THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Click here to load reader

 • date post

  04-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THANH THANH CONG - BIEN HOA
CONG HOA XA H(H CHU NGHiA VI."E:TNAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
DQc I~p - TV' do - Hanh phuc Independence - Freedom - Happiness
se: H? /2020/CV-TTC-BH No. n? /2020/CV-TTC-BH
Tdy Ninh, ngay 3.0 thangOl nam 2020 Tdy Ninh, day 3.0 month O.Lyear2020
BAo cAo TINH HINH QUA.NTRI CONG TY NIEM YET - BAo BAN NIEN REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY - SEMIANNUAL REPORT
Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha rnroc - So' Giao dich Chung khoan
To: - The State Securities Commission - The Stock Exchange
Ten cong ty niern yet/Name of listing company: CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG­ BIENHOA
Dia chi tru so chinh/Address of headoffice: Xa Tan Hung, Huyen Tan Chau, Tinh Tay Ninh
Email: [email protected]~n thoai/ Telephone: (0276) 3753250 Fax: (0276) 3839834
V6n diSu I~/ Charter capital: 6,083,527,850,000 d6ng
Ma chung khoan/ Securities code: SBT
l.Hoat dQng cua D~i hQi dAng cB dong/Activities of the General Meeting of Shareholders
Thong tin vS cac cuoc hQP va Nghj quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong (bao gorn ca cac Nghj cjuy~t cua Dai hQi d6ng c6 dong duoc thong qua duoi hinh thirc Ifty y ki~n bang van bim)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):
Tu' 1/7/2019 d~n 31112/2019, Cong ty C6 phan Thanh Thanh Cong - Bien Hoa ban hanh 13 Ngh] quyet thuoc thftm quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong.
STT NQidung
o112019/NQ~ DHDCD
Thong qua b~ng hinh thu'c Ifty y ki~n c6 dong b~ng van ban 3/9/2019
Thong qua Baa cao tai chinh da duQ'c ki€m toan nien dQ 1819 14/10/201902/2019/NQ­ DHDCD
3 Thong qua Phuong an phan ph6i Igi nhu~n nien dQ 1819 14110/20 19
1/24
2/24
4 04/20191NQ- K6 hoach SXKD & PPLN nien dQ 1920 14/10/2019 DHDCD
5 05/20191NQ- Thong qua chu tnrong ky k6t hop d6ng, giao dich lien quan 14/10/2019 DHDCD cua Cong ty
6 06/20191NQ- Uy quyen lira chon don vi ki~m toan dQc I~p nien dQ 1920 14/10/2019 DHDCD
7 07/20191NQ- Thu lao cua HDQT nien dQ 1920 14/1 0/2019 DHDCD
8 08/20 191NQ- B~u b6 sung Thanh vien HDQT 14/10/2019 DHDCB
9 09/20 191NQ- Phat hanh c6 phieu U'U di:liESOP 14/10/2019 DHDCD
10 10/20191NQ- Thong qua Bao cao BBH 2018-2019 14/10/2019 DHBCB
II 11I20191NQ- Thong qua Bao cao HDQT 2018-2019 14/1012019 DHDCD
12 12/20 191NQ- Thong qua Bao cao TBK T 2018-2019 14110/2019 DHBCD
13 13/20 191NQ- K6t qua biu cu' b~u b6 sung TYHDQT 1411012019 DHf)CD
II. HQidBng quan tr] I Board of Management:
1. Thong tin v~ thanh vien HQi dBng quan tr] (HDQT)I Information about the members of the Board of Management:
s6 bu6i hop Ty l~ tham
Ly do khong
Stt Thanh vien HDQT / Chirc VlJ./ HDQT tham tham du hQp/ dl}' hop/
No. BOM's member Position dlJ.·1 Number Percentage
Reasons for of attendance absence
1 BalMs. Huynh Bich Ngoc Chu rich
50 100% HDQT
2 Ong/ Mr. Pham Hong Duong Pho Chu tich 50 100%
3/24
50 100%Hf)QT
Thanh vien 4 Ong/ Mr. Henry Chung dQc I~p 50 100%
HBQT Thanh vien
5 Ong/ Mr. Hoang Manh Ti~n dQcl~p 50 100% HBQT
Ong/ Mr. Yo Tong Xwln Thanh vien
50 100%6 HBQT
2. Hoat dQng giam sat ella HQi dAng Quan tr] d6i voi Ban Tang Giarn d6e/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):
Trong 6 thang cuoi narn 2019, HQidong quan tr] da:t6 chirc mot each co trach nhiem cac cuoc hop dinh ky d~
dua ra cac quyet dinh rnang tinh chat dinh huang, chi dao cho Ban di€u hanh tri~n khai hoat d9ng kinh doanh
thea dung chien luoc phat tri~n cua Cong ty. HQid6ng quan tri da:ban hanh cac Nghi quyet va Quyet dinh
trong pham vi trach nhiern va tham quyen cua minh; thea dung trinh tu va thu tuc cua Luat Doanh nghiep,
f)ieu I~ va Quy ch~ quan tri noi bo, phu hQ"Pvoi thuc ti~n thi tfU'cmg,dap trng dugc yeu du quim tri va nhu
du phat tri~n cua doanh nghi~p. Nam 2019 cung la mQtnam d~y thach thuc cua nganh dUCmgkhi dtmg truac
nguang cu'a hQinh~p, HQid6ng quan tri da:c6 cac CllQChQpkip thai d~ dua ra nhiing qlly~t sach nh~m:
Hoan thi~n co cfru t6 chu'c bQmay Quan tri cua Cong ty theo tu v§.ncua IFC
Quy~t dinh k~ ho~ch phat tri~n SXKD va ngfm sach Nf) 18-19
Giam sat vi~c th\l'c thi chi~n lugc chung giai do~n 17-18 va 20-21
Xem xet va ti~p Wc dilOsau trong xay d\lng chi~n lugc gia sim phAm
Binh huang cac cong tac M&A d~ tai cfrutruc tai chinh va nang cao nang 1\l'Cc~nh tranh
Quy~t dinh cac d\l' an d~u tu va d\l' an R&D thea dinh hll'ang chi~n lugc
Quy~t dinh chinh sach d~u tll' d6i vai NgLTaiNong dan tr6ng Mia
Ben qnh do, Ban di€u hanh cung da:linh dQngtrong cong tac di~u hanh tnrac nhiing bi~n dQngkhong ngu'ng
cua thi truang, tuan thu cac dinh huang vii chi d~o chi~n lll'gc cua HQid6ng quan tri, di~n hinh:
f)i~u chinh Quy ch~ I~rachQnnha th~u
Ban hilnh quy ch~ thanh Iy tili san
Ti~p tyc phat tri~n da d~ng hoa san phAmc6 margin cao
Phan cong, phan nhiem eho cac thanh vien BDH
Hoan thien va ban hanh KPI eho cac Kh6i phong ban, CTTV
3. Hoar dQng cua cac ti~u ban true thuQc HQi dBng quan tr]
a. Ti~u Ban Ki~m Toan
- Giam sat hoat dong cua HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6e, Ti~u ban kiem toan ghi nhan cac kSt
qua sau:
+ Cac heat dong ella Cong ty phu hop voi nQi dung trong Gifiy chung nh~n dang ky doanh nghiep, Dieu
I~ va tuan thu dung quy dinh cua Phap luat, ehe dQ quan Iy cua Nha mroc cling nhu ehufrn rmrc, ehe
dQ kS toan tai chinh;
+ Hoat dQng cua HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6e phu hop voi quy dinh cua Phap luat va DiSu
l~; + HQi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6e da th\!'e hi~n dAy du cae chi d~o vS cae ho~t dQng san xufit,
kinh doanh thea dung Nghi quySt D~i hQi d6ng e6 dong da dS ra;
+ Ban T6ng Giam d6e da thlle hi~n dAy du cae chi d~o thea dung cae Nghi quySt, Quy~t djnh eua HQi
d6ng quan trio
- Giam sat BCTC Quy truae khi Ban diSu hanh trlnh HQi d6ng quan tri ho~e eong b6 ra ben ngoai thea quy
dinh eua Phap lu~t. KSt qua giam sat eho thfiy:
+ BCTC Quy dUQ'eI~p va eong b6 phu hgp vai cae ehufrn m\!,e va ehS dQ kS toan, cae quy dinh euaphap
lu~t hi~n hanh;
+ Trong ky, khong co bfit ky thay d6i nao eua ehS dQ kS toan, ehufrn m\!,e kS toan, ehinh saeh thuS co tae
dQng tr<;mgySu tai tinh hinh tai ehinh va BCTC da eong b6;
+ Khong co ghi nh~n bfit thuo·ng d6i v6"i giao djeh Ben lien quan (mua ban hang hoa, gop v6n, ehia e6
tu·e, ...).
- Giam sat h~ th6ng ki~m soat nQi bQ. Dinh ky hang Quy, Ti6u ban Ki~m toan giam sat h~ th6ng ki~m soat
nQi bQthong qua bao eao eua Phong Ki~m toan nQi bQ, Ki~m toan dQe l~p. KSt qua giam sat eho thfiy Cong
ty co M th6ngki~m soat nQi bQ ho~t dQng hu·u hi~u:
+ KSt qua ki~m toan nQi bQ eho thiy vi~e tuan thu cae quy trinh hi~n himh duge th\!'e hi~n rfit t6t;
+ Cae quy trinh nghi~p VI,1 duge ban hanh, e~p nh~t va quan Iy boi bQ ph~n ehuyen traeh. Trong qua
trinh v~n hanh h~ th6ng ki~m soat nQi bQ, CBNV Cong ty rfit co y th(re va co traeh nhi~m trong vi~e
danh gia cae di~m chua hoan thi~n eua h~ th6ng d~ dua ra cae dong gop tieh e\!,e nh~m eung e6 h~
th6ng ngay cang hoan thi~n; 4/24
+ Cong ty oa va dang trien khai dua h~ thong quan Iy phe duyet, luu trii' quy trinh truyen thong sang h~
thong qulin Iy true tuyen giup t6i uu h6a thai gian thuc hien cac buoc, thuan tien cho vi~c I~p h6 So',
scat xet, phe duyet, tra cU'Uthong tin 06ng thai han ch~ cac sai s6t.
- Giam sat hoat dong KTNB
+ Vi~c ph6i hop gifra Ti~u ban Ki~m toan va BTGD trong quan Iy vai tro, chirc nang ki~m toan noi b9
giup ki~m toan n9i b9 phat huy t6t nhiern V\Icua minh, khong chi &yeu c~u dam bao tuan thu rna con
h6 tro cac don vi trong cong tac canh bao va quan Iy rui ro cua cac mang hoat oC)ngtrong ca truce,
trong va sau khi nghiep vu phat sinh;
+ Qua k~t qua ki~m toan nC)ibC)cho thfry vi~c tuan thll quy trinh &cac oun vi ougc ki~m to an ougc th¥c
hi~n t6t. Vi~c chuy~n ttf ki~m toan tuan thu sang h6 trg cac oun vi trong cong tac canh bao rui ro oa
c6 nhfrng k~t qua t6t va se la tibn ob o~ ti~n tai cong tac quim Iy rui ro trong nien oC)sau;
+ Vai tro cua ki~m toan nC)ibC)trong Cong ty ougc ghi nh~n va ngay cang nang cao thong qua nhung
phan h6i tich qrc ttf cac oun vi ougc ki~m toano
Giam sat ho~t oC)ngqulm Iy rui ro t~p trung vao nhCing nhi~m vI,!trQng tam sau:
+ Danh gia oinh ky hang nam vb cac tai li~u cua ho~t oC)ngquan Iy rui ro;
+ H6 trg cac oan vi tri~n khai cac phuong phap quan Iy rui ro cung nhu cac ki~m soat nh~m xu Iy cac
rui ro;
+ Danh gia cac quy trinh quan Iy rui ro do bC)may quan tri, oibu hanh thl/c hi~n, tren CO" so' 06 g6p ph~n
nang cao hi~u qua cua quy trinh nay;
+ Nh?n di~n kip thai cac rui ro trQng y~u cua cac ho~t oC)ng,cac dv an trQng oiSm; ttl"06 c6 k~ ho~ch
giam thi~u rlli ro kip thai va phu hgp; trQ' giup cho vi~c quan Iy d¥ an mC)tcach khoa hQc, oung ti~n
09, khong VUQtngan sachva tuan thu cac yeu du phap IY.
+ D~u m6i tri~n khai dl,!'an Quan tri rui ro chi~n lugc v6i 06i tac Ernst& Young Vi~t Nam (b~t o~u thang
12/2019 - DI,!'ki~n o~n thang 5/2020) theo chuAn ml,!'cva thong I~ qu6c t~, nh~m xay d¥ng h~ th6ng
phong v~ rui ro phu hgp v6i chi~n IUQ'cphat tri~n va mo hinh ho~t 09ng cua toan bC)T6ng cong ty.
b. Ti~u ban Chi~n iU'Q'cva Ti~u ban Nhan S,!
Trong 6 thang o~u nien 09 2018 - 20 19, Ti~u ban Chi~n Iugc oa hofm thanh t6t nhi~m V\I OLlVC giao
trong vi~c cung v6i oO'n vi tu vfrn Cong ty TNHH Deloitte Consulting Vi~t Nam hoan thi~n chi~n lugc
vb gia ban phl,!c vI,!cho ml,!c tieu rna- rC)ngthi tmo'ng nganh ouang o~n nam 2021.
Ben c~nh 06, Ti~u ban nhan Sl,!·trong nien 0(>2018 - 2019 oa hoan thi~n t6t cac cong tac tinh gQn b(>
.'
6/24
D6ng thoi, Ti~u ban nhan su da thuc hien t6t nhiern vu tham muu cho HDQT lien quan to'i han quyet
dinh b6 tri nhtrng vi trf CBQL cap cao phuc VI,l cho dinh huong phat trien.
4, Cac Nghi quyet/ Quyet dinh cua HQi dong quan tri/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors
Stt sa Ngh]quy~tl Quy~t djnh Ngay NQi dung No. Resolution/Decision No. Date Content
I 19/20191NQ-HDQT 11712019 Th6ng nh<lt tai lieu l<lykien DHDCD dot 2
2 20/20191NQ-HDQT 1017/2019 Bao lanh Kasekam ,.., 20al20 19INQ-HDQT 1517/2019 Phan cong va thu lao HDQT.)
4 21/20191NQ-HDQT 1917/2019 Lay y kien co dong bang van ban de thong qua quyet dinh cua DHDCD
5 21 a/2019INQ-HDQT 6/8/2019 Thong qua mua lai ha tang del' lieu va ph an mern irng dung tir TTC
6 21 b/2019INQ-HDQT 7/8/2019 Thong qua Tim thoa thuan ve phi de kf ket giua SBT, GMC va DEG
7 22/2019/NQ-HDQT 918/2019 Ban c6 phieu quy
Thong qua viec thuc hien giao djch han mire tin 8 22a/20 19INQ-HDQT 12/8/2019 dung 6,000,000 USD cua NH BPCE 10M
CNTPHCM
9 23/20191NQ-HDQT 19/8/2019 Thong qua nQi dung va tai li~u lay y kien co dong bang van ban
10 24/2019INQ-HDQT 19/8/2019 D~u tu mua lai c6 phan tro thanh cong ty lien k~t
Thong qua vi~c to Chll'Ckiem phieu lay y kien co II 25/20191NQ-HDQT 30108/2019 dong b~ng van ban: Cll'nguai tham gia ki~m
phi~u
12 25a12019INQ-HDQT 3/9/2019 Thong qua Chll tnl'O'ng d~u tu mua cp THY
13 25b/20 19INQ-HDQT 4/9/2019 Thong qua phan cong nhi~m VI,I va thl! lao TY HDQT va Thu ky
14 26/2019/NQ-HDQT 919/2019 Tri~u t~p DHDCD thuang nien nien dQ 2018- 2019
15 26a/2019INQ-HDQT 11/9/2019 ThllC hi~n d~u tu mua c6 ph~n DL TTC
16 26b/20 19INQ-HDQT 13109/2019 TTCBH cho BHSDN vay 400 ty
Thong qua giao dich giCi'aCong ty vai nguai nQi 17 27/20191NQ-HDQT 17/09/2019 bQ va nguai co lien quan cua nguai nQi
bQ Huynh Bich NgQc
18 28/2019INQ-HDQT 23/09/2019 Thong qua ket qua phlit hanh CP theo phu'Ong therc phat hanh rieng Ie
19 28a12019INQ-HDQT 26109/2019 Thay d6i KSY Cty TTC Gia Lai
7/24
20 29/2019INQ-HDQT Thong qua giao dich gitra Cong ty voi nguoi nQi
01110/2019 bQ va n&uo'i co lien quan cua nguoi nQi bQ_Dang Huynh Hc My
21 30/2019INQ-HDQT 3/1 0/2019 Tang v6n o~u tu du an TS U
22 31/2019INQ-HDQT 4/10/2019 Thong qua bo sung chuang trinh va tai lieu DHDCD 2018-2019
23 32/2019INQ-HDQT 7/1 0/2019 Thong qua ket qua ban co phieu quy 61,600,900 cp
24 33/2019INQ-HDQT 9110120 19 Bo nhiern thanh vien Tieu ban kiern toan tnrc thuoc HDQT thay th~ thanh vien tu nhiem '
25 34/20 19INQ-HDQT 21110/2019 Thong qua viec th~y Xuan uy quyen cho chi My
26 35/20 19INQ-HDQT 28/10/2019 Bau Chu tich, PCT HDQT va thay ooi nguoi dai dien thea phap lu~t cua cong ty
27 35a12019INQ-HDQT 28/1 0/20 19 Yay von tai Ngan hang Vietcombank eN Bac SG
28 36/2019INQ-HDQT 2911 0/2019 Phan cong nhiem VI;! TVHDQT va thu lao TV HDQT, Thu ky
29 37/2019INQ-HDQT 13/11/2019 Thong qua c~u twang to chirc, v~n hanh hoat oQng san xuat Nong nghiep theo Vung
30 38/2019/NQ-HDQT 20/11/2019 Thanh I~p Dia diem Kinh doanh cua Cty CP TTCBH
31 39/20 I9INQ-HDQT 9112/2019 Han rmrc 200 ty OCB D~k Lak
32 40/20 19INQ-HDQT 10/12/2019 NQ HDQT Quy II voi DEG
33 40a/20 19INQ-HDQT 16112/2019 Thue 10olit B3, B4 cua TTCIZ
34 4112019INQ-HDQT 16/12/2019 Chi tra c6 tire 2019 bang ti~n m~t cho DEG
35 41 al2019INQ-HDQT 2011212019 Vay von 200 t1 tl;liNH SG Thuang Tin - CN [email protected] Van Tr6i
36 42/2019INQ-HDQT 27112/2019 Thanh I~p oia oi6m kinh doanh SRDC
Stt sa Quy~t dinh Ngay NQidung No. Decision No. Date Content
I 08/2019/QD-HDQT 9/7/2019 Phe duy~t h~mg ml;!cdi t1;10,sua chua bQ ham nu6'c dp 16 hui TTCS
2 08a/2019/QD-HDQT 9/712019 Phe duy~t b6 sung k6 hOl;1cho~u tu TSCD nien oQ 2019-2020
3 09/2019/QD-HDQT 16/8/2019 P~e duy~t chu twang va thimh I~p HQi 06ng thanh Iy ofitNN
4 10/2019/QD-HDQT 16/8/2019 Uy quy~n thl;!'chi~n giao djch chuy6n nhuQ11gquy~n .
8/24
su dung d~t cua Cty 5 1Oa/20 19/QD-HDQT 16/8/2019 Thay d6i Thanh vien HDKHNN
6 1112019/QD-HDQT 3/9/2019 Ban hanh Chinh sach Giao dich voi cac Ben lien quan
7 12/2019/QD-HDQT 419/2019 Cham dirt HDLD »: Trfrn Quoc Thao 8 13/2019/QD-HDQT 8/9/2019 Ban hanh Quy ch6 thanh Iy tai san 9 13a/20 19/QD-HDQT 18/09/2019 Ban hanh quy ch6 Ki~m toan n9i b9 10 14/2019/QD-HDQT 26109/2019 QD ti~n luang 11 15/2019/QD-HDQT 26109/2019 QD ti~n luang
QD vv phe duyet b6 sung cong trinh kho chua ruroc 12 15a/20 19/QD-HDQT 2/10/2019 thanh pharn Miaqua va Puraqua trong KT DT TSCD
2019-2020 13 16/20 I9/QD-HDQT 17/10/2019 QD vv Quy ch6 giai quyet khieu nai t6 cao 14 17a/2019/QD-HDQT 25/10/2019 B6 nhiern va mi~n nhiem nhan su Cty BHSDN 15 17b/2019/QD-HDQT 25/10/2019 B6 nhiern va mi~n nhiern nhan su TTC Gia Lai 16 17c/20 19/QD-HDQT 25/10/2019 Di~u chinh nhan sir H9i d6ng XLI' Iy no 17 18/2019/QD-HDQT 5111/2019 Cap nh~t thong tin thanh vien Ti~u ban chi6n hroc 18 19/2019/QD-HDQT 15/11/2019 Thanh I~p Ban tai du true 19 20/20 19/QD- BTCT 28/1112019 Thanh I~p Ti~u Ban Tai du true Kh6i FO 20 21/2019/QD-BTCT 28111/2019 Thanh I~p Ti~u Ban Tai cfru true Kh6i BO 21 22/2019!QD-HDQT 3/12/2019 Ban hanh chinh sach Kinh doanh duong
22 22a/2019/QD-HDQT 6/12/2019 Thanh I~p Ban QLDA Quan tr] rui ro Doanh nghiep TTCBH
23 23/2019/QD-HDQT Il112/2019 Cac bien phap nh~m d~y m~nh ho~t d9ng SXKD thl,l°chi~n th~ng Iqi k6 ho~ch nien d9 19-20
24 08/2019/QD-HDQT 9/7/2019 Phe duy~t h~ng ml,lc cai t~o, suoachua b9 ham nuac dp 10 hai TTCS
Ill. Ban ki~m soat I Supervisory Board:
Dft bao cao t~i phfrn Ho~t d9ng cua cac Ti~ll ban trl,l°cthu9C HDQT - Ti~u ban Ki~m Toano
IV. Diw t~o v~ qmin tri cong tyl Training on corporate governance:
Vai trach nhi~m cua m9t Cong ty niem y6t dfru Nganh, Cong ty C6 phfrn Thanh Thanh Cong - Bien Hoa luon tuan thu cac quy dinh phap lu~t lien quan d6n thi truang chung khoan, quan tri doanh nghi~p va cong b6 thong tin, tieu bi~u:
D6i vai guy dinh phap lu~t v~ Chlll1g khoan, Cong ty dft ban hatih cac guy ch6 v~ cong b6 thong tin thea guy dinh TT 155/2015/TTBTC, Quy ch6 CBTT cua HOSE; Nghi dinh 71/2017/ND-CP, Quy ch6 v~ giao dich vai cac ben co lien guan thea guy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Lu~t Chung khoano D6ng thai, Nien d9 2018-2019 cung la nam thu 2 Cong ty huoong tooiap dl,lng nhuong tieu chu~n cong b6 thong tin thea The di~m Quan tri Cong ty khu vvc ASEAN - ASEAN Scorecardo Day la m9t sang ki6n quan tri cong ty cua cac nuac trong khu vl,l°cASEAN nh~m thl,l°cthi k6 hOl;lChhanh d9ng cua Di~n dim Thi tmang v6n cac nuac ASEAN
(ACMF) huong dSn phat triSn mQt thi truong v6n h9i nhap trong khu VI!C.
D6i voi quy dinh v6 quan tri cong ty, cho rnuc dich kien toan rno hinh quan tri cong ty theo tieu chuan quoc t~ va thong I~ t6t tren thi tnrong voi su dong hanh tu v§n cua IFC - Ngan hang Th~ gioi, Cong ty da xay dung va ban hanh Quy ch~ n9i b9 v6 quan tr] cong ty thea quy dinh cua TT 95/2017/TT-BTC; cac nguyen t~c quan trj cong ty cua OECD dS dap ung duoc dfry du 5 tieu chi Ion cua QTDN la:
(I) Dam bao quyen loi cua c6 dong,
(2) D6i xir binh d~ng voi c6 dong,
(3) Xac dinh va thuc thi vai tro voi cac ben lien quan,
(4) Thuc hien minh bach cong b6 thong tin, va
(5) Hoan thien trach nhi~m cua H9i d6ng quan trio
Ben c~nh vi~c tuan thu Phap lu~t, Cong ty can CI,I thS hoa eac quy djnh Phap lu~t vao h~ th6ng van ban quan Iy n9i b9 cua Cong ty; cling nhu hu6"ng d§n CI,I thS, ro rang trinh tl,l·thl,l·chi~n cac quy trinh nghi~p VI,I
cua dc Don vi trv·c thuQc; qlO hanh lang, co sa r5 rang de CBNV Cong ty tuan thu, hoftn thanh chLrc nang nhi~m vv duqc giao, cling nhu t~o M th6ng khung van ban de Cong ty co co sa kiem tra, giam sat, kip thai xlr Iy vi ph~m.
Trong…