RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A ENERGY... energy generation from renewable sources, which created the

download RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A ENERGY... energy generation from renewable sources, which created the

of 15

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A ENERGY... energy generation from renewable sources, which created the

 • ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE

  ISSN 2083-3725 Volume 13, No. 2, 2020

  ECREG STUDIES Vol. 13, No. 2, 2020

  www.ers.edu.pl PDF OPEN ACCESS

  eISSN 2451-182X

  184

  Authors’ contribution/ Wkład autorów: A. Study design/

  Zaplanowanie badań B. Data collection/

  Zebranie danych C. Statistical analysis/

  Analiza statystyczna D. Data interpretation/

  Interpretacja danych/ E. Manuscript preparation/

  Przygotowanie tekstu F. Literature search/

  Opracowanie piśmiennictwa

  G. Funds collection/ Pozyskanie funduszy

  ORIGINAL ARTICLE

  JEL code: D24, H76, Q41, Q42, R53

  Submitted: March 2020

  Accepted: April 2020 Tables: 5 Figures: 1 References: 40

  ORYGINALNY ARTYKUŁ NAUKOWY

  Klasyfikacja JEL: D24, H76, Q41, Q42, R53

  Zgłoszony: marzec 2020

  Zaakceptowany: kwiecień 2020 Tabele: 5 Rysunki: 1 Literatura: 40

  RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR PERIPHERAL AREAS

  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ROZWOJOWĄ OBSZARÓW PERYFERYJNYCH

  Piotr Gradziuk1(A, B, D), Barbara Gradziuk2(C, E, F)

  1Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Poland Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska

  2University of Life Sciences in Lublin, Poland Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

  Gradziuk, P., Gradziuk, B. (2020). Renewable energy sources as a development opportunity for peripheral areas/ Odnawialne źródła energii szansą rozwojową obszarów peryferyjnych. Economic and Regional Studies, 13(2), p. 184-198. https://doi.org/10.2478/ers-2020-0013

  Summary Subject and purpose of work: The subject of this analysis and evaluation is the use of renewable energy sources in Poland, particularly in the Lubelskie Voivodeship, as a peripheral region. The purpose of this paper is to identify the role and evaluate the scale and effects of using renewable energy sources (RES), as well as the availability and absorption of financial resources for RES promotion. Materials and methods: The data were obtained from the Office of the Ruda-Huta Commune, the Regional Operational Programme Department of the Marshal Office of the Lubelskie Voivodeship in Lublin and the Department of European Funds of the Ministry of Energy, as well as Statistics Poland (GUS) and the literature on the subject. Results: In Poland the proportion of energy from renewable sources to the total primary energy generated increased in 2012-2018 from 11.73% to 14.46%. A new phenomenon, which has been highly significant for the development of this sector, is the use of innovative, small-scale technologies of energy generation from renewable sources, which created the foundations for the growth of a citizens’ energy sector, based on the initiative of the citizens and their communities. The use of RES contributes to reduced expenditures on the purchase of energy carriers and constitutes an effective method of implementing plans for developing a low-carbon economy and reducing low-stack emissions. Conclusions: The continuing disparities between the regions point to the need for active structural intervention to maintain economic, social and territorial cohesion, particularly in areas which are considered peripheral and have a very low GDP per capita. One of the preferred directions should be to support the use of RES.

  Keywords: renewable energy sources, Lubelskie Voivodeship, GDP per capita, peripheral areas

  Streszczenie Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem analizy i oceny jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, jako regionu peryferyjnego. Celem pracy jest rozpoznanie roli oraz ocena skali i efektów wykorzystania OZE, a także dostępności i absorpcji środków finansowych na ich promocję. Materiały i metody: Źródłem danych były informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Ruda Huta, Departa- mentach Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii, a także Główny Urząd Statystyczny i lite- ratura problemu. Wyniki: W Polsce udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do pozyskanej energii pierwot- nej ogółem w latach 2012-2018 zwiększył się z 11,73% do 14.46%. Nowym zjawiskiem, które miało bardzo duże znaczenie dla rozwoju tego sektora jest wykorzystanie innowacyjnych, małoskalowych, technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, które dały podstawy do rozwoju obywatel- skiej wizji energetyki, bazującej na inicjatywie obywateli i ich wspólnot. wykorzystanie OZE przyczynia

  Address for correspondence/ Adres korespondencyjny: Dr Piotr Gradziuk (ORCID 0000-0003-0825-6281), Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictw, Zakład Modelowania Ekonomicznego, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Poland; e-mail: pgradziuk@irwirpan.waw.pl; Dr Barbara Gradziuk (ORCID 0000-0002-6920-0604), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: barbara.gradziuk@up.lublin.pl Journal indexed in/ Czasopismo indeksowane w: AgEcon Search; AGRO; Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell's Whitelist; CNKI Scholar; CNPIEC – cnpLINKer; EBSCO- CEEAS; EBSCO Discovery Service; EuroPub; Google Scholar; Index Copernicus ICV 2017-2018: 100,00; J-Gate; KESLI-NDSL; MyScienceWork; Naver Academic; Naviga (Softweco); POL-index; Polish Ministry of Science and Higher Education 2015-2018: 9 points; Primo Central; QOAM; ReadCube; Semantic Scholar; Summon (ProQuest); TDNet; WanFang Data; WorldCat. Copyright: © Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk. All articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.

 • 185

  się do zmniejszania wydatków na zakup nośników energii oraz jest skuteczną metodą realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej i ograniczania niskiej emisji. Wnioski: Utrzymujące się dysproporcje między regionami wskazują na konieczność aktywnej interwencji strukturalnej służącej spój- ności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, szczególnie na obszarach uznanych za peryferyjne i bardzo niskim poziomie PKB per capita. Jednym z preferowanych kierunków winno być wsparcie rozwoju wykorzystania OZE.

  Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, województwo lubelskie, PKB per capita, obszary peryferyjne

  Introduction

  Socio-economic growth processes involve spatial inequality, which is connected to the historical circumstances and the availability and quality of natural resources, as well as human, social, cultural and economic capital. This results in polarisation into core and peripheral areas. According to J. Friedman (1974), peripheries are regions of stagnation or slow growth, which is dependent on the core areas. However, due to the ambiguity and complexity of this phenomenon, a large number of other criteria of peripherality also exist. It is usually assumed that peripherality is determined by such features as weak transport and communication infrastructure, lack of access to modern modes of transport and high costs of access to other regions (Rykiel, 1991, Wójcik, 2011, Zarębski, 2012).. A. Miszczuk (2013), in addition to geographical and transport conditions, also identifies historical-geopolitical, economic, socio-demographic, cultural, political-administrative and spatial factors. Peripheral areas are often characterised by low technical infrastructure quality, not only in transport (Pięcek, 2002), high emigration rates, especially among women (Leibert et al. 2015) and institutional weakness (Tödtling & Trippl, 2005). All these aspects of peripherality are usually interconnected to a varying degree, leading to negative feedbacks. These aspects are usually referred to using deprecatory language which carries negative connotations, such as backwardness, underdevelopment and hostility towards innovation (Görmar, Lang, 2019), “causing problems” or requiring “strategic intervention” (Nurzyńska 2016). In the literature, peripheral areas are also called problematic, conflict, depressed, difficult, backward, production reserve, economically retarded, challenged or simply underdeveloped (Śleszyński et al., 2017). The reasons for this state of affairs are ascribed both to the circumstances of the peripheral areas and to the ways in which their internal potential is created and managed.

  This article was inspired by the statement contained in the preamble to Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, that increasing the use of RES “has a fundamental part to play in promoting the security of energy supply, sustainable energy at affordable prices, technological development and innovation as well as technological and industrial leadership while providing environmental, social and health benefits as well as major opportunities for employment and regional development, especially in rural and isolated areas, in regions or territories with low population density or undergoing partial deindustrialisation.” The authors’ interest was especially sparked by the expressions referring to peripheral areas.

  Wstęp