Smart metering – nov koncepce m ›™ en­! metering...

download Smart metering – nov koncepce m ›™ en­! metering – nova koncepce...  Smart metering –

of 38

 • date post

  27-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Smart metering – nov koncepce m ›™ en­! metering...

Smart metering novkoncepce m en!

EurOpen

Vlanec u Jihlavy 15.10.2012Ing. Soa Netoli kov

1

Rozsah a oblast spravovanho zazen

Obsluha

3 461 450 OM

1f1s..36%

1f2s....3%

3f1s..32%

3f2s..29%

Poty pr bhovch m en na hladin VN, VVN. 31600

s dlkovou komunikac99,9%

bez dlkov komunikace0,1%

Sdlo spole nosti

EZ Men,s.r.o

2

Agenda

Seznmen s trendy v men historie men souasnost chytr elektromry - AMM svt a AMM R funkcionalita a pnosy pilotn projekty legislativa

Smart Grid

Smart Business

3

Historie - kapalinov elektrom r pro stejnosm rn proud

Thomas Thomas Thomas Thomas AlvaAlvaAlvaAlva EdisonEdisonEdisonEdison - vynlezce elektromru - 1880

Stejnosmrn proud, kter Edisonovy elektrrny vyrbly pomoc dynam, byl

vhodn pro napjen obloukovch lamp, rovek, tramvaj i vtah, ale byl

zcela nevhodn pro penos elektrick energie na velk vzdlenosti. Pi penosu

vtch vkon musel vodii prochzet znan proud. To znamenalo zvlt na

vt vzdlenosti nenosn ztrty.

Hlavn vhodou stdavho proudu v

energetice je monost jeho transformace.

Zvenm napt sta k penosu stejnho

vkonu men proud a tm se omez ztrty.

4

Induk n elektrom ry

Princip p stroje - magnetick pole psob na vodi (cvku), kterou prochzelektrick proud. Psobc sla zvis na charakteru magnetickho pole, potu zvita tvaru cvky a na velikosti prochzejcho proudu .

Galileo Ferraris (italsk vdec, 1897) - jeho jmno je spojeno s objevem principu otivho magnetickho pole. Otiv magnetick pole tvo zklad induknch motor a zklad induknch micch pstroj elektrickho vkonu a energie.

5

Statick elektrom ry s mechanickm seln kem

Princip men je zaloen na vzorkovn vstupnho napt a proudu, A/D pevodem a digitlnm nsobenm okamitchhodnot. Vstupn proud je snmn pesnmi proudovmitransformtory a vstupn napt odporovmi dlii. Vsledkem nsoben v integrovanm obvodu jsou impulsy, jejich frekvence je mrn prochzejcmu vkonu.

6

Statick elektrom ry s LCD

Elektrom r m dal podrun daje: okamit efektivn nap t v jednotlivch fzch okamit efektivn proud v jednotlivch fzch okamit vkon v jednotlivch fzch maxima proudu, vkonu cos v jednotlivch fzch

7

Trendy v m en

AMR (Automated Meter Reading Automatick ode ty elektrom r) jednosmrn komunikace efektivn zajitn odet Norsko, Finsko

AMM (Automated Meter Management Automatick zen elektrom r) obousmrn komunikace je to AMR s dalmi funknostmi, jako je nap. zen tarifu, pipojen a odpojen

odbrnho msta clovm segmentem je kategorie zkaznk maloodbru (MOO, MOP)

Smart metering dal vvojov stupe chytr men IT podpora (vyhodnocovn dat)

Smart grid dal vvojov stupe chytr s idla v sti pro on-line zen soustavy decentralizovan vroba obnoviteln zdroje

8

Architektura AMM

Registry/profilHDOPe/po-dp tHarmonickFlickerZtrty trf.

Registry/profilHDOPe/podp t

Reg./profilHDO

PLC

VPN - GPRS/Internet

Radio / WiFi

Inteligentnkoncentrtor

Centrln DB

9

Sousti systmu AMM

Elektrom r Koncentrtor

Datov centrum

10

Poznatky o AMM ze zahrani

ENEL Instalace vce ne 30 mil. OM - dokoneno 2006 OMProprietrn een s IBMPnosy:

zen st, snen ztrt, logistika, ir nabdka produkt pro zkaznka, zen cash-flow

ACEA (Itlie) 1,5 mil. OM v m, vt st st nn je kabelov Implementace od 2005, 250 tis. OM k 04/2006 ir funknost ne u ENEL, tak pouito PLC. een je vce standardizovno ne u ENEL Pepokldan pnosy:

zen st, snen ztrt, dokumentace st, ir nabdka produkt pro zkaznka

NUON (Holandsko) Multiutilita pro elektinu a plyn, vn a nn s pouze v kabelech Nkolik malch pilotnch projekt - cca 50 tis. OM el. energie a cca 25 tis. OM plynu. Pepokldan pnosy:

zen st, snen ztrt, logistika, synergie s provozem plynu ir nabdka produkt pro zkaznka, spoluprce na odetn s dalmi utilitami

11

Stav AMM ve sv t

USA (Kalifornie): 90% smart meter do roku 2012 5,5 mil.ks (universln ZigBee protokol komunikace se spotebii uvnit domcnost; budou nasazeny systmy zobrazujc spotebu; propojen na ostatn utility zatm pouze diskutovno; msn fakturace)

Austrlie (Nov Zland): zpracovn BC, kter je pozitivn, probh proces schvalovn standardu AMM, prava legislativy

Norsko: AMM bude plon zavedeno do roku 2012-2013; draz na rozloen zte ve pikch prostednictvm flexibilnch cen/tarif EE (dle cen na burze); probhaj pilotn projekty (hodinov profily)

Finsko a Dnsko zavdj Smart Metering i bez legislativn podpory kvli harmonizaci trhu tzv. NORDIC

panlsko (Portugalsko) legislativn poadavek

Francie pilot po potvrzen roll-out

12

Funkcionalita a p nosy

Men prce

Evidence el. prce minimln ve 4 registrechEvidence men el. prce prbhovm profilem Pnosy dan zavedenm soudobch odet elektrick prce

Odeet na vydn pro ely fakturace k libovoln danmu termnu Dostaten pesn vstupn podklady pro optimalizaci zapojen st Kvalitn vstupn podklady pro stanoven ve netechnickch ztrt na ucelensti DS

Podklady pro zjitn parametr ekonomick vkonnosti jednotlivch celk DS

Men vybranch parametr kvality dodvky EE

Evidence stav Pept/PodptHlen o stavu nedodvky EE v MMEvidence vych harmonickch frekvencEvidence krtkodobch jev (flicker)

13

Funkcionalita a p nosy

Dal vy funkce systmu AMM

zen vybran sti skupin spotebi v DS (HDO) Detailn zen zte DS s pesnost a na konkrtn OPM.

Vzdlen odpojen/znovu pipojen MM Snen nklad a zkrcen doby na realizaci odpojen/znovu pipojen MM.

Omezen ve dodvky na stanovenou rove U MM lze operativn mnit vi maxima a tm ve vybranch ppadech dit chovn MM nezvisle

na technickm maximu danho MM.

Komunikace s MM Na externm zobrazova lze zaslat provozn a obchodn informace (vypnn, zmna sazeb, atd.)

14

Vyuit AMM pro dal media

Plyn na vybranm OM Hradce Krlov v 8. a 9. msci.

15

Srovnn

16

Elektrom r pro AMM

Out 18 A

Out 25 A or100 mA

Input M-Bus

Terminal cover detection switch

17

Pilotn projekt EZ AMM I

Hradec Krlov kabelov a vrchn veden bytov a rodinn domy 840 OM, 3xTS PLC, RF LP, OM ON/OFF, HDO

Chrudim kabelov a vrchn veden rodinn domy 620 OM, 3xTS PLC LP, OM ON/OFF, HDO

Polika kabelov a vrchn veden rodinn domy 480 OM, 4xTS PLC LP, HDO

1818

Pilotn projekt AMM II

Obdob realizace: 2010-2013 Rozsah: ca. 33.000 OM (cca 1% OM z celkovho potu OM, kter

obsluhuje EZ Distribuce) Lokality: 3 ucelen lokality (oblasti napjen z TR 110/35kV)

s rozdlnou strukturou a stavem stvajcch st, demografi, klimatickmi podmnkami

Technologie: 4 vrobci midel3 datov centrlyintegrace na korportn systmy

Cl: uvst do provozu a komplexn provit komplexn systm v relnch podmnkch distribun st R

systm bude nasazen v relnm provozu u relnch zkaznk nasazen, nsledn oven jednotlivch funkc i testovn celho

systmu nesm ohrozit kvalitu slueb zkaznkm a standardnprocesy, zejmna v oblasti zen st a fakturace

1919

Pi PLC komunikace se st technologie instaluje na DTS

Obvykl vbava DTS:

soutov elektromr

skalr / modem / router

UPS + topen + vtrn + teplomr

detektor poklesu napt na vvodech z transformtoru AiL0

zkladn elektroinstalace skn

rozhran na silovou st

20

Pohled do LABu EZ Men

20

21

Zkladn architektura een, integrace systm

21

22

V projektu testujeme i uniktn een odetu vech energi multiutilitn men

23

Sousti multiutilitnho men

Inteligentn elektrom r E350 odLandis+Gyr,s datakoncentrtoremkomunikuje pes PLC, s centrlou pes GPRS nebo WAN

Indiktor topnch nklad WHE 465.Z od Siemenspouv proprietrnkomunikaci 868 MHz

Inteligentn plynom r G350 od Landis+Gyr,s elektromrem komunikuje pomoc bezdrtovho M-BUS

Vodom ry Bonegas elektromrem komunikuj pomocbezdrtovho M-BUS

Komunika n jednotka pro ostan utilitys PLC modem komunikuje pes RS 485, s idly utilit komunikuje dle jejich technologie

24

LOAD CONTROL(technick nstroj)

Integrace AMM s inteligentnm domem

SMART HOME SMART METER

Funkce HDO v elektrom ru

TOPNZT

JINZT

DEMAND SIDE MANAGEMENT(obchodn nstroj)

Dodavatel energie

DIC SYSTM CHYTRHO DOMU

CHYTRSPOTEBIE

Poskytovatel internetovho

pipojen

WAN GPRS, RF, PLC, BPL,

WiMax, ...

HAN M-bus, ZigBee, WiFi,

BT, ...

RO

ZH

RA

N

DSO

25

Komunikace mezi distributorem / dodavatelem a zkaznkem

26

Zjem a zapojen zkaznk jsou v tuto chvli nzk

Pesto, e pro zskn potebnch dat nen nutn dn smart technologie, zkaznci neznaj ani se nezajmaj o vi svch nklad na energie.Pesto si stuj, e cena energi je vysok.

Zemn plynZemn plyn ElektinaElektinaTepl vodaTepl voda

Studen vodaStuden voda

Vytpn CZTVytpn CZT

Zemn plynZemn plyn

Tepl vodaTepl vodaStuden vodaStuden voda

VRCHLAB PRAHA

27

Ochota i schopnost zmnit sv chovn je u vtiny zkaznk vrazn omezena

Zkaznk na portlu namench dat sleduje prbh sv spoteby.Jednotarifnm zkaznkm nabzme obchodn dvoutarif s cenou vrazn vy ve vednden 15-23h. Nsledn zjiujeme:

- jak absolutn ve ron spoteby by zkaznka motivovala ke zmn chovn, tzn. pesunu spoteby z peak do off-peak psma

-u jakch typ spoteby elektrick energie (nap. vaen, pran) by byl ochoten spoteb