singe fiziologie

download singe fiziologie

of 31

Embed Size (px)

Transcript of singe fiziologie

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  1/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  2/73

  Funcţiile şi proprietăţile sângelui. Sângele constituie circa6-8% din greutatea

  corpului(4-5l), constă din

  plas!ă (partealichidă) - 5"-58%ele!ente #igurate(eritrocite, leucocite,trombocite ) $ 4"-48% .

  Serul este plas!adi#i rinată.

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  3/73

  &n repaus din volumul total - 50% sunt depozitate în :Ficat – 20-30%

  Splină – 14%Măduva oaselo ! capila ele su"cutanate#in s$n ele ci culant: 40% în mu&c'i! 5% în inimă! es

  toate (esutu ile)Cantitatea de sânge circulant creşte în efort fizic, emoţii, ↑ t oC,

  altitudine, 2-a perioadă a sarcinii*n +unc(ie de co ela(ia dint e volumul elementelo ale s$n elui &i cel al plasmei se distin dive se patolo ice tipice ale volumului total al s$n,normovolemie): 1) vol) total al s$n elui ci culant:ipervolemii ! oligocitemică- plasma, "policitemică elemente figurate)

  2) . vol) total al s$n elui ci culant:ipovolemii ! policitemică -

  . plasma, oligocitemică " . elemente figurate) #

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  4/73

  Hematocritul Raportu dintre volumul elementelor figurate ale sângelui şi volumulplasmei este denumit hematocrit , care la bărbaţi este egal aproximativ cu48%, iar la femei – 4 % !normovolemie " #n funcţie de corelaţia dintrevolumul elementelor figurate ale sângelui şi cel al plasmei se disting diverforme patologice tipice ale volumului total al sângelui" $reşterea sau scăderea volumului total al sângelui circlant sunt respectivdesemnate ca hipervolemii şi hipovolemii. $reşterea sau micşorarea volumul sângelui circulant se poate producea& concomitent pe seama numărului de elemente figurate şi volumuluiplasmei" #n asemenea circumstanţe este vorba deheper- sau hipovolemiesimplă;b& numai pe seama elementelor figurate 'hepervolemie policitemică, sauhipovolemie oligocitemică &(c& numai pe seama plasmei 'hepevolemie oligocitemică sau hipovolemie

  policitemică &")tările *n care nu se constată modificarea volumului sângelui circulant, darse micşorea+ă sau se măreşte numărul de elemente figurate sunt denumiterespectiv“normovolemie oligocitemic㔺i “normovolemie policitemică”.

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  5/73

  F' *++ S / '+0. 1ransport

  /aze - 2 &i 2 !funcţia respiratorie)$Su"stan(e nut itive !funcţia trofică)$ne ie te mică !funcţia termoreglare)$eziduu i!funcţia e%cretorie)o moni !funcţia reglatoare)$

  itaminenzime

  2# 2enţinerea 3o!eosta ei celulelo o anismului pmen(ine ea constantă a su"stan(elo dizolvate! p

  tempe atu ii3 rotecţie – asi u ată de celulele cu p op ietatea+a ocitoză &i celulele ca e pot p oduce antico pi)

  4) e!ostatică – capacitatea de a se coa ula &i deînc'ide lumenul vaselo lezate - op i ea 'emo a iei

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  6/73

  7 S1 1 S / '+1) e!atocritul – apo tul elementelo +i u ate la volumul t

  s$n e:

  la +emei - 41-43%)la "ă "a(i - 44-46%!la noi născu(i 'ematoc itul este cu 10% mai ma e! la su a i c

  7% mai mic)#epinde de: 1) p ocentul elementelo +i u ate

  2) cantitatea de " 3) valoa ea p oteinemiei2. 9:sco itatea: plasmei - 1!7-2!2! s$n elui inte al - 5!0 ! faţă de viscozitatea apei - &,' )#

  îscozitatea este condi(ionată de p ezen(a p oteinelo &i elem+i u ate) îscozitatea c e&te în caz de dia ee! t anspi a(ii etc)

  ;. /reutatea speci#ică a s$n elui: 1!057-1!087 la "ă "a(i9 1!058-1!081la +emeia plasmei este 1!025-1!035! ia a e it ocitelo este de 1!0 0)

  !faţă de greutatea specifică a apei " &, ')

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  7/73

  Hematocritul

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  8/73

  4. p -ul 7)34 s$n e venos7!4 s$n e a te ial)

  p -ul se men(ine dato ită sistemelo tampon:sistemul monoca "onat ; acid ca "onic(NaHCO 3 / H 2 CO 3 )sistemul mono+os+at ; di+os+at(NaH 2 PO 4 /Na 2 HPO 4 )sistemul tampon al p oteinelosistemul tampon al 'emo lo"inei &i o

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  9/73

  " resiunea os!oticăosm a sîn elui > osm a plasmei &i e dependentă e

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  10/73

  8) resiunea coloid-os!otică (oncotică)

  – 21-31 mm! ,1;200 pa te din valoa eaosm " 0!02-0!03 +tm ?9 dato ită

  ei este men(inută +aza lic'idă a s$n elui în patvascula

  este cauzată de p oteinele plasmei , su stanţemacromoleculare coloidale ? – 60%-al"umine &i 20% de

  lo"uline

  7)1e!peratura de congelare Bunctul de în 'e(a e a unei solu(ii depinde de numă ul de pa ticdizolvate pe unitate de volum! ast+el punctul c ioscopic al plasm

  cu osmoila itate no mală este-

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  11/73

  las!a sângelui, co!ponenţa Blasma s$n elui constă din:

  apă 0- 1% p oteine 8!5-6%su"stan(ea otate 1) proteice - al umine, glo uline,

  fi rinogen$ 2) neproteice - uree, acid uric,

  creatinina, amoniac$

  su"stan(enea otate 1 %:! "lucide : lucoza 60 – 120 m % ,3!3 – 5!5 mmol;l! alactic! pi uvic! cit ic9

  2! lipide 500-700 m ;%: ac) a&i li"e i! t i lice id

  +os+olipide! coleste ol

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  12/73

  #unc$iile proteinelor%t o+ică

  de t anspo tde tampon ,men(in p ?dete mină p esiunea oncotică ,coloid-osmotică?'emostatică ,+i" ino enul?

  p otec(ie ,p in inte mediul antico pilo ?asi u ă sedimenta ea e it ocitelo

  /rupele de proteine plas!aticel u!inele 40-45 ;l!

  dete mină p esiunea oncotică ,*'. din valoarea ei ?9au +unc(ie de t anspo t!transportă Ca 23 , /a 3 , acizi graşi, iliari,

  pigmenţii iliari, medicamente ?9

  sunt ca eze vă p oteică)

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  13/73

  /lo ulinele 17-35 ;l 0 glo ulinele C t anspo tă: lipide! +os+olipide! 'o

  ti oidian - ti o

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  14/73

  Fi iologia eritrocitelor.ritrocitele , lo"ulele o&ii? – celule anuclea e! +o ma

  "iconcav! culoa ea o&ie-po tocalie! mă imea 7-6G) emo lo"ina constituie 0% din eziduul uscat al 'ematiilo )Funcţiile eritrocitelor

  ! &e tran'port a O 2 şi CO 2 (hemo"lobina),2! Pe membrana lor 'e pot i a şi tran'porta medicamente, hormoni,

  to ine, cole'terol etc!3! #unc$ia re"latoare * 'i'temul tampon al Hb men$ine pH, participă

  +n metaboli'mul hidro 'alin şi men$in compo-i$ia ionică a pla'mei 4! #unc$ia hemo'tatică * participă +n coa"ularea '.n"elui

  ! #unc$ia anticoa"ulantă * i ea-ă şi tran'portă heparinaMem" ana e it ocitului se ca acte izează p int -oplasticitate deose"ită - de+o ma ea eve si"ilă la t ece ea p in capila e#u ata vie(ii – 120 zile ,30 zile – în ci cula(ie?

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  15/73

  ni ocito ă $ p ezen(a în s$n e a e it ocitelo de di+e ite dimensoi?ilocito ă – e it ocite patolo ice de dive se +o me)

  u!ărul eritrocitelor:

  a "ă "a(i - 5 mln;mm3 ,5

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  16/73

  @[email protected] +17A

  0ritrocito-a primară

  (0ritremia)apa e ca ezultatal di+e en(ie ii

  de e late &i p oli+e ă iinelimitate

  @+2 @ S ' B @

  0ritrocito-a'ecundară

  ab'olutăapa e ca ezultat al spo i ii sintezeie it opoietinei – mic&o a ea p esiunii

  pa (iale a 2:! "oli ale sistemuluiespi ato ! "oli c onice ale sistemu-

  mului ca diac! 'epatoma! miomaute ului! +umatul! isc'emia localăa inic'ilo etc)

  0ritrocito-a'ecundară

  relati1ăapa e ca ezultatal des'id ată ii:com"ustii! vomadia eea! poliu ia

  sau aledist i"ui ii s$n elui"

  Clasificarea eritrocitozelor

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  17/73

  e!oli a ,e it oliza? – dist u e ea e it ocitelo O'motică ,în solu(ie 'ipotonă celulele se um+lă ia solu(ie 'ipe tonă celulele se z"$ cesc?Chimică – unele su"stan(e c'imice pot duce ladist u e ea mem" anei e it ocita e ,e%: alcoolul provoacă

  solvenţa lipidelor din mem ranele iologice ? iolo"ică – la ac(iunea uno "acte ii sau to

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  18/73

  ritrocitopoie a ritrocitopoie a $ proces de !aturi are şi #or!are a eritrocitelortapele eritrocitopoie ei:! &i eren$ierea – t ans+o ma ea celulei medula e

  nedi+e en(iate în celulă e it opoietică2! ultiplicarea (proli erarea ? – spo i ea numă ului de

  celule e it opoietice p in mitoză3! atura$ia – totalitatea p oceselo mo +olo ice!

  +unc(ionale &i "ioc'imice p in ca e e it o"lastul He it ocit matu 4! 0liberarea – eli"e a ea 'ematiilo din o anul medu

  în ci cula(ia san vină

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  19/73

  @eglare eritrocitopoe ei (#eed- ac? $ 3ipoCie)! 0ritropoetinele , licop oteine? se sintetizează în ini

  ,60- 0%? în caz de 'ipo

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  20/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  21/73

  2! #ierul din e it ocitele dist use sau din ' ană) #epune

  de +ie se a+lă în +icat &i splină) Lnsu+icien(a dduce la anemia +ie o-de+icita ă) 3)6it 2 ! acidul olic inte vin în sinteza acizilo nucleic

  esponsa"ili de p oli+e a ea &i matu izno mo"la&tilo ! insu+icien(a lo dete mină apanemiei 4 &2 "deficitară !pernicioasă) şi folio-deficitară

  4! Cu 27 sinteza 'emo lo"inei &i anume sinteza 'emului)Lnsu+icien(a duce la anemie)

  ! Hormonii somatot op! ti o

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  22/73

  ne!iile 8imptom, 'tare patolo"ică 'au boală ce 'e

  caracteri-ea-ă prin 9 Nr de eritrocite 'i/'aucant! Hb +n mm 3 '.n"e!

  lasi#icare (după patogene ă)0. . - prin dereglarea di#erenţierii şi proli#erăricelulare $ ne!ia aplastică (3ipopla ia

  !ăduDei osoase E eCpunere la ra e ga!a, ,!edic. citostatice)

  ". . $ prin dereglarea procesului de !aturi are $ ne!ia !egalo lasică (tul urări ale sinte ei

  c. ucleici E Bi#icitul 9it G0", c. Folic,

  Fierului)

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  23/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  24/73

  Fi iologia 3e!oglo inei. e!oglo ina , "? constă din 4 molecule dhem +ieca e se com"ină cu un l polipeptidic – "lobina, ast+el +o m$ndlanţuri de ! Kceste lan(u i se lea ă înele +o m$nd molecula de Fieca ehem con(ine Fe2E ca e +i

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  25/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  26/73

  Knaliza spect ală a s$n eluiSe aplică pent u dete mina ea calitativă a compu&ilo 'emo pe "aza "enzilo de a"so "(ie pe spect ul de lumină

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  27/73

  Meta"olismul Fie uluion(inutul de +ie în o anism este 4-4!5 ! din ca e:

  8 % - Fe2E în "926% - depozitat în măduva oaselo ! +icat! splină &i mu&c'i93% - din mio lo"ină &i enzime

  Aecesa ul zilnic – 10 m ; "ă "a(i! 20 m ; +emei*n stomac +ie ul din alimente H Fe2E H în duoden se a"soa "e Hente ocit: Fe2E E apo+e itina H eritina ca e p edă Fe2E H

  P-lipop oteinei plasmatice tran' erina H t anspo tă Fe2E sp emăduva oaselo ! +icat splină &i mu&c'i H celulelo etimac o+a e: Fe2E E apo+e itină H eritina H p edă Fe2Ee it o"la&tilo pent u sinteza ")

  1m ,masele +ecale?! la +emei înciclului menst ual > 2m

  &n sto!ac &n duoden şi MeMun #eplasa ea eritinei

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  28/73

  &n sto!acFeEEE

  este eli"e at dinalimente &i

  t ans+o mat în FeEE

  &n duoden şi MeMunFeEE

  este a"so "it în en e ocitstimul$nd sintezaapo eritinei 7 #e 77 se

  t ans+om$+n eritină

  #eplasa ea eritinei sp e polul vascula a

  ente ocitului

  &n sânge

  B eda ea FeEE

  din eritinăβ-lipop oteinei

  plasmaticetran' erinei

  !tracportătoare de FeEE?

  8ransferina t anspo tă 15% de FeEE+n depo-ite , +icat! splină! mu&c'i! etc) ?

  8ransferina t anspo tă 65% de FeEEla !ăduDa osoasă cu ceda ea acestuiacelulelo eticula e ,mac o+a elo ?! unde

  #e77

  7 apo eritina celulelo eticula e se t ans+o mă dinnou în eritină ! ca e cedează FeEE e it o"la&tilo pent usinteza 'emo lo"inei

  ircuitul #erului eCgen :n organis!

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  29/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  30/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  31/73

  +. /ranulocite! 0o-ino ile - 1-5%! ,colo an(i

  acizi?#ist u to

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  32/73

  Lmunitatea+!unitatea – capacitatea o anismului de a opu

  ezisten(ă mic oo anismelo sau to

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  33/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  34/73

  2acro#age pre entatoare de antigen-ogocito+a

  .xpunerea antigenului

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  35/73

  *n ezultatul e

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  36/73

  Knti enele se lea ă dereceptorii !identicianticorpilor) speci+icide pe mem" ana

  lim+ocitului Q

  Celule helper -e lează ăspunsul imun

  p in inte mediullim o

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  37/73

  Celule

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  38/73

  Lmunitatea umo ală sau cu celule DSunt p ocesate &i p e ătite pent u p oduce ea deantico pi în +icatul +etal &imăduva osoasăQ anspo tate sp e (esutullim+oid &i stocate în +o măneactivăKnti enul +a ocitat demac o+a e este p edat

  lim+ocitelo D din (esutullim+oidim+ocitele D speci+ice

  anti enului se activează H

  pla'mocite

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  39/73

  Blasmocitele matu e p oducantico pi – ama lo"uline 5" ,

  5"=, 5": ! 5"0 Kntico pii(+g) sunt t anspo ta(iîn lim+ă mai apoi în s$n e!+ieca e antico p este speci+icunui tip de anti enKntico pii sunt compu&i dinlan(u i polipeptidice:

  "rele * H !porţiuneaconstantă ?

  uşoare * ; !porţiuneavaria ilă ? –situs de le ătu ă cuanti enul

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  40/73

  6ite-a de 'edimentare a hematiilor!

  #ensitatea e it ocitelo,1)0 0? este mai ma e cadensitatea plasmei ,1)027?

  de aceia înt -un capila sauo ep u"etă cu s$n e! la ca ese adau ă un anticoa ulant!e it ocitele încet sesedimentează -9S

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  41/73

  9ite a de sedi!entare a 3e!atiilor , S ?:

  S la "ă "a(i 3-8 mm;o ă ,limitele 1-10?S la +emei 6-10 mm;o ă ,limitele 2-14?S la +emeile avide p$nă la 40 mm;o ă

  B ocesul de sedimenta e a 'ematiilo decu e în +aze:Fa a iniţială – în ca e viteza c e&te t eptat pe măsuce 'ematiile se adună în a e ate ma i)Fa a de decantare – viteza de sedimenta e estema

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  42/73

  9S este deter!inată :0. Factorii plas!atici $ raportul al u!ineIglo iline)

  =lobulinele &i ibrino"enul neut aliz$nd elect o-ne ativitatea 'ematiilo ! +avo iz$nd a e a ea HN9S +stfel se e%plică creşterea 68H în infecţii, în maladiile

  epatice, nefroze când sunt crescute glo ulinele şi în sarcină când este crescut fi rinogenul ) :lbuminele mă esc sa cina elect ică ne ativă a 'ematiilmă ind &i +o (ele de espin e e înt e ele HO9S )

  ". Factorii eritrocitari. S este in+luen(ată de numă ul!mo +olo ic de 'ematii &i con(inutul de 'emo lo"ină e it ocit)

  S -ul este inve s p opo (ional cu 'ematoc itul: scădenumă ului de 'ematii HN9S 9 c e&te ea numă ului de it ocite HO9SK e a ea 'ematiilo este in'i"ată în poiJilocitoză HO9S )

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  43/73

  27S1 A . e!osta a e'te un 'i'tem al or"ani'mului care include

  un an'amblu de actori 'an"uini şi ti'ulari care participă la următoarele proce'e i-iolo"ice%

  1) Men(ine ea s$n elui în sta e lic'idă &i a volumului lui const patul vascula în condi(iile mi ă ii pe manente t anscaplic'idului tisula )

  2) B eînt$mpina ea &i stopa ea 'emo a iilo a(ie inte ită(ii st uctu ale a pe e(ilo vaselo san uine &i t omRlocală în caz de leza e Rendo enă sau Re

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  44/73

  Componen$ii unc$ional 'tructural şibiochimici ai proce'ului de 3e!osta ă 'unt%

  1) Be etele vasului san uin2) Q om"ocitele &i înt -o măsu ă mai mică

  celelalte elemente +i u ate ale s$n elui3) Sistemul coa ulant4) Sistemul anticoa ulant5) Sistemul de +i" inoliză

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  45/73

  e!osta a #i iologică,spontană! ep ezintă ansam"lul mecanismelointe dependente sup apuse în timp ,adeziunea! a e a ea evea e a ea i eve si"ilă! metamo +oza v$scoasă &i coa ula eazisă? ce ealizează +o ma ea c'ia ului cu sista ea s$n e ă ii)

  1 27S1 A +0. 1i!pul parietal - ansam"lul +enomenelo p in ca e lumenul vas

  lezat se mic&o ează! educand sau op ind 'emo a ia pent u m". 1i!pul tro! ocitar - ep ezentat de +o ma ea t om"usului al" de a inc'ide +e m vasul deIa cont actat)

  ;. 1i!pul plas!atic - cup inde ansam"lul +enomenelo de coa ula

  se des+ă&oa ă in decu s de 2-3 min) de la p oduce ea leziunii;. e!osta a de#initiDă- apa e după cca 7 zile! cand după dist u e

  t om"usului de +i" ină p in p ocesul de +i" inoliză! spa(iile cocupate de +i" o"la&ti cu ol de a inc'ide vasul lezat)

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  46/73

  e!osta a include " !ecanis!e0. 2ecanis!ul microcirculator, 1a'otrombocitar sau

  primar $ se produce Dasoconstricţia capilarelor :n ţesutul le at şi are loc agregarea reDersi ilă atro! ocitelor coincide cu ti!pul parietal şiti!pul tro! ocitar !

  ", 2ecanis!ul macrocirculator, hemocoa"ulant sau'ecundar $ #a a adeDărată a coagulării, are loc o

  agregare ireDersi ilă a tro! ocitelor, asiguratăde acţiunea tro! inei, care conduce la #or!areac3eagului re istent, coincide cuti!pul plas!atic

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  47/73

  2ecanis!e de a ă ale 3e!osta ei.1) Mecanismulmicrocirculator, 1a'otrombocitar sau

  primar ! înt uc$t el ini(iază toate eac(iile d'emostază din capila e! a te e &i vene cu diamede p$nă la 100-200mJm! la ca e pa ticipă nemiIloendoteliul vaselo &i t om"ocitele)

  2) Mecanismul macrocirculator, hemocoa"ulant sau'ecundar ! ca e ca e ulă evoluază pe +undalmecanismului p ima în "aza +unc(iei sistemu

  coa ulant cu +o ma ea t om"ului san uin Kcest mecanism asi u ă stopa ea 'emo a iilo vasele san uine cu diamet ul mai ma e de 200 mJ

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  48/73

  e!osta a Dasotro! ocitarăMecanismul 'emostatic al vasului san uin este dete mina1) Func(iileendoteliului 1a'ului ! p op ietă(ile mem" ane

  "azale! elementelo celula e &i necelula e ale tutu ost atu ilo pe etelui vascula )

  2) e ătu a acesto st uctu i cutrombocitele ) #e aceia acestmecanism a +ost numitDasotro! ocitar.portul şi rolul endoteliului :n 3e!osta ă.

  ndoteliul vasului san uin ep ezintă st atul intedint e s$n e &i (esutul ca e estetrombore-i'tent &i totodatdispune capacitatea de a e+ectua otrombo-ă locală )

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  49/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  50/73

  olul endoteliul în eac(iile de +o ma e atrombilor

  trombocitari &i eac(iile de coa ula e const+o ma ea di+e ite su"stan(e ce activează eaccoa ula e a s$n elui:

  Facto ul Uile" and – +acto ul adeziunii &i at om"ocitelo Fi" ele de cola en de tip K&i D ,activato i de

  eac(iilo de adeziune-a e a e a t om"ocitelFi" onectina

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  51/73

  Funcţia de 3e!osta ă a tro! ocitelor e dete minată de un sde +acto i t om"ocita i! ca e se con(in pe sup a+a(a sau în lo ) Kstăzi sunt cunoscu(i00 #actori de "ază nume ota(i dupnomenclatu a mondială cu ci+ e a a"e)

  1 – lo"ulina t om"ocita ă accele atoa e ,identică cu +acto ul 2 – +acto ul +i" inoplastic ,accele ato al t om"inei?; – tro! oplastina tro! ocitară4 – #actorul anti3eparinic5 $ #actorul de coagulare (identic cu #i rinogenul)8 – t om"oplastina7 – cot om"oplastina t om"ocita ă6 – anti+i" inolizina

  – +acto ul +i" insta"ilizato ,identic cu +acto ul TLLL?0< $ serotonina00 $ adeno indi#os#atul ( B )

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  52/73

  tapele 3e!osta ei Dastro! ocitară onstricţia refle%ă a patului mic oci culato lezat sa

  su" ac(iuneavasoconstrictorilor elimina(i de t om"ocitese otonina! no ad enalina &i ad enalina

  de iunea t om"ocitele de ma inile endoteliului le&i de +i" ele se cola en ale su"endoteliului! în usc'im"ă ii sa cinii elect ice a acesto st uctu i la lez

  gregare a t om"ocitelo în locul a+ectă ii) a ezuladeziunii &i a e ă ii t om"ocitelo elimină su" "iolo ic active sus numite &i adenozindi+os+atul p oK e a ea t om"ocitelo ini(ial este eve si"ilă apac(iunea t om"inei t ece în a e a e i eve si"ilă)

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  53/73

  Prezentarea schematică a evenimentelor majore in hemostaza

  primară: adeziune, activare, secreţie, agregare.

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  54/73

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  55/73

  Hemosta+a primară

  HEMOSTAZA SECUNDARĂ

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  56/73

  HEMOSTAZA SECUNDARĂ/ Lncepe odată cu cea p ima ă! include:

  – un ti!p plas!atic J coagularea – tro! odina!ic J reaMustarea c3eagului

  V oagularease ealizează p in t ans+o ma ea u p oteine plasmatice - +i" ino enul din sta e soin +i" ină insolu"ilă! o nizată in e(ea! constita mătu a c'ea ului.

  V1i!pul plas!atic cup inde 3 +aze :1? Fo ma ea comple

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  57/73

  2ecanis!ul macrocirculator, hemocoa"ulant sau'ecundar

  B ocesul de coa ula e include t ei etap1) Fo ma eaco!pleCului actiDator al

  protro! inei p in 2 căi: calea e

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  58/73

  Factorii coagulării('e notea-ă cu ci re romane )

  Facto ul L –#i rinogenul – este o licop oteină! sintetiîn +icatFacto ul LL –protro! ina – natu ă licop oteisintetizat în +icat în p ezen(a vitaminei W)

  Facto ul LLL –tro! oplastina tisulară –de natulipop oteică ,+os+olipid? &i catalizează t ans+ p ot om"inei în t om"ină)Facto ul L –ionii de aPP - catalizează mai multe t epale +o mă ii t om"inei)Facto ul –proaccelerina - o lo"ulină) Se activează aIuto ul +acto ului T)Facto ul L –accelerina

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  59/73

  Facto ul LL –proconDertina- o lo"ulină! sintetizat în +icatcu pa ticipa ea vitaminei W)Facto ul LLL –anti3e!o#ilic – este o P mac o lo"ulină!sintetizat în +icat! activat de t om"inăFacto ul LT – anti3e!o#ilic G , ' istmas? – sintetizat în +icatcu pa ticipa ea vitaminei W)Facto ul T-Stuart- roQer – sintetizat în +icat cu pa ticipa ea

  vitaminei W)Facto ul TL –anti3e!o#ilic –o P lo"ulină! a e activitateeste azică)Facto ul TLL –age!an – +acto de contact! este o al+a 2

  lo"ulină)Facto ul TLLL –#i rinosta ili ator – este o t ans lutaminază plasmatică)Facto ul TL –Rile rand sau +acto ul Ailsson e socotit ca+acto de antis$n e a e)

  l C i ă $ d ă d

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  60/73

  alea eCtrinsecă $ durea ă secundeXesut lezat! eli"e a ea F)LLL ,t om"oplastinei tisula e?

  .Facto ul LLn H+acto ul Y LLa EF)3! F)LLL! a2EZ

  .Facto ul Tn H#actorul a

  n H Y a ETaE B E a2EZ comple< p ot om"inazic .

  B ot om"ina LLn H1ro! ină ++a .

  Fi" ino enul Ln HFi rin !ono!er . a 2E

  Fi rin poli!er ++a . [ TLLLa [ +acto ul TLLLn oli!er $ #i rină sta ilă (c3eag)

  l i i ă d ă !i

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  61/73

  alea intrinsecă durea ă !inute.eza ea vasului: calic eina [ p ecalic einei activată de Jinino en

  . Facto ul TLL n HFactorul ++ a

  . Facto ul TLn HFactorul +a

  . F LTnH FYLTa E LLLa P#.; P a"P Z

  . Facto ul Tn H#actorul a Y a ETaE B E a2EZ .

  1ro! ină ++a[ B ot om"ina LL

  . Fi" ino enul Ln HFi rin !ono!er . a 2E

  Fi rin poli!er ++a. [ TLLLa [ FTLLLn

  oli!er H #i rină sta ilă (c3eag)

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  62/73

  oagularea sângelui

  1+2 ' [email protected]+ 2+

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  63/73

  1+2 [email protected]+ 2+V Lnclude două etape :0) sinere ă şi ")retracţia c3eagului! in am ele

  procese se eli erează ser#

  Sinere-a include p ocesul de condensa e a +i" inei p in eliminat eptată a apei din spa(iile inte molecula e ale elului) *n u m p oces! c'ia ul +i" inos se mic&o ează în volum! în sc'im" devmai omo en &i mai ezistent)

  >etrac$ia ep ezintă etapa +inală în +o ma ea c'ea ului de +i"ca acte izată p in elimina ea nu numai a apei! da &i a se uluînt e +i" ele +i" inei) *n p ocesul de et ac(ie o impo tan(ă da etrom ostenina &i retractozimul plac etar ca e asi u ă scu ta eaap opie ea +i" elo de +i" ină! at i"uiind c'ea ului o c e&te

  p onun(ată a ezisten(ei la ac(iuni mecanice c'imice &i c'ia la cenzimatice - p op ietă(i ce dete mină o 'emostază e+icace &i

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  64/73

  )istemul andicoagulant

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  65/73

  )istemul andicoagulant

  Fi rinoli a

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  66/73

  Fi rinoli a

  Fi rinoli a – 'id oliza +i" ineisu" ac(iunea plasminei în+ a mente polipeptidice micsolu"ile! ce nu pot +o m

  e(ele coe ente)las!ina se +o mează din

  pla'mino"en ca e este activat de activato ului plasmine plasmatic sau de #actoriţisulari (tripsina, uro?ina a)

  5nhibitori pla'minei% α 2 – mac o lo"ulina9α 2- antit ipsinaantit om"ina LLL)

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  67/73

  REGLAREA FI RINOLIZEI

  0upă degradarea fibrinei, plasmina rămasă in circulaţie secombină rapid cu in1ibitorii naturali / !. I"#i$itorii acti%ator&l&i 'las(i"o)e"&l&i – PA', in1ibă t23, 5" – in1ibitori sintetici EAC* AMCHA/ "I"#i$itorii 'las(i"ei – (% antiplasmina,

  – (% macroglobulina – (% antitripsina, () antitripsina, F * +antifibrinolizina

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  68/73

  atologii

  Hemoragii ca en(a it) W

  'emo+ilia t om"ocitopenia

  $oagulări spontane ate oscle oza

  in+ec(ii t aumatisme deplasa ea lentă as$n elui p in vaselesan vine micie+o t +izic emo(ii

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  69/73

  /rupele sangDine

  Knti enele de pe sup a+a(ae it ocitelo –aglutinogene , GKntico pii din plasmă –aglutinine

  nti- denumită

  nti $ Gdenumită TK lutininele sunt imuno lo"uline LL / – se +o mează imediat după

  na&te e)

  L ) - a lutino ene 7, nti- , nti-GLL . - a lutino en , nti-GLLL ) – a lutino ene G, nti-L ) -aglutinogene , GU aglutinin

  lipsesc

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  70/73

  /rupele sangDine

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  71/73

  1rans#u ia sângeluiBe soana ce donează s$n e – donator ("r 5 donator uni1er'al)Be soana ce p ime&te s$n e – recipient ( "r 56 recipient uni1er'al)

  Q ans+uzie de s$n e incompati"ilH a lutina ea e it ociteloH 'emoliza 'ematiilo ! deoa ecea lutininele posedă 2 sau mai

  multe situsu i de le ătu ă!o aglutinină poate atasa 2 sau mai multe eritrocite)

  Cea mai gravă reacţie a şocului posttransfuzional este loca9ul renal

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  72/73

  Siste!ul @3Knti enele ' – anti en tip # ,8 tipu i?Be soanele ce posedă acest anti en – 'E ,65%?9ce nu posedă – '- ,15%?Kntico pii anti- ' se +o mează după t ans+uzie de s$n e

  '-! ia Knti-K!D se +o mează spontan după na&te eKnti- ' t ec "a ie a placenta ă! ia Knti-K!D nu9 ast+ezus-con+lict ,mama >h şi ătul >h7 , la a 2 a'arcină)!

  a +ăt apa e $ eritro lasto a #etală - a lutina ea e it ocit+ătului) Xesutul 'ematopoietic al +ătului compensato aîn s$n ele ci culant e it o"laste ce nu dispun de o capno mală de a t anspo ta 2

  B odu&ii lizei 'emo lo"inei ,"ili u"ina?– dist u e i neu

 • 8/19/2019 singe fiziologie

  73/73

  e us-con#lict