Pyetje Diplomimi Hyrje ne Programim · PDF file 2020. 5. 24. · Pyetje Diplomimi...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Pyetje Diplomimi Hyrje ne Programim · PDF file 2020. 5. 24. · Pyetje Diplomimi...

 • Pyetje Diplomimi

  Hyrje ne Programim

  1. Cili nga numrat eshte paraqitur ne sistemin binary si (100110)2?

  a. 38

  b. 42

  c. 96

  d. 84

  2. Cili nga numrat eshte paraqitur ne sistemin binary si (101010)2?

  a. 35

  b. 40

  c. 56

  d. 76

  3. Numri I cili eshte ne sistemin octal eshte paraqitur si (415)8 do te

  parqiteshe ne sistemin binary si:

  a. (1001101)2

  b. (100001101)2

  c. (1011100)2

  d. (101001100)2

  4. Cili nga keto jane format qe shprehin nje algoritem?

  a. Flowchart

  b. Pseudo-code

  c. Kode I gjuhes se programimit

  d. Te gjitha

  5. Forma ne nje flowchart paraqet:

  a. Operacion input

  b. Operacion output

  c. Fillimin e Flowchart

  d. Fundin e Flowchart

  6. Cili nga shprehjet e mepshtme shpjegon me mire funksionin e ketij

  flowchart?

  a. Llogarit kohen e nevojshme per te udhetuar ne nje distance te dhene me

  nje shpejtesi te dhene.

  b. Llogarit distancen qe mund te udhetohet ne nje kohe te caktuar per nje

  shpejtesi te dhene

  c. Llogarit shpejtesine e nevojshme per te ushetuar ne nje distance te

  dhene ne nje kohe te dhene.

  d. Llogarit sasine e gazit qe duhetper te udhetuar ne nje distance te

  dhene ne nje kohe te dhene.

 • 7. Per cilen nga vlerat e x dhe y kushtet (x>5 && y

 • 12. Supozoni se x>=0, cili nga rezultate eshte I vertete pas ekzekutimit te

  pseudokodit:

  y=0

  Bej Derisa (y < x)

  y=y+7

  Perserit

  a. y mund te jete me e madhe se x

  b. y duhet te jete me I madh se 0

  c. y mund te jete I barabarte me x+7

  d. y mund te jete I barabarte me x

  13. cila eshte renditja e sakte ne ekzekutimin e nje flowchart?

  a. Input ,output, procesim

  b. Input, procesim ,output

  c. procesim, input, output

  d. output, procesim, input

  14. Cfare ben simboli I Fillim/Fund ne nje flowchart?

  a. Mbyll vetem Programin

  b. Paraqitjen vizuale te te gjithe programit

  c. Mund te perdoret per te paraqitur fillimin ose fundin e nje programi

  d. Ben vetem fillimin e programit

  15. VARIABEL

  a. Emer i zgjedhur nga programues

  b. Vlere qe mban nje konstante

  c. Instruksion

  d. Nje vlere e dhene qe mund te ndryshoje

 • 16. Si quhet bashkësia e rregullave që përkufizon mënyrën se si në gjuhën simbolike ndërtohen konstruksionet elementare dhe komplekse? a. Gramatikë b. Fjalor c. Semantikë d. Sintaksë

  17. Cila nga pajisjet e mëposhtme NUK mund të fusë të dhëna në një sistem kompjuterik?

  a. mouse

  b. scaner

  c. monitor

  18. Një cikël është një strukturë kontrolli që shkakton ekzekutimin e disa instruksioneve disa herë.

  a. E vërtetë

  b. E gabuar

  19. Gabimi që nuk identifikohet nga kompiluesi / interpretuesi quhet __________________. a. gabim sintaksor b. gabim llogjik c. gabim në ekzekutim.

  20. Cili nga pohimet është i saktë për bllokë - skemën e dhënë? a. Vlera e ndryshores y varet nga vlera e ndryshores x. b. Pavarësisht nga vlera e ndryshores x, vlera e ndryshores y është 2.14. c. Në skemë ekziston gabimi në hapin algoritmik 4.

  21. Çfarë do të paraqitet në ekran mbas ekzekutimit të pjesës së mëposhtme të kodit në qoftë se x = 1, y = −1 dhe z = 1?

  Fillim

  Deklaro x,y,z;

  Lexo(x,y,z);

  Nqs (x > 0)

  Nqs (y > 0)

  Afisho("x>0 dhe y>0");

  perndryshe

 • Nqs (z > 0)

  Afisho("x0");

  Fund

  a. x>0 dhe y>0

  b. x0

  c. x

 • 24. Çfarë duhet të vendoset në vend të simboleve ??? në mënyrë të tillë që vlera e ndryshores x në fund të algoritmit të jetë e barabartë me 5?

  Fillim

  Deklaro x,y;

  x=10; y=7;

  Nqs (????????????????)

  Fillim

  x=x/2;

  y=y*2;

  Fund;

  përndryshe

  Fillim

  x=x+2;

  y=y-2;

  Fund;

  Afisho(x);

  Fund

  a. x < 5 b. x > 5 dhe y < 5 c. x > 5 ose y < 5 d. x + y < 10

  25. Për pjesën e dhënë të skemës algoritmike, vlera dalëse e parametrit x është:

  a) 1

  b) 2

  c) 3

  d) 4

  e) Asnjë nga përgjigjet e ofruara nuk është e saktë.

 • 26. Cilat vlera do të kenë ndryshoret j dhe k mbas kryerjes së degëzimeve për vlerat e dhëna të parametrave hyrës: j = 3 dhe k = 3? a) j = 2, k = 3 b) j = 3, k = 4 c) j = 3, k = 3 d) j = 2, k = 2

 • 27. Cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë për skemën algoritmike të dhënë? a) Skema algoritmike afishon numrat çift nga 2 deri në 10. b) Skema algoritmike afishon numrat tek nga 2 deri në 10. c) Skema algoritmike afishon numrat nga 2 deri në 10. d) Në skemën algoritmike ekziston gabimi, sepse variabli i kontrollit nuk mund të ndryshohet sipas

  rregullit i = i + 2.

  28. Cilat nga komandat mund të vendosen në vend të simboleve ??? në mënyrë që cikli të kryhet saktësisht një herë? a) a > 10 b) a > 0 c) a + b > 5 d) a > b

 • 29. Cila nga komandat e përkufizuara nga kushtet e mëposhtme duhet të vendoset në vend të simboleve ??? në mënyrë të tillë që cikli të kryhet saktësisht 4 herë? a) b < 5 b) a != b c) b < a d) a > 5

  30. Cilat janë vlerat e ndryshoreve x dhe y në dalje të pjesës së skemës algoritmike? a) x = 45, y = 30 b) x = 100, y = 50 c) x = 40, y = 35 d) x = 200, y = 100

 • 31. Cili nga pohimet e përmendura më poshtë janë të sakta për algoritmin e dhënë? Fillim

  Deklaro i;

  Për(i=2;i

 • Afisho("Mësoj ciklin DO-WHILE!!!");

  k=k+1;

  Fund;

  Derisa (k < 10);

  Fund

  a. 9

  b. 10

  c. 11

  d. 0

  33. Vlera e ndryshores x në shprehjen x = 17 mod 3 * 7 mod 3 është:

  a) 1

  b) 2

  c) 4

  d) 5

  e) Asnjë nga përgjigjet e ofruara nuk është e saktë.

  34. Çfarë do të paraqitet në ekran mbas ekzekutimit të pjesës së mëposhtme të kodit?

  Fillim

  Deklaro x;

  x = 1000;

  Nqs(x > 1500)

  Afisho("Vlera është më e madhe sesa 1000!");

  perndryshe

  Nqs (x < 750)

  Afisho("Vlera është më e vogël sesa 750!");

  Fund

  a. Kodi i programit do të ekzekutohet me sukses, mirëpo në ekran nuk paraqitet asgjë. b. Vlera është më e madhe sesa 1000!

  c. Vlera është më e vogël sesa 750!

  d. Vlera është më e madhe sesa 1000!" Vlera është më e vogël sesa 750!

 • Programim C++

  Përgjigjuni çdo pyetje në mënyrë të qartë dhe koncize. Përgjigjet të jenë të

  shkurtra dhe të sakta.

  1. Gabimi që nuk identifikohet nga kompiluesi (interpretuesi) quhet _______________.

  2. Rreshti i kodit i dhënë më poshtë deklaron një string. Sa karaktere i gjatë mund të jetë inputi? _____________

  char inputLine[25];

  3. Cili është dallimi ndërmjet kompiluesit dhe interpretuesit?

  4. Listoni fazat e zhvillimit të një programi.

  5. Cilat janë dallimet në mes gjuhës së makinës dhe gjuhës së nivelit të lartë?

  6. Çfarë është një kod burimor?

  7. Pse është i nevojshëm një kompilator (interpretues)?

  8. Çfarë lloj gabimesh mund të evidentoj kompilatori (interpretuesi)?

  9. Pse është e nevojshme për të përkthyer një program të shkruar në një gjuhë të nivelit të lartë në gjuhën e makinës?

  10. Çfarë është linkimi?

  11. A janë identifikatorët firstName dhe FirstName të njëjtë?

  12. Shpjegoni termat inkrementim dhe dekrementim?

  1. Header file në C++ ... përmban prototipe funksionesh për funksionet standarte të input dhe output

  – it.

  a.

  b.

  c.

  d.

  2. Cila nga alternativat mëposhtë nuk është një tip të dhënash në C++?

  a. Float

  b. Double

  c. Char

  d. Struct

  3. ... janë ai lloj i të dhënave që kurrë nuk ndryshojnë vlerat e tyre gjatë ekzekutimit të programit.

  a. Variablat

  b. Konstatntet

  c. Funksionet

  d. Asnjë nga alternativat e mësipërme

  4. Nëse a = - 11 dhe b = 3, cila është vlera e a % b?

  a. – 3

  b. – 2

  c. 2

  d. 3

  5. Cila nga sekuencat e mëposhtme paraqet një rresht të ri?

 • a. \t

  b. \a

  c. \n

  d. \b

  6. Emërtimi i dhënë çdo vendi të kujtesës quhet ... .

  a. Fjalë kyç

  b. Konstante

  c. Bashkësi karakteresh

  d. Variabël

  7. Elementet e një vektori ruhen në:

  a. Në qeliza fqinje të kujtesës (qeliza të renditura njëra pas tjetrës)

  b. Në qeliza të çfardoshme jo – fqinje të kujtesës

  c. Varet nga programi

  d. Asnjë nga alternativat e mësipërme

  8.

 • d. statik

  12. Cila nga këto ësht