Trung T¦°„»â€ng Cao H„›£o...

download Trung T¦°„»â€ng Cao H„›£o H„»â€n Gia ¤â€£¬nh Th£¢n ph„»¥: C„»¥ £´ng Cao V¤’n S„»±

of 7

 • date post

  03-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Trung T¦°„»â€ng Cao H„›£o...

 • - 1 -

  (hình chụp năm 1964 -Tư Lệnh SĐ21BB)

  Trung Tướng Cao Hảo Hớn

  From Wikipedia

  Cao Hảo Hớn

  Phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng

  Nhiệm kỳ tháng 2 năm 1974 –

  Thủ tướng Trần Thiện Khiêm

  Tiền nhiệm Châu Kim Nhân

  https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/1974 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thi%E1%BB%87n_Khi%C3%AAm https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2u_Kim_Nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1 https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Minister_of_National_Defense_of_the_Republic_of_Vietnam.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_South_Vietnam.svg

 • - 2 -

  Phụ tá Đặc biệt Phủ Thủ tướng kiêm Trưởng Trung tâm Điều hợp Tái thiết và Phát

  triển Trung ương

  Nhiệm kỳ đầu năm 1970 –

  Tư lệnh phó Địa phương quân & Nghĩa quân kiêm Giám đốc Trung tâm hành

  quân Bộ Tổng Tham mưu

  Nhiệm kỳ đầu năm 1968 –

  Tư lệnh Biệt khu 24 Chiến thuật ở Kontum

  Nhiệm kỳ tháng 2 năm 1965 – đầu năm 1968

  Chỉ huy trưởng Trường Bộ binh Thủ Đức

  Nhiệm kỳ tháng 10 năm 1964 – tháng 2

  năm 1965

  Kế nhiệm Đại tá Trần Văn Trung

  Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh

  Nhiệm kỳ tháng 6 năm 1964 – tháng 10

  năm 1964

  Tiền nhiệm Đại tá Đặng Thanh Liêm

  Kế nhiệm Đại tá Trần Thanh Phong

  Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh

  Nhiệm kỳ 2 tháng 11 năm 1963 – tháng 6

  năm 1964

  Tiền nhiệm Đại tá Bùi Hữu Nhơn

  Kế nhiệm Đại tá Đặng Văn Quang

  Tư lệnh phó Sư đoàn 21 Bộ binh

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/1970 https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng_qu%C3%A2n_v%C3%A0_ngh%C4%A9a_qu%C3%A2n https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_T%E1%BB%95ng_tham_m%C6%B0u_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/1968 https://vi.wikipedia.org/wiki/Kon_Tum https://vi.wikipedia.org/wiki/1965 https://vi.wikipedia.org/wiki/1968 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_B%E1%BB%99_binh_Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%A9c https://vi.wikipedia.org/wiki/1964 https://vi.wikipedia.org/wiki/1965 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Trung_(trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng) https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_5_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/1964 https://vi.wikipedia.org/wiki/1964 https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Thanh_Li%C3%AAm https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thanh_Phong https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_21_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_11 https://vi.wikipedia.org/wiki/1963 https://vi.wikipedia.org/wiki/1964 https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_H%E1%BB%AFu_Nh%C6%A1n https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_V%C4%83n_Quang https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_21_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BB%9D_B%E1%BA%A3o_qu%E1%BB%91c_an_d%C3%A2n.png https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_Joint_General_Staff_Insignia.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:QD_II_VNCH.jpg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%C6%B0_an_t%C6%B0_nguy.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_5th_Division_SSI.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_21st_Infantry_Division_SSI.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_21st_Infantry_Division_SSI.svg

 • - 3 -

  Nhiệm kỳ đầu năm 1963 – 2 tháng 11 năm 1963

  Tư lệnh Đại tá Bùi Hữu Nhơn

  Thông tin chung

  Quốc tịch Việt Nam

  Sinh tháng 10 năm 1926

  Gia Định, Liên bang Đông Dương

  Mất 25 tháng 2 năm 2010

  (84 tuổi)

  Michigan, Hoa Kỳ

  Nghề nghiệp Quân nhân

  Dân tộc Kinh

  Gia quyến Cao Minh Châu (em trai, s.1930)

  Cao Hữu Duyên (em trai)

  Cha Cao Văn Sự (1897-1964)

  Mẹ Trương Thị Trân (1898-1960)

  Học sinh trường - Trường Trung học Pétrus Trương

  Vĩnh Ký, Sài Gòn

  - Trường Huấn luyện Quân sự Cái

  Vồn

  - Trường Võ bị Liên quân Viễn

  Đông Đà Lạt

  - Trường Coedquidan, Pháp

  - Học viện Fort

  Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ

  Binh nghiệp

  Phục vụ Việt Nam Cộng hòa

  Thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa

  Năm tại ngũ 1946 - 1975

  Cấp bậc Trung tướng

  Đơn vị Sư đoàn 21 Bộ binh

  Sư đoàn 5 Bộ binh

  Võ khoa Thủ Đức

  https://vi.wikipedia.org/wiki/1963 https://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_11 https://vi.wikipedia.org/wiki/1963 https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_H%E1%BB%AFu_Nh%C6%A1n https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam https://vi.wikipedia.org/wiki/1926 https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%90%E1%BB%8Bnh_(t%E1%BB%89nh) https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_bang_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_2 https://vi.wikipedia.org/wiki/2010 https://vi.wikipedia.org/wiki/Michigan https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3 https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t https://vi.wikipedia.org/wiki/1930 https://vi.wikipedia.org/wiki/1897 https://vi.wikipedia.org/wiki/1964 https://vi.wikipedia.org/wiki/1898 https://vi.wikipedia.org/wiki/1960 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_chuy%C3%AAn_L%C3%AA_H%E1%BB%93ng_Phong,_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_chuy%C3%AAn_L%C3%AA_H%E1%BB%93ng_Phong,_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p https://vi.wikipedia.org/wiki/Kansas https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3 https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/1946 https://vi.wikipedia.org/wiki/1975 https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_21_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0_%C4%91o%C3%A0n_5_B%E1%BB%99_binh_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_B%E1%BB%99_binh_Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%A9c https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_South_Vietnam.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_the_Army_of_the_Republic_of_Vietnam.jpg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:US-O9_insignia.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_21st_Infantry_Division_SSI.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ARVN_5th_Division_SSI.svg https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%C6%B0_an_t%C6%B0_nguy.svg

 • - 4 -

  Biệt khu 24 Kontum

  Địa phương quân và Nghĩa quân

  Bộ Tổng Tham mưu

  Chỉ huy QĐ Liên hiệp Pháp

  Quân đội Quốc gia

  Quân lực Việt Nam Cộng hòa

  Tham chiến Chiến tranh Việt Nam

  Cao Hảo Hớn (1926 - 2010) nguyên là một tướng lĩnh Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ khoá đầu tiên tại trường Võ bị Liên quân Viễn Đông (Ecole Militaire d'Extrême Orient)

  [1] của Quân đội Thuộc địa Pháp mở ra ở Cao nguyên

  Trung phần Việt Nam, nhằm đào tạo sĩ quan người bản xứ để phục vụ cho Quân đội Liên hiệp Pháp sau này. Thời gian tại ngũ, ông đã đảm nhiệm chức vụ theo hệ thống chỉ huy từ cấp Trung đội tuần tự lên đến Chỉ huy cấp Sư đoàn Bộ binh. Sau ông được chuyển sang lĩnh vực Tham mưu. Ở lĩnh vực nào, ông cũng làm tròn trách nhiệm của mình cho đến ngày Việt Nam Cộng hòa sụp đổ.

  Contents

   1 Tiểu sử & Binh nghiệp

  o 1.1Quân đội Thuộc địa

  o 1.2Quân đội Liên hiệp Pháp

  o 1.3Quân đội Quốc gia Việt Nam

  o 1.4Quân đội Việt Nam Cộng hòa

   2 1975

   3 Gia đình

   4 Chú thích

   5 Tham khảo

  Tiểu sử & Binh nghiệp

  Ông sinh vào tháng 10 năm 1926 tại Gia Định, Nam phần Việt Nam trong một gia đình quan lại khá giả. Ông là người con thứ 6 trong gia đình có 13 anh chị em. Thiếu thời, ông học ở trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Năm 1944 ông tốt nghiệp Trung học Đệ nhất cấp chương tr