SECRETARÍA XERAL DO · PDF file asignación por grupo, nin persoal de apoio, nin...

Click here to load reader

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SECRETARÍA XERAL DO · PDF file asignación por grupo, nin persoal de apoio, nin...

 • SECRETARÍA XERAL DO PLENO

  Acta número: 9 Pleno do Concello

  Data da sesión: 18.06.2015 Carácter: Extraordinaria Convocatoria: Primeira

  Lugar: Teatro Principal. Hora: 12:08

  Asistentes:

  Presidente/a: D. Miguel Anxo Fernández Lores

  Dª Anabel Gulías Torreiro D. Demetrio Gómez Xunqueira Dª María Carmen da Silva Méndez D. Xosé Luis Bará Torres D. Cesareo Mosquera Lorenzo D. María dos Anxos Riveiro Portela D. Raimundo González Carballo Dª Maria do Carme Fouces Díaz D. Vicente García Legísima Dª María do Pilar Comesaña Hermida D. Luis Alberto Oubiña Piay D. Jacobo Moreira Ferro Dª María Aurora Cañizares Malagón D. Rafael Domínguez Artime Dª María José Rodríguez Teso D. Cesar Alberto Abal González D Manuel Tomás Abeigón Costa D. José Luis Martín González D. Agustín Fernández González Dª Paloma Castro Rey D. Iván Puentes Rivera D. Luis Rei Núñez Dª María del Carmen Moreira Martínez Dª María José Rey Martínez

  Secretario Xeral do Pleno: José Luís Mato Rodríguez

  Interventora: Blanca Vega Lorenzo

  Constatada a existencia de quórum bastante para a súa constitución, o Sr. Alcalde- Presidente, declara constituída e aberta a sesión.

  ORDE DO DÍA: 1.- DETERMINACIÓN DA PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO PLENO.

  Seguidamente, o Sr. Alcalde-Presidente manifesta: Hai seis puntos na orde do día que, en todo caso, entendemos que o normal é discutilos todos xuntos independentemente de que se voten individualmente.

  1

 • Polo tanto, iniciamos a sesión con punto primeiro pero para discutir todos, se estades de acordo con facer o debate dos seis conxuntamente. Logo xa o sétimo, oitavo e o noveno xa son outra cuestión. Algunha obxección para que se debata todo conxuntamente independentemente de que logo se vote separado. Algunha intervención?.

  A continuación, en representación do grupo municipal Marea Pontevedra, fai uso da palabra don Luis Rei Núñez, para dicir: Si, eu creo que é preferible se se vai votar por separado cada tema ir falando de cada tema.

  O Sr. Alcalde-Presidente pregunta: Alguén ten opinión ao respecto?.

  Intervén don Agustín Fernández González, en representación do grupo municipal do PSdeG-PSOE, sinalando: Nós, independentemente do que se decida, vamos a facer unha intervención. Ou sexa, a nós dános igual que se fale punto por punto ou non, no primeiro punto faremos unha intervención y punto, que englobe todas.

  O Sr. Alcalde-Presidente: O Partido Popular?, vós tamén?. Pois entón ten a palabra en primeiro lugar o Goberno para expoñer a proposta.

  A continuación, en representación do grupo municipal do BNG, intervén don Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo: Grazas, Sr. Alcalde. Bos días a todos e a todas. Supoño que poderá sorprender que sexa quen fala, que sexa eu o que leva este asunto. A razón é moi sinxela, teño a experiencia de estar con estes asuntos, tanto aquí como sobre todo na Deputación en cantidade de ocasións e, polo tanto, saber como se fan estas cousas e que experiencias hai. Dito isto, nós sempre defendemos, tanto cando estábamos na oposición como agora que estamos no goberno, unha serie de criterios que tivemos moi claros e que intentamos levalos ás últimas consecuencias. Eses criterios, así simplificado, é que ninguén saia beneficiado polo exercicio do seu cargo nin tampouco prexudicado e, polo tanto, o traballo que poida facer aquí e o tempo que lle poda dedicar pois que non lle prexudique pero tampouco lle beneficie. E o segundo criterio é que tanto o goberno como a oposición teñen que ter medios reais para exercer as súas funcións, repito, defendémolo cando estábamos na oposición e aplicámolo no goberno. Cando estivemos na oposición nunca tivemos nin concelleiros en exclusiva, nin asignación por grupo, nin persoal de apoio, nin cando tíñamos un, nin cando tíñamos catro, nin con sete. Cando chegamos ao goberno en 1999 o primeiro que fixemos foi darlle aos grupos que non estaban no goberno, que estaban na oposición, a posibilidade de ter eses medios. Polo tanto, esa foi a nosa traxectoria, foron os criterios que defendemos sempre dende hai moitos anos e que seguemos a defender agora. E facémolo porque entendemos que ao goberno obviamente hai que darlle os medios para que goberne e á oposición hai que darlle os medios para que exerza o seu labor, tan digno e importante como o do goberno no sistema representativo e de democracia representativa que temos. A proposta, digamos que eses principios foron operativizados hai anos, cando

 • SECRETARÍA XERAL DO PLENO

  menos xa de una maneira moi clara no ano 2007 e, por diversos motivos nunca chegou a combinar a súa posta en práctica de xeito completo e continuo, nunca, por unha serie de incidencias que houbo nun mandato como en outro. E esa proposta, repito, aquí o que vai reflectido é que os concelleiros de goberno que o precisen, ninguén se pode pois o fai, poidan ter a dedicación que necesiten e os dos outros grupos pois un de cada catro concelleiros, cos axustes que en cada ocasión se necesiten. Hai unha realidade que é que a representación pública cada vez necesita máis tempo. Hai unha cantidade de organismos, de consellos escolares, de demandas veciñais de todo tipo e no goberno calquera outros organismos e veciños que queren que se lles reciba e demais que comen unha cantidade de tempo cada vez maior, non sei se con maior eficacia ou non, iso si que sería unha cuestión a discutir pero o que si é certo é que esa demanda e esa realidade existe e, en moitos casos, resulta incompatible coa xornada laboral. Ben, ese é o punto de partida da proposta e que é coñecida, pública e notoria, defendida publicamente e incluso aplicada parcialmente neste concello no seu momento. Fixemos consultas a todos os grupos, para tentar encaixar unha proposta que fora ecuánime e ponderada e integrar todas as posibilidades e, por exemplo, poño un par de exemplos, o PP propuxo en campaña facer un goberno con cinco exclusivas, se se conta que nós somos un grupo, somo doce, e polo reparto que se fai teríamos dereito a tres exclusivas o que é especificamente do goberno son cinco, podía non ser exactamente así pero tívose en conta como criterio e resulta que saíu exactamente esa conta. Ou, a Marea propuxo reducir o 30% o custe do goberno e volvo ao mesmo, quero dicir se o que é o goberno fora non do que corresponde como grupo exactamente baixa un 32% o que é o goberno fóra da asignación e das exclusivas que podan corresponder por grupo, creo que o PSOE propuxo que ía reducir exclusivas, redúcense, pásase de trece a once e demais, por curioso a ter en conta todos os aspectos, houbo casos en que non eran contraditorios, é como as asignacións por grupo, houbo que pediu que era mellor aumentar o fixo ou aumentalas, procurou facerse dentro dos límites de ponderación é a partida que máis sube, como todos sabemos, foi aumentar aos grupos, pasa de 13 mil euros ao mes a 20 mil, unha subida respectable, houbo esa demanda, tívose en conta á parte do feito de que hai máis grupos. Ben, eu o que podo dicir é que nunca, nin neste Concello nin na Deputación, vin unha proposta tan xenerosa coa Corporación ou coa oposición como se queira entender, as exclusivas asignadas ao goberno baixan de 12 a 8, digo xa contando as do grupo tamén, vamos meter todo para non mesturar e as da oposición soben de 1 a 3. Hai unha rebaixa global de 2 pero o goberno sacrifica, porque pode, porque estamos en disposición de facelo, 4 e a oposición pasa de 1 a 3. O gasto da Corporación, o gasto total da Corporación, dos que estamos aquí máis ou menos mantense igual, baixa un peliño segundo como se fagan as contas digamos dos custes, da carga da seguridade social e demais, e baixa a pesares do forte aumento do grupo e demais pero o que se manteña, máis ou menos, baixa un peliño pero bueno non quere dicir que teña a mesma estrutura que antes, se vamos ao 2014 o que resulta do acordo que se propón é exactamente, o que é o goberno, baixa un 27%, o gasto do goberno, e o da oposición sube nun 282%, exactamente un 282%. Podemos facer as contas como se queira pero máis ou menos dan así, pode haber variación se se poñen os custes de seguridade social ou non, os de algún persoal, ou se se quere en termos absolutos o goberno baixa arredor de 20 mil euros ao

  3

 • mes de gasto e o da oposición sobe eses 20 mil euros ao mes de gasto. Obviamente, polo que escoitamos e lemos, é posible que haxa grupos que non vexan colmadas todas as súas aspiración, non foi a nosa intención pero incluso as aspiracións, en principio, eran contraditorias ás veces entre os grupos o que resulta bastante difícil de encaixar, lamentámolo, a nosa intención era que todo puidera ser recollendo todo pero cremos que non foi posible, pero de todas maneiras o que non se poderá negar é que a proposta é moi ecuánime e moi xenerosa coa oposición e, polo tanto, pedimos o apoio para sacala adiante e que poidamos ter un marco de funcionamento de recursos e de posibilidades de actuar que nos faciliten a todos, tanto ao goberno como á oposición poder facer o seu traballo en boas condicións en beneficio de todos os veciños e veciñas de Pontevedra. Nada máis por agora, moitas gracias.

  O Sr. Alcalde-Presidente: Moitas grazas, Sr. Mosquera. Ten a palabra dona María José Rey Martínez, portavoz do grupo municipal Mixto- C's.

  A Sra. Rey Martínez: Gracias, buenos días. Considero que para poder ejercer una buena l