Tvorba v grafick½ch programech

download Tvorba v grafick½ch programech

of 39

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Tvorba v grafických programech. PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D. Bitmapový editor – pracuje s bitmapou. „ Bitová“ mapa je množina bodů (rastr, mřížka), které vytvářejí vlastní obrázek. Každý bod má vlastní sekvenci bitů, která určuje jeho povahu. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Tvorba v grafick½ch programech

 • Tvorba v grafickch programechPaedDr. Zdenk Pejsar, Ph.D.

 • Bitmapov editor pracuje s bitmapou. Bitov mapa je mnoina bod (rastr, mka), kter vytvej vlastn obrzek. Kad bod m vlastn sekvenci bit, kter uruje jeho povahu.

  Vektorov editor vsledn obraz je tvoen arami, rovnomrnmi objekty jako jsou elipsy, obdlnky, mnohohelnky a kivkami (oteven, uzaven). Tmto objektm kme primitiva. Tato primitiva jsou prv zkladnmi slokami obraz. Obraz vznik jejich pekrvnm, doplovnm a posouvnm (vrstvy). Jestlie napklad vbitmapov grafice chpeme seku jako mnoinu bod, pak ve vektorov grafice je dna uritou matematickou rovnic. Pokud chceme zmnit dlku tto seky, pak vbitmapovm editoru to znamen rozsvtit dal body, kdeto ve vektorov editoru se pouze pepot uveden rovnice na nov podmnky. A protoe pota um tyto pepoty velmi rychle, tak i vektorov grafika je rychlej. Vektorov grafika je potaov pvodn, star, grafika je matematicky popsateln a tedy i zabr vrazn mn msta vpamti potae ne grafika bitmapov.

 • Vektorov a bitmapov grafika

 • Bitmapov grafika vyla zpoteb potaovho zpracovn relnch grafickch podklad. U nkterch obraz nelo vektorov zaznamenat vechny vlastnosti objektu, proto byla definovna bitmapov grafika, kter vychz zdigitalizace obrazu. Jedn se o mku (rastr), kde kad svtc bod obrazu je definovn svou souadnic, barvou a jasem. Barvy jsou dny nkterou zpouitch palet RGB, CMYK, Pantone apod. Vtina vstupnch periferi potae pevd reln obraz do bitmapy (digitizer, skener, digitln fotoapart, videokamera a dal). Kvalita bitmapovho obrazu je urena dvma zkladnmi charakteristikami rozlienm a barevnou hloubkou.Rozlien udv poet bod, ktermi je obraz vyjden, zvis na druhu vstupnho zazen a tak grafickm editoru. Rozlien se udv vDPI, t.j. Dotch Per Inch poet zobrazench bod na anglick palec (2,54 cm). U digitlnch fotoapart je to vMegapixelech pepotench na klasick formt obrzku kinofilmu, u grafickch adaptr se uvd poet bod na ku krt poet bod na vku (nap. 800 x 600) apod. Je logick, e m je hustota zobrazen vy, tm je obraz kvalitnj. Body i dlkov mry udvaj tak rozmr obrzku. Kombinace rozlien a rozmru definuje celkov objem grafiky a je pochopiteln matematicky pipoitateln.

 • Barevn hloubka je urena potem barev, kter lze pi tvorb uplatnit (zvis na kvalit grafick karty). m vce povme barev, tm vc je nutn piadit danmu bodu dat. Data jsou vyjdena bitech. Pokud bychom pouvali jen dv barvy, ernou a blou, pak bychom hovoili o jednobitov grafice (0 vyjaduje bl bod, 1 ern bod). Vbnch potach lze nastavit 8-bitovou (256 barev i odstn edi), 16 bitovou a 32 bitovou grafiku. Je logick, e poadavek vy hustoty obrazu se nutn projev na zti pamti potae, a tm i na zpomalen jeho chodu. Proto byly a jsou i nadle vytveny nstroje pro kompresi dat. Nejastji se pouvaj metoda komprese vdku RLC (Run Length Coding) a metoda LZW (Lempel-Zich-Welch). Metoda RLC je vpodstat prsekovou zjiuje redundance ve vstupnm etzci bod obrazu, kter lze vyjdit opakovnm dlch st, nazvanch frze. Vstupn popis obrazu pak opakuje u jen popisy jednotlivch frz a odkazy na msta jejich vskytu. Vsouasn dob jsou nejvce pouvan kompriman algoritmy JPEG JPG (tvrce Joint Picture Experts Group) a 8-bitov formt GIF (Graphics Interchange Format firmy CompuServe). Kompresn metody jsou vtinou metodami ztrtovmi, to znamen, e dochz kuritmu bytku bod zobrazu, tedy dalmu zhoren kvality.

 • Pro praktick pouit grafiky lze zjednoduen rozliovat 3 zkladn typy pouit:

  tiskov kvalita, dobr a vynikajc kvalita zobrazen, 300 a vce DPI,kancelsk kvalita, prmrn a dobr zhlediska tisku, vrozmez 100 300 DPI, (doporuen: 150 DPI),elektronick kvalita, kvalita odpovdajc kvalitnmu zobrazen na monitoru, dataprojektoru, penosu po sti apod., pro pm tisk je tato kvalita ni. Rozmez 72 100 DPI. Pro LCD monitory je doporueno 96 DPI.

 • Barevn palety programov (firemn), jsou dan konkrtnm programem a barvy ureny napklad nzvem, apod. (palety Office, Corel, apod.), > programov (firemn), jsou dan konkrtnm programem a barvy ureny napklad nzvem, apod. (palety Office, Corel, apod.),

  standardn RGB, CMYK a dle barevn hloubka v bitech urujc poet barevnch odstn (8b=256 barev, 16b=65 535, 24b=16,7 mil barev, 32b=4295 mil.barev).

 • Grafick editory

 • MALOVNPaint Brushje velmi jednoduch grafick editor pracuje s rastrovou grafikouJe dodvan tm se vemi verzemi operanho systmu Microsoft WindowsProgram um pracovat sbitmapami JPEG, GIF PNG a TIFF

 • Funkcetuka- kresl uritou barvou ttec - kresl uritou barvou a tvarem, kter zvolte. sprej - kresl uritou barvou a velikost. m pomaleji se kurzor myi pohybuje po ploe, tm intenzivnj je barva. psan- nape text uritou barvou, velikost a fontempmka - nakresl pmku kivka - nakresl kivku tverec - nakresl tverec mnohohelnk - nakresl mnohohelnk elipsa- nakresl elipsu (pop. kruh) tverec se zaoblenmi rohy - nakresl tverec se zaoblenmi rohy vybrat (tverec) - vybere ve v urenm tverci vybrat (mnohohelnk) - vybere ve v uritm mnohohelnku guma- funguje stejn jako ttec, ale barv vedlej barvou barva - zmn barvu urit plochy. vzt barvu - kliknutm na obrzek zvolte barvu a kliknutm na funkci zvolte, jak chcete tuto barvu pouvat. lupa - pibl (pop. oddl) obrzek.

 • Vhody a nevhody bitmapov grafikyNevhody velk nroky na zdrojezmna velikosti (zvtovn nebo zmenovn) vede ke zhoren obrzku zvtovn obrzku je mon jen v omezen me, nebo pi vtm zvten je na vslednm obrzku patrn rastr

  Vhodypozen obrzku je velmi snadn napklad pomoc fotografie nebo pomoc skeneru

 • Rastrov grafick editor (Bitmapov grafick editor) je potaov program umoujc uivateli prostednictvm grafickho rozhran vytvet a upravovat soubory s rastrovou grafikou. Data jsou zaznamenvna ve vhodnch formtech pro bitmapovou grafiku jako nap. JPEG, PNG, GIF a TIFF.nejznmj bitmapov editoryAdobe Photoshop, Corel Photo Paint a GIMP

  Zkladn funkce

  Vybrn oblasti editace Vykreslen pmek s definovanou paletou barev, velikosti, tvaru a tlouky. Vyplnn oblasti editace jednou barvou, texturou Vepsat text s rznmi styly psmaOdstraovnm tmavch, rozmazanch a jinak pokozench oblast z fotografi, odstrann ervench o. Prce ve vrstvchAplikovn nejrznjch filtr dlajcch efektPevod do rznch grafickch formt

 • Vektorov grafikaV ppad vektorov grafiky je obraz zastoupen pomoc geometrickch objekt (body, pmky, kivky, polygony).(Zatmco vektorov obrzek je sloen z jednoduchch geometrickch objekt jako jsou body, pmky, kivky a mnohohelnky, lidsk oko pracuje na principu bitmapov grafiky, nebo stnice pedstavuje bitmapov rastr. Mozek ale zpracovv obraz jako vektorovou grafiku.)

 • Vhody a nevhody vektorov grafikyVhody

  je mon libovoln zmenovn nebo zvtovn obrzku bez ztrty kvality je mon pracovat s kadm objektem v obrzku oddlen vsledn pamov nronost obrzku je obvykle mnohem men ne u rastrov

  Nevhody

  oproti rastrov grafice zpravidla sloitj pozen obrzku.pekro-li sloitost grafickho objektu uritou mez, zane bt vektorov grafika nronj na pam, procesor, velikost disku ne grafika bitmapov.

 • Ukzky grafickch editor a program na pravy fotografi

 • Hlavn rysy programu Adobe Photoshop CS3 10.0

  Monitorovn zmn v obrazu v palet Histogram Galerie filtr pro tvorbu specilnch efekt Korekce barev ezy obraz Snadn import informac z databze i tabulkovho procesoru Pln podpora 16-bitovch obraz Kombinace vrstev Export soubor Macromedia Flash Nastaviteln klvesov zkratky 3D nstroje Nstroj Black and White" pro tvorbu ernoblch obrzk Nstroj pro pravu podn barev "Curves" Monost vkldn 3D objekt (podpora formt 3DS, OBJ, DAE, KMZ a U3D) Import snmk z video soubor Export obrzk do formtu "Zoomify" (prezentace na webu s vysokm rozlienm)

 • GIMPGIMP, verze 2.4.3Vvoj: The GIMP TeamOpera.s.: Unix, Windows, Mactyp softwaru: bitmapov grafick editor lokalizace: rzn weby Web: www.gimp.org

  Freeware

 • GIMP podporuje celou adu funkc pro prci s grafikou podobnch Photoshopu ,mimo jin nap:

  irok kla nstroj (ttec, pero, tuka, rozpraova, guma, raztko a dal) prce s kanly, vrstvami a cestami grafick filtry dodaten zsuvn moduly a skripty v dialektu jazyka prce s grafikou v prostoru ,ve stupnch edi nebo barevn paletpln podpora vtiny vznamnch standardnch rastrovch formt: PNG, JPG, GIF, TGA, TIFF, BMP aj. pln podpora vlastnho formtu XCF a sten podpora formtu Adobe Photoshopuimport vektorovch obrzk ve formtu SVG

 • Editor vektorov grafiky podporujc prci s formtem SVG (Scalable Vector Graphics)Umouje, ale tak import formt JPEG, PNG, TIFF a dalchMonost tvorby text s efekty, podpora prce s hladinami, transformace objekt atd. Obsahuje rovn nstroje pro kreslen kivek a rznch objektProgram je voln staiteln

  Inkscape 0.46

 • 3D animan a modelovac programLze v nm vytvet: prostorov animace ,obrzky ,potaov hry Na webov strnce http://www.3dscena.cz naleznete nkolik destek nvod, kter vm pomou s programemBlender 2.33 m integrovan game engine (jdou v nm vytvet velice jednodue potaov hry)Dky Ambient Occlusion light obrzky a animace vypadaj velmi realnProgram je voln staiteln

  Blender 2.49b

 • Voln staitelnKvalitn editor obrzk a fotografi s celu adou uitench funkc, kter se vyrovnaj i placenm editormUmouje napklad pracovat ve vrstvch, pouvat rzn speciln efekty, redukovat efekt ervench o atd.

  Paint.NET 3.36

 • Zoner Callisto 5Program pro nejir grafick poteby.Vyuijete jej k tvorb vech druh tiskovin a internetov grafiky.Kreslic nstroje -nstroj pro kreslen objekt tverec, obdlnk, krunice, elipsa, pravideln polygony a rzn druhy hvzd nstroj pro tvorbu rovch kd uiten nstroj pro kreslen tabulek umleck a odstavcov text kreslen pmek,kreslen kivek ("freehand")velkoformtov dokumenty mohou bt tisknuty pomoc "billboardovho tiskukaligrafick pero , voliteln zakonen ar ("ipky") a napojovn ar ... a mnoho dalch vlastnosti...

 • CorelDraw!

 • CorelDraw! pat mezi nejzn