Strategie & Accenten Strategie

of 16 /16
12 11 10 4 2 Een generatie overslaan kan voor- delig zijn Kiezen of verliezen Inkoop van eigen aandelen: een win-winsituatie voor bedrijf en belegger Kwaliteit wereldwijd Oorlog en vrede op de beurs ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen & Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering Nr. 05 - 3 mei 2013 Strategie Accenten

Embed Size (px)

description

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Transcript of Strategie & Accenten Strategie

 • 12

  11

  10

  4

  2Een generatie overslaan kan voor-delig zijn

  Kiezen of verliezen

  Inkoop van eigen aandelen: een win-winsituatie voor bedrijf en belegger

  Kwaliteit wereldwijd

  Oorlog en vrede op de beurs

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 05 - 3 mei 2013

  Strategie Accenten

 • Als grootouder is het mogelijk uw kleinkinderen een rol te laten spelen in uw successie-verhaal. Door middel van een verdeel en heers-testament kunt u uw erfenis verdelen over een zo groot mogelijk aantal legatarissen (ook wel Generation skipping genoemd). U kunt uw kleinkinderen rechtstreeks bevoordelen ten belope van het beschikbaar ge-deelte van uw nalatenschap. U kunt uw eigen kinderen namelijk niet onterven.

  Fiscaliteit?

  Door de techniek van het verdeel en heers-testament vermijdt u het risico dat er twee-maal successierechten betaald moeten worden op dezelfde goederen: een eerste keer door uw kinderen bij uw overlijden en een tweede keer door uw kleinkinderen bij het overlijden van hun ouders. Die techniek is fiscaal voordelig voor bloedverwanten in rechte lijn, echtgenoten, samenwonende partners, en al de personen die daarmee gelijk-gesteld zijn. Die erfgenamen worden individueel op hun netto-erfdeel belast. Specifiek voor Vlaanderen wordt, voor de berekening van het successierecht, de erfenis daarnaast

  Hoe groter uw nalatenschap, hoe groter de kans dat de erfgenamen in een hogere belasting-schijf vallen. Door bijvoorbeeld uw kleinkinderen ook een deel van uw erfenis te geven, daalt de belastbare basis bij de andere erfgenamen en dus ook de successierechten.

  Een generatie overslaan kan voordelig zijn

  T I P

  Voor meer info kunt u de KBC-Gids

  Erfenissen, schenkingen en testa-

  menten aanvragen via de KBC web-

  site of in uw KBC kantoor.

  Wilt u met zekerheid uw kleinkinderen bevoordelen, dan maakt u het best een testament

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • ook in tween gesplitst: een roerend en een onroerend gedeelte. Op elk van categorien van goederen wordt het tarief van de successierechten af-zonderlijk toegepast wat een aanzien-lijke besparing oplevert. In Brussel en Walloni gebeurt opsplitsing tussen roerend en onroerend vermogen niet.

  Voor nalatenschappen die openval-len in Vlaanderen en waarbij personen onderworpen aan het tarief tussen anderen als legatarissen worden aangesteld, levert de verdeel en heers- techniek evenwel geen be-lastingbesparing op (tenzij gebruik gemaakt wordt van de splitsing tus-sen het vruchtgebruik en de blote eigendom voor bepaalde goederen in het testament). Die erfgenamen worden namelijk niet belast op hun

  netto-erfdeel (geen individuele hef-fing), maar op de som van het totaal van de erfdelen die ze samen verkre-gen. Na het berekenen van het suc-cessierecht worden de verschuldigde rechten proportioneel verdeeld over de verschillende erfgenamen. Hetzelf-de geldt in het Brussels Hoofdstede-lijk Gewest voor de nalatenschappen die openvallen tussen ooms, tantes, neven en nichten en anderen. In Wal-loni bestaat dergelijk systeem van samenvoeging op dat moment nog niet, waardoor het verdeel en heers testament hier in alle categorien van erfgenamen zinvol blijft. Alle erfgena-men, tot welke categorie ze ook beho-ren, worden namelijk elk afzonderlijk op hun netto-erfdeel belast.

  Generation skipping voortaan wettelijk voor-zien?De nieuwe wet van 10 december 2012 maakt Generation skipping gedeel-telijk mogelijk zonder legaat. Dat kan dan enkel voor zover de ouder de er-fenis van zijn eigen ouder (de grootou-der dus) verwerpt. Dat kan pas gebeu-ren na overlijden van de grootouder. Het initiatief ligt dus bij de kinderen en niet bij de grootouders. De grootouder kan niet zeker zijn dat zijn nalaten-schap aan de kleinkinderen zal toe-komen omdat dit niet vooraf op een juridisch geldige manier kan worden afgesproken tussen de betrokkenen.De grootouder die met zekerheid zijn kleinkinderen wil bevoordelen, maakt dus het best nog altijd een testament ten voordele van zijn kleinkinderen.

  Op fiscaal vlak zal de verwerping door de ouder van de nalatenschap van de grootouder echter geen besparing met zich meebrengen. De verwerping mag immers geen nadeel berokkenen aan de Staat, waardoor de successie-rechten even hoog zullen zijn als in het geval de ouder de nalatenschap niet verworpen zou hebben.

  Een voorbeeld:

  De heer Janssens, weduwnaar, is gedomicilieerd in Vlaanderen. Roerend vermogen: 1 200 000 euro. Hij heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen.

  geen verdeel en heers testament wel verdeel en heers testament

  Volgens het wettelijk erven de twee kin-deren elk de helft van de nalatenschap, te weten ieder 600 000 euro. Elk van hen dient 114 000 euro successierechten te betalen. Totaal verschuldigde successie-rechten: 228 000 euro.

  De heer Janssens bedeelt een derde aan ieder van zijn kinderen (reserve blijft zo onaangetast) en een derde aan alle kleinkinderen samen. Elk van de kinde-ren dient successierechten te betalen op 400 000 euro, te weten 60 000 euro. Elk van de kleinkinderen zal successierechten verschuldigd zijn op 80 000 euro. Ieder van hen zal 4 200 euro successierechten dienen te betalen. Totaal verschuldigde successierechten: 141 000 euro.

  Strategie & Accenten 3

 • Een gemplodeerd financieel sys-teem in Cyprus, dreigende taal uit Noord-Korea, Itali op zoek naar een president en een regering, een Ja-panse centrale bank die de markt van Japanse overheidsobligaties wil droogleggen, dalende goud-, olie- en grondstoffenprijzen, een verdeeld in-dicatorenbeeld Er zijn deze maand veel verhaallijnen in onze beleggings-strategie, maar de rode draad blijft dezelfde: aan de zijlijn staan de ver-liezers.

  Cypriotische lessen

  Vandaag Cyprus, morgen Sloveni? Zonder de druk van de markt zijn de Europese leiders niet in staat hervor-mingen door te drukken. Sinds de Europese Top van eind juni 2012 werd voor geen enkel dossier nog een op-lossing gevonden. Wel integendeel, op een aantal domeinen werd gas te-ruggenomen.De Europese Centrale Bank staat al-leen om de eurozone te ondersteu-nen. Voorlopig slaagt ze daar ook in. Voorzitter Draghi kondigde in augustus 2012 aan alles in het werk te zullen stel-len om de euro die onomkeerbaar is

  te beschermen. Tot op vandaag heeft hij niets moeten ondernemen. De uit-spraak alleen was al voldoende om de markt ervan te overtuigen dat de crisis het voortbestaan van de eurozone niet kon bedreigen.

  Europa speelt met vuur

  De Europese Commissie heeft al met lede ogen moeten aanzien dat ver-schillende eurolanden hun begrotings-doelstellingen voor 2012 niet haalden.

  Belgi bijvoorbeeld (tekort van -3,7% van het bbp i.p.v. -2,8%), Spanje (-6,8% i.p.v. -4,4%), Frankrijk (-4,7% i.p.v. -4,5%), (zie grafiek op bladzijde 5)De Commissie stelt zich nu ook lakser op bij het beoordelen van de doelstel-lingen voor 2013. Frankrijk mag dit jaar een tekort van -3,7% hebben in plaats van de oorspronkelijk beoogde -3%, Belgi -2,45% i.p.v. -2,15%, Portugal -5,5% i.p.v. -3%, En was het gebrek aan begrotingsdiscipline en de zwakke Europese controle nu net niet een van de oorzaken van de eurocrisis?Sinds 2011 wordt zowat overal in het

  Westen een streng begrotingsbeleid gevoerd om de ontwrichte overheids-financin weer gezond te maken. Als alle plannen worden uitgevoerd, wordt 2013 zelfs een zwaarder saneringsjaar dan 2012. Als, want zeker in Europa neemt de politieke druk toe om milder op te treden. In de VS worden de in-spanningen opgevoerd, maar de de-mocraten en republikeinen blijven het roerend oneens over het begrotings-beleid. Japan blijft een stimulerend beleid voeren. In 2012 kwam het Ja-panse begrotingstekort uit op -9,9% van het bbp.

  Het glibberige pad van het economische her-stel Na vier jaar van economisch herstel beweegt de wereldconjunctuur zich nog altijd op een glibberig pad. Euro-pa geraakt maar niet uit de greep van een recessie. Het verwachte groei-cijfer van -0,6% voor de eurozone (-0,5% in 2012) verbergt een uiterst zwakke eerste jaarhelft, (hopelijk) ge-volgd door een herstel in de tweede jaarhelft. Dat laatste is overigens meer hoop dan wetenschap. Het jaar is al bijna halfweg en de vertrouwensindi-catoren blijven onder het vriespunt.In de VS suggereren de indicatoren dat de economie - ondanks het aan-halen van de fiscale teugels - een ge-matigde groei kan blijven neerzetten. Japan blijft ondanks de massale sti-muli ondermaats presteren. In Azi vertraagde de groei midden 2012 vrij

  Kiezen of verliezen

  T I P

  Lees ook Expert aan het woord op

  www.kbc.be/sparenenbeleggen

  Als alle plannen worden uitgevoerd, wordt 2013 zelfs een zwaarder saneringsjaar dan 2012

  Strategie

  Strategie & Accenten 4

 • fors, maar de jongste vertrouwensin-dicatoren wijzen op een conjunctuur-verbetering.

  Tijd voor De Grote rotatie Zolang de inflatie laag blijft, zullen spaarders en beleggers het quasi nulrendement op een spaarboekje en overheidsobligaties misschien nog aanvaarden, maar hoe lang zal dat du-ren? Wie voor rendement gaat, gaat voor aandelen. Zelden was de keuze zo duidelijk als vandaag. Wanneer komt de grote verschuiving van obli-gatiebeleggingen naar de aandelen-markten op gang?Aandelen zijn goedkoop, zeker in ver-gelijking met obligaties. Op basis van de verwachte winst voor de volgende twaalf maanden bedraagt de koers-winstverhouding van Europese aan-delen 11,9 en voor Amerikaanse aan-delen 14,4. Het winstrendement, dat is het omgekeerde van de koers-winst-verhouding, bedraagt voor Europese aandelen gemiddeld 8,4%. Dat is een premie van meer dan 7%-punten ten opzichte van de Duitse obligatierente.

  Natuurlijk kleven er meer risicos aan aandelen dan aan een obligatie van de Duitse overheid. Een premie is dus terecht, maar de verhoudingen zijn

  vandaag totaal zoek. Het evenwicht kan pas hersteld worden als de obli-gatierente stijgt tot zon 8,5% of als de aandelenkoersen meer dan verdubbe-len. Dat zijn twee extreme scenarios, maar het is duidelijk dat men niet in obligaties maar in aandelen belegd moet zijn.

  Begrotingsdoelstellingen en effectieve tekorten (in % van het bbp)

  -9%

  -8%

  -7%

  -6%

  -5%

  -4%

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  Belgi Nederland Frankrijk Itali Spanje Portugal

  2011 (Effectief)2012 (Doelstelling in dec '11)2012 (Effectief)2013 (Doelstelling in dec. '11)2013 (Doelstelling in mrt. '13)

  In de VS suggereren de indicatoren dat de economie een gematigde groei kan

  blijven neerzetten

  Strategie & Accenten 5

 • 57%

  36%

  2% 5%

  27%16%

  50%

  2% 5%

  7,5%

  37,5%45%

  2%8%

  25%

  28%

  47%

  In de zeer defensieve doelportefeuille beleggen we 12,5% in aandelen. We vullen de aan-delenpositie volledig in met beleggingsvormen met kapitaalbescherming (25%). Het aande-lenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 40,5% van de portefeuille uit, inclusief het vastrentende gedeelte van de aandelen-beleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 12,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 25%, zie hoger). We beleggen 28% rechtstreeks in obligaties. Liquiditeiten maken 47% van de portefeuille uit. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in heel beperkte mate in een zeer defensieve portefeuille.

  In de defensieve doelportefeuille beleggen we 30% in aandelen. Beleggingsformules zon-der kapitaalbescherming maken 7,5% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapi-taalbescherming krijgen een gewicht van 45%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 60% van de portefeuille uit tegenover onze langetermijnnorm van 75%. In het obligatierisico moet ook rekening ge-houden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaal-bescherming. Dat maakt 22,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 45%, zie hoger). We beleggen 37,5% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties. De liquiditeiten (8% van de portefeuille) worden belegd in euro. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in an-dere munten dan euro passen maar in beperkte mate in een defensieve portefeuille.

  In de dynamische doelportefeuille beleggen we 52% in aandelen. Beleggingsformules zon-der kapitaalbescherming maken 27% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapi-taalbescherming krijgen een gewicht van 50%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 41% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 50%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 25% van de portefeuille uit (dat is 50% van 50%, zie hoger). We beleggen 16% van de porte-feuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een dynamische portefeuille. In de zeer dynamische doelportefeuille beleggen we 75% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 57% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met ka-pitaalbescherming krijgen een gewicht van 36%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 18% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 25%) en wordt volledig ingevuld met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming (dat is 50% van 36%, zie hoger). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmer-king voor een zeer dynamische portefeuille.

  Strategie

  Strategie & Accenten 6

  Samenstelling van de portefeuille

  Aandelen zonder kapitaalbescherming

  Aandelen met kapitaalbescherming

  Obligaties

  Vastgoed

  Alternatieve beleggingen

  Liquiditeiten

 • 0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  EUR USD Andere

  OBLIGATIEPORTEFEUILLE(zeer) dynamisch profiel

  Defensief profiel

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  EUR USD Andere OBLIGATIEPORTEFEUILLE

  Defensief profiel

  (zeer) dynamisch profielZeer defensief profiel

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  EUR USD Andere

  Euro en dollarsatellieten, PLN Ontluikende markten

  Gendexeerde Converteerbare

  Bedrijfs Overheid

  OBLIGATIEPORTEFEUILLEZeer defensief profiel

  (zeer) dynamisch profielDefensief profiel

  Geen alternatief voor aandelen

  Een belegging in liquiditeiten brengt met moeite 1% op. Overheidsobligaties bieden een mager lopend rendement dat bij de minste rentestijging opgevreten wordt door koersverlies. Bedrijfsobligaties en obliga-ties uit opkomende markten bieden een mooi poten-tieel rendement, maar wie zn vermogen echt wilt zien groeien, kiest voor aandelen.

  Alleen al het dividendrendement van aandelen (gemiddeld 3,6% in Europa) brengt meer op dan een belegging in obligaties of liquiditeiten.

  Europese en Amerikaanse aandelen noteren met een korting van ruim 20% ten opzichte van de gemiddelde koers-winstverhouding van de voor-bije vijftien jaar.

  Aandelenportefeuille

  We verkiezen Amerikaanse aandelen boven Europe-se. Terwijl het Amerikaanse begrotingsprobleem een duurzame oplossing krijgt, wordt te weinig werk ge-maakt van fundamentele oplossingen voor de euro-crisis. Ondertussen nemen de conjunctuurverschillen tussen de VS en Europa toe. Amerikaanse bedrijven zijn bovendien winstgevender dan de Europese.Hoogdividendaandelen zorgen voor een stevige ba-sis in de aandelenportefeuille. Deze aandelen bieden een hoog lopend rendement, hun koersen schom-melen minder, passen perfect in een buy-and-hold-strategie, hebben de neiging zichzelf in te kopen of zich te laten overnemen, ...De afdekking van het neerwaarts risico blijft een aan-dachtspunt. Formules met kapitaalbescherming of met bewaking van de bodemgrens kunnen de ge-wenste neerwaartse bescherming bieden.

  Obligatieportefeuille

  Bedrijfsobligaties krijgen de voorkeur op overheids-obligaties. Veel koerswinst valt er met bedrijfsobliga-ties niet meer te halen, maar in de huidige omgeving van lage rente zijn alle extraatjes mooi meegenomen.Obligaties uit opkomende markten bieden een nog hogere rentevergoeding. Ondanks hun relatief goede financieel-economische fundamenten liggen de ren-teniveaus er nog altijd veel hoger dan in de westerse economien. Een mogelijke versteviging van de lo-kale munten ten opzichte van de euro kan voor bijko-mend rendement zorgen. Een goede spreiding tussen de verschillende munten blijft hoe dan ook belangrijk.

  Strategie & Accenten 7

  Overheidsobligaties

  Bedrijfsobligaties

  Converteerbare obligaties

  Gendexeerde obligaties

  Obligaties opkomende markten

  Euro- en Dollarsatellieten, PLN

 • Amerikaanse dollar

  De eurocrisis kan in de komende maanden nieuwe vlagen van risico-afkeer uitlokken, terwijl de crisis over het begrotingsbeleid in de VS een duurzame oplossing krijgt. De waarde van een munt wordt ook bepaald door de economische groei van het land. Het groeiverschil tussen Europa (re-cessie) en de VS (matige groei) neemt toe. Zolang de EUR/USD-wisselkoers boven 1,00 1,10 blijft, is de dollar on-dergewaardeerd. De evenwichtskoers evolueert overigens richting 0,90 1,00 USD per EUR.

  Medische technologie

  De deelindex Gezondheidsdiensten en Medische uitrusting van de Far-masector is duidelijk Amerikaans ge-orinteerd. Tachtig procent van de beurskapitalisatie komt uit de VS, Eu-ropa is goed voor slechts elf procent. Het is dan ook een concrete invulling van onze voorkeur voor de VS en de Amerikaanse dollar. De onzekerheid rond de Amerikaanse begrotingspro-blemen en Obamacare woog in 2012 op de sector. Ondertussen is duide-

  lijk dat de sector zeker niet zal lijden onder eventuele bezuinigingen. De sector heeft een onbetwist groeipo-tentieel op de lange termijn. De sec-tor wordt gedreven door innovatie en sterke kwaliteits- en productiviteits-verbeteringen. De deelsector kent een trendmatige hogere winstgroei dan de ruimere Farmasector of de globale markt. Toch doet de sector het niet veel beter op de beurs. Daardoor is de waardering in relatieve termen nog aantrekkelijker geworden.

  Amerikaanse bedrijven die eigen aandelen in-kopenWe verkiezen de Amerikaanse beurs boven de Europese (zie hoger). We kiezen voor bedrijven die eigen aan-delen inkopen. Dat ligt in lijn met onze voorkeur voor waarde boven groei en het versterkt onze voorkeur voor rendementsaandelen.

  Medische technologie heeft een onbetwist groeipotentieel op lange termijn

  Strategie

  Strategie & Accenten 8

  Accenten in de portefeuille

 • Economische vooruitzichten24-04-2013 EMU VK VS JapanEconomische groei (%)2012 -0,5 0,2 2,2 1,9 2013 -0,6 0,5 2,3 1,1 2014 1,1 1,8 2,7 1,6Inflatie (%)2012 2,5 2,9 2,1 0,0 2013 1,6 3,0 1,6 0,1 2014 1,8 2,6 1,9 0,9Beleidsrente (%) (*)24-04-2013 0,75 0,50 0,25 0,1007-2013

  10-2013Tienjaarsrente (%) (*)24-04-2013 1,24 1,69 1,70 0,6507-201310-2013Wisselkoers (**) 1 EUR = GBP 1 EUR = USD 1 EUR = JPY24-04-2013 - 0,85 1,30 129,5007-2013 -10-2013 -(*) : stijging van ongeveer 25 basispunten vanaf huidig niveau; : stijging van ongeveer 50 basispunten vanaf huidig niveuau; enz;( * * ) : appreciatie van ongeveer 2,5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau : appreciatie van ongeveer 5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau; enz.

  Strategie & Accenten 9

  0% 5% 10% 15% 20% 25%

  Energie

  Basismaterialen

  Industrile sectoren

  Cycl. consumentensectoren

  Niet-cycl. consumentensectoren

  Gezondheidszorg

  Financile sectoren

  Informatietechnologie

  Telecomoperatoren

  Nutsbedrijven

  Sectorspreiding aandelenportefeuille

  Neutrale spreidingHuidige spreiding

 • Buyback America is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht KBC Equity Fund. Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%. Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen n maand na toetreding: max. 5%. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max. 1500 euro). Financile dienst: KBC Bank en CBC Banque. Essentile beleggersinformatie, prospectus en laatste periodiek verslag worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands in alle kantoren van KBC Bank en CBC Banque. Roerende voorheffing op dividenden (distributieaandelen): 25%. Meerwaarden (kapitalisatieaandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financile pers (De Tijd en LEcho) en op www.kbc.be/fondsenzoeker.

  Economische gezien staan de VS er relatief goed voor: het vertrouwen herstelt; op de arbeidsmarkt worden maandelijks gemiddeld 150.000 nieu-we jobs gecreerd; de huizenmarkt is aan de beterhand en de bouwactiviteit staat op het hoogste peil sinds de cri-sis. De bedrijven blijven heel concur-rentieel waardoor de bedrijfswinsten het niveau van voor de crisis overtref-fen.

  Het inkopen van eigen aandelen vormt een krachtig signaal. De bedrijfsleiding

  geeft daarmee namelijk te kennen dat ze haar eigen aandeel ondergewaar-deerd acht. Wie is beter geplaatst dan de eigen bedrijfsleiding om in te schatten hoe de toekomst van het be-drijf eruit ziet?

  Bovendien blijken bedrijven die een hoog percentage van hun winst uit-keren het op termijn dikwijls beter te presteren dan hun sectorgenoten. Een hoge winstuitkering staat namelijk veelal voor een efficint financieel be-leid waarin alleen de meest rendabele

  investeringsprojecten worden opgezet en overtollige cash niet in het bedrijf wordt opge-pot of gespendeerd aan ver-lieslatende ego-projecten.

  Let op! De overtollige cash wordt pas werkelijk uitgekeerd aan de investeerders wanneer die teruggekochte aandelen worden vernietigd. Pas dan stijgt het relatieve belang van de aandeelhouders die hun stukken bijhouden en gaat men aandeelhouderswaarde creren.

  KBC Equity Fund Buyback AmericaEen compartiment dat belegt in aan-delen van Amerikaanse bedrijven die eigen aandelen inkopen? Dan stelt KBC, als promotor, u Buyback Ame-rica voor, een compartiment van de Belgische bevek KBC Equity Fund. Dat compartiment heeft als doel om minstens 75% van de activa te be-leggen in aandelen van Amerikaanse bedrijven die een beleid voeren van inkoop van eigen aandelen. De vola-tiliteit van de netto-inventariswaarde kan hoog zijn door de samenstelling van de portefeuille. Het compartiment wordt uitgedrukt in USD. Als belegger loopt u bijgevolg een wisselkoersri-sico. U bespreekt daarom het best sa-men met uw relatiebeheerder in hoe-verre dat compartiment past binnen uw beleggingsportefeuille.

  Zie voetnoot 1 op laatste bladzijde

  Inkoop van eigen aandelen: een win-winsituatie voor bedrijf en belegger

  K l e m t o n e n

  Een hoge winstuitkering staat veelal

  voor een efficint financieel beleid

  Strategie & Accenten 10

  In de kijker

  Strategie & Accenten 10

  Instellingen voor collectieve belegging (ICB)(1)

 • Voorwaarden: Emissieperiode van 29-04-2013 tot en met 1-06-2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 7-06-2013. Initile inventariswaarde: 1 000 EUR. Minimum storting 2 500 EUR. Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 2% . Uitstapkosten vr de einddatum: 1%, op de einddatum: 0%. Beheersvergoeding: tot 2,4% op jaarbasis (al verrekend in de inventariswaarde).Wettelijkerisicoklasse:3 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) Bij een gedeeltelijke opvraging moet minimum 1 250 EUR belegd blijven. Minimaal opgevraagd bedrag: 1 250 EUR.

  De vrees dat de wereldeconomie voor een nieuwe recessie staat (waar de bedrijven sterk onder zullen lijden) en dat het financile systeem kan implo-deren door de problemen in de euro-zone blijft particuliere en institutionele beleggers afschrikken. Daardoor blij-ven de aandelen goedkoop. Nochtans zijn er weinig alternatieven in de zoek-tocht naar rendement. Een minimale stijging van de aandelenkoersen is al voldoende om aandelen beter te laten presteren dan obligaties of cash.

  De koersen van aandelen hangen nauw samen met de winst van de on-derliggende bedrijven. Vanaf het vier-de kwartaal van 2009 en tot en met het eerste kwartaal van 2012 stegen de winsten sterk. Dat tijdperk is afge-sloten. Sinds het tweede kwartaal van 2012 staan de Amerikaanse bedrijfs-winsten weliswaar op een hoog peil, maar de groei is afgetopt. In Europa hinkt de winstontwikkeling achter op die in de VS. Ze lag in 2012 zowat 3,5% lager dan het jaar voordien. Maar ondanks die globale winstdaling zijn er nog voldoende Europese be-drijven die ook in de jongste kwartalen een mooie winstontwikkeling kennen.

  KBC-Life MI Security World Select Comfort Booster-2

  KBC-Life MI Security World Select Comfort Booster-2 is een fonds dat verbonden is met de tak23-beleggingsver-zekering KBC-Life Multinvest. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan een korf van 20 aandelen van kwali-teitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben met als beleggingsdoelstelling op de einddatum 150% van de eventuele stijging* van de korf van 20 aandelen in rekening te brengen. De eventuele da-ling* wordt voor 100% in rekening ge-bracht, met een maximum van 10%. Een van de beleggingsdoelstellingen bestaat er m.a.w. in dat op de eind-datum minstens 90% van de netto ge-investeerde premie (exclusief taks en instapkosten) wordt behouden.De initile inventariswaarde van het fonds bedraagt 1 000 euro. Het fonds heeft een looptijd van 5 jaar en 2 maanden.

  * (eindwaarde beginwaarde) gedeeld door startwaarde

  (1) zie voetnoot 2 op de laatste bladzijde

  Kwaliteit wereldwijd

  K l e m t o n e n

  Een minimale stijging van de aande-

  lenkoersen is al voldoende om aan-

  delen beter te laten presteren dan

  obligaties of cash

  Strategie & Accenten 11

  In de kijker

  Strategie & Accenten 11

  In de kijkerTak 23-beleggingsverzekering (1)

 • We wilden achterhalen in welke mate de geopolitieke con-flicten een invloed hebben op de beurzen. Daarom hebben we de belangrijkste conflicten uit de voorbije zestig jaar bekeken en hebben we hun invloed op de financile mark-ten in kaart gebracht. We selecteerden tien crisisperiodes. Voor elk conflict bespreken we de situatie, de economische context en de weerslag op de beurs.Dat overzicht relativeert meteen de vrees voor het geopo-litieke risico waar in beurscommentaren veelvuldig naar wordt verwezen. Enkele conclusies:

  Het geopolitieke risico is nooit helemaal afwezig. De wereld is geen veilige haven.

  Ook als we op voorhand de loop der gebeurtenissen zouden kennen, zou het niet eenvoudig zijn er accuraat op in te spelen. Op de scharniermomenten reageerde de (Amerikaanse) beurs in 64% van de gevallen in de ver-wachte richting, dus positief op een positieve wending en negatief op een negatieve wending. In maar 23% van die gevallen was de koersreactie sterker dan de koersbewe-ging van een normale beursdag.

  Internationale conflicten hebben over het algemeen niet

  zon grote invloed op het beursklimaat. Tenzij de Westerse (lees: Amerikaanse) economische of militaire belangen ernstig in gevaar komen..

  Als een conflict aansleept, treedt gewenning op. Een mooi voorbeeld daarvan is de Koreaanse oorlog. Aanvankelijk lokte die een hevige negatieve reactie uit en bleef de beurs enige tijd reageren op de wisselende krijgssuccessen. Maar na verloop van tijd reageerde de markt niet echt meer.

  Its the economy, stupid. Uiteindelijk wordt het beursver-loop bepaald door de macro-economische omgeving. De conflicten hadden hooguit tijdelijk een impact op de markt. Nooit hadden de conflicten een wezenlijke invloed op het verloop van de economische cyclus.

  Oorlog en vrede op de beurs

  K l e m t o n e n

  Ons overzicht relativeert de vrees

  voor het geopolitieke risico waar in

  beurscommentaren veelvuldig naar

  wordt verwezen

  De recente agressieve taal van Noord-Korea plaatste het geopolitieke risico opnieuw op het voorplan. De toekomst moet uitwijzen of dat terecht is. De geschiedenis leert alvast dat de crisissen en conflicten een veel kleinere weerslag hebben op de financile markten dan we intutief aannemen.

  De conflicten hadden hooguit tijdelijk een impact op de markt

  Strategie & Accenten 12

  In focus aandelenmarkt

 • Gebeurtenis

  Op 25 juni 1950 overrompelen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea. De VS sturen meteen troepen (27 juni - 8 juli). Vanaf midden september lanceren de Verenigde Naties een groot offensief. Het conflict verzandt uiteindelijk in een stellingenoorlog.

  Economische omgeving

  De oorlog in Korea heeft een grote weerslag op de wereldeconomie in het algemeen en de Amerikaanse in het bijzonder. Het uitbreken van de vij-andelijkheden lokt een hamsterwoede uit, zowel bij de gezinnen als de be-drijven.

  Reactie op de beurzen

  Wall Street reageert aanvankelijk scherp op het uitbreken van de oorlog. Maar naarmate de oorlog aansleept, neemt de band tussen de beursont-wikkeling en het oorlogsgebeuren af.

  De Koreaanse Oorlog (1950 1953)

  Gebeurtenis

  Na de grensgeschillen en terreuraan-slagen in de periode 1953 1955 valt Isral Arabische stellingen aan in Jordani. De nationalisering van het Suez-kanaal lokt een invasie uit van Frankrijk en het VK. In datzelfde jaar begint in de Sovjet-Unie de destali-nisering en in Boedapest breekt een opstand uit.

  Economische omgeving

  De hoogconjunctuur duurt tot augus-tus 1957, maar de top is al midden 1955 bereikt. 1958 is een recessiejaar.

  Reactie op de beurzen

  Na twee sterke beursjaren 1954 en 1955 is 1956 een kwakkeljaar en de voorbode van een berenmarkt. De ge-beurtenissen in Isral en Boedapest hebben geen aanduidbare invloed. Het hoogtepunt van de Suez-crisis valt samen met een uitgesproken cor-rectie.

  Het crisisjaar 1956

  De crisis rond Cuba en Berlijn (1960 1962)

  Gebeurtenis

  Na de machtsovername door Fidel Castro komt Cuba in het kamp van de Sovjet-Unie. In Berlijn brengt de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Kennedy en Chroetsjov, de partijleider van de Sovjet-Unie, geen uitkomst. Op 15 augustus 1961 start de bouw van de Berlijnse Muur.

  Economische omgeving

  Om hun munt te ondersteunen voe-ren de VS een restrictief budgettair en monetair beleid met een recessie in 1960 - 1961 tot gevolg. Ook in 1962 blijft het Amerikaanse ondernemers-vertrouwen zwak.

  Reactie op de beurzen

  De beurzen reageren erg negatief op de gebeurtenissen in Cuba. Op die in Berlijn reageren ze minder fel. Al-leen wanneer het risico op een mili-taire confrontatie tussen de VS en de Sovjet-Unie aan de orde is, zien we een reactie op de beurzen.

  Strategie & Accenten 13

 • GebeurtenisNa de machtsovername door her-vormingsgezinden onder leiding van Dubcek in januari 1968 worden gelei-delijk hervormingen en liberaliseringen doorgevoerd. Russische troepen be-zetten Praag in de nacht van 20 au-gustus en op 23 augustus aanvaardt de regering het dictaat van Moskou.

  Economische omgeving1968 is een scharnierjaar en in feite het laatste jaar van de Golden Sixties. De macro-economische onevenwich-tigheden nemen toe en lokken zowel een economische als een sociale cri-sis uit.

  Reactie op de beurzenWall Street reageert helemaal niet op de gebeurtenissen in Tsjechoslowa-kije. Het is van bij de aanvang duide-lijk dat noch de VS, noch een ander Westers land zich geroepen voelt om zich met de zaak te bemoeien.

  De Praagse Lente (1968)

  De Jom Kipoeroorlog (oktober 1973) en de Eerste Olieschok (1974)

  GebeurtenisComplete verrassingsaanval van Egypte en Syri op Isral. Tegen Is-ral en zijn bevriende naties wordt een olieboycot ingesteld.

  Economische omgevingIn de loop van 1973 stijgt de olieprijs met 20% maar begin 1974 verviervou-digt de prijs. De westerse autoriteiten maken de fatale fout een expansief budgettair beleid te voeren.

  Reactie op de beurzenDalende trend op de beurzen maar de invloed van de gebeurtenissen is hooguit marginaal. Zelfs bij het uit-vaardigen van de olieboycot daalde de Dow Jones beursindex maar met 0,2%.

  GebeurtenisNa de val van de pro-westerse Sjah van Iran in 1979 roepen de geestelijke leiders de Islamitische Republiek uit. Iraanse studenten gijzelen het Ameri-kaans ambassadepersoneel in Tehe-ran. De toenemende spanningen met Irak leiden tot de Eerste Golfoorlog in 1980.

  Economische omgevingTweede olieschok met een forse stij-ging van de prijs voor ruwe olie in 1979. Stabilisatie op hoog niveau in 1980 en 1981. Erg hoge inflatiecijfers. Dubbele recessie tussen februari 1980 en december 1982 door een strak mo-netaristisch beleid van de Fed.

  Reactie op de beurzenBijna onafgebroken stijging van de Amerikaanse beurs in 1979 en 1980. Noch de wisseling van regime in Iran, noch de gijzeling hebben een invloed op de beurs. Op de Golfoorlog lijkt de beurs enigszins te anticiperen.

  Islamitische Republiek in Iran en Eerste Golfoorlog

  De Zesdaagse Oorlog (1967)

  Gebeurtenis

  De Zesdaagse Oorlog begint op 5 juni met een verrassingsaanval van de Isralische luchtmacht. Gaza, Jeru-zalem, de Westbank, de Golan en de Sina worden bezet. De vijandelijkhe-den duren tot 11 juni.

  Economische omgeving

  Het conflict vindt plaats in volle hoog-conjunctuur: een historisch lage werk-loosheidsgraad, een groot optimisme en sterk geloof in de technologische vooruitgang (bv. maanexpedities).

  Reactie op de beurzen

  1967 is een sterk beursjaar. Het con-flict heeft geen enkele invloed op het beursverloop. In de week van de oor-log stijgt de Dow Jones-index met 1,8%.

  Strategie & Accenten 14

 • GebeurtenisIrak valt op 2 augustus Koeweit bin-nen. Op 15 januari 1991 start Operatie Desert Storm om Irak te verdrijven.

  Economische omgevingRecessie vanaf juli 1990, dus vr de inval in Koeweit. Door de groeivertra-ging dalen de olieprijzen sterk. Forse opstoot van de olieprijzen in mei juni 1990 die nog versnelt na de inval in Koeweit.

  Reactie op de beurzenScherpe beursdaling na de inval in Koeweit. Erg positieve reactie na de aanvaarding van de VN-resolutie die Operatie Desert Storm mogelijk maakt.

  De Tweede Golfoorlog (1990)

  Gebeurtenis

  Na de aanslagen van 11 september 2001 roept de Amerikaanse president G. W. Bush zijn War on terror uit. Irak wordt al snel als een van de schurken-staten bestempeld. Op 20 maart 2003 vallen de VS Irak binnen.

  Economische omgeving

  Het economische herstel krijgt vanaf begin 2002 vorm en wint in 2003 aan kracht. Lange tijd heerst onzekerheid over de duur van de conjunctuur-expansie in de VS, want het herstel wordt keer op keer opgepept door een opeenvolging van stimuli die van nature maar een tijdelijk effect op de groei hebben.

  Reactie op de beurzen

  Het dieptepunt van de beurskoersen na de technozeepbel valt samen met de inval in Irak. Toeval? In ieder ge-val hebben de militaire gebeurtenis-sen nauwelijks of geen invloed op de beurs. Het beleggingsklimaat staat volledig in het teken van de wisse-lende stemming over de economische groei, het monetaire beleid, de be-drijfsresultaten en de fusie- en over-nameactiviteiten.

  De derde Golfoorlog (2003)

  Gebeurtenis

  Gorbatsjov wil na zijn verkiezing tot secretaris-generaal van de Russische Communistische Partij in 1985 een einde maken aan de Koude Oorlog. Hij ontketent een dynamiek die niet meer in te tomen valt. Op 9 november 1989 wordt de Berlijnse Muur onverwacht en in volle verwarring geopend.

  Economische omgeving

  De Duitse politieke, economische en monetaire eenmaking zorgde ervoor dat Europa aanvankelijk ontsnapte aan de recessie van 1990-1991.

  Reactie op de beurzen

  De politieke gebeurtenissen in Euro-pa hebben nauwelijks invloed op het beursverloop in de VS. In Europa is het moeilijk om de specifieke invloed van de politieke gebeurtenissen te detecteren, zeker als we ook rekening houden met de eigenheid van de Eu-ropese beurzen.

  Einde Koude Oorlog en val Berlijnse Muur (1985 - 1990)

  Strategie & Accenten 15

 • Tijdelijke conjunctuurpauze

  De wereldconjunctuur laste in maart een pauze in. Zo daalde het Amerikaanse producentenvertrouwen in de verwer-kende nijverheid terwijl ook het aantal nieuwe jobs ver onder de verwachtingen bleef. De vertrouwensindicatoren in de meeste Europese economien verslechterden. Dat was vooral in Frankrijk het geval. Ook in Azi was de zwakkere conjunctuur zichtbaar. Het producentenvertrouwen in China verbe-terde weliswaar licht. Niettemin viel de groei van het rele bruto bin-nenlands product over het eerste kwartaal terug tot 1,6% tegenover 2% in het vorige kwartaal. Die wereldwijde zwakke groei zorgde de voorbije maand voor een ge-voelige daling van de grondstoffenprijzen. In het bijzonder de olieprijs daalde met ruim 7% uitgedrukt in USD. Dat leidde dan weer tot een lagere inflatie.

  WWWMeer info op: www.kbc.be/beleggers

  Beeldspraak

  Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel

  Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. De bevoegde controleautoriteit is de Autoriteit Financile Diensten en Markten (FSMA). Deze publicatie valt niet onder de noemer onderzoek op beleggingsgebied zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financile instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhan-kelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vr de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financile instrumenten en financile indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financile instrumenten en financile indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens.Voor een aantal essentile elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de Disclosures raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management op www.kbcam.be/aandelen.

  Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, Belgi. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be

  Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven:Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond.

  Frequentie van de advieswijzigingenDe analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financile wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in n van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging.

  De adviesmethodiekEen uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor.

  Voor een aantal essentile elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management raadplegen op www.kbcam.be/aandelen.

  Gebruikte fotos: www.shutterstock.com

  (1) Een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en een sicav (socit dinvestissement capital variable) zijn instellingen voor collectief beheer (ICBs). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financile instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een aandeel gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde vermin-deren. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICBs worden gedekt door het beschermingsfonds voor depositos en financile instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20.000 indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICBs aanhoudt voor rekening van haar clinten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds.(2) KBC-Life Multinvest is een Tak 23-levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan n of meerdere beleggingsfondsen. Het doel van het onderliggende fonds is om een meerwaarde te realiseren, doch de Netto Inventariswaarde van dit fonds kan schommelen. Het financile risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het onderliggende fonds, wordt gedragen door de verzekeringnemer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgarantie. Meer informatie vindt u in het beheersreglement en op de financile infofiche bij uw KBC tussenpersoon. Het beheersreglement en de financile infofiche zijn gratis verkrijgbaar bij KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in Belgi. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV Professor Roger Van Overstraetenplein 2 3000 Leuven Belgi. BTW BE 0403.552.563 RPR Leuven IBAN BE43 7300 0420 0601 BIC KREDBEBB.

  Volgend nummer verschijnt op *6 juni 2013*