Sixth international acuvue eye health advisor symposium

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sixth international acuvue eye health advisor symposium

 • 1. Marija LazdiMarija Lazdiaa 20132013

2. Kontaktkorekcija aizem zinmu dau no optometrista ikdienas. Mksto kl novrtjums var ievrojami atirties starp daudziem redzes aprpes specilistiem. Skotnji preczs ieraksts pacientu karti ir svargs, lai nkotn vartu novrtt kl izraists komplikcijas. 3. 1. Kl visprj informcija Piemram: vienas dienas kl, BC 8,5; D 14,2; OU -2,00D 2. KL novrtanas laiks kl kustbas samazins pc 10-15 min, saldzinot ar skotnjo trumu uzreiz pc ielikanas (Schwallie un Bauman, 1998; Brennan et al, 1994;. Golding et al, 1995;. Maldonado- Codina un Efron, 2004). 3. Testu veikanas krtba un apgaismojums kl ir sveermenis acs, tas var stimult reflektoro asaroanu, ldz ar to prbaude ir jveic ar pietiekamu, bet minimlu apgaismojumu. Vispirms jnovrt asaru plvte un push-up tests jveic pdjais. 4. Asaru plvtes novrtana 4. http://www.revoptom.com/content/d/therapeutics/ c/17173/ 5. 5. KL centrans un apgaismoana Dai specilisiti norda lcas centru ar krustu (vieglk un preczk nek aplis) Raksta autors iesaka: ar krustu atzmt radzenes centru, ar apli apzmt esoo klar krustu atzmt radzenes centru, ar apli apzmt esoo kl stvoklistvokli, td veid var atzmt jebkuru vietu, kur lca krusto limbu (1.att.) 1.att. Ar krustu nordts radzenes centrs. Ar apli atzmts kl neveiksmgs centrjums, var redzt, ka kl rso limbu ar augjo malu. 6. 6. Komforts Tiek uzskatts, ka kl lietotju diskomforts ir galvenais iemesls, kpc tiek prtraukta kl lietoana. Komforta novrtanas skalas (OSDI, DEQ, McMonnies u.c.) J/n 7. 6. Kl kustba mirkinanas laik Petjumi parda, ka kl kustba mirkinanas laik pie skata uz augu,kl kustba mirkinanas laik pie skata uz augu, vislabk un rtk var novrtt kl stvokli kopumvislabk un rtk var novrtt kl stvokli kopum, nek skatoties primraj pozcij un mirkinot (Wolffsohn et al.,2009). Vlams izmantot mrenu palielinjumu 16-25x. Lai novrttu, kda kl daa prklj sklru, ir jem vr kl diametrskl diametrs un HVIDHVID (Horizontal Visible Iris Diameter). 8. 6. Kl kustba mirkinanas laik Piemrs: Kl diametrs 14,2mm; HVID=12mm; iegstam, ka 14,2/12=1,1mm (da daa prklj sklru). Mirkinanas rezultt kl nobds vidji par 1/3, iegstam: 1/3 no 1,1 sastda 0,36 mm. Zinms, ka spraugas lampas gaismas avota garumu var samazint uz mazko (piemram, 0,3mm) un to izmantot k saldzinanas rku, lai novrttu kl kustbu lielumu (skat.2.att.) 2.att. 2.b.2.a. 9. 6. Kontaktlcas nobde Zinms, ka kl ir tendence prvietoties jeb nobdties attiecb pret primro skata pozciju. Ptjumu liecina, ka pai horizontl kl nobde parda visprjo kl kustbu (Wolffsohn et al., 2009). Pie maingajm skata pozcijm, faktisko kl kustbu nav viegli novrtt. Spraugas lampas gaismu var pielgot t, lai ts platums atbilstu kl sklras prklanas zonas platumam (3.a. att.). Ja pacients skats nazli vai temporli, spraugas lampas gaismas avots tiek prvietots uz jauno kl prklanas vietu (3.b.att.). 3.att. 3.b.3.a. Pieemot, ka prklanas zona ir aptuveni 1mm, tad ajPieemot, ka prklanas zona ir aptuveni 1mm, tad aj gadjum vidj nobde ir 0,5mm.gadjum vidj nobde ir 0,5mm. Pieemot, ka prklanas zona ir aptuveni 1mm, tad ajPieemot, ka prklanas zona ir aptuveni 1mm, tad aj gadjum vidj nobde ir 0,5mm.gadjum vidj nobde ir 0,5mm. 10. 7. Push-up tests tests nozmgumu un svargumu kl piemeklan uzsver un parda daudzi ptjumi (Young, 1996 veckais, Wolffsohn et al., 2009 - jaunkais). Ptjuma rezultti uzsver, ka kl atgrieanas trums sav pozcij ir svargks parametrs nek spks, kas ir nepiecieams, lai kl nobdtu no savas pozcijas (k iepriekjos gados bija mints). 4.att. 4.b.4.a. 11. Kopsavilkums Kustbu mirkinanas laik pie skatiena uz augu un kl horizontl nobde pie skatiena temporli vai nazli var dokumentt milimetros. Savukrt Push-up testa atganas jeb atgrieanas trumu ir grtk novrtt, jo tas ietver gan kustbu, gan laiku. Wolffsohn et al. parda, ka, izmantojot trs punktu skalu var novrtt un objektvi aprakstt kopjs kl kustbas un nobdes. Ja mirkinanas laik kl kustbas ir 0,25-0,500,25-0,50mm (k aj gadjum), tad ieraksts ir B0B0, ja mazk, tad B-B- un vairk B+B+. Ja kl prklj sklru par vidji 0,5-1,0 mm0,5-1,0 mm, skatoties nazli un laterli, tad tiek reistrts, ka L0L0, ja mazk L-L- un vairk L+.L+. Push-upPush-up tests novrojums: ja kl moment (tri) atgrieas sav skotnj pozcij, tad dokument k P+P+, ja lni P-P- un ldzsvaroti (2-4mm/s),(2-4mm/s), tad P0.P0. Ja mirkinanas laik kl kustbas ir 0,25-0,500,25-0,50mm (k aj gadjum), tad ieraksts ir B0B0, ja mazk, tad B-B- un vairk B+B+. Ja kl prklj sklru par vidji 0,5-1,0 mm0,5-1,0 mm, skatoties nazli un laterli, tad tiek reistrts, ka L0L0, ja mazk L-L- un vairk L+.L+. Push-upPush-up tests novrojums: ja kl moment (tri) atgrieas sav skotnj pozcij, tad dokument k P+P+, ja lni P-P- un ldzsvaroti (2-4mm/s),(2-4mm/s), tad P0.P0. 12. Secinjumi Lmums par kl atbilstbu un lietoanu balstts uz rsta vai optometrista viedokli. Tomr nebtu pareizi akceptt tdu kl lietoanai, ja ierakst redzams vairk nek 2 mnusi. Ne mazka nozme ir ar pacienta subjektvajam novrtjumam, jo komforts pacientam nozm ar atbilstoa, apmierinoa un stabila redze.