Pogled iz Ob¤†ine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ... 2017/01/07 ¢ ...

download Pogled iz Ob¤†ine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ... 2017/01/07 ¢  Pogled iz Ob¤†ine Sveta Trojica

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pogled iz Ob¤†ine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ... 2017/01/07 ¢ ...

 • Skupnost občin Slovenije

  Posvet:

  „Občine prihodnosti“

  Financiranje občin

  Pogled iz Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  Pripravila: Darko FRAS, Srečko Aleksander Padovnik

  Kongresni center Brdo, 17. januar 2017

 • FINANCIRANJE OBČIN

   ZFO-1 opredeljuje kot vire:

   Lastni davčni vir , to dohodnina (54 % delež dohodnine predpreteklega leta oziroma delež, ki v posameznem proračunskem obdobju pripada občinam v višini skupne primerne porabe občin v tem letu)in določeni davki, kot so davek na nepremičnine, davek na promet nepremičnin, davek od dobitkov od klasičnih iger na srečo, davek na vodna plovila, drugi davki).

   Drugi lastni viri (kot so okoljske dajatve, takse, globe, koncesijske dajatve, prihodki od plačanih storitev za izvajanje lokalnih javnih služb, prodaja občinskega premoženja (stvarnega in finančnega), pa tudi transferni prihodki iz državnega proračuna in skladov EU).

   Sredstva državnega proračuna za sofinanciranje posameznih nalog, investicij in delovanja skupnih občinskih uprav,

   zadolževanje.

 • OSNOVNI PODATKI O OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH

  GORICAH: IZRAČUN KOEFICIENTOV RAZNOLIKOSTI ZA LETO

  2017 (VIR: MF)

   Oi (prebivalci)= 2.130

   Površina: 25,9 km2 Koeficient Pi =1,236652

   Dolžina LC, JP=69,973 Koeficient Ci =2,100313

   Koeficient Mi= 0,857888

   Koeficient Si= 0,916999

   Vsota korigiranih kriterijev (indeks različnosti)

  VKK2017 = 1,131182

   Ppi 2017 (primerna poraba občine) = 1.276.991

  EUR (pri povprečnini 530 €)

   Koeficient razvitosti občine = 0,94

 • VIRI FINANCIRANJA OBČIN (LETNO POVPREČJE ZA

  OBDOBJE 2010-2014)

 • Drugi lastni viri (70- 7000+71+72+73+74- 7400-741); 420.900

  €; 20%

  Državni proračun brez inv. (7400-

  740001) in brez FI; 19.091 €; 1%

  Državni proračun za Inv. (740001); 117.478 €; 5%

  Sredstva EU (741+78); 232.742 €;

  11%

  Neto zadolževanje (X.) ; 26.048 €; 1%

  Dohodnina in Finančna izravnava;

  1.319.540 €; 62%

  Viri financiranja ODHODKOV (=tekoči in investicijski odhodki in transferi) proračuna Občine Sv. Trojica- povprečna letna vrednost za obdobje 2010-2016

 • OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  (GIBANJE VIROV FINANCIRANJA)

 • 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Povp.

  Investicije (IO in IT) 1.004.965 1.328.048 1.002.094 466.648 1.026.272 927.879 440.260 885.167 €

  Tekoči (T0 in TT) 1.391.631 1.367.245 1.335.490 1.186.638 1.118.388 1.141.193 1.203.246 1.249.119 €

  42% 49% 43% 28% 48% 45% 27% 41%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  s tr

  u k tu

  ra

  Višina in struktura odhodkov: Tekoči (To+Tt) : Investicijski (I0+It) za obdobje 2010-2016 ter letno

  povprečje

 • 1.400.246

  1.366.898

  1.352.815

  1.319.011

  1.292.784

  1.255.694

  1.249.331

  224.565 € 16%

  243.164 €= 18%

  244.394 € =18%

  217.838 € =17%

  185.966 € 14%

  210.991 € =17%

  279.329€ =22%

  0

  50.000

  100.000

  150.000

  200.000

  250.000

  300.000

  1.150.000

  1.200.000

  1.250.000

  1.300.000

  1.350.000

  1.400.000

  1.450.000

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Dohodnina in Finančna izravnava Vrtci-zagotavljanje plačila razlike EC

  VIŠINA , DELEŽ IN GIBANJE STROŠKOV PLAČIL OBČINE ZA

  VRTCE (DOPLAČILA DO POLNE EC) GLEDE NA DOH IN FI

 • VIŠINA , DELEŽ IN GIBANJE STROŠKOV PLAČIL OBČINE ZA DOMSKO

  VARSTVO (STAREJŠIH IN INVALIDOV) GLEDE NA DOH IN FI

  41.889 € =3,0%

  47.815 € =3,5%

  44.266 € =3,3%

  40.242 € =3,1%

  44.148 % =3,4%

  51.580 € =4,1%

  64.500 € =5,2%

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

  60.000

  70.000

  1.150.000

  1.200.000

  1.250.000

  1.300.000

  1.350.000

  1.400.000

  1.450.000

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

  Dohodnina in Finančna izravnava Domsko varstvo (Oskrba v domih in domsko varstvo invalidov)

 • VIŠINA , DELEŽ IN GIBANJE STROŠKOV PLAČIL OBČINE ZA VRTCE (PLAČILO DO POLNE

  EC) TER DOMSKO VARSTVO (STAREJŠIH IN INVALIDOV) GLEDE NA DOH IN FI

  266.455 € =19%

  290.979 € =21%

  288.660 € 21%

  258.080 € =20%

  230.114 € =18%

  262.570 € =21%

  343.829 € =28%

  0

  50.000

  100.000

  150.000

  200.000

  250.000

  300.000

  350.000

  400.000

  1.150.000

  1.200.000

  1.250.000

  1.300.000

  1.350.000

  1.400.000

  1.450.000

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

  Dohodnina in Finančna izravnava SKUPAJ Vrtci in Domsko varstvo

 • VREDNOST (V €) IN DELEŽ (%) TEKOČIH STROŠKOV STRI

  OBČIN PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI PK (LETNO

  POVPREČJE ZA OBDOBJE 2010-2014)

 • ANALIZA MEJNI, POVPREČNIH TEKOČIH , INV STROŠKOV , DANA POSOJILA IN POVEČANJE

  KAP. DELEŽEV, ODPLAČILO DOLGA OBČINSKIH PRORAČUNOV, PO SKUPINAH OBČIN GLEDE

  NA RAZLIKOVALNE KRITERIJE, LETNO POVPREČJE 2010-2014

  Št. Pb. Stri na Pb INVi na Pb P&K na Pb OD na Pb

  1.163,00 € 636,95 € 499,42 € 2,68 € 23,95 €

  Skupaj ar. povp.

  vseh občin

  9.669 56,1% 41,7% 0,2% 1,9%

  max: 267.849 77% 80% 19% 12%

  min: 337 20% 20% 0% -7%

  avedev: 8.288 7% 6% 0% 3%

  av countif_ab: 54 108 96 27 96

  av countif_be: 157 103 115 184 115

  Mestne občine

  (povp.)

  62.857 62% 34% 1% 3%

  max: 267.849 74% 46% 2% 6%

  min: 17.165 52% 20% 0% 0%

  Ob. pod 5000 Pb: 2.947 54% 44% 0% 2%

  Ob. z P>povprečja 4.168 56% 43% 0% 1%

  Ob s C>povprečja: 4.656 55% 43% 0% 2%

  Ob z

  M>povprečja:

  8.137 56% 41% 0% 3%

  Občine s

  S>povprečja:

  11.324 57% 42% 0% 2%

  Stri +- 5% okoli

  povprečja:

  39,6% 41,7% 43,8% 57 obč. oz. 27%

  Stri +- 10% okoli

  povprečja:

  37,5% 41,7% 45,9% 91 obč. oz. 43%

  Stri +-25% okoli

  povprečja:

  31,3% 41,7% 52,1% 179 obč. oz. 85%

 • STRUKTURA VIROV FINANCIRANJA INVESTICIJ NA PREB.

  (SREDSTVA DRŽAVE ZA INVESTICIJE, SREDSTVA EU,

  ZADOLŽEVANJE IN LASTNA SREDSTVA) PO IZBRANIH OBČINAH

  IN ANALIZA PO SKUPINAH OBČIN ZA OBDOBJE 2010-2014

  INV v € Država EU Zadol. Lastni viri

  SKUPAJ VSE OBČINE-

  arit. povp.

  499,09 16% 24% 5% 55%

  max: 2.941,64 60% 65% 32% 97%

  min: 175,95 1% 0% 0% 0%

  avedev: 152,32 7% 11% 6% 13%

  av countif_ab: 73 83 102 89 104

  av countif_be: 138 128 109 122 107

  Mestne občine (arit. povp.) 393,99 9% 14% 9% 68%

  max: 573,75 21% 22% 17% 90%

  min: 197,76 2% 7% 1% 52%

  Ob. pod 5000 Pb: 560,99 18% 27% 5% 50%

  Ob. z P>povprečja 599,07 20% 26% 3% 50%

  Ob s C>povprečja: 581,10 19% 27% 5% 49%

  Ob z M>povprečja: 461,17 14% 22% 7% 58%

  Občine s S>povprečja: 540,62 17% 25% 5% 54%

 • STRUKTURA VIROV FINANCIRANJA

  INVESTICIJ 2010-2014 V %:

 • VREDNOST (V €) IN DELEŽ (%) OBČINSKIH INVESTICIJ

  (INV) PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI PK (LETNO

  POVPREČJE ZA OBDOBJE 2010-2014)

 • HVALA!