PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA · PDF fileplanul urbanistic general al...

Click here to load reader

 • date post

  09-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA · PDF fileplanul urbanistic general al...

 •  

  PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

  ­ REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ­

  34233/010Kc  P.U.G.

  COLECTIV  DE  ELABORARE

  Şef proiect :          arh. DAN  POPA

  Proiectanţi specialitate Urbanism:  arh. DAN   POPA pr.pr. GEORGETA  MĂRCUŞ arh. ALINA  ANASTASESCU teh. ECATERINA  STAN teh. EVA  GROZESCU

  Proiectare asistată arh. OANA HERMAN arh. LOREDANA  BRIHAC

  Verificat:  arh. GRAŢIELA  MĂRCULESCU

  Colectiv calculator Tehnoredactare computerizată :   mat. FRAGA KLEIN

    teh.   CECILIA GHEORGHIŢĂ

      

  NOTĂ   : Această documentaţie, piese scrise şi desenate, este proprietatea S.C.      IPROTIM S.A. şi poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în

   care este  în mod specific furnizată, conform prevederilor   contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, 

  1

 •  întrebuinţată integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop fără   aprobarea  prealabilă a societăţii S.C. IPROTIM S.A. acordată legal în scris.

  CUPRINS

  FOAIE  DE  CAPĂT COLECTIV  DE  ELABORARE pag. 1 CUPRINS pag. 2 CONŢINUTUL REGULAMENTULUI AFERENT P.U.G. pag. 4 CONSIDERAŢII PRIVIND APLICAREA  PREVEDERILOR P.U.G. pag. 5

  REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM I. Dispoziţii generale pag. 8 1. Rolul regulamentului local de urbanism pag. 8  2. Baza legală pag. 9 3. Domeniul de aplicare pag. 9

  II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor      la nivelul municipiului Timişoara pag. 10 4.A.Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului natural    pag. 10 4.B.Reguli generale cu privire la păstrarea integrităţii şi        protejarea patrimoniului construit         pag. 11 5.  Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea      interesului public pag. 29 6.  Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii pag. 30 7.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii pag. 33 8.  Reguli cu privire la echiparea tehnico­edilitară pag. 34 9.  Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor        pentru construcţii pag. 35 10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi       şi împrejmuiri. pag. 37 11.  Întreţinerea construcţiilor pag. 40 12. Executarea lucrărilor de  construcţii pag. 40

  2

 • III. Zonificarea teritoriului pag. 42 13. Zone şi subzone funcţionale pag. 42

  IV. Prevederile Regulamentului Local de Urbanism la       nivel de zone şi subzone funcţionale pag. 45       Conţinutul Regulamentului pag. 45       Prevederi la nivelul zonelor funcţionale din intravilan IV. 1. C – Zona centrală pag. 47 IV. 2. L – Zona rezidenţială pag. 56

  IV. 3. IS – Zona pentru instituţii publice şi servicii de                    interes general  pag. 63 IV. 4. M   ­   Zona mixtă pag. 67 IV. 5. I      –  Zona unităţilor industriale pag. 70 IV. 6. A    ­   Zona unităţilor agricole pag. 75 IV. 7. P      – Zona de parcuri, complexe sportive, recreere

              turism, perdele de protecţie pag. 78 IV.8. GC  –  Zona  de gospodărire comunală pag. 81 IV.9. TE   –  Zona pentru echipare tehnico edilitare şi

             construcţii aferente pag. 84 IV. 10.CC – Zona pentru căi de comunicaţie şi 

             construcţii aferente pag. 87 IV. 11. S  –  Zona cu destinaţie specială pag. 92 IV. 12. TA– Zona terenurilor aflate sub  ape           pag. 93

  V. Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan pag. 94 V. 1. TAg   – Terenuri agricole pag. 94 V. 2. TF      – Terenuri forestiere pag. 94 V. 3. TH     – Terenuri aflate permanent sub ape pag. 94 V. 4. TC     – Terenuri ocupate de căi de comunicaţie pag. 95

   Anexa 1 – Condiţii de protecţie a reţelelor tehnico­  edilitare  şi servituţiile impuse de către aceste vecinătăţi           

  Anexa 2 – Norme locale privind determinarea numărului locurilor  de parcare 

  3

 • CONŢINUTUL  REGULAMENTULUI  AFERENT PLANUL  URBANISTIC  GENERAL

  Regulamentul de urbanism se elaborează  odată  cu planul urbanistic general, explicând aplicarea prevederilor acestuia.

  Planul Urbanistic general împreună cu Regulamentul de urbanism aferent devin odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatul de urbanism şi autorizaţii de construcţie pe teritoriul localităţii.

  Regulamentul se structurează astfel : 1. Prescripţii generale la nivelul localităţii 2. Prescripţii specifice la nivelul zonelor funcţionale

  1. Prescripţii generale la nivelul localităţii Regulamentul   aferent   Planului   Urbanistic   General   cuprinde   următoarele   precizări,

  condiţii şi măsuri urbanistice privind amenajarea complexă a localităţii: - promovarea    lucrărilor,  operaţiunilor  urbanistice  care contribuie   la  organizarea

  structurii urbane a localităţii - respectarea   zonificării   teritoriului   localităţii   ţinând   seama   de   funcţiunile

  dominante stabilite şi a relaţiilor între diverse zone funcţionale - precizarea   limitelor   intravilanului,   reglementarea   condiţiilor   pentru   folosirea

  raţională a teritoriilor Activitatea de construire în cadrul localităţii potrivit propunerilor din 

  P.U.G. urmează să se desfăşoare după cum urmează: - pe terenuri libere - prin restructurarea fondului existent deteriorat fizic sau moral - prin revizuirea fondului construit existent - prin schimbarea destinaţiilor

  Autorizarea acestor categorii de construcţii va respecta prevederile 

  4

 • P.U.G. şi prescripţiile Regulamentului de Urbanism. În   cazul   când   Planul   Urbanistic   General   şi   Regulamentul   aferent   conţin   elemente

  suficiente  care să permită realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie se pot elibera pe baza prevederilor P.U.G.

  În   ipoteza   solicitării   unor   obiective   în   zone   care   necesită   amenajări   speciale,   zone protejate, parcelări pentru locuinţe, spaţii verzi, etc, este necesar  a se elibera planuri urbanistice zonale sau de detaliu în funcţie de complexitatea problemelor.

  2. Prescripţii specifice zonelor funcţionale Autorizarea realizării construcţiilor se va face numai cu respectarea funcţionării zonelor

  cuprinse în limitele intravilanului prin P.U.G. în următoarele condiţii : - construcţiile şi amenajările cu altă destinaţie, complementare sau diferite în raport

  cu funcţiunea dominantă a zonelor respective, nu trebuie să creeze   incomodări sau   disfuncţionalităţi,   asigurându­se   măsuri   de   protecţie   şi   integrarea   lor   în structura localităţii.

  - se   vor   interzice   realizarea   construcţiilor   sau   a   amenajărilor   având   funcţiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin P.U.G.

  - amplasarea   construcţiilor   faţă   de   arterele   principale   de   circulaţie   se   va   face conform profilelor transversale stabilite, vor fi evidenţiate excepţiile de la regulă; reglementări   suplimentare   privind   unele   instituţii   şi   servicii   publice   sau   alte prescripţii   prevăzute   în   scopul   armonizării   arhitectural­urbanistice   cu   fondul construit existent.

  Se evidenţiază reglementările privind : - terenurile rezervate rezolvării  principalelor  intersecţii  de circulaţie  în condiţiile

  asigurării   fluienţei   şi   garanţiei   traficului,   rezolvării   disconfortului   circulaţiei pietonale

  - accesele la construcţii din reţeaua principală de circulaţie - modul de organizare a spaţiilor de parcare garaje

  Prescripţiile referitoare la amenajarea şi întreţinerea spaţiului public şi a  mobilierului urban :

  - realizarea acestora pe baza documentaţiilor de specialitate - interzicerea   amplasării   şi   realizării   de   mobilier   urban   (standuri   comerciale,

  chioşcuri,   amenajări   diverse)   care   stânjenesc   circulaţia   pietonală   şi   afectează estetica localităţii

  Prescripţii privind menţinerea şi protejarea calităţii mediului: - protejarea centrului sau a altor zone importante cu funcţiuni importante în cadrul

  localităţii   faţă   de   disfuncţiunile     produse   de   circulaţia   auto,   prin   asigurarea devierii circulaţiei de tranzit şi amplasarea periferică a parcajelor

  - completarea necesarului de spaţii verzi - înlăturarea   surselor   de   poluare