TTO Podno Grijanje

Click here to load reader

 • date post

  29-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  493
 • download

  14

Embed Size (px)

description

Podno grijanje

Transcript of TTO Podno Grijanje

 • TTO SUSTAV PODNOG GRIJANJA

  THERMOTECHNIK d.o.o.tel: +385-(0)51-230-244 fax: +385-(0)51-230-250

  Lukei 17, 51218 Draice, Hrvatska

 • 2

  K A R A K T E R I S T I K E TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A

  Osnovna karakteristika TTO sustava podnog grijanja je koritenje niskotemperaturnih izvora energije ime se postie najvei mogui stupanj iskoristivosti loita. Elementi povrinskog grijanja su ugraeni u ogrjevne plohe poda ili zidova, nisu vidljivi, ne zauzimaju prostor u graevini jer su dio graevinske konstrukcije. Zbog injenice da su povrinska grijanja dio konstrukcije ogrjevnih ploha, ona su toplinski vrlo uinkovita, uz toplinu niske temperaturne razine.

  Uteda energije

  Zbog svog osnovnog principa niskotemperaturnog grijanja, TTO sustav podnog grijanja omoguava koritenje niskotemperaturnih i kondenzacijskih kotlova sa niskom emisijom tetnih plinova. Koritenjem niskotemperaturnih izvora topline omogueno je koritenje i alternativnih izvora energije poput dizalica topline, suneve ili geotermalne energije kao i u kombina-ciji sa klasinim izvorima toplinske energije kotlovnice na lo ulje ili plin.

  Zatita okolia

  Povrinskim se grijanjem uslijed jednolinih temperatura u prostorijama postie udob-nost koja je povoljnija za ovjeka od konvencionalnog naina grijanja. Boravkom u zatvorenom prostoru ovjek je u stalnom i izravnom dodiru s podom i osta-lim plohama koje s obzirom na svoju temperaturu pospjeuju osjeaj udobnosti. Povrinsko grijanje ima povoljan utjecaj na povrinske temperature ploha prostorije, to povoljno utjee na udobnost boravka.

  Poveana udobnost

  Praina i druge neistoe, koje su stalni pratilac radijatorskog grijanja, mogu se posve izbjei primjenom niskotemperaturnog TTO sustava podnog grijanja. Niskotemperaturnim podnim grijanjem osiguravaju se povoljni higijenski uvjeti zbog suenja podne obloge, a samim time se minimaliziraju uvjeti za stvaranje uzronika alergija.

  Utjecaj na zdravlje

  Glavne karakteristike i prednosti koritenja TTO sustava podnog grijanja : niskotemperaturno povrinsko grijanje

  izravno osigurava smanjenje potro-nje energije

  doprinosi u stvaranju ugodnije atmos-

  fere u zatvorenim prostorijama koritenjem niskotemperaturnih izvora

  topline pridonosi zatiti i ouvanju okolia

  Prednosti Podruje primjene

  TTO sustav podnog grijanja namijenjen je za povrinsko grijanje: obiteljskih kua stanova sanitarnih vorova uredskih prostorija kola, bolnica i drugih javnih ustanova Industrijskih hala, sportskih dvorana i

  drugih velikih hala hotelsko - ugostiteljskih objekata

 • 3

  O S N O V N I E L E M E N T I TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A

  Na crteu u nastavku prikazan je temeljni princip podnog grijanja i osnovni elementi od kojeg je sainjen TTO sustav podnog grijanja. TTO sustav podnog grijanja sastoji se od razdjelnika sa polaznom i povratnom granom, sa ugraenim termostats-kim ventilima na povratnom vodu i topmetrima na polaznom vodu, izolacije postavljene na podu, ploa sa raste-rom za postavljanje cijevi za podno grijanje i PE-Xc cijevi za podno grijanje postavljenih na plou u rasteru prema potrebama za grijanjem definiranim od strane projektanta.

  Slika 1. Osnovni elementi podnog grijanja

 • 4

  M O N T A A TTO S U S T A V A P O D N O G G R I J A N J A

  Izrada instalacije i putanje u pogon

  Priprema: Montaa TTO sustava podnog grijanja je jednostavna i prema tome jeftina. Za potpunu funkcionalnost sustava potrebno se u potpunosti pridravati uputa proizvoaa ime se ostvaruje pravo na garanciju, dugogodinju trajnost sustava te deklariranu ekonominost koritenja. Tvrtka Thermotechnik d.o.o. nudi u svom programu pored opreme i usluge projektiranja sustava grijanja, strune savjete ine-njera sa viegodinjim meunarodnim iskustvom, te osigurava nadzor nad izvoenjem radova na instalaciji sustava. Prije poetka instalacije podnog grijanja potrebno je izvriti pripremu prema slijedeem redoslijedu: 1. Sve instalacije (struja, sanitarna voda, razvodni cjevovod do razdjelnog ormaria, kanalizacija i ostalo) koje prolaze u

  podu, izvesti prije polaganja toplinske izolacije poda za podno grijanje. Izvriti propisanu tlanu probu i usjeke zatvoriti cementnim estrihom,

  2. Betonska podloga mora biti horizontalna i dobro zaglaena, 3. Ugraditi ormari sa razdjelnikom, 4. Izvesti sve zidove i obukati ih, 5. Postaviti rubne dilatacione trake izmeu budueg cementnog estriha i zidova, stupova, stepenica i ostalih elemenata

  koji izlaze iz poda. Debljina fuga je 5mm. Viak rubne trake skida se nakon polaganja podne obloge, a pukotina se ispunjava trajno-elastinom masom!

  Polaganje instalacije: 1. Postaviti plou sa rasterom za postavljanje cijevi, 2. Postaviti nosae dilatacionih fuga na mjesto odreeno graevinskim projektom, a svakako u suradnji sa arhitektom.

  Poloaj i irina fuga propisane su standardom DIN 18560 dio 2. Poloaj dilatacionih fuga odreuje se tako da se ce-mentni estrih, na kojeg su poloene keramike ili kamene ploe, dijeli na polja ija povrina ne smije biti vea od 4O m2, a dua stranica ne smije prelaziti 8m. Nije preporuljivo da je odnos stranica polja vei od 2:1. Na mjestu gdje prolazi kroz fugu, cijev je potrebno zatititi omotaem duine 300mm (isporuuje se uz dilatacionu fugu) .

  3. Spojiti jedan kraj cijevi na pripadajui prikljuak razdjelnika, razvesti cijevne krugove tono prema projektu te drugi kraj cijevi spojiti na odgovarajui prikljuak na razdjelnik.

  4. Oitati na cijevima oznaenu duljinu poetka i kraja cijevi te dobivene podatke upisati u protokol u prilogu 5. Izvriti punjenje sustava, odzraivanje i tlanu probu sustava. Prije i u toku postavljanja estriha cijevi su odzraene i

  pod pritiskom vode od 5bara. Punjenje se vri samo preko polaznog voda. 6. Cementni estrih pripremati uz dodatak posebnog aditiva TTO GTF-EZ 5. 7. Nakon propisanog vremena za suenje estriha, poloiti podnu oblogu prema odabiru arhitekte, odnosno eljama inve-

  stitora ( parket, laminat, ploice...). 8. Nakon dvadeset i jednog dana od postavljanja cementnog estriha, pod se smije zagrijati maksimalno do 25C, uz

  iskljuenu automatiku. 9. Viak dilatacione trake skida se nakon polaganja podne obloge, a pukotina se ispunjava trajno elastinom masom. Punjenje sustava i tlana proba Prije poetka punjenja sustava vodom, potrebno je zatvoriti sve ventile. Punjenje sustava vri se iz smjera kotlovnice do izlaza iz razdjelnika. Nakon izvrenog punjenja tog dijela instalacije ukljuuje se cirkulacijska pumpa i svaki ogrjevni krug se odvoje-no ispere. Po izvrenom punjenju i ispiranju, potrebno je odzraiti i dopuniti krug te zatvoriti ventil za taj krug. Postupak pono-viti za svaki krug posebno. Po zavretku postupka, sustav podnog grijanja je spreman za pogon i svi ventili se mogu otvoriti. Ogrjevna voda ne smije imati neke dodatke kao npr. sredstvo protiv smrzavanja ukoliko to nije posebno odobreno od proizvo-aa. Kada je postrojenje napunjeno vodom moe se izvriti tlana proba na nepropusnost. Tlanu probu obaviti sukladno standardu DIN 18380, sa ispitnim tlakom 1,3 x pogonski tlak, do maksimalnog predtlaka od 5 bara. Trajanje ispitivanja je 24 sata te ukoliko je tlana proba zadovoljila, ispitni tlak sniziti na radni tlak. Podatke o provedenom tlanom ispitivanju upisati u protokol, koji je sastavni dio uputa za montau instalacije.

 • 5

  Postavljanje estriha Prije postavljanja estriha potrebno je pregledati cijevi. Za vrijeme nanoenja estriha svi ogrjevni krugovi moraju biti pod nor-malnim radnim tlakom. Svi otvori na zgradi moraju biti zatvoreni, da se strujanjem zraka ne ubrza odvajanje vlage, koja je potrebna za sazrijevanje estriha. Estrih treba pripraviti sa dodatnim aditivom za estrihe tip TTO GTF-EZ 5. Nuno je provjeriti da Ii su radnici koji polau estrih detaljno informirani o potrebnoj debljini sloja estriha. Postavljanje estriha u zimskim uvjetima U sluaju postavljanja instalacija u zimskom periodu pri niskim temperaturama zraka, postoji mogunost smrzavanja vode u instalaciji za vrijeme nanoenja estriha i pri tlanoj probi, odnosno za vrijeme prije putanja instalacije u pogon. Za vrijeme nanoenja estriha ne smije se grijati instalacija, odnosno ne smije cirkulirati topla voda zbog prebrzog suenja estriha. Za zatitu od smrzavanja vode potrebno je primijeniti druge metode zatite, poput temperiranja zgrade drugim sistemom grijanja, ili dodavanjem sredstava protiv smrzavanja. Ako su vodi u postupku polaganja instalacije dodavana sredstva protiv smrzavanja, a takva zatita vie nije nuna, voda se isputa, a ogrjevni krugovi se ispiru koliinom vode u omjeru najmanje trostrukog volumena za svaki krug zasebno. Ogrjevne krugove isprati, te nakon toga napuniti i odzraiti svaki zasebno, prema postupku punjenja opisanom pri normalnom punjenju sustava. Putanje instalacije u pogon Nakon nanoenja estriha na poloenu instalaciju, prije putanja instalacije u pogon mora proi najmanje 21 dan od nanoenja estriha. Prvo zagrijavanje poinje s polaznom temperaturom vode od 25C uz iskljuenu automatiku. Takvu temperaturu u polaznom vodu potrebno je odravati tri dana. Nakon proteka tog vremena dozvoljeno je postepeno dogrijavanje vode u polaz-nom vodu na radnu temperaturu, te je potom potrebno ukljuiti automatiku za nesmetani i pravilan rad instalacije podnog grija-nja. Ukoliko ne postoji potreba za radom podnog grijanja, a ujedno ne postoji opasnost od smrzavanja, ili pak ako firma koja postavlja pod ne zahtijeva neku minimalnu temperaturu poda, postrojenje se moe iskljuiti. Iskljuenje se vri putem automa-tike. Postupak zagrijavanja se obavlja runom regulacijom i treba izvriti zabiljeku u protokol o putanju instalacije u pogon, koji se nalazi u uputama. Protokol potpisuju zajedno izvoai instalacije i estriha uz potpis investitora, te st