Rph kssr tmk

22
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran

description

Contoh Format Penulisan RPH KSSR TMK Tahun 4 yang dibengkelkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)

Transcript of Rph kssr tmk

Page 1: Rph kssr tmk

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia

Page 2: Rph kssr tmk

Taklimat

Mentor Mantee

Bengkel

Persembahan tugasan

Kaedah

Di akhir kursus :•Menghasilkan Contoh RPH•Pengumpulan bahan

2

KAEDAH

Page 3: Rph kssr tmk
Page 4: Rph kssr tmk

SPI B

il. 3

/199

9 SP

I Bil.

3/1

999

Page 5: Rph kssr tmk

SPI B

il. 3

/199

9 SP

I Bil.

3/1

999

Page 6: Rph kssr tmk
Page 7: Rph kssr tmk

Mata Pelajaran, Kelas& Bil. Murid:

Tema /Topik/Modul:

Masa: Waktu (minit)

Standard Pembelajaran:  1.1 Menyatakan maksud komputer1.2 Mengenal dan menyenaraikan jenis komputer

Objektif Pembelajaran: Di akhir pembelajaran murid boleh menyatakan maksud komputer dengan jelas

Aktiviti P&P: 1. 2. 3. 4. 5.

EMK: Kreativiti & Inovasi, Keusahawanan dan TMK (elemen EMK yg diberi penekanan) serta Bahasa, Sains & Teknologi, Patriotisme, Pend. Alam Sekitar dan Nilai Murni (elemen EMK sedia ada)

Bahan Bantu Belajar:

Penilaian P&P: Menyatakan maksud komputer dengan jelas (Lisan) dan B1D1E1

Refleksi: i. Nyatakan bil. murid yg capai & tidak capai objektif p&pii. Tindakan susulan (pemulihan/pengukuhan & pengayaan)

Page 8: Rph kssr tmk

Cart

a Al

ir Ca

rta

Alir

Pela

ksan

aan

PdP

Pela

ksan

aan

PdP

Akses Internet

Ok ?

Merujuk DSP

Merujuk DSK

Menulis RPH

Key In Kuasai atau

Tidak Kuasai?

Melaksanakan PdP

Ya

Tidak

Melaksana Penilaian

Lancar SPPBS

Refleksi

Tidak

YaTindakan Susulan

Isi Borang Transit

Mula

Tamat

Page 9: Rph kssr tmk
Page 10: Rph kssr tmk

Hasrat PendidikanMurid yang seimbang dari Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani segi intelek, rohani, jasmani dan emosidan emosi

Murid yang seimbang dari Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani segi intelek, rohani, jasmani dan emosidan emosi

Warga Negara Bertanggungjawab Warga Negara Bertanggungjawab

Global PlayerGlobal Player Pekerja Berilmu Pekerja Berilmu

• Berilmu Pengetahuan• Berketrampilan• Percaya kepada Tuhan• Berakhlak Mulia• Berkeyakinan•Murid yang Berdikari

• Berbudi• Bersatu padu• Patriotik• Adil• Penyayang• Berbakti

• Inovatif• Kreatif• Dahagakan Ilmu• Menguasai

Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi

• Pencipta Teknologi

• Belajar Sepanjang Hayat

• Daya Saing• Daya Tahan• Kemahiran

Berkomunikasi

• Jati Diri

TERAS PEMBANGUNAN TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUMKURIKULUM

• Falsafah Pendidikan Kebangsaan

• Dasar Pendidikan Kebangsaan

• Wawasan 2020• Rangka Rancangan

Jangka Panjang• Cabaran Abad Ke-21• Model Baru Ekonomi

(MBE)• Teori Pembelajaran• 4 Pillars of Education

(UNESCO)• Sumber ilmu yang

muktabar

Page 11: Rph kssr tmk

Elemen Merentas Kurikulum

Page 12: Rph kssr tmk

Pekerja Berilmu•Inovatif•Kreatif•Dahagakan Ilmu•Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi•Pencipta Teknologi•Belajar Sepanjang Hayat

Pekerja Berilmu•Inovatif•Kreatif•Dahagakan Ilmu•Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi•Pencipta Teknologi•Belajar Sepanjang Hayat

Program i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

Page 13: Rph kssr tmk

i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

• MENGGUNAKAN MINDA UNTUK MELAHIRKAN IDEA-IDEA YANG BERNAS, MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH

Page 14: Rph kssr tmk

i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

Tuju

anTu

juan

Page 15: Rph kssr tmk

i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

Peta

Pem

ikira

nPe

ta P

emik

iran

Page 16: Rph kssr tmk

Soalan Proses pemikiran Peta pemikiran (gambar peta)

Bagaimanakah anda mendefinisikan benda atau idea ini?Apakah konteksnya?Apakah rujukan kamu?

Mendefinisikan mengikut konteks

Bagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah kata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini?

Menerangkan kualiti

Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana satu yang akan kamu pilihi?Kenapa?

Membanding beza

Apakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan tentang informasi ini?

Membuat pengelasan

Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek fizikal ini?

Hubungan bahagian-seluruh

Apakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwa yang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya?

Urutan

Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya? Apakah yang mungkin berlaku?

Sebab dan kesan

Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung)

asas

Page 17: Rph kssr tmk

Perkara yang perlu difikirkan semasa merangka PdP …

1. Model Rekabentuk Instruksional

2. Teori Pembelajaran

3. Gaya Pembelajaran

4. Pelbagai Kecerdasan (MI)

Page 18: Rph kssr tmk

Perkara yang perlu difikirkan semasa merangka PdP…

Model DID

sumber: Teaching and Learning with Technology (Allyn and Bacon 2005)

Page 19: Rph kssr tmk

StrategiElemen Merentas Kurikulum Elemen KBaT (Peta Minda i-THINK)Elemen Didik HiburElemen KecindanElemen Pentaksiran (Instrumen)Bahan Sokongan (Modul, BBB)

Perkara yang perlu difikirkan semasa merangka RPH dan PdP…

Page 20: Rph kssr tmk

Tugasan

Kumpulan No Ganjil Kumpulan No Genap

-Dunia Komputer -Eksplorasi Multimedia

1. Hasilkan RPH mengikut format yang telah disediakan

2. Pembentangan hasil bengkel

BBB Wajib:-Slaid Multimedia Interaktif Tak Linear

Page 21: Rph kssr tmk
Page 22: Rph kssr tmk

Terima kasih.Terima kasih.@@Sh Faridah Sy KhalidSh Faridah Sy Khalid