PYETJE NGA MAKROEKONOMIA

Click here to load reader

 • date post

  21-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.988
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of PYETJE NGA MAKROEKONOMIA

PYETJE NGA MAKROEKONOMIA Pyetje nga makroekonomia .1.Cka perfaqeson konsumi?

?-Konsumi perfaqeson shpenzimet e konsumatoreve privat per mallra konsumi,pra per mallra qe perdoren per te nxjerr dobi ne periudhen korente(tanishme).

2.Nga qka percaktohet konsumi?

-Konsumi percaktohet nga te ardhurat e disponueshme.

3.Cka paraqet kursimi?

-Kursimi paraqet pjesen e pa shpenzuar te te ardhurave te disponueshme.

4.Vendet e varfera ne cka me se shumti i shpenzojn te ardhurat e tyre?

-Pjesen me te madhe te te ardhurave te tyre I shpenzojne per te mira me rendesi jetike si ushqim dhe strehim.

5.Konsumi qfar proqesi eshte?

-Konsumi eshte proqes ne te cilen shpenzohen te mirat materiale,produktet dhe sherbimet qe plotesohen ne treg dhe sherbejn per permbushjen e nevojave te konsumatoreve. 6.Kush e perben tersin e konsumit?

-Individet,familjet,grupet ,institucionet,organizatat(firmat)etj.

7.Cka kuptojm me konsumator?

-Pjesemarresit ne sferen e shpenzimeve,te perdorimeve dhe te shfrytezimeve kane nje emer te perbashket:konsumator.

8.Cilat jan dy teorit baze moderne te konsumit? 1.Teoria e ciklit jetesor te konsumit dhe kursimit2.Teoria e te ardhurave permanente(qendrueshme)

9.Cka tregon teoria e ciklit jetesor te konsumit dhe kursimit?

-Se njerzit kursejn shum kur te ardhurat e tyre jan te larta ne krahasim me te ardhurat mesatare te jetes dhe e kunderta.

10.Cka argumenton teoria e te ardhurave permanente?

-Se konsumi nuk eshte I lidhur me te ardhurat korente por ne nje vlersim me afatgjat te te ardhurave. 11.Pse eshte e dobishme konkurenca per konsumatorin? -Konkurenca eshte e dobishme per konsumatorin sepse ajo ndikon tu afrohen produkte dhe sherbime cilesore konsumatoreve me qmime te volitshme.

12.Cka nenkuptojme me sjelljet e konsumatoreve?

-Reagimet e individeve,te grupeve,te institucioneve qofshin positive apo negative qe kan te bejne me marrjen vendimeve per blerje ose per mosblerje.

13.Cka eshte e nevojshme per te kuptuar sjelljet e konsumatoreve?

-Te dihen se cilat jan pamjaftueshmerit e tyre,ne cilat segmente jane te kufizuara dhe sa eshte shkalla e domosdoshmeris,dhe e dobis se tyre,burimet e te erdhurave,kursimet etj.

14.Nga cilat aspekte munde te veshtrohet sjellja e konsumatoreve?

-Ekonomik(parimi i racionalitetit ),psikologjik(emocional)dhe sociologjik(shoqeror).

15.Nga qka varen investimet ne nje vend?

-Nga konsumi dhe kursimi

16.Shpenzimet per investime ne sa kategori ndahen?

-Investimet fikse te biznesit,investimet per banesa,investimet per inventar.

17.Nga qka perbehen investimet per banesa?

-Nga ndertesa per nje familje te veteme ose godina per shum familje te cilat I quajm shtepi banimi.

18.Banesa ku dallon nga pasurit e tjera ?

-Per nga jetegjatesia e tyre .

19.Cka na meson teoria e investimeve per shtepite e banimit?

- I Sa me te pasur te jene individet aq me shum shtepi deshirojme te kem.

II Kerkesa per banesa si nje pasuri nvaret nga perfitimet reale te pasurive te tjera.

III Kerkesa per banesa nvaret nga te ardhurat materiale(neto reale) te perfituara nga zoterimi I biznesit.

20.Prej qka perbehen investimet per inventar?

-Nga lendet e para,te mirat ne proqesin e prodhimit si dhe te mirat e perfunduara te mbajtura nga firmat ne parashikim te shitjes se produkteve.

21.Ku qendron aspekti qenderor I investimeve per inventar?

-Ne dallimin ne mes investimeve te parashikuara (te destinuara)apo te deshiruara dhe te paparashikuara (te pa deshiruara).

22.Cka eshte paraja? -Cdo gje e pranuar ne menyr te pergjithshme ne pagesa per te mira dhe sherbime.

23.Cilat jane funksionet e paras? 1.Paraja si mjet shkembimi 2.Si matese e vleres 3.Si ruajtese e vleres (deponuese)

24.Si krijohet paraja?

-Banka Qendrore,shitjes se produkteve dhe te sherbimeve ne treg ,puna e rregulltmeditja,huat e marrura ne banke etj.

25.Cili institucion financiar e emeton parane?

-Banka Qenderore.

26.Si ndahet paraja?

-Te letres(kartmonedha),dhe matalike. 27. Kur jane paraqit kartmonedhat per here te pare?

- Ne shek XVII

28.Cilat jane vetit e parase?

-Qendrueshmeria,jetegjatesia,lehtesia ne perdorim dhe njellojshmeria.

29.Cka eshte stoku monetar (I parase)?

-Sasia e parave e cila qarkullon ne nje ekonomi quhet stok I parave.

30.Oferta monetare ne baze te cilave komponentet mund te shprehet?

-Nepermes agregateve monetary.

31.Agregati monetary M1 qka perfshine?

-Parat e gatshme,qeqet e udhetimit,depozitat e kerkushme dhe depozitat e tjera te qekueshme.

32.Agregati I dyte monetar M2 si quhet?

-Paraja e gjere.

33.Agregati monetar M1 si quhet?

-Paraja e transaksioneve

34.Cka kuptojme me likuiditet?

-Lehtesin dhe shpejtesin e kthimit te nja aktivi ne para transaksionesh.

35.Ne cilin agregat monetar bejne pjes depozitat afatshkurtera?

-M2(paran e gjere)

36.Cilat jane motive e mbajtejes se paras? - 1.Motivet e transaksioneve 2.Motivet e ruajtjes se paras 3.Motivet e portfolios(diversitetet apo shumellojshmeris).

37.Cka kuptojme me rritjen reale te Pr komb. Bruto?

-Nenkupton sasi me te madhe te mallrave dhe te sherbimeve te cilat do te kembehen prandaj kerkon edhe sasi me te madhe te parave per nevoja transaksioni.

38.Si ndikon niveli i qmimeve ne kerkesen per para?

-Kur rriten qmimet duhet te rritet sasia e paras per nevoja transaksioni dhe e kunderta ndosh kur ulen qmimet.

39.Cka tregon multipliktori i depozites?

-Multiplikatori i depozites tregon madhesin me te cilen oferta monetare mund te rritet si rrjedhim i nje depozitet bankare.

40.Cka eshte multiplikatori i paras?

-Shuma e paras te cilat I krijon sistemi bankar nga cdo euro i rezervave quhet multiplikatori i parase.

41.Qka kuptojme me qarkullimin monetar? -Me qarkullomin monetar (paras) nenkuptojme gjith sasine e mjeteve te qarkullimit dhe te pagimit ne forma te ndryshme te cilat em aftesin e tyre ne qdo moment munde te sherbejne per rregullimin e obligimeve financiare. -Me qarkullomin monetar (paras) nenkuptojme gjith sasine e mjeteve te qarkullimit dhe te pagimit ne forma te ndryshme te cilat em aftesin e tyre ne qdo moment munde te sherbejne per rregullimin e obligimeve financiare

.42.Cka nenkuptohet me sasin e monetare (parave)?

-Me sasin monetare (te parave)nenkuptohet sasia e parave e cila ne nje moment te caktuar akziston.

43.Cili eshte funksioni kryesor i bankes afariste? -Qe te beje kreditimin e ndermarrjeve ekonomike dhe komitenteve te tyre.

44.Cka e perbejne potencialin financiar te bankes afariste? -Te gjitha pozicionet e burimeve te mjeteve ne poziten e bilancit te bankes.

45.Kush e percakton rezerven e detyrueshme te bankes afariste? - Banka Qendrore(BQ)

46.Kush e kontrollon masen (sasin)monetare ne qarkullim? -Banka qendrore (BQ)

47.Pse ndahet rezerva e likuiditetit nga ana e bankes afariste? -Duhet ta ndaj prej mjeteve te saja me qellim qe te ruaj likujditetine vet dhe te kryej me rregull dhe me koh obligimet e veta .

48.Cka kuptohet me qarkullimin (rrotullimin )e parase? -Numrin e rrotullimit (te kalimit te paras prej dore ne dor)per te cilen perdoret nje njesi e paras gjate nje periudhe te caktuar.

49.Shpejtesia e rrotullimit te paras qfar indikatori eshte? -I politikes monetare kreditore .

50.Sasia e kerkuar e parave per transaksion nga qfar nvaret? -Niveli real i Produktit Kombetar Bruto(GNP) -Niveli i qmimeve -Niveli i norms se interesit.

51.Cka eshte krediti? -Nje marrveshje me te cilen bankat u huazojne individeve apo ndermarrjeve mjete financiare per nevoja te ndryshme.

52.Sipas afatit kohor qfar lloje te kredis ka? -Afatshkurter,afatmesem,afatgjat.

53.Banka per dhenien e kredis qka merr? -Interes(kamat).

54.Cka kuptohet me normen e interesit? -Norma e interesit(kamat)eshte perqindja qe bankat paguajne per depozitat e klienteve te tyre dhe e kunderta.

55.Cka eshte inflacioni? -Inflacioni eshte renia e vleres se paras pra shkakton uljen e fuqis blerse te paras.

56.Cka ndikon ne paraqitjen e inflacionit? -Ndyshimi I pergjithshem I nivelit te qmimeve ,emetimi I tepert I parave.

57.Cila eshte formulae normes se inflacionit? -Norma e inflacionit(t)= Niveli I qmimit (t)- Niveli I qmimeve(t- 1) Niveli I qmimeve (t-1)

58.Nga cka tjeter mund te lind inflacioni? -Kerkesa e madhe ,kostoja e lartee prodhimit apo ngarkesa e shtetit me borgje te jashtme.

59.Inflacioni me cka eshte i lidhur? -Me paran.

60.Inflacioni cilat shtresa me se shumti i godet?Pse? -Shtresat e varfera sepse te ardhurat e tyre reale zvogelohen kurse cm. rriten me shpejt se sa ngriten te ardhurat e tyre.

61.Inflacioni si ndikon ne konsum e si ne kursim? -E stimulon konsumin dhe e destimulon kursimin.

62.Cilat jane llojet e inflacionit? -Inflacioni I permbajtur,Inflacioni galopant,hiperinflacioni.

63.Nga cka percaktohen normat e inflacionit dhe niveli i produktit? -Nga kerkesa dhe oferta aggregate.

64.Cka eshte kerkesa agregate (AD)? -Sasia e pergjithshme e mallrave dhe sherbimeve perfundimtare qe konsumatoret,firmat,qeveria jane te gatshme te blejne per qdo nivel te dheneve te

qmimeve.

65.Cka tregon kurba e kerkeses agregate? --sasine e te gjitha te mirave dhe sherbimeve te kerkuara ne nje ekonomi ne nje nivel te caktuar te cmimemeve

66.Cka kuptojme me ofert agregate? -Vellimin e pergjithshem te te mirave dhe te sherbimeve te cilen prodhuesit jane te gatshem dhe ne gjendje te ofrojne ne treg ne nje periudh te cakt