Schamper 222

Schamper 222
Schamper 222
Schamper 222
Schamper 222
download Schamper 222

of 4

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  5

Embed Size (px)

description

20 februari 1986

Transcript of Schamper 222

 • 222HEI BLAD VAN PAPIER

  prietpraat !Allemaal voor ons ? vroe~ gen we toen de PTT een ka- mion brieven loste. Ja !En er is nog vl meer op

  GENT X was het antwoord. Begin alvast op p. 2.

  ontmanteld ?Die donkere jassen vielen

  natuurlijk al langer op. Vooral toen bleek dat ze ook dezelfde kleur hadden

  werd het ernstig. AIB en MLB mantelbewegingen? p. 3

  veel beloven...Volgende week ALLES over de jobstudenten, over KIOSK,

  over Numerus Clausus, over FNAC, over eredoctoraten, over Paul Goossens, over het brilletje, enz. enz.

  Hooggewaardeerde heer hoofdredacteur, nobele afkorting uit de chemie, konink-lijke Westvlaamse boerenzoon, honorabe-le eigenaar van het grootste stel plat-voeten sinds Lodewyck XIV, bestuurder van tweedehandswagens, Lord of Schamper, mijn groet.

  Ondergetekende, nog steeds uw trouwe slaaf en dienaar, hoopt dat het trieste nieuws dat nu zal volgen, uwe knokerige enkelheid, niet al te zeer zal vertoor-nen.

  B O E K E N S T R O N KBesparingen. Ze treffen elkeen. Ze treffen ook de universitaire biblio-theken onze centrale bibliotheek, onze seminarie- en faculteitsbiblio-theken. De vraag omtrent het oppor-tuun zijn van dergelijke maatre-gelen is nog nauwelijks aan de or-de. Ze is nochtans niet zonder be-lang. De universiteiten leveren de kaderleden en onderzoekers van morgen. Zou het niet verstandiger zijn wat meer te investeren in grijze hersenstof i.p.v. te kna-gen aan de toekomst? Ter illustra-tie een voorbeeld uit de periode 1978- begin 1983.-De bibliotheek is genoodzaakt een groot aantal dure en zeer dure tijdschriften op te zeggen. Een te beperkt bud-get, hoge prijzen, dure dollar en pond, alles te samen een trieste situatie. Terwijl de niet geringe prestaties van de wetenschap in de U.S.A. de aankoop van de duur-ste tijdschriften toch rechtvaar d igt o

  Laten we even teruggaan in de tijd en de evolutie van de besparingen nagaan.

  In 1981 kwam de grote klap. Het budget werd met 20% ingekrompen. Bovendien, we hebben er reeds mel-ding van gemaakt, stegen de prij-zen van boeken en tijdschriften buitengewoon in die periode. Voor wetenschappelijke tijdschriften bedroeg de stijging 20 a 30%. Men heeft toen meteen de dubbele abon-nementen (overlapning van verschil-lende faculteiten) afgeschaft. Er werd een handig "doorgeefsysteem" opgezet om iedereen de kans te ge ven het tijdschrift in te kijken.

  De besparingen van 1982 gingen nog verder. Hier zijn, "vooral in de wetenschappen, dingen gesneuveld die niet hadden mogen sneuvelen ", aldus de hoofdbibliothekaris van de Centrale Bibliotheek, Prof. Dr. A. Van den Brande.

  Zo belanden we in het jaar 1983.Na heel wat pleiten, werd het bud-get eindelijk aangepast. Een de'l van de opgelopen schade kon worden hersteld.

  1984 bracht nog een aanpassing van de werkingstoelage Gelukkig, want de prijzen wachtten niet.

  Ook in 1985 stegen de prijzen, voor de tijdschriften met zowat 15%.Toch kwamen er niet meer centen. Resultaat? Het terugvallen van de aankopen voor boeken tot J, van een 3000-tal in 1984 tot zowat 1500 in 1985.

  Voor het huidig jaar zal opnieuw een aanpassing van de middelen nodig zijn, niet omdat er weer eens een spectaculaire stijging van de boekenprijzen te verwach-ten valt-sommigen houden het op 5%- maar om opgelopen achterstand in te halen.

  In het kader van de besparingen pleit hoofdbibliothekaris Van den Brande voor een nog betere co-rdinatie tussen de diverse dien-sten.

  Tot daar de aankoop-problematiek. Maar een v el nijpender probleem wordt het personnelstekort. Sinds 1975 werd geen enkel weggevallen

  personeelslid meer vei vangen 1 een daling met 20%. Voor het ogenblik zijn er 22 op te vullen plaatsen, en verwacht wordt dat er tegen 1989, het jaar dat de maatregel afloopt, nog 6 a 7 betrekkingen verdwijnen.

  Oorspronkelijk kon het dalend aan-tal personeelsleden nog opgevang-en worden door een reorganisatie,

  een betere taakverdeling . Men kan dit niet blijven doen. Het kritisch niveau is bereikt. Sommige facul-teitsbibliotheken -rechtstreeks af-hankelijk van de Centrale Biblio- zijn van tijd tot tijd om beurten een halve dag open.

  Deze toestanden kunnen niet blij-ven duren. Als er niet gauw een oplossing komt zal men nog verpicht zijn de hele zaak te sluiten. Dan nog de musea dicht en de treinen afschaffen en er is niemand die nog verlies doet. En dan ng be-weren dat journalisten zwartkijkers zijn.

  H.B.

  Ondergetekende, uwe flaporigheid, is na-melijk de laatste vier dagen veroordeeld geweest tot eenzame opsluiting tussen de

  lakens. De gden van de griep, de angine en de druipneus hebben mij zwaar ge-straft. Met als gevolg, uwe behaarde bil- lenheid, dat ondertekenende niet in staat is geweest om het interview van Paul Goos-sens uit te schrijven. Een zware nalatig-heid, inderdaad, maar ik beroep mij op 0- vermacht. Wel heb ik nog een GeHakt in el-kaar geflanst maar dat hoef je voor mij nog niet eens te publiceren, ik verdien niet beter.

  Als klap op de vuurpijl, uwe puisterige voorhoofdheid, zal ik bovendien vandaag niet kunnen afkomen. Hopelijk, uwe ge-plombeerde snijtand, vindt U in uw grote hart de nodige goedheid om mij vergiffe-nis te schenken. Ik beloof U dat ik nooit meer ziek zal worden.

  Voor eeuwig de jouwe,GeHa

  SCHAMPER is het officile pluralistische informatieblad voor de studenten van de Rijksuniversiteit Gent. De redaktie be-staat uit vrijwilligers en komt samen iedere vrijdag om 13.00 uur en iedere maandag om 20.30 uur in De Brug, Sint- Pietersnieuwstraat 45, derde verdieping.

  Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek en bij ernstige motivering laten wij uw naam weg.

  Schamper wordt gecontroleerd door de re- daktieraad die bestaat uit 2 leden van de redaktie, 2 leden van GSR en de ver-antwoordelijke uitgever-voorzitter, lid van de redaktie.

  Hoofdredaktie : Peter Hostens

  Verantw. Uitg. : Geert Huysman

  Redaktie : Hilde Blondeel, Dominic Per-

  try, Wim Tessier, Rudi Moreels, Inge

  Verbeke, Ludwig Apers, Frank Colman,

  Klaus Van Isacker, Wim Cooremans, Pat-

  rick Defreyne, Jan Du Chau, Ann Gee-

  raert, Geert Joris

  Redaktieraad :

  Vz : Geert Huysman

  Secr. : Patrick Defreyne

  Leden : Ann Geeraert Tom Hemelaer

  Peter Hoster''

  Advertentiedienst : SCHAMPER-REKLAME St. Pietersnieuw- straat 45 9000 GENT

  M O O R D T U IGMordicus, de kritische werkgroep geneeskunde, krijgt, zoals alle werkgroepen die erkend zijn door de GSR - waarvan de trouwe Schamperlezer alles afweet - geld. En dat geld moet op, dus besloten de mensen van Mordicus een Nobelprijswinnaar in huis te halen om 'n debat op te zet-ten. Toen ik persoonlijk m'n broek-je versleet op de lagere-school- banken, vertelden de plaatselij-ke nonnen met 'n van ontroering trillende stem lange verhalen over Pater Pi re, tot 1985 de eni-ge Belg die 'n Nobelprijs voor de vrede in de wacht had kunnen slepen. In 1985 werd deze prijs toegekend aan .IPPNW, Interna-tional Physicians for the Pre- vention of War. En Jef De Loof is de voorzitter van de Belgi-sche afdeling van deze organi-satie: Artsen tegen Atoomwapens.De Loof moet z'n onderscheiding dus wel delen met enkele duizen-den artsen, verspreid over de

  aardbol die hen zo lief is.Ik hoop uit de grond van m'n hart dat de hedendaagse leraren de computer es 'n minuutje opzij zullen schuiven om ook hieraan enige aandacht te schenken. Desnoods zonder trilling in hun stem.

  Om te debatteren moet je minstens met twee zijn dachten de Mordici en ze contacteerden PVV-jongeren- voorzitter Nolf, Luitenant-Ko- lonel Thijsbaert en Kruithof, professor ethiek en andere Blan- dijnismen aan de RUG. Siegfried Bracke, BRT-journalist, werd in-gehuurd om het geheel aan elkaar te breien en men had wat men noemt een mooie affiche, 'n Uur voor de aftrap werd de affiche echter iets minder mooi: Kruithof liet het afweten. Niet omwille van de verplaatsingsonkosten maar omdat ie "geveld was door 'n buikvirus". Hoewel het geheel

  vervolg op p. 3

 • WE LOVE YOUNICLOTASAan SCHAMPER (of is het SLAMPAMPER ?) Inzake uw wanpublicatie en dan meer spe-cifiek met nummer 219 in gedachten.Ik hoop dat U eindelijk eens zult be-grijpen (of beter : "primair inzien", want in uw gedachtengang is alles pri-mitief en niet voor enige menselijke lo-gica vatbaar) dat er niet alleen kort-zichtige, 1 inks-gezinde en massa-geb'ri- enteerde studenten rondlopen in de audi-toria van de universiteit. Of misschien wist U dat al en deed er zo'n frustratie van op dat er in dat "Blad van papier" van U enkel idealistische zever van hoogdravend niveau te bekijken valt. Be-kijken, ja, want lezen is het niet (meer) waard, pluralisme lijkt U onbekend (zelfs al draagt U dit figuratief in het vaan-del), meer nog, zelfs verdraagzaamheid tot anders-denkenden zit er niet meer in!Iedereen kent de symptomen van het soort socialistische visie zoals uw getaleer-de destructieve ideologie : ze breekt al-les af wat niet perfect in hun eigen lijn ligt, maar biedt geen enkel, ik zeg geen enkel, concreet alternatief. Slogan- matig gebruik in de trend van : "Parijs- Dakar oog in oog met de ocharmetoch klei-ne negertjes", om er maar n te noemen, lijkt me erg kleinzielig en getuigt van een erg weinig objectieve beschouwing. Zelfs al ontkent U dat in mooie bewoor-dingen (nietwaar GeHa ?), U speelt zker in op het sentiment van uw lezers door ten eerste feiten uit hun totale kon- text te trekken, ten tweede : allerlei kul aan elkaar te lijmen met stoer taal-gebruik) door vooral een diepe persoon-lijke seksuele frustratie de bovenhand te laten vieren. Het verwondert me ten zeerste dat op de frontpagina zo'n laag- bij-de-gronds woordgebruik aan bod komt, om dan op de laatste bladzijde in alle pracht en glorie met schijnbare vastbera-denheid een film als 'The Afterman' tot de grond af te breken,