Pravilnik o Radnoj Disciplini

download Pravilnik o Radnoj Disciplini

of 17

 • date post

  07-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  158
 • download

  31

Embed Size (px)

description

Pravilnik o Radnoj Disciplini

Transcript of Pravilnik o Radnoj Disciplini

 • ft;E f',{flhth RUDARST(O TOpTOF{liensKr BASEN BOR GRupAIryH TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR DOO

  -!!!!!!=r-l-rKudarsko topicnii:rrski bnsen ftor . tir.ugaTopionica ilsfinagija trakra llsr L)0"d'--

  ",,{DQAoA'6"r ""':jj""""i,--.,....,...,...#K.r.g. S..... ro.l.L. god.

  , BOB- I

  P]RAVIL}.{IKO RADNOJ DISCIPLhII, POhIESA,NI"IU I

  OBAVEZAJ/IA ZAPOSLEhIIHU R"TB BOR GRIJPA-TOPIOhIIC:I IRAFIhIAC:IJI BAKRA BOR DOIS

  Bor, muj 2015 . yor{.tne

 • RTB Bor Grupa,T,opionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.Pravilnik o radnoj disciiptini , pona5anju i obavezama zaposlenih

  Na osnovu dlana48. Statuta RTB llor Grupe-Topionice i rafinacije bakra Bor d.,c.o. auvezjtsardlimom 179. .i l79a7akona o radu (u da.ljem tekstu Zakon) Skupstina RTB Bor Grupre-Topionicei r:afiirl*ci.ie bakra Bor d.o.o. dana .[Y" o5,_2015. godine, donosi

  ti''virr:ld.

  PRAVILNIKO R,A''DNOJ DISCPLINI, PONASIN.TU I OBAVEZAMA ZAPOSLENIH

  U II]TB BOR GRUPA.TOPIONICI I RAFINACIJI BAKRA BOR DOC)

  I OSI{OVNE ODREDBE

  ilan t.()vir:n pravilni.kom se, saglasno Zakonu o radu (u daljem tekstu: Zakonu) utvrduju povrede radnecliscilrline, pra'vila pona5anja i radne obave>ze zaposlenlh u RTB Grupa-Topionicel rafinaci3e balraElirlr drnr5tva sa ogranidenom odgovornosiu (u daljem tekstu: poslodavac), postupak, sredstvairiipitiivania i utv'rdivanja povreda radne discipline, pravila ponasanja i radne obuo.ig i postupakirir;riclamj a propisemih firera.

  Clan2.

  pcLimovi u ovom aktu upotrebljeni u gramatidkom mu5kom rodu podrazumevaju m*Ski i Zensiki

  Clan 3.

  I'osloclavac je cluZan da prilikom zakljuirivanja ugovora o radu sa zaposlenim, isto6; upozna sari:I,ilnc)nl disciplirrom, pravilima ponasanj a i radnim obav ezama.

  Si"'i z:arposleni r;u duZni da po5tuju radnu disciplinu, pravila pona5anja i radne obaveze utvrde:ne2l,i'rkonom, ovirn Pravilnikom i drugim opstim aktima poslodavca.

  ilan 4.Iii.onfirolu po5tcnranja radne discipline, pravila pona5anja i radne obaveze vr5i lice koje ovlastiDiirelklor llosloclavca, odnosno neposredni rukovodilac (u daljem tekstu: ovlasieno lice).[i"'i z:iaposleni sirrr duZni da blagovremeno postupaju po zahtevima ovla56enih lica, dostavljaju traLenr:pr,odal}re i saracl'uju u postupanju u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

  ilan 5.2l,i,rpo,s.lentlm koji ne po5tuje radnu disciplirru, pravila pona5anja i radne obaveze utvrdene Zakonomi rlru'gim propisima, ovim Pravilnikom i drugim op5tim aktima Poslodavca kojima su regulisa:natlrrava., obaveze i odgovornosti na radu ili uvezi sa radom, Poslodavac moZe otkazatiugc,vor o rad*.

 • RTB Bor Grupa-Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.Pravilnik o radnoj disciplini

  , ponaSanju i obavezama zaposlenih

  Clan 6.

  Ut sludaju cla Poslodavac smatra da postoje olak5avajuie okolnosti za povredu radne discipliine iliprravila ponal5anja, odnosno da povreda nije takve_ piirode da zaposlenbm treba da. prestane radnior;lnos' umesto otkaza ugovora o radu, moZe da izrekne jednu od siede6ih mera:1,)prrivremenrc udaljenje sa rada bez naknade zarade,u trajanju od jednog do 15 radnih dana;2) rrovdanu lkaznu u visini do 20Yo osnovne zarad,e zaposlenog za mesec u kome je novdana lsaznaiztedena, u trajanju do tri meseca, krrja se izvrsava obustavom od, zarade, rri oroo* resenjaovla5denog lica o izredenoj meri;3) opomenu sa najavom otkaza u kojoj se navodi da 6e poslodavac zaposlenom ot\:azatiugovor o'radu bez ponovnog upozorenja ako u narednom roku od Sest meseci udini istu povreau nadneol>uteze ili nepoStovanje radne discipline.

  ilan 7.Zerprrsleni-protiv.koga je zapodeto krividno gonjenjg zbog krividnog dela udinjeno;g na radu ili uI'eizi sa radom.ili je udinio povredu radne obaveze t

 • RTB Bor Grupa-Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.Pravilnik o radnoj disciplini , pona5anju i obavezama zaposlenih

  ziaposlenorn koji u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke u radu ili ne poboljsa rad u skladu sauputstvima Poslodavca, Poslodavac moLe otkazati ugovor o radu ili izre1ineku. od .mera izdla'a 6.or/og Pravilnika' ehn lo.

  Zaprcsleni kome je ugovor o radu otkazan zato Sto ne ostvaruje potrebne rczultatet rada, odnosnonema potrebna znanja i sposobnosti ima pravo na otkazni rok u irajanju od:- tf dlana - ako ima do l0 godina staZa osiguranja,- l.5 dana - alio ima do 20 godina staZa osiguranja,- 3i0 dana - aho ima preko 20 godina staZa osiguranja.otkezni rok podinje da tede narednog dana od dana dostavljanjaresenja o otkazu ugovora o radu.

  itan lt.'Zaposleni ntc>ze, u sporazumu sa poslodavcem, da prestane sa radom i pre isteka otkaznog roka, sttim sto mu se za to vreme obezbeduje naknada srazmemog iznosa posteaije isplaiene zarcde.

  ilan 12.lloslodavac rnoZe daotkale ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom udini povredu r:adneobilveze.llo'vr:edom radlne obaveze smatra se:

  lf . ako nesavesno ili nemarno izvrSava radne obaveze;2,. ako zioupotrelbi poloZaj ili prekoradi ovla5ienja;3 zko nLecelish.,cno i neodgovorno koristi sredstva rada;41" eko nLe korisrti ili nenamenski koristi obezbedena sredstva ili opremu za lidnu za5titu na radu;J;. odaviurje poslovne tajne poslodavca;(;. neizvrSavanje pravosnaZnih sudskih odluka, reSenja inspekcije rada i odluka drugih drZavnih

  organta;"l'. rLepro$tovanje rrp5tih i pojedinadnih akata poslodavca;81. prorneda propisa, opstih akata i mera o bezbednosti i zastiti zdravljana radu, zastiti Zivotne srecline i

  o' ziadtiti odpolara, eksplozije i Stetnih delovanja otrovnih i drugih-opasnih materija;9. n.ez;akonito, trecelishodno i neodgovorno raspolaganje i koriSdenje imovine poslodavc*;I [t. pol,reda pravana privatnost i zaStitu podataka o lidnosti;11' lirzno prijavljivanje protivpravnog postupanja na radu ili u vezi sa radom poslodavcu ili tre(;im

  rli.cirma;

  I i6.

  I'7.

  pol'reda propisa o Strajku kao Sto su nezakonito organizovanje ili udes6e u Strajku, spredarranjerlrugih zaposlenih da udestvuju u Strajku, nesprovodenje odluke poslodavca o minimu-u pr.,.rrut:itditzavreme Strajka i drugo;rlrganizovanje politidke stranke i sprovodenje politidke kampanje kod poslodavca;orgianizovanje ili propagiranje verske sekte kod poslodavca;lrose

 • RTB Bor Grupa-Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.Pravilnik o radnoj disciplini , pona5anju iobavezama zaposlenih

  I:adne discipline smatra se:

  o neopravclano odbije da obavlja poslove i izvr5ava naloge poslodavca u skla

 • RTB Bor Grupa-Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.Pravilnik o radnoj disciptini , pona5anju i obavezama zaposlenih

  iltI PC}SITUPAK ISPITIVANJA PRISUSTVA ALKOHOLA ILI DRUGIH OPOJNIIISREDI]TAVA ODNOSNO PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPS:TANCI UORGANIZMU ZAPOSLENIH

  ilan 14.

  ljanje ovih poslova.

  liko kontrolisani radnik zahteva ekspertizu prisustva alkohola

  sredstava odnosno, psihoaktivnihzaposleni i angaZovani radnici (u

  odnosno psihoaktivnihili zaposleni u nadl,eZnoi

  u organizmu koja je izwsena odomoguditi postupak kontrole u

  ku ispitivanja prisustva alkohola ili drugih opojnihlisanih supstanci u organizmu mogu biti podvrgnuti svi

  ljem teksrt'u : zaposleni).

  ni je duian dapsi.hoaktivnih

  ioca.

  se podvrgne ispitivanju prisustva alkohola ili drugih opojnih sredlstavakontrolisanih supstanci u organizmu na zahtev c,vtaseenog lica ili

  ibi ovla5ienoj za o6ayljanje ovih poslova.

  lice koje sprovodi ispitivanje prisustva alkohola ili drugih opojnih sreclstava odnosnomora imati sva potrebna znanja i ovla56enlja zahoaktivnih kontrolisanih supstanci u organizmu

  Clan 16.

  tivanje prisustva alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno psihoaktivnih kontrolisanihstanci u organizmu moZe se vrSiti periodidno, u skladu planom i

 • RTB Bor Grupa-Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.Pravifnik o radnoj disciplini , ponalanju iobavezama zaposlenih

  Clan 18.

  la5ieno lice je duZno da zaposlenog kod koga sepostupkom provere i da upozori zaposlenog da

  ispituje prisustvo alkohola u organizmu upoznaje odbijanje ispitivanja shodno opstim erktimazaotK.az ugovora o radu od strane poslodavca.

  podetka samog postupka provere neophodno je:da ispitanik nije pusio najmanje dva minuta pre podetka provere;da se pltovera izvodi najmanje petnaest minuta nakon zavr3etka poslednje]*T?i!* alkoholnog ili aromatidnog piia, bombona, odnosno drugih staikisa lc,ji urhol ili ispiranja usta sredstvom zanegu ili dezinfekciju usta.

  ilan 19.eniko.ii je podvrgnut ispitivanju je duZan da se striktn o pridrLavauputstava ovla56enog licapr0verc.

  a se po potrebi, na predlog ovla56enog lica ili zaposlenog koji je podvrgnut ispitivanju, moZeiti joS j,rdanput,

  alkohola u organizmu zaposlenogem tekstu: alkometar) kojim se meri

  ispitanLikovesebi sadrZe

  ispitanik ni u ponovljenoj proveri ne postupi po uputstvu ovla56enog lica, srnatra6e se da jerleni ocllbio da se podvrgne ispitivanju prisustva alkohola u organizmu.

  Clan 20.

  utvrduje sa aparatima koji imaju atest nadleZnog o:rganaprisustvo i kolidina alkohola u organizmrt izrazinai yo.

  bi

  ur

  Nieno lice je duZno da se stara da alkometar ispunjava zakonom propisane uslove i r1a seroli5e u p:ropisanim rokovima.

  ilan 21.i.1e sme da obavlja poslove niti da boravi u prostorijama ili krugu poslodavca pod

  em alkohola ako to ima ili moZe da ima uticaj na obavrjanje posla.;tvo alkohola koji ima ili mole da ima uticaj na obavljanje posla postojii kada se kodlenog u organizmu konstatuje prisustvo vi5e od 0,l}o6oili 0.10 mg/mt att'otrota.

  Clan22.

  eni kod koga je utvrdeno prisustvo alkohola ili drugih opojnih sreds;tava odnosnoktivnih kontrolisanih supstanci na nadin i u postupku propisanim ovim Fravilnikom 6e oclmah

  udaljen set rada i iz kruga poslodavca, odlukom neposrednog rukovodioca