Wedding Videography Business Plan

Click here to load reader

download Wedding Videography Business Plan

of 30

 • date post

  11-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wedding Videography Business Plan

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  1/30

  Phnf 8 om 70

  Ivwkcfww Plhc

  O^CFYW

  [ovy Ivwkcfww Chbf

  Wzyffz Hjjyfww

  Gkz{, Wzhzf Powzgojf

  Zflfpdocf

  F"Bhkl

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  2/30

  Phnf 9 om 70

  Zhilf om Goczfczw

  Zhilf om Goczfczw ####################################################################################################### 9

  Ftfgvzk}f Wvbbhy{ #################################################################################################### 7

  Nfcfyhl Gobphc{ Jfwgykpzkoc #################################################################################### :

  Pyojvgzw hcj Wfy}kgfw ################################################################################################ >

  Bhyefzkcn Plhc ############################################################################################################ 4

  Bhchnfbfcz hcj Oynhckqhzkoc ################################################################################ 84

  Pfywochl Mkchcgkhl Wzhzfbfcz ################################################################################### 8;

  Wzhyzvp Ftpfcwfw hcj Ghpkzhlkqhzkoc ######################################################################## 90

  Mkchcgkhl Plhc ############################################################################################################ 99

  Hppfcjkgfw ############################################################################################################### 9;

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  3/30

  Phnf 7 om 70

  Ftfgvzk}f Wvbbhy{

  Zdkw yfpoyz kw h pyopowfj ivwkcfww plhc moy h ~fjjkcn }kjfonyhpd{ ivwkcfww# Zdf

  pyowfj loghzkoc om zdf ivwkcfww kw W{jcf{, Hvwzyhlkh# Zdf ivwkcfww hkbw zo ghpzvyf

  hcj ftphcj zdf ~fjjkcn }kjfo bhyefz ~dkgd gobpykwfw om wbhllfy ivz fwzhilkwdfj

  loghl plh{fy pyo}kjkcn gvwzobkqfj yhcnf om ommfykcn moy zdfky glkfczw bowzl{ govplfw

  hiovz zo nfz bhyykfj fcnhnfj oy zdowf ~do ~hcz zo gflfiyhzf zdfky hcck}fywhy{#

  Zdf ivwkcfww kw hc f}fy nyo~kcn oppoyzvckz{ ~kzd hlbowz f}fy{ govplf nfzzkcn

  fcnhnfj oy bhyykfj ~hczkcn zo wpfcj h ivjnfzfj hbovcz oc bhekcn zdfwf

  bfboykfw f}fylhwzkcn# Zdfyf kw dvnf wgopf om cf~ ommfykcnw i{ kbpyo}kcn zdf

  xvhlkz{ om zdf wovcj hcj kbhnfw hw ~fll hw kczyojvgkcn DJ zfgdcolonkfw, {fz coz

  iffc vwfj moy wkbklhy pvypowf# Zdf ivwkcfww plhc hkbw zo vzklkqf zdkw nhp hcj

  pyo}kjf gvwzobfyw ~kzd h dknd lf}fl om xvhlkz{ ~kzd lhzfwz zfgdcolonkfw hcj nyfhz

  gyfhzk}kz{# Zdf ivwkcfww zhynfzw h jfmkckzf wfz om gvwzobfyw ~kzd kzw pyobozkocw

  wzyhzfn{# Zdf wvb cffjfj hw ghpkzhl kc zdf ivwkcfww ~kll if yhkwfj kc zdf moyb om

  fxvkz{ hcj jfiz kc zdf yhzko om 819# K ~kll if dfhjkcn b{ ivwkcfww hcj ~kll pvz kc

  *90000 om o~c ghpkzhl# Zdf yfwz om zdf ghpkzhl ~kll if yhkwfj myob ihcew kc zdf moyb

  om jfiz# Zdf ivwkcfww ~kll if pyomkzhilf kc zdf wfgocj {fhy om kzw opfyhzkocw# Zdf

  yfph{bfcz om zdf pykcgkphl om zdf lohc ~kll wzhyz kc zdf wfgocj {fhy hw zdf ivwkcfww

  wzhyz zo zyfcj kc zdf nyffc#

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  4/30

  Phnf : om 70

  Nfcfyhl Gobphc{ Jfwgykpzkoc

  ]kwkoc Wzhzfbfcz

  Zdf gobphc{w }kwkoc kw zo if pyomkzhilf kc zdf 9yj {fhy hcj nyoww *8 bkllkoc kc

  yf}fcvfw i{ zdf 6zd {fhy om opfyhzkocw#

  Bkwwkoc Wzhzfbfcz

  Zdf bkwwkoc om zdf gobphc{ kw zo if zdf lhynfwz myfflhcgf hcj ~fjjkcn }kjfonyhpd{

  gobphc{ kc zdf wzhzf pyo}kjkcn zdf ifwz xvhlkz{ wfy}kgfw hcj zdf lhzfwz zfgdcolon{

  hz hmmoyjhilf yhzfw zo kzw gvwzobfyw#

  Gobphc{ Nohlw hcj Oiafgzk}fw

  Wzyfcnzdw

  Zdf wzyfcnzdw om zdf oynhckqhzkoc kcglvjf zdf mollo~kcn

  B{wflm B{ jfzfybkchzkoc hcj gyfhzk}kz{, hcj zdf jyk}f zo wvggffj ~kll if b{

  moyfbowz wzyfcnzd#

  Pyojvgz " Zdf phgehnfw ommfyfj i{ zdf gobphc{ hcj kzw wfy}kgfw ~kll if

  vckxvf hcj kcco}hzk}f vclkef ftkwzkcn pyojvgz ommfykcnw# Zdf pyojvgzw ommfyfj

  ~kll if bvgd boyf gyfhzk}f hcj hmmoyjhilf zdhc zdf ftkwzkcn gobpfzkzoy

  phgehnfw#

  Wfy}kgf " Nyfhz Glkfcz wfy}kgkcn hcj hzzfczkoc zo zdf bkcvzfwz om jfzhklw ~kll

  if h pykoykz{ kc ovy phgehnfw# Jflk}fykcn h wfcwf om mfflkcn wpfgkhl hcj vckxvf

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  5/30

  Phnf 6 om 70

  hcj zo ghpzvyf zdowf wpfgkhl bobfczw kc zdfky zyvf fwwfcgf ~kll if ovy nohl#

  Ovy ivwkcfww zo bhef gvwzobfyw mffl gflfiyhzfj jvykcn zdfky ~fjjkcnw jvykcn

  hll wzhnfw om zdf pyojvgzkoc hcj fcwvyf zdhz zdf{ hyf dhpp{ hcj whzkwmkfj#

  Wzhmm " Ovy Gobphc{ ~kll fbplo{ff wzhmm zdhz wdhyfw ovy fczdvwkhwb hcj

  gvwzobfy pykoykzkfw hcj ~dkgd jflk}fyw hcj gyfhzfw }hlvf moy ovy gvwzobfyw#

  Loghzkoc " Ihwfj ovz om zdf gyfhzk}f hcj kcco}hzk}f gkz{ om W{jcf{, Hvwzyhlkh,

  ~kll dflp vw hw zdf gvwzobfyw ~kll hppyfgkhzf o}fy }hlvf pyopowkzkoc#

  Zdf Kcjvwzy{

  ^fjjkcn }kjfonyhpd{ kw h ivwkcfww om wpfgkhlkqkcn kc ghpzvykcn fjkzkcn hcj

  jflk}fykcn bfboykfw zo zdf glkfczw om zdfky ~fjjkcn/ yfgfpzkoc gfyfbockfw zdyovnd

  }kjfo mklbw#

  Zdf ihwkg kjfh ifdkcj zdf ivwkcfww kw zo hjj h nlkzgd om jyhbh hcj mklb lkef wzoykfw

  hcj zdfbfw zo zdf zyhjkzkochl ~fjjkcn }kjfo i{ fcgovyhnkcn glkfczw zo wpfcj oc

  gyfhzk}kz{ hcj jflk}fykcn zdfb wobfzdkcn if{ocj zdfky ftpfgzhzkoc#

  Zdf kcjvwzy{ kw gobpfzkzk}f hcj dhw h loz om fwzhilkwdfj plh{fyw gobpfzkcn moy zdf

  whbf wphgf hcj zdf ~hllfz om h jfmkcfj wfz om zhynfz gvwzobfyw# Zdf kcjvwzy{ kw

  nyo~kcn hz h nooj phgf, nk}fc zdhz gvwzobfyw co~ hyf looekcn moy vckxvf ~h{w zo

  ghpzvyf zdfky nyhcj bobfczw moy h lkmfzkbf# Zdf wpfcjkcn oc ~fjjkcn }kjfonyhpd{

  dhw ykwfc kc zdf phwz mf~ {fhyw hcj zdfyf hyf gvwzobfyw ~kllkcn zo wpfcj oc zdf

  go}fyhnf om zdfky ~fjjkcn gflfiyhzkocw#

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  6/30

  Phnf = om 70

  Lfnhl moyb om o~cfywdkp

  Zdf gobphc{ ~kll if h wolf pyopykfzoywdkp mkyb, loghzfj kc W{jcf{, Hvwzyhlkh hcj ~kll

  if dfhjfj hcj bhchnfj i{ bf# K dh}f gdowfc zdkw bojfl ifghvwf kz ~kll dflp bf

  mogvw oc b{ gobpfzfcgkfw ~kzdovz kczfymfyfcgf# Kz ~kll if ifzzfy hw K ~kll dh}f zdf

  goczyol o}fy zdf wzyhzfn{ hcj o~cfywdkp om zdf mkyb# Hz h lhzfy wzhnf, hz zdf zkbf om h

  wfgocj yovcj om mvcjkcn, K ~kll if looekcn moy phyzcfyw kc b{ mkyb#

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  7/30

  Phnf > om 70

  Pyojvgzw hcj Wfy}kgfw

  Zdf pyojvgzw hcj wfy}kgfw ~kll kcglvjf zdf mollo~kcn

  ^fjjkcn Pdozonyhpd{ phgehnfw

  ^fjjkcn ]kjfonyhpd{ phgehnfw

  Pdozo ]kjfo Phgehnfw

  Zdf pyojvgzw ommfyfj i{ zdf gobphc{ ~kll if ftzyfbfl{ dknd xvhlkz{ jknkzhl pykczw

  hcj }kjfow vcbhzgdfj ~kzd zdf zyhjkzkoc }kjfonyhpdfyw# Zdfwf pyojvgzw hcj

  phgehnfw ~kll if jfwkncfj zo zhynfz hll hmmoyjhilf wfnbfczw# Zdf pykgf ~kll jfpfcj

  oc zdf ommfykcn ihwfj oc zdf jvyhzkoc om zdf wfy}kgfw pyo}kjfj hw ~fll hw zdf

  jflk}fyhilfw om zdf ommfykcn#

  Zdf wfy}kgfw hcj phgehnfw ~kll if gvwzobkqfj moy zdf f}fczw hcj zdfky pykgfw ~kll

  yhcnf ifz~ffc *=;; hcj *:;;;, ~dkgd ~kll jfpfcj oc zdf wfy}kgfw hcj zdf

  jflk}fyhilfw h}hklfj i{ zdf gvwzobfy# Zdf wfy}kgfw ~kll kcglvjf hj}kwoy{ hcj

  pyomfwwkochl zkpw zo fcdhcgf zdf ftpfykfcgf om zdf }kjfonyhpd{# Zdf wfy}kgfw

  ommfyfj ~kll kcglvjf omm loghzkoc wdoozkcnw hcj pdozonyhpd{#

  Ovy vcjfywzhcjkcn om zdf gvlzvyhl }hlvfw hcj zdf zyhjkzkocw dflpw vw pyojvgf dknd

  xvhlkz{ ommfykcnw zdhz ftgffj gvwzobfy ftpfgzhzkocw hcj whzkwmhgzkoc lf}flw#

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  8/30

  Phnf 4 om 70

  Bhyefzkcn Plhc

  Bhyefz yfwfhygd

  Hw hlyfhj{ jkwgvwwfj, zdf bhyefz moy ^fjjkcn }kjfonyhpd{ dhw noz h ioowz wkcgf

  zdf fhyl{ 98wz gfczvy{# Zdf hj}fcz om boyf dknd yfwolvzkoc ghbfyhw hcj fxvkpbfczw,

  dh}f yfwvlzfj kczo zdf zyhjkzkochl ~fjjkcn }kjfo wphgf ifkcn zyhcwmoybfj zo jflk}fy

  zdf xvhlkz{, wkbklhy zo zdhz om h gobbfygkhl pyojvgzkoc# Hcozdfy wdkmz zdhz dhw zhefc

  plhgf kw zdf ~h{ zdf ~fjjkcnw hyf go}fyfj hcj jflk}fyfj zo zdf gvwzobfy#

  Kcgyfhwkcn cvbify om gvwzobfyw kw ifnkcckcn zo ftployf hcj kcglvjf gyfhzk}kz{ kczo

  zdfwf }kjfow hw zdf{ ~hcz zo wff zdfb hw h lkmf zkbf f}fcz#

 • 7/23/2019 Wedding Videography Business Plan

  9/30

  Phnf ; om 70

  Fgocobkgw

  Zdf gvyyfcz jfbhcj moy zdf ~fjjkcn }kjfow kw ivo{hcz hcj kcgyfhwkcn# Zdf ykwf

  kczfyfwz yhzf hcj zdf nloihl mkchcgkhl gykwfw dh}f bhjf zdf govplfw

  kcgyfhwkcnl{ ghvzkovw hcj jfgkwk}f oc zdfky wpfcjkcn# Zdf{ co~ dh}f h

  mktfj ivjnfz moy zdf gfyfbockfw# Govplfw kcgyfhwkcn hyf looekcn ovz moy

  nooj pyomfwwkochl }kjfonyhpdfyw hcj pdozonyhpdfyw zo ghpzvyf zdfky

  ~fjjkcn gfyfbockfw# Hw kcgobfw ykwf pfoplf ~kll if boyf ~kllkcn zo pvz

  zdfky bocf{ kczo wvgd pyojvgzw hcj ommfykcn# Zdf{ co locnfy ~hcz zo

  ghpzvyf zdf bobfczw om zdfky ~fjjkcn, ivz zdf{ hyf looekcn zo ghpzvyf zdf

  mfflkcn hcj fbozkocw hcj gflfiyhzkocw zdovnd lk}f }kjfow# Zdf bhyefz kw

  nyo~kcn hz zdf yhzf om 86 90 pfygfcz pfy hccvb hcj zdfyf kw wgopf hcj

  yoob moy cf~ plh{fyw ~kzd h jkmmfyfczkhzfj ommfykcn zo fczfy zdf kcjvwzy{#

  Pyojvgz

  ^f ~kll kczyojvgf zdf dknd jfmkckzkoc $DJ+ fmmfgzw kc ~fjjkcn }kjfonyhpd{ govplfj

  ~kzd gvwzobkqfj jknkzhl wovcj fmmfgzw hcj kjfhw zo zhef zdf ~fjjkcn }kjfonyhpd{ zo

  h jkmmfyfcz lf}fl# ^f ~kll gyfhzf h ~dolf cf~ yhcnf om ommfykcnw zdhz kcglvjf zdf

  fczkyf ~fjjkcn gflfiyhzkocw myob plhcckcn zo ghef gvzzkcn# Zdf }kjfo mvcgzkoc

  h}hklhilf oc zdf TJGHB FT Ghbgoyjfy ~f vwf ~kll hllo~ ~fjjkcn }kjfonyhpdfyw

  zo gyfhzf hc fczkyf cf~ yhcnf om ommfykcnw hcj gyfhzk}f gdokgfw zdhz hyf h}hklhilf zo

  pdozonyhpdf