is het op dit moment aan-poten om in de hoofdklasse te kunnen blijven. De inzet is goed maar het ontbreekt aan spelinzicht: dat is niet nauwkeurig genoeg om het spel te maken. Aankomen-de zaterdag komt VVA 71 op bezoek en dan zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden.In de 9e minuut kwam SVL tegen Ajax al op een 0-1 ach-terstand. Een kleine verde-digingsfout bracht Kenneth Misa-Danso in de positie en hij miste niet. In de 13e minuut kwam SVL voor eerst voor het doel van Ajax maar de ingeschoten bal werd door keeper van Ajax onderschept. In de 22 mi-nuut veerde SVL op: Wesley de Laat passeerde de gehele verdediging van Ajax en ook de keeper en schoot beheerst de bal in het net: 1-1. De 39 minuut redde Geert Wil-len Merkens door een hard ingeschoten bal te pakken. Met de stand 1-1 werd er ge-rust, daarna kwamen beide ploegen ongewijzigd het veld weer in. De 40e minuut sloeg voor SVL het noodlot

  toe, in het strafschop ge-bied maakte Bastin Hofman een lichte overtreding, de scheidsrechter bestrafte dit met rood en een penalty en deze werd door Joost Heij benut. Zo leidde Ajax met 2-1 en moest SVL met 10 man verder. Nog geen 3 minuten later werd het 3-1 door een doelpunt van Kenneth Misa-Danso, die beheerst Geert Willem Merkens passeerde. Wesley de Laat moest in de 61 minuut geblesseerd het veld verlaten en daarvoor kwam Bram Peeters het veld in. Maar hij stond nog mi-nuut of hij kreeg geel voor een overtreding. De 65 mi-nuut werd Willem Baaij ge-wisseld en kwam Selcuk Al-bayrak het veld in. Wat SVL

  ook probeerde het lukte niet met 10 man, het werd zelfs in de 66e en 71e minuut 4-1 en 5-1. De 77e minuut moest Frank Barte geblesseerd het veld verlaten en kwam Tolga Albayrak het veld in. Een zeer ongelukkig moment was in de 83e minuut toen Wouter Hoof de bal terug wilde koppen naar Geert Willem Merkens maar deze viel in het doel, dus 6-1 voor Ajax. Maar in de 85 minuut maakte Selcuk Albayrak uit een voorzet broer Tolga Albayrak er 6-2 van. In de laatste minuut had Thomas Malolepszy er nog 6-3 van maken maar schoot tegen de keeper aan. Komende zater-dag speelt SVL thuis tegen VVA 71 om 14.30 uur.

  Langbroek speelt uit tegen Ajax

  Een verloren strijd in Amsterdam, waar SVL tegen Ajax speelde. Foto: Jan van Kooten

  Wijk bij Duurstede - Bij sportschool Shiai Jo zijn maandag 16 november en vrijdag 20 november de karate-examens gehouden. Maandag waren de oudere jeugd en volwassenen aan de beurt en vrijdag trad de jongste jeugd aan. Alle deelnemers zijn geslaagd.

  Alle karatekas geslaagd

  Nipt verlies voor FortissimoCOTHEN - De belangrijke wedstrijd tegen koploper Borhave was omgezet naar dinsdagavond. Maar geluk-kig weerhield dat het pu-bliek niet om de Cothense handbaldames te komen steunen. De tribune was goed gevuld en vanaf de eerste minuut was het een spannende wedstrijd. Tot 5 minuten voor rust ging de wedstrijd volledig gelijk op. Vooral de 2 jonge talenten van Fortissimo, Amy Oost-veen en Dione Housheer,

  wisten mooi te scoren tegen het fysiek sterke Borhave. Maar de laatste 5 minuten van de eerste helft was de concentratie, zowel aanval-lend als verdedigend, even weg en daar profi teerde Bor-have onmiddellijk van en scoorde 3x op rij, waardoor er gerust werd bij een stand van 14-16. De grote vraag was dan ook of Fortissimo in staat zou zijn om de ach-terstand weer weg te wer-ken in de 2e helft. De dames kwamen, net als in de eerste

  helft, weer zeer strijdlustig het veld in en heel gedreven werd de achterstand wegge-werkt. Toch ging Borhave er met de punten vandoor, 27-28. Het was een van de beste wedstrijden van dit seizoen van de Cothense handbal-sters. Koploper Borhave heeft slecht 1 verliespunt en stevent af op promotie naar de eredivisie. Fortissimo heeft echter wel de 2e pe-riode titel binnen door een beter doelsaldo als Foreholt. Nacompetitie is een feit.

 • S inds 1989 brouwen de ouders van Fokke Roeland ambachtelijk bier in Oijen. Samen met Lonneke van der Locht heeft hij kort geleden de brouwerij overgenomen. Sindsdien groeit de verkoop explosief. Wij hebben de kans gekregen, omdat mijn ouders door hard te knokken hier een plek hebben veroverd aldus Fokke. Het platform De Ondernemer betekent voor hen inspiratie. Ook al heeft Fokke veel geleerd van zijn ouders, een kijkje in de keuken van andere ondernemers brengt hem veel nieuwe inzichten. Inzichten die de bierbrouwerij verder brengt. !

  Bierbrouwerij OijenKOMT VERDER MET DE ONDERNEMER.

  DE ONDERNEMER KOMT VERDER METKOM OOK VERDER. GA NAAR DEONDERNEMER.NL Schrijf je in en volg een gratis socialmedia-webinar.

  GA SNEL NAARAD.NL/WEEKEND

  GENIET NU NOG MEER VAN HET WEEKEND

  WEEKEND-

  ABONNEMENT

  VOOR SLECHTS

  2, 49PER WEE

  K

  PROBEER NU!

  Iederezaterdag

  gratis AD Magazine!

  Elke zaterdag de extra dikke weekendeditie van Het AD bij u op de mat!

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 18

  Win een iPad mini 2t.w.v. 299,-

  Win een iPad mini 2t.w.v. Films bekijk je op het Retina display in een resolutie die viermaal groter is dan die van de iPad mini 1.

  Zo doet u mee! Los de woordzoeker op. Zoek de gegeven woorden op in het veld met letters en streep ze door. De overgebleven letters vormen de

  oplossing. U kunt deze op de volgende manieren doorgeven: spreek uw oplos-

  sing in door het volgende nummer te bellen: 0909-5010190 ( 0,60 per gesprek) of door middel van een sms-bericht: WEEKA[spatie]oplossing naar 3553 ( 0,60 per ontvangen bericht). Tarieven zijn excl. de gebruikelijke kosten. De sluitingsdatum is 14 december 2015.

  PRIJSWOORDZOEKER SUDOKU

  PUZZEL

  & WIN

  De prijswinnaars staan op www.puzzelsite.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

  ALIBI INZAKE RIJWIEL VERWIJTALWAAR KANAAL SLAAF VRIENDERNST KLUNEN SPUWENHAVEN KRUIS VENTENINEENS NIVEAU VEREN

  E I W U H N V A I I N N L

  K A N A A L E E L B E E F

  A R V E N T E N R W I A T

  Z E U V E R E N U W A L E

  N V R I E N D P IJ L IJ A A

  I E R N S T S R S R K T R

  oplossing:SandersPuz ze l boeken

  19 5 7 3

  4 9 18 3 6

  5 6 77 2 5

  6 2 74 3 5 9

  5

 • 555(=;!!#= #%+- )+!$"*&-,3+1(1297:#!" 6$$"; 95 !& !!& ?!'3! "?:8= !& ;!4!%7 "6;!.7 2!3#/!#?1> %!77# :& !&( 4:!? =;11; ;!>!&$7!? #1;#! 6$$""?:8= :!;= 31>!? 3:>; #1& #! 01?6;511?#!(

  3+1(1297:#!" "775/ '.%$*8 /7/ / 0&&'&&&*( :*/ (**8 7) +*%8%( '&57/'**"1

  www.wijksecourant.nl Wijkse Courant woensdag 9 december 2015 19

  Kerstpakket voor de hond

  Tijdens de Kerst kan iedere hondenbezitter zijn of haar viervoeter verwennen met een eigen kerstpakket. Deze actie is echter meer dan alleen een leuk gebaar naar de trouwe huisgenoot; met de opbrengst hiervan steunt men ook de opleiding van assistentiehonden van Stichting De Hond Kan de Was Doen. Anita Korff de Gidts-Balvers, die zelf ook een hulphond heeft

  (heel toepasselijk Butler genaamd) vertelt er meer over.

  Door John Beringen

  WIJK BIJ DUURSTEDE De op-leiding van hulphonden is een kostbare zaak, laat ze weten. Er is een wachtlijst voor hulphonden, daarom hebben we als stichting geld nodig om die wacht-lijst korter te maken. Via Wijk in Bedrijf kwam Anita in contact met Karen Bos, hondenliefhebster, met de website www.dehondmag-mee.nl. Karen heeft tevens een bedrijf in Kerst- en rela-tiegeschenken en zij wilde

  wel sponsoren. Er is im-mers altijd geld nodig voor hulphonden. Behalve de deur open en dicht doen en dingen voor me oprapen, doet Butler daadwerkelijk de was, laat Anita weten. Hij stopt het vuile wasgoed in de machine en haalt het schone er weer voor mij uit. In het kerstpakket zit een smulworstje van 200 gram, 100 gram snack bon-bons, een light snack van 100 gram en een kauwbot. En dat voor 6,95 euro incl. sponsoring, licht Anita toe. Het kerstpakket is te koop via www.dehondkandewas-doen.nl/product/honden-kerstpakket.

  Anita en Butler tonen het kerstpakket. Foto: John Beringen

  Samenwerken of concurreren? Wijk bij Duurstede - Op 17 december houdt Zorg bij Duurstede weer het zorg-caf, de netwerkbijeen-komst voor professionals in zorg en welzijn. Het on-derwerp is deze keer: Hoe kun je als professional goed samenwerken zonder elkaar te beconcurreren? Als zorgprofessional heb je de behoefte om samen te werken om de clint zo goed mogelijk te kunnen helpen. Maar bij een sa-menwerking stel je jezelf ook kwetsbaar op. Je bent tenslotte ook ondernemer en wilt het liefst zelf zo veel mogelijk clinten helpen. Hoe ga je hiermee om? Wie professional is en wil meepraten over dit onderwerp, is welkom. De gratis bijeenkomst vindt plaats om 9.30 uur in De Graanschuur, Dijkstraat 29. Consumpties zijn voor eigen rekening. Graag vooraf aanmelden op www.zorgbijduurstede.nl/zorgcafe.

  Vincent Bijlo in Calypso TheaterWIJK BIJ DUURSTEDE - Vin-cent Bijlo staat op donder-dag 10 december in het Calypso Theater met zijn programma Het Nieuwe Nu. In Het Nieuwe Nu bekijkt Vincent de wereld door een slimme bril en verplaatst hij zich in

  een zelfrijdende auto. Hij kan alles, alles, alleen. Dat maakt hem gelukkig, althans, dat is de bedoe-ling. Maar waarom mist hij zijn chauffeur zo? Waarom verdwaalt hij, ondanks dat zijn auto de weg weet? Het Nieuwe Nu belooft weer een zeer actueel, gengageerd pro-gramma te worden met de vertrouwde signatuur van Vincent Bijlo. De voorstelling begint om 20.30 uur.Voor informatie en kaar-ten: www.calypsotheater.nl, [email protected], Van Ginkel Muziek, 0343-591030 of VVV Wijk bij Duurstede.

  Kinderavond You4kids WIJK BIJ DUURSTEDE - Op vrijdagavond 11 december is er weer een Joy4kids avond in de Open Hof (schuin tegenover de Hema). Deze staat hele-maal in het teken van Kerst. Alle kinderen van 4 t/m 13 jaar zijn welkom. Om 17.30 starten we en om 19.30 uur is het weer afgelopen.Er wordt gezongen, ver-teld, gegeten, geknutseld, kortom een echt feestje. Wie wil komen kijken of voor het eerst met een vriend(in) meekomt, is welkom. Joy4Kids is een initia-tief van de Hervormde gemeente.

  KORT NIEUWSWorkshop dieren tekenenWIJK BIJ DUURSTEDE - Op woensdag 30 december wordt er in het Educatief Centrum op Kinderboerde-rij de Vliert een workshop dieren tekenen gegeven. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar. De work-shop begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur. Een van de vrijwillige weekendbeheerders geeft de workshop. Men leert bijvoor-beeld een konijn tekenen of een cavia. De kosten zijn 1 euro per kind. Na afloop krijgt men een certificaat. Opgeven via www.kinder-boerderijdevliert.nl.

  Postzegelavond in de kerstsfeerWIJK BIJ DUURSTEDE - Wie zin heeft in een postzegelavond in kerstsfeer, is dinsdag-avond 15 december welkom bij de maandelijkse clu