protostypos 463

of 32 /32
Ένα από τα σημαντικότε- ρα έργα που θα έδιναν στην επαρχία Φαρσάλων την απαραίτητη ώθηση για την ανάπτυξη του του- ρισμού μέσω της πλού- σιας ιστορικής κληρονο- μιάς της περιοχής, το περιβόητο μουσείο, μπαί- νει πιο βαθιά στα… συρ- τάρια της γραφειοκρατεί- ας... Tρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 8o Έτος, Αριθμός Φύλλου 463 Τιμή: 0,60 ευρώ ΣΕΛ. 3 CMYK ΔΕΝ ΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Μεγάλο ενδιαφέρον για Μεγάλο ενδιαφέρον για το Φαρσαλινό « το Φαρσαλινό « debate debate» ΣΕΛ. 8 Ξεχώρισε Ξεχώρισε Έτριβαν τα χέρια τους με ευχαρίστηση οι στενοί συνεργά- τες του υποψηφίου δημάρχου Φαρσάλων κ. Χρήστου Καπετάνου.... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Παραπέμπουν στις καλένδες Παραπέμπουν στις καλένδες το Φαρσαλινό μουσείο! το Φαρσαλινό μουσείο! fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 1

description

protostypos 463

Transcript of protostypos 463

Page 1: protostypos 463

Ένα από τα σημαντικότε-

ρα έργα που θα έδιναν

στην επαρχία Φαρσάλων

την απαραίτητη ώθηση

για την ανάπτυξη του του-

ρισμού μέσω της πλού-

σιας ιστορικής κληρονο-

μιάς της περιοχής, το

περιβόητο μουσείο, μπαί-

νει πιο βαθιά στα… συρ-

τάρια της γραφειοκρατεί-

ας...

Tρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 8o Έτος, Αριθμός Φύλλου 463 Τιμή: 0,60 ευρώ

ΣΕΛ. 3

CMYK

ΔΕΝ ΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΔΕΝ ΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον για Μεγάλο ενδιαφέρον για το Φαρσαλινό «το Φαρσαλινό «debatedebate»»

ΣΕΛ. 8

ΞεχώρισεΞεχώρισεΈτριβαν τα χέρια τους με ευχαρίστηση οι στενοί συνεργά-

τες του υποψηφίου δημάρχου Φαρσάλων κ. Χρήστου

Καπετάνου.... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Παραπέμπουν στις καλένδεςΠαραπέμπουν στις καλένδεςτο Φαρσαλινό μουσείο! το Φαρσαλινό μουσείο!

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 1

Page 2: protostypos 463

Τον ανεξάρτητο συνδυασμό

«Ο τόπος μας, η ζωή μας»

με επικεφαλής τον Δημ.

Φεγγίτη, υποστηρίζει στις

δημοτικές εκλογές της

Κυριακής η οργάνωση

Φαρσάλων της δημοκρατι-

κής αριστεράς. Σε σχετική

ανακοίνωση της αναφέρει

ότι «η επιλογή αυτή δημι-

ουργεί προϋπόθεσης ενερ-

γούς συμμετοχής των πολι-

τών στα κοινά, ανοίγει νέες

προοπτικές ανάπτυξης του

διευρυμένου δήμου

Φαρσάλων και συμβάλλει

στη ουσιαστική συνεργασία

διαφορετικών πολιτικών

ομάδων, με στόχο την απο-

δυνάμωση του δικομματικού

πολιτικού σκηνικού που έχει

οδηγήσει την χώρα στην

παγίδα του Μνημονίου και

χιλιάδες νοικοκυριά σε οικο-

νομικό αδιέξοδο».

Βασικές προϋπόθεσης για

να αλλάξει αυτή η κατάστα-

ση- αναφέρει ακόμα η ανα-

κοίνωση- είναι «αφενός οι

πολίτες να υιοθετήσουν ένα

νέο σύστημα άξιων, ριζικά

διαφορετικό από εκείνο που

επικράτησε στη μεταπολί-

τευση και συνέβαλε στη

σημερινή κρίση και αφετέ-

ρου ο διευρυμένος Δήμος

Φαρσάλων να υιοθετήσει

ένα Δημοτικό Πολιτικό

Σχέδιο που να βασίζεται σε

νέες προσεγγίσεις για την

ανάπτυξη και να στηρίζεται

σε ένα εναλλακτικό μοντέλο

βιώσιμης ανάπτυξης και σε

μια διαφανή και αποτελε-

σματική λειτουργία».

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα.

Éäéïêôçóßá: ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Σύμβουλος Έκδοσης

Ράιδος Απόστολος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

E-mail:[email protected]

[email protected]

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Τετάρτη 3/11/2010Νεφώσεις, θερμοκρασία 19/11 c

Πέμπτη 4/11/2010Νεφώσεις, θερμοκρασία 21/12 c

Παρασκευή 5/11/2010Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21/12 c

Σάββατο 6/11/2010Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 22/11 c

Κυριακή 7/11/2010Νεφώσεις, θερμοκρασία 19/11 c

Δευτέρα 8/11/2010Νεφώσεις, θερμοκρασία 19/11 c

Τρίτη 2/11/2010Νεφώσεις, θερμοκρασία 19/11 c

Πενθήμερη Πενθήμερη εκδρομεκδρομήή

24-28/1124-28/11-01/12/2010 -01/12/2010

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ

Από το γραφείο μας εκδίδονταιΑπό το γραφείο μας εκδίδονται

αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Δεκτά εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.Δεκτά εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.

Αγαπητές Συμπολίτισσες

και αγαπητοί Συμπολίτες,

σε μια περίοδο που η χώρα

έχει βρεθεί σε τέλμα, σε

πολιτικό και κοινωνικό αδιέ-

ξοδο σε μια περίοδο που το

μνημόνιο στέκεται απειλητι-

κό πάνω μας , και τα χρέη

της χώρας είναι υπέρογκα,η

πόλη μας έχει ανάγκη ΓΙΑ

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ να στη-

ριχθεί σε ανθρώπους άξιους

, ικανούς, ειλικρινείς,ευαι-

σθητοποιημένους ,και

κυρίως έμπειρους και ΑΝΙ-

ΔΙΟΤΕΛΕΙΣ.

Από τέτοια άτομα αποτελεί-

ται ο συνδυασμός της ΔΑΝ

και της κας Μαρίας Ίφου,η

οποία αποτελεί παράδειγμα

προς μίμηση για τις ικανό-

τητές της αλλά και για την

εντιμότητά της αφού κατά-

φερε σε διάστημα μιας

4ετίας να πραγματοποιήσει

τόσα έργα στην πόλη των

Φαρσάλων με συνέεπεια

και διαφάνεια,αλλά και να

έχει αποθεματικό στο Δήμο

περίπου 2 εκατ. ευρώ, τη

στιγμή που οι πλειοψηφία

των Δήμων είναι χρεωμέ-

νοι.

Η γνώση και η εμπειρία που

αποκτήθηκε στην 4ετή

θητεία της κας Μ. Ίφου στο

Δήμο Φαρσάλων θα πρέπει

να αποτελέσει γνώμονα για

την επιλογή προσώπων στα

οποία θα δώσετε την ψήφο

σας ώστε να δοθεί η ευκαι-

ρία να συνεχιστεί και να ολο-

κληρωθεί το έργο της ΔΑΝ

από την επόμενη μέρα των

εκλογών.

Ζητώ κι εγώ προσωπικά την

ψήφο σας, για να πάρουμε

μαζί το μέλλον αυτού του

τόπου στα χέρια μας.

Εμπιστευτείτε γυναίκες και

ελάτε όλοι μαζί να αναδεί-

ξουμε τον τόπο μας, να βελ-

τιώσουμε τις συνθήκες της

ζωής μας να εργαστούμε με

αξιοπρέπεια,συνέπεια και

όραμα για το κοινό ώφελος.

Φίλες και φίλοι προκειμένου

να με γνωρίσετε αλλά και

να με εμπιστευτείτε, σας

λέω λίγα πράγματα για

μένα:

Είμαι παντρεμένη και μητέ-

ρα δύο παιδιών.

-Είμαι πτυχιούχος

Οικονομίας και Διοίκησης

του ΤΕΙ Πειραιά αλλά και

Busines Administration

(Διοίκηση Επιχειρήσεων)

του American S.E College.

-Έχω πιστοποιημένη γνώση

στη χρήση Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών (ECDL

CORE).

-Μιλάω Αγγλικά και

-Έχω παρακολουθήσει πολ-

λά σεμινάρια στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α

που αφορούν σε θέματα

Δημόσιου Managment, Διε-

θνή και Ευρωπαικά θέματα,

Δημόσιο Λογιστικό,Κρατικές

Προμήθειες,Κανόνες Διοικη-

τικής Δράσης,προγράμματα

ηλεκτρονικών υπολογιστών

κ.α.

-Παράλληλα με τις σπουδές

μου υπήρξα ιδιωτική υπάλ-

ληλος για 4 έτη,

-Είμαι 17 έτη Δημόσιος

Υπάλληλος στον Οργανισμό

Επαγγελματικής Εκπ/σης

και Κατάρτισης του

Υπουργείου Παιδείας Διά

Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων.

-Υπήρξα Προισταμένη

Γραμματείας του Δ.Σ του

ΟΕΕΚ,

-Γραμματέας της Κεντρικής

Επιτροπής Εξετάσεων

Πιστοποίησης,

-Υπεύθυνη του ΓΕΑΣ

Χαιδαρίου (Γραφείο Επαγ-

γελματικής Αποκατάστασης

Σπουδαστών)

-Αντιπρόεδρος του 1ου

Βαθμολογικού Κέντρου Ν.

Ιωνίας -Αθήνα και

-Αν. Διευθύντρια του ΙΕΚ

Χαιδαρίου από το 2007 ως

σήμερα.

-Εισηγήτρια σε ημερίδες

που αφορούν στην

Κατάρτιση και

-Υπεύθυνη στην οργάνωση

εκδηλώσεων και σεμινα-

ρίων.

-Αντιπρόεδρος του συλλό-

γου εργαζομένων του ΟΕΕΚ

για 5 έτη

-Εκλεγμένο μέλος της

ΠΟΣΥΠ από το 2008 ως

σήμερα (Πανελλήνια

Ομοσπονδία Συλλόγων

Υπουργείου Παιδείας).

-Είμαι εθελόντρια αιμοδό-

τρια από το 1993 ως σήμε-

ρα.

Τέλος ζητώντας την ψήφο

σας, σας ζητώ να με εμπι-

στευτείτε και σας διαβεβαιώ

ότι αν εκλεγώ, θα αξιοποιή-

σω τις γνώσεις και την

εμπειρία μου από τη

Δημόσια Διοίκηση, σε θέμα-

τα που αφορούν στο κοινό

καλό, σ’ εσάς τους πολίτες

αυτού του Νέου Μεγάλου

Δήμου που δημιουργεί ο

"Καλλικράτης".

Με τιμή Έφη Κόκκορα-

Παντζαβέλη

ΕΕΦΗ ΚΟΚΚΟΡΑ-ΠΑΝΤΖΑΒΕΛΗΦΗ ΚΟΚΚΟΡΑ-ΠΑΝΤΖΑΒΕΛΗ

«Εμπιστευτείτε γυναίκες και ελάτε «Εμπιστευτείτε γυναίκες και ελάτε όλοι μαζί να αναδείξουμε τον τόπο μας»όλοι μαζί να αναδείξουμε τον τόπο μας»

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τον Δημ. Φεγγίτη στηρίζει Τον Δημ. Φεγγίτη στηρίζει

η Δημοκρατική Αριστεράη Δημοκρατική Αριστερά

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 2

Page 3: protostypos 463

Ένα από τα σημα-

ντικότερα έργα

που θα έδιναν

στην επαρχία Φαρσάλων

την απαραίτητη ώθηση

για την ανάπτυξη του

τουρισμού μέσω της

πλούσιας ιστορικής κλη-

ρονομιάς της περιοχής, το

περιβόητο μουσείο,

μπαίνει πιο βαθιά στα…

συρτάρια της γραφειο-

κρατείας αφού τα συνα-

ρμόδια υπουργεία εκτίμη-

σαν ότι δεν πρέπει να

ενταχθεί προς χρηματο-

δότηση από το ΕΣΠΑ,

παρά το γεγονός μάλιστα

ότι η νομαρχία έχει ήδη

έτοιμη μελέτη!

Τη σχετική καταγγελία

πραγματοποίησε στην

εκπομπή «Ρεπορτάζ» της

τηλεόρασης του ASTRA

και στον συντάκτη του

«Π.Τ.» Απόστολο Ράιδο το

βράδυ της περασμένης

Πέμπτης, ο νομάρχης κ.

Λουκάς Κατσαρός, ο οποί-

ος δεν μπορούσε να κρύ-

ψει τη δυσαρέσκειά του

για τη στάση της κυβέρνη-

σης.

Όπως χαρακτηριστικά

είπε ο νομάρχης το συγκε-

κριμένο έργο αποτελούσε

μία από τις βασικότερες

προτεραιότητες της

νομαρχίας στον τομέα του

πολιτισμού και του τουρι-

σμού αφού «στο εξωτερι-

κό σε όλη την υφήλιο είναι

δύο πράγματα γνωστά για

το νομό: ο Όλυμπος και ο

Αχιλλέας». Και προφανώς

ορθά η νομαρχία έθεσε ως

προτεραιότητα την κατα-

σκευή ενός μουσείου που

θα στέγαζε τα… «ορφα-

νά» εδώ και αιώνες ευρή-

ματα από την αρχαία

εποχή και θα αποτελούσε

πόλο έλξης για εκατοντά-

δες χιλιάδες τουρίστες

που φυσικά θα τόνωναν

την τοπική μας οικονομία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον

κ. Κατσαρό, παρά το γεγο-

νός ότι η νομαρχία δρομο-

λόγησε το συγκριμένο

έργο χρηματοδοτώντας

την απαιτούμενη μελέτη, η

κυβέρνηση αναίτια και αδι-

καιολόγητα δεν ένταξε σε

κάποιο πρόγραμμα χρη-

ματοδότησης την κατα-

σκευή του Μουσείου, δίνο-

ντας προτεραιότητα σε

άλλα έργα. «Δηλαδή όλα

τα υπόλοιπα έργα ήταν

σπουδαιότερα από το

μουσείο για τον μυθικό

Αχιλλέα;» διερωτήθηκε ο

νομάρχης, ο οποίος μάλι-

στα ερωτηθείς για το εάν

πίσω από αυτή τη στάση

της κυβέρνησης κρύβεται

μικροκομματική σκοπιμό-

τητα, άφησε σαφείς αιχμές

λέγοντας ότι «εάν ο πρό-

βλημά τους είναι ο Λουκάς

Κατσαρός να μου το πουν.

Εμένα με νοιάζει να γίνει

το έργο και τίποτε άλλο».

Σε μία περίοδο λοιπόν που

το πρόγραμμα δημοσίων

δαπανών περικόπτεται

συνεχώς και η ευρωπαϊκή

χρηματοδότηση φθάνει με

το… σταγονόμετρο στην

Ελλάδα, καίτοι οι συνθήκες

είναι ώριμες για ένα τόσο

σημαντικό έργο για την

επαρχία Φαρσάλων αλλά

και για τη Θεσσαλία γενικό-

τερα, κάποιοι προφανώς

παίζουν τα δικά τους παι-

χνίδια στις πλάτες των

Φαρσαλινών. Τα συμπερά-

σματα δικά σας….

3Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

ΔΕΝ ΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Παραπέμπουν στις καλένδες το Φαρσαλινό μουσείο! Παραπέμπουν στις καλένδες το Φαρσαλινό μουσείο!

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 3

Page 4: protostypos 463

Ο πρώτος αγώνας που

έγινε στο Δημοτικό Στάδιο

μετά την ανακατασκευή

του χλοοτάπητα ήταν

γουρλής. Ο Αχιλλέας

Φαρσάλων εγκαινίασε τον

τάπητα που αλλάχτηκε

πριν μερικούς μήνες και

κέρδισε τη Ραψάνη με 5-

0! Ας ευχηθούμε να είναι γουρλής και σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος

και του κυπέλλου όλων των ομάδων.

Λαός

Και… δέκα χέρια να είχε ο υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Χρήστος Καπετάνος, κανένα δε θα του

περίσσευε αυτές τις ημέρες αφού το πλήθος των δημοτών

που σπεύδουν να τον χαιρετίσουν και να του δώσουν κου-

ράγιο για τον αγώνα του, είναι ατελείωτο.

Μονίμως με κόσμο δίπλα το και ένα τηλέφωνο στο αυτί

(γιατί εμείς οι έλληνες είμαστε και του τηλεφώνου), ο κ.

Καπετάνος δίνει τη μάχη στην τελική ευθεία, λίγα μόλις

εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές. Και αν κρίνουμε από την

ανταπόκριση του κόσμου… σίγουρα ο Φαρσαλινός δικηγό-

ρος έχει τις πιθανότητες με το μέρος του…

Δεύτερη Κυριακή

Βέβαια δήμαρχο από την ερχόμενη Κυριακή στα Φάρσαλα

δεν πρόκειται να δούμε, εκτός κι αν δηλαδή κατέβει ο Θεός

ο ίδιος και τον χρίσει! Με έξι ψηφοδέλτια στην κάλπη και

τέτοιο κατακερματισμό των ψήφων, σίγουρα θα χρειαστεί

δεύτερος γύρος οπότε και καλό θα ήταν οι Φαρσαλινοί να

μην προγραμματίσουν κάτι για τις 14 Νοεμβρίου.

Το θέμα φυσικά είναι ποιοι θα είναι οι δύο τυχεροί που θα

περάσουν στον επαναληπτικό αλλά και τι θα πράξουν οι

υπόλοιποι χαμένοι κατά την εβδομάδα πριν τη δεύτερη

κάλπη…

Ξύλο

Θα περίμενε κανείς ότι αυτές τις ημέρες το αντικείμενο αντι-

παράθεσης σε ταβέρνες, ουζερί και καφετέριες στην επαρ-

χία θα ήταν οι εκλογές. Έλα μου όμως που οι φασαρίες που

παραλίγο να γίνουν, δεν είχαν ως αντικείμενο τους υποψη-

φίους αλλά το κάπνισμα! Χαμός λοιπόν και στα Φάρσαλα

στις 28 Οκτωβρίου.

Βγήκαν οι Φαρσαλινοί να τιμήσουν την επέτειο και παραλί-

γο πολλοί εξ’ ημών να έλθουμε στα χέρια! Αυτός καπνίζει…

ο άλλος δεν καπνίζει… και στη μέση ο ταλαίπωρος ο επι-

χειρηματίας!

Έτσι μας κατάντησε το ΠΑΣΟΚ. Να μαλώνουμε μεταξύ μας

για το τσιγάρο και να κοιμόμαστε όρθιοι όταν μας κόβουν

μισθούς, συντάξεις και δουλειές!

Περί νιτρορύπανσης

Σωστή η κουβέντα του υποψηφίου περιφερειακού συμβού-

λου με το ψηφοδέλτιο του Κώστα Αγοραστού, κ. Χρήστου

Σιδερόπουλου για το θέμα των γεωργοπεριβαλλοντικών

Με

επιτυχία, διοργανώθηκε

και φέτος το απογευμα-

τινό της ερανικής επι-

τροπής του Ιερού Ναού

Κοιμήσεως Θεοτόκου

της πόλης μας.

Μπροστάρηδες στην

όλη προσπάθεια ήταν

και φέτος οι γυναίκες

που την αποτελούσαν.

Ερανική

Επιτροπή

4 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

- ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

24 -28/11/2010 ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Γουρλής ο νέοςτάπητας

Ξεχώρισε

Έτριβαν τα χέρια

τους με ευχαρί-

στηση οι στενοί

συνεργάτες του

υποψηφίου

δημάρχου

Φαρσάλων κ.

Χρήστου

Καπετάνου αμέ-

σως μετά την ολο-

κλήρωση της δια-

δικασίας του

«debate» το

μεσημέρι της

περασμένης

Κυριακής. Και

τούτο διότι όπως

εκτιμούσαν χθες,

«ο κ. Καπετάνος

ήταν ο μοναδικός

ο οποίος είχε

ξεκάθαρο λόγο, συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτική

ωριμότητα και δεν αναλώθηκε σε μισόλογα και ξαναζε-

σταμένες υποσχέσεις». Μάλιστα, έλεγαν και ξανάλεγαν

ότι ο κ. Καπετάνος δεν γνώριζε εκ των προτέρων τις

ερωτήσεις που ετέθησαν. Γιατί ο ίδιος το ζήτησε αυτό

ώστε οι απαντήσεις να είναι αυθόρμητες και όχι στημέ-

νες. Τι νόημα θα είχε εξάλλου ένα πολιτικό «debate»

εάν τα πάντα είναι εκ των προτέρων γνωστά;

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 4

Page 5: protostypos 463

προγραμμάτων. Τα χρήματα που έχουν εισπράξει επιπρό-

σθετα οι αγρότες ειδικά από το πρόγραμμα της μείωσης της

νιτρορύπανσης, αποτέλεσαν ένα σημαντικό εισόδημα τα

τελευταία χρόνια.

Και φυσικά οι αμφιταλαντεύσεις του υπουργείου για τη

συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος μόνον άστοχες

μπορούν να χαρακτηριστούν όπως εξηγεί και ο αντινομάρ-

χης.

Πάντως ο κ. Σιδερόπουλος έχοντας πάντα μέσα του και το

αγωνιστικό DNA του αγροτοσυνδικαλιστή, είναι ξεκάθαρος:

εφόσον ο ίδιος βρεθεί εντός της αιρετής περιφέρειας, δεν

υπάρχει περίπτωση να χαθεί ούτε ευρώ από αυτά τα προ-

γράμματα.

Ποιότητα ζωής

Το κυρίαρχο ζητούμενο από τις αιρετές Αυτοδιοικητικές

Αρχές είναι σύμφωνα με τον υποψήφιο περιφερειάρχη κ.

Στέλιο Ροντούλη «η διαρκής βελτίωση της ποιότητας

ζωής των πολιτών. Εξάλλου, η ίδια η εγγύτητα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το τοπικό πολιτικό σώμα υπα-

γορεύει και επιτάσσει την ανάληψη έργων και την διαχεί-

ριση δράσεων που βελτιστοποιούν την καθημερινότητα

του πολίτη

Συνεπώς, η ορατή υποβάθμιση του αστικού περιβάλλο-

ντος, η εναέρια ρύπανση, η πυκνή δόμηση, το κυκλοφο-

ριακό άγχος, η έλλειψη πρασίνου και ελευθέρων χώρων

αποτελούν αναμφισβήτητα καίρια καθημερινά προβλήμα-

τα, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τους ΟΤΑ Α’

και Β’ βαθμού».

Εν κατακλείδι, οι «Ελεύθεροι Θεσσαλοί», η παράταξη του

κ. Ροντούλη, θα αγωνισθούν για την συγκρότηση ενός

περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού, που θα ανα-

πτύσσει και θα υλοποιεί προγράμματα και δράσεις προ-

σανατολισμένες στην κάλυψη και επίλυση των καθημερι-

νών αναγκών του πολίτη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιό-

τητα ζωής στις επιμέρους τοπικές κοινωνίες και να γίνει η

Θεσσαλία μια αξιοβίωτη χωρική οντότητα.

Ήρεμη δύναμη

Τον δικό του αγώνα συνεχίζει να δίνει ο υποψήφιος περι-

φερειακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Απόστολου

Παπατόλια, κ. Βαγγέλης Δημητρακόπουλος. Χωρίς ακρό-

τητες, με ήθος και προπαντός πολιτισμό – κάτι που πάντα

διέκρινε τον κ. Δημητρακόπουλο – ο απερχόμενος επικε-

φαλής της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως στο δήμο

Πολυδάμαντα, συναντιέται καθημερινά με εκατοντάδες

πολίτες από την επαρχία Φαρσάλων και όχι μόνον,

εισπράττοντας το πολύ θετικό κλίμα που επικρατεί για το

πρόσωπό του.

Και βέβαια οι περγαμηνές που διαθέτει αλλά και ο χαρα-

κτήρας του, αποτελούν τα εχέγγυα για μία επιτυχημένη

πορεία σ’ αυτές τις περιφερειακές εκλογές…

Συνάντηση

Οι απόφοιτοι του 1ου λυκείου Φαρσάλων της τάξης του

1998 οι σημερινοί τριαντάρηδες στην πλειοψηφία τους,

έχουν ραντεβού στην πλατεία δημαρχείου 12 χρονιά μετά.

Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου και ώρα 8:00. Η ανυπομονησία

για τη συνάντησή τους είναι μεγάλη.

Το παρών θα δώσουν όλοι και θα έχουν τη δυνατότητα να

πουν πολλά καθώς σε 12 χρόνια σίγουρα έχουν αλλάξει

πολλά.

[ÁëÞèåéåò]

5Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Πλατεία Λαού

Την πλατεία Λαού επέλεξε η Δήμαρχος Φαρσάλων και εκ νέου

υποψήφια Δήμαρχος κ. Μαρία Ίφου για την τελευταία κεντρική

της ομιλία πριν την αναμέτρηση της πρώτης Κυριακής την 7η

Νοεμβρίου. Ο λόγος; το όνομα της πλατείας καθώς ο Λαός της

επαρχίας είναι αυτός που θα της δώσει την νίκη στις εκλογές.

Έτσι λοιπόν ο κύκλος των κεντρικών ομιλιών των υποψηφίων

κλείνει με την επικεφαλή της «Δημοτικής Αναγέννησης» κ.

Ίφου να μιλά στη πλατεία Λαού των Φαρσάλων την

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στις 9:00μμ

Αμέσως μετά την κεντρική ομιλία της Μαρίας Ίφου ακολουθεί

Πάρτι Νεολαίας της «Δημοτικής Αναγέννησης» στο χώρο του

ανακαινισμένου «Plato» στον πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Άνθρωπος τηςπροσφοράς

Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το

συνδυασμό του Άρη Καραχαλιού

«Φαρσάλων Όραμα» κ. Σταύρος

Πουλαράκης είναι ένας άνθρωπος της προ-

σφοράς και αυτό είναι γνωστό σε ολόκληρη

την επαρχία. Ο ίδιος εκτός του γεγονότος

ότι έχει προσφέρει πολλά στο ερασιτεχνικό

ποδόσφαιρο από την θέση του αντιπροέ-

δρου της ΕΠΣ Λάρισας είναι κάθε χρόνο

χορηγός σε αρκετά αθλητικά σωματεία

γεγονός που σίγουρα θα εκτιμηθεί από τον

αθλητικό κόσμο και όχι μόνο.

1.000.000ψηφοδέλτια

Ένα εκατομμύριο και

κάποιες χιλιάδες ψηφο-

δέλτια έχουν προμηθευ-

τεί οι συνδυασμοί που

διεκδικούν την ψήφο μας

στον νέο διευρυμένο

Δήμο Φαρσάλων. Τα

τυπογραφεία έχουν πάρει

φωτιά και η πίεση είναι

τεράστια. Έτσι μετά την

κάρτα των υποψηφίων,

το πρόγραμμα του συν-

δυασμού, έχουμε μπει

στην τελική ευθεία με το

ψηφοδέλτιο. Τουλάχιστον

τόσο χαρτί ας μην πάει

χαμένο ας το ανακυκλώ-

σουμε!

Κοντάστουςνέους

Η καθημερινή

επαφή που έχει

με τη νεολαία

μας ο επιχειρη-

ματίας κ.

Χρήστος

Τσαπραΐλης

των καθιστά

έναν από τους

πιο αγαπητούς

υποψηφίους

Δημοτικούς

Συμβούλους. Ο

ίδιος γνώστης

των ανησυχιών

των νέων ανθρώπων της περιοχής μας υπόσχεται πως

εάν εκλεγεί θα εργαστεί για ένα Δήμο με περισσότερες

ευκαιρίες για τους νέους.

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 5

Page 6: protostypos 463

CMYK

6 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Οπρώην αντιδήμαρχος και

εκ νέου υποψήφιος

δημοτικός σύμβουλος με

τον συνδυασμό της Μαρίας Ίφου

“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”

κάνει μια εκτενή αναφορά στο

έργο της δημοτικής αρχής.

Κατά τη διάρκεια των θητειών του

ως αντιδήμαρχος και εξηγεί τους

λόγους που θέλει να παραμείνει στο

προσκήνιο της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης.

Είστε για τρίτη φορά υποψήφιοςμε το συνδυασμό «ΔημοτικήΑναγέννηση» της Μαρίας Ίφου.Ποιος ο λόγος που σας οδήγησενα ασχοληθείτε με τα κοινά;

Το ενδιαφέρον μου για τα κοινά ξεκί-

νησε από μαθητής. Πάντα είχα την

διάθεση της προσφοράς. Είμαι γνω-

στής των προβλημάτων της επαρ-

χίας μας. Μέσα από την 4ετή μου

θητεία στα έδρανα του Δημοτικού

Συμβουλίου αλλά και από θέσεις

κλειδιά που μου εμπιστεύτηκε η

Δήμαρχος κ. Μαρία Ίφου αγωνιστή-

καμε και καταφέραμε να βάλουμε το

Δήμο σε τροχιά Ανάπτυξης. Τώρα

με το πρόγραμμα Καλλικράτης έχο-

ντας την εμπειρία και την γνώση

θέλω να προσφέρω για την ανάπτυ-

ξη όλης της περιοχής.

Η πορείας σας μέχρι τώρα στηζωή σας έχει αποδείξει πως

είναι η κοινωνικήπροσφορά και

όχι η πολιτι-κή σκοπι-μότητα .Υπήρξατεαθλητήςτ ο υ

Γυμναστικού, μέλος της φιλαρμο-νικής.

Πράγματι το 1969 συμμετείχα στην

ίδρυση του Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων αλλά και ως παίκτης του

μπάσκετ. Σήμερα είμαι χαρούμενο

που βλέπω τον Γυμναστικό

Πρωταθλητή. Το 1969 επίσης συμ-

μετείχα στην ίδρυση της φιλαρμονι-

κής του Δήμου. Μετά από παύση 42

χρόνων είμαι στην ευχάριστη θέση

να σα ανακοινώσω την επανίδρυσή

της.

Κατά τη διάρκεια της θητείας σαςυπήρξατε για 4 χρόνια πρόεδροςτης Δημοτικής Μουσικής Σχολής.

Η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία

Ίφου γνωρίζοντας την αγάπη μου

και την παιδεία μου στη μουσική,

από την πρώτη στιγμή μου εμπι-

στεύτηκε τη την προεδρεία της

Δημοτικής Μουσικής Σχολής. Την

τετραετία που πέρασε έχοντας

συμπαραστάτες το Διοικητικό

Συμβούλιο τη Διευθύντρια της σχο-

λής κ. Ίωάννου αλλά και ολόκληρου

του διδακτικού προσωπικού κατορ-

θώσαμε να στρέψουμε πολλούς

νέους μας να ασχοληθούν με τη

Μουσική. Η σχολή όταν ανέλαβα

είχε 50 μαθητές και πλέον έχουμε

150.

Μέσα στην τετραετία Θέτοντας ως στόχο την αναβάθμιση

της σχολής λειτουργήσαμε τα τελευ-

ταία χρόνια:

• Μόνιμο τμήμα παιδικής χορωδίας

η οποία απαρτίζεται από 40 παιδιά

της πόλης μας

• Μόνιμο τμήμα Λαϊκής Ορχήστρας

ανοιχτό σε μαθητές και φιλόμου-

σους πολίτες της πόλης μας, και

• Συνεργάζεται με τη σχολή

Βυζαντινής Μουσικής Σχολής της

Ιεράς Μητροπόλεως με σκοπό οι

μαθητές να γνωρίζουν πέρα από

την Ευρωπαϊκή Μουσική και στοι-

χεία της Βυζαντινής Μουσικής διευ-

ρύνοντας τη γνώση τους και γενι-

κώς διασφαλίσαμε την διατή-

ρησης υψηλού επιπέδου

σπουδών με καταρτιμέ-

νους δασκάλους και την

πραγματοποίηση αξιόλο-

γων – κατά γενική ομο-

λογία – εκδηλώσεων

• Καθηγητές της σχολής

επιμελούνται τα μουσι-

κά μέρη εκδηλώσεων

του ΚΔΑΠ, των σχολι-

κών εορτών

Δημοτικών Σχολείων

της πόλης καθώς και

τη Μουσική

Επένδυση της

παράστασης του Θετρικού εργαστη-

ρίου της πόλης.

• Η παιδική χορωδία ψάλει στους

Ναούς της πόλης την περίοδο των

χαιρετισμών,

• Πραγματοποιεί εκδηλώσεις με

τους μαθητές του προωδιακού τμή-

ματος – 50 μαθητών – κατά την

περίοδο των Χριστουγέννων και τον

μήνα Ιούνιο ενώ κάθε χρόνο πραγ-

ματοποιεί 3 συναυλίες όπου οι

μαθητές επιδεικνύον τις γνώσεις

τους αλλά και μοιράζονται με το

κοινό την αγάπη τους για τη

Μουσική.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της

σχολής ,διασφαλίζουμε τη διατήρη-

ση υψηλού επιπέδου σπουδών

,με καταρτισμένους δασκάλους και

την πραγματοποίηση αξιόλογων -

κατά γενική ομολογία -εκδηλώσε-

ων.

Πεποίθηση του ΔΣ της Σχολής και

της Δημοτικής Αρχής είναι ότι μόνο

θετικά αποτελέσματα θα αποκομί-

σουμε από την ανανέωση της

εκπαίδευσης που παρέχει η ΔΜΣΦ

η οποία επιχειρεί ουσιαστική παρέμ-

βαση στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι του

Δήμου Φαρσάλων.

Και είχατε και 2 θητείες ως αντιδή-μαρχος μία στο τομέαΗλεκτρωφωτισμού και Πρασίνουκαι μία στον τομέα Καθαριότηταςκαι Έργων

Θέλω να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο

που με εμπιστεύτηκε 2 φορές στην

τιμητική θέση του αντιδημάρχου, το

προσωπικό του Δήμου μας που με

την εμπειρία τους και την εργατικότη-

τα του και με την δική μου τεχνογνω-

σίας ως ηλεκτρολόγος μηχανικός

κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε,

μία σειρά έργων όπως ηλεκτροφω-

τισμό στην οδό Αθηνών, ηλεκτρο-

φωτισμό στη Λαρίσης από το Super

market Γαλαξίας ως την είσοδο της

πόλης, ηλεκτροφωτισμό στο Δυτικό

μέρος του Πολιτιστικού όπου στεγά-

ζεται και το ΚΑΠΗ καθώς και στους

γύρω δρόμους του Πολιτιστικού, στο

ανατολικό μέρος του βουνού, στις

πρώτες εργατικές κατοικίες, στην

οδό Κουκουφλή, στις περιοχές

Αγίου Γεωργίου και Αγίου

Δημητρίου.

Ενώ στον τομέα του πρασίνου κατά

τη διάρκεια της θητείας μας δημιουρ-

γήσαμε νέους χώρους πρασίνου

στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, στην

περιοχή Κατράνα στην περιοχή

τους 2ου Γυμνασίου ενώ φροντίσα-

με και αναβαθμίσαμε τους ήδη

υπάρχοντες χώρους.

Δημιουργήσαμε δίκτυο ποτίσματος

των πρασίνων, του αγροκηπίου,

του σταδίου αλλά και των βοηθητι-

κών γηπέδων θέτοντας σε λειτουρ-

γία τις δύο πομόνες Φασούλα και

Λαϊκής Αγοράς απαλύνοντας το

δίκτυο ύδρευσης της πόλης

Σε μία άλλη συνέντευξή σας είχα-τε δηλώσει πως λύθηκε το θέματης ύδρευσης στην περιοχή τουΒαρουσίου.

Πράγματι το Βαρούσι για πολλά

χρόνια ταλαιπωρούνταν ειδικά τους

καλοκαιρινούς μήνες από έλλειψη

νερού. Χρησιμοποιώντας ένα απλό

και οικονομικό τρόπο κατορθώσαμε

να λύσουμε το πρόβλημα αυτό

καταργώντας το περιβόητο μπού-

στερ της οδού Βενιζέλου εξοικονο-

μώντας χρήματα από τη μη λειτουρ-

γία του.

Ποια θα πρέπει να είναι κατά τηνγνώμη σας τα κριτήρια επιλογής

των πολιτών στις εκλογές της7ης Νοεμβρίου ;

Οι πολίτες θέλουν να ακούν αλήθει-

ες. Εμείς ο Συνδυασμός της

Δημοτικής Αναγέννησης δεν τάζου-

με πράγματα τα οποία δεν μπορούν

να γίνουν. Έχουμε αποδείξει πως

έχουμε τη γνώση της θέληση και τις

ικανότητες πως μπορούμε να αντι-

μετωπίσουμε τις προκλήσεις.

Προσωπικά λόγω του επαγγέλμα-

τος μου επί 32 χρόνια επισκέπτομαι

καθημερινώς όλα τα χωρία μας και

είμαι γνώστης των προβλημάτων

τους καθώς έχω καθημερινή επαφή

με τους κατοίκους. Γνωρίζω τα προ-

βλήματα της καθημερινότητάς. Έχω

εμπιστοσύνη στην κρίση των πολι-

τών και είμαι σίγουρος πως θα επι-

λέξουν την παράταξη της τεχνογνω-

σίας , της εργατικότητας της διαφά-

νειας και της Χρηστής διαχείρισης.

“Παρήγαμε έργο κατά τη “Παρήγαμε έργο κατά τη

διάρκεια της θητείας μας”διάρκεια της θητείας μας”

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 6

Page 7: protostypos 463

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 7

Page 8: protostypos 463

Σε πολιτισμένο πνεύμα

διεξήχθη «ο πολιτικός

διάλογος» ή αλλιώς

«Debate» τον υποψηφίων

Δημάρχων του Δήμου

Φαρσάλων που διοργάνωσε

ο Εμπορικός Σύλλογος της

Επαρχίας Φαρσάλων.

Ο χώρος διεξαγωγής ήταν η

αίθουσα εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Κέντρου η οποία

είχε κατακλυστεί από υποψηφί-

ους δημοτικούς Συμβούλους

και υποστηρικτές των δημοτι-

κών παρατάξεων.

Συντονιστής της εκδήλωσης

ήταν ο αντιπρόεδρος του

Συλλόγου κ. Δημήτριος

Γακόπουλος, ενώ τις ερωτήσεις

στους υποψηφίους απεύθυναν

οι γραμματέας του συλλόγου κ.

Βάνα Νικολάου και το μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου κ.

Αθανάσιος Αρχοντής

Οι έξι υποψήφιοι Δήμαρχοι

κατά αλφαβητική σειρά: κ.

Μαρία Ίφου, κ. Χρήστος

Καπετάνος, κ. Άρης

Καραχάλιος, κ. Αστέριος

Μολόχας κ. Ευάγγελος

Μπαλατσός, και κ. Δημήτριος

Φεγγίτης είχαν στη διάθεσή

τους 2 λεπτά για να απαντή-

σουν σε 6 διαφορετικές ερωτή-

σεις:

1.ΥΓΕΙΑΥπάρχουν δυο μεγάλα προ-

βλήματα που αφορούν την

υγεία των πολιτών του νέου

δήμου Φαρσάλων: Το ΝΕΡΟ

και η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

Τι προτίθεστε να κάνετε για την

επίλυσή τους και σε ποιό χρονι-

κό διάστημα;

2.ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΜεγάλη πληγή για τον εμπορι-

κό κόσμο είναι το παραεμπό-

ριο. Ποιες θα είναι οι ενέργειές

σας για τον έλεγχο και τη σωστή

λειτουργία της λαϊκής αγοράς

και για το παραεμπόριο στους

δρόμους της πόλης

3.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤο κυκλοφοριακό πρόβλημα

στα Φάρσαλα είναι έντονο. Ο

Εμπορικός Σύλλογος έχει κατα-

θέσει συγκεκριμένες προτάσεις

για την επίλυσή του.

Συμφωνείτε μ ́ αυτές, αν ναι,

πότε θα υλοποιηθούν; Αν όχι

ποιες οι δικές σας προτάσεις;

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣH επαρχία μας είναι γνωστή για

τον αρχαίο πολιτισμό. Πως θα

αναδείξετε τον πολιτισμό της,

ώστε o τόπος μας να γίνει

πόλος έλξης και να αναπτυχθεί

τουριστικά;

5. Σε ποιο επίπεδο και με ποια

μορφή θα είναι η συνεργασία

σας με τον Εμπορικό Σύλλογο

Φαρσάλων;

6. Γιατί θεωρείτε ότι ο εμπορικός

κόσμος της επαρχίας μας θα

πρέπει να σας δώσει την ψήφο

του;

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι τοπο-

θετήθηκαν πάνω στις ερωτή-

σεις αυτές και οι παρευρισκόμε-

νοι έβγαλαν τα δικά τους

συμπεράσματα. Το μόνο σίγου-

ρο είναι πως νικητής από την

όλη αυτή διαδικασία βγήκε η

δημοκρατία και μόνο.

8 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

Μεγάλο ενδιαφέρον για Μεγάλο ενδιαφέρον για το Φαρσαλινό «το Φαρσαλινό «debatedebate»»

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 8

Page 9: protostypos 463

Ενθουσίασε το κοινό

το πρόγραμμα της

Λαϊκής ορχήστρας

της Δημοτικής Μουσικής

Σχολής Φαρσάλων.

Η ορχήστρα που δημιουρ-

γήθηκε πριν 3 περίπου

χρόνια ήταν μία ιδέα του

προέδρου της Σχολής κ.

Δ η μ ή τ ρ η

Χριστοδουλόπουλο. Στόχος

της δημιουργίας της ήταν

να δώσει τη δυνατότητα σε

Φαρσαλινούς να έχουν

άλλη μία δυνατότητα καλλι-

τεχνικής έκφρασης.

Η ορχήστρα αποτελείται

από τους: Μπατζιάκα

Παύλο (τουμπελέκι),

Μπουλασίκη Μαρία

(πιάνο), Μπούτη Νικόλα

(μπάσο), Σαμαρά Παύλο

(Κιθάρα), Καραγιάννης

Γιάννης (μπουζούκι),

Τράντος Ανδρεάς,

Καρυάωτου Βέτα και Κάτση

Θανάση στο τραγούδι

Τη διεύθυνση της ορχή-

στρας έχει ο καθηγητής της

τάξης μπουζουκιού της

σχολής κ. Α. Μαντές.

Η ορχήστρα παρουσίασε

ένα μουσικό πρόγραμμα

αποτελούμενο από 31 τρα-

γούδια ελλήνων συνθετών

όπως των Μ. Θεοδωράκης,

Μ. Χατζηδάκης, Σ.

Κουγιουμτζής, Γ.

Ζαμπέτας, Μ. Λοΐζος, Σ.

Ξαρχάκος, Κουμπής, Δ.

Μούτσης, Α. Καλδάρας,

Βοσκόπουλος, Γ. Σπανός,

Β. Τσιτσάνης,

Μπαγιαντέρας και

Κηρομύτης.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η

διευθύντρια της Σχολής κ.

Βίκυ Ιωάννου η οποία αφού

καλωσόρισε τους παρευρι-

σκομένους τους ευχήθηκε

να έχουν μία υπέροχη βρα-

διά και ευχαρίστησε το ΔΣ

της Σχολής και τη Δημοτική

Αρχή για την άριστη συνερ-

γασία.

Στην εκδήλωση μεταξύ

άλλων παρευρέθηκαν η

Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Μαρία Ίφου, ο πρόεδρος

του ΔΣ κ. Γιώργος Παππάς,

οι αντιδήμαρχοι κ. Γ.

Αερσενόπουλος, Τ.

Θεοχάρης, ο πρόεδρος της

Σχολής κ. Δημήτρης

Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ λ ό π ο υ λ ο ς

Δημοτικοί Σύμβουλοι και

πολίτες.

CMYK

9Τρίτη 2 Νοεμβρίου

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Βραδιά με γνώριμους λαϊκούς ήχους στο Πολιτιστικό Βραδιά με γνώριμους λαϊκούς ήχους στο Πολιτιστικό

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 9

Page 10: protostypos 463

10 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Την άποψη ότι τα γεωργοπεριβαλλοντικά

προγράμματα όπως η μείωσης της

νιτρορύπανσης είναι

ζωτικής σημασίας για

τους Θεσσαλούς αγρό-

τες σε μία περίοδο

που το εισόδημα

τους συρρικνώ-

νεται συνεχώς,

εκφράζει σε συνέ-

ντευξή του στον

«Π.Τ.» ο αντινομά-

ρχης Λάρισας και

υποψήφιος περι-

φερειακός σύμ-

βουλος με τον

συνδυασμό του κ.

Κώστα Αγοραστού,

κ. Χρήστος Σιδερό-

πουλος.

Επιπρόσθετα, ο έμπει-ρος αγροτοσυνδικαλι-στής επιμένει για τησπουδαιότητα τηςεκτροπής του

Αχελώου για την ευρύτερη θεσσαλική περιοχή ενώ επανα-λαμβάνει ότι ειδικά για το θέμα της αδειοδότησης τωναρδευτικών γεωτρήσεων, η νέα αιρετή περιφέρεια οφείλεινα απλοποιήσει τις διαδικασίες χωρίς κανένα κόστος για

τους αγρότες.

Κύριε Σιδερόπουλε, το τελευταίο διάστημαέχει γίνει μεγάλος θόρυβος γύρο από τα

γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα μεκορωνίδα αυτό της μείωσης της νιτρορύπαν-σης. Ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα προ-

γράμματα;

Κατ’ αρχάς οφείλω να σας πω ότι τα συγκεκριμέναπρογράμματα, και αυτό της νιτρορύπανσης αλλά

και άλλα όπως της βιολογικής γεωργίας, ήταν ξεχα-σμένα στα συρτάρια των υπουργείων στις αρχέςτης προηγούμενης δεκαετίας. Και εμείς, ο νομάρχηςκ. Κατσαρός και οι συνεργάτες του, τα ενεργοποιή-

σαμε και μετά από αρκετό αγώνα καταφέραμε ναδώσουμε ένα πρόσθετο εισόδημα για τους αγρότες.

Και μη μου πει κανείς ότι επιπλέον 50 ευρώ το στρέμμαείναι λίγα, όταν οι αγρότες δέχονται επίθεση στο εισόδη-

μά τους από παντού! Έτσι, τώρα που τελείωσε αυτός ο κύκλος των

προγραμμάτων είναι κάτι παραπάνω απόεπιτακτική η συνέχισή τους σε μία κρίσι-

μη καμπή για τους αγρότες τουΘεσσαλικού κάμπου. Η κυβέρνησηλοιπόν οφείλει να πράξει το σωστόκαι εμείς ως νέα αιρετή περιφέρειαδεσμευόμαστε ότι θα φροντίσουμενα στηρίξουμε το εισόδημα τουαγρότη με κάθε τρόπο.

Στις προεκλογικές σας

δεσμεύσεις συμπεριλαμβάνετε όμως και το θέμα τηςαδειοδότησης των αρδευτικών γεωτρήσεων που εξε-λίσσεται σε «πονοκέφαλο» για τους αγρότες.

Έχετε δίκιο. Μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά είναι εξαιρετι-κά σημαντικό. Δε λέμε ότι δεν πρέπει να μπουν κανόνεςστη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όχι όμως έτσι όπωςσχεδιάζουν μερικοί, δηλαδή στις πλάτες των αγροτών.Εμείς ως νέα αιρετή περιφέρεια λέμε ότι η αδειοδότησηπρέπει να γίνει με απλές διαδικασίες και χωρίς καμία οικο-νομική επιβάρυνση για τους αγρότες. Και από αποτελείδέσμευση.

Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ήλθε ξανά στην εξου-σία, «πάγωσαν» εκ νέου οι εργασίες της εκτροπήςτου άνω ρου του Αχελώου. Τι θα γίνε τελικά με αυτό τοέργο;

Είναι ντροπή γι’ αυτούς που κυβερνούν να σφυρίζουναδιάφορα για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θυμίζω ότιείχε για πρώτη φορά εξαγγείλει ο αείμνηστος ιδρυτής τουΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Σε κάθε περίπτωση, ηκυβέρνηση οφείλει να αφήσει τις υπεκφυγές και να πάψεινα κρύβεται πίσω από προσωρινές δικαστικές αποφάσειςκαι δήθεν οικολογικές ανησυχίες. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει συνέχεια και γι’ αυτότο λόγο είναι τουλάχιστον υποκριτικό να λέμε ότι θα «κατα-στραφεί» για παράδειγμα το οικοσύστημα στηνΑιτωλοακαρνανία όταν ξέρουμε ότι η Θεσσαλία σε λίγαχρόνια, εάν δεν έλθει το νερό του Αχελώου, θα μετατραπείσε Σαχάρα. Δηλαδή αυτοί οι οικολόγοι που ασπάζονταιορισμένοι κυβερνητικοί, δεν σκέφτονται το πρόβλημα τηςΘεσσαλίας; Εμείς είμαστε ξεκάθαροι πέρα από κάθε μισόλογο. Η νέααιρετή περιφέρεια θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τηνολοκλήρωση του έργου της εκτροπής.

«Ζωτικής σημασίας για τους αγρότες τα«Ζωτικής σημασίας για τους αγρότες τα

γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα»γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα»

Ηυποψηφία δημοτική σύμβου-λος της

παράταξης Ν.Ε.Α. μιλά στον Πρώτο Τύπο για

τον λόγο που την οδήγησε να ασχοληθεί μετα κοινά.

Για την διαφορετικότητα της δικής της πρότασης καιεξηγεί τους λόγους που οι συμπολίτες πρέπει να

επιλέξουν την ίδια στη θέση της δημοτικής συμ-βούλου.

Η υποψηφιότητά σας θεωρήθηκε ωςέκπληξη. Αποτελείτε μια από τις πιο αξιό-λογες προτάσεις των ψηφοδελτίων που

παρουσιάστηκαν. Ίσως η υποψηφιότητάσας θα έπρεπε να τεθεί εδώ και χρόνια. Για

ποιο λόγο αποφασίσατε τώρα να ασχοληθείτεμε τα κοινά ;

Είναι αλήθεια ότι ανέκαθεν με απασχο-λούσε το αντικείμενο της τοπικής αυτοδι-οίκησης. Μετά από χρόνια σπουδών και

αποκόμισης σημαντικής εμπειρίας και γνώ-σης στον τομέα της διοίκησης σε υπεύθυ-νες θέσεις καίριων Υπουργείων επέστρε-

ψα στον τόπο που μεγάλωσα και αγαπώ.Ποτέ δεν απέκοψα τον ομφάλιο λώρο με την

κοινωνία των Φαρσάλων που μου πρόσφερετις βάσεις για να προχωρήσω.

Μετά από συζητήσεις με φίλους και τοπι-κούς φορείς, την προτροπή των οικείων

μου ανθρώπων, αλλά και την ασφάλειαπου μου παρέχει η αξιόλογη υποψηφιό-τητα του Χρήστου Καπετάνου ένιωσα

ότι πλέον ήρθε η ώρα να προσφέρωστον τόπο που με γαλούχησε.

Ποια είναι λοιπόν η διαφορετι-

κότητα της δική σας πρότασης ;

Μέσα στον κυκαιώνα των σαρωτικών αλλαγών πουσυμβαίνουν και σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδοκαι μετά από λάθη σειράς ετών που υποβάθμισαν τοεπίπεδο της ζωής μας αναδεικνύεται η ζωτική ανάγκηγια μια νέα πρόταση με βασικό άξονα την γνώση αλλάκαι την ανθρωπιά. Η ανεξαρτησία μου από πολιτικά χρώματα και κομματι-κά συμφέροντα, η άδολη ανάγκη μου για προσφορά,αλλά και η σημαντική εμπειρία μου αποτελούν εχέγγυαγια ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.Οι αυξημένες απαιτήσεις του σήμερα με την εφαρμογήτου νόμου Καλλικράτη δεν πρέπει να περιορίζονται σεευχολόγια και αοριστίεςΗ επαγγελματική μου σταδιοδρομία σε νευραλγικέςθέσεις στον τομέα της Παιδείας, της εργασίας, τωνΔημόσιων Έργων και Περιβάλλοντος που παρέχει τηναπαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να ανταπεξέλθουν στηνπρόκληση των νέων και απαιτητικών δεδομένων.

Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμά σας προς τουςσυμπολίτες μας ;

Νιώθω πως ήρθε πλέον ο καιρός για μηνύματα αληθι-νά και ανθρώπινα. Ζητώ την ψήφο των συμπολιτώνμου για να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στοντόπο μου, που αξίζει ασφαλώς περισσότερα από όσατου έχουν ήδη προσφέρει.Αποκομμένη λοιπόν από προσωπικά κίνητρα θέλω ναπροτείνω το διαφορετικό, το καινούργιο, το άφθαρτοκαι το ενωτικό.Ζητώ την ψήφο σας για να δημιουργήσουμε μαζί μιανέα πραγματικότητα με σεβασμό και αξιοπρέπεια γιατους μεγαλύτερους αλλά και ελπίδα και προοπτική γιατους νέους ανθρώπους.

«Θέλω να προτείνω το διαφορετικό, το «Θέλω να προτείνω το διαφορετικό, το

καινούργιο, το άφθαρτο και το ενωτικό»καινούργιο, το άφθαρτο και το ενωτικό»

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 10

Page 11: protostypos 463

11Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Ο τόπος μας είναι σαν τον έρωτα της ζωής μας. Πουόσο και αν μερικές φορές μας πληγώνει, έχουμε ορκι-στεί να του αφιε-ρώσουμε τηνορμή, την φαντα-σία και τις ελπίδεςμας.

Είναι μια αισιόδοξη, δημι-ουργική αλυσίδα : πιστεύ-εις σε κάτι, επενδύεις σεαυτό και εκείνο με τησειρά του σε επιβεβαι-ώνει. Ο δήμος μαςείναι ο τόπος της ζωήςμας, όχι μόνο γιατίδιαλέξαμε να ζούμεεδώ, αλλά γιατί οζήλος μας να τοναλλάξουμε μας δίνειζωή.

Ο λόγος που είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος μετον συνδυασμό του Χρήστου Καπετάνου < ΝΙΚΗ –ΕΛΠΙΔΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ > (N.E.A) για την επαρχίαΦαρσάλων είναι διότι ο Δήμος Φαρσάλων είναι γιαεμάς τους νέους ανθρώπους που επιλέξαμε να ζούμε

εδώ, το μεράκι και το βάσανό μας.Είναι το πάθος μας. Δεν αντέχουμε να

τον βλέπουμε να μην έχει μορφή.Θέλουμε να δώσουμε στον τόπο

μας το καλύτερο. Ομορφότερο.Θέλουμε να δουλέψουμε γιανα πάρει τη θέση που του αξί-ζει.

Να προχωρήσουμε μαζί τουμε ένα συνεχές «πάρε –δώσε» ψυχής. Χωρίς ημε-ρομηνία λήξης, όπως σεόλες τις τυπικές σχέσεις.Να αρνηθούμε όσα μαςπροβληματίζουν

Να αντιταχθούμε σε όσαυποθηκεύουν το μέλλον μας.

Να προτείνουμεόσα πιστεύ-

ουμε.Να φωνάξουμε

γι’ αυτά που μας κάνουν υπερήφα-νους.

Να συμπράξουμε ενώνονταςδυνάμεις.

Να δράσουμε για να απο-δείξουμε πρώτα στους

εαυτούς μας ότι μπο-ρούμε.Να επενδύσουμε σεόσα ενώνουν τουςνέους ανθρώπους.Να ονειρευτούμεγια όσα έρχονται.Να κάνουμε τηνελπίδα δύναμηαισιοδοξίας και

περισσότερης προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο.Να τολμήσουμε γιατί μόνο έτσι θα μεταλαμπαδεύσου-με την ελπίδα.Για μένα η πολιτική είναι η «τέχνη» επίλυσης των προ-βλημάτων. Αν δεν υπήρχαν προβλήματα δεν θα χρεια-ζόταν και οι άνθρωποι που να μπορούν να δίνουνλύσεις.Επειδή λοιπόν διακυβεύεται το μέλλον μας σε όλα ταεπίπεδα, επειδή ο τόπος μας έχει μια ακόμη ευκαιρίανα αλλάξει σελίδα αφήνοντας πίσω του αναχρονιστικέςτακτικές και αντιλήψεις, επειδή οι αλλαγές που φέρνειο Καλλικράτης πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίαγια ανάπτυξη με την εφαρμογή ενός σύγχρονου καιολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού σχεδίου.Ξεκινάμε τον αγώνα μας για τα Νέα Φάρσαλα με επι-κεφαλής τον ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟ που θεωρώ ότιείναι η καλύτερη επιλογή υποψηφίου δημάρχου. Διότιοι νέοι δήμαρχοι καλούνται να διαχειριστούν και ναοργανώσουν όλη αυτή την χαώδη κατάσταση. Για νατο πετύχουν αυτό πρέπει να έχουν ισχυρό βιογραφικό.Απαιτείται βαθιά επιστημονική κατάρτιση, αποδεδειγ-μένες ικανότητες μέσα από επαγγελματική καταξίωση,ισχυρό ηθικό υπόβαθρο, πείσμα, επιμονή, φρεσκάδα.Δεν οραματιζόμαστε το ανέφικτο. Οραματιζόμαστε τοαυτονόητο. Το αυτονόητο που δικαιούται ο λαός τηςεπαρχίας Φαρσάλων.Η επαρχία μας, μας αφορά όλους !Γι’ αυτό χρειάζεται η Συμμετοχή σας, η Παρουσία σας,η Απόφασή σας. ΄Έλα και ΕΣΥ μαζί μας για να γίνει η επαρχίαΦαρσάλων ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ !!!ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑΓεννήθηκα στη Λάρισα στις 20/8/1976. Είμαι κόρη τουΑχιλλέα και της Ευαγγελίας Αγγελουσοπούλου, απότον Δασόλοφο. Είμαι έγγαμη με τον Τσουμάνη Γιώργοκαι μητέρα μίας 4χρονης κόρης. Σπούδασα στο παιδα-γωγικό Τμήμα νηπιαγωγών του πανεπιστημίουΙωαννίνων Ενώ από το 2007 έως τον Αύγουστο του2010 εργάστηκα στη ΔΟΥ Φαρσάλων.Έχω συνεχή κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τηνοικογένεια, την εφηβεία, την παραβατικότητα των νέωνκαθώς και τις νέες τεχνολογίες.

Με εκτίμηση, Χριστίνα Αγγελουσοπούλου – Τσουμάνη

«Η επαρχία μας, μας αφορά όλους !»«Η επαρχία μας, μας αφορά όλους !»

Άφθαρτοι Άνθρωποι – Καθαρές ιδέεςΆφθαρτοι Άνθρωποι – Καθαρές ιδέες

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 11

Page 12: protostypos 463

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 12

Page 13: protostypos 463

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 13

Page 14: protostypos 463

Την Κυριακή το από-

γευμα πραγματο-

ποιήθηκε η ετήσια

απογευματινή εκδήλωση

της ερανικής επιτροπής

του Ιερού Ναού Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Φαρσά-

λων.

Ο εφημέριος του ναού αφού

καλωσόρισε τους παρευρι-

σκομένους μεταξύ άλλων

ανέφερε τα εξής:

«Σαν σήμερα το 2001 ξεκι-

νήσαμε αυτές τις απογευμα-

τινές μας εκδηλώσεις με

μεγάλη επιτυχία και με

διπλό σκοπό ο πρώτος να

ανταμώσουμε όλοι μαζί και

να διασκεδάσουμε ξεχνώ-

ντας για λίγο τα προβλήματά

μας και ο δεύτερος σκοπό

να συγκεντρώσουμε ορισμέ-

να χρήματα τα οποία και

διαθέσαμε στην εκκλησία

μας, αλλάζοντας και ανακαι-

νίζοντας την, με αποτέλεσμα

σήμερα να έχει αυτή την

εικόνα που όλοι ξέρετε

Τα συμπεράσματα τας σας

οι κρίσεις σας και τα σχόλια

δικά σας.

Κλείνει λοιπόν σήμερααυτός ο κύκλος των απογευ-

ματινών μας εκδηλώσεων

για πολλούς, πολλούς

λόγους.

Αν μας λείψει, μετά από 4- 5

χρόνια θα το ξανασκεφθού-

με.

Τα χρόνια είναι πολύ δύσκο-

λα και δεχόμεθα η παναγία

να βοηθήσει την χώρα μας

και τον τόπο μας να ξανάρ-

θουνε τα παλιά καλά χρόνια

και εάν είναι δυνατόν πολύ

καλύτερα».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε

τις γυναίκες της ερανικής

επιτροπής για την εργώδη

προσπάθειά τους και όλους

όσους συμπαραστάθηκαν

στο πολύ μεγάλο έργο.

Στην εκδήλωση πορεύθηκαν,

η Δήμαρχος Φαρσάλων και εκ

νέου υποψήφια κ. Μαρία Ίφου

ο Δήμαρχος Πολυδάμαντα και

υποψήφιος Δήμαρχος Φα-

ρσάλων κ. Ευάγγελος Μπα-

λατσός, οι υποψήφιοι Δήμα-

ρχοι Φαρσάλων κ. Άρης

Καραχάλιος και κ. Χρήστος

Καπετάνος, υποψήφιοι Δημο-

τικοί Σύμβουλοι ο υποψήφιος

Νομαρχιακός Σύμβουλος της

Λαϊκής Συσπέιρωσης κ.

Νικολόπουλος και πλήθος

πιστών.

14 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

Κλείνει ο κύκλος των απογευματινών Κλείνει ο κύκλος των απογευματινών

του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φαρσάλωντου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φαρσάλων

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 14

Page 15: protostypos 463

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 15

Page 16: protostypos 463

16 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

Διάλεξη με θέμα την

Δυσλεξία διοργά-

νωσε ο Δήμος

Φαρσάλων σε συνεργα-

σία με το Σύλλογο Γονέων

και κηδεμόνων του 4ου

Δημοτικού Σχολείου της

πόλης μας.

Ομιλητής της διάλεξης ήταν

ο κ. Γιώργος Θ. Παυλίδης,

καθηγητής των Μαθησιακών

Δυσκολιών στο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

αντιπρόεδρος της Διεθνούς

Ακαδημίας Προβλημάτων

Μάθησης, διευθυντής 20

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν

Προγραμμάτων στην Αγγλία,

στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα,

εφευρέτης του Τεστ

Οφθαλμοκίνησης για την

ακριβή διάγνωση της δυσλε-

ξίας που φέρει διεθνώς το

όνομα του και είναι γνωστό

ως PAVLIDIS TEST.

Συντονίστρια της εκδήλωσης

ήταν το μέλος του

Πολιτιστικού Οργανισμού

του Δήμου Φαρσάλων κ.

Θεανώ Τσιώλη –

Μπαϊράμογλου η οποία

καλωσόρισε το κοινό και

παρουσίασε τον καθηγητή.

Ο καθηγητής Παυλίδης στην

ομιλία του χρησιμοποιώντας

σύγχρονα μέσα τεχνολογίας

μίλησε για το μαθησιακή

δυσκολία «δυσλεξία» αναφέ-

ροντας πως: «η Δυσλεξία

είναι μια μαθησιακή δυσκο-

λία κυρίως στην ανάγνωση,

στην ορθογραφία, στα γλωσ-

σικά μαθήματα και στα γρα-

πτά. Είναι βιολογικής αιτιολο-

γίας, κυρίως κληρονομική

(γονίδια 1, 6 και 15).

Εμφανίζεται συχνότερα στα

αγόρια σε αναλογία 3 - 4

αγόρια προς 1 κορίτσι, όπως

και η διάσπαση προσοχής, η

παρορμητικότητα και η υπερ-

κινητικότητα που συχνά τη

συνοδεύουν. Επίσης είναι

ιδιαίτερα παραπλανητική

κατάσταση, επειδή δεν φαί-

νεται στην καθημερινή προ-

φορική επικοινωνία. Γιατί οι

δυσλεξικοί είναι συνήθως

προικισμένα άτομα, υψηλής

ευφυΐας, με ιδιαίτερα μεγάλη

δημιουργικότητα, εφευρετι-

κότητα και καλό προφορικό

λόγο» Ενώ για τα συμπτώ-

ματα να καταλάβουμε εάν το

παιδί μας έχει δυσλεξία ανέ-

φερε: « Οι δυσλεξικοί είναι

ιδιαιτέρως προικισμένοι στις

κατασκευές και στους Η/Υ.

Παρουσιάζουν σημαντική

Η «ΝΟΣΟΣ» ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝΗ «ΝΟΣΟΣ» ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ

Δυσλεξία: Θείο Δώρο Δυσλεξία: Θείο Δώρο

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:57 μμ Page 16

Page 17: protostypos 463

διαφορά ανάμεσα στην ανώ-

τερη προφορική και στη

χαμηλότερη γραπτή επίδοσή

τους, καθώς και σημαντική

διαφορά μεταξύ των ανώτε-

ρων πνευματικών δυνατοτή-

των και των σημαντικά μειω-

μένων σχολικών τους επιδό-

σεων. Πιο αναλυτικά, η ανά-

γνωση των δυσλεξικών είναι

εξαιρετικά αργή και γεμάτη

λάθη. Συχνά κομπιάζουν,

επαναλαμβάνουν ή αντικαθι-

στούν λέξεις ή προσθετοα-

φαιρούν συλλαβές και παρα-

φράζουν, σε σημείο μερικές

φορές άλλη λέξη να βλέπουν

και άλλη να διαβάζουν. Οι

δυσλεξικοί είναι εξαιρετικά

ανορθόγραφοι. Λείπει η

στίξη, ξεχνούν να βάζουν

τόνους. Μπορεί να γράψουν

τρεις φορές την ίδια λέξη

στην ίδια πρόταση και να τη

γράψουν με τρεις διαφορετι-

κούς τρόπους. Επίσης

παρουσιάζουν προβλήματα

στην αποστήθιση (π.χ. προ-

παίδεια), μερικές φορές στα

μαθηματικά και παρουσιά-

ζουν ιδιαιτέρως σημαντικά

προβλήματα στις ξένες

γλώσσες. Υπάρχουν βέβαια

και άλλα συμπτώματα, όπως

επιμονή στην αντιστροφή

της σειράς των εποχών, των

μηνών και σπανιότερα

καθρεπτική γραφή, π.χ. 3 - ε,

9 - ρ, 9 - 6, αν – να κλπ

Αναφέρθηκε στα βιολογικά

αίτια της Δυσλεξίας τονίζο-

ντας: «Η αιτία βρίσκεται στη

διαφορετική-ανώτερη κατα-

σκευή ιδίως στο οπτικό τους

σύστημα και στη λειτουργία

του εγκεφάλου τους που

όμως τους δυσκολεύει στον

γραπτό λόγο. Σκέπτονται

τάχιστα με εικόνες ενώ ο κοι-

νός νους σκέφτεται αργά με

λέξεις. Η δυσλεξία λοιπόν

είναι μέγα πλεονέκτημα και

συχνά θείο δώρο. Αυτά που

τους κάνουν εφευρετικούς

και διάσημους στη ζωή όμως

τους δυσκολεύουν στην ανά-

γνωση και στην ορθογραφία.

Τα πρόσφατα νευρολογικά

ευρήματα επιβεβαιώνουν τα

25ετή ερευνητικά μου ευρή-

ματα, που δείχνουν ότι οι

δυσλεξικοί χαρακτηρίζονται

από εσφαλμένες οφθαλμοκι-

νήσεις».

Για το διεθνές τεστ δυσλεξίας

που φέρει το όνομα του τόνι-

σε: Το τεστ Παυλίδης η

αλλιώς τεστ οφθαλμοκίνησης

δεν έχει σχέση με την ποιότη-

τα της όρασης, αλλά αντανα-

κλά το πώς λειτουργεί ο εγκέ-

φαλος. Η οφθαλμοκίνηση,

όπως το εγκεφαλογράφημα,

καταγράφει δυσλειτουργίες

του εγκεφάλου, αλλά με πολύ

μεγαλύτερη ευαισθησία και

ακρίβεια. Δυσλειτουργίες που

οφείλονται σε νευρολογικούς

παράγοντες ή σε φάρμακα,

αντανακλώνται από τα πρώι-

μα στάδιά τους στην οφθαλ-

μοκίνηση (π.χ. Πάρκινσον,

Αλτσχάιμερ, μυασθένεια, σχι-

ζοφρένεια κ.ά.). Συνεπώς,

επειδή τα νευρολογικά προ-

βλήματα απεικονίζονται στη

λανθασμένη οφθαλμοκίνηση

και επειδή και η δυσλεξία είναι

νευρολογικό πρόβλημα, γι'

αυτό και η δυσλεξία αντικατο-

πτρίζεται στην οφθαλμοκίνη-

ση. Το σημαντικότερο πλεο-

νέκτημα του Τεστ της

Οφθαλμοκίνησης είναι ότι

είναι ανεξάρτητο από ευφυΐα,

γλώσσα, ψυχολογικούς

παράγοντες, αναγνωστική

ικανότητα, αφού το μόνο που

έχει να κάνει το παιδί είναι να

ακολουθεί σιωπηλά με τα

μάτια του φωτεινούς ερεθι-

σμούς.

Το Τεστ Οφθαλμοκίνησης

παρέχει μοναδικά σημαντικές

πληροφορίες για τον ακριβή

εντοπισμό του μαθησιακού

προβλήματος αλλά και το

μέγεθός του. Η ακριβής διά-

γνωση οδηγεί στη σωστή και

εξατομικευμένη αντιμετώπι-

ση, η οποία είναι η πλέον

αποτελεσματική, διότι κάθε

παιδί βοηθιέται ακριβώς σύμ-

φωνα με τις δυνατότητές του,

τις προσωπικές του αδυνα-

μίες και τα ατομικά του πλεο-

νεκτήματα

Ενώ κατέληξε: «Η δυσλεξία

είναι το κοινό χαρακτηριστικό

των διάσημων Αϊνστάιν,

Έντισον, Λεονάρδο Ντα

Βίντσι, Kέννεντυ, Τσώρτσιλ,

Τομ Κρουζ, Σ. Σταλόνε, Τζον

Λένον, Γ. Ντίσνεϊ, Πικάσσο,

κλπ. Συνεπώς, είναι θείο

δώρο μόνον όμως όταν γνω-

ρίζουμε την ύπαρξή της και

την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα

και σωστά, ενώ αντιθέτως, η

άγνοια χειροτερεύει την ειδική

μαθησιακή δυσκολία των

δυσλεξικών. Η Δυσλεξία είναι

Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία

στα γραπτά. Δηλαδή, οι

δυσλεξικοί παρουσιάζουν

μεγάλη δυσκολία στην ανά-

γνωση (πολύ αργή, με λάθη),

στην ορθογραφία και δυσκο-

λεύονται να μεταφέρουν τον

προφορικό τους λόγο στο

γραπτό. Επειδή η δυσλεξία

είναι κυρίως κληρονομική,

υπάρχει από τη γέννα.

Συνεπώς, υπάρχει και μπορεί

να εντοπισθεί από την

Προσχολική Ηλικία με βιολο-

γικά τεστ, όπως είναι το

PAVLIDIS TEST. Διεθνώς, η

δυσλεξία εμφανίζεται σε 4

αγόρια προς 1 κορίτσι, που

σημαίνει ότι τα αίτιά της είναι

Βιολογικά, γι’ αυτό και τα δια-

φορετικά κοινωνικο-πολιτιστι-

κά περιβάλλοντα δεν επηρεά-

ζουν την αναλογία αγοριών

(4) - κοριτσιών (1).

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν η Δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μαρία Ίφου, ο πρόεδρος

του ΔΣ. Γιώργος Παππάς,

εκπαιδευτικοί και γονείς της

επαρχίας μας.

17Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 17

Page 18: protostypos 463

18 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Ουποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του

συνδυασμού του Άρη Καραχάλιου

Φαρσάλων Όραμα, Δημήτρης Μπαμπανίκας

μιλάει στον Πρώτο Τύπο για τις αλλαγές που φέρνει

ο Καλλικράτη, για το προφίλ του υποψηφίου ενός

Καλλικρατικού δήμου, για το πολιτικό του

παρελθόν και για το πολιτικό του μέλλον.

Τι αλλάζει στους δήμους με τον Καλλικράτη;

Ο Καλλικράτης είναι ένα

μεγάλο στοίχημα

που πρέπει να

κ ε ρ δ ί σ ο υ μ ε

όλοι μαζί.

Αλλάζει η

μορφή της

χώρας και οι

Νέοι Δήμοι

αποτελούν το

όχημα που θα

οδηγήσει τη

χώρα στην ανά-

πτυξη και

τ ο ν

εκσυγχρονισμό. Οι ισχυροί δήμοι αναλαμβάνουν την

σκυτάλη από ένα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό

κράτος να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, να του διασφαλί-

σουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να εκμεταλλευ-

τούν και να προβάλουν την τοπική ιδιαιτερότητα και να

προωθήσουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του τόπου

τους.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι δυσκολίες σ’ αυτότο εγχείρημα ;

Οι δυσκολίες ίσως είναι αρκετές. Πρώτα – πρώτα αλλά-

ζει τόσο η έκταση με τη συγχώνευση όλων των προγε-

νέστερων Καποδιστριακών Δήμων σε έναν, όσο και η

ανθρωπογεωγραφία. Στο νέο Δήμο που περιλαμβάνει

πια όλη την επαρχία θα πρέπει μέσα από ισότιμη αντι-

μετώπιση να διατηρηθούν τα τοπικά χαρακτηριστικά,

να μην χαθεί η ταυτότητα κανενός ούτε να μεταβληθεί

βιαίως. Όπως τόνισα παραπάνω το κυρίαρχο είναι η

ανάπτυξη και όχι ο μαρασμός των κοινωνικών ομάδων.

Εμείς εδώ αποτελούμε μια μικρογραφία όλης της

Ελληνικής κοινωνίας καθώς έχουμε και αστικό και

αγροτικό και κτηνοτροφικό δυναμικό, που μέσα από μια

ορθολογική διαχείριση θα πρέπει να τονώσουμε και να

διευρύνουμε την προσπάθεια της αυτόνομης ανάπτυ-

ξής τους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και

αξιοποιώντας όλο το στελεχιακό μας δυναμικό.

Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικάενός υποψηφίου που φιλοδοξεί να οδη-γήσει τον τόπο στην επόμενη μέρα ;

Εκτιμώ ότι πραγματικά δεν μπορεί κάτι

να πετύχει αν δεν έχεις αντιληφθεί τις

επιταγές των καιρών κι αν δεν έχεις

ενστερνιστεί ένα όραμα για το καλό

του τόπου σου. Οι συνταγές του χθες

δοκιμάστηκαν και έδωσαν όσα μπο-

ρούσαν. Το αύριο πρέπει να στηρι-

χθεί σε ανθρώπους που αποδε-

δειγμένα διαθέτουν τα εχέγγυα

και την τεχνογνωσία να αναλάβουν να οδηγήσουν

αυτόν τον τόπο. Οι αντιπαραθέσεις σε επίπεδα του

εγώ, οι μικροπολιτικές τοποθετήσεις, οι πειραματισμοί

και όλα όσα κράτησαν και στέρησαν από αυτόν τον

τόπο την ευημερία και την εξέλιξη που δικαιούνται,

νομίζω ότι δεν έχουν καμιά θέση στο νέο Δήμο. Οι πολί-

τες γνωρίζουν και η θυμοσοφία του εκλογικού σώματος

θα λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Εσείς πως νομίζετε ότι μπορείτε να προσφέρετε ;

Όπως γνωρίζετε η ενασχόλησή μου με τα κοινά και το

ενδιαφέρον για τον τόπο μου, δεν είναι ούτε ευκαιριακό,

ούτε νεοφανές καθώς δεν προέκυψε σήμερα και ξαφνι-

κά. Είχα εκλεγεί και στο παρελθόν και υπήρξα πρόε-

δρος του Δ.Σ., πρόεδρος των παιδικών σταθμών και

στη συνέχεια εκπροσώπησα την επαρχία μας σε

Νομαρχιακό ψηφοδέλτιο.

Επομένως ως νέος άνθρωπος αλλά και με αρκετή

πείρα νομίζω ότι διαθέτω όλα εκείνα τα εχέγγυα που

πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τύχει της εμπιστοσύ-

νης του κόσμου. Συναισθανόμενος δε το δύσκολο του

έργου μας εκτιμώ ότι μπορώ να συμβάλλω και να βοη-

θήσω τον τόπο μας.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για τα αποτελέσματα τηνπρώτη Κυριακή ;

Εγώ θα σας μιλήσω για τον δικό μας συνδυασμό.

Εκτιμώ ότι τοι ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας διαθέ-

τει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα υλοποιήσει όλα όσα ο

Καλλικράτης ορίζει. Αποτελείται από αξιόλογα στελέχη,

διαθέτει ως επικεφαλή υποψήφιο Δήμαρχο έναν κατα-

ξιωμένο τόσο επαγγελματικά, όσο και στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση, συμπολίτη μας.

Εκτιμώντας δε ότι δεν υπάρχει χρόνος για πειραματι-

σμούς και με την πεποίθηση ότι οι συμπολίτες μας αυτό

το γνωρίζουν, νομίζω ότι το ψηφοδέλτιό μας θα το εμπι-

στευτούν και θα το υπερψηφίσουν οι περισσότεροι και

θα αναθέσουν αυτό το πέρασμα στην επόμενη μέρα

στο δικό μας συνδυασμό.

«Δεν υπάρχει χρόνος «Δεν υπάρχει χρόνος

για πειραματισμούς»για πειραματισμούς»

Καρκίνωμα χαρακτηρίζει τον Καλλικράτη

επειδή η μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν

συνοδεύτηκε και από την απαραίτητη

μεταφορά πόρων ο υποψήφιος περιφερειάρχης

του ΛΑΟΣ επικεφαλής του συνδυασμού

«Ελεύθεροι Θεσσαλοί» κ. Αστ. Ροντούλης, ο κ.

Ροντούλης με μια μικρή συνέντευξη στον «Π.Τ.»

αναφέρεται και στα σημαντικότερα θέματα που

θα πρέπει να αντιμετωπίσει η πρώτη αιρετή

περιφερειακή αρχή:

Αυτές οι εκλογές θα ρίξουν το βάρος στην αποδο-κιμασία του Μνημονίου ή θα αποτελέσουν γόνιμο-

επιτέλους- πεδίο συζήτησης για την τοπική αυτοδι-οίκηση;

Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές αναγκαστικά θα

στείλουν ένα διπλό μήνυμα: πρώτον, ένα μήνυμα

λαϊκής αποδοκιμασίας για την ακολουθούμενη από

την Κυβέρνηση οικονομική και κοινωνική πολιτική

και, δεύτερον, ένα μήνυμα απαρέσκειας του

κόσμου της Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή

του σχεδίου «Καλλικράτης», καθώς η μετα-

φορά αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ Α’ και Β’

βαθμού δεν συνοδεύτηκε και από μετα-

φορά αντιστοίχων πόρων. Συνεπώς,

κυβερνητική πολιτική και

«Καλλικράτης» θα αποτελέσουν το

δίδυμο της αποδοκιμασίας στην επό-

μενη εκλογική αναμέτρηση.

Το σχέδιο Καλλικράτης δίνει απαντήσεις στα όσααπασχολούν εδώ και δεκαετίες το χώρο της τοπικήςαυτοδιοίκησης ή χρειάζονται και άλλες αλλαγές;

Ο «Καλλικράτης» αποτελεί καρκίνωμα για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μόνο ότι εντάσσεται σε μια ευρύ-

τερη λογική δημοσιονομικής πειθαρχίας, πράγμα που

σημαίνει αφαίρεση κονδυλίων από τους Ο.Τ.Α., αλλά έχει

εισάγει, επιπροσθέτως, τον άκρατο κομματισμό στην

Αυτοδιοίκηση και έχει πλήξει την πεμπτουσία του αυτοδι-

οικητικού θεσμού, δηλαδή την τοπικότητα, καθώς έχει

δημιουργήσει γιγαντιαία αυτοδιοικητικά σύνολα, μέσα

στα οποία «σβήνει» το πρόσωπο του αιρετού και η αμε-

σότητα του αυτοδιοικητικού θεσμού προς όφελος του

απρόσωπου αρχηγοκεντρικού κόμματος.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σοβαρότερα προβλήματατης περιφέρειας Θεσσαλίας;

Συνοπτικά και επιγραμματικά αναφέρω τις Θεσσαλικές

«πληγές» που πρέπει να κλείσουν: α) ολοκλήρωση

έργων του Αχελώου, β) κατασκευή του άξονα Ε – 65, γ)

κατασκευή των δύο Μεσογειακών χωριών σε Λάρισα και

Βόλο, δ) ολοκλήρωση των διανομαρχιακών οδικών αξό-

νων, για να μην σκοτώνονται οι Θεσσαλοί κατά… επτά-

δες, ε) ταχεία ολοκλήρωση του φράγματος στη Γυρτώνη,

στ) δράσεις διάσωσης του Πηνειού Ποταμού και ζ) παρο-

χή δικαίων αποζημιώσεων στους Θεσσαλούς βαμβακο-

παραγωγούς όχι μέσω της διαδικασίας ΠΣΕΑ, αλλά

μέσω του Κανονισμού ΕΛΓΑ.

Οι πολίτες θα καταδικάσουν Οι πολίτες θα καταδικάσουν

οικονομική πολιτική και «Καλλικράτη»οικονομική πολιτική και «Καλλικράτη»

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 18

Page 19: protostypos 463

CMYK

19Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Κατάμεστο ήταν το

βράδυ της Κυριακής το

bar Centro . Ο λόγος;

Το πάρτι για τη νεολαία της

«Ανεξάρτητης Δημοτικής

Κίνησης» του Δημάρχου

Πολυδάμαντα και υποψηφίου

Δημάρχου Φαρσάλων κ.

Ευάγγελου Μπαλατσού.

Ο κ. Μπαλατσός φανερά συγκι-

νημένος από την καταπληκτική

ανταπόκριση της νεολαίας στην

πρόσκλησή του απηύθυνε

κάλεσμα : «Ελάτε και βάλτε

φαντασία στην εξουσία κι εμείς

δεσμευόμαστε να υπηρετήσου-

με με πάθος αυτή τη φαντα-

σία».

Στο σύντομο χαιρετισμό του,

τόνισε με έμφαση την αναγκαιό-

τητα να μην απέχουν οι πολί-

τες, ειδικά η νεολαία, από τις

δημοτικές εκλογές, υπογραμμί-

ζοντας : « Όταν κοιμάσαι κάποι-

ες άλλος γράφει ιστορία. Κάθε

ψήφος που απέχει είναι μια

γνώμη που δεν εκφράζεται,

είναι μια άποψη που δεν κατατί-

θεται, είναι μια θέση που δε

διατυπώνεται. Είναι μια τιμωρία

χωρίς αποδέκτη»

Ενώ αναλύοντας τη φυσιογνω-

μία του συνδυασμού υποστήρι-

ξε: «Είμαστε περήφανοι γιατί

έχουμε ένα συνδυασμό ανεξάρ-

τητο. Ανεξάρτητο από κομματι-

κές χειραγωγήσεις, αλλά και

από πάσης φύσεως εξαρτήσεις

και συναλλαγές που παραμορ-

φώνουν αρχές και οράματα».

Παρουσία πλήθους νέων το πάρτι Παρουσία πλήθους νέων το πάρτι

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 19

Page 20: protostypos 463

20 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Υπεγράφησαν από τον

Υπουργό Εσω-

τερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρο-νικής

Διακυβέρνησης κ. Γ. Ν.

Ραγκούση, οι δύο εγκύκλιοι

για τις προ-σεχείς δημοτικές

και περιφερειακές εκλογές.

Στις εγκυκλίους αυτές αναλύο-

νται σε βάθος μια σειρά θεμά-

των που ενδιαφέρουν τους

συνδυασμούς, τους υποψηφί-

ους και τους πολίτες ενόψει των

θεμελιωδών αλλαγών που επι-

φέρει ο Καλλικράτης και αφο-

ρούν την εκλογική διαδικασία.

Ειδικότερα σε αυτές περιγρά-

φονται:

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

στις προσεχείς εκλογές

Πώς ασκείται το εκλογικό δικαί-

ωμα

Θέματα που ενδιαφέρουν τους

υποψηφίους όπως είναι τα

κωλύματα και τα ασυμβίβαστα,

η ποσόστωση των δύο φύλ-

λων και η συγκρότηση των

ψηφοδελτίων

Θέματα που αφορούν την ανα-

κήρυξη των συνδυασμών και

των δικαιωμάτων αυτών

καθώς και των διαδικασιών

ενστάσεων

Η μορφή και το περιεχόμενο

των ψηφοδελτίων και οι σταυ-

ροί προτίμησης για τους υπο-

ψηφίους περιφερειακούς και

δημοτικούς συμβούλους

καθώς και για τους υποψηφί-

ους συμβούλους των τοπικών

ή δημοτικών κοινοτήτων

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΔημοτικές Κοινότητες αποτε-

λούν τα σημερινά τοπικά διαμε-

ρίσματα, εφόσον έχουν πληθυ-

σμό μεγαλύτερο από 2000

κατοίκους.

Τοπικές Κοινότητες αποτελούν

τα σημερινά τοπικά διαμερί-

σματα, εφόσον έχουν πληθυ-

σμό έως και 2000 κατοίκους.

Ποιοι ψηφίζουνΓια καθεμιά από τις παρακάτω

περιπτώσεις ανάδειξης δημοτι-

κών αρχών, ψηφίζουν:

-για Δήμαρχο και δημοτικούς

συμβούλους: όλοι οι δημότες

εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγε-

γραμμένοι στους εκλογικούς

καταλόγους του νέου Δήμου, οι

πολίτες των λοιπών 26 κρα-

τών-μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, οι ομογενείς, καθώς

και οι νομίμως διαμένοντες

υπήκοοι τρίτων χωρών που

είναι εγγεγραμμένοι στους ειδι-

κούς εκλογικούς καταλόγους

του σημερινού Δήμου ή της

Κοινότητας όπου κατοικούν.

-για συμβούλους δημοτικών

κοινοτήτων: μόνο οι δημότες

εκλογείς που είναι εγγεγραμμέ-

νοι στους εκλογικούς καταλό-

γους της οικείας Δημοτικής

Κοινότητας, οι πολίτες των λοι-

πών 26 κρατών-μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομο-

γενείς, καθώς και οι νομίμως

διαμένοντες υπήκοοι τρίτων

χωρών που είναι εγγεγραμμέ-

νοι στους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους της Δημοτικής

Κοινότητας του Δήμου όπου

κατοικούν.

-για συμβούλους τοπικών κοι-

νοτήτων: μόνο οι δημότες

εκλογείς που είναι εγγεγραμ-

μένοι στους εκλογικούς κατα-

λόγους της τοπικής κοινότη-

τας, οι πολίτες των λοιπών 26

κρατών-μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομο-

γενείς, καθώς και οι νομίμως

διαμένοντες υπήκοοι τρίτων

χωρών που είναι εγγεγραμμέ-

νοι στους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους της τοπικής κοινό-

τητας του Δήμου όπου κατοι-

κούν .

-για εκπρόσωπο της τοπικής

κοινότητας: μόνο οι δημότες

εκλογείς, οι οποίοι είναι εγγε-

γραμμένοι στους εκλογικούς

καταλόγους της τοπικής κοινό-

τητας, οι πολίτες των λοιπών

26 κρατών-μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομο-

γενείς, καθώς και οι νομίμως

διαμένοντες υπήκοοι τρίτων

χωρών που είναι εγγεγραμμέ-

νοι στους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους της τοπικής κοινό-

τητας όπου κατοικούν .

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Για Δημοτικό ΣυμβούλιοΚάθε συνδυασμός περιλαμβά-

νει , εκτός του υποψηφίου

Δημάρχου, υποψήφιους

Δημοτικούς Συμβούλους κατ’

ελάχιστο αριθμό ίσο με τον

αριθμό των εδρών κάθε εκλογι-

κής περιφέρειας. Παρέχεται

δυνατότητα προσαύξησης του

αριθμού των υποψηφίων κάθε

εκλογικής περιφέρειας μέχρι

πενήντα τοις εκατό (50%) του

αντίστοιχου αριθμού των

εδρών.

Για συμβούλια δημοτικώνκοινοτήτωνΣτους δήμους που αποτελού-

νται από δημοτικές κοινότητες

σε όλες τις Δημοτικές

Κοινότητες συγκροτούνται

συμβούλια, ανεξαρτήτως εάν

αποτελούν έδρα του νέου

Δήμου και ανεξαρτήτως πλη-

θυσμού σε αντίθεση με ότι

ίσχυε στον ΚΔΚ, κατά άρθρο

22, παρ. 3.

Επομένως, στις περιπτώσεις

αυτές ο συνδυασμός περιλαμ-

βάνει και αριθμό υποψήφιων

συμβούλων δημοτικής κοινότη-

τας ίσο τουλάχιστον με τον

αριθμό των μελών του συμβου-

λίου της δημοτικής κοινότητας

με δυνατότητα προσαύξησης

κατά έναν . Είναι νόμιμος ο

συνδυασμός όταν ο αριθμός

των υποψηφίων συμβούλων

κάθε δημοτικής κοινότητας

είναι ίσος με τα 3/5 του αριθμού

των μελών του συμβουλίου

της.

Επισημαίνεται ότι δεν απαι-

τείται ο συνδυασμός να

υποβάλλει υποψηφιότητες

στο σύνολο των δημοτικών

κοινοτήτων, αλλά για να

είναι νόμιμη η δήλωση του

συνδυασμού αρκεί να περι-

λαμβάνονται σε αυτήν υπο-

ψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3

του συνόλου των δημοτικών

κοινοτήτων.

Ποσόστωση υποψηφίωναπό τα δύο φύλαΚάθε συνδυασμός πρέπει να

συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό

του υποψήφιους δημοτικούς

συμβούλους και συμβούλους

δημοτικής ή τοπικής κοινότητας

από κάθε φύλο (άνδρες –

γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχι-

στον ίσο με το ένα τρίτο (1/3)

του συνολικού αριθμού των

μελών του δημοτικού συμβου-

λίου ή του συμβουλίου της

δημοτικής ή τοπικής κοινότητας

Η υποβολή υποψηφιότητας για

το αξίωμα του Δημάρχου, του

δημοτικού συμβούλου, του

συμβούλου της δημοτικής ή

τοπικής κοινότητας και του

εκπροσώπου της τοπικής κοι-

νότητας γίνεται κατά συνδυα-

σμούς. Υποψηφιότητες εκτός

συνδυασμού αποκλείονται

Για Δημοτικό ΣυμβούλιοΚάθε συνδυασμός περιλαμβά-

νει , εκτός του υποψηφίου

Δημάρχου, υποψήφιους

Δημοτικούς Συμβούλους κατ’

ελάχιστο αριθμό ίσο με τον

αριθμό των εδρών κάθε εκλογι-

κής περιφέρειας. Παρέχεται

δυνατότητα προσαύξησης του

αριθμού των υποψηφίων κάθε

εκλογικής περιφέρειας μέχρι

πενήντα τοις εκατό (50%) του

αντίστοιχου αριθμού των

εδρών.

ΠροσοχήΣε περίπτωση κατά την οποία,

συνδυασμός δεν δηλώσει υπο-

ψήφιους δημοτικούς συμβού-

λους στο σύνολο των εκλογι-

κών περιφερειών, τότε η ποσό-

στωση των δύο φύλων υπολο-

γίζεται επί του αριθμού των

υποψηφίων δημοτικών συμ-

βούλων, όπως αυτοί περιλαμ-

βάνονται στη γραπτή δήλωση

του συνδυασμού.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτω-

ση κατά την οποία, συνδυα-

σμός δηλώσει υποψήφιους

συμβούλους ίσο με τα 3/5 των

μελών του αντίστοιχου συμ-

βουλίου της δημοτικής κοινότη-

τας ή ίσο με το 1/3 των μελών

του αντίστοιχου συμβουλίου

της τοπικής κοινότητας.

Δηλαδή η ποσόστωση των δύο

φύλων υπολογίζεται επί του

αριθμού των υποψηφίων συμ-

βούλων της αντίστοιχης δημο-

τικής ή τοπικής κοινότητας,

όπως αυτοί περιλαμβάνονται

στη γραπτή δήλωση του συν-

δυασμού.

Σταυρός προτίμησηςΟ εκλογέας εκφράζεται υπέρ

των υποψηφίων με σταυρό

προτίμησης, ο οποίος σημειώ-

νεται παραπλεύρως του ονό-

ματος του υποψηφίου.

Στους δήμους που αποτελούν

ενιαία εκλογική περιφέρεια ο

εκλογέας μπορεί να εκφράσει

την προτίμησή του σε έναν ή

δύο ή τρεις υποψήφιους δημο-

τικούς συμβούλους, δηλαδή

μπορεί να βάλει μέχρι τρεις

σταυρούς προτίμησης.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειω-

θούν περισσότεροι από τους

προβλεπόμενους σταυροί

προτίμησης, το ψηφοδέλτιο

είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ

του συνδυασμού, χωρίς να

λαμβάνεται όμως υπόψη κανέ-

νας σταυρός προτίμησης .

Στους δήμους που αποτελού-

νται από περισσότερες εκλογι-

κές περιφέρειες ο εκλογέας

μπορεί να εκφράσει την προτί-

μησή του:

1.α. σε έναν υποψήφιο δημοτι-

κό σύμβουλο, όταν η εκλογική

του περιφέρεια είναι μονοεδρι-

κή, διεδρική ή τριεδρική

β. σε έναv ή δύο ή τρεις υπο-

ψηφίους δημοτικούς συμβού-

λους όταν η εκλογική του περι-

φέρεια έχει περισσότερες από

τρεις έδρες ή/και

2. σε έναν υποψήφιο δημοτικό

σύμβουλο από όλες τις άλλες

εκλογικές περιφέρειες του οικεί-

ου δήμου.

Δηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να

θέσει έναν ή περισσότερους

σταυρούς προτίμησης, ανάλο-

γα με τις έδρες της εκλογικής

του περιφέρειας, σε υποψήφιο

δημοτικό σύμβουλο της εκλογι-

κής περιφέρειας, στους εκλογι-

κούς καταλόγους της οποίας

είναι εγγεγραμμένος, και έναν

σταυρό προτίμησης σε υποψή-

φιο δημοτικό σύμβουλο όλων

των άλλων εκλογικών περιφε-

ρειών.

Επίσης, ο εκλογέας μπορεί να

εκφράσει την προτίμησή του σε

έναν ή δύο υποψηφίους του

συμβουλίου της δημοτικής κοι-

νότητας και σε έναν υποψήφιο

σύμβουλο ή εκπρόσωπο της

τοπικής κοινότητας.

Σταυροί προτίμησης

Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ

των υποψηφίων με σταυρό

προτίμησης. Ο σταυρός σημει-

ώνεται με στυλό μαύρης ή

κυανής απόχρωσης δίπλα στο

ονοματεπώνυμο του κάθε

υποψηφίου είτε δεξιά είτε αρι-

στερά. Σταυρός προτίμησης

που σημειώνεται με διαφορετι-

κό τρόπο θεωρείται ότι δεν

είναι γραμμένος και η εγκυρό-

τητα του ψηφοδελτίου ελέγχε-

ται, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 130 του Ν.

3852/2010.

Κατά την επαναληπτική ψηφο-

φορία δεν τίθεται σταυρός προ-

τίμησης. Η ύπαρξη όμως σταυ-

ρού προτίμησης σε ψηφοδέλ-

τιο δεν συνεπάγεται την ακυρό-

τητα αυτού.

Ο αριθμός των σταυρών προ-

τίμησης διαμορφώνεται ως

εξής:

Αριθμός εδρών εκλογικής περι-

φέρειας Αριθμός επιτρεπόμε-

νων σταυρών προτίμησης

1-3 1

4-7 2

8-12 3

12- 4

Επισημαίνεται ότι στον υποψή-

φιο Περιφερειάρχη ή

Αντιπεριφερειάρχη δεν σημει-

ώνεται σταυρός προτίμησης,

εάν όμως τεθεί σταυρός, το

ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται

για το λόγο αυτό.

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΔΡΩΝΑπό το σύνολο των εδρών των

δημοτικού συμβουλίου τα 3/5

ανήκουν στον επιτυχόντα συν-

δυασμό και τα 2/5 κατανέμο-

νται στους επιλαχόντες, ανάλο-

γα με τον αριθμό των εγκύρων

ψηφοδελτίων που έλαβε καθέ-

νας από αυτούς. Έτσι στο

δήμο Τυρνάβου που έχει

27μελές Δ.Σ. η κατανομή θα

είναι 16 πλειοψηφία και 11 οι

αντιπολιτευόμενοι συνδυασμοί.

Ο συνδυασµός του επιτυχό-

ντος δημάρχου στις δημοτικές

εκλογές λαµβάνει τα τρία

πέµπτα (3/5) του συνόλου των

εδρών των συµβούλων σε

κάθε δηµοτική κοινότητα και τα

δύο πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι

επιλαχόντες συνδυασµοί. Έτσι

στα 5μελή συμβούλια ο συσχε-

τισμός θα είναι 3-2 και στα

11μελή, 7-4. Ο πρόεδρος του

Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας εκλέγεται από τον

επιτυχόντα συνδυασμό.

Στα τριμελή Συμβούλια Τοπικής

Κοινότητας γίνεται αναλογική

κατανομή των εδρών εφόσον

υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο.

Πρόεδρος είναι ο πρώτος σε

σταυρούς του πλειονοψηφή-

σαντος συνδυασμού στην

τοπική κοινότητα.

Την μοναδική έδρα του εκπρο-

σώπου της Τοπικής Κοινότητας

λαμβάνει ο συνδυασμός που

πλειοψήφησε στην Τοπική

Κοινότητα.

ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΌΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Έτσι θα ψηφίσουμε στις δημοτικές Έτσι θα ψηφίσουμε στις δημοτικές

και περιφερειακές εκλογέςκαι περιφερειακές εκλογές

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 20

Page 21: protostypos 463

γνώσεις κομμωτικής σε έτοιμη

επιχείρηση.

Πληρ. Τηλ. : 6948 127253

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ περιφράξεις

φωτοβολταϊκών πάρκων βάση

των προδιαγραφών ασφαλείας.

Πληρ. 6972438851

21Τρίτη 2 Νοεμβρίου

TΡΙΤΗ 02/11: Μαργαριτοπούλου Βιργινία

Δ/νση: Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/11: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΠΕΜΠΤΗ 04 /11: Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση:

Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/11: Λεβέντης Κων/νος Δ/νση:

Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/11 (έως 14:00): Γεωργόπουλος

Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416

/ 24910-24455

ΚΥΡΙΑΚΗ 07/11: Καρακοντάκης Γεώργιος

Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 24910-

23023

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/11: Θεοχαρόπουλος Βάιος

Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/11: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση:

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

•Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτο-

νομία & πάρκινγκ χτισμένο για ιδία

χρήση στα Φάρσαλα.

•Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με

250τ.μ.

οικόπεδο και βοηθητικό χώρο στα

Φάρσαλα.

•Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον

2ο παιδικό σταθμό Φαρσάλων .

•Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

στους Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας.

•Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε

δρόμο

για επαγγελματική χρήση στα

Φάρσαλα.

•Ζητείται οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγω-

νη

πλατεία.

•Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα.

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ- ΤΗΛ. 2491022297

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 809τ.μ. με

οικία κατοικήσιμη 100τ.μ. εντός

σχεδίου πόλεως πλησίον κέντρου

επί της οδού Κουμουνδούρου 17

στα Φάρσαλα . Πληρ. Τηλ : 24910

22777 κιν. : 6932417525

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 878 τμ.

Στην Ελάτη Τρικάλων με οικοδο-

μική άδεια διώροφης οικοδομής.

Πλη. Τηλ. : 6972 176309

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 95τ.μ. χρήσιμη

& ως επαγγελματικός χώρος

στον 1ο όροφο κεντρικής οικοδο-

μής επί της οδού Ρ.Φεραίου με

λογική τιμή. Πληρ. Τηλ: 6972

932101

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσι-

μη & ως επαγγελματικός χώρος

στο 3ο όροφο οικοδομής στον

πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Πληρ. Τηλ : 6972 932101

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλειστό γκαράζ δυο

(2) θέσεων (26 τ.μ.) στο κέντρο

των Φαρσάλων επί της οδού

Αθηνάς. Πληρ. Τηλ. : 6988

617363

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέ-

ρα 50 τ.μ. επί της οδού Αθηνάς

στα Φάρσαλα με αυτόνομη θέρ-

μανση. Πληρ. Τηλ. : 6988 617363

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντός

σχεδίου πόλης 600 τ.μ. μεταξύ

Αθηνάς & Ελευθ. Βενιζέλου.

Πληροφορίες στο τηλ.

6937242988

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια οικία με

υπόγειο συνολικού εμβαδού

340τ.μ. επί της οδού Καραϊσκάκη

3 στα Φάρσαλα. Πληρ, τηλ. :

6972 274756

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μπετονιέ-

ρα Πληρ. Τηλ. 24910 22216

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρι-

σμα σε διώροφη οικοδομή , 90 τ.μ. ,

με αυτόνομη θέρμανση , επί της

οδού Αθηνάς , έναντι ΟΤΕ στα

Φάρσαλα.. Πληρ. Τηλ.: 6988 617363

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

σε οικονομική τιμή . Πληρ. Τηλ. :

24910 22061

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματι-

κός χώρος (ισόγειο) με πατάρι

70τ.μ. επί της οδού Ρ. Φεραίου 46

κατάλληλο και για ιατρικά επαγ-

γέλματα. Πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα 24910 24148 - 6972932101

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στα

Φάρσαλα. Πληροφορίες στο τηλ.:

6938252000.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος για

επαγγελματική στέγη στο κέντρο

των Φαρσάλων Πατρόκλου 10

κάτω από τα φροντιστήρια ΙΦΟΥ

κιν.: 6982 842677.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 35τμ

στον 2ο όροφο, στο κέντρο της

πόλης (Πλατεία Λαού) χωρίς

πολλά κοινόχρηστα και με λογικό

ενοίκιο. Πληρ. Τηλ. : 24910

24148 και κιν. : 6972 932101

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με

αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό

στον 1ο όροφο επί της οδού

Πατρόκλου 15 απέναντι από το φροντι-

στήριο Ξένων Γλωσσών της Μαρίας

Ίφου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα

24910 23166, 22816 κιν.: 6937378756.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο

Δίλοφο Φαρσάλων και ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ η επιχείρηση που στεγάζεται

σε αυτό. Πληρ. Τηλ. 24910 93209

και κιν.: 6984 312159.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 45 τμ επί

της οδού Λαμίας 89 στα

Φάρσαλα με χαμηλά κοινόχρη-

στα. Πληροφορίες στα τηλ. 6974

749480.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο επί

της οδού Λαρίσης (έμπροσθεν

σουπερ μαρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ). τηλ.:

24910 22455, 23335.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου

ορόφου 85 τ.μ. με 2 κρεβατοκάμα-

ρες, σαλόνι-τραπεζαρία, κουζίνα,

μπάνιο, αποθήκη και πολύ μεγάλη

βεράντα. Διαθέτει κεντρική θέρ-

Πωλήσεις

ΕνοικιάσειςΚαταχωρήστε την αγγελία σας με ένα

τηλεφώνημα! 24910 26617Οι αγγελίες καταχωρούνται όλη την

εβδομάδα μέχρι και Δευτέρα μεσημέρι.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΤΟ-

ΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΛΕΒΗΤΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) & ΤΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛ. 6932087645 & 6974818618

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές.

Πληροφορίες στο τηλ.: 6974 027462

μανση και λίγα κοινόχρηστα επί

της οδού Λαρίσης & Κανάρη

(πάνω από το κρεοπωλείο ΑΦΟΙ

ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ). Πληρ. Τηλ.:

6973 539133, 24910 22995.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης /τρια με

Διάφορα

THE SOCIAL NETWORK

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Πρωταγωνιστούν: Τζέσι Άιζενμπεργκ,

Τζάστιν Τιμπερλέικ, Άντριου Γκάρφιλντ,

Κατηγορία: Κοινωνική

Διάρκεια: 120'

Επίσημος Τίτλος: THE SOCIAL NETWORK

Υπόθεση: Κάποτε ήταν το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, το

αυτοκίνητο, η τηλεόραση. Σήμερα είναι το

Facebook. Όταν ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ,ο

Εντουάρντο Σάβεριν, ο Σον Πάρκερ και οι αδερφοί Γουίνκελβος

εμπνεύστηκαν ένα διαφορετικό είδος κοινωνικής δικτύωσης, δεν ήξε-

ραν ότι έβαζαν τα θεμέλια για το πιο επαναστατικό κοινωνικό φαινόμε-

νο του 21ου αιώνα. Και σίγουρα δε φαντάζονταν την τροπή που θα

έπαιρνε η φιλία τους, μπροστά στην επιτυχία. Υποκειμενικές ματιές,

αντικρουόμενες ιστορίες, μηνύσεις και δικαστικές αναμετρήσεις: η ιστο-

ρία της δημιουργίας του Facebook μέσα από τα μάτια των εμπνευστών

είναι στην πραγματικότητα τρεις διαφορετικές ιστορίες που αμφισβη-

τούν την έννοια της μίας και μοναδικής αλήθειας

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Άντον Κόρμπιν

Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνει, ΘέκλαΡόιτεν, Μπρους ΌλτμανΚατηγορία: Περιπέτεια

Διάρκεια: 105'

Επίσημος Τίτλος: THE AMERICAN

Υπόθεση: Ο Τζακ είναι ένας επιδέξιος δολοφόνος. Όταν

μια αποστολή δολοφονίας πηγαίνει στραβά,

υπόσχεται ότι η επόμενη αποστολή του θα είναι η τελευταία. Σύντομα

βρίσκεται στην Ιταλία, όπου κάθε γωνιά κρύβει για αυτόν μια παγίδα

και κάθε άγνωστος στο δρόμο έναν πιθανό εχθρό. Ο Τζακ έρχεται αντι-

μέτωπος με πολλές επικίνδυνες καταστάσεις, ερωτικά αντικείμενα του

πόθου και μυστηριώδεις συνομωσίες, σε μια ταινία που αναμιγνύει την

ίντριγκα και το σασπένς με το ρομάντζο και τα ηθικά διλήμματα.

Οι ταινίες της εβδομάδας

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 21

Page 22: protostypos 463

22 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

Ουποψήφιος δημοτικός

σύμβουλος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ κ. Γιώργος

Λαμπράκος, μιλά στον Πρώτο Τύπο για

τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, τις

άμεσες προτεραιότητές του, αλλά και τα

κριτήρια επιλογής των δημοτών για την

νέα Δημοτική Αρχή.

Γιατί εσείς ένας νέος άνθρωπος επιλέξα-τε να ασχοληθείτε με την πολιτική ενώείναι γενικά αποδεκτό ότι οι νέοι τηναπαξιώνουν;

Πράγματι οι νέοι άνθρωποι τα τελευταίαχρόνια έχουν γυρίσει την πλάτη τους στηνπολιτική αλλά για αυτό ευθύνονται οιάνθρωποι πουασχολούνταιμαζί της.

Προσωπικά δεν θεωρώ τον εαυτό μουεπαγγελματία πολιτικό αλλά έναν άνθρωποο οποίος θέλει να προσφέρει στην τοπικήμας κοινωνία. Είμαι έναν νέος ο οποίοςαφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του αποφά-σισε να επιστρέψει και να δημιουργήσει τηνδική του οικογένεια στον τόπο του. Με τηνπολιτική σε τοπικό επίπεδο αποφάσισα ναασχοληθώ διότι γνωρίζω πως μπορώ με τιςγνώσεις μου αλλά και την εργασιακή μουεμπειρία να προσφέρω και εγώ ένα «λιθα-ράκι» στην ανάπτυξη της επαρχίας μαςαλλά και στην επίλυση των χρόνιων προ-βλημάτων. Για το λόγο αυτό αποδέχτηκατην πρόταση που μου έγινε από τηΔήμαρχο κ. Ίφου να συμμετάσχω στις εκλο-γές τις 7ης Νοεμβρίου.

Γιατί οι πολίτες να επιλέξουν τον συν-δυασμό σας και δη εσάς ΔημοτικόΣύμβουλο στη νέα Δημοτική Αρχή;

Πιστεύω στη λαϊκή βούληση και στη λαϊκή«κατακραυγή» είμαι σίγουρος πως οι πολί-τες της επαρχίας μας περιμένουν να γίνουνόλα όσα απατούνται ώστε να απαλλαγούμεαπό αυτούς που σκοπεύουν να μας λοιδο-ρήσουν, να μας απαξιώνουν, και πουθέλουν να μας δώσουν μαθήματα ήθους καισυμπεριφοράς. Ορισμένοι θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι τηςεπαρχίας μας έχουν ασθενείς μνήμη εγώαπεναντίας ως δημότης της επαρχίας καιτωρινός υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλοςαυτής πιστεύω πως κάθε ψηφοφόρος δια-κατέχεται έντονα από ένα αίσθημα ευθύ-νης όσον αφορά την πορεία του τόπουτου και για αυτό με ευθύνη και ευαισθη-σία θα στείλει με την ψήφο του τοδημαρχιακό θώκο και στα έδρανα τουΔημοτικού Συμβουλίου αυτόν πουθεωρεί ικανότερο και που θα είναισυμπαραστάτης του δίνοντας λύσεις

στα προβλήματα του και που τον εκφράζει.Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι στιςεπερχόμενες δημοτικές εκλογές δεν απο-φασίζουμε αν θα ανεβάσουμε ή θα ρίξουμετην κυβέρνηση. Ψηφίζουμε μόνο για τοντόπο που ζούμε και αγαπάμε για να προχω-ρήσουμε με σταθερό βήμα σε ένα καλύτερομέλλον για όλους.

Θεωρείται πως η συνένωση των 4Δήμων και το πρόγραμμα«Καλλικράτης» θα φέρει νέες προοπτι-κές στην περιοχή μας

Σκοπός του δημοτικού μας συνδυασμού«Δημοτική Αναγέννηση » και προσωπικόςμου στόχος είναι να οικοδομήσουμε ένανσύγχρονο δήμο στην υπηρεσία του πολίτη.Θα εργαστούμε για μια καλύτερη ζωή γιατον εργαζόμενο, τον επαγγελματία, τοναγρότη, τη νέα γενιά, τον άνεργο, την γυναί-κα, τον συνταξιούχο. Θέλουμε τον πολίτησυμμέτοχο, ενημερωμένο και ενεργό έτσιώστε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή τοπικήκοινωνία.Δεν πρέπει οι Δημότες να δείξουν φόβο καιδυσπιστία στην εφαρμογή του Καλλικράτηκαι των υποχρεώσεων που έχει. Τη νέαδομή του Δήμου θα τη σχεδιάσουμε έτσιούτως ώστε να είναι ευέλικτη και κοντά στοπολίτη.Προσωπικά για μένα ο «Καλλικράτης» είναιμία πρόκληση και ιδιαιτέρα όσον αναφοράτον αγροτικό τομέα με τον οποίο και ασχο-λούμαι καθώς αυτός είναι η «ραχοκοκαλιά»της τοπικής οικονομίας μας. Επειδή ασχο-λούμαι με τη γεωργία είμαι γνωστής τωνπροβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνά-δελφοι. Πιστεύω πως είμαστε μία ευλογημέ-νη περιοχή καθώς έχουμε εύφορη γη. Οαγροτικός τομέας έχει μέλλον και αυτό πρέ-πει να το κατανοήσουν όλοι. Είναι πλέον ηεποχή όσοι ασχολούμαστε με αυτόν να

κατανοήσουμε πως πρέπει να αναδιοργα-νωθεί με διαφορετική δομή και νέο τρόποσκέψης. Μπορώ να υποσχεθώ πως θαείμαι μπροστάρης στον αγώνα για έναναγροτικό τομέα δυναμικό με μέλλον καιανταποδοτικό ως προς τους καλλιεργητές.

Σχετικά με τις ανάγκες της επαρχίαςΦαρσάλων και τα προβλήματα, τι θεω-ρείτε εσείς ως άμεση προτεραιότητα ;

Η επίλυση της ύδρευσης σε όλο το νέοΔήμο, η συντήρηση και η δημιουργία νέωνοδικών αξόνων, η κοινωνική πολιτική και ηβελτίωση της καθημερινότητας του Δημότηείναι στις άμεσες προτεραιότητες μου. Θέλωένα Δήμο καθαρό, ασφαλή και με πραγματι-κό ενδιαφέρον για τους Δημότες του. Για ένατέτοιο Δήμο θα αγωνιστώ.

Με ποια κριτήρια θα πρέπει να ψηφί-σουν οι Δημότες την επόμενη Κυριακή;

Οι δημότες έχουν την τελική επιλογή και τηνδύναμη με την ψήφο τους να χαράξουν τηνπορεία που θέλουν για το νέο Δήμο. Θέλουνμία Δημοτική Αρχή που να ενδιαφέρεταιπραγματικά για αυτούς και για τον τόπο,που μπορεί να παλέψει με ήθος, με συνέ-πεια, με ιδέες, με δράση, με γνώση με εμπει-ρία, με εργατικότητα, ούτως ώστε να έχουμεένα σύγχρονο, αποτελεσματικό διαφανή καιδημοκρατικό Δήμο ή απλά μία ΔημοτικήΑρχή με προεκλογικές υποσχέσεις χωρίςαντίκρισμα; Η κάθε ψήφος έχει μεγάλησημασία που πάει τόσο στο πρόσωπο όσοκαι στο συνδυασμό. Η τελική ευθύνη ανήκειστον ψηφοφόρο. Προσωπικά έχω εμπιστο-σύνη στην κρίση των ψηφοφόρων και είμαισίγουρος πως με την ψήφο τους οι δημότεςθα στείλουν ηχηρό μήνυμα ιδιαίτερα στους«επαγγελματίες» πολιτικούς. Σας ευχαρι-στώ.

“Οι ψηφοφόροι διακατέχονται από αίσθημα “Οι ψηφοφόροι διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης όσον αφορά την πορεία του τόπου τους”ευθύνης όσον αφορά την πορεία του τόπου τους”

Μετά την επιτυ-

χημένη περιοδεία

στις τοπικές κοινό-

τητες του Νέου Δήμου

Φαρσάλων σειρά είχε η

πόλη των Φαρσάλων για

την Δήμαρχο και εκ νέου

υποψήφια κ. Μαρία Ίφου.

Η ίδια συνοδευόμενη από

υποψηφίους της «Δημοτικής

Αναγέννησης» όπου ηγείται,

έχοντας το πρόγραμμα της

νέας 4ετίας ανα χείρας βρέ-

θηκε στις γειτονιές της

πόλης. Εργατικές Κατοικίες

Αγροκηπίου, Βαρούσι,

περιοχή Θωμαΐδη Άγιος

Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος,

παλαιόλουτρο οικισμός ΡΟΜ

ήταν ορισμένες από τις

περιοχές που επισκέφτηκαν.

Στης επαφές με τους

Δημότες η επικεφαλής του

συνδυασμού «Δημοτική

Αναγέννηση» αναλύει τις

βασικές αρχές και θέσεις του

προγράμματος του συνδυα-

σμού της για τη νέα τετραετία

ενώ η ίδια και οι συνεργάτες

της γίνονται δεκτοί από τον

κόσμο με ιδιαίτερη θέρμη.

«Είμαι υπερήφανη, γιατί

μπορώ να σας αντικρύσω

κατάματα και να μιλώ για το

προεκλογικό πρόγραμμα

του 2006 που έγινε πράξη,

και αυτό το ξέρετε καλά γιατί

το ζείτε εσείς που είδατε τις

γειτονίες σας να αλλάζουν

την τελευταία τετραετία.

Γνωρίζω πως έχουν μείνει

ακόμη θέματα να γίνουν και

θα τα ολοκληρώσουμε τη

νέα τετραετία.

Εγώ και οι συνεργάτες μου

εργασθήκαμε για την οργά-

νωση ενός σύγχρονου

Δήμου και για την ολοκλή-

ρωση έργων που προσφέ-

ρουν, ποιότητα και ανθρω-

πιά στην πόλη και τα Τοπικά

μας Διαμερίσματα.

Η πόλη των Φαρσάλων

είναι πλέον πόλη του πολιτι-

σμού, αλλά και πόλη των

αναπλάσεων, της ανακύ-

κλωσης, του εθελοντισμού

και της κοινωνικής αλληλεγ-

γύης.

Τόσο εγώ όσο και οι συνερ-

γάτες μου είμαστε έτοιμοι για

την αντιμετώπιση των μεγά-

λων προβλημάτων που φέρ-

νει στον ευρύτερο Δήμο μας

ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και η οικο-

νομική κρίση. Η ορθολογική

και δίκαιη διαχείριση των

πόρων, η κοινωνική συνοχή

και αλληλεγγύη, η ηπιότητα

και η συνεργασία, η αξιοποί-

ηση των Ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων και η προσήλω-

ση στις αξίες και τα ιδανικά

μας θα προσδιορίσουν την

πορεία μας και την επόμενη

τετραετία.

Στο επίκεντρο της πολιτικής

μας έχουμε τον άνθρωπο

και την αυθεντικότητα, την

ειλικρίνεια και την υπευθυνό-

τητα και πάνω απ όλα την

αμεσότητα και την εμπιστο-

σύνη. Ζητούμε και πάλι την

ψήφο σας. Έχουμε εμπιστο-

σύνη στην κρίση σας».

Τονίζει η Μαρία Ίφου.

Χαρακτηριστικό των επισκέ-

ψεών της είναι η οικειότητα

που έχει η Δήμαρχος με τους

δημότες καθώς όλοι την

αποκαλούν με το μικρό της

όνομα.

Συνέχεια για την περιοδεία

έχουν οι κεντρικές ομιλίες

της κ. Ίφου στις έδρες των 4

πρώην Δήμων.

Συγκεκριμένα η Δήμαρχος κ.

Ίφου σήμερα Τρίτη 2/11 και

ώρα 7:00μμ θα βρεθεί στο

Ναρθάκιο, αύριο

Τετάρτη3/11 στις 8:00μμ στο

Μ. Ευύδριο, την Πέμπτη

4/11 7:00μμ στη Βαμβακού

ενώ την Παρασκευή 5/11 και

ώρα 9:00μμ θα πραγματο-

ποιηθεί η κεντρική της ομιλία

στην πλατεία Λαού στα

Φάρσαλα.

ΜΑΡΙΑ ΙΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ:ΜΑΡΙΑ ΙΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ:

«Είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπιση των«Είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων που φέρνει στον Δήμο ο Καλλικράτης»προβλημάτων που φέρνει στον Δήμο ο Καλλικράτης»

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 22

Page 23: protostypos 463

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 23

Page 24: protostypos 463

Τα εγκαίνια του εκλο-

γικού του κέντρου

πραγματοποίησε την

προηγούμενη Παρασκευή

ο υποψήφιος δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Άρης Καρα-

χάλιος και επικεφαλής του

συνδυασμού «Φαρσάλων

Όραμα» που είναι ο

εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ στις

προσεχείς εκλογές για το

νέο Δήμο Φαρσάλων.

Ο κ. Άρης Καραρχάλιος, με

αποφασιστικό λόγο και

αισιοδοξία μέσα σε πολλά

χειροκροτήματα μεταξύ

άλλων ανέφερε «

Καλούμαστε όλοι να συνει-

σφέρουμε στη μεγάλη προ-σπάθεια που θα αλλάξει

θετικά τον τόπο μας στα

αυτόδιοικητικά πράγματα. Ο

νέος δήμος Φαρσάλων πρέ-

πει να γίνει πυρήνας ήθους,

ποιότητας σεβασμού στον

πολίτη, βιώσιμης ανάπτυξης

και ευθύνης. Οι ερχόμενες

εκλογές για την αυτοδιοίκη-

ση αποτελούν αναμέτρηση

καθοριστικής σημασίας για

τον τόπο μας.

Θα γίνουν με το νέο μοντέλο

διοικητικής διαίρεσης της

χώρας, με τις ιδιαίτερα

αυξημένες αρμοδιότητες της

Α’/βάθμιας Αυτοδιοίκησης

και θα διεξαχθούν με δια-

μορφωμένους νέους πολιτι-

κούς και αυτοδιοικητικούς

όρους, της δύσκολης οικο-

νομικής συγκυρίας, της μεί-

ωσης του βιοτικού επιπέδου

του πολίτη και της επιχει-

ρούμενης απαξίωσης της

πολιτικής σε κεντρικό και

τοπικό επίπεδο.

Ο «Καλλικράτης» μάς δίνει

τις προϋποθέσεις και προ-

σφέρει τα εργαλεία με τις

περισσότερες αρμοδιότητες

και τους αποτελεσματικούς

πόρους. Είναι καθήκον για

όλες τις προοδευτικές δυνά-

μεις, για όλους τους πολίτες,

να μην αφήσουμε αυτή την

ευκαιρία να πάει χαμένη. Το

τρίπτυχο των προτάσεών

μας και της δράσης μας επι-

κεντρώνεται στους εξής

μεγάλους τομείς:

- Στο στήσιμο ενός σύγχρο-

νου Δήμου, στην υπηρεσία

του δημότη και στην ανα-

πτυξιακή προοπτική του

τόπου μας.

- Στην καλλιέργεια περιβαλ-

24 Τρίτη 26 Οκτωβρίου

CMYK

ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΑΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

«Να μην αφήσουμε αυτή«Να μην αφήσουμε αυτήτην ευκαιρία να πάει χαμένη»την ευκαιρία να πάει χαμένη»

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 24

Page 25: protostypos 463

λοντικής συνείδησης στους

δημότες και στην προσφορά

ποιότητας ζωής.

- Στην προνοιακή δομή του

Δήμου, στο στήσιμο ενός

κοινωνικού Δήμου.

Δίνουμε έμφαση στην ανα-

πτυξιακή προοπτική της

περιοχής, με την άρση της

οδικής απομόνωσης και την

ανάδειξη των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων της περιο-

χής.

Η αγροτική παραγωγή, η

μετεξέλιξη του κάμπου σε

οπωρώνα της Θεσσαλίας

και η τουριστική ανάδειξη

της περιοχής, αποτελούν

δυναμική προοπτική για το

νέο Δήμο Φαρσάλων (αξιο-

ποίηση φραγμάτων, μεγάλα

οδικά έργα, ανάδειξη αρχαι-

ολογικού και ιστορικού

πλούτου κ.λπ.).

Τέλος, ο κ. Άρης Καραχάλιος

παρουσίασε τα μέλη του

συνδυασμού του, που κατα-

χειροκροτήθηκαν από τους

παρευρισκομένους και εξέ-

φρασε την πεποίθησή του

ότι ο Συνδυασμός

Φαρσάλων Όραμα θα είναι

ο συνδυασμός της νίκης στις

επερχόμενες εκλογές.

25Τρίτη 26 Οκτωβρίου

CMYK

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 25

Page 26: protostypos 463

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 26

Page 27: protostypos 463

27Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

Εντυπωσιακή η νίκη για τον Αχιλλέα

ο οποίος σκόρπισε στους πέντε

ανέμους την άτυχη Ραψάνη και

συγχρόνως έκλεισε πολλά στόματα που

τον αμφισβητούσαν. Οι απουσίες των

Τρίγκα, Ζαφειρούλη και Προσμίτη αλλά

και το ευρύ σκορ του Α΄ ημιχρόνου

έδωσαν την δυνατότητα στον «κόουτς»

να δώσει χρόνο συμμετοχής σε πολλά

νέα παιδιά.

Έτσι Περιτογιάννης, Αετόπουλος, Τσούλης

ξεκίνησαν βασικοί για πρώτη φορά φέτος,

ενώ αλλαγή μπήκαν οι Θανόπουλος και

Τσιλίκας.

Να σημειώσουμε πως ο Αχιλλέας αντιμετώ-

πισε την Ραψάνη στο Δημοτικό Στάδιο

Φαρσάλων επιστρέφοντας και πάλι στην

φυσική του έδρα.

Το φιλμ του αγώνα18΄ Ο Παλιούρας ανοίγει το σκορ για τον

Αχιλλέα (1-0).

22΄ Σουτ του Αλεξανδρή της Ραψάνης, κατα-

λήγει άουτ.

37΄ Σέντρα του Παλιούρα και ο

Παπαδόπουλος Απ. Ανενόχλητος πετυχαίνει

το 2-0.

38΄ Ο ίδιος παίκτης αξιοποιεί εύστοχα το

«πέναλτυ» που κερδίζει ο Νικούλης (3-0).

50΄Ο Κουτσοκέρας πραγματοποιεί πολύ

καλή αποκρούσει σε ψηλοκρεμαστό σουτ

του Λαδά.

55΄ Νέα απόκρουση του Κουτσοκέρα σε

χτύπημα φάουλ του Τσαπράζη.

63΄ Ο Τασιόπουλος κερδίζει «πέναλτυ» που

το εκτελεί εύστοχα ο Νικούλης (4-0).

70΄ Σέντρα του Παπαδόπουλου, κεφαλιά

του Τασιόπουλου, στο κάθετο δοκάρι.

76΄ Ο Νικούλης βγάζει τετ-α-τετ τον

Τασιόπουλο ο οποίος αφού ντριπλάρει και

τον τερματοφύλακα σημειώνει το 5-0.

85΄ Ο Θανόπουλος με ωραία μπαλιά βρί-

σκει τον Τσιλίκα που σουτάρει στη συμβολή

των δοκαριών.

Παραλειπόμενα─ Τέταρτο παιχνίδι για τον Αχιλλέα στην

έδρα του και τρίτο με ευρύ σκορ. Να θυμί-

σουμε ότι κέρδισε το Σωτήριο 4-0, τον

Παραπόταμο 3-0 και τώρα την Ραψάνη με

5-0.

─ Πρώτη συμμετοχή φέτος για τον «Πέρι»

ενώ οι πιτσιρικάδες της Ακαδημίας τα πήγαν

περίφημα.

─ Τα πρώτα τους γκολ πέτυχαν οι Απ.

Παπαδόπουλος και ο Παλιούρας.

─ Μάλιστα ο τελευταίος φαίνεται να περνά

περίοδο φορμαρίσματος, αφού και προχθές

ήταν από τους διακριθέντες.

─ Την 2η καλύτερη επίθεση έχει ο Αχιλλέας

(19 γκολ) πίσω από την Τερψιθέα (22).

─ Για την επόμενη αγωνιστική (αυτό το

Σάβ/κύριακο δεν έχουμε πρωτάθλημα λόγω

εκλογών) ο Αχιλλέας θα ταξιδέψει στην Αγιά

για να αντιμετωπίσει την πολύ δυνατή στην

έδρα της Δήμητρα.

─ Η οποία βρίσκεται στην 5η θέση μόλις 3

βαθμούς πίσω από τον Αχιλλέα.

─ Ο αγώνας αυτός θα γίνει το Σάββατο 13

του μηνός ενώ μετά ακολουθεί το «ντέρ-

μπυ» κορυφής με τον πρωτοπόρο Μαχητή

Τερψιθέας εκτός έδρας.

Η σύνθεσηΚουτσοκέρας, Λούκουτος, Τσιανάκας,

Θεοδωρόπουλος, Περιτογιάννης,

Αετόπουλος, Νικούλης, Αντωνιάδης,

Τσούλης (53΄Τασιόπουλος), Παπαδόπουλος

(83΄Θανόπουλος), Παλιούρας (67΄Τσιλίκας).

A1 A1 ΕΠΣΛ (7Η ΑΓΩΝ.)ΕΠΣΛ (7Η ΑΓΩΝ.)ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΡΑΨΑΝΗ 5-0 (3-0)ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΡΑΨΑΝΗ 5-0 (3-0)

Έκλεισε στόματα!Έκλεισε στόματα!

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 27

Page 28: protostypos 463

28Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Αγχώδης αλλά

πολύτιμη νίκη

πέτυχε το Ναρθάκι

απέναντι στο αξιόμαχο

συγκρότημα του Χειμαδίου.

Οι ναρθακιώτες παρά την

κούραση των περισσότερων

παικτών από τον χορό της

ομάδας το Σάββατο βράδυ,

κατάφεραν να κάμψουν την

αντίσταση των φιλοξενούμε-

νων (που αδικούνται από την

βαθμολογική θέση στην

οποία βρίσκονται) και με

κορυφαίους τους Πέτσα και

Γιαν. Φουστάνα να πάρουν

μια πολύτιμη νίκη και συγ-

χρώνος να διατηρήσουν την

έδρα τους αήττητη.

Οι λιγοστοί φίλαθλοι απόλαυ-

σαν ένα υπέροχο θέαμα με

εφτά γκολ, δοκάρι και πολλές

χαμένες ευκαιρίες και από τις

δυο πλευρές αφού η μπάλα

πήγαινε πάνω κάτω.

Το φιλμ του αγώναΜόλις στο 2΄ο Πέτσας με

κεφαλιά δίνει το προβάδισμα

στην ομάδα του (1-0).

Στο 8΄οι φιλοξενούμενοι ισο-

φαρίζουν σε 1-1 με τον

Τσαγκούλη.

Στο 29΄ο Κεραμιδάς δέχεται

την μπάλα στα πόδια του από

το δυνατό ελεύθερο του

Καραγιώργου και με πλασέ

πετυχαίνει το 2-1

32΄ Στο κέντρο του γηπέδου ο

Κεραμιδάς βγάζει αριστερά

τον Φουστάνα, ο οποίος απο-

φεύγοντας δυο αντιπάλους

μπαίνει στην εσωτερική και

λίγο έξω από την περιοχή με

ένα φανταστικό σουτ αφήνει

άναυδο τον τερματοφύλακα

γράφοντας το 3-1.

38΄ Λάθος συνεννόησης της

αμυντικής γραμμής των

γηπεδούχων και ο Νούσιος

μειώνει σε 3-2.

42΄ Ο Πέτσας ξεχύνεται

μόνος του προς τα αντίπαλα

καρέ και μπαίνοντας στην

περιοχή σουτάρει προς την

κλειστή γωνία, όμως η μπάλα

καταλήγει στην εσωτερική

πλευρά των διχτυών.

43΄ Άμεση αντεπίθεση των

φιλοξενούμενων οι οποίοι

εκμεταλλευόμενοι λάθος από-

κρούση αμυντικού, παραλίγο

να ισοφαρίσουν. Όμως ο Χρ.

Φουστάνας με τα πόδια

σώζει σίγουρο γκολ.

45΄ Νέα ευκαιρία για το

Χειμάδι, πάλι από λάθος της

άμυνας των γηπεδούχων.

47΄Με την έναρξη της επανά-

ληψης οι Χειμαδιώτες ισοφα-

ρίζουν σε 3-3 με τον Καραφίλι

ο οποίος εκμεταλλεύτηκε και

πάλι την ολιγωρία της άμυ-

νας.

58΄ Έχουμε την μεγαλύτερη

ευκαιρία για το Ναρθάκι. Ο

Φουστάνας Γιάννης με μπα-

λιά ακριβείας βγάζει τον

Πέτσα σε θέση «φορ», ο

οποίος προλαβαίνει την

έξοδο του τερματοφύλακα,

σουτάρει και ενώ όλοι ήταν

έτοιμοι να πανηγυρίσουν το

γκολ, η μπάλα σταμάτησε

στην ρίζα του κάθετου δοκαρι-

ού.

70΄ Η σειρά του Χειμαδίου να

χάσει κι αυτό μια καταπληκτι-

κή ευκαιρία «καρμπόν» όπως

της προηγούμενης με την δια-

φορά ότι ο Φουστάνας την

βρίσκει με τα πόδια και την

διώχνει.

73΄ Οι Ναρθακιώτες διαμαρ-

τύρονται δίκαια στον διαιτητή

για την επίδειξη κόκκινης (2η

κίτρινη) στον Καραφίλι για

σκληρό φάουλ.

85΄ Ο Πέτσας δέχεται την

μπάλα στον κενό χώρο και

την στέλνει στα δίχτυα γράφο-

ντας το 4-3 μέσα σε έξαλλους

πανηγυρισμούς.

Παραλειπόμενα─ Μεγάλη επιτυχία σημείωσε

ο χορός της ομάδας το

Σάββατο το βράδυ αφού η

πλατεία του χωριού γέμισε

ασφυκτικά.

─ Αναμενόμενο αφού παρών

έδωσαν οι υποψήφιοι δήμαρ-

χοι όλων των συνδυασμών

καθώς και πολλοί φαρσαλι-

νοί.

─ Την τιμητική τους είχαν οι

«Παναθηναϊκοί» που γιόρτα-

ζαν ξέφρενα την νίκη επί του

Ολυμπιακού καταναλώνο-

ντας μεγάλες ποσότητες μπύ-

ρας.

─ Πριν τον αγώνα με το

Χειμάδι, το Ναρθάκι είχε

δεχθεί μόλις 5 γκολ έχοντας

την καλύτερη άμυνα μαζί με

το Ζάππειο.

─ Δυστυχώς όμως η αμυντική

γραμμή βρέθηκε στη χειρότε-

ρη μέρα της, αφού όλα τα

γκολ προήλθαν από σφάλμα-

τα της άμυνας (ευτυχώς

υπήρχε ο Φουστάνας Χρ.).

─ Με το που τοποθετήθηκε

στη δεξιά πλευρά του γηπέ-

δου όπου είναι και η φυσική

του θέση ο Γιαν. Φουστάνας

διέπρεψε.

─ Όμως και ο Πέτσας που

κάλλιστα μπορούσε να πετύ-

χει χατ-τρικ, περνά στους δια-

κριθέντες.

─ Παρών έδωσε στην κερκί-

δα του γηπέδου και ο πρώην

ποδοσφαιριστής της ομάδας

Ηλίας Βαρελάς.

─ Η διακοπή του πρωταθλή-

ματος λόγω εκλογών βολεύει

το Ναρθάκι, παίρνοντας μια

βαθιά ανάσα εν όψει του επό-

μενου παιχνιδιού μέσα στο

Ζάππειο.

Η σύνθεσηΦουστάνας Χρ., Καπετάνος

Γ., Λελεντζής Σταθ., Κατμέρος

(55΄Καραχάλιας), Μανταλιάς,

Πέτσας, Σπανόπουλος,

Φουστάνας Γιαν., Κεραμιδάς,

Καραγιώργος (46΄Νάκος

Αθ.), Τσιριμώνας Κ.

(50΄Γκούνης).

Β΄ ΕΠΣΛ (6Η ΑΓΩΝ.)Β΄ ΕΠΣΛ (6Η ΑΓΩΝ.)ΝΑΡΘΑΚΙ – ΧΕΙΜΑΔΙ 4-3 (3-2)ΝΑΡΘΑΚΙ – ΧΕΙΜΑΔΙ 4-3 (3-2)

Γλέντι στο χορό, γλέντι και στο γήπεδο !Γλέντι στο χορό, γλέντι και στο γήπεδο !

Δεν ανέδειξε νικητή

το γειτονικό

«ντέρμπυ» μεταξύ

του Άρη Διλόφου και του

Αχιλλείου, αφού οι δυο

ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-

2.

Πάντως σε γενικές γραμμές

ο Δίλοφος είναι αυτός που

κέρδισε τις εντυπώσεις,

αφού κατάφερε να κόψει

δυο βαθμούς από μια έμπει-

ρη ομάδα και πιο ποιοτική.

Οι Διλοφιώτες ειδικά μετά το

γκολ της ισοφάρισης που

πέτυχαν στο 70΄πίεσαν για

20΄τους φιλοξενούμενους

κλείνοντάς τους στα «καρέ»

του Μάκη Γιωτόπουλου

χωρίς όμως θετικό αποτέλε-

σμα.

Ο προπονητής του

Αχιλλείου θα πρέπει να

ευχαριστεί ιδιαίτερα τους

Δημητρόπουλο και

Ιακωβάκη που μόνοι τους

σχεδόν κρατούσαν την

ομάδα, κάνοντας την διαφο-

ρά από όλους τους άλλους.

Το φιλμ του αγώνα5΄Σέντρα σουτ του

Ρεντινόπουλου από τα αρι-

στερά., λίγο πάνω από το

οριζόντιο δοκάρι.

10΄ Από πλάγια θέση ο

Λάσχος σημαδεύει στην

κλειστή γωνία εύστοχα,

ανοίγοντας το σκορ σε 1-0.

16΄Καλή κεφαλιά του

Δημητρόπουλου, μπλοκάρει

ο Λέβέντης.

29΄ Ατομική ενέργεια του

Ιακωβάκη από αριστερά

μπαίνει στην μικρή περιοχή,

πραγματοποιεί συρτή

παράλληλη σέντρα, αλλά ο

Κοτοπούλης προ του άμε-

σου κινδύνου παραχωρεί

κόρνερ.

45΄Ο Ζιάρκας Αθ. Βγάζει

στον Τσιάντα έξω αριστερά

και από το σημείο σχεδόν

κόρνερ πραγματοποιεί

σέντρα, ο Λεβέντης πραγμα-

τοποιεί άστοχη έξοδο και ο

Ιακωβάκης που καιροφυλα-

κτούσε με πλασέ ισοφαρίζει

σε 1-1.

50΄Μεγάλη ευκαιρία για το

Αχίλλειο όταν ο

Δημητρόπουλος εντελώς

αφύλακτος και έχοντας απέ-

ναντι μόνο του τερματοφύ-

λακα σούταρε ψηλά άουτ.

Την μπάλα την δέχτηκε έπει-

τα από ωραία ενέργεια του

Ιακωβάκη.

60΄ Το Αχίλλειο παίρνει προ-

βάδισμα στο σκορ με ένα

καταπληκτικό γκολ του

Ιακωβάκη. Συγκεκριμένα ο

Μποτίνας Γ. βγάζει τον

Δημητρόπουλο στα αριστε-

ρά, σέντρα του τελευταίου

στην απέναντι πλευρά όπου

ο Ιακωβάκης με απευθείας

σουτ την στέλνει στα δίχτυα

(1-2).

68΄ Νέα ευκαιρία για το

Αχίλλειο και πάλι με τον

Δημητρόπουλο.

70΄Ο Ρεντινόπουλος από

κοντά ισοφαρίζει σε 2-2 και

πνίγεται στις αγκαλιές των

συμπαικτών του.

75΄Παραλίγο να γίνει το 3-2

όταν το σουτ του

Ρεντινόπουλου βρίσκει εξω-

τερική πλευρά των διχτυών.

Παραλειπόμενα─ Παρότι την ίδια ώρα του

αγώνα υπήρχε βάπτιση στο

χωριό, αρκετοί φίλαθλοι και

των δυο ομάδων έδωσαν το

παρών στο γήπεδο.

─ Για πρώτοι φορά ξεκίνη-

σαν μαζί τα αδέλφια

Σακελλαρίου. Μάλιστα το

φαστ-φουντ «Σπίτι» είχε την

τιμητική του αφού και ο σκό-

ρερ Λάσχος δουλεύει στο

συγκεκριμένο μαγαζί.

─ Έτσι ο προπονητής του

Διλόφου έως τώρα έχει χρη-

σιμοποιήσει σχεδόν το

μεγαλύτερο ποσοστό από

το «ρόστερ» της ομάδας και

απομένει να δούμε μόνο τον

Τέλη Συργκάνη για να ολο-

κληρωθεί το «παζλ».

─ Τοποθετήθηκαν και οι

πάγκοι των ομάδων αλλά

είναι πολύ μικρής χωρικότη-

τας (απίθανο να χωρούν 5

άτομα).

─ Η επιλογή του

Χαμορούσου να κάνει αλλα-

γή τον πολύ καλό

Αλεξόπουλο έγινε για να τον

προφυλάξει από μια δεύτε-

ρη κίτρινη κάρτα που θα του

στοίχιζε την αποβολή. Προς

ενημέρωση πολλών που

εξεπλάγησαν για την αλλα-

γή του.

─ Ο Αλεξόπουλος μαζί με

τους Δημητρόπουλο,

Ιακωβάκη και Χαμορούσο

ήταν η αρχή και το τέλος της

ομάδας.

─ Το θετικό είναι ότι κάνεις

ποδοσφαιριστής δεν παρε-

κτράπηκε παρά τα δυνατά

φάουλ και τις ομηρικές

μάχες σώμα με σώμα.

─Ρεντινόπουλος, Νότης,

Κοτοπούλης και Συργκάνης

Γιωρ: οι καλύτεροι του

Διλόφου, χωρίς όμως να

υστερήσουν και οι υπόλοι-

ποι.

─ Σε γενικές γραμμές μπο-

ρούμε να πούμε ότι το

Αχίλλειο έχει μεγάλες δυνα-

τότητες σαν ομάδα, ενώ ο

Άρης από παιχνίδι σε παι-

χνίδι βελτιώνεται ακόμη

περισσότερο.

─ Όταν μάλιστα ορισμένα

παιδιά αποκτήσουν περισ-

σότερη εμπειρία τότε ο Άρης

θα είναι σκληρό καρύδι για

κάθε αντίπαλο.

Οι συνθέσειςΔίλοφος : Λεβέντης,

Κοτοπούλης, Συργκάνης

Γιωργ.,Λάσχος, Νότης,

Ρ ε ν τ ι ν ό π ο υ λ ο ς ,

Σακελλαρίου Κ.

(46΄Καρακικές Βαγ.),

Καναβός, Σακελλαρίου Φ.

(Συργκάνης Παντ),

Χαρδαλιάς Χρ (

65΄Καρακικές Απ΄),

Χαρδαλιάς Σταθ.

Αχίλλειο : Γιωτόπουλος,

Τσιάντας, Αρβανίτης,

Μποτίνας Γ., Χαμορούσος,

Α λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς ,

Δημητρόπουλος, Ζιάρκας

Αθ., Ιακωβάκης, Κίτσιος,

Κορλός Χρ.

Γ΄ ΕΠΣΛ (5Η ΑΓΩΝ.)Γ΄ ΕΠΣΛ (5Η ΑΓΩΝ.)ΔΙΛΟΦΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΙΟ 2-2 (1-1)ΔΙΛΟΦΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΙΟ 2-2 (1-1)

Ισόπαλοι ήρθαν οι γείτονεςΙσόπαλοι ήρθαν οι γείτονες

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 28

Page 29: protostypos 463

29Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Σαν σίφουνας πέρασε από

την Αμυγδαλέα η

Αναγέννηση και δεν άφησε

τίποτε όρθιο στο πέρασμά της. Η

άτυχη Αμυγδαλέα δεν πρόλαβε

να δει καθόλου την φαρσαλινή

ομάδα ενώ αισθάνεται τυχερή

που δέχτηκε μόνο 3 γκολ.

Το φιλμ του αγώναΦουριόζα ξεκίνησε η Αναγέννηση

και μόλις στο 5΄ η κεφαλιά του

Ζαγγανά δεν βρίσκει δίχτυα (έφυγε

μόλις άουτ).

Οι γηπεδούχοι απάντησαν αμέσως

στην επόμενη φάση με τον Σιούτα

που μόνος απέναντι στον Ζέα στέλ-

νει την μπάλα άουτ.

Οι φαρσαλινοί απάντησαν εξίσου

και αυτοί με την σέντρα σουτ του

Ζεστού όπου ο Καραμούτης των

γηπεδούχων την απομάκρυνε προ

της γραμμής.

Στο 31΄κεφαλιά του Διαμάντη απο-

μακρύνει δύσκολα ο Λιούτας.

Στο 37’ όως ο Γιώργος Διαμάντης

βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας και

με άψογο πλασέ πετυχαίνει το 0-1

και αφού η μπάλα βρήκε πρώτα το

κάθετο δοκάρι.

3΄αργότερα και συγκεκριμένα στο

40΄ο ίδιος παίκτης με κεφαλιά μετά

από χτύπημα φάουλ του Ζητούνη

πετυχαίνει το 0-2.

Στο 45΄οι γηπεδούχοι κερδίζουν

«πέναλτυ» όταν ο Ζέας «γκρεμίζει»

τον Ευαγγελούλη, αλλά ο Μητράκας

που ανέλαβε να το εκτελέσει έστειλε

την μπάλα άουτ.

Στο 51΄ ο Ζαγγανάς αποφεύγει τον

τερματοφύλακα Λιούτα, αλλά το

πλασέ του καταλήγει άουτ.

Στο 63΄σε κόντρα επίθεση ο

Ανδρεόπουλος χάνει νέα ευκαιρία

βλέποντας

Τον τερματοφύλακα να αποκρούει

το σουτ.

Στο 67΄ και πάλι ο «Πορτιέρο» των

γηπεδούχων λέει «όχι» σε σουτ του

Ζαγγανά.

Στο 85΄από χτύπημα φάουλ του

Ανδρεόπουλου η μπάλα βρίσκει το

κάθετο δοκάρι.

Στο 93΄ ο Ζαγγανάς αξιοποιώντας

πάσα του Ανδρεόπουλου πετυχαίνει

το τελικό 0-3.

Παραλειπόμενα─ Στην Τρίτη θέση σκαρφάλωσε λοι-

πόν η Αναγέννηση (μόλις 3 βαθ-

μούς) πίσω από την Τερψιθέα.

─ Εάν μάλιστα εκμεταλλευτεί στο

έπακρον τα δυο επόμενα παιχνίδια

που έχει στην έδρα της (με πρώτο

και καλύτερο το «ντέρμπυ κορυφής»

με τον Σμόλικα) και στη συνέχεια την

τελευταία της βαθμολογίας

Βερδικούσια, τότε μπαίνει στον μήνα

Δεκέμβριο πατώντας την κορυφή.

─ Το 0-3 είναι η πιο ευρεία νίκη της

ομάδας τα δυο τελευταία χρόνια,

ενώ συνεχίζει και την παράδοση

που έχει απέναντί τους.

─ Μάλιστα υπάρχει και το 1-6 πάλι

μέσα στην Αμυγδαλέα, επί εποχής

Μεντή (2003-04).

─ Πρώτη συμμετοχή φέτος για τον

Σωτ. Μπουλούτσο και τον νεαρό

Σκουμπουρδή.

─ Διαμάντης, Ζαγγανάς, Ζητούνης

και Βότσης οι πρωτεργάτες της

μεγάλης αυτής νίκης.

─ Διακοπή έχουμε το επόμενο

Σαβ/κύριακο λόγω εκλογών και ο

Χρ. Ανδρεόπουλος θα προσπαθή-

σει να κρατήσει τα ίδια «στάνταρ»

απόδοσης των παικτών με κάποιο

φιλικό.

Η σύνθεσηΖέας, Κούρος, Ζεστός, Μπόγκας,

Μήτας, Πατσιούρας

(52΄Ανδρεόπουλος), Βότσης,

Διαμάντης (68΄Μπουλούτσος),

Θεοχάρης (80΄Σκουμπουρδής),

Ζητούνης, Ζαγγανάς.

Α1 ΕΠΣΛ (7Η ΑΓΩΝ.)Α1 ΕΠΣΛ (7Η ΑΓΩΝ.)ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0-3 (0-2)ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0-3 (0-2)

Δαιμονισμένο πέρασμαΔαιμονισμένο πέρασμα

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημ.

Αρβανιτοζήση ο οποίος πέτυχε

και τα δυο γκολ της ομάδα του η

Υπέρεια πέτυχε σπουδαίο διπλό μέσα

στο Μελισσοχώρι και το γκρέμισε από

την κορυφή.

Ο Γιώργος Ράϊος μη έχοντας στην διάθεσή του

τον Βασίλη Ευθυμιάδη προτίμησε να παίξει

«Λίμπερο» δένοντας έτσι την άμυνα του και τα

κατάφερε. Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη

φορά η Υπέρεια φέτος δεν δέχθηκε γκολ.

Το φιλμ του αγώναΔυνατό ξεκίνημα για την Υπέρεια αφού

μόλις στο 3΄ο Αρβανιτοζήσης χάνει κλασική

ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο ίδιος παί-

κτης είχε και πάλι χαμένη ευκαιρία στο 30΄.

Πέντε λεπτά αργότερα (35΄) τον μιμήθηκε

και ο Γκατζόγιας.

Η επανάληψη βρίσκει την Υπέρεια να προη-

γείται στο 55΄(0-1) με σουτ του

Αρβανιτοζήση, ο οποίος δέχτηκε υπέροχη

σέντρα του Κλιάφα Κ.

Στο 62΄Ο Κλιάφας Κ. και πάλι μετά από μια

κούρσα σεντράρει την κατάλληλη στιγμή και

ο Αρβανιτοζήσης με πλασέ γράφει το 0-2.

80΄ Χάνεται η ευκαιρία από πλευράς

Υπέρειας να γίνει το 0-3 αλλά ο Κλιάφας

Γιαν. Αστοχεί.

Να σημειώσουμε ότι από το 75΄οι γηπεδού-

χοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.

Η σύνθεσηΣκαντζούρης, Παπαδόπουλος Κ., Φούντας,

Ράιος, Τσιούρης Γεώργιος, Παπαδόπουλος

Απ., Κλιάφας Γιαν., Κλιάφας Κ.

(85΄Ζαγκλής), Κλιάφας Βάϊος (80΄Τσιούρης

Κ.), Γκατζόγιας, Αρβανιτοζήσης.

Β΄ ΕΠΣΛ (6Η ΑΓΩΝ.)Β΄ ΕΠΣΛ (6Η ΑΓΩΝ.)ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ – ΥΠΕΡΕΙΑ 0-2 (0-0)ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ – ΥΠΕΡΕΙΑ 0-2 (0-0)

Νίκη με υπογραφήΝίκη με υπογραφή

ΑρβανιτοζήσηΑρβανιτοζήση

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 29

Page 30: protostypos 463

Τα αποτελέσματα

ΑΟ Καρδίτσας – Λιανοκλάδι ...........................2-0

Ν.Αγχίαλος – Ελασσόνα .................................2-0

Μετέωρα – Σπερχειάδα ..................................0-1

Απόλλων Λάρισας – Μουζάκι .........................1-0

Τσαριτσάνη – Ρήγας Φεραίος ........................3-1

Απεραντιακός – Πυργετός ..............................1-2

Λαμία – Θύελλα Πετρωτού .............................1-1

Η βαθμολογία (7η αγωνιστική) Τσαριτσάνη ....................22-8 .................18

ΑΟΚ ...............................10-4 .................16

Πυργετός .........................6-1 .................15

Απόλλων Λ. .....................9-6 .................12

Ελασσόνα ........................8-6 .................11

Μουζάκι ...........................7-3 .................11

Λιανοικλάδι ......................5-7 ...................8

Α.Ε. Σπερχειάδα ..............3-5 ...................8

Ρήγας Φεραίος ..............7-13 ...................7

Πύρασος .........................6-4 ...................6

Θύελλα Πετρωτού ...........5-7 ...................6

Μετέωρα ..........................1-8 ...................4

Λαμία ...............................1-8 ...................4

Απεραντιακός ................6-14 ...................2

Επόμενη αγωνιστική (21/11/2010)Μετέωρα – ΑΟΚαρδίτσα

Λιανοκλάδι – Ν.Αγχίαλος

Σπερχειάδα – Απόλλων Λ.

Ελασσόνα – Τσαριτσάνη

Μουζάκι – Απεραντιακός

Ρήγα Φεραίος – Λαμία

Πυργετός – Θύελλα Πετρωτού

Τα αποτελέσματαΤερψιθέα –Δήμητρα Αγιάς ..............................0-0

Σωτήριο – Τοξότης ...........................................3-0

Αχιλλέας Φ. – Ραψάνη ....................................5-0

Αμπελόκηποι – Καλοχώρι ..............................1-0

Πελασγιώτιδα – Όλυμπος Λαρ. ......................0-0

Παραπόταμος – Βερδικούσια .........................6-0

Αμυγδαλέα – Αναγέννηση Φ. .........................0-3

Σμόλικας – Ροδιακός .......................................2-1

Η βαθμολογία (7η αγωνιστική) Τερψιθέα ........................22-1 .................19

Σμόλικας ........................12-3 .................17

Αναγέννηση Φ. ..............11-4 .................16

Αχιλλέας Φ. ...................19-6 .................14

Δήμητρα Αγιάς ..............10-9 .................11

Σωτήριο .......................14-10 .................11

Αμπελόκηποι .................10-9 .................11

Ροδιακός .........................9-8 .................10

Τοξότης ..........................5-10 ...................9

Παραπόταμος ..............16-14 ...................9

Ραψάνη .........................7-11 ...................8

Αμυγδαλέα ....................8-14 ...................6

Καλοχώρι .......................7-13 ...................5

Πελασγιώτιδα ................5-12 ...................4

Όλυμπος Λάρισας 2-9 3 βερδικούσια 6-30 2

Ο Αχιλλέας Φαρσάλων ξεκίνησε το πρωτά-

θλημα με -2 βαθμούς από την περσινή

περίοδο.

Επόμενη αγωνιστική (13/11)Σωτήριο – Τερψιθέα

Δήμητρα Αγιάς – Αχιλλέας Φ.

Τοξότης - Αμπελόκηποι

Ραψάνη – Πελασγιώτιδα

Καλοχώρι – Παραπόταμος

Όλυμπος Λαρ. – Αμυγδαλέα

Βερδικούσια – Ροδιακός

Αναγέννηση Φ. – Σμόλικας

Α1’ ΕΠΣΛ

Τα αποτελέσματαΠλατύκαμπος – Αμπελωνιακός ......................1-2

ΑΕΔ Νίκαιας – Βουκεφάλας ...........................4-1

Χάλκη – Φιλοκτήτης ........................................0-8

Κίσσαβος – Λαρισαϊκός ...................................0-0

Δωτιέας – Μακρυχώρι .....................................0-1

Βλαχογιάννι – Φαλανιακός .............................0-4

Δαμασιακός – Αργυροπούλι ...........................1-3

Δευκαλίων – Δήμητρα Γιαν. ............................2-0

Η βαθμολογία (7η αγωνιστική) Αμπελωνιακός ...............24-6 .................21

Αργυροπούλι .................19-5 .................17

Φαλανιακός ...................18-4 .................15

Δωτιέας .........................10-7 .................15

Δευκαλίων .....................11-8 .................13

Βλαχογιάννι ...................8-11 .................11

Μακρυχώρι ....................15-8 .................10

ΑΕΔ Νίκαιας ................12-10 .................10

Φιλοκτήτης ....................12-7 ...................9

Κίσσαβος .....................13-11 ...................8

Λαρισαϊκός ......................7-6 ...................8

Δήμητρα Γιαν ..............10-13 ...................7

Δαμασιακός .................17-16 ...................6

Βουκεφάλας ..................5-25 ...................4

Πλατύκαμπος ..................3-9 ...................3

Χάλκη ............................1-36 ...................0

Επόμενη αγωνιστική Δαμασιακός – Βλαχογιάννι

Φαλανιακός – Δωτιέας

Αργυροπούλι – Δευκαλίων

Μακρυχώρι – Πλατύκαμπος

Δήμητρα Γιαν – Κίσσαβος

Αμπελωνιακός – Χάλκη

Λαρισαϊκός – Βουκεφάλας

Φιλοκτήτης – ΑΕΔ Νίκαιας

Α’ ΕΠΣΛ

Τα αποτελέσματαΝαρθάκι – Χειμάδι ...........................................4-3

Γλαύκη – Αρμένιο .............................................3-2

Ενιπέας – Ζάππειο ..........................................0-1

Ραχούλα – Βα,μβακού ....................................2-1

Ελευθεριακός – Άγιοι Ανάργυροι ....................2-0

Χαλκιάδες – Κουλούρι .....................................1-3

Μελισσοχώρι – Υπέρεια ..................................0-2

Η βαθμολογία (6η αγωνιστική) Ραχούλα ........................13-8 .................13

Μελισσοχώρι .................14-8 .................10

Ελευθεριακός .................11-6 .................10

Ζάππειο ..........................8-5 .................10

Ναρθάκι ...........................9-8 .................10

Υπέρεια .......................13-13 .................10

Βαμβακού ......................7-13 ...................7

Αρμένιο .......................12-10 ...................5

Χαλκιάδες ....................11-14 ...................5

Ενιπέας .........................7-17 ...................4

Άγιοι Ανάργυροι .............6-11 ...................3

Χειμάδι ..........................9-20 ...................1

Το Αρμένιο ξεκίνβησε με -2 βαθμούς από την

περσινή περίοδο.

Επόμενη αγωνιστική (21/11/2010)Χειμάδι – Αρμένιο

Ζάππειο – Ναρθάκι

Βαμβακού – Γλαύκη

Άγιοι Ανάργυροι – Ενιπέας

Κουλούρι – Ραχούλα

Υπέρεια – Ελευθεριακός

Μελισσοχώρι – Χαλκιάδες

B’ ΕΠΣΛ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσματαΔίλοφος – Αχίλλειο ...........................................2-2

Βρυσιά – Ηρακλής Λάρισας ...........................1-1

Μυραϊκός – Ζωοδόχος Πηγή ..........................4-0

Αβέρωφ – Σταυρός ..........................................7-2

Κοιλάδα – Ακαδημία Φ. ...................................5-0

Ρεπό : Χαρά

Η βαθμολογία (3η αγωνιστική) Μυραϊκός .......................18-7 .................12

Κοιλάδα .........................15-5 .................10

Αβέρωφ .........................11-5 ...................9

Ηρακλής Λάρισας ............9-3 ...................8

Βρυσιά .............................8-6 ...................7

Δίλοφος ...........................7-8 ...................7

Ζωοδόχος Πηγή ..............7-8 ...................6

Ακαδημία Φ. ..................9-18 ...................4

Αχίλλειο ...........................9-9 ...................5

Χαρά .............................3-16 ...................0

Σταυρός .........................3-14 ...................0

Επόμενη αγωνιστική Βρυσιά – Δίλοφος

Αχίλλειο – Μυραϊκός

Ηρακλής Λ΄΄αρισας – Αβέρωφ

Ζωοδόχο Πηγή – Κοιλάδα

Σταυρός – Χαρά

Ρεπό : Ακαδημία Φ.

Δεν περιλαμβάνεται ο αγώνας Ζωοδόχου

Πηγής – Αχίλλειο που διεκόπη.

Γ’ ΕΠΣΛ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Δ’ ΕΘΝΙΚΗ

30 Τρίτη 2 Νοεμβρίου

CMYK

Βρυσιά και Ηρακλής

Λάρισας προσέφεραν

όμορφο θέαμα σε έναν

υπέροχο αγωνιστικό χώρο

έχοντας και την λιακάδα σύμμαχό

τους.

Οι γηπεδούχοι με νέο προπονητή

τον Παν. Κορδαλή στάθηκαν καλύτε-

ρα στο Α΄ ημίχρονο όπου και προη-

γήθηκαν με τον Θεοδώρου.

Στην επανάληψη οι Λαρισινοί εκμε-

ταλλεύτηκαν την μια από τις δυο

ευκαιρίες που είχαν την οποία και

μετέτρεψαν σε γκολ.

Φάσεις και γκολ8΄Η πρώτη καλή ευκαιρία είναι για

τους φιλοξενούμενους με απευθεί-

ας φάουλ του Κώτσιου που απέ-

κρουσε ο Χουλιάρας.

18΄ Σουτ του Καρασάββα αποκρού-

ει αδύναμα ο τερματοφύλακας,

αλλά δεν βρίσκεται κανείς παίκτης

των Βρυσιών για το «ρημπάουντ».

25΄ Από εκτέλεση κόρνερ οι αμυντι-

κοί του Ηρακλή διώχνουν την

μπάλα η οποία καταλήγει στον

Καρβούνη, σουτ του τελευταίου και

νέο κόρνερ. Το οποίο εκτελείται και

ο Στεφανής Κ. από κοντά με κεφα-

λιά δεν καταφέρνει να την στείλει

στα δίχτυα.

30΄ Νέα ευκαιρία σε πολύ καλό

σουτ του Στεφανή Κ. (άουτ).

32΄ Καταπληκτικό σουτ φάουλ του

Θεοδώρου από μακρινή απόσταση

καταλήγει στο «γάμα» του εμβρό-

ντητου τερματοφύλακα και 1-0.

63΄ Μακρινή μπαλιά του Λόη στον

Μούτσιο, ο Χουλιάρας αν και άργη-

σε να βρει καταφέρνει τελικά να την

διώξει.

78΄ Οι Λαρισινοί ισοφαρίζουν σε 1-

1 με τον Πράσινο

Παραλειπόμενα─ Παιχνίδι που θα ζήλευαν ομάδες

μεγαλύτερης κατηγορίας ήταν το

προχθεσινό, αφού η μπάλα παιζό-

ταν πάνω κάτω, χωρίς γιώματα,

φάουλ και σκοπιμότητες.

─ Και δίκαια φαντάζουν σαν τα

πρώτα «φαβορί» για την άνοδο.

Μην ξεχνάμε ότι και οι δυο αντίπαλοι

έχουν κάνει το ρεπό τους.

─ Τον Γιάννη Λόη, παλιό συμπαίκτη

του στον Αχιλλέα, είχε αντίπαλο ο

«Πανάρας» (επί προεδρίας Γιώργου

Λαυδή, στην Δ΄ εθνική, τότε).

─ Η διακοπή για δυο εβδομάδες

λόγω εκλογών είναι το πρόβλημα,

αφού οι ποδοσφαιριστές θα έχουν

μεγάλο κενό, εάν μάλιστα προστεθεί

και το ρεπό όλης της κατηγορίας.

Η σύνθεσηΧουλιάρας, Στεργιόπουλος Χρ.,

Μπερσιάνης Αθ., Καρβούνης,

Στεφανής Χ., Θεοδώρου,

Μπερσιάνης Γ/Αθ., Στεφανής Κ.

(60΄Κρίκης), Βαίτσης (46΄Ζάρας),

Καρασάββας (70΄Ντίνος),

Μπ[ερσιάνης Γ/Περ.

Γ΄ ΕΠΣΛ (5Η ΑΓΩΝ)Γ΄ ΕΠΣΛ (5Η ΑΓΩΝ)ΒΡΥΣΙΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-1 (1-0)ΒΡΥΣΙΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-1 (1-0)

Δίκαιη μοιρασιά από δυο σπουδαίες ομάδεςΔίκαιη μοιρασιά από δυο σπουδαίες ομάδες

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 30

Page 31: protostypos 463

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 31

Page 32: protostypos 463

@ Καλή σας ημέρα φίλοι μου

Φαρσαλινοί. Τελευταίο παζάρι

Τρίτης με τους παλαιούς δημάρ-

χους το σημερινό. Άντε ένα

ακόμη πριν τον δεύτερο γύρο

(που σίγουρα θα έχουμε) και

μετά στο επόμενο παζάρι θα

έχουμε νέο δήμαρχο!

@ Πριν από λίγες ημέρες, ο

Γιώργος Παπανδρέου έδωσε μια

διακαναλική συνέντευξη, στην

οποία –εμμέσως πλην σαφώς-

απείλησε με πρόωρες εκλογές,

αν δεν ψηφίσουμε τους υποψη-

φίους του ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοι-

κητικές εκλογές της 7ης

Νοεμβρίου. Λίγες μέρες μετά τη

διακαναλική συνέντευξη, ο κ.

Παπανδρέου είπε «όχι» στη γαλ-

λογερμανική πρόταση για την

αφαίρεση του δικαιώματος

ψήφου στα κοινοτικά όργανα σε

εκείνες τις χώρες που έχουν

υπερβολικά υψηλό έλλειμμα και

χρέος.

@ Ο κ. Παπανδρέου από τη μία

θέτει σε εμάς το εκβιαστικό

δίλημμα για πρόωρη προσφυγή

στις κάλπες αν δεν ψηφίσουμε

τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ

στις αυτοδιοικητικές εκλογές και

από την άλλη θεωρεί αντιδημο-

κρατική την αφαίρεση ψήφου

από τη χώρα μας στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην

Ελλάδα εκβιάζει την ψήφο των

πολιτών –και προσπαθεί να την

υφαρπάξει-, ενώ στην

Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει

πως η αφαίρεση ψήφου από τη

χώρα μας υπονομεύει τη δημο-

κρατική βούληση του λαού.

@ Πέρα από το προφανές

παράδοξο, υπάρχει και κάτι

ακόμα: ο κ. Παπανδρέου ζητάει

να ψηφίσουμε τους υποψηφίους

του ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές

εκλογές, επειδή η Τρόικα δεν

θέλει εθνικές εκλογές. Είναι προ-

φανές πως συμφωνεί απόλυτα

με την Τρόικα –αφού αυτός μας

την κουβάλησε-, οπότε δεν κατα-

λαβαίνω γιατί διαφώνησε με την

αφαίρεση ψήφου από τη χώρα

μας στα κοινοτικά όργανα. Ας

παραδεχτούν και ο Παπανδρέου

και η Τρόικα πως οι εκλογές είναι

μια δυσάρεστη υποχρέωση -

στην ανάγκη, ας τις καταργή-

σουν κιόλας.

@ Από τη στιγμή που η Κομισιόν

κυβερνάει και αποφασίζει για τη

χώρα μας, σε τι ακριβώς ωφελεί

το ότι δεν μας αφαιρέθηκε το

δικαίωμα ψήφου στα κοινοτικά

όργανα; Εδώ ο κ. Παπανδρέου

μας είπε ότι δεν έχουμε δικαίωμα

να ψηφίσουμε κάποιον άλλον

πέρα από τον υποψήφιο του

ΠΑΣΟΚ για δήμαρχο στην Κάτω

Κωλοπετινίτσα και θέλουμε να

έχουμε δικαίωμα ψήφου στις

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης;

@ Μια παρέα αντρών είναι στο

καφενείο και συζητάνε, στην

παρέα τους είναι και ο

Ψαραντώνης . Θέμα συζήτησης:

πως κρατάς τη σύζυγο να μην

γκρινιάζει.

Λέει ο πρώτος: Εγώ την πήγα

πέρισυ ένα ταξίδι στην Γαλλία και

φέτος σκέφτομαι να την πάω

στην Αυστρία!

Λέει ο επόμενος: Εγώ την πήγα

στη Νέα Υόρκη και φέτος θα την

πάω στο Λος Αντζελες!

Εσύ μωρέ Αντώνη;

Ψαραντώνης: Οπέρισυ την

επήγα στο μιτάτο απάνω στη

Νίδα… (οροπέδιο στην κορυφή

του Ψηλορείτη).

Κι εφέτος ρε συ Αντώνη;;;

Εφέτος θα πάω να τηνε πάρω!

[email protected]

CMYK

fyllo 463_fyllo 327.qxd 1/11/2010 7:58 μμ Page 32