Sociální sítě jako zdroj informací

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.760
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Studijní materiál, autor Dagmar Chytková

Transcript of Sociální sítě jako zdroj informací

 • 1.KREATIVN PRCES INFORMACEMITMA 6Sociln st jako zdroj informacPo nastudovn byste mli: znt vybran sociln st, umt hledat ve vybranch socilnch stch, vdt, k emu sociln st slou, uvdomovat si vznam socilnch st jako zdroje informac.

2. Pro jsme toto tma zaadili a k emu slouPokud hledte informace k dan vci, nejastjm mstem hlednbv Google i jin vyhledvae, rzn elektronick zdroje a knihy.K hledn informac lze pistupovat i dalmi zpsoby. O vyhledvninformac obecn pojednv pedmt FF: KPI11.V tomto modulu se podvme na nkter z nich. Zamme se na hledn informac onlinetam, kde obvykle neptrte po informaci pro sv vzdlvn, ale pro zbavu.eknme, e umte hledat relevantn odborn zdroje ke svmu oboru. Nebli jste se poutknihovnu, elektronick informan zdroje MU (ezdroje.muni.cz), odborn portly. Nenvak teba pouvat tyto zdroje pokad. Pokud si chcete rozit povdom o svm oborui zjmu, nemuste ihned hledat odborn lnky v databzch. Sta pistupovat k hlednkreativn (nebt se netradinch zdroj) a nauit se vsledky kriticky hodnotit. V tomtomodulu se tedy podvme na informace ze socilnch stch.Klov pojmySociln s spoleensk/komunitn skupina lid navzjem spolukomunikujcch.Internetov sociln s sluba internetu umoujc uivatelm vytvetprofily, komunikovat spolu, sdlet informace atd.2 3. TeorieZa sociln s povaujeme propojenou skupinu lid vzjemn spolu komunikujcch. V tomtomodulu budeme za sociln st pokldat internetov sociln st jako sluby umoujcuivatelm registrovat se, tvoit profily, komunikovat a sdlet informace. Zamme se natyi rozshl st, kter v sob maj velk potencil jakoto zdroje uitench informac.TwitterTwitter (http://twitter.com) poskytuje slubu tzv. mikroblogovn. Pro publikovninformace mte poskytnut prostor 140 znak, nemetese tedy rozepsat do t mry jako u klasickho blogu. Jstetak donuceni napsat pspvk co nejvstinji. Takovpspvek senazv tweeta zobrazuje sena vaem profilu a na strnceodbratel bloggera. NaTwitteru se mete setkat s pojmem hashtag. Pojem m pak podobudvojkku # a slova. Twitter takov hashtag ozna jako odkaz. Dkytomu lze dohledvat rzn trendy.Twitter pouv ji pes 200 milion aktivnch uivatel. Denn pibydepes 170 milion tweet. Na Twitteru jsou klov osobnosti i organizace.Mnohdy se stv, e dve ne autor nape dlouh lnek, objev sekrtk sdlen o tmatu lnku na Twitteru. Najdete zde nepebern mnostv odbornk zrznch oblast.Na Twitter se mete zaregistrovat a sledovat (folow) vybran profily. To ve metedlat nejen z webu, ale i z mobiln aplikace i desktopovho programu. Jmenujme nap.aplikaci Twhirle i widgety pro Google a Operu.FacebookFacebook (http://facebook.com) je sociln s slouc kekomunikaci mezi uivateli a ke sdlen informac (textu,obrzk, vide), tvoen udlost i vyuvn rznchaplikac. Profil naFacebookusinezakldajjen osoby, ale i rzn organizace.Facebook m ji miliardu uivatel, jetedy nejvt sociln st na svt.Navzdory vem negativnm nzorm se stv i Facebook zajmavmzdrojem informac. Sledovat mete jak profily lid (pokud to dovoluj),tak pedevm strnky zamen na vybran tmata i skupiny sdruujcosoby stejnch zjm.Prv skupiny na Facebooku vyuvaj nap. studenti i pracovn tmyke sdlen zkuenost, rad a nzor. Facebook velmi rdi pouvaj nap.novini.3Zkuste si najt, jestli odbornci z vaeho oboru(vtinou hledejte ty celorepublikov znm)maj et na Twitteru.Vyhledejte si na Facebooku strnkyke svmu oboru. 4. 4YouTubeSociln s Youtube (http://youtube.com) se od pedchozch dvou odliuje.Je zamen pedevm na sdlen videa. Umouje tvoit profily, nahrvatvidea, sdlet videa a sledovat profily, kter se vm lb.Nkolik zajmavch dat ze statistik vs mon pesvd o velikosti a vznamu tto st. Kadou minutu je na YouTube nahrno 60 hodin vide, neboli kadou sekundu jednahodina vide. Denn jsou zhldnuty 4 miliardy vide. Kad msc navtv YouTube 800 milion jedinench uivatel. Kad msc jsou na YouTube sledovny 3 miliardy hodin vide. YouTube je lokalizovno v 39 zemch a 54 jazycch. V roce 2011 mla sluba YouTube vce ne 1 bilion zhldnut. To je 140 zhldnut nakadho lovka na svt. Kad den je na Facebooku sledovno 500 vide YouTube a kadou minutu je na Twit-teru sdleno pes 700 vide YouTube. V noru roku 2005 byla zaregistrovna domna. V dubnu bylo nahrno prvn video.Oficiln sputno bylo v prosinci 2005.Na Youtube lze sledovat zajmavou tendenci - mnoho uivatel hled informace primrnprv zde, ani by pouilo vybran vyhledva. Jedn se zejmna o hledn rznchpostup, nvod, ukzek apod.LinkedInLinkedIn (http://linkedin.com) je profesn sociln s sdruujc odbornkyzcelhosvta.Metesizderychleajednoduevybudovatsprofesionlnchkontakt, vytvoit interaktivn ivotopis i sdlet sv dla. Vhodou mebt i to, e se buduje s znmch vaich znmch (a tato s pro vs mebt pnosn pi hledn kontakt i zamstnn). Od svch kontakt v stimete zskvat reference, co pi hledn zamstnn tak velice pomh. Aplikace a pkladyTwitterPokud byste ili v USA a mli bysteTwitter, zjistili byste, e prv Twitterbyl primrnm zdrojem informac ohuriknu Sandy. Vtina lid sledovalaprv Twitter, aby zskala aktulninformace. Tato sociln s fungovalai jako prostedek pivoln pomoci. Nadruhou stranu se zde ily i falenzprvy, kter bylo poteba odliit.Bohuel se stalo to, e jedna falenzprva pronikla i do televize.Twitter tak byl najednou oznaen zanedvryhodn zdroj. Pesto se vldn 5. 5agentury i mdia spolehly na Twitter jako na dobr zdroj informac o tom, jak lidi vyzvat kevakuaci, jak sledovat aktuln dn i jak volat o pomoc. Zprvy na Twitteru byly sledovnyna esti velkch obrazovkch. A podle toho pak byly rozeslny zsahov jednotky na danmsta. Vsledkem byla velmi efektivn prce zchran. Nkterm agenturm Twitterposkytl bezplatn monost rozeslat nalhav zprvy na mobil uivatel ijcch v rizikovchoblastech.Druhm pkladem je ppad Google a Twitter. Kdy mlletos v zim vyhledva Google vn problmy a nkolikhodin blokoval pstup ke svm vsledkm, zprva senejrychleji rozila pes Twitter a teprve pot ji zaregistrovalavelk technologick mdia. Technick rubrika BBC pak onejvtm vpadku Googlu v poslednch letech referovala apo nkolika hodinch, kdy u byl problm prakticky vyeen.Podvejme se nyn do eskho prosted. Podobn rychle seila i zprva o mrt Vclava Havla. V tu nedli po Havlovsmrti se jeho jmno stalo na Twitteru jednm z celosvtovnejhledanjch slov.Mnoz lid se ct pehlceni informacemi, nesthaj sledovat vechny aktuln situace. AdamMaran, znm minimalista, nepouv RSS teku, nesleduje zpravodajsk portly, televiziani rdio. Pesto m pehled. Sleduje Twitter. Sm k tomu dodv: Jednodue pehlcenm apocitem, e mi nco unik. V lt 2011 jsem odjel na ti tdny do absolutnho oflajnu stopovat pojin Francii. Kdy jsem se vrtil, tak m ekalo zjitn, e jsem vlastn o nic nepiel. [] Pak mito cel dolo. Mj systm pjmu novch informac mi ve skutenosti bral, ne aby dval. Vechnosthat nememe, informac je hodn. Jak ekl Vladimr Franz: Je rozdl mezi tm, co snm, atm, co strvm. Adam v, e ty nejvt udlosti mu nkdo ekne (vtinou rodina, spolupracovnci).O nehod na D1, okraden staence atd. vdt nemus.Vzpomete si na Paretovo pravidlo 80/20. Meme ci, e 80 % informac nm nepinhodnotu, je jich jen 20 %. Nebo meme ci, e 20 % zdroj nm pinese 80% uitek. Vybertesi.Jak hledat na Twitteru?Pmo na Twitteru mete najt polko Search. Je mon vyhledvat osoby(people), profily nebo hledat v obsahu jednotlivch zprv (tweet). Metevyhledvat i hashtagy pomoc dvojkku # a hesla. Pro ir pehled o eskmprosted na Twitteru mete navtvit strnky http://www.klaboseni.cz, kdenajdete nap. oblben hashtagy i posledn tweety. Globln mete vyhledvat hashtagyna adrese http://www.hashtags.org nebo na http://twubs.com.FacebookFacebook se stal ji nkolikrt zdrojem, kter vyburcoval mnoho lidk innosti. Podvejme se nyn na jeden vmluvn pklad.Obyvatel v Izraeli jsou ji deset let pipravovni na vlku s rnema maj strach. Spoleensk norma sprvnho Izraelce zakazujejakkoliv sympatie k lidem z rnu. Mezi obma stty neprobhdn komunikace ani obchodn i turistick styk.V tto atmosfe se najednou z nieho nic zjevil nebojcn RonnyEdry potaov grafik, jeho vize lsky mezi Izraelem a rnem zaujala cel svt (cit.podle Petra Kubaly). 6. Ronny vytvoil plakt, kter se il obrovskou rychlost po Izraeli i rnu.Dal a dal lid se chtli vyfotit na plakt a vyjdit tak svj nesouhlasnpostoj k vlce. Stailo mlo jeden lovk pomoc Facebooku dokzal to,co by jen st udlal pomoc klasickho plaktu. Pomoc sdlen se plaktdostal do celho svta a lid zaali tvoit dal plakty jako odpov nasdlen.Slu Facebooku si ji nyn uvdomuj novini, majitel firem i rzninicitoi, blogei a dal lid, kte chtj sdlet sv mylenky.Akoliv existuj velc pznivci i velc odprci Facebooku, je dleituvdomit si jeho potencil, znt rizika s nm spojen (nap. rychl en neovench zprv),ale bt si vdom i jeho vhod (nap. koncentrace mnoha velkch mylenek).Jak hledat na Facebooku?V polku Search mete vyhledvat osoby, skupiny, strnky, udlostiMete tak vyut vyhledva, s jeho pomoc lze najt osoby podle msta,koly, zamstnavatele, ale i ptele vaich ptel.Nov Facebook zapojuje tzv. Graf search. Jakmile budete mt slubu pstupnou, metenap. hledat to, kdo z ptel navtvil New York, kdo rd te atd. To ve samozejm pirespektovn nastavenho soukrom uivatel.YouTubeVdli jste, e Youtube m jeden cel kanl uren pro videa tkajc se vzdlvn? NajdetejejnaYoutubeEDU.Videajsouzrznchoblast,vrznchjazycch,odrznchodbornk.Mete prohlet podle kategori, primrn dlen je na zkladn a stedokolsk vzdlvn,vysokokolsk a celoivotn vzdlvn. Nsledn mete hledat v kategorich vda,technologie, humanitn vdy atd.Pokud navc plnujete i vyuovat, mete se zaregistrovat na Youtube for School a pouvatmaterily ve svch hodinch.Jak hledat na YouTube?Nabz se vm opt polko Search. Po vyhledn vrazu mete pout Filtrya setdit si videa podle data nahrn, typu vsledk, doby trvn videa, potuzhldnut atd.YouTube doke tak identifikovat obsah videa. Jedn se modern technologii,kter umouje identifikovat obsah a najt shodu. To me bt velmi uiten, hledme-liporuovn autorskch prv. Pokud tedy plnujete nahrvat videa na YouTube, zamte sei na tuto slubu.LinkedInExistuje mnoho ppad, kdy lid nali zamstnn pes LinkedIn. Nap. Chuck Hesterz North Caroliny zaal po pesthovn hledat kontakty na mstn marketingov odbornkypes LinkedIn. Dostal se a k vkonnmu editeli firmy iContact, kde nyn Chuck pracujejako editel firem