VÍNO OČAMI FYZIKA

Click here to load reader

 • date post

  11-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  77
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Andrea Ďuriančíková Nicole Žigová Lenka Blahová 2.B. VÍNO OČAMI FYZIKA. ,, Nič nie je nemožné len treba chcieť ,, . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of VÍNO OČAMI FYZIKA

 • VNO OAMI FYZIKA Andrea uriankov Nicole igov Lenka Blahov 2.B

 • ,, Ni nie je nemon len treba chcie ,, V naej prci by sme vm chceli sprostredkova bliie informcie otom , akm spsobom bolo spracovan vno od jeho prvovroby a po vsledn produkt ,ktor udia odpradvna poznaj pod nzvom bosk mok.

 • Kvasenie vna zpomletho aodzrnenho hrozna vytek pred lisovanm samotok mut (samovone uvonen z pomletch bob)kvalita mutu - spsob lisovania hrozna.vylisovan mut sa ochlad, odkal azakvas istou kultrou vinnch kvasiniek.

 • Chyby pri vrobe- birzovatenie vna - naoctovanie zkvasu - mliene kvasenie

  - vlkovatenie vna - hnednutie vna - zkaly vna - prchu po sudovine

 • Fyziklne zmeny pri alkoholovom kvasenzniovanie hustoty- spsoben rozdielom hustt cukru a alkoholuvznik tepla- zvyovanie teploty zvis od teploty mutu pred kvasenm, od mnostva akmea kvasiniekoptimlne teploty kvasenia - 22 C- 27 Czmeny objemu- objem vzniknutho alkoholu je men ne objem skvasovanch cukrovstraty vzniknut teplom a vyparovanm- tm intenzvnejie, m vyia je teplota kvasiaceho mutu

 • Predpisy pre vinrov- predpisy tkajce sa fyzikyHektrov vnos platn pre vinohradncke oblasti, rajny, obce mnostvo hrozna obratho z vinohradnckej plochy 1ha za rok pre vrobu akostnho vnaakostn vna 14 000kg hrozna (akostn vyroben z hrozna dopestovanho na vinohradnckych plochch vo vinohradnckych oblastiach)akostn vna s prvlastkom 9 500kg hrozna (s prvlastkom - oznaenie kvality vna s chrnenm oznaenm pvodu)

 • Akostn vno s prvlastkom (lenenie)kabinetn hrozno v plnej zrelosti,cukornatos 19 NMneskor zber hrozno v plnej zrelosti, 21 NMvber z hrozna starostlivo vybrat strapce, 23 NM bobuov vber so strapcov s rune odstrnemi nezrelmi bobuami, 26 NM.hrozienkov vber- prezret bobule hrozna, 28 NMcibbov vber- bobule zuachten vlknitou hubou, 28 NMadov vno- hrozno zberan pri teplote -7 C, 27 NM- slamov vno hrozno pred spracovanm skladovan na slame, 27 NM

 • Urovanie cukornatosti mutupomocou mutomeru alebo hustomeruhustomer uruje hustotu vypota sa percento cukru v mute- v naich podmienkach hustoty mutov 1,05 1,12g. cm3

 • meranie mutomerom podobne ako hustomerom stupnice mutomerov- ciachovan (udvan) priamo v percentch cukru v mutenajastejie pouvan normalizovan mutomer

  mutomer

 • Zisovanie cukru refraktometrickypomocou optickho prstroja -refraktometra- princp merania: zaloen na zmene smeru svetelnch lov pri prechode z jednho prostredia do druhho (zo skla do mutu)

 • Hypotza slo 1erven aj biele vno ved elektrick prd.hypotza-vyvrten, erven a biele vno neved elektrick prddvod: nzky obsah vonch astc s elektrickm nbojom

 • Hypotza slo 2

  Biele vno dosiahne rchlejie bod varu a zrove za urit as chladenia bude ma niiu teplotu ako erven vno.hypotza- sasti potvrden: biele vno dosiahlo bod varu skr ako erven vno, po ochladen teplota oboch vn bola rovnak- dvod: hustota oboch vn

  Vno t0 / (C) t / (min) t / (C)Biele vno 17 3,30 90erven vno 18 4 90

 • Hustota vnarelatvna hustota suchch vn: od 0,992 do 1,003pri sladkch vnach: vyia ne 1,0vplyv na hustotu: alkohol, cukor, kyseliny...- relatvna hustota: u sladkch vn na zistenie extraktu, u suchch vn na kontrolu zistenho extraktuprstroje na urenie hustoty: pyknometer, hustomer, hydrostatick vhy - najastejie sa zisuje pyknometricky pri teplote 20C.

 • Pyknometerstavba: 25 mm bon rra (priemer max 1mm), zbrusn kueov as, ztka, tepelne izolujci obaldruh as: tarovacia ndobka(ten ist vonkaj objem ako pyknometer)- meranie: potrebn je vha s dvomi miskami (300g) alebo s jednou miskou (200g)

 • Pyknometer: spsob meraniaKalibrovanie pyknometra (urenie vlastnost): - hmotnos obalu (tara) przdneho pyknometra-objem pyknometra pri 20C-hmotnos pyknometra naplnenho vodou pri 20C

  Pouitie vh s dvoma miskami-urujeme: hmotnos pyknometra naplnenho vodou, hmotnos tarovacej ndobky, odtanie teploty v C

 • Pyknometer: spsob meraniaPouitie vhy s jednou miskouhmotnos istho a suchho pyknometra hmotnos pyknometra naplnenho vodou pri teplote tC- hmotnos tarovacej ndobky

 • HustomerStavba: valcovit banka a stopka, kruhovit profil (3mm), kalibrovan teplomer (intervaly po 0,5C), odmern valec (36mm, vka 320mm), pridriavacie nastavovacie skrutky- uchyten vo vertiklnej poloheSpsob meraniaodmern valec (250ml vzorky) vlome hustomer a teplomer- odmeriame hustotu pri danej teplote opravme pomocou tabuliek daj pri zodpovedajcej teplote pre muty a vna obsahujce cukor

 • Hydrostatick vha- max. nosnos- 100g, citlivos- 0,1g- pod miskou-plavk z pyrexovho skla, zavesen na nitke, odmern valecKalibrcia hydrostatickej vhyrovnovny stav 2 plavkovprav miska: zvaiaodmern valec: ist voda- urujeme: teplotu-tC, hmotnos zva, objem plavka

 • Meranie hydrostatickmi vhamiprav plavk odmern valec (naplnen vnom)uruje sa: teplota vna, vha zvaia a hustota poda vzorca

 • Dotaznk

 • oslovench - 30 nhodnch respondentov v banskobystrickom kraji (Zvolen , Bansk Bystrica a Brezno)vekov rozhranie 25 65 rokovrespondenti vysokokolskho vzdelania (anketa zostaven nrone)

 • ZverTmou naej prce bolo Vno oami fyzika. Zisovali sme o najviac informcii zhadiska tejto tmy. Zvolili sme si dve hypotzy, ktor sme obhajovali pokusmi. Vypracovali sme aj dotaznk. Zistili sme, e vno nie je vodiv. alej sme zistili, e biele vno dosiahne bod varu skr ako erven vno. Zozaiatku sme mali strach ako naa prca dopadne akoko informcii si dokeme zisti otak akej tme. Nakoniec sme to zvldli azistili sme, e Vetko zl je na nieo dobr.(udov prslovie)

 • Bibliografia- http//www.vina.szm.com/kvasenie.htm- Pavlouek, P. : Vroba vna umalovina . Praha : Grada, 2006.- Farka, J. : Vetko ovne . Bratislava : Neografia, 2002.- Domin, A. : Vno . Praha : Slovart, 2008.- Kov, J. : Choroby achyby vna. In: Vini avno, ro. 9, 2009, . 6, s. 13.

 • akujeme za pozornos!

  *

  *