VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U · Web viewPoljoprivredni traktor – funkcija...

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U · Web viewPoljoprivredni traktor – funkcija...

VISOKO GOSPODARSKO UILITE U KRIEVCIMA

Obrazac izvedbenog plana nastave

Izdanje:

travanj 2017.

Oznaka:

Prilog 5/SOUK/A 4.3.1.

VISOKO GOSPODARSKO UILITE U KRIEVCIMA

Akademska godina: 2017/2018.

Predmet: obavezni

STTO1

PRIMJENA MATEMATIKE I INFORMATIKE U POLJOPRIVREDI

ECTS bodovi: 4,0

Struni studij ST

TEMELJI STUDIJA - STT

Semestar I

Nastavnici i suradnici

dr.sc. Krunoslav krlec, v. pred., Marijan anarevi, pred.

Sati

ECTS bodovi

Predavanja

30

2

Vjebe + seminari

30

2

Struna praksa

Optereenje studenta izvan aktivne nastave

56

Ukupno optereenje studenta

116

4,0

Izvedbeni plan nastave za redovite studente

1. Nastavne jedinice, oblici nastave i mjesta izvoenja

Tona satnica izvoenja nastave (poetak i zavretak pojedinog oblika nastave) odrauje se prema rasporedu nastave koji je istaknut na slubenim Internet stranicama Uilita.

Nastavna jedinica

P

V

S

Mjesto

odravanja

MATEMATIKA

1.

Razmjeri, postotak, raun smjese, povrina i obujam, jedinice, Eulerova formula.

3

-

-

Predavaona

2.

Statistika grafiki prikaz, mjere poloaja, mjere rasprenja, osnovni pojmovi iz kombinatorike i vjerojatnosti

3

-

-

Predavaona

3.

Kombinatorika i vjerojatnost osnovni pojmovi, binomna razdioba, normalna razdioba.

3

-

-

Predavaona

4.

Matrice i determinante definicija matrice, determinante 2.i 3. reda, Sarusovo pravilo, rjeavanje sustava Cramerovom metodom.

3

-

-

Predavaona

5.

Funkcije jednostavniji primjeri s primjenom derivacije i integrala

3

-

-

Predavaona

6.

Razmjeri, postotak, raun smjese, povrina i obujam, jedinice, Eulerova formula.

-

2

-

Predavaona

7.

Statistika grafiki prikaz, mjere poloaja, mjere rasprenja, osnovni pojmovi iz kombinatorike i vjerojatnosti.

-

4

-

Predavaona

8.

Kombinatorika i vjerojatnost osnovni pojmovi, binomna razdioba, normalna razdioba, kolokvij

-

3

-

Predavaona

9.

Matrice i determinante definicija matrice, determinante 2. i 3. reda, Sarusovo pravilo, rjeavanje sustava Cramerovom metodom.

-

3

-

Predavaona

10.

Funkcije jednostavniji primjeri s primjenom derivacije i integrala, kolokvij.

-

3

-

Predavaona

INFORMATIKA

-

-

11.

Uvod u predmet, osnove rada na raunalu.

1

-

-

Predavaona

12.

Dijelovi raunala, rad s jedinicama informatikog sustava.

2

-

-

Predavaona

13.

Graa raunala, operacijski sustavi, raunalne mree.

3

-

-

Predavaona

14.

Osnove Microsoft Worda: unos i brisanje teksta, oblikovanje teksta, rad sa slikama, rad s tablicama, ispis dokumenta, pohranjivanje dokumenta.

3

-

-

Predavaona

15.

Osnove Microsoft Excela: podaci u Excelu, formule i funkcije, rad s grafikonima, insertiranje tablica u ostale programe, ispis i pohrana dokumenta.

3

-

-

Predavaona

16.

Osnove Microsoft PowerPointa: upravljanje slajdovima, animiranje objekta, koritenje gotovih predloaka, prezentiranje

3

-

-

Predavaona

17.

Osnove rada na raunalu: kreiranje, brisanje, premjetanje i kopiranje mapa.

-

1

-

Informatika uionica

3.

Osnove Microsoft Worda: pisanje, brisanje, premjetanje i kopiranje teksta, provjera znanja.

-

5

-

Informatika uionica

3.

Osnove Microsoft Excela: koritenje jednostavnih funkcija i formula, primjeri tabline obrade podataka te izraunavanje potrebnih parametara, provjera znanja.

-

5

-

Informatika uionica

3.

Osnove Microsoft PowerPointa: izrada prezentacije te obrada teksta i animacija po vrsti prezentacijskih tema.

-

3

-

Informatika uionica

3.

Provjera znanja.

-

1

-

Informatika uionica

Izvan Uilita

Struna praksa

SP

Terenska nastava

Struna praksa

Integrirani projektni zadatak

Ukupno

30

30

-

Oblici nastave: P=predavanja; V=vjebe; S=seminari

2. Nain polaganja ispita i nain ocjenjivanja

Provjera znanja provodi se tijekom izvoenja svih oblika nastave. Polaganje ispita je pismeno i eventualno usmeno. Pismeni dio ispita polae se putem ispita koji pokriva kompletno obraeno podruje modula. Da bi se izvrile obveze potrebno je poloiti oba ispita koji se polau odvojeno po pravilima bodovanja.

Broj skupljenih bodova

Ocjena

55-70

Dovoljan (2)

70-85

Dobar (3)

85-95

Vrlo dobar (4)

95-100

Odlian (5)

3. Ispitni rokovi i konzultacije

Ispitni rokovi se odravaju dinamikom jednom mjeseno. Konzultacije su svaki tjedan u isto vrijeme koje je objavljeno na mrenim stranicama uilita.

4. Ishodi uenja

Nakon uspjeno savladanog modula studenti e postii:

Izraunati postotak, promil, etvrtu proporcionalu, srednju vrijednost, opseg, povrinu i obujam,

Grafiki prikazati kvantitativno zadani niz statistikih podataka,

Interpretirati parametre statistikih podataka, binomnu i normalnu sluajnu varijablu,

Primjenjivati matrini raun i determinante,

Izraunati derivaciju, neodreeni i odreeni integral jednostavnih funkcija,

Primjenjivati derivaciju funkcije kao brzinu promjene veliine koju funkcija predstavlja,

Primjenjivati odreeni integral za odreivanje povrine, puta iz brzine, koliinu topline iz specifine teine, koliinu tvari iz brzine kemijske reakcije, rada iz sile.

Razumjeti primjenu informacijskih sustava u praktinoj primjeni,

Nabrojiti arhitekturu raunala,

Razlikovati raunalne komponente,

Interpretirati osnovnu arhitekturu raunalnog sustava,

Primjenjivati Microsoft Office aplikaciju za obradu teksta,

Primjenjivati Microsoft Office aplikaciju za prezentiranje dobivenih podataka, slika i tablica,

Izraunati osnovne matematike operacije u Excel aplikaciji, statistiki obraditi podatke te ih grafiki interpretirati,

Sintetiziranje informacijske tehnologije na problemima u praksi.

5. Popis literature

1. B. Plazibat, S. Jeri (2001): INFORMATIKA, Veleuilite u Splitu, Split.

2. eri, V., Varga, M. I Birolla, H.: Poslovno raunarstvo, Znak, Zagreb, 1998.

3. Apsen B., REPETITORIJ ELEMENTARNE MATEMATIKE, Tehnika knjiga, Zagreb, 1984

4. Elezovi, N., Daki, B.: Matematika 1., 2., 3. i 4. Udbenik i zbirka za gimnaziju, Element, Zagreb.

5. Rivier K., ulina B., anarevi M., MATEMATIKA 1, VSITE, Zagreb, 2010.

6. anarevi M., PRIMIJENJENA I NUMERIKA MATEMATIKA, VSITE, Zagreb, 2016.

6. Mogunost izvoenja nastave na stranom jeziku

DA engleski jezik

U Krievcima, rujan 2017. Nositelj predmeta:

Dr. sc. Krunoslav krlec, v. pred.

VISOKO GOSPODARSKO UILITE U KRIEVCIMA

Obrazac izvedbenog plana nastave

Izdanje:

travanj 2017.

Oznaka:

Prilog 5/SOUK/A 4.3.1.

VISOKO GOSPODARSKO UILITE U KRIEVCIMA

Akademska godina: 2017/2018.

Predmet: obavezni

STTO2

PRIMIJENJENA KEMIJA

ECTS bodovi: 5

Struni studij - ST

TEMELJI STUDIJA - STT

Semestar I

Nastavnici i suradnici

Sonja Raji-Bistrovi

Sati

ECTS bodovi

Predavanja

45

3

Vjebe + seminari

30

2

Struna praksa

Optereenje studenta izvan aktivne nastave

70

Ukupno optereenje studenta

145

5

Izvedbeni plan nastave za redovite studente

1. Nastavne jedinice, oblici nastave i mjesta izvoenja

Tona satnica izvoenja nastave (poetak i zavretak pojedinog oblika nastave) odrauje se prema rasporedu nastave koji je istaknut na slubenim Internet stranicama Uilita.

Nastavna jedinica

P

V

S

Mjesto

odravanja

1.

Kemijski simboli; Klasifikacija elemenata i periodinost svojstava; Graa atoma

3

Predavaona

2.

Kemijske veze; Kemijske formule; Kemijske jednadbe reakcija

3

Predavaona

3.

Otopine, disocijacija elektrolita, puferi i koloidi

3

Predavaona

4.

Primjena kemijskih zakonitosti u rjeavanju stehiometrijskih zadataka

3

Predavaona

5.

Biogeni elementi 1. i 2. skupine PSE (Na, K, Ca, Mg)

3

Predavaona

6.

Biogeni elementi prijelaznih metala PSE (Mn, Mo, Fe, Cu, Zn)

3

Predavaona

7.

Biogeni elementi 13 -18. skupine PSE (N, P, O, S, Cl)

3

Predavaona

8.

Voda u stanici i biljci difuzija, osmoza, osmotski tlak; Asimilacija mineralnih tvari

3

Predavaona

9.

Uvod u organsku kemiju, ugljikovodici

3

Predavaona

10