THÁNG 10: Thanh niên Bình Phước ản lĩnh Đoàn kết - sáng ...

of 22 /22
THÁNG 10: Thanh niên Bình Phước Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - sáng to - phát trin BAN BIÊN TP TỈNH ĐOÀN Điện thoi: 02713.879.249 Ban Xây dựng Đoàn. www.tinhdoanbinhphuoc.vn Địa ch: s880, Quc l14, Phường Tiến Thành, thành phĐồng Xoài, Tnh Bình Phước. KNIM 29 NĂM NGÀY QUỐC TNGƯỜI CAO TUI (01/10/1991 - 01/10/2020) KNIỆM 17 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13/10/2003 - 13/10/2020) KNIỆM 90 NĂM NGÀY HỘI NÔNG DÂN VIỆT NĂM (14/10/1930 - 14/10/2020) KNIỆM 90 NĂM TRUYỀN THNG CÔNG TÁC DÂN VN (15/10/1930 - 15/10/2020) KNIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THNG HI LIÊN HIP THANH NIÊN VIT NAM (15/10/1956 - 15/10/2020) KNIỆM 90 NĂM THANH LẬP HI LIÊN HIP PHNVIT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)

Embed Size (px)

Transcript of THÁNG 10: Thanh niên Bình Phước ản lĩnh Đoàn kết - sáng ...

Tiên phong - Bn lnh - oàn kt - sáng to - phát trin
BAN BIÊN TP TNH OÀN
in thoi: 02713.879.249
Phng Tin Thành, thành
Phc.
K NIM 29 NM NGÀY QUC T NGI CAO TUI
(01/10/1991 - 01/10/2020)
(13/10/2003 - 13/10/2020)
K NIM 90 NM NGÀY HI NÔNG DÂN VIT NM
(14/10/1930 - 14/10/2020)
K NIM 90 NM TRUYN THNG CÔNG TÁC DÂN VN
(15/10/1930 - 15/10/2020)
HIP THANH NIÊN VIT NAM
(15/10/1956 - 15/10/2020)
K NIM 90 NM THANH LP HI LIÊN HIP PH N
VIT NAM
(20/10/1930 - 20/10/2020)
(15/10/2003 - 15/10/2020)
HC TP VÀ LÀM THEO TM GNG O C H CHÍ MINH
HC TP LÝ LUN CHÍNH TR
THÔNG TIN THI S
THANH NIÊN VI PHÁP LUT
S TAY NGHIP V CÔNG TÁC OÀN
TÁC GI - TÁC PHM
MÔ HÌNH KINH NGHIM
C SÁCH CÙNG BN
“Lch s” ba b qun áo ca Bác
Ch tch H Chí Minh có hai b qun áo c anh em giúp vic t tên là “b kháng
chin”, “b kaki vàng”. “B kháng chin” c may t khi Bác lên Vit Bc và Bác ã mc
trong sut nhng nm kháng chin chng Pháp.
Ngoài hai b trên, Bác còn mt b quân phc màu xanh, mt b la Hà ông màu
g. Mùa rét, Bác mc bên trong mt áo len, khoác ngoài mt áo “ba--xuy” chin li
phm dài quá u gi, quà ca mt n v tng Ngi. Trong chin dch Biên gii 1950, khi
n thm thng binh, thy mt chin s b mt máu nhiu, rét, Bác ã ci chic “ba--
xuy” này p lên ngi ng chí ó.
Trên chic áo quân phc có mt ming mng vai áo phi, “k nim” mt u nhn
chic inh òn gánh ca mt c già dân công phc v chin dch Biên gii, qua sui, trt
chân ngã ã làm toc vai áo Bác.
Thng khi a áo i git, Bác nhc:
- Git xong các chú xem áo có ch nào sn thì sa li cho Bác, ng em nh các cô
c quan. Các cô hãy còn bn nhiu vic, dành thì gi cho các cô chm sóc dy d các
cháu nh…
Ngun: https://voh.com.vn/song-dep/ke-chuyen-bac-ho-tong-hop-20-mau-chuyen-hay-va-y-nghia-nhat-ve-
bac-320656.html
Mt s vn lý lun và thc tin v qun tr quc gia trong
phòng, chng i dch COVID-19 Vit Nam
Vi thành công ca Vit Nam trong công cuc phòng, chng i dch COVID-19,
chúng ta ã chng minh ht sc thuyt phc vi th gii tính u vit ca ch , kh
nng qun tr quc gia tt, bn lnh và kh nng ng phó vi thách thc ca ng và
Nhà nc ta. Soi chiu vi các tiêu chí qun tr quc gia tt ca Liên Hp quc và nhiu
t chc quc t khác, trong i dch COVID-19, Vit Nam không nhng áp ng y
, mà còn vn dng mt cách linh hot, hiu qu, phù hp vi c thù t nc và thc
tin dch bnh. Vi nhng c im riêng có ca Vit Nam nh truyn thng dân tc và
kinh nghim, kh nng ng phó thách thc ca ng, Nhà nc là nhng yu t mang
tính then cht Vit Nam vt qua thách thc toàn cu cha tng có.
1. Tám tiêu chí qun tr quc gia tt
Mt là ngay t nhng ngày u khi dch COVID-19 bt u bùng phát, Vit Nam
ã sm xác nh c chin lc c th kp thi ng phó. Là mt nc có ng biên
gii sát vi Trung Quc - ni bùng phát dch COVID-19, nhng Vit Nam không h b
bt ng, ã ch ng huy ng sc mnh ca c h thng chính tr trên toàn quc cùng
phòng, chng dch. Cùng vi ó, ng và Chính ph ã thành lp Ban Ch o quc gia
v phòng, chng dch COVID-19, các cp, các ngành t Trung ng n a phng
cng thành lp ngay Ban Ch o phòng, chng dch.
Hai là, Vit Nam ã to ra khuôn kh hành lang pháp lý và th ch i phó vi
dch bnh, ng thi nhn mnh bo v quyn con ngi (tiêu chí pháp quyn - the rule
of laws).
i phó vi dch bnh, Vit Nam ã có khung pháp lý và th ch y , rõ ràng,
minh bch và hiu qu.
Ba là, mi thông tin liên quan n dch Covid-19 và hot ng phòng, chng dch
ca Chính ph c công b y , cp nht, rõ ràng, d truy cp và d hiu i vi
mi ngi dân (tiêu chí minh bch - transparent).
Bn là, Vit Nam có nhng quyt sách nhanh chóng, kp thi và quyt lit (tiêu
chí kp thi - responsive).
Nm là, Vit Nam ã to ra c s ng thun trong xã hi (tiêu chí ng thun
- concensus).
Sáu là, Chính ph Vit Nam a ra nhng quyt sách to s công bng và không loi tr
ch th nào (tiêu chí bao trùm - equitable and inclusive).
By là, các quyt sách ca Chính ph Vit Nam ã phát huy hiu lc và t hiu
qu cao (tiêu chí hiu qu - effective, efficient).
Tám là, trong ng phó vi dch COVID-19, trách nhim gii trình c th hin
qua trách nhim trong ni b và trách nhim i vi xã hi (tiêu chí trách nhim gii
trình - accountable).
Trên thc t, trong thi gian phòng, chng dch, các bin pháp mà Chính ph Vit
Nam a ra u có cn c vng chc v pháp lý và yêu cu ca thc tin, c nhân dân
ng tình ng h. Mt s bin pháp mi, cha tng có (nh giãn cách xã hi, cách ly
khu vc...) u c gii thích cn k, y , do ó c ngi dân tuân th nghiêm
túc.
2. Phát huy nhng thành tu, kinh nghim phòng, chng i dch COVID-19
trong công cuc phát trin t nc hin nay
Trc ht, vic lãnh o toàn dân vt qua thách thc toàn cu cha tng có ã
mt ln na khng nh vai trò lãnh o không th thay th ca ng Cng sn Vit
Nam i vi s nghip cách mng ca dân tc. Trc nay có ý kin cho rng, ng ã
hoàn thành s mnh trong các cuc kháng chin giành c lp, thng nht t nc, rng
ng không có kh nng lãnh o phát trin kinh t. Tuy nhiên, thành tu ca gn 35
nm i mi và thành công chng i dch va qua khng nh tm nhìn, kh nng lãnh
o, qun tr quc gia ca ng, chèo lái t nc vt qua khng hong tài chính 1997,
khng hong kinh t - tài chính 2008 và thách thc an ninh phi truyn thng cha tng
có là i dch COVID-19.
Vi bn lnh, tm nhìn và kh nng lãnh o c chng minh bi thc tin, và
c bit là vi mc tiêu nht quán tt c vì li ích ca nhân dân, ng ã giành trn
nim tin ca nhân dân trong công cuc xây dng và bo v T quc. ây là u th to ln
ca ng và t nc ta, bi l i dch COVID-19 ã cho thy nhiu xã hi b t gãy,
nim tin b v, mi quan h gia lãnh o và nhân dân b v.
Vi nim tin và mc tiêu chung ca toàn dân tc, ng có iu kin thun li hn
trong công cuc huy ng sc mnh i oàn kt. Các thành tu ca ng và t nc
trong 90 nm qua, gn ây nht là thành công trong phòng, chng i dch COVID-19,
ã cho thy tm vóc ca sc mnh i oàn kt dân tc. c bit, trong cuc chin
chng dch bnh, ng bào xa T quc cng mt lòng hng v t nc, ng h, t
hào trc thành công ca Vit Nam, trc s lãnh o, ch o ca ng, Chính ph.
ng thi, nhng n lc ca Vit Nam ã giành c s công nhn, ánh giá cao
ca th gii. t qua mt bên nhng li khen ngi nh “k tích”, “không th ng”, “bài
hc quý báu”, “hình mu”, chin thng i dch COVID-19 mang li c hi to ln v
qung bá hình nh Vit Nam, nâng cao uy tín và v th t nc. Th gii nhìn nhn Vit
Nam vi mt th ch n nh, qun tr tt, mt nn kinh t có sc chu ng và ng bin
linh hot, mt nn vn hóa nhân vn, mt t nc ti p, an toàn, mt dân tc t t.
i dch COVID-19 có th làm t gãy các chui giá tr toàn cu, nh hình li toàn cu
hóa và liên kt kinh t. Song nhng giá tr nói trên là bt bin và bt c i tác nào cng
mong mun làm bn, nhà u t nào cng cn n làm n lâu dài.
Ngun http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/anh-chinh/item/3233-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-
ve-quan-tri-quoc-gia-trong-phong-chong-dai-dich-covid-19-o-viet-nam.html
Trao 25 gii ti Hi thi Tin hc tr khi hc sinh tnh Bình Phc
Chiu 20/9/2020, Tnh oàn Bình Phc ã t chc L b mc, trao gii Hi thi Tin
hc tr khi hc sinh tnh Bình Phc nm 2020.
“Sau mt ngày din ra Hi thi, các i thi ã áp ng tt các yêu cu Ban T chc
ra; các thí sinh ã th hin c s say mê sáng to trong lnh vc công ngh thông tin,
khng nh tính sáng to trong vic ng dng công ngh thông tin vào hc tp và i sng.
Hi thi ã to sân chi giao lu lành mnh, b ích, qua ó, to iu kin cho các em hc
snh hc hi và trao i kinh nghim trong lnh vc công ngh thông tin”, ông Nguyn Vn
Phong, Chánh ch kho Hi thi nhn xét.
T kt qu ca Hi thi, Ban T chc s chn 30 em hc sinh, chia làm 03 i các
khi Tiu hc, THCS và THPT tham gia Hi thi Tin hc tr toàn quc ln th 26 do
Trung ng oàn t chc trong thi gian ti. V Hng - T
“Thp sáng c m” và tuyên truyn pháp lut cho thiu nhi Phc Long
Vi mong mun mang tt Trung thu m m, vui ti n vi thiu nhi có hoàn cnh
khó khn, thiu nhi vùng ng bào dân tc thiu s trên a bàn th xã. Ngày 26/9/2020, Th
oàn, Hi ng i th xã Phc Long ã t chc Chng trình “Thp sáng c m” thiu
nhi Phc Long và tuyên truyn Lut Giao thông ng b, Lut tr em n vi các em
thiu nhi có hoàn cnh khó khn trên a bàn xã Long Giang.
ây là hot ng ý ngha, thit thc nhm chm lo i sng tinh thn cho các em
thiu nhi a bàn còn nhiu khó khn ca th xã. Tip thêm nim tin, ng lc các em
t tin vn lên trong hc tp và cuc sng, hng n tng lai ti sáng hn” - Ch Cao
Trúc Chi, Bí th Th oàn, Ch tch Hi ng i th xã Phc Long chia s.
Hoài Nam - Th oàn Phc Long
Hn 4.000 phn quà Trung thu c trao cho thiu nhi Bình Phc
Va qua, t ngày 26 n 30/9, nhiu hot ng thit thc vi tng giá tr hn 400
triu ng ã c Tnh oàn Bình Phc và các cp b oàn toàn tnh phi hp t chc
cho hn 4.000 thiu nhi trên a bàn tnh nhân dp Tt Trung thu.
Nhm em n cho thanh thiu nhi, c bit là hc sinh vt khó và các chin s ni
tuyn u chng dch ti Bình Phc mt mùa trung thu y ý ngha, Tnh oàn Bình
Phc cùng các cp b oàn toàn tnh ã ng hành vi các n v, t chc, nhà ho tâm
trong và ngoài tnh thit k, trin khai.
c bit, tính n hin ti, các cp b oàn toàn tnh Bình Phc ã vn ng gn
2,5 t ng, t chc nhiu sân chi dân gian, êm vn ngh, chng trình trao quà dp
Trung thu nm nay cho thanh thiu nhi… Chui 4 s kin cp tnh trên ây ã góp phn
giúp , h tr các em thiu nhi vùng sâu vùng xa, vùng ng bào dân tc thiu s cùng các
chin s ni tuyn u chng dch tn hng mt mùa Trung thu m áp, trn vn và khích l
các em thiu nhi vn lên trong hc tp.
Trân Thng
Nm “Thanh niên khi nghip, lp nghip” sát vi thc tin t nc
Sáng 30/9, Hi ngh Ban thng v T. oàn ln th 13, khóa XI tip tc tho lun
nôi dung v d tho chng trình công tác oàn, phong trào thanh thiu nhi nm 2021.
Khng nh nm 2021 là nm thc hin "mc tiêu kép" va làm nhim v nm, tng
tc v ích sm hoàn thành ch tiêu nhim k, va chun b cho i hi oàn toàn quc
nhim k mi, anh Phong ngh, oàn phi chun b trc mt bc, chun b v ý tng
mi, cách tip cn mi sát vi thc tin thanh niên.
Bí th th nht T. oàn Lê Quc Phong ngh, các n v cn tip cn ch
di nhiu góc khác nhau vì khi nghip, lp nghip không ch là làm kinh t. Tùy theo
i tng s có nhng ni hàm khác nhau thc hin, nh thanh niên quân i, có th gn
vi tui tr gi nc, hc tp lp nghip, trong trng hc là hc tp ngày mai lp
nghip… T. oàn cng s có m các c s oàn có nhiu góc tip cn vn .
www.doanthanhnien.vn
Chn Thành, trao gii Cuc thi “Sáng to thanh thiu niên, nhi ng”
ln th XII, nm 2019 - 2020
Sáng ngày 02/10/2020, UBND huyn Chn Thành ã t chc tng kt, tuyên dng,
trao gii Cuc thi “Sáng to thanh thiu niên, nhi ng” huyn, ln th XII, nm 2019 -
2020.
Ti bui tng kt Ban T chc Cuc thi cp huyn ã trao giy chng nhn cho 12
tác gi, nhóm tác gi có các sn phm, mô hình xut sc, trong ó: 2 gii nht, 2 gii nhì, 3
gii ba và 5 gii khuyn khích. ng thi trao giy chng nhn cho 2 tp th: th trn Chn
Thành và xã Minh Lp, có thành tích xut sc trong công tác t chc và trin khai thc hin
Cuc thi.
Nhân dp này Huyn oàn Chn Thành cng trao 20 xut hc bng ca oàn i
biu Quc hi tnh Bình Phc cho “hc sinh, sinh viên vt khó hc tt” ln th IV nm
2020, vi tng tr giá 49 triu ng.
Trình - Huyn Chn Thành
Ý NGHA LCH S CA NGÀY 15/ 10,
NGÀY TRUYN THNG CÔNG TÁC DÂN VN CA NG
T ngày 06/01 n ngày 07/02/1930, Hi ngh thành lp ng Cng sn Vit Nam
c t chc ti Hng Kông (Trung Quc) do ng chí Nguyn Ái Quc ch trì vi t cách
là phái viên ca Quc t Cng sn. Các vn kinc thông qua ti Hi ngh (Chánh cng
vn tt ca ng, Sách lc vn tt ca ng, Chng trình tóm tt ca ng, iu l vn
tt ca ng Cng sn Vit Nam) ã xác nh ng li c bn ca cách mng Vit Nam,
ch rõ ni dung, nhim v cách mng và nh hng cho công tác vn ng qun chúng
nhm vào mc tiêu chung ca dân tc. Sau khi thành lp ng, t ngày 14 n ngày
31/10/1930, ti Hng Kông, Hi ngh Trung ng ln th nht ã thông qua Lun cng
chính tr, iu l ng và các án ngh quyt v công nhân vn ng, nông dân vn ng,
cng sn thanh niên vn ng, ph n vn ng, quân i vn ng, vn cu t và ng
minh phn . Ngh quyt Trung ng ln th nht ch rõ: "Trong các ng b thng cp
(t thành và tnh y tr lên) phi t chc ra các Ban chuyên môn v các gii vn ng". T
tháng 10/1930, h thng Ban chuyên môn v các gii vn ng ca ng bao gm: Công
vn, Nông vn, Thanh vn, Ph vn, Quân i vn, Mt trn phn c ra i làm nhim
v t chc, tp hp lc lng, giáo dc, vn ng qun chúng nhân dân tham gia các phong
trào cách mng di s lãnh o ca ng Cng sn Vit Nam.
Cách mng Tháng Tám 1945 thành công, nc nhà giành c c lp, s nghip
cách mng có nhng chuyn bin mi, òi hi công tác vn ng qun chúng ca ng cn
c tng cng nhm ng viên ti a sc ngi, sc ca cho kháng chin, kin quc.
Ch tch H Chí Minh ã vit bài báo “Dân vn” ng trên Báo S tht, s 120, ra ngày
15/10/1949 vi bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý ngha vô cùng quan trng, th hin xuyên sut
t tng “Cách mng là s nghip ca qun chúng”, là cm nang ca công tác dân vn, ch
dn y , sâu sc v mc ích, i tng, nhim v, phng pháp công tác dân vn i
vi cán b, ng viên, t chc chính quyn và các t chc oàn th trc yêu cu ca s
nghip cách mng. Tháng 10/1999, nhân k nim 50 nm ngày Ch tch H Chí Minh vit
tác phm “Dân vn”, theo ngh ca Ban Dân vn Trung ng, B Chính tr khóa VIII ã
ng ý ly ngày 15/10/1930 là ngày truyn thng công tác Dân vn ca ng và quyt nh
chn ngày 15/10 hng nm là “Ngày Dân vn ca c nc” y mnh vic hc tp và
thc hin nhng li dy ca Bác H v công tác dân vn.Tri qua 90 nm ng hành cùng
lch s dân tc, công tác dân vn luôn là mt b phn quan trng trong công tác xây dng
ng, có ý ngha chin lc i vi s nghip cách mng ca ng, góp phn cng c và
tng cng mi quan h mt thit gia ng, Nhà nc vi Nhân dân.
Ngun: http://danvan.vn/Home/Van-ban/Ban-dan-van-tw/12595/De-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-
Ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-Dang-15101930-15102020
Thanh niên Lc Ninh sáng to trong khi nghip
Vn lên phát trin kinh t, làm giàu chính áng, oàn viên thanh niên
huyn Lc Ninh ã linh hot, ch ng trong chuyn i c cu cây trng,
xây dng kinh t hiu qu. Hai trong s rt nhiu thanh niên nông thôn ã
chuyn i mô hình phát trin kinh t thành công trên a bàn huyn là các
anh Trng Vn Kiên và Trn Vnh Sang.
Ch ng chuyn i c cu cây trng
Nm 2014, khi giá ht tiêu xung thp, anh Trng Vn Kiên (SN1988)
p i á, xã Lc Khánh, huyn Lc Ninh bàn vi gia ình chuyn i 2 sào
tiêu sang trng su riêng. tng thu nhp, h anh còn trng thêm mít và iu.
Anh Kiên vay ngân hàng hn 200 triu ng u t phát trin sn xut và tích
cc tham gia tp hun khoa hc - k thut v chm sóc cây trng. Nh vy, hn
30 cây su riêng ca gia ình cho nng sut khá cao. Anh Kiên cho bit: Su
riêng trng 5 nm bt u cho trái bói. Hin so vi cây tiêu thì su riêng li
nhun cao hn. Tuy nhiên, su riêng cng d b nhiu bnh nh thán th, cháy
lá, m rong … nu không c iu tr kp thi s dn n cht cây. Nm
nay là nm th 2 vào v thu hoch chính, gia ình anh Kiên ã thu hn 1 tn su
riêng. Hin vi giá bán cho thng lái khong 50 ngàn ng/kg giúp gia ình
anh có thu nhp n nh.
Anh Trn Vnh Sang gii thiu v quy trình nu sa vi máy công sut 100 lít
Anh Kiên chia s: Mun cây trng, vt nuôi t hiu qu cao phi hiu c
tính ca tng loi chm sóc và bit cách phòng, tr bnh kp thi. H anh
ang u t trng thêm 0,7 sào su riêng Monthong. Anh cng nh hng s
tp hp các bn tr cùng trng su riêng trong xã thành lp t hp tác gii
thiu sn phm n th trng và xa hn là thành lp hp tác xã chuyên su
riêng.
Bt kp th hiu ngi tiêu dùng
Gn vi vn ry t nh nhng hin anh Trn Vnh Sang (SN1989) p
6, xã Lc Thun li chn hng i riêng. Sau gn 2 nm u t phát trin sn
xut, n nay thng hiu sa bp non Vnh Sang ca gia ình anh c nhiu
ngi bit n. C s sn xut ca gia ình anh ang cung cp ra th trng 2
dòng sn phm là sa u xanh và sa bp non, vi mc bình quân mi ngày t
1.500-2.000 chai các loi. Anh Sang chia s: “Khi bt u làm tôi cng gp khó
khn, tht bi, có thi im thit hi hn 100 triu ng do sa làm ra b h và
phi thu hi li. Ly tht bi làm im ta cho thành công, tôi ã khc phc
c nhng nhc im trong quá trình sn xut và rút ra bài hc kinh
nghim”.
Thi gian u khi nghip, anh ch u t các loi máy công sut nh
(khong 40 lít sa) nhng khi nhu cu tiêu th cao, gia ình vay mn u t
máy nu sa công sut ln, cho thành phm 100 lít sa. Vi công thc ca riêng
mình, c s sn xut ca anh Sang ã to dng c thng hiu trên th
trng. Hin mô hình ca gia ình anh thu khong 30 triu ng tin li mi
tháng và to vic làm cho 4 lao ng a phng. Anh Sang cho hay: Trc ây,
tôi trng tiêu và nuôi dê. Sau này tiêu xung giá tôi chuyn qua nuôi dê, n khi
kinh t n nh thì i hc ngh làm sa bp non. Thi gian u thc hin tôi ã
nhiu ln tht bi và rút ra bài hc ri t nh phi c gng hn nên mi có c
kt qu nh hôm nay.
Dám ngh, dám làm và linh hot, sáng to trong khi nghip, các anh
Trng Vn Kiên và Trn Vnh Sang ã thành công. Qua ó, các anh ã to
thêm ng lc và “tip la” cho thanh niên nông thôn khi nghip, lp nghip,
góp phn thúc y phát trin kinh t - xã hi a phng.
Ngun https://baobinhphuoc.com.vn/Content/thanh-nien-loc-ninh-sang-tao-trong-khoi-nghiep-21011
Cun sách nhc nh bn: M lòng ra vn minh s t n
Cun tp vn hài hc gm nhiu on vn ngn c sp xp ngu hng. Có th bt
gp trong cun sách mt gia ình, mt con ph, mt thành ph thu nh vi nhng con
ngi quen thuc: nhng th dân in hình ca thành ph. Nhng có l nhân vt ni bt
nht vn là “me-x Long” - tác gi cun sách và gia ình nh ca me-x Long c nhìn
qua lng kính hài hc, thm chí có th nói là “bôi xu” bn thân. Tác gi bin mình
thành mt nhân vt mang tên me-x Long và tp trung tiêu im vào nhân vt ó. Bng
cách này, tác gi a nhng khuyt im ca mình ra phóng i lên nh soi chiu di kính
hin vi nhng không h gây phn cm. Ngc li trc li t trào ó, tt c nhng phán xét,
châm chc, ánh giá (mà chúng ta
vn vn s khi ngi khác nhm
vào mình) phi dng bc trc
ting ci.
ng, hài hc nhng n cha
nhng suy nghim vi cái kt có
khi là s hng ht ca nhân vt me-
x Long, có khi bt ng, có khi d
khóc d ci.
kh phong”, khóc nc n khi c
v n gii cu. Di lng kính hài
hc, nhng cô gái “làm tin” cng
không tr thành i tng b phán xét. Mi ting ci ngc li dn v cách x lí, nhìn
nhn ca me-x Long. Qua ó, ánh vào nh kin: H c là àn ông thì lng nhng; hoc
theo mt cách nhìn khác, ó cng có th là cách nói ngc cnh tnh thói “n ph” ca
nhng ngi àn ông.
Nhng chuyn i sng mu sinh qua ting ci hài hc cng không b phán xét
hay ch trích. Me-x Long tip nhn nó nh mt cnh hung i sng, qua ó mi ngi s
hc c mt iu gì ó cho riêng mình. Ngh thut trào phúng gia i thng y th hin
rt rõ cách nhìn bao dung vi i sng ca ca tác gi. Bi không né tránh khuyt im ca
bn thân nên có th bao dung vi mình, bao dung vi mình nên có th bao dung vi nhng
ngi thân ca mình, vi nhng ngi xung quanh mình và hiu h hn.
Ngunhttps://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/song-cham-tan-huong-ca-chieu-sau-va-be-rong-cua-
cuoc-doi-c64a770272.html
5 K ÁNH CP TUI TR
Tui tr ôi khi là th áng giá nht ca môi ngi, tuy nhiên chung ta li
tui tr trôi qua trong vô vàn hi tic, 5 iu sau ây c gi vi cái tên vi von hn: 5
k ánh cp tui tr ca bn:
1. T di mình.
Não b cng ta rt hay có tình trng o tng. Chúng ta thng t ngh mình rt
thông minh, xinh p, vui tính, gii giang… nhng tht s là không phi vy. S tht là IQ
ca bn ch mc bình thng, gu thi trang nhàn nht, nói chuyn ci hi vô duyên…
Vic t di mình s dn n t cao, s din hão ri t mãn. Tui tr à, hãy ánh giá bn thân
tht khách quan và nghiêm khc.
2. Ng quên trong chin thng.
Bn u i hc, hc i hc c im cao, có hc bng; có vic làm, c sp
khen… ó là nhng vic ã xy ra ri, ch không phi tng lai. Ht ging gieo ngày hôm
qua cha chc s n hoa vào ngày mai. Ngi ta ít nhiu ngng m vì thành qu bn ã
t c, còn tng lai thì sao? ng sng vi quá kh, ng t hào vì nhng gì ã xy ra.
Hãy luôn t hi mình: Ngày hôm nay ã làm c nhng gì?
3.Lng nghe ý kin ca ngi mà không hiu bn.
Có mt s tht áng bun là ngi ta thng cho li khuyên thì không quan tâm bn
có thành công nh mong mun hay không. H còn có cuc sng và công vic riêng. Nhng
gì bn luôn au áu ngh v, thì h li rt th và a ra nhng li khuyên chung chung,
vô thng vô pht. Vì vy ng nghe h na, h không hiu gì âu.
4. Quá cô n
ng m mng s có ai ó kéo bn ra khi s cô n hoc thy bn ang làm vic
kh s mà thng cm. Chuyn ó ch có trong phim thôi. Nu bn ang cn li khuyên
cho nhng d nh sp ti thì hãy i hi nhng ngi quen bit. Nu không có bn bè thì
bây gi hãy dn d lên và làm quen vi mi ngi i! Bn ang cn tìm vic hoc có bài tp
khó hoc mun làm nghiên cu trong lnh vc nào ó, hãy làm quen và chi vi nhng
ngi gii v lnh vc ó. Làm nh vy bn không thit thòi gì cho tui tr ca bn c,
úng không?
5. Mt tp trung
Bn bt u làm vic vi s say mê và quyt tâm. Mt 30 phút lên k hoch, danh
sách, to-do-list và hoàn thành bài tp… nhng sau ó bn quyt nh ngh ngi mt chút
bng cách lt Facebook, Instagram, chi game… và kt thúc cuc do chi ó sau 2 ting
ng h. Bn ã quên am mê ca mình âu ri? Hãy dùng vic k lut vi bn thân
làm iu mình không thích nhng có li cho mình.
Ngun: http://nghethuatsong.com.vn/v1290/5-ke-danh-cap-tuoi-tre-cua-ban.html
9 LÝ DO NÊN DU HC TI Ý
1. Nn giáo dc ng cp , cht lng ào to chuyên nghip
Italy là 1 trong 4 nc sáng lp ra “ giáo dc bc cao Châu Âu” ( hip nh
Sorboe/1998), là tin quan trng cho quá trình ci cách giáo dc bc i hc tr lên
c phát trin rng khp Châu Âu. Các trng i hc Italy u là các trng ào to
lâu i và có uy tín bc nht th gii, qui trình ào to , h thng t chc cc kì chuyên
nghip và bng Tt nghip i hc ca Italy c công nhn toàn cu.
2. Lnh vc ào to sáng giá - S phong phú trong h thng ào to ca Italy
Trng i hc ti Italy gm 96 trng i hc và 12 trung tâm nghiên cu quc
gia, 132 hc vin bao gm hc vin âm nhc, ngh thut tng hp, khiêu v , m thut công
nghip v.v…
Italy là quc gia nhiu nht các di sn ngh thut ca nhân loi , là cái nôi nuôi
dng các thiên tài v hi ho và kin trúcnh Leonardo da Vinci, Raphael Michelangelo,
chính vì vy các ngành ào to ca Italy ni ting v lnh vc kin trúc , thit k , khoa hc
& xã hi…
Italia có h thng ào to các ngành hc Kinh t và Qun tr xut sc, iu này ã
góp phn giúp Italia tr thành nn kinh t ng th 6 trên th gii và th 4 ti Châu Âu. Vi
h thông ào to khoa hc và bài bn iu này ã giúp Italia có c nn kinh t n nh
trong nhiu nm qua và luôn có ch ng trong khi kinh t EU.
3. C hi ln vi các sut hc bng 100% hc phí:
ây là mt trong nhng lý do hàng u hp dn lng du hc sinh quc t n Italia,
i du hc ti Ý ngày càng tng. Chính ph Italia c bit to iu kin cho các hc sinh,
sinh viên quc t c hc tp và tri nghim “t nc hình chic ng” vi c hi hc
bng 100% hc phí và hc bng vùng h tr chi phí sinh hot n cho sinh viên lên n
5000$/nm.
4. Tit kim chi phí:
Mc dù cht lng cuc sng cao nhng so vi các nc ti châu Âu thì chi phí sinh hot
khi du hc Italia ch mc trung bình & thp hn rt nhiu so vi các nc Châu Âu khác
ây là mt trong nhng li th ln cho các du hc sinh quc t n hc tp và sinh sng ti
quc gia xinh p này.
5. T do la chn chuyên ngành yêu thích:
Chng trình ào to i hc ca Italy rt linh hot cho phép sinh viên c la
chn nhng môn chuyên ngành tùy theo nguyn vng & s thích min là m bo s n v
hc trình , chính vì vy bn c tha sc chn ngành theo kh nng, nh hng ca mình.
6. C hi làm thêm hp dn:
Italia ni ting là mt t nc ca du lch. Ni ây có rt nhiu a im tham quan
hp dn du khách th gii. Ch cn hc ting Italia mc giao tip thông thng, bn cng
có th tìm c mt công vic làm thêm thú v vi mc lng hp dn . Ngoài ra sinh viên
khi hc xong i hc, có c hi li làm vic ti Ý 1 nm hoc có c hi làm vic lâu dài
và nh c ti Ý nu c s chp thun ca chính ph Ý.
7. Du lch vòng quanh Italia và các nc châu Âu:
t nc Italia xinh p ni ting vi nhng công trình kin trúc v i & vn hóa
c sc này s là ni tuyt vi bn c tri nghim và khám phá nhng v p huyn
thoi ni ây & c bit thun li là giao thông ti Italia rt phát trin nên bn có th d
dàng du lch n các thành ph khác Hn th, v trí a lý ca Italia giáp vi nhiu nc
châu Âu s giúp bn có nhiu li th i du lch châu Âu vi visa c cp có hiu lc dài
hn khi du hc Italia.
8. Ngi dân thân thin:
Ngi dân Italia ni ting là thân thin và giàu lòng hiu khách. H s là nhng
ngi bn trong tng lai khi các bn bt u hành trình du hc Italia. Vi tính cách rt
hiu khách và thoi mái ca mình, ngi dân Italia s sn sàng giúp khi bn gp khó
khn và cn n h. ó cng là mt trong nhng thun li i vi du hc sinh quc t khi
n hc tp và sinh sng ti t nc này.
9. Cng ng hc sinh - sinh viên Vit Nam oàn kt và nng ng:
Cng ng lu hc sinh - sinh viên Vit Nam ti Ý c xây dng và phát trin rt
mnh góp phn hình thành 1 th h tr, nhit huyt & oàn kt . Bn hoàn toàn có th giao
lu, kt bn và c h tr giúp khi hc tp & sng ti Ý.
Ngun: http://vtcorp.vn/du-hoc/chau-au/tin-tuc-su-kien/bai-viet/5465/9-ly-do-nen-di-du-hoc-tai-y.html