Thiết kế chuyển động (Inventor)

Click here to load reader

download Thiết kế chuyển động (Inventor)

of 130

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  9.138
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Thiết kế chuyển động (Inventor)

 • 1. MN HC: CC PHN MM PHN TCH KT CUV NG LC HC MYPhn I: Phn mm phn tch kt cu.Phn 2: Phn mm phn tch ng hc vng lc hc.

2. CC PHNG PHP THIT K Thit k theo l thuyt. Thit k theo kinh nghim. Thit k theo m hnh th nghim. Thit k li Mi phng php thit k u c nhng u vit v phmvi ng dng ring. Sau khi xy dng c phngphp, vic rt ngn hay t ng ho cc qu trnh thit kl yu cu bc thit trong thi i cng ngh thng tin ngynay. Chnh v vy, hng lot cc phn mm h tr thit k c ra i trn th gii. 3. CC PHN MM NG DNG TRONG C KH Phn mm tnh ton: SAP,DDM, MSC Software modules Phn mm thit k: Solid Edge, Solid Work, Inventor Kt hp tnh ton + thit k: CATIA, Pro E, Ansys Vic ng dng cc phn mm trin khai thit k c thcn linh hot v chnh xc. Sn phm ca cc phn mmthit k thng l: Bn v, bn v k thut. M hnh chi tit. M hnh c cu, m hnh my. T cc sn phm ca phn mm thit k c th tin hnhkim tra(chy th) nh gi v iu chnh thit k hp l. 4. NI DUNG V YU CU MN HC Cn c vo nhim v mn hc v nhng kh nng hinc, ni dung v yu cu phn 2 ca mn hc bao gm: S dng cc thit k trn Autodesk Inventor. Nghin cu phn mm tnh ton, m phng DynamicDesigner Motion/Pro Phin bn 2003, ci t trnAutodesk Inventor. Hon thnh thit k mn hc. 5. GII THIU PHN MM DDM Pro.Dynamic Designer Motion (DDM) l mt phn mm mphng ng hc v ng lc hc ca c cu my, cdng trong mt s h thng CAD. C cu my yc xy dng trn mi trng thc ti o. Vi cng cny, ngi k s khng ch dng khu thit k, m hc th thc hin song song hai khu thit k v kim tra.Khi khng cn phi i sn xut v th nghim cng nhn kt qu thit k, m thay vo c th ngaylp tc xy dng mt m hnh v kim tra n lm vic trnmn hnh, sau tin hnh ti u vic thit k trn mytnh trc khi a ra bn v ch to. Thit k sau khihon chnh c th khng nh chc chn n s lm victt. Hn na khi s dng DDM c th d dng to cc fileminh ho xem trn bt k my tnh c nhn no. 6. U IM:Th nht, n c dng trn mt s mi trng CAD rtthng dng nh Mechanical Desktop, SolidEdge,Solidwork, Autodesk InventorTh hai, DDM kh linh hot, d nm bt v cng rt ddng ci t.Th ba, tnh chnh xc khoa hc v li ch ca phn mm c cng nhn v c s dng rng ri trn th gii.NHC IM: Khi ci t bt buc phi ci t trc mt mi trngCAD m n c a vo.Kt qu phn tch phn t hu hn ch xut ra di dngText nn phi s dng mt phn mm khc x l tip 7. I. CC BC TRIN KHAI TRN DDM B1: Xy dng m hnh. B2: Tnh ton m phng chuyn ng. B3: Kim tra kt qu. Xy dng m hnh chuyn ng: M hnh chuyn ng lmt c cu lp rp t cc khu ring bit, c lin kt vinhau bng cc khp, cho bit cc khu chuyn ng vinhau nh th no. M phng chuyn ng ca m hnh: Trong bc ny, mhnh chuyn ng c phn tch sang mt lot cc phngtrnh ton hc, c gii quyt bi Dynamic Designer MotionSolver. Kim tra kt qu: Cc kt qu m phng c th c thhin hay m t bng hot cnh trc quan cc c tnhchuyn ng ca c cu... 8. M hnh Part GeometryMass PropertiesJoints Forces Motion Hnh hc chi tit Thuc tnh k.lng Khp lin kt Ti trng tc GeneratorsdngDn ngBc 1Build the motion model- Hnh hc chi tit (Part geometry): a ra i tng m phng.- Thuc tnh khi lng (Mass properties): Ch ra khi lng, trngtm v m men qun tnh ca mi chi tit trong c cu m phng.- Khp lin kt (Joints): ghp ni gia cc chi tit, cho bit ccchi tit s chuyn ng vi nhau nh th no?- Ti trng tc dng (Force): m t s tc ng ca ngoi lc nchuyn ng ca c cu DDM.- Ngun dn ng (Motion generator): L mt cch thc truynnng lng ti c cu. 9. II. CHC NNG XY DNG M HNH1. Giao din ngi dng 10. 2. Trnh duyt IntelliMotion (IntelliMotion Browser) L cng c rt hu dng khi phttrin mt m hnh o trn DynamicDesigner. Trnh duyt IntelliMotionBrowser hon ton thch ng vi giaodin ca Inventor, n cng cung cpy cc tnh nng ca Windowsnh cng ngh ko - nh* (drag anddrop), nhn chut phi, la chnbng chut, la chn nhiu i tngmt lc....Cu trc cy ca trnh duytIntelliMotion Browser c chia nhra gm:- Parts (chi tit)- Constraints (rng buc)- Forces (ti trng)- Results (kt qu) 11. 3. Trnh n Motion Trnh n Motion c cc chcnng tng t nh trnh duytIntelliMotion Browser, nhng nc b tr trong thanh trnh nko xung ca Inventor. Trnh nny khng thun tin bng trnhduyt IntelliMotion Browser, nhngvn rt d s dng.Trnh n Motion cung cp ccphm lnh truy xut vo tt c cctnh nng trong DDM khi to,quan st kt qu v xut d liu. Cc tu chn m ta c th chn truy xut ti cc trnh n concn di chuyn thanh sng ti cctrnh n tu chn Joints, Forces,Contacts, Animate hoc ExportResults 12. 4. Trnh duyt IntelliMotion Builder 13. Trnh duyt IntelliMotion Builder l mt xut pht im rt quan trngcho ngi mi s dng thit t m hnh chuyn ng. Trnh duytIntelliMotion Builder l mt hp thoi bao gm nhiu thanh Tab l ccbc xy dng m hnh chuyn ng. Kh nng trin khai ca ccthit lp thng qua hp thoi ny c th khc nhau trong cc phinbn Dynamic Designer khc nhau, nhng cc chc nng c bn lhon ton thch ng trong cc phin bn (Simply Motion, Motion,Professional Motion). Thit lp th nguyn. Thit lp h trc to . nh ngha khu dn v khu gi. nh ngha cc rng buc. Gn chuyn ng cho khu dn. Thit lp cc thng s v chy m phng. Kim tra v x l kt qu. Tt c u c thc hin trn cng mt hp thoi vi cc Tab khcnhau. 14. Trnh duyt IntelliMotion Builder ch dn ngi mi s dng trinkhai c cu nh th no t bn v lp v quan st cc kt qu cbn. Cc thanh Tab sp xp trin khai mt cch tun t. ThanhTab ca tin trnh iu chnh d liu ch c th truy xut khi kt quca s m phng cha kch hot. Ngc li, nu kt qu m phng kch hot th thanh Tab ca tin trnh iu chnh l khng th truyxut.5. Mt s thut ng trn trnh duyt IntelliMotion Builder lm vic hiu qu vi phn mm ny, cn nm vng mt s thutng trn trnh duyt cu trc cy IntelliMotion Browser. Mi nhnh cacu trc c th gi l mt nt, trn trnh duyt bao gm 4 loi nt sau:- Nt gc- Nt chnh- Nt ph- Nt i tng 15. a. Nt gc:b. Nt chnh: 04 ntc. Nt ph 16. d. Nt i tng Cc nt ny m t cc i tng c nh ngha trong c s dliu ca Dynamic Designer Motion. Cc nt i tng c sp xptrong cc nt chnh hoc cc nt ph. Cc loi nt i tng c litk di bng sau: 17. a. Nt gc:b. Nt chnh: 04 ntc. Nt ph 18. d. Nt i tng Cc nt ny m t cc i tng c nh ngha trong c s dliu ca Dynamic Designer Motion. Cc nt i tng c sp xptrong cc nt chnh hoc cc nt ph. Cc loi nt i tng c litk di bng sau: 19. C 3 dng rng buc c bn sau: Khp (Joints): dng rng buc quan h chuynng ca mt cp khu no bng lin kt vt l hocthng qua nh ngha tip xc gia chng ra sao. Chuyn ng (Motions): dng nh ngha chuynng ca khp hoc khu no . Ti trng (Forces): dng nh ngha ti trng v quinh trn cc khu. 20. Khp (Joints)C hai loi khp c bn trong Dynamic Designer Motion:Khp rng buc quan h chuyn ng gia hai khu bng linkt vt l gia chng. Khp c s dng p t cc rng buc hnh hc chun. D khp hay khp c s u c th thit lp bng tay cho m hnhchuyn ng s dng cc lnh c m t nh di dy. Ch : Mi lin h gia Inventor v Dynamic Designer/Motion lquan h mt chiu. Tc l bt k thay i no v rng buc hay titrng tc dng trong Dynamic Designer cng s khng lm thay ihnh hc v rng buc trn Inventor.Bng di y cho bit cc loi khp c cung cp bi DynamicDesigner vi s bc t do tnh tin v bc t do quay m n hn ch.Khp vt khng c lit k trong bng v n l kt hp hai khp vinhau. 21. Lnh to khp lin kt: ngha:Dng rng buc quan h chuyn ng ca mt cp khu no bng lin kt vt l.Dng lnh: (4 cch) T trnh n Motion, chn Joint, chn loi khp mun to. T trnh duyt Browser, chn nhnh Constraints, chn Add Constraint, chn loi khp mun to. Trn trnh duyt Browser, chn nhnh Constraints, nhn chut phi ln nhnh Joints v chn loi khp mun to. Trn trnh duyt Browser, chn nhnh Parts, nhn chn mt hoc hai khu, nhn chut phi ln v chn Add Constraint, ri chn loi khp mun to. 22. Cc loi khp c th to bao gm: Khp quay (khp bn l): Revolute Joint. Khp tr: Cylindrical Joint. Khp cu: Spherical Joint. Khp trt: Translational Joint. Khp cc-ng: Universal Joint. Khp phng: Planar Joint. Khp cng (khp c nh): Fixed Joint. Khp Vtme: Screw Joint. Khp c s Parrallel Axis: Parrallel Axis JPrim. Khp c s InLine: InLine JPrim. Khp c s InPlane: InPlane JPrim. Khp c s Orientation: Orientation JPrim. Khp c s Perpendicular: Perpendicular JPrim. 23. To khp lin kt theo bt k dng lnh no trn u xut hin mtbng hi thoi vi cc trang hi thoi nh sau nh ngha khp. Vni chung cc trang hi thoi ca mi loi khp l ging nhau, s khcbit trong mt s loi khp c bit s c xt c th khi ta i nhngha khp phn sau.Trang hi thoi Definition: ch nh cc thnh phn ca khp. Joint Type: Loi khp. Select 1st Component: Chn khu thnh phn th nht ca khp. Select 2sd Component: Chn khu thnh phn th hai ca khp. Select Location: Chn gc ca khp. Select Direction: Chn hng ca khpTrang hi thoi Motion: nh ngha chuyn ng. Motion On: Bc t do trn khu c chn lm chuyn ng dn. Motion Type: Dng chuyn ng (S c gii thch r trongchng Chuyn ng). Initial Displacement: Chuyn v khi to. Initial Velocity: Vn tc khi to. 24. Trang hi thoi Friction: Cho php nh ngha ch ma st. Use Friction: Bt/tt ch ma st. Friction Parameters: Cc tham s ma st. Use Materials: Bt/tt ch s dng ma st theo vt liu cakhu. Material 1: Vt liu ca khu 1. Material 2: Vt liu ca khu 2. Coefficient (mu): h s ma st. Joint Dimensions: Kch thc hnh hc nh ma st ca khp. Radius: Bn knh cht.Trang Length: Chiu di ca cht tip xc. ton v phn t hu hn chohi thoi FEA: La chn mt s tnh khu thnh phn ca khp (Finite Element Analysis). Select load-bearing Faces/Edges on 1st Component: Select load-bearing Faces/Edges on 2sd Component: 25. Trang hi thoi Properties: iu chnh cc thuc tnh ca khp. Name: Tn ca khp. Color: Mu ca khp th hin trn m hnh. Scale: T l hin th ca khp so vi kch thc thc t. Suppressed: Bt/tt v hiu ho khp trong c tnh ton m phng. Hiden: n/hin khp trn m hnh. 26. 1. Lnh to khp quay (Revolute) ngha: Khp quay cho php khu nychuyn ng quay quanh mt trc no ca khu cn li. Gc ca khpquay c th nh ti bt k v tr notrn trc quay. Hng ca khp quayc nh ngha theo phng ca trcquay. lnh: DngTheo mt trong s cc dng lnh mc Lnh to khp lin kt trn, chn loi khp l Revolute Joint. Cc nh ngha khc ca loi khp ny hon ton tng t nh mc trn. Gii thch: Khi khai bo v ma st khp Revolute th kch thc ma st l bn knh cht (Radius) v chiu di cht (Length). 27. 2. Lnh to khp tr (Cylindrical) ngha:Khp tr cho php mt khu va quay va trt theo mt trc camt khu khc. Gc ca khp c th t ti v tr bt k trn trc quayv trt ca khp. Hng ca khp tr c nh ngha theo hng ca trc m haikhu s quay v trt trn nhau. Trc quay/trt ca khp tr songsong vi hng ca khp v phi i qua im gc ca khp.Dng lnh: Theo mt trong s cc dng lnh mc