Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

download Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

of 34

Transcript of Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  1/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  2/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  2

  BAHAGIAN C

  1. KoreenayangBerdedikasi

  2. PuteriKoreena

  3. CatatanHarian

  Koreena.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkanmaklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumatdaripada internet.Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan

  yang betul , ejaan dan penggunaan perkataanyang tepat.

  6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu ceritaatau maklumat yang diberikan.Aras 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan

  yang dibaca untuk membuat ramalan.

  7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera danbukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan danmemperkukuhkan minat membaca.Aras 3 (i) Mengenai pasti perkara yang menarik dalam teks

  yang dibaca untuk meningkatan minat membaca.Menulis:8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat

  majmuk.Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan

  peluasan subjek dan predikat.8.5 Mengenai pasti dan menggunakan penanda wacana yang

  sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagisesebuah karangan.Aras 1 (i) Mnegemukakan isi mengikut urutan dengan

  menggunakan penanda wacana yang sesuai.9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada

  bahan yang didengar atau dibaca.Aras 1 (i) Mengenai pasti maklumat yang diperdengarkan

  dan membuat catatan.

  Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakarankerangka.

  Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau

  catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut

  kronologi.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  3/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  4/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  4

  untuk mendapatkan maklumat.

  Menulis:8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat

  majmuk.Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yangkemas.Aras 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan berangkai

  dengan kemas dan cantik.

  9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.Aras 1(i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan

  tanda baca yang betul.Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan

  tanda baca yang betul.Aras 3 (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan

  ejaan dan tanda baca yang betul.9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada

  bahan yang didengar atau dibaca.Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran

  kerangka.9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau

  catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut

  kronologi.11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum

  daripada aspek tema dan persoalan,watak danperwatakan,nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang

  terdapat dalam sesebuah karya sastera.

  Sebutan dan Intonasi:- Laras Syarahan- Laras Pantun- Laras Pengumuman

  belajar

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  5/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  6/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  6

  BAHAGIAN C

  1. PintarMatematik

  2. BengkelPintar Matematik

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul dan lancar serta memahami perkarayang dibaca.Aras 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan

  dan intonasi yang betul.(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks

  yang dibaca.Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.(ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan

  yang dibaca.Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan

  lancar, sebutan dan intonasi yang betul sertagaya yang sesuai.

  Aras 3 (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teksyangdibaca.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yangtersurat dan tersirat.

  Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersiratberdsarkan bahan grafik dan bukan grafik.

  Menulis:8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

  dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

  berdasarkan tajuk.Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Aras 3 (i) Menggunakan pelbagai jenis ragam ayatuntuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  7/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  8/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  8

  BAHAGIAN C

  1. JurugambarMuda

  2. Belum Cuba,Belum Tahu

  3. Catatan

  SeorangJurugambar

  Aras 1 (i) Membaca dan mengenai pasti isi-isi pentingdaripada pelbagai bahan bacaan.

  Aras 2 (i) Membaca dan mengenai pasti idea yangterdapat dalam teks.

  Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yangterdapat dalam teks.

  6..5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkanmaklumat khusus.

  Aras 3 (i) Membaca dan menumpul maklumat secaraimbasan untuk membuat kesimpulan.

  7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayatdan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera danbukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepadapembaca.Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang

  memberikan kesan dengan menyatakan sebab.Menulis:9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada

  bahan yang didengar atau dibaca.Aras 1 (i) Mengenai pasti maklumat yang diperdengarkan

  dan membuat catatan.10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 2 (i) Mengenai pasti dan membetulkan kesilapanpenggunaan kata dan struktruk ayat.

  10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dandibaca.Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan

  untuk membuat ringkasan.Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan

  daripada bahan yang dibaca.

  Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosadalam bentuk perenggan.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarikdalam sesebuah karya.Aras 3 (i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam

  sesebuah karya secara kritis.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  9/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  10/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  10

  6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu ceritaatau maklumat yang diberikan.Aras 1 (ii) Membuat andaian berdasarkan fakta atau

  maklumat yang diperoleh.7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang

  tersurat dan tersirat.Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat

  berdsarkan bahan grafik dan bukan grafik.

  Menulis:9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

  Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dantanda baca yang betul.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Aras 1(i) Mengenai pasti dan membetulkan kesilapan

  ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalamteks.

  11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat

  yang disampaikan oleh pihak lain.Aras 1 (i) Memberikan pandangan terhadap pendapat

  pihak lain tentang sesuatu bahan.Aras 2 (i) Membahaskan pendapat pihak lain tentang

  sesebuah karya secara kreatif dan kritis.Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang

  pendapat yang disampaikan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  11/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  12/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  12

  tersurat dan tersirat.Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu

  perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yangtersurat.

  Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat

  berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat

  dan tersirat berdasaekan bahan grafik.

  Menulis:8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat

  majmuk.Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

  8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhankarangan.

  Aras 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaiandengan format.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuke-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

  Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks

  kepada pelbagai genre.Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi terancang, tertib

  dan kemas dengan menggunakan bahasa yangtepat indah dan menarik.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yangtersurat dan tersirat.Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu

  perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yangtersurat.

  Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat

  berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat

  dan tersirat berdasaekan bahan grafik.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  13/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  13

  Menulis:8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat

  majmuk.Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

  8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhankarangan.

  Aras 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaiandengan format.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuke-mel yang mudah, menarik dan bermakna.Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks

  kepada pelbagai genre.Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi terancang, tertib

  dan kemas dengan menggunakan bahasayang tepat indah dan menarik.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  14/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  15/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  15

  Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yangmemberikan kesan dengan menyatakan sebab.Aras 2(i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks

  prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang

  memberikan kesan dengan mengemukakanalasan.

  Menulis:8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

  dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

  Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmukberdasarkan tajuk.

  Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayattunggal dan ayat majmuk.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.Aras 2 (1) Menulis ayat dengan tulisan berangkai dengan

  kemas dan cantik.Aras 3 (1) Menulis ayat dalam perenggan dengan

  menggunakan tulisan berangkai yang kemas dancantik.

  8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan

  Aras 1(i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal isiyang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota ataucatatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

  Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikutkronologi.

  Aras 2 (i) Mengkiassifikasikan maklumat berdasarkan topicyang dikemukakan mengikut keutamaan.

  Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumatdengan mengemukakan alansan.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

  Aras 1 (i) Mengenai pasti dan membetulkan kesilapanejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalamteks.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  16/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  17/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  17

  Membaca:5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan

  intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Aras 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat

  yang dibaca.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara

  yang dibaca.

  Aras2 (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahanyang dibaca.6.4 Membaca pantas secara luncuran

  mendapatkan maklumat yang menyeluruh.Aras 1(ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan

  akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkanmaklumat umum.

  Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakatasesebuah buku.

  Aras 3 (i) Membaca synopsis, bibilografi, indeks dan

  glosari sesebuah buku untuk mendapatkangambaran umum.

  Menulis:8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

  dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat

  tunggal dan ayat majmuk.9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

  Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dantanda baca yang betul.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  18/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  18

  9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripadabahan

  yang didengar atau dibaca.Aras 1 (i) Mengenai pasti maklumat yang diperdengarkan

  dan membuat catatan.Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran

  kerangka.Aras 3(i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuke-mel yang mudah, menarik dan bermakna.Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Aeas3 (i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam

  penulisan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  19/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  20/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  20

  4.PuteriSaadong

  BAHAGIAN C

  1.CeritaTeladan

  2.Kapak Besi

  kapak Emas

  3.MelanggarAmanat

  7.3 Membca dan menghayati pelbagai bahan sastera danbukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan danmemperkukuhkan minat membaca.Aras 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks untuk

  meningkatkan minat membaca.Aras 2 (i) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks

  pelbagai bahan yang dibaca.Aras 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam

  teks yang dibaca untuk meningkatkan minat

  membaca.Menulis:8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan

  ayat majmuk.Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota ataucatatan hasil daripada bahan yang didengar ataudibaca.Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut

  kronologi.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarikdalam sesebuah karya.Aras 1 (i) Memberikan komen tentang yang menarik

  dalam sesebuah karya.Aras 2 (i) Membahaskan kekuatan yang terkandung

  dalam sesebuah karya.Aras 3 (i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam

  sesebuah karya secara kritis.

  - Terpelanting- Mengayunkan- Cemburu- Melontarkan- Amanat- Dasar

  Sistem Ejaan:

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  21/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  22/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  22

  BAHAGIAN C

  1.EraBioteknologi

  2.JuakimPeladangBioteknologi

  3.Tapai Pulut

  Membaca:6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk

  mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikajitermasuk maklumat daripada internet.Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan

  yang betul, ejaan dan penggunaan perkataanyang tepat.

  Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untukmendapatkan maklumat bagi tajuk yang

  sedang dikaji.

  Aras 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumberuntuk mendapatkan maklumat.7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks

  yang tersurat dan tersirat.Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat

  berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Menulis:8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan

  karangan.Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal

  pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangkapenulisan.(ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian

  dengan format.Aras 2 (i) Menggunakan kata, frasa dan ayat yang

  menarik untuk membina pelbagai jenisperenggan isi.

  Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepaticiri-ciri wacana yang baik.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi)

  termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yangkreatif.

  2. PembelajaranKontekstual

  3. Belajar CaraBelajar

  4. ICT- penerokaan

  Pautan webhttp://rssb.com.my

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  23/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  24/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  24

  Membaca:6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk

  mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikajitermasuk maklumat daripada internet.Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk

  mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji.

  Aras 3 (i) Memberikan pandangan tentang cirri-cirigenre.

  6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatucerita atau maklumat yang diberi.Aras 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai

  bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang

  berkaitan cerita dan isu yang diberi dalamperenggan awal bahan yang dibaca.

  Menulis:8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat

  majmuk,

  Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmukdalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan

  ayat tunggal dan ayat majmuk.8.5 Mengenal pasti dan menggunakan wacana yang

  sesuai dalam satu perenggan atau antara perengganbagi sesebuah karangan.

  Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penandawacana untuk menghasilkan pemerenggananyang kohesi.

  Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isisampingan dengan menggunakan penandawacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheran dan kohesi.

  Pautan Web

  http://malaysiana.pnm.my./04/0402batik.htm

  KBT:

  1.Kemahiran Berfikir.- Membuatgambaran mental

  - menghubung kait- menilai- menjana idea

  4. Belajar Cara Belajar- perbincangan

  5. PembelajaranKontekstual

  - mengaplikasi

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  25/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  26/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  26

  6.1 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isisampingan daripada teks.Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting

  daripada pelbagai bahan bacaan.6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan

  daripada teks.Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan

  yang terdapat dalam teks.Menulis:8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan

  ayat majmuk.Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

  dengan peluasan subjek dan predikat.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmukdalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

  berdasarkan tajuk.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkaiyang kemas.Aras 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan

  menggunakan tulisan berangkai yang kemasdan cantik.

  8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraianberdasarkan sesuatu perkara.Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi

  utama dengan menggunakan ayat yanggramatis.

  Aras 2 (i) Menyatakan isi sampingan danmenghuraikan isi sampingan supayamenjadi ayat yang gramatis.

  Aras 3 (i) Membina isi utama dan isi sampingan supayamenjadi perenggan yang koheran.

  2. Belajar CaraBelajar- Bacaan luncuran- Perbincangan- Bacaan intensif- Mencatat nota- merujuk- Bacaan intensif-

  3. Teori KecerdasanPelbagai- interpersonal

  4. ICT- penerokaan

  5. Teori KecerdasanPelbagai- verbal-lingusitik- interpersonal

  - intrapersonal4. PembeljaranKontekstual- menghubung

  kait

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  27/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  27

  8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacanayang sesuai dalam satu perenggan atau antaraperenggan bagi sesebuah karangan.

  Aras 3 (i) Menghubungkait isi utama dengan isisampingan dengan menggunakan penandawacana untuk menghasilkan perenggan yangkoheran dan kohesi.

  8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhankarangan.Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi

  mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuatkerangka penulisan.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  28/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  29/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  29

  Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atauprakata sesebuah buku.

  7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera danbukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan danmemperkukuhkan minat membaca.Aras 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam

  teks yang dibaca untuk meningkatkan minatmembaca.

  Menulis:8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian

  berdasarkan sesuatu perkara.Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi

  utama dengan menggunakan ayat yanggramatis.

  9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripadabahan yang didengar atau dibaca.Aras 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang

  diperdengarkan dan membuat membuatcatatan.

  Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuklakaran kerangka.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan

  ejaan, perkataan, frasa dan tanda bacadalam teks..

  Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapanpenggunaan kata dan struktur ayat.

  Aras 3 (i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea

  dalam penulisan.

  - verbal-lingusitik- interpersonal- verbal-lingusitik- interpersonal- intrapersonal

  Pautan Webhttp://zamangemilang.wordpress.com/2007/05/22/louis-pasteur-pelopor-pemvaksinan

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  30/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  31/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  31

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikajitermasuk maklumat daripada internet.

  Aras 3 (ii) Melayari internet untuk mendapatkanmaklumat mengenai sesuatu topik.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingandaripada teks.Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang

  terdapat dalam teks.6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk

  mendapatkan maklumat yang menyeluruh.Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk daripada teks untuk

  mendapatkan gambaran umum.

  6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkanmaklumat khusus.Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan

  dengan perkara yang dikehendaki dalamteks.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksyang tersurat dan tersirat.Aras 1 (ii) Menyatakan andaian secara ringkas.

  Menulis:8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

  dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkaiyang kemas.Aras 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan

  menggunakan tulisan berangkai yang kemasdan cantik.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  32/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  32

  8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraianberdasarkan sesuatu perkara.Aras 3 (ii) Menghubungkan penggunaan penanda

  wacana yang sesuai untukmenghubungkaitkan ayat topik dengan ayathuraian.

  11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspekpenggunaan kata, idea, ayat, wacana, nilai danpengajaran.Aras 1 (i) Menyurnaraikan perkataan, idea, ayat dan

  penanda wacana yang menarik dalam karyayang dibaca.

  Aras 2 (i) Menjelaskan perkara yang menarik dalamsesebuah karya daripada aspek penggunaanperkataan, ayat, penanda wacana, nilai danpengajaran.

  Aras 3 (i) Merumuskan perkara yang menarik serta nilaidan pengajaran yang diperoleh daripadabacaan secara kritis.

  11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dariaspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilaidan pengajaran dan gaya bahasa.Aras 2 (i) Meghuraikan nilai dan pengajaran yang

  terdapat dalam sesebuah karya sastera.

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  33/34

 • 8/14/2019 Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 6

  34/34

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

  34

  Menulis:

  8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal danayat majmuk.Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan

  kata hubung.8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

  dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana

  yang sesuai dalam satu perenggan atau antaraperenggan bagi sesebuah karangan.Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda

  wacana untuk menghasilkanpemerengganan yang kohesi.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi)termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber

  berdasarkan tajuk.11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek

  penggunaan kata, idea, ayat, wacana, nilai danpengajaran.

  Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenaipenggunaan ayat yang menarik serta nilai

  dan pengajaran yang terdapatdalam karya11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari

  aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilaidan pengajaran dan gaya bahasa.Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah

  karya sastera.Aras 2 (i) Meghuraikan nilai dan pengajaran yang

  terdapat dalam sesebuah karya sastera.Aras 3 (i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.