Skim Pemilikan Jentera

download Skim Pemilikan Jentera

of 6

Transcript of Skim Pemilikan Jentera

 • 5/13/2018 Skim Pemilikan Jentera

  1/6

 • 5/13/2018 Skim Pemilikan Jentera

  2/6

  ktor pertan ian dapatarah leb lh rncden, drnamik

  Dapat menggunak:an surnber tanahsecara maks irne d an menarik m inat pengusahadalam sektor pertanian. Merl.Jpakan usaha oan SQK ong,an keraja~ndalam meningkatkan p:engeluaran pertanian danmenjad ikansektor in i seb agai penjana ekonornlnegar;a d an m emper:o lehi im bangan d aganganyang pos itif. -

 • 5/13/2018 Skim Pemilikan Jentera

  3/6

  SKOP PEMBIAYAAN Merangkum i pemb iayaan K O s uhtukmemil ik i jentera, pera latan 'd an K emudahand alam pengeluaran pertanlan oleh parapeladang. Pemb iayaan dalam bentuk mesin d anperalatan jentera d an bukan dalam hentukwang tunaL Jenls-jenis jentera d an peralatan yangterlib at d ib iayai terrnasuklah traktor 4roda (rec ond ition), traktor 2 roda.qarden ti l ler,power sprayer; penyetnb ur b aja/b enih, pam aird an la in-la in jentera d an pera latan yang sesuaid igunakan samada bagi projek penqeluarantanatnan.

  F'OKUS. DAN KEUTAMAANPEMBIAVAAN P rojek yag d ilaksanakan secara koperas i,kelornpok, m ini es tet, b erkwnpulan atau ahll-ah li d a lam kelompok b agi aktiv i . tanaman yangdiselaraskan perlaksanaannva h PPK. Aktiv iti yang menyokong Repad~JB:a lanc ;:eof Trade' (BOT, d an 'H igh Impac t Proje lt" (HIP)Moa Ins, seperti lad ang kontrak, pro jek pad ike erah 10 tan rnetric /hektar; Zon PengeluaranMaki:jnan (ZPr--"I)dan la in -la in . Aktiv iti pengeluaran yang berkartend 'er'jg~ l{l ak,tiv iti h iliran PPK seperti k ilang p a d ld an la in - a in .

 • 5/13/2018 Skim Pemilikan Jentera

  4/6

  berurnur 18

  Menjad i ah li Pertub l}han Pelad anqKawasan ( F W K ) . r n ter;diri darlpadapenqusaha/usahe 1peserta ke lom pok, m i~ iestet d an kumpulan pelad ang. Keutama .kepada peserta kelompok/mirU estet. Jentera yan9fliPOhPJil bersesuetan denganpro jek yang !iliusab aK an d an pertqusaharnen 'gusahaK,an pr'oiek pertanian sscaralangsBng/berten, lsan. S et ja il pernohon yang b ;erjaya hanyadlbenarksn memohon sernula da larn tempoh 5t a t um, Mempunyai kemampuan menyed iakansebarraqian :d ari kos yang d iperlukan. K eutamaan b agi yang rnemasarkan b as ilmela lu i PPK eli mana potonqan b ayaran b alik(potong meja) boleh dibuat . S etiap permohorran d isoknng olehPengerus i PPK , Penqurus Besar PPK d an K etuaUnit. Permohonan atas narnasvankat d anperkonqsian perniagaan tidak diterima.

 • 5/13/2018 Skim Pemilikan Jentera

  5/6

  Makstmum R M i j o , o o o .o o bagi setiappenqusahs (RM5,OOO di bawah bantuankerajaan},.l3agi pe-rserta kelompok, mini estet dankurnpulari peJaaang had maksimum bersamaandengan bilangan empat (4) pemohon individu. Had maksimum bilangan jentera danperalatan bag! individu adalah sebanyak 2 unitdan 4 unit bagi kelompok, mini estet dan kumpulanpeladang.

  KAEDAH PEMBIAVAAN Pembiayaan skim ini adalah secara'matchinggrant' iaitu 50% pembiayaan ditanggung olehkerajaan dan 50 % lagi dibiayai sendiri (peladang). Tiada faedah atau kos kewangantambahan yang dikenakan.

 • 5/13/2018 Skim Pemilikan Jentera

  6/6

  S emua permohonan perlu d ib uat mela lu iPPK d an d isahkan oleh Pengerus i PPK , PengurusBesar PPK dan K etua Unit.

  CARA PERMOHONAN S emua permohonan perlu d lb uat mela lu i .b orang yang d ised iakan d an bo leti d id apati d iPPK , PPN, LPP Negeri, pe jab at PPD dan sub -c entre PPK , MADA, KADA, rADA, Ja batanPertan ian Sarawak d an Jab atan Pertanian Sab ah.

  PPK akan memanjangkan semuaperm ohonan yang lengkap ke LPPN egeri / M ADA/ KADA / Jab atan Pertanian S arawak / IADA /Jab atan Pertanian S ab ah untuk pertim b anganselanjutnva,

  KETERANGAN LANJUT

  Pejabat LPP Negeri, MADA, KADA,Jabatan Pertanian Sabah,

  IADA, Jabatan Pertanian Sarawak, DanPPK Di Negeri masing-masing.

  Keterangan lan jut skim in i b oleh d ipero leh idar ipada:

  Atau

  Ib u Pejab atLem baga Pertub uhan Pelad angB lok C Utara , Pusat Band ar Damansara,50460 Kuala Lumpur(Bahagian Ind us tri Asas Tani)

  Tel : 603-2094 5222