POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA - wimii.pcz.pl · PDF fileZadania płaskiego dowolnego układu...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA - wimii.pcz.pl · PDF fileZadania płaskiego dowolnego układu...

POLITECHNIKA CZSTOCHOWSKAWydzia Inynierii Mechanicznej i InformatykiKierunek:MBM+MTR+ENE+IBSpecjalno:Bez specjalnoci

Cykl: 2018/2019LTyp: StacjonarneRodzaj: I stopniaRok: ISemestr: II

Karta opisu przedmiotu

Wyk

ad

wic

zeni

a

Labo

rato

rium

Proj

ekt

Sem

inar

ium

Egza

min

ECTS

Analiza matematyczna i rwnania rniczkowe30 30 0 0 0 TAK 6

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentw z podstawowymi metodami analizy matematycznej dotyczcymi funkcji wielu zmiennych i metodami teorii rwna

rniczkowych zwyczajnych i czstkowych.

Nabycie przez studentw umiejtnoci rozwizywania zada z zakresu analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych oraz rwna

rniczkowych zwyczajnych.

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej.

Umiejtno rozwizywania zada z analizy matematycznej funkcji jednej.

Treci programowe - Wykad

Funkcje wielu zmiennych rzeczywistych. Pochodne czstkowe. Rniczka funkcji. Ekstrema funkcji wielu zmiennych.

Caka podwjna. Obszar normalny, obszar regularny. Zamiana zmiennych w cace podwjnej, wsprzdne biegunowe. Zastosowanie caek

podwjnych.

Funkcje uwikane. Ekstrema funkcji uwikanych.

Pojcie rwnania rniczkowego zwyczajnego i jego rozwiza oglnego i szczeglnego. Rwnanie o zmiennych rozdzielonych. Rwnanie

jednorodne wzgldem x, y. Rwnanie liniowe pierwszego rzdu, rwnanie Bernoullego. Rwnanie zupene i czynnik cakujcy. Rwnania

rniczkowe drugiego i wyszych rzdw o staych wspczynnikach.

Ukady rwna rniczkowych zwyczajnych o staych wspczynnikach. Rwnania rniczkowe o zmiennych wspczynnikach rwnanie

Eulera.

Rwnania o pochodnych czstkowych rzdu pierwszego, rwnania liniowe i quasi-liniowe. Klasyfikacja rwna liniowych rzdu drugiego.

Posta kanoniczna.

2018/2019L -> S -> I st. -> MBM+MTR+ENE+IB

Data wygenerowania dokumentu: 2018-10-02 strona: 1 z 2

Treci programowe - wiczenia

Wyznaczanie dziedzin funkcji wielu zmiennych. Obliczanie pochodnych czstkowych i rniczki funkcji. Wyznaczanie ekstremw funkcji wielu

zmiennych.

Opisywanie obszaru normalnego, obszaru regularnego. Zamiana zmiennych w cace podwjnej, wsprzdne biegunowe. Obliczanie caek

podwjnych i ich zastosowanie.

Obliczanie pochodnych funkcji uwikanych. Wyznaczanie ekstremw funkcji uwikanej.

Rozwizywanie rwna rniczkowych zwyczajnych rzdu pierwszego. Rozwizywanie rwna i ukadw jednorodnych i niejednorodnych

rwna rniczkowych o staych wspczynnikach. Rozwizywanie rwnania Eulera.

Kolokwium zaliczeniowe, kolokwium na ocen wysz ni dostateczna

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

1. Gewert M., Skoczylas, Wstp do analizy i algebry, Teoria, przykady, zadania; GiS, Wrocaw, 2014

2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 2, Definicje, twierdzenia, wzory; Przykady i zadania GiS, Wrocaw, 2016

3. Gewert M., Skoczylas Z., Rwnania rniczkowe zwyczajne. Teoria, przykady, zadania , GiS, Wrocaw, 2016

4. Grzymkowski R., Matematyka, zadania i odpowiedzi, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice,2002

5. Berman G.N., Zbir zada z analizy matematycznej, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice

6. Bana I., Wdrychowicz S., Zbir zada z analizy matematycznej, WNT, Warszawa.

7. Krysicki W., Wodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2. PWN, Warszawa.

2018/2019L -> S -> I st. -> MBM+MTR+ENE+IB

Data wygenerowania dokumentu: 2018-10-02 strona: 2 z 2

POLITECHNIKA CZSTOCHOWSKAWydzia Inynierii Mechanicznej i InformatykiKierunek:MBM+MTR+ENE+IBSpecjalno:Bez specjalnoci

Cykl: 2018/2019LTyp: StacjonarneRodzaj: I stopniaRok: ISemestr: II

Karta opisu przedmiotu

Wyk

ad

wic

zeni

a

Labo

rato

rium

Proj

ekt

Sem

inar

ium

Egza

min

ECTS

Elektrotechnika i elektronika30 0 30 0 0 NIE 5

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentw z metodami i sposobami analizy wybranych obwodw elektrycznych prdu staego i przemiennego.

Zapoznanie studentw z podstawami teorii pprzewodnikw.

Zapoznanie studentw w podstawowym zakresie z wasnociami elementarnych ukadw elektronicznych znajdujcych zastosowanie w

technice i ich praktycznej realizacji

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu fizyki na poziomie szkoy redniej

Wiedza z zakresu analizy matematycznej z uwzgldnieniem rachunku rniczkowego i operatorowego.

Umiejtno wykonywania dziaa matematycznych do rozwizywania postawionych zada.

Umiejtno korzystania z rnych rde informacji.

Umiejtnoci pracy samodzielnej i w grupie.

Umiejtnoci prawidowej interpretacji i prezentacji wasnych dziaa.

Treci programowe - Wykad

W1 - Pojcia podstawowe obwodw elektrycznych. Podstawowe prawa obwodw elektrycznych prdu staego.

W 2 Podzespoy bierne i ich czenie. Moc i energia prdu staego.

W 3 rda napicia i prdu staego. Metody rozwizywania obwodw prdu staego.

W 4 Analiza stanw przejciowych w obwodach prdu staego.

W 5 Obwody prdu przemiennego. Metody analizy obwodw w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym.

W 6 Moc i energia w obwodach RLC przy przebiegach sinusoidalnych. Kompensacja mocy biernej.

W 7 Obwody ze sprzeniami magnetycznymi. rda napicia i prdu przemiennego.

W 8 Ukady prdu przemiennego trjfazowego.

W 9 Transformatory jedno i trjfazowe.

2018/2019L -> S -> I st. -> MBM+MTR+ENE+IB

Data wygenerowania dokumentu: 2018-10-02 strona: 1 z 2

W 10 Waciwoci pprzewodnikw, zcze p-n, dioda pprzewodnikowa. Stabilizatory napicia.

W 11 Wzmacnicze - podstawowe pojcia. Waciwoci statyczne i dynamiczne wzmacniaczy. Sprzenie zwrotne.

W 12 - Podstawowe ukady pracy wzmacniaczy operacyjnych: odwracajcy i nieodwracajcy.

W 13 - Podstawowe ukady pracy wzmacniaczy operacyjnych: ukad rniczkujcy i cakujcy.

W 14 - Generatory przebiegw harmonicznych i prostoktnych.

W 15 Ukady nieliniowe ze wzmacniaczami operacyjnymi (komparator i ogranicznik napicia).

Treci programowe - Laboratoria

L01- Wykonywanie i szacowanie dokadnoci pomiarw podstawowych wielkoci elektrycznych.

L02- Weryfikacja podstawowych praw obwodw elektrycznych prdu staego.

L03- Pomiary mocy w obwodach prdu przemiennego.

L04- Pomiary rezystywnoci wasnej przewodnikw.

L05- Charakterystyki prdowo napiciowe elementw liniowych i nieliniowych.

L06 - Badanie ukadw RC.

L07 - Badanie ukadw RL.

L08 - Badanie transformatora jednofazowego.

L09 - Pomiary parametrw sieci trjfazowej.

L10 - Wyznaczanie charakterystyk statycznych diody pprzewodnikowej.

L11 - Badanie ukadw tranzystorowych - wzmacniacz tranzystorowy.

L12 - Wzmacniacz operacyjny w podstawowych ukadach pracy nieodwracajcy i odwracajcy.

L13 - Wzmacniacz operacyjny w podstawowych ukadach pracy cakujcy i rniczkujcy.

L14 - Generatory drga harmonicznych i prostoktnych ze wzmacniaczami operacyjnymi.

L15 - Wzmacniacze operacyjne w ukadach nieliniowych - komparatory napicia i ograniczniki napicia.

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA

Baranowski J.:, Nosal Z.: Ukady elektroniczne cz. I, Ukady analogowe liniowe. WNT, Warszawa 1998.

Bolkowski S.: Elektrotechnika teoretyczna, T 1 i 2. Warszawa, WNT 1998.

Dolego M, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, WKi, Warszawa

Hemprowicz P., Kiesznia R., Piatowicz A., Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykw, WNT, Warszawa 2013

Majerowska Z., Majerowski A., Elektrotechnika oglna w zadaniach, PWN 1999

Pitek Z., Kubit J., Pasko M.: Elektrotechnika oglna cz. 3. Wydawnictwo Politechniki lskiej, Gliwice 1999.

Piro B., Piro M.: Podstawy elektroniki cz. 1 i 2. WSiP. Warszawa 1999.

Nuhrmann D.: Elektronika atwiejsza ni przypuszczasz - technika cyfrowa. WK 1986.

Praca zbiorowa: Podstawy elektroniki. Laboratorium, skrypt P.Cz. 2002.

Szabatin J., Osowski J.: Podstawy teorii obwodw t. I, II i III. WNT, Warszawa 1996.

Tietze U., Schenk Ch.: Ukady pprzewodnikowe. WNT Warszawa 1996.

2018/2019L -> S -> I st. -> MBM+MTR+ENE+IB

Data wygenerowania dokumentu: 2018-10-02 strona: 2 z 2

POLITECHNIKA CZSTOCHOWSKAWydzia Inynierii Mechanicznej i InformatykiKierunek:MBM+MTR+ENE+IBSpecjalno:Bez specjalnoci

Cykl: 2018/2019LTyp: StacjonarneRodzaj: I stopniaRok: ISemestr: II

Karta opisu przedmiotu

Wyk

ad

wic

zeni

a

Labo

rato

rium

Proj

ekt

Sem

inar

ium

Egza

min

ECTS

Mechanika30 30 0 0 0 TAK 6

CEL PRZEDMIOTU

Uzyskanie przez studentw wiedzy teoretycznej z zakresu mechaniki oglnej.

Nabycie przez studentw umiejtnoci stosowania wiedzy teoretycznej do rozwizywania zada.

Nabycie przez studentw umiejtnoci analizy otrzymanych rozwiza.

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu matematyki wyszej, ze szczeglnym uwzgldnieniem algebry wektorw oraz podstawowe wiadomoci z analizy

matematycznej.

Wiedza z zakresu fizyki, rozumie podstawowe zjawiska wystpujce w mechanice.

Umiejtno wykonywania dziaa matematycznych do rozwizywania postawionych zada.

Umiejtno korzystan