SITI NURHIDAYAH BINTI SAHARI - fp.utm.my · PDF filesains telah diperluas kepada bidang...

Click here to load reader

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SITI NURHIDAYAH BINTI SAHARI - fp.utm.my · PDF filesains telah diperluas kepada bidang...

 • SIKAP, MINAT, KEFAHAMAN DAN PENGETAHUAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI

  SITI NURHIDAYAH BINTI SAHARI

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 •  

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS  

  JUDUL : SIKAP, MINAT, KEFAHAMAN DAN PENGETAHUAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI

  SESI PENGAJIAN: 2011/2012

  Saya : SITI NURHIDAYAH BINTI SAHARI

  (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

  pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malyasia seperti yang termaktub di dalam

  (AKTA RAHSIA RASMI 1972). TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

  organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan).

  TIDAK TERHAD Disahkan oleh

  _____________________________ __________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat Tetap : NO 2, JALAN SERINDIT 22, PM DR MOHAMMAD YUSOF ARSHAD TAMAN SCIENTEX, NAMA PENYELIA 81700 PASIR GUDANG, JOHOR. Tarikh: 30 JUN 2012 Tarikh: 30 JUN 2012

  UTPSZ 19:16 (Pind.1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • “ Saya akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)”

  Tandatangan : ______________________________ Penyelia : PM DR MOHAMMAD YUSOF ARSHAD Tarikh : ______________________________

 • ii   

  SIKAP, MINAT, KEFAHAMAN DAN PENGETAHUAN PELAJAR

  TINGKATAN EMPAT TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI

  SITI NURHIDAYAH BINTI SAHARI

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

  sebahagian daripada syarat penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)

  FAKULTI PENDIDIKAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  JULAI 2012

 • iii   

  PENGAKUAN

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

  Tandatangan : ______________________________

  Nama Penulis : SITI NURHIDAYAH BINTI SAHARI

  Tarikh : ______________________________

 • iv   

  DEDIKASI

  Teristimewa buat:

  Bonda tersayang,

  Saarah Binti Abdul

  Terima kasih atas segala pengorbanan dan didikanmu

  Adik-beradik yang disayangi,

  Serta rakan yang sentiasa di sampingku memberi dorongan

  Terima kasih atas segalanya

  Dan buat pensyarah pembimbing yang dihormati dan dikasihi,

  PM Dr Mohammad Yusof Arshad

  Terima kasih atas segala tunjuk ajar yang dihulurkan tanpa

  mengenal erti jemu

 • v   

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih

  Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi kerana rahmat dan izin-Nya, saya dapat

  menyiapkan kajian yang dijalankan ini dengan sepenuhnya mengikut masa

  yang telah ditetapkan.

  Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi

  penghargaan dan terima kasih kepada PM Dr Mohammad Yusof Arshad

  selaku penyelia projek, di atas segala bimbingan, tunjuk ajar, nasihat serta

  bantuan yang telah diberikan sepanjang tempoh saya menjalankan kajian ini.

  Segala ilmu dan dorongan yang diberikan amat berharga dan berguna malah

  akan dikenang sehingga akhir hayat. Saya juga ingin merakamkan sekalung

  budi buat guru-guru di beberapa sekolah sekitar daerah Pasir Gudang yang

  membantu dalam memudahkan urusan saya menyiapkan kajian ini.

  Sekalung terima kasih yang tidak terhingga buat bonda Saarah Binti

  Abdul yang tercinta dan adik-beradik yang tersayang di atas bantuan dan

  sokongan sepanjang tempoh pengajian saya sehingga tamatnya kajian ini.

  Semoga rezeki bertambah dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

  Akhir sekali jutaan terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan (SPC)

  yang sentiasa menyokong dalam apa jua perkara dan keadaan. Terima kasih

  juga ditujukan kepada semua staf akademik dan bukan akademik Fakulti

  Pendidikan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam tempoh

  untuk menyiapkan kajian ini. Semoga Allah s.w.t memberkati dan merahmati

  segala usaha dan pertologan yang diberikan. Amin…

 • vi   

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan mengenal pasti sikap, minat, kefahaman dan

  pengetahuan pelajar terhadap Sains dan Teknologi. Seramai 174 orang

  pelajar tingkatan empat aliran sains dari tiga buah sekolah menengah di

  daerah Pasir Gudang, Johor terlibat sebagai sampel kajian. Soal selidik yang

  mengandungi empat bahagian untuk mengkaji sikap, minat, kefahaman dan

  pengetahuan pelajar terhadap Sains dan Teknologi digunakan dalam kajian

  ini. Data-data kajian yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan perisian

  Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17.0 untuk mendapatkan

  kekerapan,peratusan, min dan sisihan piawai. Hasil kajian menunjukkan

  pelajar mempunyai sikap yang agak positif, minat yang tinggi, kefahaman

  dan tahap pengetahuan yang sederhana. Beberapa implikasi kajian dan

  cadangan kajian lanjutan juga dikemukakan.

 • vii   

  ABSTRACT

  The purpose of this research was to identify the student’s attitude, interest,

  understanding and knowledge of Science and Technology. One hundred and

  seventy four form four students from science stream in three schools in Pasir

  Gudang district, Johor were chosen as the samples. Questionnaire which

  consisted of four parts were asked to identify student’s attitude, interest,

  understanding and knowledge of Science and Technology. All the data

  obtained were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS)

  version 17.0 to obtain the frequency, percentage, mean and standard

  deviation. The results of this research showed that the students have positive

  attitude, high level of interest and moderate understanding on knowledge

  toward Science and Technology. Some implications and suggestion for

  further research were also given.

 • viii   

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  HALAMAN PENGESAHAN PENYELIA i

  HALAMAN JUDUL ii

  HALAMAN PENGAKUAN PELAJAR iii

  DEDIKASI iv

  PENGHARGAAN v

  ABSTRAK vi

  ABSTRACT vii

  SENARAI KANDUNGAN viii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xii

  SENARAI SINGKATAN xiii

  SENARAI LAMPIRAN xiv

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Pernyataan Masalah 6

  1.4 Objektif Kajian 7

  1.5 Persoalan Kajian 7

 • ix   

  1.6 Kepentingan Kajian 7

  1.7 Skop Kajian 8

  1.8 Batasan Kajian 8

  1.9 Takrifan Istilah

  1.9.1 Sains dan Teknologi 9

  1.9.2 Sikap 10

  1.9.3 Minat 10

  1.10 Penutup 11

  BAB 2 SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan

  12

  2.2 Sikap Terhadap Sains dan Teknologi 13

  2.3 Kajian Mengenai Sikap Terhadap Sains dan Teknologi

  15

  2.4 Minat Terhadap Sains dan Teknologi

  18

  2.5 Kajian Mengenai Minat Terhad