Professionsbachelor i fysioterapi - ucsyd.dk . semesterbeskrivelse... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  29-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Professionsbachelor i fysioterapi - ucsyd.dk . semesterbeskrivelse... · PDF...

Professionsbachelor i fysioterapi

2. semesterbeskrivelse

Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk

2

Professionsbachelor i fysioterapi - beskrivelse af 2. semester UC SYD / marts. 2019

2. semester Indhold

1. Semestrets indhold og tilrettelggelse 3 2. Temaer 3 3. Fagomrder og fag 4 4. Studieaktiviteter 5

4.1 Studieaktivitetsmodel 9

5. Ml for lringsudbytte 10 6. Evaluering af semestret 11 7. Prve 12 8. Internationale tiltag 14 9. Bilag 14

3

Professionsbachelor i fysioterapi - beskrivelse af 2. semester UC SYD / marts. 2019

1. Semestrets indhold og tilrettelggelse Undervisningen p 2. semester har et omfang af 30 ECTS-point. Heraf udgr praktik 4 ECTS-point, som er placeret over

2 uger. Praktikbeskrivelsen udleveres til de studerende i forbindelse med introduktion til praktikken p semestret.

Tvrprofessionelle elementer udgr 0,3 ECTS-point p semestret.

Semestret er fordelt over 21 uger. Semestret starter henholdsvis 1. september og 1. februar. I grafikken nedenfor ses en vejledende tidsplan for et semesters opbygning p et forrssemester. De endelige datoer vil fremg af semesterplanen. Eksempel p et forrssemester: Uge 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Foku

s for

akt

ivite

ter J

f. fa

gom

rde

over

sigt f

or se

mes

tret

Fys.

us, d

iagn

. Man

uelv

v.

In

tro

til se

mes

tret

Fys.

us,

diag

n. M

anue

lv

v.

Prak

tikfo

rber

edel

se

Fys.

us,

diag

n. M

anue

lv

v.

Prak

tikfo

rber

edel

se

Fys.

us,

diag

n. M

anue

lv

v.

Prak

tikfo

rber

edel

se

Fys.

us,

diag

n. M

anue

lv

v.

Prak

tikfo

rber

edel

se

Port

folio

-afle

verin

g ( P

O 2.

1)

Fysio

tera

peut

isk a

naly

se o

g

Inte

rven

tion

Anat

omisk

Inst

itut

Fysio

tera

peut

isk a

naly

se o

g in

terv

entio

n

Tv

rpro

ffess

ione

lt el

emen

t Fy

siote

rape

utisk

ana

lyse

og

inte

rv.

Prak

tik

Prak

tik

Stat

us o

g fo

rdyb

else

St

rukt

urel

Anat

omi

Fysio

tera

peut

isk a

naly

se o

g in

terv

entio

n

Fysio

tera

peut

isk a

naly

se o

g in

terv

entio

n

Fysio

tera

peut

isk a

naly

se o

g in

terv

entio

n

Port

folio

-afle

verin

g (P

O 2.

2 )

Stat

us L

r.

Beho

v In

den

prv

e

Prv

efor

bere

delse

og

opsa

mlin

g

Prv

efor

bere

delse

og

opsa

mlin

g

Prv

e

Fysioterapi- fag

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Videnskabs-teori, etik, forsknings-metodologi

X

etik X

Professionel kommunika-tion, informations-teknologi, sundheds-informatik

X X X X

Emnespor 1 X X X X X X X (X)

Emnespor 2 X X X X X X X

Emnespor 3 X X X X X X (X) (X)

Emnespor 4 X X X X X X X X X X

X

Emnespor 5 X X X X X X X X

Emnespor 6 X X X X X X X X X X

Samfundsvi-denskabeligt fagomrde

X X

Se om emnespor i afsnit 3

2. Temaer Indholdet p 2. semester er bygget op over flgende temaer:

Fysioterapeutisk intervention med fokus p bevgelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet (20 ECTS-point)

Temaet orienterer sig imod centrale fysioterapeutiske begreber som bevgelsesanalyse, funktionsanalyse, motorisk

kontrol/-udvikling og lring. Som forudstning for denne analyse inddrages anatomiske, fysiologiske og psykologiske

4

Professionsbachelor i fysioterapi - beskrivelse af 2. semester UC SYD / marts. 2019

forhold, der har betydning for tilpasset fysisk aktivitet, trning og genoptrning. Desuden inddrages teknologi, der

kan anvendes til at undersge og monitorere samt understtte bevgelse og funktion. I planlgningen og udfrelsen

af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden om kommunikation, pdagogik og didaktik.

Grundlggende fysioterapeutisk undersgelse, rsonnering og diagnosticering (10 ECTS-point)

Temaet har udgangspunkt i en biopsykosocial og kulturel forstelse af menneskets funktionsevne og livskvalitet. Med

udgangspunkt i et borgerperspektiv og fokus p menneskets ressourcer arbejdes med fysioterapeutisk undersgelse,

rsonnering og diagnosticering. Som forudstning for undersgelse, rsonnering og diagnosticering inddrages viden

om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I temaet er der fokus p berring, palpation og manuelle frdigheder

samt situationsbestemt kommunikation.

3. Fagomrder og fag P semestret arbejdes med flgende fag og fagomrder:

Fagomrder ECTS

Sundhedsvidenskab herunder: 19

Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 1

Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik 2

Movement Science/bevgevidenskab 2

Fysioterapeutisk undersgelse, diagnosticering, udredning og behandling 5

Muskuloskeletal Fysioterapi (MSK), (reumatologi, ortopd, sportsmedicin) 4

Sundhedsfremme og forebyggelse 2

Specialer hjerte/lunge, traumer og akut 3

Naturvidenskab herunder: 10

Anatomi 5

Humanfysiologi og ernringslre 3

Patologi og farmakologi (se bilag 1) 2

Samfundsvidenskab herunder: 1

Folkesundhed og socialmedicin 1

I alt 30

De sundhedsvidenskabelige fag inddrages specielt i tilrettelggelsen af flgende studieaktiviteter p semestre:

Faget videnskabsteori, etik, forskningsmetodologi inddrages specielt i forbindelse med semestrets portfolio-

afleveringer nr. 2.1 og 2.2, hvor der er fokus p hhv. praksisetik, videnssgning, vidensbaseret

problemidentifikation og formulering af problembaggrunde.

Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik inddrages specielt i forbindelse

med semestrets portfolio-afleveringer nr. 2.1 og 2.2.

5

Professionsbachelor i fysioterapi - beskrivelse af 2. semester UC SYD / marts. 2019

De vrige sundhedsvidenskabelige fag inddrages p forskellig mde i alle former for studieaktiviteter og

betegnes samlet som Fysioterapeutiske fag. De fysioterapeutiske fag har fokus p undervisning i, om og

med anvendelse af: Fysioterapi teori og metode, berring samt manuel vvsundersgelse og behandling og

endelig trning, bevgelse og kropskundskab. Semestrets temaer er anvisende for undervisningen. Sledes

arbejdes der med grundlggende fysioterapeutisk undersgelse, rsonnering og diagnosticering, samt

fysioterapeutisk intervention p baggrund af bevgelsesanalyse, funktionsanalyse og viden om motorisk

kontrol/-udvikling og lring.

De naturvidenskabelige fag Undervisningen heri omfatter, humanfysiologi, anatomi og patologi. Fagene inddrages

sammen med de fysioterapeutiske fag i emnespor for den generelle undervisning p semestrene - og specifikt i

forbindelse med portfolio-afleveringerne p semestret:

Emnespor 1: Humanfysiologi i relation til krop og bevgelse (Mennesket i ro og mennesket i bevgelse).

Emnespor 2: Humanfysiologi i relation til krop og berring.

Emnespor 3: Anatomi i relation til krop og bevgelse (Mennesket i ro og mennesket i bevgelse). Fokus p

funktionel anatomi.

Emnespor 4: Anatomi i relation til krop og berring. Fokus p strukturel anatomi.

Emnespor 5: Generel Patologi i relation til akut skadesbehandling (RICEM), frstehjlp og hygiejne.

Introducerende undervisning i relation pr- og postoperative undersgelser bl.a. respirationsundersgelse

samt generelle komplikationer i forbindelse med operationer (immobilisering, tromboser/tromboflebitter,

pneumoni, atelektaser).

Emnespor 6: Patologi i relation til undersgelse/diagnostik af generelle vvsskader eksempelvis bursitter,

tendinitter, periostitter, fiberskader i muskler, sener og andet bindevv, distorsioner, dislokationer, skader

p nerve- og knoglevv. (Manuel vvsundersgelse og behandling samt i forbindelse med portfolio-

aflevering 2.2: Holdtrning til hofte-, kn-, skulderartrosepatienter med fokus p funktionel anatomi).

De samfundsvidenskabelige fag Introducerende undervises i folkesundhed og socialmedicin i relation til anvendelse af