Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

27
Sosiologi Politik dan Sosialisasi Politik Sosiologi politik adalah salah satu cabang dalam ilmu sosiologi yang mempelajari dimensi sosial dari sudut politik. Definisi ini mempunyai persamaan dengan Rush yang mengatakan bahawa ia adalah untuk menjelaskan hubungan antara gejala sosial dan gejala politik . Secara umumnya, istilah sosiologi diketengahkan (dipopularkan) oleh Auguste Comte (1798-1857) pada tahun 1839. Sosiologi adalah kajian mengenai masyarakat (ilmu mengenai masyarakat) yang dilihat daripada beberapa aspek tertentu. Ahli sosiologi moden berusaha menjelaskan sosiologi sebagai ilmu yang membahaskan kelompok-kelompok sosial dan interaksi sesama mereka (manusia). Reece Mcgee dalam bukunya Sociology: An Introduction meurumuskan tiga pengertian sosiologi iaitu, pertama, sosiologi adalah pengajian tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruhnya terhadap perilaku individu. Kedua, kajian mengenai sosial dan perubahan yang berlaku dan ketiga, mencari sebab-sebab sosial dari hal-hal, cara-cara di mana fenomena sosial mempengaruhi perilaku manusia. Sama ada Comte atau Herbert Spencer (1820-1903), juga bersependapat bahawa masyarakat adalah unit asas dalam kajian, sementara yang lain-lain seperti perlembagaan, keluarga, lembaga- lembaga politik, ekonomi dan keagamaan serta interaksi yang berlaku antara mereka adalah sub-sub unit dalam kajian sosiologi politik . Bukan sekadar itu, bagi Rush juga, sosialisasi politik

Transcript of Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

Page 1: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

Sosiologi Politik dan Sosialisasi Politik

Sosiologi politik adalah salah satu cabang dalam ilmu sosiologi yang mempelajari dimensi sosial

dari sudut politik. Definisi ini mempunyai persamaan dengan Rush yang mengatakan bahawa ia

adalah untuk menjelaskan hubungan antara gejala sosial dan gejala politik . Secara umumnya,

istilah sosiologi diketengahkan (dipopularkan) oleh Auguste Comte (1798-1857) pada tahun

1839. Sosiologi adalah kajian mengenai masyarakat (ilmu mengenai masyarakat) yang dilihat

daripada beberapa aspek tertentu. Ahli sosiologi moden berusaha menjelaskan sosiologi sebagai

ilmu yang membahaskan kelompok-kelompok sosial dan interaksi sesama mereka (manusia).

Reece Mcgee dalam bukunya Sociology: An Introduction meurumuskan tiga pengertian

sosiologi iaitu, pertama, sosiologi adalah pengajian tentang kelompok-kelompok manusia dan

pengaruhnya terhadap perilaku individu. Kedua, kajian mengenai sosial dan perubahan yang

berlaku dan ketiga, mencari sebab-sebab sosial dari hal-hal, cara-cara di mana fenomena sosial

mempengaruhi perilaku manusia.

Sama ada Comte atau Herbert Spencer (1820-1903), juga bersependapat bahawa masyarakat

adalah unit asas dalam kajian, sementara yang lain-lain seperti perlembagaan, keluarga, lembaga-

lembaga politik, ekonomi dan keagamaan serta interaksi yang berlaku antara mereka adalah sub-

sub unit dalam kajian sosiologi politik . Bukan sekadar itu, bagi Rush juga, sosialisasi politik

dalam beberapa hal merupakan konsep kunci sosiologi politik . Pendek kata, fokus utama adalah

tingkah laku manusia sama ada secara individu mahupun kolektif dalam konteks sosial. Bidang

ini agak berbeza sedikit dengan kajian bidang psikologi dan psikitri yang lebih menekankan

aspek kejiwaan walaupun ada kaitan antara satu sama lain.

Menurut Rush, subjek sosialisasi politik adalah bidang yang amat luas dan sering mendapat

perbahasan dan kritikan. Secara akademik, subjek sosialisasi politik mendapat perhatian berat

dalam tahun 1960-an dan 1970-an. Namun demikian, selepas itu ia menjadi subjek yang

mendapat perdebatan dan kritikan hebat para pengkaji.

Herbert Hyman (1959), dalam bukunya Political Socialization: A Study in the Psychology of

Political Behaviour, diperakui oleh ahli sains politik sebagai orang yang pertama yang

Page 2: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

mengemukakan pendekatan sosialisasi politik secara sistematik . Namun demikian, menurut

Rush, pendekatan beliau juga mendapat kritikan dan perdebatan yang hebat kerana skop yang

dikaji terlalu luas dan ada yang terlalu sempit. Sebenarnya, kajian secara aktif hanya bermula

pada tahun 1969 . Tetapi diperakui, tulisan Hyman adalah yang pertama dalam bidang ini. Jika

kita ingin melihat dari segi sejarah, maka pendekatan sosialisasi politik telah disentuh secara

tidak langsung oleh sarjana klasik politik seperti Plato, Aristotle dan Rousseau. Misalnya

pandangan Plato dan Aristotle tentang pentingnya melatih para anggota masyarakat dalam

aktiviti-aktiviti politik. Sedangkan bagi Rousseau, mengakui akan pentingnya pendidikan bagi

memahami nilai-nilai . Ringkasnya, kita boleh katakan bahawa sosialisasi politik bermula

apabila masyarakat belajar mengenai politik dan kerajaan dengan melalui putaran hidup bermula

dengan zaman kanak-kanak, dewasa dan zaman tua.

Selain Hyman, pada tahun-tahun berikutnya (1960-an) sarjana-sarjana klasik lain yang membuat

kajian, dan mempercambahkan lagi perbahasan pendekatan sosialisasi politik yang dibawa oleh

Hyman adalah Fred I. Greenstein, Richard E. Dawson dan John J. Patrick. Seterusnya oleh

Robert S. Sigel, Dawson dan Kenneth Prewitt. Diikuti oleh David Easton, Robert D. Hess,

Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Greenstein, William C. Mitchell, Lewis A. Froman, Lucian

W. Pye dan sebagainya . Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai persamaan dan

perbezaan pendekatan sarjana-sarjana yang telah disebutkan makan rajah di bawah boleh

membantu menjelaskannya:

Taxonomies of Orientation Presented by Various Students of Political Socialization

______________________________________________________________________________

________

Contributor Values Affect Cognition Overall Other (roles Organization skills, moti-

vations, etc.)

___________________________________________

Page 3: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

___________________________________________

Common Basic Expectations

David Easton Standards Feelings Perceptions and

used in interpretation

evaluation

Type of Basic Orientations

David Easton Values Attitudes Knowledge

& Robert D. Hess

Set of Attitudes

Gabriel Values Feelings Cognition

Almond Standards (Knowledge)

Modes of Orientation

Gabriel Evaluational Affective Cognitive

Almond & Orientations Orientation Orientatiton

Sidney Verba

Basic Dispositions, Beliefs and Attitudes

Fred Values Information Practices

Greenstein

Awareness of the world (and Events)

Lucian W. Values Attitudes Common Roles

Pye Judgment (?) Apprecia- Knowledge Techniques

tion(?) Understanding and skills

A State of Mind

Page 4: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

William Values Information Norms

C. Mitchell (Roles)

Motivation

Lewis A. Identifications Personality

Froman

Psychological States

Lewis A. Values Attitudes Belief Intra-Psychic

Froman Processes

Orientations and Styles of Thinking

Herbert Emotion Reason

Hyman Knowledge Mental Motivation

Judgment Organization

Intelligence Personality

Perception

________________________________________________________________________

Dipetik dari Dennis, Jack (ed). Socialization to Politics: A Reader. Canada: John Wiley & Sons,

Inc. 1973. ms 9

Berdasarkan kepada rajah di atas, jelas kelihatan persamaan dan perbezaan dari sudut cara

bagaimana sarjana-sarjana membuat kajian terhadap orientasi sosialisasi politik. Easton dan Hess

membahagikan orientasi politik kepada tiga iaitu ilmu pengetahuan (knowledge), nilai-nilai

(values) dan perlakuan (attitudes). Tiga perkara asas berkaitan dengan orientasi yang dipersetujui

iaitu keberkesanan (affective), kognitif (cognitive) dan penilaian (evaluational) .

Ringkasnya, oleh kerana istilah sosialisasi politik ini bergantung kepada interpretasi individu-

individu yang membuat maka, perbincangan, perbahasan dan kritikan mengenainya tidak akan

berkesudahan. Malahan bidang ini pada sekitar tahun 1970-an menurut Niemi dan Hepburn

dalam tulisannya bertajuk The Rebirth of Political Socialization, sudah hampir terkubur

disebabkan oleh salah interpretasi (salah faham) dan kajian yang dangkal.

Page 5: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

Research on political socialization began in the late 1950s and died a premature death in the

1970s. The field atrophied because it was based on exaggerated premises and because of

misinterpreted and misunderstood research findings (and lack of findings)……Research on

political socialization began in the late 1950s as part of a broader shift in the focus of political

science research to political behavior. Among other developments, there was increasing

awareness that political behavior was learned behavior .

Ilmu sosiologi dan sosialisasi politik melibatkan proses dan sudah pasti pengkajian adalah

sesuatu yang relatif serta sukar untuk mendapat jawapan yang tepat seperti ilmu matematik.

Apatah lagi ia melibatkan banyak disiplin ilmu yang turut akan disentuh seperti ilmu politik itu

sendiri, sosiologi, psikologi, dan antropologi. Inilah bidang yang tidak boleh diketepikan oleh

ahli sains politik dalam membuat kajian proses sosialisasi politik. Penulis bersetuju dengan kata-

kata Ira S. Rohter dalam artikel bertajuk A Social-Learning Approach to Political Socialization

yang berbunyi,

Although political socialization has a diversity of meanings (Dawson, 1966; Dawson and

Prewitt, 1969), its fundamental concern is with the functional relationships between the

antecedents conditions that individuals experience and their subsequent political behavior.

Kesimpulannya, pengajian dan penyelidikan terhadap sosialisasi politik agak berbeza dengan

disiplin ilmu yang lain. Misalnya, kalau dalam ilmu matematik, semestinya jawapan yang tepat

boleh diperolehi (2 x 2 = 2 atau 1 + 2 = 3) kerana berdasarkan fakta dan angka. Tetapi disiplin

ilmu sosialisasi politik adalah sesuatu yang relatif dan boleh dipertikaikan kerana melibatkan

disiplin ilmu kemanusiaan dan perlakuan politik manusia itu sendiri. Penilaian dan pencernaan

sudah pasti tidak dapat mengundang jawapan yang tepat kerana pendirian, pandangan dan cara

seseorang itu menilai politik dan perlakuannya berbeza-beza bermula dari alam kanak-kanak,

alam remaja, alam dewasa dan alam tua. Inilah keunikan dan keajaiban disiplin ilmu sains sosial.

Justeru, jika sekiranya kajian penulis mungkin mengundang kontroversi, perbahasan, kritikan

dan perdebatan dalam menggunakan pendekatan teori sosialisasi politik, itulah adalah satu yang

lumrah dan normal.

In summary, an attempt to resurrect socialization theory and research must accommodate itself to

Page 6: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

the fact that attitudes and behavior change throughout life and that some, possibly much, of early

learning is of limited consequence for adult political behavior. But this is not a call, similar to

others we have seen, to resurrect socialization through the study of lifelong learning. In our view,

the focus of socialization research should remain on young people. Let us, therefore, confront

directly the question of why we should be interested in what mature adolescents or young adults

learn about politics .

Proses Sosialisasi Politik

Sepanjang pembacaan dan pemerhatian penulis, hampir semua pengkaji politik bersetuju bahaw

sosialisasi politik adalah suatu proses. Menurut Maran, sosialisasi politik adalah suatu proses

yang memungkinkan seseorang individu mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan

persepsinya terhadap politik serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik. Alex Thio dalam

buku Sociology: An Introduction juga bersetuju dengan pandangan ini di mana pada beliau

sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu memperolehi pengetahuan,

kepercayaan-kepercayaan dan sikap politik. Secara umumnya, proses yang dilalui adalah seperti

berikut:

sosialisasi keperibadian kepercayaan politik tingkahlaku individu corak tingkahlaku

berkelompok

Norah Rosenau mempunyai pandangan begitu luas, agak berbeza dan mempunyai persamaan

dengan pengkaji politik mengenai teori sosialisasi politik. Bagi beliau, dalam pembelajaran

sosialisasi politik, pengkaji politik seharus menumpukan perhatian kepada proses bagaimana

sosialisasi itu dihasilkan. Beliau terpengaruh dan mengambil pendekatan teori Piaget dalam

usaha untuk memahami proses sosialisasi dengan lebih lanjut. Sosialisasi politik menurut beliau

pada umumnya adalah apa jua pembelajaran politik berkaitan dengan proses dan institusi-

institusi kerajaan tidak kira ditahap mana sekalipun.

My position agrees with this broader view and treats such phenomena as leadership, influence,

conflict, and conflict resolution as political, whether they occur in governmental settings or in

families, classrooms, peer groups, and the like.

Page 7: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

Oleh kerana budaya politik mempunyai kaitan rapat dengan sosiologi politik, maka K. P.

Langton mengatakan:

Political Socialization in the broadcast sense, refers to the way society tranmits its political

culture from generation to generation. This process may serve to preserve traditional political

norm and institution, on the other hand when secondary socialization agencies inculculate

political values different from those of the past or when children are raised with political and

social expectation different from those of their forebears the socialization process can be a

vehicle of political and social changes.

Melalui definisi Langton ini, boleh dikatakan definisi konsep sosialisasi politik tidak banyak

berbeza antara pengkaji-pengkaji politik seperti Gabriel Almond dan Sidney Verba, Dennis

Kavanagh, Michael Rush, Herbert Hyman, Lucian Pye dan ramai lagi. Kebanyakan pengkaji

politik bersependapat bahawa budaya politik dibentuk dan ditentukan oleh sosialisasi politik.

Sosialisasi Politik adalah satu “proses yang melibatkan individu belajar mengenai dan membina

orientasi politik.

Hujah ini tidak banyak bezanya dengan apa yang dikatakan oleh Almond:

The concepts of “political socialization” is a useful tool for conceptualizing the process whereby

political culture is formed …..Political socialization is the process of induction into the political

culture. Its end product is a set of attitudes – cognitions, value standards and feelings – toward

the political system, its various roles and role incumbents. It also includes knowledge of, values

affecting, and feelings toward the inputs of demands and claims into the system, and its

authoritative outputs .

Mehran Kamrava menambah:

Political socialization is basically the process of attitude formation towards political objects,

values, and processes

Page 8: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

Pendekatan teori budaya politik dan sosialisasi politik seperti aur dengan tebing. Saling perlu

memerlukan antara satu sama lain. Tanpa sosialisasi politik, tidak akan terbentuk budaya politik.

Begitu juga tanpa budaya politik, bagaimana mungkin sosialisasi politik boleh berlaku?

Proses sosialisasi politik bersifat tidak statik tetapi ia sentiasa berkembang dan berubah. Ia boleh

berlaku di mana sahaja dalam jangka hayat seseorang individu. Bermula dengan pendedahan

kepada budaya (persekitaran) yang umum, diikuti penglibatan dalam proses sosiolisasi yang

lebih nyata dalam penghidupan berpolitik. Hujah ini seterusnya diperincikan lagi oleh Almond

dan ramai lagi sarjana, proses pembelajaran ini, mungkin berlaku sama ada melalui pengalaman

secara langsung dengan, dan pendedahan kepada politik serta juga ia boleh berlaku secara tidak

langsung .

Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt mengatakan sosialisasi politik adalah proses yang mana

rakyat mendapatkan pandangan peribadinya mengenai gambaran politik secara keseluruhannya.

Perbahasan seterusnya menegaskan:

Political socialization is seen as encompassing “all learning, formal and informal, deliberate and

unplanned, at every stage of life cycle, including not only explicitly political learning but also

nominally nonpolitical learning that affects political behavior

Sosialisasi politik merupakan proses yang berterusan, ia tidak terhenti pada peringkat alam

kanak-kanak atau persekolahan. Bahkan boleh dikatakan bahawa pengalaman-pengalaman

politik yang nyata seperti hubungan dengan pihak polis dan kakitangan awam, serta tanggapan

terhadap ahli-ahli politik dan dasar kerajaan adalah agen penentu budaya politik sesebuah

negara. Ini kerana apabila seseorang semakin meningkat dewasa, perubahan-perubahan akan

berlaku dan peranan dalam sistem politik itu sendiri akan semakin bertambah.

Misalnya, kepercayaan politik di kalangan kanak-kanak mungkin berbeza apabila mereka

meningkat dewasa. Pada zaman kanak-kanak mungkin mereka menerima sahaja apa yang telah

diajar atau didedahkan oleh ibubapa atau guru-guru mereka. Keadaan ini mungkin berubah

Page 9: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

apabila seseorang itu mencapai tahap kematangan berfikir yang akhirnya akan membawa kepada

pembentukan watak dan perlakuannya. Inilah rata-rata hasil kajian yang telah dilakukan oleh

pengkaji-pengkaji politik seperti Kavanagh, Herbert Hyman dan sebagainya. Menurut Kavanagh,

sosialisasi politik adalah merupakan istilah yang digunakan bagi menerangkan proses apabila

seseorang mempelajari dan membentuk penyesuaian terhadap politik. Kamrava bersetuju dan

turut memetik dengan kata-kata Kavanagh dengan membuat kesimpulan:

Most scholars maintain that political culture is shaped and determinded by political socialisation,

which they broadly define as “the rocess whereby the individual learns about and develops

orientation to politics.

Definisi ini tidak banyak beza seperti dalam laman web internet yang berbunyi:

Thus political socialization is the process by which people form their ideas about political issues

and absorb political values. In early life, we are strongly influenced by the family and the

educational system. As we grow up, however the influence of our peer groups and of the mass

media including television and the newspapers, is stronger .

Idea ini juga dipersetujui oleh oleh Kavanagh iaitu keluarga dan pendidikan adalah pengaruh

yang paling besar dalam sosialisasi politik. Keadaan ini mungkin berubah apabila seseorang

mendapat pendedahan di luar seperti rakan sebaya, media dan kumpulan-kumpulan sekunder

yang lain . Kumpulan-kumpulan ini diperincikan oleh Michael Rush termasuk rakan sekerja,

pekerja dan majikan kesatuan sekerja, pertubuhan-pertubahan sukarela, pertubuhan-pertubuhan

sukan, sosial dan sebagainya. Interaksi antara agen-agen ini banyak mempengaruhi politik

sesebuah Negara. Bagi menutup perbincangan ini maka pendekatan Stephen A. Douglas boleh

dikaitkan sama di mana bagi dalam membuat kajian terhadap sosialisasi politik maka beberapa

perkara berikut harus diberi pertimbangan iaitu pengalaman sosialisasi politik yang berlaku,

sosialisasi yang berlaku sepanjang hayat seseorang, pengaruh sejarah dan persekitaran yang

berubah, interaksi antara agen-agen tersebut dan personaliti seseorang .

Secara lebih tepat gambarajah yang dinukilkan oleh Michael Rush boleh dijadikan panduan dan

boleh difahami dengan jelas dalam membuat kajian terhadap sosialisasi politik.

Page 10: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

RAJAH I

Berdasarkan kepada perbincangan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahawa sosialisasi

politik adalah satu proses yang dilalui oleh manusia dalam mengharungi budaya politik. Bentuk

budaya politik yang telah dan akan dilahirkan adalah ditentukan oleh proses sosialisasi politik

yang berlaku. Sosialisasi politik amat bergantung kepada sejauhmana dominannya agen-agen

yang telah dibincangkan di atas mempengaruhi setiap individu terbabit. Walaupun begitu, itu

tidak bermakna, agen-agen itu yang menentukan segala-galanya kerana sosialisasi politik tidak

statik, ia boleh berkembang dan berubah kerana sifat manusia itu sendiri mudah berubah dari

segi mental dan fizikal.

Political socialization is an ongoing process and may occur at various periods in the life of

citizen.

Seperti yang dikatakan oleh Pye, terdapat dua period atau peringkat yang dikenalpasti akan

dilalui oleh seseorang iaitu, pertamanya, pengenalan kepada budaya secara umum yang selalu

(walaupun kadang-kadang tidak) dilalui oleh manusia apabila meningkat dewasa. Peringkat

kedua, melibatkan proses sosialisasi yang lebih jelas dan nyata (explicit) dalam kehidupan

politik, yang mana pada ketika inilah pendapat dan kepercayaan dibentuk secara lebih berkesan

terhadap politik. Namun demikian, Pye menambah bahawa tidak semestinya sosialisasi politik

berlaku mengikut peringkat yang disebutkan tadi. Ia boleh berlaku pada ketika awal kehidupan

sama ada berlaku secara serentak atau sebelum seseorang itu mengalami proses sosialisasi atau

pendedahan kepada budaya secara umum .

Daripada kenyataan Pye ini, maka penulis dapat merumuskan bahawa pembelajaran politik

adalah hasil daripada interaksi dan pendedahan antara dua keadaan iaitu pertama, keadaan

persekitaran dan kedua, bagaimana individu memberikan tindakbalas kepada keadaan tersebut.

Mengambil pendekatan Piaget, penulis bersetuju dengan pendekatan Rosenau banyak menekan

soal pembelajaran secara semulajadi (nature). Untuk seseorang terus hidup dan berfungsi, setiap

individu mesti tahu menyesuaikan diri dengan persekitaran dan memanfaatkan persekitaran

tersebut untuk memenuhi keperluannya sepertimana yang berlaku pada makhluk lain (binatang).

Page 11: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

Mereka mesti juga tahu menseimbangkannya kedua-dua proses ini. Pendek kata, proses

sosialisasi politik boleh berlaku melalui dua cara iaitu semulajadi (nature) dan proses

pembelajaran (nurture).

Ini dapat dilakukan melalui pembangunan proses kognitif. Proses kognitif berlaku melalui

keadaan dan pengalaman yang digelar sebagai skema yang membolehkan individu mengatur

perhubungannya dengan persekitaran serta berurusan dan menyesuaikan dengannya. Tiga proses

yang terlibat saling berkaitan iaitu asimilasi (assimilation), penyesuaian diri (accommodation)

dan keseimbangan (equilibration). Proses ini dikenali sebagai pembelajaran secara semulajadi

atau (nature). Sementara proses yang dilalui melalui pendidikan dan pengajaran digelar sebagai

proses nurture.

Agen-Agen Sosiolisasi Politik

Terdapat dua agen yang begitu dominan dalam proses sosialisasi politik yang dibincangkan

dengan panjang lebar oleh sarjana-sarjana politik dan sosiologi iaitu agen keluarga dan sekolah

yang boleh berlaku dari sudut nature dan nurture. Kedua-dua agen ini kadang-kadang ditonjolkan

secara meluas dan berlebihan. Robert E. Dowse dan John A. Hughes dalam bukunya Political

Sosiology membahagikan agen-agen ini kepada dua iaitu utama dan sekunder. Faktor keluarga

dan sekolah adalah utama, sementara yang lain-lain adalah sekunder.

People are not born with political ideas, nor do we manufacture them: We learn them through a

process called political socialization. Beginning in early childhood and throughout our lives we

are exposed to a variety of individuals and groups known as agents for political socialization.

These individuals or groups teach us about their political opinions and the workings of the

political system. Some of these agents have a greater impact on our independent personal beliefs

than others. Agents for political socialization include; our families, schools, peer groups, media,

and secondary groups .

Secara peribadi, penulis boleh bersetuju dengan pendapat ini, tetapi oleh kerana kajian sosialisasi

adalah suatu yang relatif, tidak semestinya agen-agen utama dan sekunder berlaku secara

Page 12: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

berturutan walaupun secara semulajadinya (nature) ia boleh berlaku sedemikian. Kekuatan

pengaruh agen ini mungkin berubah melalui proses pembelajaran (nuture). Ia bergantung kepada

sejauhmanakah penerimaan dan pencernaan individu terbabit terhadap proses sosialisasi yang

berlaku sepanjang kehidupan.

Keluarga (Unit Asas)

Hyman amat menekan agen keluarga sebagai factor yang dominan membentuk orientasi politik

dan partisipasi politik dalam proses sosialisasi .

A major class of studies which provide evidence on agents of socialization of the individual into

politics involve the determination of intra-family correlations in attitude or behavior. When

children and their parents are measured independently and agreements in political views are

established, it supports the inference that the family transmits politics to the children.

Menurut Hyman lagi :

By listening to our parents talk at the breakfast table, we begin to form our ideas of the world. In

the family we acquire the basic attitudes that will shape our future opinions. We form opinions

towards our neighbors, other types of people, as well as towards local rules and society in

general. R.M. MacIver also admits that the family is "the primary agent in molding of the life

habits most of human beings." Most of us conform to our family’s choice of political party,

whether Republican or Democrat .

Menurut Kavanagh, agen seperti keluarga boleh dianggap sebagai latent socialization, berbeza

dengan purposive socialization yang lebih mirip kepada mempengaruhi sikap. Pada peringkat

awal kehidupan seseorang, keluarganya memainkan peranan utama tetapi setelah memasuki alam

persekolahan, kemudian bekerja serta terlibat dengan kumpulan-kumpulan baru, maka individu

ini akan disosialisasikan oleh agen-agen yang semakin bertambah dan pelbagai ini.

The family plays a major role as an agent for political socialization, because it has the earliest

access and most influence. Through parents children can feel a sense of belonging to a particular

political party. This feeling of belonging can become very resistant to change throughout their

Page 13: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

adult lives. When parents discuss they’re political opinions in the home; their children absorb

this information and tend to adopt their views.

Hujah ini turut dipersetujui oleh Langton di mana beliau mengatakan bahwa keluarga adalah

kumpulan sosial yang pertama dalam mempengaruhi kehidupan seseorang kanak-kanak. Ibu

bapa dan saudara mara adalah antara terdekat yang mendidik dan berinteraksi dengan mereka

dalam proses sosialisasi ini

Faktor ini turut dipersetujui oleh M. Kent Jennings, Richard G. Niemi, Steven H. Chaffee, Jack

M. McLeod dan Daniel Wackman.

The family, educational system, peers, mass media of communication and important political

events all have socializing effects; but the first two of these agencies hace had most intensive

scrutiny.

Berdasarkan kepada fakta-fakta di atas memang tidak dinafikan lagi bahawa agen keluarga

merupakan faktor yang amat berpengaruh dalam proses sosialisasi. Penulis bersependapat kerana

ini mungkin disebabkan oleh hubungan rapat antara keluarga yang melibatkan hubungan antara

suami, isteri, ibu dan bapa serta anak-anak. Jika semenjak lahir lagi anak-anak telah dididik oleh

ibubapanya sedemikian rupa, maka adalah tidak mustahil jika faktor keluarga ini memberikan

kesan yang amat kuat. Tetapi ia bukan bermakna, faktor ini tidak boleh berubah.

Ini disebabkan oleh apabila seseorang itu membesar dan boleh berdikari, mungkin apa yang

dipelajari sewaktu kecil berbeza dengan apabila mereka meningkat dewasa, terutama telah

menamatkan alam persekolahan

Pendidian (Sekolah)

Agen kedua yang amat dominan dalam proses sosialisai ialah sekolah seperti yang dibincangkan

panjang lebar oleh Kenneth Langton dan M. Kent Jennings . Walaupun agen sekolah diletakkan

sebagai agen kedua pentingnya dalam sosialisasi politik, tetapi pengaruhnya memang tidak boleh

dinafikan sama sekali. Kadang kala ia lebih dominan daripada agen keluarga. Ia amat bergantung

kepada penerimaan individu terbabit. Misalnya ada kanak-kanak yang lebih mempercayai

gurunya daripada ibubapanya sendiri. Ia bergantung sejauhmana keberkesanan sistem pendidikan

itu.

The schools do not play an important role in influencing individuals’ opinion however; they

provide political education within a neutral environment. Schools generally teach children the

Page 14: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

values of the community in which they live. The provide children with civics classes and many

socializing experiences. In civics classes children are taught how to comprehend and participate

in the political world

Keadaan ini telahpun berlaku di banyak tempat di seluruh dunia lebih hebat lagi di negara yang

sedang berkembang seperti Malaysia. Anak-anak mempertikaikan kesahihan perbuatan bapanya

yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang dipelajarinya di sekolah. Misalnya, kes anak-

anak dihantar di sekolah agama. Ketika belajar di sekolah agama, anak-anak didedahkan oleh

guru-guru mereka tentang kepentingan menjaga sembahyang sebagaimana yang diwajibkan oleh

agama. Bila kembali ke rumah, didapati nilai-nilai ini tidak dihayati oleh kedua ibubapa mereka.

Maka di sini akan timbul konflik. Adakah agen keluarga atau sekolah lebih berpengaruh?

Contoh lain yang boleh diketengahkan ialah mengenai sosialisasi di sekolah-sekolah negara yang

mengamalkan corak pemerintahan komunis. Seperti yang kita sedia maklum, sekolah-sekolah di

negara komunis terlalu tunduk kepada arahan politik. Ini bermakna pelajar-pelajar tidak ada

pilihan, mereka mesti menerima dogma dan segala propaganda yang diajar di sekolah. Sama ada

proses ini akan berubah atau tidak, ia bergantung kepada pembesaran dan pendedahan yang

berlaku seterusnya kepada individu terbabit.

Budaya Popular/Media Massa/Elektronik/IT

Schwartz dan Mannella mempunyai pandangan yang agak berbeza berbanding sarjana yang

membuat kajian tentang sosialisasi politik (Dawson dan Prewitt, 1969; Dennis, 1973; Greenstein,

1965; Hess dan Torney, 1967; Hyman, 1959; Jaros, 1973) yang meletakkan agen keluarga dan

sekolah adalah yang paling dominant dalam proses sosialisasi politik.

Hujah ini turut dipersetujui oleh Steven H. Chaffee, L. Scott Ward dan Leonard P. Tipton yang

tidak sependapat dengan sarjana-sarjana klasik yang membuat kajian mengenai sosialisasi politik

yang mengenepikan pengaruh pengaruh media massa (elektronik) dan juga budaya popular .

Lebih hebat lagi kini dunia telah memasuki era teknologi maklumat (IT) dan komunikasi (ICT).

Sarjana-sarjana klasik sering mengenepikan pengaruh budaya popular. Kalau adapun mereka

hanya menyentuh sepintas lalu sahaja mengenai pengaruh televisyen dan media massa.

Sedangkan agen-agen seperti muzik popular, tayangan gambar, novel, iklan, drama, lawak

jenaka atau khabar angin amat berpengaruh dalam proses sosialisasi politik. Ini berdasarkan

kajiannya di Amerika yang menunjukkan ramai orang terutamanya remaja menghabiskan masa

dengan budaya popular ini. Ada bukti yang menunjukkan bahawa muzik popular mengandungi

Page 15: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

kandungan politik selari dengan apa nilai-nilai politik yang dipegang oleh kebanyakan keluarga

dan guru.

Penulis amat bersetuju dengan pandangan Schwartz dan Mannella kerana dalam konteks kajian

di Malaysia, unsur-unsur budaya popular merupakan agen yang amat berpengaruh dalam proses

sosialisasi politik. Budaya popular ini yang dipelopori oleh media massa dan media elektroknik

telah berjaya mempengaruhi daripada peringkat kanak-kanak hingga peringkat usia tua juga.

Apatah pada hari ini segala maklumat berada di hujung jari sahaja. Boleh didapati dengan begitu

cepat dan pantas. Pengaruh internet sebagai budaya baru dalam proses sosialisasi politik pasti

menjadikan kajian teori ini semakin hebat dan tidak berkesudahan.

Kesimpulan yang dibuat oleh Rush juga boleh diambilkira dalam kajian ke atas politik di

Malaysia. Bagi Rush, sosialisasi adalah ‘proses’, dengan mana individu-individu dapat

memperolehi pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Peristiwa ini tidak menjamin bahawa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun ia

hal ini mungkin boleh terjadi. Sosiolisasi juga boleh pengingkaran terhadap legitimasi, sama ada

ia menuju keapda pembekuan atau perubahan, bergantung kepada keadaan yang menyebabkan

pengingkaran tersebut.

Masalah Kajian Sosialisasi Politik

Dalam proses pembelajaran sosialisasi politik, Jack Dennis menimbulkan tanda soalan yang

perlu dijawab dan dicari jawapannya agar kajian menjadi lebih menarik dan berkesan. Persoalan

adalah kenapa (why), apa (what), bila (when) dan di mana (where) atau untuk siapa (for whom) .

Persoalan yang dimajukan oleh Jack mendapat perhatian serius daripada Michael Rush yang

turut mengemukakan empat persoalan penting dalam proses membuat kajian ke atas pendekatan

teori sosialisasi politik .

1) What is it learned?

2) When is it learned?

3) How is it learned?

4) What is the relationship between political socialization and political behaviour?

Persoalan-persoalan ini perlu dijawab dalam kajian sosialisasi politik. Jack Dennis

memperincikan lagi dengan mengemukakan 10 permasalahan asas perlu diambil kira dalam

Page 16: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

membuat kajian mengenai sosialisasi politik iaitu :

1. System relevance of political socialization

2. Varieties of content of political socialization

3. Political socialization across the life-cycle

4. Political socialization across generations

5. Cross-Cultural aspects of political socialization

6. Sub-group and sub-cultural variations

7. The political learning process

8. The agenst and agencies of political socialization

9. The extent and relative effects of political socialization upon different individuals

10. Specialized – especially elite - political socialization

Dennis menghuraikan dengan panjang lebar kesepuluh aspek yang dibentangkan itu. Contohnya,

aspek yang paling relevan dalam kajian teori sosialisasi politik ialah yang pertama, iaitu ‘the

system relevance of political socialization’. Ia berkaitan dengan persoalan apakah kesan

sosialisasi politik ke atas kehidupan politik. Sosialisasi politik sama ada memberikan sumbangan

atau mengikut trend atau rentak sesuatu sistem politik.

Political socialization may either contribute or serve as an impediment to the persistent and

stability of political system and its component parts

Semua persoalan ini akan diambil kira dalam mengkaji sosialisasi politik, termasuklah agen-agen

dominan lain seperti media (media cetak/media elektronik/internet), parti-parti politik, rakan

sebaya, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO), dan pertubuhan-pertubuhan lain seperti

sukan, sosial, kebajikan dan sebagainya. Sejauhmanakah pengaruh, penglibatan kerajaan dan

cengkaman kerajaan terhadap agen-agen ini, ia bergantung kepada corak pemerintahan sesebuah

Negara yang ingin dibuat kajian, terutamanya Negara yang mengamalkan sistem demokrasi.

Adakah demokrasi itu benar-benar wujud atau sekadar menjadi laungan slogan sahaja? Dalam

hal ini, negara-negara dunia ketiga yang mengamalkan sistem demokrasi amat menarik untuk

dibuat k ajian.

Kesimpulan – Masa Depan Pengajian Sosialisasi Politik

Kajian mengenai sosialisasi politik yang merupakan sebahagian daripada budaya politik dan

sosiologi politik memang tidak berkesudahan. Oleh kerana ketiga-tiganya amat berkait rapat,

Page 17: Sosiologi Politik Dan Sosialisasi Politik

penemuan-penemuan baru akan terus dicari apatah lagi dalam keadaan dunia tanpa sempadan

pada hari ini (globalisasi). Ini bermakna, pengaruh agen-agen sosialisasi politik yang

dibincangkan di atas, juga mungkin berubah dari masa ke semasa.

Ini diperakui oleh Richard G Niemi. Menurut beliau, walaupun kajian sosialisasi memerlukan

kepada kajian lapangan seperti penyelidikan, interview dan soal selidik, namun persoalannya

adakah valid atau tidak data-data yang perolehi . Dipersetujui oleh Maran, yang mengatakan

masalah kajian ialah bila berhadapan dengan kanak-kanak di bawah umur 9 tahun yang masih

tidak matang. Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan, walaupun mereka tahu tahu siapakah

presiden Amerika misalnya, tetapi bila sampai kepada peringkat lebih rumit seperti penglibatan

parti-parti politik, maka di sini timbul masalah sejauhmanakah kebolehan dan kebenaran untuk

kanak-kanak ini mencernakan isu-isu sebegini. Dengan sebab itu peranan orang tua dalam

keluarga amat penting dalam proses sosialisasi ini.

Justeru, dalam usaha ke arah melengkapkan kajian proses sosialisasi politik, ia tidak dapat lari

daripada melakukan kerja lapangan dan soal selidik dalam menilai sesuatu proses yang berkaitan

dengan nilai-nilai, persepsi, kepercayaan, pendidikan dan sebagainya yang mana ia dilalui oleh

setiap manusia dalam melayari kehidupan politik seharian. Dengan ada kajian lapangan ini,

sekurang-kurang ia meredakan sedikit perdebatan, perbahasan dan kritikan terhadap pendekatan

teori ini.

Pendek kata, oleh kerana kajian sosialisasi ini tidak ada noktahnya, berkembang dan berubah,

maka subjek ini akan terus mendapat perhatian dan relevan dari masa ke semasa. Maka dalam

konteks kajian terhadap sosialisasi politik di Malaysia, pendekatan-pendekatan yang diambil

oleh sarjana klasik dan moden akan diambil kira mengikut kesesuaian bidang yang dikaji.