Protest prezentacja

download Protest prezentacja

of 30

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  257
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Protest prezentacja

 • 1. PROTEST MIESZKACW OSIEDLIBARANWKA IV, MIOCIN I PRZYBYSZWKAPRZECIWKO Budowie drogiprzez osiedle mieszkaniowedo terenw inwestycyjnych Rzeszw DworzyskoRzeszw, 21/03/2012

2. Wstp Zdajemy sobie spraw, e Rzeszw si rozrasta, powstajeSSE i potrzeba rozwoju drg W zwizku z tym, e granice Rzeszowa zostay poszerzonefunkcje terenw zostay zmienione Uwarunkowania urbanistyczne z poprzedniej epoki takeulegy zmianie Do SSE mona dostad na wiele sposobw Proponujemy zaplanowad drogi jak najbardziejracjonalnie i perspektywicznie dla rozwoju Rzeszowa jednoczenie nie szkodzc i zapewniajc godne warunki do ycia dla Mieszkaocw (Rzeszw to my Mieszkaocy!) 3. Charakterystyka inwestycji 4. Charakterystyka inwestycji Obwodnica Rzeszowa stanowica dojazd do SSE Droga 4 pasmowa (2 jezdnie rozdzielone pasem zieleni) RUCH TIRw 24/7/365 do strefy przemysowej Pas drogowy ok. 50 metrw szerokoci Ronda o rednicy ok. 60 m Przebieg bezporednio pod oknami wielu blokw,domw i dziaek budowlanych Protest tysicy mieszkaocw, ktrzy o niczym niewiedzieli Istotne zagroenia ycia i zdrowia ludzi MOLIWE ALTERNATYWNE I ZNACZNIELEPSZE, TAOSZE I AKCEPTOWALNEROZWIZANIA!!! 5. Sposb przygotowania inwestycji Droga przez rodek osiedla planowana wgSPECUSTAWY uchwalonej gwnie dlaautostrad (ZRID) bez jakichkolwiek konsultacjispoecznych!! naszym zdaniem to jest naduycie i nagito ustaw ustawa nie powinna byd stosowana do takiej drogi przeciwko mieszkaocom! co co robione w ukryciu zazwyczaj jest ze, bo jeli co jest dobre to si tym chwalimy 6. Dojazd do Strefy Przemysowej Rzeszw Dworzysko Uchwalony i obowizujcy Plan Zagospodarowania nr 156/11/2007(Uchwaa z dnia 29.09.2009 nr LX/1027/2009 ) W 6 okrelono dojazd: od drogi E4 od ul. Ceramicznej drogami przez SZCZERE pola i koo torw w kierunku S19 i A4 BARDZO DOBRZE ZAPROJEKTOWANY PRZEZ WADZE MIASTA UKADKOMUNIKACYJNY I DOJAZD DO STREFY!!! nie rozumiemy dlaczego Wadze chc teraz to zmienid i realizowad innerozwizania ktre s nieracjonalne zarwno dla osiedli, jak i caego Rzeszowa POPIERAMY UKAD KOMUNIKACYJNY ZGODNIE Z PLANEM156/11/2007 I OCZEKUJEMY, E WADZE MIASTA ZREALIZUJ TENWANIE PLAN, nie za bd zmieniay po kryjomu, UZGODNIONE wczeniej z mieszkaocamirozwizania na takie, ktre w naszym przekonaniu s NIELOGICZNE i GORSZE 7. Dojazd do strefy Przemysowej Rzeszw Dworzysko 8. Uchwaa Rady Miasta z 22.06.2010 o przystpieniu do sporzdzenia planu zagospodarowania196/8/2010 dla terenu osiedla Baranwka IV: Gwny cel: zaplanowanie terenw mieszkalnych jedno iwielorodzinnych NIE ma w uchwale ani jednego sowa o lokalizacji obwodnicy czydojazdu do strefy ekonomicznej Na mapie doczonej do uchway te nie ma zaznaczonej adnejprojektowanej gwnej arterii komunikacyjnej ktra miaabyprzebiegad przez osiedla: czy to jest rzetelna informacja dla mieszkaocw? czy nie jest to zatajenie i wprowadzenie opinii publicznej w bd? nawet Przewodniczcy Rady Osiedla Baranwka IV stwierdzi e nic nie wiedzia o planowaniu takiej drogi!! 9. Plany zagospodarowania Obecnie jest chaos urbanistyczny i w imi wsplnego dobra trzebaprzypieszyd opracowanie planw zagospodarowania przestrzennego Powoywanie si na stare nieobowizujce obecnie planyzagospodarowania przestrzennego nie ma sensu nie tylko zformalnego punktu widzenia ale take dlatego e granice Rzeszowaulegy zmianie Droga ktra w tamtych zamierzeniach miaa biec wzdu wczesnejgranicy Miasta obecnie wchodzi bardzo gboko w teren wczony doRzeszowa Radykalnie zmieniy si uwarunkowania, za lokalizacja strefy SSE nie byaw ogle zaplanowana Naley zauwayd e nawet w minionej epoce nie projektowanoprzelotowych poczeo drogowych wewntrz osiedli w pobliu domwwielo- i jedno rodzinnych 10. NEGATYWNE SKUTKI INWESTYCJI Zagroenia dla zdrowia Zagroenia bezpieczeostwa Gorsze rozwizanie komunikacyjnedla Rzeszowa i mieszkaocw osiedli Odcicie osiedla Miocin od Miasta Dalsza dewastacja osiedla Nieracjonalne wydatki 11. DROGA MA CZYD LUDZI A NIE ICH DZIELID Stworzenie z Miocina istnego getta, bez dostpu doinfrastruktury Osiedla B IV i odcicie od Rzeszowa Odcicie osiedla Baranwka od terenwrekreacyjnych na Miocinie park, tereny spacerowe Zerwanie zawizanych ju wizi spoecznych midzymieszkaocami Baranwki IV i Miocina Mieszkaocy Miocina chcieli integracji z Miastemczuj si oszukani - czy po to Miocin by przyczany do Rzeszowa? 12. Co zrobid aby wszyscy bylizadowoleni, nie szkodzid Osiedlui Nasze Miasto mogo si jeszcze szybciej rozwijad?! Propozycje i wnioski Mieszkaocw 13. Propozycje Mieszkaocw dot. lepszego ukadu komunikacyjnego POPIERAMY uchwa dot. dojazdu do strefy i zaplanowan lokalizacjobwodnicy po polach i wzdu torw zgodnie z uchwa LX/1027/2009: Uwaamy, e ta droga powinna byd jak najszybciej zrealizowanawzdu torw dla potrzeb powstajcej SSE To rozwizanie nie wywouje takich niekorzystnych dla mieszkaocwdzielnicy skutkw gdy tereny te nie s zamieszkae Jest to najlepszy wariant zarwno dla rozwoju Miasta, jak i jegomieszkaocw Nie zgadzamy si na obwodnic i dojazd do strefy w nowym ukadzie podoknami blokw i domw Czujemy si jak przedmioty ktre potraktowano w sposb niegodnyPaostwa obywatelskiego Zaufalimy Wadzom Miasta i dzi czujemy si obywatelami gorszejkategorii 14. Zapewnienie godnych warunkw do ycia dla mieszkaocw W imi dobrych intencji naley przypieszyd opracowaniePlanw Zagospodarowania Przestrzennego, tak aby niedoprowadzid do dalszego CHAOSU URBANISTYCZNEGO iDROGOWEGO w Rzeszowie Utworzyd min. 200 metrow stref oddzielajc projektowanenowe Drogi Gwne i Stref Przemysow (SSE) od terenwmieszkalnych poprzez utworzenie strefy przejciowej znasadzeniami drzew, terenami zielonymi i rekreacyjnymi, ktrebyyby rwnoczenie zielonymi pucami okolicznych osiedli Zmienid w planie dla SSE zapisy dotyczce terenw najbliejpooonych strefy mieszkalnej, tak aby nie mona byo tamlokalizowad obiektw uciliwych dla mieszkaocw 15. Co proponujemy zrobid w pierwszej kolejnoci Odstpid od realizacji drg 3KD-Z i KD-G, takaby nie ponosid dalszych niepotrzebnychwydatkw rodki przenied na budow drogi do SSEDworzysko wzdu torw 16. My Mieszkaocy w tej sprawie poczulimy si jak przedmioty ktresi przestawia, a Rzeszw to przecie NASZE Miastoi chcemy aby dao si tu yd Zjednoczyo si mnstwo ludzi i chcemy podzikowad za to Wadzom miasta Jestemy za rozwizaniem racjonalnym i nieustpimy - Polska jest jeszcze Paostwemdemokratycznym jeli nie da si porozumied to skorzystamy z kadejinnej moliwoci pozytywnego rozwizania ale jednoczenie 17. Wierzymy e Pan Prezydent,Radni i Wszyscy Urzdnicy Uznaj racjonalne argumenty, przycz si dopostulatw tysicy mieszkaocw osiedliBaranwka, Miocin i Przybyszwka i przychyl sido woli Mieszkaocw bez gier politycznych i prywatnych interesw Zrealizuj inwestycje zgodnie z planemzatwierdzonym w 2009 roku dla dobra caegoRzeszowa! ( a tym samym sporna inwestycjastanie si bezprzedmiotowa i UM od niej odstpi) 18. Miasto nie jest celem samym w sobie, lecz jegocelem ma byd czowiek,do ktrego winno dostosowywad swe strukturyi kryteria, wedug ktrych ma si rzdzid.Jeli wadze publiczne trac sprzed oczu t prawd,dziaaj jak maszyna, ktra krci si bezuytecznie,z ryzykiem wyrzdzenia szkody.Jan Pawe II 1985 rok 19. Charakterystyka wybranychnegatywnych skutkw inwestycji 20. ZANIECZYSZCZENIA i HAAS Bezpieczna odlegod drg gwnych od zabudowao powyej200 m ALE NIE W SYTUACJI KUMULACJI ZANIECZYSZCZEO Z WIELU STRON W strefie bezporedniego zagroenia zdrowia ok 10 blokw iwiele domw W tym czd w I i II strefie o najwikszym zanieczyszczeniu Haas 24 godziny na dob dojazd TIRw do magazynw ifabryk! 21. SKUTKI ODDZIAYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJINA ZDROWIE ryzyko wad wrodzonych u nienarodzonych dzieci wzrost ryzyka zachorowao na nowotwory (w tymraka puc) zaburzenia rozwojowe dzieci wzrost zachorowao na choroby przewleke, w tymastm znaczny wzrost ryzyka zachorowao na nadcinieniettnicze, choroby ukadu sercowo-naczyniowego wzrost wystpowania nerwic (przez haas) i inne. 22. BEZPIECZEOSTWO Dojcie dla dzieci przez ruchliw 4 pasmowdrog dla TIRw do szkoy podstawowej igimnazjum Wiksza liczba wypadkw przy lokalizacji drogiw strefie intensywnej zabudowy izamieszkania (w tym take z udziaem pieszychi rowerzystw) Kto na swoje sumienie chce wzid za toodpowiedzialnod? 23. Koszty inwestycji Rozwizania prowizoryczne na szybkozazwyczaj snajdrosze, najgorsze i pozostaj na dziesiciolecia Nie mona patrzed tylko krtkowzrocznie i kalkulowadtylko koszty samej inwestycji: jak wyceniono zdrowie i ycie ludzi? Jak oszacowano koszty roszczeo zwizanych z utrat wartoci nieruchomoci? Niepotrzebne koszty przeniesienia gazocigumidzynarodowego !!! 24. Inne wnioski Jeli powstanie 4-ro pasmowa droga przez osiedleznaczco spadnie prawdopodobieostwoinwestycji koo torw: Jaki jest sens co kilkaset metrw lokalizowad kolejndu arteri komunikacyjn? W efekcie gorsze i szkodliwe dla tysicy mieszkaocwrozwizanie pozostanie na stae, a rozwizanie dobrenigdy nie powstanie Takie rozwizanie oznacza bezpowrotndewastacj osiedla i utrudnienie ycia wielumieszkaocom! 25. Lokalizacja osiedli Baranwka IV,Miocin i Przybyszwka Pooenie osiedli Baranwka IV w okolicy 3bardzo ruchliwych czteropasmowych drgtranzytowych: Wyzwolenia Krakowska Warszawska W bliskiej odlegoci Planowana StrefaPrzemysowa Praktycznie brak terenw zielonych na B IV Projektowana kolejna Droga Gwna (4-ropasmowa) po rodku osiedla! 26. Charakterystyka Strefy Przemysowej (SSE) Rzeszw - Dworzysko Ponad MILION metrw kwadratowychpowierzchni przeznaczonej podprzemys, skady, magazyny, usugi,sklepy wielkopowierzchniowe Dopuszczenie lokalizacji budynkw owysokoci do 45 m! 27. OBWODNICA OBWODNICA z definicji droga prowadzona obrzeamiwok miasta (a nie przez osiedla) Bardzo dobrze zaprojektowany i zatwierdzony przez UrzdMiasta przebieg (w porozumieniu z mieszkaocami!!): Od Warszawskiej Przez szczere pola Wzdu torw kolejowych Do Krakowskiej, S19 i A4 I TAKIE ROZWIZANIE MIESZKAOCY POPIERAJ IDOMAGAJ SI JEGO REALIZACJI Ale protestuj przeciwko zmianie dotychczasowychplanw na GORSZE i wbrew mieszkaocom! 28. Pozytywne aspekty podjtych decyzji Scementowanie mieszkaocw w deni