Procesul creativ

23
O minte, dou O minte, dou ă creiere ă creiere © Idea Champions, 2003 © Idea Champions, 2003

Transcript of Procesul creativ

Page 1: Procesul creativ

……O minte, douO minte, două creiereă creiere……

© Idea Champions, 2003© Idea Champions, 2003

Page 2: Procesul creativ

În ultimii ani s-a încercat înţelegereaÎn ultimii ani s-a încercat înţelegerea PROCESPROCESULUIULUI CREATIV. CREATIV.

Idea Champions Idea Champions au întrebat mai au întrebat mai multmult de 10,000 de 10,000 de de persopersoaneane exact exact această întrebareaceastă întrebare::

CCând îţi vin ţie cele mai bune ideiând îţi vin ţie cele mai bune idei??

Page 3: Procesul creativ

Răspunsurile obţinute au fost surprinzătoareRăspunsurile obţinute au fost surprinzătoare, , ţinând cont în ţinând cont în special de cât timp petrec toate persoanele la muncăspecial de cât timp petrec toate persoanele la muncă. .

97%97% 3%3%

• • În baieÎn baie

• • Înainte să adormÎnainte să adorm

• • Când nu fac nimicCând nu fac nimic

• • MergândMergând

• • VorbindVorbind

• • MeditândMeditând

• • AnalizAnalizândând

• • În vacanţăÎn vacanţă

• • Când beau vinCând beau vin

• • În timpul altor activităţiÎn timpul altor activităţi......

• • MuncindMuncind

Când îţi vin cele mai bune Când îţi vin cele mai bune ideiidei??

Page 4: Procesul creativ

De ce se întâmplă acest lucruDe ce se întâmplă acest lucru??

Pentru că avem mai mult de un creierPentru că avem mai mult de un creier……

UnulUnul se ocupă de se ocupă de ““muncămuncă”.”.

Celălalt se ocupă de generarea ideilor creativeCelălalt se ocupă de generarea ideilor creative care nu au nimic de-a face cu muncacare nu au nimic de-a face cu munca....

Page 5: Procesul creativ

PlatPlatoon n a fost primul din lumea occidentalăa fost primul din lumea occidentală în a în a exprimaexprima ide ideeea a că ar exista două aspecte că ar exista două aspecte

distincte în creierul nostrudistincte în creierul nostru. .

Unul din aceste Unul din aceste aspecte se cheamăaspecte se cheamă “Logistikon”, “Logistikon”, partea raţională a partea raţională a fiinţei umanefiinţei umane..

Celălalt se cheamăCelălalt se cheamă “Nous”“Nous”, , partea partea

intuitivăintuitivă..

Page 6: Procesul creativ

În În OccidentOccident, , majoritatea oamenilor nu au majoritatea oamenilor nu au înţeles ce vroia să spunăînţeles ce vroia să spună Plat Platoon n cu cu teoria sa despre două creiereteoria sa despre două creiere şi au şi au

ignorat-o sute de ani.ignorat-o sute de ani.

Pe de altă parte înPe de altă parte în OrientOrient, , oamenii au oamenii au înţeles principiile părţilor stângă şi înţeles principiile părţilor stângă şi

dreaptă ale creieruluidreaptă ale creierului în felul lor.în felul lor.

Page 7: Procesul creativ

După aceea După aceea aau sositu sosit Era raţiuniiEra raţiunii,, urmată de urmată de Era Era ŞtiinţeiŞtiinţei, , şi lumea a început să fie curioasăşi lumea a început să fie curioasă de de

tot ceea ce făcea ca lucrurile să funcţionezetot ceea ce făcea ca lucrurile să funcţioneze … … incluzând creierulincluzând creierul..

În secolulÎn secolul XIX, XIX, oamenii de ştiinţă au început să speculeze în jurul acestei idei, până oamenii de ştiinţă au început să speculeze în jurul acestei idei, până când şi-au dat seama că creierul nostru părea format din două jumătăţi, sau când şi-au dat seama că creierul nostru părea format din două jumătăţi, sau

“hemisferios,” “hemisferios,” care, probabil, controlau diferitele aspecte ale corpului nostrucare, probabil, controlau diferitele aspecte ale corpului nostru..

Cu trecerea timpuluiCu trecerea timpului, , o serie de teorii s-a formato serie de teorii s-a format pe seama celorpe seama celor “ “două creieredouă creiere”...”...

......multe dintre elemulte dintre ele înscriindu-se în ceea ceînscriindu-se în ceea ce Plat Platoon n definise cudefinise cu 2,000 2,000 de ani înaintede ani înainte……

Page 8: Procesul creativ

Partea stângăPartea stângă este asociată cueste asociată cu intelectintelectulul,, şi este în relaţie cuşi este în relaţie cu gândirea gândirea convergentăconvergentă, abstract, abstractăă, anal, analiticăitică, calcula, calculatătă, lin, liniarăiară, , secvenţială şi obiectivăsecvenţială şi obiectivă – –

se concentrează pe detaliise concentrează pe detalii şi şi ““despică firu-n patrudespică firu-n patru””..

Această parte Această parte produce gânduri produce gânduri

directedirecte, verticale, , verticale, sensibsensibiile, realistle, realistee, ,

recireci, p, puternice şiuternice şi dominantedominante..

Inginerii sunt faimoşi în Inginerii sunt faimoşi în a utiliza acest tip de a utiliza acest tip de gândiregândire……

Page 9: Procesul creativ

Partea dreaptăPartea dreaptă estestee asocia asociatătă cucu intuiintuiţiaţia, , şi este în relaţie cuşi este în relaţie cu gândirea gândirea divergentdivergentăă, imaginativ, imaginativăă, metaf, metaforicăorică, n, neelinliniarăiară, sub, subiectivă - iectivă - se se

concentrconcentrează în ansamblul lucrurilorează în ansamblul lucrurilor. .

Această parte produce gânduri Această parte produce gânduri flexibileflexibile, diver, diversese,,

complecomplexexe, visuale,, visuale,diagonale, mdiagonale, miisticsticee şi supuseşi supuse..

Artiştii, muzicanţii, inventatorii şiArtiştii, muzicanţii, inventatorii şi întreprinzătoriiîntreprinzătorii sunt recunoscuţi în a utiliza sunt recunoscuţi în a utiliza acest tip de gândireacest tip de gândire ((împreună, poate, cu unii împreună, poate, cu unii

dintre colegii tăi de lucru mai rebelidintre colegii tăi de lucru mai rebeli, , dintre care tu poţi fi dintre care tu poţi fi

unulunul…)…)

Page 10: Procesul creativ

Când o persoană este la muncăCând o persoană este la muncă,, în cea mai mare în cea mai mareparte a timpului foloseşte partea stângă a creieruluiparte a timpului foloseşte partea stângă a creierului. .

Se Se concentrează în detaliiconcentrează în detalii,, în a găsi problema în a găsi problema,,în a încerca să obţină informaţii şi fapteîn a încerca să obţină informaţii şi fapte..

Logica, spiritul practic şi ordineaLogica, spiritul practic şi ordinea sunt de bazăsunt de bază..

În fond nu este chiar rău să fie aşaÎn fond nu este chiar rău să fie aşa, , din moment ce partea din moment ce partea stângă şi-a făcut treabastângă şi-a făcut treaba, , toatătoată “ “munca greamunca grea”, ”, este răndul este răndul părţii drepte să iasă la suprafaţă şi să creezepărţii drepte să iasă la suprafaţă şi să creeze oo ide ideee total total diferdiferităită, , o posibilitate ieşită din comuno posibilitate ieşită din comun..

Dar trebuie să se ţină seamă deDar trebuie să se ţină seamă de “t “timiditateaimiditatea”” părţii drepte a creierului părţii drepte a creierului..……NNuu va sosi şi va sosi şi nu nu se va pune să facă ceea ce ştie atât de bine să facă pur şi simpluse va pune să facă ceea ce ştie atât de bine să facă pur şi simplu……

Trebuie să fie invitată!Trebuie să fie invitată!..

Page 11: Procesul creativ

AtunciAtunci, , cum invităm partea dreaptă să funcţionezecum invităm partea dreaptă să funcţioneze??

……Făcând activităţi pe care ea le controleazăFăcând activităţi pe care ea le controlează! !

Page 12: Procesul creativ

……spre exempluspre exemplu……

Ieşi să te plimbi.Ieşi să te plimbi.

Exact acest lucruExact acest lucru: : mergi la plimbaremergi la plimbare, ,

aleargăaleargă, , sări.sări.

Când corpul tău se mişcăCând corpul tău se mişcă, , activează activează

partea dreaptă a creieruluipartea dreaptă a creierului..

……Ştiai că Mozart făcea exerciţii Ştiai că Mozart făcea exerciţii înainte să compunăînainte să compună??

Page 13: Procesul creativ

Ascultă muzicăAscultă muzică

Sau mai bineSau mai bine, , fă-o tu, cântă la un instrumentfă-o tu, cântă la un instrument!...!...

În special muzică fără cuvinteÎn special muzică fără cuvinte

sau cântată într-o limbă necunoscută ţiesau cântată într-o limbă necunoscută ţie..

Yokimura Nakamatsa, inventYokimura Nakamatsa, inventatorator japonez, cu mai mult de 2000 de invenţiijaponez, cu mai mult de 2000 de invenţii,,

ascultă simfonia a IX-aascultă simfonia a IX-a de Beethoven de Beethoven

înainte de a începe execuţia unui proiectînainte de a începe execuţia unui proiect..

Page 14: Procesul creativ

DeseneazăDesenează,,

Sau sculpteazăSau sculptează, , pictează, sau orice altă activitate asemănătoarepictează, sau orice altă activitate asemănătoare..

Fă reprezentăriFă reprezentări vivizzualeuale ale obiectivului tău sau ideiiale obiectivului tău sau ideii. .

Page 15: Procesul creativ

Răzi din toată inimaRăzi din toată inima!!

“ “AhAhaa” ” şişi “ “HHa,ha,ha” a,ha,ha” sunt foarte conectatesunt foarte conectate..

Râsul te eliberează de tirania logicii şi a liniarităţiiRâsul te eliberează de tirania logicii şi a liniarităţii. .

Page 16: Procesul creativ

Schimbă-ţi înfăţişarea.

Schimbă aspectul locului de muncă,

repectând normele.

Lipeşte-ţi poze sau postere

semnificative. Pune-ţi în ordine

biblioteca. Mişcă orice lucru, ca să

reînnoieşti “ordinea” dintotdeauna.

Page 17: Procesul creativ

Vizualizează

soluţia pe care te chinui de atâta timp s-o găseşti în mod raţional.

(Vezi-o cu ochii minţii…)

“Rareori gândesc doar cu cuvintele.”

Albert Einstein

Page 18: Procesul creativ

Nu face nimicNu face nimic. .

ReflecteazăReflectează. .

MeditMediteazăează. .

Ieşi din problemăIeşi din problemă..

Page 19: Procesul creativ

De ce trebuie activată partea dreaptă a creieruluiDe ce trebuie activată partea dreaptă a creierului??

1. Pentru a nu aştepta până ieşi de la serviciu, ca să-ţi vină o idee buna.

2. Pentru a nu fi limitat doar la raţional si liniar.

Page 20: Procesul creativ

Avem nevoie deAvem nevoie de ambeleambele: : partea stângăpartea stângă şişi partea dreaptăpartea dreaptă

Trucul esteTrucul este: : sa ştim cum să ne mişcăm cu uşurinţă de la o parte la altasa ştim cum să ne mişcăm cu uşurinţă de la o parte la alta. .

Adevărul este căAdevărul este că::

Page 21: Procesul creativ

TESTTEST

Dacă o poţi vedea mişcându-se în sensul acelor de ceasornic, îţi

utilizezi emisfera dreaptă a creierului.

Dacă vezi figura mişcându-se în sens

invers acelor de ceasornic, atunci îţi

foloseşti emisfera stângă a creierului.

Unii pot sesiza ambele sensuri, alţii doar într-un singur sens.

Dacă poţi vedea ambele sensuri (pe rând), spun experţii că IQ-ul este peste 160.

În ce sens se învârte balerinaÎn ce sens se învârte balerina??

Page 22: Procesul creativ

Funcţiile părţii stângi a creierului

utilizarea logiciiorientarea către detalii

căutarea de faptecuvinte şi limbajeprezent şi trecut

matematică şi ştiinţăpoate înţelege

cunoaştererecunoaştere

ordine/percepţia modelelorcunoaşte numărul obiectelor

bazat pe realitatestrategiepractic

sigur

Funcţiile părţii drepte a creierului

foloseşte sentimentelevedere de ansambluimaginativsimboluri şi imaginiprezent şi viitorfilozofie şi religiepoate obţinecreazăapreciazăpercepţie spaţialăştie funcţia obiectelorbazat pe fantezieprezintă posibilităţiimpetuosIa riscuri

Page 23: Procesul creativ

© Idea Champions, 2003

SFSFÂRŞITÂRŞIT

pps pps creat şi dezvoltat decreat şi dezvoltat de

Reedición de formato e incorporación del test de la bailarinacortesía de Carlos Rangel

Santiago de Querétaro, Mex. [email protected]

Tradus de Carmen CimpianTradus de Carmen Cimpian