Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

download Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

of 24

Transcript of Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  1/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  1

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASA

  PENGISIAN

  KURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 1

  ARAS 1

  Tema:

  Keluarga

  Tajuk:

  Keluarga Li Ying

  Hormati Keluarga

  Tanggungjawab

  Kunjungan Datukdan Nenek

  1.1

  i

  2.1

  i

  3.1

  i

  ii

  5.1

  iii

  Mendengar & Bertutur

  Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yangsesuai.

  Aras 1Menyatakan butiran maklumat asas diri.

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 1Menamakan dan menyebut ciri-ciri benda maujud dengan perkataan danayat yang betul serta sebutan yang jelas.

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara tau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras

  bahasa yang sesuai.

  Aras 1Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikanmaklumat.Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yangbetul dan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 1Membunyikan suku kata terbuka.Membunyikan suku kata tertutup.

  Tatabahasa :kata nama amkata ganti namakata kerjaayat perintah

  Kosa Kata :sulung

  bongsutahniahMenyusunbelanjaasingkangaram

  Sebutan danIntonasisebutan

  perkataan

  Ilmu:MoralMatematik

  Nilai:hormat-

  menghormatikasih sayangbersopan-santun

  KBT:KB memadankan

  TKPVerbalLinguistikLogikMatematik

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk FokusUtama dan Fokus

  Sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Membina ayat

  berdasarkanperkataan/gambar.

  Padanan frasadengan frasa/gambar denganayat.

  Membetulkankesalahan ejaandalam ayat.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  2/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  2

  6.1

  i

  7.1

  iii

  8.1

  iiiiii

  Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 1Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan perkataan yang didengar.

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.

  Aras 1Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan.Menyatakan isi kandungan teks secara keseluruhan.

  Menulis

  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 1Menulis perkataan suku kata terbuka.Menulis perkataan suku kata tertutup.Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yangkemas.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  3/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  3

  UNITTEMATAJUKARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 2

  ARAS 1

  Tema:

  Alam SekelilingKita

  Tajuk:

  Kenali Saya

  Pemandangan diKampung

  MariMenyanyi (apa)

  Pemandangan diBandar

  Siapa Saya

  2.1

  i

  3.1

  i

  ii

  4.1

  iii

  5.1

  iiiiii

  Mendengar & Bertutur

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 1Menamakan dan menyebut ciri-ciri benda maujud dengan perkataan danayat yang betul serta sebutan yang jelas.

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan larasbahasa yang sesuai.

  Aras 1Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai uuntuk menyampaikan

  maklumat.Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.

  Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkarasecara terperinci, tepat dan tersusun.

  Aras 1Mendengar dan memahami pandangan yang disampaikan oleh rakan.Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yangbetul dan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 1Membunyikan suku kata terbuka.Membunyikan suku kata tertutup.Membaca ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yangkemas.

  Tatabahasa:suku katakata nama am

  Kosa Kata:pentaslembingsongkokengselanggurpetaiskutersawahkandangmencedok

  syilingskrunyamukbalaisalaisunyi

  Sebutan danIntonasisebutan

  perkataan danayat

  Ilmu:Sains

  Nilai:bersyukurmenghormati

  KBT:KBmemadanmenjana ideamembuatkesimpulan

  BCBbacaanluncuran

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokussampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Melengkapkanayat berdasarkangambar/perkataan

  Membina soalanberdasarkangambar.

  Meletakkan tanda

  baca - hurufbesar dannokhtah dalamayat.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  4/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  4

  6.1

  i

  8.1

  iiiiii

  9.1

  i

  Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 2Merujuk kamus bergambar untuk memahami makna sesuatu perkataan.

  Menulis

  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 1

  Menulis perkataan suku kata terbuka.Menulis perkataan suku kata tertutup.Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yangkemas.

  Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 1Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  5/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  5

  UNITTEMA

  TAJUKARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN

  (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEMBAHASA PENGISIANKURIKULUM CATATAN

  UNIT 3

  ARAS 2

  Tema:

  SekolahWawasan

  Tajuk:

  Saya diSekolah

  Kelas Saya

  Saya SayangSemua

  Sahabat Saya

  KantinSekolah Saya

  1.1

  i

  4.1

  iii

  i

  5.2

  iii

  6.1

  i

  7.1

  i

  Mendengar & Bertutur

  Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

  Aras 2Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut

  situasi.

  Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkarasecara terperinci, tepat dan tersusun.

  Aras 1Mendengar dan memahami pandangan yang disampaikan oleh rakan.Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.

  Aras 2Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan.

  Membaca

  Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betuldan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Aras 2Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan dan intonasi yangbetul.Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

  Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Aras 2Merujuk kamus bergambar untuk memahami makna sesuatu perkataan.

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.Aras 2Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca.

  Tatabahasa:kata gantinamakata panggilankata adjektifkata hubungkata tanya

  ayat tunggalkata kerja

  Kosa Kata:pembantutadbirlazatmodenkomputer ribamengunyahmahirmakmaltumpangperhimpunan

  Sebutan danIntonasi

  Ilmu:Kemasyarakatan

  Nilai:hormat-menghormati

  peramah

  KBT:KBmelabelmenjana ideamenyusunatur

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokus

  utama dan Fokussampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Membina ayatmenggunakan:kata ganti nama,kata panggilan,kata adjektif,kata hubung,kata tanyakata kerja

  Membinakarangan pendekyangmengandungisekurang-kurangnya 4 ayattunggal

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  6/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  6

  ii

  10.1

  i

  Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

  Menulis

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yangmudah,menarik dan bermakna.

  Aras 2Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  7/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  7

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 4

  ARAS 2

  Tema:

  MatematikDalam

  Kehidupan

  Tajuk:

  TempatTinggal

  Mari keRumahSaya

  Jarak danMasa

  Hari DalamSeminggu

  Bentuk

  1.1

  iii

  2.1

  i

  i

  5.1

  i

  i

  ii

  7.1

  iii

  Mendengar & Bertutur

  Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharianmenggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

  Aras 3Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai.Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan

  dalam perbualan.

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 2Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayatyang betul

  Aras 3

  Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan.

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betuldan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 2Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

  Aras 3Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengansebutan dan intonasi yang betul.Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat.

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.Aras 2Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca.Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

  Tatabahasa:kata namakhaskata kerjafrasa sendinamaayat Tunggal

  Kosa Kata:berkunjungteresbelokkilometerdestinasisegiempatsegitigaragbibujur

  handaljarakbuah tangangeraiskrappipih

  Sebutan danIntonasisebutan ayat

  tunggal

  Ilmu:PJKKajianTempatanMetematik

  Nilai:kasih sayangmenepatimasa

  KBT:KBmengkelasmencirikan

  TKPvisual ruang

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokus

  sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Membina ayattunggal/majmukberdasarkan

  gambar/perkataan

  Melengkapkanayat denganperkataan yangsesuai.

  Melengkapkankarangan dengan

  perkataan yangsesuai.

  Menulissekurang-kurangnya limaayat berdasarkangambar.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  8/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  8

  8.1

  i

  9.1

  i

  10.1

  i

  Menulis

  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 2Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

  Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 3

  Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tandabaca yang betul.

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

  Aras 2Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

  Menulis imlakayat-ayat mudah.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  9/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  9

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 5

  ARAS 3

  Tema:

  KebersihanAmalan Kita

  Tajuk:

  MenjagaKebersihan

  Kasut YangBersih

  Menjaga

  Basikal

  1.1

  iii

  3.1

  i

  5.1

  i

  5.2

  i

  ii

  Mendengar & Bertutur

  Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharianmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

  Aras 3Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai.Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan

  dalam perbualan.

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasayang sesuai.

  Aras 3Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betuldan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengansebutan dan intonasi yang betul.

  Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betuldan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yangbetul.Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

  Tatabahasa:kata adjektifkata kerjaayat perintahayat majmuk

  Kosa Kata:pam tandas

  merebakhabukmengayuhpemegangrantaimenjemurkumankudisminyakteduh

  berkarat

  Sebutan danIntonasimelafazkandialog denganbetul.

  Ilmu:PendidikanMoralPJK

  Nilai:menjagakebersihan

  KBT:KBmemadankanmenjana idea

  BCBmendengardenganberkesan

  KONTEKSTUALmenghubungkait

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokussampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Membina ayat-ayat dengan

  menggunakanrajah tukar ganti

  Membina ayattunggal/majmuk

  Membinakaranganautobiografi yang

  mengandungisekurang-kurangnya 5 ayat: Aku SebuahBasikal/ AkuSepasang Kasut

  Menyusun ayatmengikut turutan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  10/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  10

  8.1

  i

  10.1

  i

  Menulis

  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 3Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yangbermakna.

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

  Aras 3

  Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  11/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  11

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 6

  ARAS 2

  Tema:

  Kesihatan

  Tajuk:

  MenjagaKesihatan

  SukanBerbasikal

  Buah-buahanTempatan

  Musim buah -buahan

  Air Minuman

  2.1

  i

  3.1

  ii

  4.1

  iii

  5.1

  i

  7.1

  Mendengar & Bertutur

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 2Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayatyang betul.

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasayang sesuai.

  Aras 2Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan.

  Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkarasecara terperinci, tepat dan tersusun.

  Aras 1Mendengar dan memahami pandangan yang disampaikan oleh rakan.Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betuldan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengansebutan dan intonasi yang betul.

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.

  Tatabahasa:kata adjektifkata kerjaayat tunggalayat majmuk

  Kosa Kata:mendaki

  berjogingbahan kumuhcergastumbesaranoksigenpeluhwapstadiumvelodrom,zat

  pelawaskhasiat

  Sebutan danIntonasi

  Ilmu:PJKKajianTempatan

  Nilai:menjaga

  kebersihan

  KBT:KBmenyusunaturmengelaskan

  KONTEKSTUAL

  menghubungkait

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokus

  sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Memadankanfrasa denganfrasa/ ayat

  dengan gambar

  Melengkapkankarangan pendekdenganperkataan/frasayang sesuai.

  Meletakkantanda baca : , ?

  dan huruf besarpada ayat.

  Memadankansoalan denganpenyataan yangsesuai.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  12/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  12

  i

  ii

  8.1

  i

  9.1

  i

  10.1

  i

  Aras 2Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca.

  Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

  Menulis

  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 3Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yangbermakna.

  Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 1Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan.

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

  Aras 2Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  13/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  13

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 7

  ARAS 2

  Tema:

  KenaliHaiwan

  Tajuk:

  Melawat keZoo

  AyamPeliharaanSaya

  Anak Ayam

  PerlakuanHaiwan

  Sifat-sifatHaiwan

  Ayam Jantan

  2.1

  i

  ii

  3.1

  i

  5.1

  i

  5.2

  iii

  6.1

  Mendengar & Bertutur

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 2Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayatyang betul.

  Aras 3Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan.

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasayang sesuai.

  Aras 3Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betuldan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengansebutan dan intonasi yang betul.

  Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul

  dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yangbetul.

  Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

  Tatabahasa:kata nama amayat tunggal

  Kosa Kata:berkepakmendesis

  bersisikmengebohcakarkandungdedaksiripsusuhberkicaumengiaumengembek

  senjameragutakuariumbulu pelepah

  Sebutan danIntonasisebutanperkataan danayat

  Simpulanbahasa.

  Ilmu:KajianTempatanSains

  Nilai:menghargai,prihatin,

  menyayangi

  KBT:KBMenyusunmengikutkeutamaan,mencirikan,menjanaidea.

  TKPNaturalis

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokus

  sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Melengkapkanayat denganSimpulan

  Bahasa yangsesuai.

  Menulis ejaanperkataan-perkataan dariteks yang dibaca.

  Membetulkankesalahan ejaan

  dalam petikan.

  Melengkapkankarangan denganfrasa yangsesuai.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  14/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  14

  i

  8.1

  i

  9.1

  i

  Aras 2Merujuk kamus bergambar untuk memahami makna sesuatu perkataan.

  Menulis

  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 2Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

  Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 3Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tandabaca yang betul.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  15/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  15

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 8

  ARAS 3

  Tema:

  Sains danKita

  Tajuk:

  Ciptaan Sains

  Cuaca

  Siang danMalam

  DeriaManusia

  2.1

  i

  4.1

  i

  5.1

  i

  6.1

  i

  7.1

  i

  Mendengar & Bertutur

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 2Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayatyang betul.

  Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkarasecara terperinci, tepat dan tersusun.

  Aras 2Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan.

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul

  dan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengansebutan dan intonasi yang betul.

  Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 3

  Merujuk kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untukmencari makna

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.

  Aras 3Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.

  Tatabahasa:kata nama amkata adjektifkata kerjaayat tunggal

  Kosa Kata:ampaian

  menjemursidaicahayaterbitterbenammemantulkanmasammasincuacarenyai-renyai

  memancarkansuisderiapamerenmendungributhinggapkelopakpetir

  Sebutan danIntonasiSebutanperkataan danayat.

  Ilmu:KajianTempatanSains &Teknologi

  Nilai:menghargai

  menghormati

  KBT:KBmenilai,membuatkeputusan

  TKPNaturalis

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokus

  sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Membina ayattunggal/majmuk.ii. Menyusun

  perkataansupaya menjadiayat yang betul.

  Menyusun ayatmengikut turutan.

  Melengkapkankarangan denganperkataan/frasa

  yang sesuai.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  16/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  16

  9.1

  i

  10.1

  i

  Menulis

  Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

  Aras 3Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tandabaca yang betul.

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

  Aras 2Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  17/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  17

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 9

  ARAS 3

  Tema:

  MematuhiArahan

  Tajuk:

  Lambang

  Tanda-tandaJalan Raya

  1.1

  iii

  2.1

  i

  5.1

  i

  7.1

  i

  8.1

  Mendengar & Bertutur

  Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharianmenggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

  Aras 3Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai.Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan

  dalam perbualan.

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 3Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan.

  Membaca

  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betuldan memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengansebutan dan intonasi yang betul.

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.

  Aras 3Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.

  Menulis

  Tatabahasa:ayat tunggalayat majmuk

  Kosa Kata:lambangawan

  kecemasansirenmangsapenyelamatskrapberhemahcermattandasumberwarga

  ambulans

  Sebutan danIntonasisebutanperkataan danayat

  Ilmu:KajianTempatanSains

  Nilai:berhemahtinggi

  menghormati

  KBT:KBmenilaimenjana idea

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokus

  sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Membina ayattunggal/majmuk.

  Menyusunperkataansupaya menjadiayat yang betul.

  Menyusun ayatmengikut turutan.

  Melengkapkankarangan dengan

  perkataan/frasayang sesuai

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  18/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  18

  iii

  i

  10.1

  i

  Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 1

  Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yang kemas

  Aras 3Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yangbermakna.

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.Aras 3Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  19/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  19

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 10

  ARAS 2

  Tema:

  TeknologiMaklumat

  Tajuk:

  Komputer

  MenjagaKomputer

  E-mel

  2.1

  i

  3.1

  ii

  5.2

  i

  6.1

  i

  7.1

  iii

  Mendengar & Bertutur

  Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.

  Aras 2Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayatyang betul.

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul danlaras bahasa yang sesuai.

  Aras 1Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.

  Membaca

  Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betuldan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 2Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan dan intonasi yangbetul.

  Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 2Merujuk kamus bergambar untuk memahami makna sesuatu perkataan.

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.

  Aras 2Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca.Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

  Tatabahasa:kata nama amayat tunggal

  Kosa Kata:e-melinternetsuis

  monitortetikusmodemdisketpahlawanwawasannaunganlaman web

  Sebutan dan

  Intonasisebutanperkataan danayat

  Sistem Ejaanejaan katapinjaman

  Ilmu:Sains

  Nilai:bekerjasamabersyukurrajin

  berhemah

  KBT:KBmenyenaraikanmenganalisis

  BCBmerujuk

  kamus

  ICTpenerokaanaplikasi

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokussampingan yang

  dipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Melengkapkankarangan denganperkataan/frasayang sesuai

  Membina ayatdaripadaperkataan yangdiberikan.

  MelengkapE-mel yangdisediakandengan

  perkataan yangtelah diberikan.

  Menulis ayatyang sesuaikepada gambar-gambardisediakan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  20/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  20

  10.1

  i

  i

  Menulis

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,

  menarik dan bermakna.

  Aras 1Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan rangsangan untukMembentuk perenggan.

  Aras 2Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

  Menulis E-melmudahdengan

  menggunakanmaklumat yangdisediakan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  21/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  21

  UNITTEMATAJUK

  ARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 11

  ARAS 3

  Tema:

  Malaysiaku

  Tajuk:

  Kami AnakMalaysia

  JalurGemilang

  BulanKemerdekaan

  SambutanHariKemerdekaan

  TokohNegara

  Rentap

  LeftenanAdnan

  3.1

  ii

  4.1

  i

  i

  5.2

  i

  6.1

  i

  Mendengar & Bertutur

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasayang sesuai.

  Aras 1Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.

  Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkarasecara terperinci, tepat dan tersusun.

  Aras 1Mendengar dan memahami pandangan yang disampaikan oleh rakan.

  Aras 2Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan.

  Membaca

  Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betuldan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yangbetul.

  Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

  merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang

  Aras 3Merujuk kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untukmencari makna.

  Tatabahasa:ayat tunggalayat majmukayat penyata

  Kosa Kata:makmur

  tradisionalikrarberbilangkaumharmonikepercayaansemangatberdaulat.

  Sebutan dan

  Intonasisebutanperkataan danayat.

  Sistem Ejaanejaan katadasar dan kataterbitan

  Ilmu:KajianTempatanPendidikanMoral

  Nilai:patriotisme

  KBT:KBmencirikan

  BCBmencatatnota

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokus

  sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Membina ayatdaripadarangkaikata yang

  disediakanmengikutperenggan.

  Menyediakanbuku skrap yanglengkap denganmaklumat darihalperayaan,pakaian,

  makanan dantradisional diMalaysia.

  Melengkapkansilang katadenganperkataan yangtelah dipelajari.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  22/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  22

  7.1

  iii

  10.1

  i

  i

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.

  Aras 2Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca.Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

  Menulis

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

  Aras 2Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

  Aras 3Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

  Menulisbeberapa ayatdarihal BenderaMalaysia.

  Membina ayat-ayat daripadarangkaikata-rangkaikata yangdisediakan

  Menulis ayat-

  ayat denganmenggunakanrangkaikata-rangkaikatadiberikan atastajuk: SambutanHari Kebangsaandi Sekolah Saya.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  23/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  23

  UNITTEMATAJUKARAS

  OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM

  BAHASAPENGISIANKURIKULUM

  CATATAN

  UNIT 12

  ARAS 3

  Tema:

  PulauLangkawi

  Tajuk:

  KualaLumpur IbuNegara

  Bangunanbersejarah diKuala

  Lumpur

  BangunanMercuTanda diKualaLumpur

  PantaiPerkelahan

  Tempat-tempatTerkenal

  Asal-usulGunungKinabalu

  3.1

  ii

  4.1

  ii

  5.2

  i

  ii

  6.1

  i

  Mendengar & Bertutur

  Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasayang sesuai.

  Aras 1Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.

  Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkarasecara terperinci, tepat dan tersusun.

  Aras 2Menyatakan pandangan terhadap sesuatu perkara yang dibualkan.Aras 3Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara.

  Membaca

  Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betuldan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

  Aras 3Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yangbetul.

  Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

  Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang di kaji termasuk maklumat daripada internet.

  Aras 3Merujuk kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untukmencari makna.

  Tatabahasa:kata namakhasayat tungalayat majmukayat penyata

  Kosa Kata:

  pelancongselasihketupatkeroncongjernihcenderamatakubahperakpengunjungsarang

  gemalamercumenarakonkritpelantarpelampung

  Sebutan danIntonasiSebutan

  perkataan danayat

  Sistem EjaanEjaan katadasar dan kataterbitan

  Ilmu:KajianTempatanSains

  Nilai:

  patriotisme

  KBT:KBmenganalisismenjana idea

  Objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.

  Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokus

  sampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.

  PENULISAN

  Menulis ayatdalam perenggandengan

  rangkaikata-rangkaikata yangdisediakan.

  MelengkapkanPuisi: Pantun 2baris denganayat yangsesuai.

  Menulis 2ayat penerangandarihal tempat-tempatpelancongan diKuala Lumpur.

  Menulis jawapankepada soalan-soalan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

  24/24

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU

  24

  7.1

  iii

  10.1

  i

  i

  Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.

  Aras 2Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca.Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

  Menulis

  Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

  Aras 2Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

  Aras 3Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

  kefahamandarhal: MenaraKuala Lumpur.

  Melengkapkankaranganbertajuk: PantaiPerkelahandenganrangkaikata-rangkaikata yangsesuai.

  Menulis ayat-ayat daripadarangkaikatamengikutperengganberdasarkantajuk: Berkelah diTepi Pantai. /Pemandangan diTepi Pantai-/

  Tempat-tempatTerkenal./Gunung Kinabalu