Protupozarna Celicna i Protuprovalna Vrata

download Protupozarna Celicna i Protuprovalna Vrata

of 11

 • date post

  18-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  43
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Protupozarna Celicna i Protuprovalna Vrata

 • ZM DalZagreb Montaa Grupa

  Protupoarna vrata

  elina vrata

  Protuprovalna vrata

 • 3 |

  ZM

  Dal

  | O

  nam

  a

  Zagreb Montaa Grupa ZM Dal

  Projektiranje,proizvodnja,izradaimontaaaluminijskih,keramikihilimenihfasada

  Projektiranje,izradaimontaalakihmetalnihkonstrukcija

  Inenjering,konzaltingiizvedbaprojekta

  Tehnikinadzornadradovima

  Izvoenjeinvesticijskihradova

  UsastavuZagrebMontaad.o.o.jeitvrtkaZMDald.o.o.sadjelatnoupreradeiproizvodnjekonstrukcijaizalumi-nijskihlegura.Sjeditetvrtkejeuibenikukojiimaskorostoljetnutradicijuupreradialuminijskihlegura.PreradaaluminijauibenikujedakakoprvenstvenovezanauzTLMibenik.SuvlasnitvomatinetvrtkeZagrebmontaad.o.o.uTLM-u,samojenastavaknarazvojuinadogradnjauprimjenialuminijaZM-aodnosnoZMDal-a.TvtkaZMDaluproizvodnomsmislupredstavljatakonastavakproizvod-nogciklusapreradealuminijskihlegura(preanihivaljanihproizvoda).

  Aluminijskelegure,odnosnoprofiliilimovidanassuukombinacijisastaklomiostalimgraevinskimmaterijalimaprisutniugradnjisvakemoderneviekatnice.ZMDald.o.o.serazviodanasujednogodvodeihhrvatskihpreraivaaaluminijasaprimjenomugraevinarstvuitoprvenstvenoizvedbiviekatnihproelja(fasada)teinterijerskihrjeenjaizaluminija.Dakakodasuprisutnairjeenjauprimjenizarazliiteindustrijekaonpr.transport,poljoprivreda,elektro-tehnikaisl.

  Vlastitiprojektnokonstrukcijskiured,komercijala,pripremaproizvodnje,kontrola,proizvodnjaimontaauibenikutepredstavnitvo(komercijalnotehniko)uZagrebujegrubashemauorganizacijiZMDal-adanas.

  UizvedbamafasadaZMDalkoristiilijekoristiorjeenjakojaiduodvlastitihsustava,domaihsustava(TLM,FEAL),doinozemnih(SCHCO,HueckHartmann,Alu-K)tojesvaka-kozahtjevnoaliidugoronoznaajnoiskustvo.Iskustvosedanasmoevidjetiiuvlastitiminovativnimrjeenjimanapodrujuuprimjenifasadapajezaistaknuti:ELEMENTDUPLAfasada(ZMDalSkyED105BS),bloksistem(ZMDal105BS),protupoarnavrataPPV-ZM-T90,pregradnestijeneinizinovativnihrjeenjazahvaljajuipr-venstvenoinenjerskoprojektantskomodjeluZMDal-a.

  ZMDalsedanasnalazinaprekretniciusvomrazvojukojegdefinirasuvlasnikiodnosZagrebMontaed.o.o.uTLM-utepartnerskiodnosuunutarTLM-asabosansko-hercego-vakimpreraivaemaluprofilaisustavaugraevinarstvuFealom.ZadatakjeZMDalaunovimuvjetimapostativodeatvrtkauprimjenifinalnihproizvodaizaluminijskihlegurauHrvatskojiregiji.

 • A A

  B

  B

  Presjek A-A

  Pres

  jek

  B-B

  B B

  A

  A

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  A

  A

  B B

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  A-A

  A

  A

  BB

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  Dvokrilna izvedba Jednokrilna izvedba

  4 |

  ZM

  Dal

  |Protupo

  arnavrata

  5| Z

  M D

  al |Protupo

  arnavrata

  Puna,klaseT-30

  pocinano plastificiranopoRALkarti

  elinilimdebljined=2mmprofilirankaoobuhvatnidovratnikzasuhuugradnjusutoromzaprihvatprotupoarnesamogasivebrtveiutoromkojiprihvaaekspandirajuutrakukojasenalaziizmeukrilaidovratnikapocijelomobodu.

  Vratnokrilodebljined=64mmkonstruiranojenatajnaindaseunosividiokrilastavljajuprotupoarnepromatploedebljineobostranoipobokovimaakaoispunakoristiseprotupoarnakamenavunaTERVOLBS-15.Naprotupoarneploeodproma-tasaobjestranestavljasepocinanisavijanjemprofiliranilimdebljined=0,8mm(pocinaniplastificiranporalkarti).Kriloprotupoarnihvratajeformiranokaoprotupoarnipanelkojijesastavljenod:

  elinipocinanilimd=0,8mm(obostrano,kaovidljividio) kamenavunaTERVOLBS-15,protupoarnaploa(ispuna) promatprotupoarneploe(obostrano) nosividiokrila,eliniprofildebljinestjenked=4mm

  Zaformiranjeprotupoarnogpanelakoristeseosimstandar-dnihvijakaDIN7981idvijevrstevatrootpornihljepila.

  Bravazaprotupoarnavratarenomiranihproizvoaa Rozeteikvakazaprotupoarnavratarenomiranihproizvoaa Spojniceskuglinimleajem,kom.3povratima opcijesamozatvaranja:gornjizatvara(topcloser)

  Protupoarnabrtvasamogasiva,siveboje (upredvienomutoru) Ekspandirajuaprotupoarnatrakapocijelomobodu dovratnika

  Ugradnjajednokrilnihzaokretnihprotupoarnihvratavrisenatajnaindaseupripremljenomotvoru(betonskizid,zidodopeke,gipszidisl.),krozpredvienerupe8(kom.8)naokviruvrata,privrujedovratniksidrenim(turbo)vijcima.Prostorizmeuotvoraidovratnikatamponiraseskamenomvunom.

  cca40kg/m

  TehnikipodaciProtupoarnajednokrilnazaokretnavrata FE-ZM-T30

  Izvedba

  Zavrna obrada

  Dovratnik

  Krilo

  Okov

  Brtve

  Nain ugradnje

  Teina krila

  Presjeci

 • A A

  B

  B

  Presjek A-A

  Pres

  jek

  B-B

  B B

  A

  A

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  Presjek A-A

  Presjek t60 - t90

  Pres

  jek

  B-B

  A A

  B

  B

  6| Z

  M D

  al |Protupo

  arnavrata

  7| Z

  M D

  al |Protupo

  arnavrata

  Puna,klaseT-60,T-90

  pocinano plastificiranopoRALkarti

  elinilimdebljined=2mmprofilirankaoobuhvatnidovratnikzasuhuugradnjusutoromzaprihvatprotupoarnesamogasivebrtveiutoromkojiprihvaaekspandirajuutrakukojasenalaziizmeukrilaidovratnikapocijelomobodu

  Spojdovratnik-spojnica-kriloostvarenjevijanomvezom

  Vratnokrilodebljined=75mmkonstruiranojenatajnaindaseunosividiokrilastavljajupromatploe(liceinalijekrilateusredinu)debljine10mm,ameuprostordvoslojnojeispunjenprotupoarnomkamenomvunomTERVOLBS-15.Naprotupoarneploeodpromatasaobjestranestavljasepocinani,savijeni,profiliranilimdebljine1mm(pocinaniplastificiranpoRALkarti).Kriloprotupoarnihvratajeformiranokaoprotupoarnipanelkojijesastavljenod:

  elinipocinanilimd=1mm(obostranokaovidljivIdio) kamenavunaTERVOLBS-15,protupoarnaploa(dvoslojnaispuna) promatprotupoarneploe(troslojnaispuna) nosividiokrila,eliniprofildebljinestijenked=3mm zaformiranjeprotupoarnihpanelakoristeseosimstandardnih

  vijakaDIN7981idvijevrstevatrootpornihljepila.

  Bravazaprotupoarnavratarenomiranihproizvoaa Rozeteikvakazaprotupoarnavratarenomiranihproizvoaa Spojniceskuglinimleajem,kom.3povratima,podeavajuepo

  visinikrila opcijesamozatvaranja:gornjizatvara(topcloser)

  Protupoarnabrtva-samogasiva,siveboje(upredvienomutoru) Ekspandirajuaprotupoarnatrakapocijelomobodudovratnika

  Ugradnjajednokrilnihzaokretnihprotupoarnihvratavrisenatajnaindaseupripremljenomotvoru(betonskizid,zidodopeke,gipszidisl.)krozpredvienerupe8(kom.8)naokviruvrata,privrujedovratniksidrenim(turbo)vijcima.Prostorizmeuotvoraidovratni-katamponiraseskamenomvunomtepromatploamadvoslojno.

  cca45kg/m

  TehnikipodaciProtupoarnajednokrilnazaokretnavrata FE-ZM-T60FE-ZM-T90 Izvedba

  Zavrna obrada

  Dovratnik

  Krilo

  Okov

  Brtve

  Nain ugradnje

  Teina krila

  Presjeci

 • 8| Z

  M D

  al |Protupo

  arnavrata

  9| Z

  M D

  al |Protupo

  arnavrata

  Atestnaploica

  Vanjskastrana Unutranjastrana

  Atestnadokumentacija Izvedbenarjeenja

 • eliniprofilZP-1221saelinimtrakamailiprovrtimazasidrenjekojiseprilagoavajudetaljimaugradnje.

  Vratnokrilodebljined=65mmsastavljenojeod: ZP-1231elinogprofilakojiiniokvir elinogpocinanoglimad=0,8mmplastificiranogilibojanog poRALkarti(obostrano,kaovidljividio) kamenevuned=50mm paneliverald=8mm lesonitd=3mm

  BravaISEO781351B Rozeteiruka elinaregulirajuaspojnica22x150,tip417/R opcijesamozatvaranja:gornjizatvara(topcloser)ilipodna pumpa

  Brtva5mm

  Ugradnjajednokrilnihzaokretnihelinihvratavrisenanaindaseupripremljenomotvoru(betonskizid,zidodopeke,zidodgipsanihploaisl.)krozpredvieneprovrte8mm(kom.8)privrujedovratniksavijcimaprilagoenimmaterijaluotvora.Ugradnjadvokrilnihilijednokrilnihmimokretnihvratavrisenaidentiannain.Svavrataseprilagoavajuvaimmjeramaizahtjevima.

  11|

  ZM

  Dal

  |elinavrata

  10|

  ZM

  Dal

  |elinavrata

  TehnikipodacielinavratazarazliitunamjenuFE-ZM-O

  Presjeci

  Dovratnik

  Krilo

  Okov

  Brtve

  Nain ugradnje

  elinavratauosnovnojverzijidolazeudvokrilnojijednokrilnojizvedbi.Jednakotakosumogueizvedbesadekorativnimprofilimanadijelukrila(vidifotografije),sanadsvjetlom,bezbravesakrunimostakljenjemkaomimokretna(npr.prolazurestoranskukuhinju),saven-tilacijskimotvoromisl.Takoerjemoguaugradnjanajrazliitijihmehanizamazaotvaranje/zatvaranje,odantipanikruki,prekoobinihrukizaotvaranje,pumpizaautomatskozatvaranjeisl.

  elinavratasvojuprimjenupronalazeusvimvrstamajavnihiindustrijskihgraevi-nakaoizajednikihprosto-rijaustambenimobjektima.Istiusesvojomrobusnouisolidnomizvedbomkojagarantiradugotrajnost.

  A A

  B

  B

  Presjek A-A

  Pres

  jek

  B-B

  B B

  A

  A

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  A

  A

  B B

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  A-A

  A

  A

  BB

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  Dvokrilna izvedba Jednokrilna izvedba

  A A

  B

  B

  Presjek A-A

  Pres

  jek

  B-B

  B B

  A

  A

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  A

  A

  B B

  Presjek B-BPr

  esje

  k A

  -AA-A

  A

  A

  BB

  Presjek B-B

  Pres

  jek

  A-A

  Dvokrilna izvedba Jednokrilna izvedba

  Dvokrilnaizvedba

  Jednokrilnaizvedba

 • Dvokrilnaijednokrilnaizvedbasaventilacijskimaluzinama

  Mimokretnaizvedba Dvokrilnaizvedbasaanti-panicrukom Dvokrilnaizvedbasanadsvijetlom

  JednokrilnaizvedbaDvokrilnaizvebasahidraulikimzatvaraemradnogkrila

  Izvedbenarjeenja

  12|

  ZM

  Dal

  |elinavrata

  13|

  ZM

  Dal

  |elinavrata

 • 15|

  ZM

  Dal

  |Protuprovalnavrata

  14|

  ZM

  Dal

  |Protuprovalnavrata

  TehnikipodaciProtuprovalnavrata

  FE-ZM-PP

  Presjeci

  Dovratnik

  Krilo