Pismp Edu 3108

download Pismp Edu 3108

of 22

description

EDU 3083

Transcript of Pismp Edu 3108

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 1/22

  PISMPEDU310831,468

  Monday,August8,2011

  GuruPermulaan(novice)Setelahberpenatlelahmengikutikursusperguruandiinstitutperguruanselamahampir5hingga6tahun,akhirnyapastiandaakanmerasaikepuasannyakeranaakanditempatkankesekolahsekolahdiseluruhnegara.PerasaansepertiberasatidaksabarsabaruntukbergelargurudanmenerimaucapanSelamatpagi,Cikgu.DetikbersejarahitumerupakanpengalamanpertamabagiandasetelahtamatnyastatusgurupelatihataumuriddiIPG.Padaketikaituandabukanlagigurupelatih,sebaliknyatelahbergelarsebagaigurusepertimanarakanrakanguruyanglain.Padaperingkatawalpenempataniniandaakandikategorikansebagaigurupermulaan.Jikasebeluminiandadipanggilmurid,makatugaskinisudahberubah,andaperlupulamengajardanmenjadipengajar.

  Kitaseringmendengartegurandanpandanganmengenaikualitiguruyangdihasilkanolehinstitutperguruan.Kebanyakandaripandangandanteguranituadalahmengenaikualitiguruyangtidakmencapaitahapyangdiharapkan.Rasatidakpuashatitelahdidedahkanmelaluimediamassa.Gurusibukmengajartetapipembelajarantidakberlaku.Pencapaianpelajardalampeperiksaantidakmemuaskandisampinggejalasosialremajayangberleluasasemuanyadiletakkanpadapihakguru.Gurudikatakantidakcekap.Inimemberiimejyangkurangbaikkepadainstitutperguruansebagaiinstitusiyangditugaskanmelatihguru.Pelatihyangcemerlangdiinstitutperguruantidakpulacemerlangdisekolah.

  Kebanyakangurupermulaandikatakanpasif,tidakkreatif,membosankan,tidakinovatif,tidakimaginatifdantidakdapatmerangsangpembelajaranmurid.Merekadikatakantidakdapatmenggunakanilmudanideayangdipelajaridiinstitutperguruandidalamsituasibilikdarjahyangsebenarnya.Merekajugatidakbolehmenyesuaikanilmudankemahiranyangdidapatisertanmenggunakannyadidalampengurusanbilikdarjahsecaraberkesan.Gurupermulaaninibolehdikatakanhilangpuncaterutamanyaditahunpertamamulamengajar.

  Dalamhalini,pihaksekolahsudahtentuberanggapanbahawainstitutperguruankurangberkesandalammelahirkangurupermulaanyanglengkap.Sebenarnyamemangdiakuibahawakualitigurulepasaninstitutperguruanbelummencapaitahapsebagaimanayangdiharapkanoleh

  FollowbyEmail

  Emailaddress... Submit

  wanahaf

  JointhissitewithGoogleFriendConnect

  Members(1)

  Alreadyamember?Signin

  Followers

  2011(6)

  August(4)

  GuruPermulaan(novice)Setelahberpenatlelahme...

  Normal0false...

  Normal0false...

  Normal0false...

  July(2)

  BlogArchive

  galaduit

  Hubungi:[email protected]

  Viewmycompleteprofile

  AboutMe

  0 More NextBlog CreateBlog SignIn

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 2/22

  pihaksekolah.Persoalannya,selepasmenamatkanlatihandiinstitutperguruandenganmengikutijadualyangpadatbagimatapelajaranteras,elektif,kokurikulumdanpenyuburandiri,bolehkahmerekamenggunakanilmu,kemahirandanpengalamanyangdiperolehitudenganberkesandisekolah?Merekamemangtelahdilatihdengansempurna,tetapikebolehanmerekauntukmengaplikasikandalamkontekssebenarmenjadiisuyangdiperkatakansekarang.

  Perubahanperanandaripadaseoranggurupelatihkepadagurupermulaanmerupakansatupengalamanyangpenuhdengancabaran.Inikeranagurupermulaanmenghadapisuasanayangberbezadaripadasuasanasemasalatihan.Seringkaligurupermulaanterpaksabergelutdenganpelbagaimasalahsepertikejutanrealiti,penyusuaiandirikepadapersekitaransekolahdanmasalahberkaitandenganprosespengajarandanpembelajaran.Justeruandaharuspandaimemainkanperanansebagaigurupermulaandalamusahauntukmembentuksikapdanamalankearahperkembanganyangpositifdemiprogramlatihandalamperkhidmatan.Pihaksekolahpulaharusmemainkanperananuntukmenbantugurupermulaanmemperlengkapkankemahiranprofesionalgurupermulaanyangtelahdiberikanolehinstitutperguruan.Inikeranaadaaspektertentuyangtidakdapatdisampaikanmelaluikurikulumperguruandiinstitutperguruantetapilebihsesuaidisampaikandiperingkatsekolah.

  Padaperingkatawalpenempatan,mungkinandaakanmendengarpelbagaitaklimatdemitaklimatyangakandiberikanolehpihakinstitusimasingmasingtermasukpihakpentadbiranJabatanPelajaranNegeri(JPN),PejabatPelajaranDaerah(PPD)sertapihakpentadbiransekolahkepadagurugurupermulaaninitentangtugas,tanggungjawabsertatindakanmasingmasingsebagaiwargapendidikkearahmencapaihasratyangterkandungdalamFalsafahPendidikanKebangsaan.Sebagaigurupermulaansertagurubaharudisekolahyangditempatkan,seharusnyabanyaklagiperkarayangperludipelajarisamaadadariaspekpengurusanmahupunaspekpengajaran.Walaubagaimanapunkejayaankeduaduaaspekinibanyakbergantungkepadakeperibadiananda.

  Kejayaanandasebagaigurupermulaanbanyakditentukanolehtindakanandakearahmembentuksikapdirisebagaiseorangguru,khususnyasepertiyangtelahdidedahkankepadaandasemasamengikutiprogramBinaInsanGuru(BIG)olehinstitutmasingmasing.AndasepatutnyamenyedaridanmengetahuibahawasemasamengikutiBIG,andasebenarnyasedangmengikutisatuprogramyangbertujuanuntukmenyediakanandasebagaibakalguruyangakhirnyakearahmelahirkanandasebagaiguruyangprofesional.PerubahansikapyangdinyatakansemasaandamengikutiBIGharuslahditerjemahkandalamkontekssebenar,bukanretoriksematamatasemasamengikutiprogramberkenaan.

  Sebagaigurupermulaanandaperlumenyedaribahawakerjayakeguruansatubidangprofesionyangistimewadanunikkeranaprosespengajarandanpembelajaranbukanhanyaberlakudibilikdarjahmalahiamenjangkaumasa,tempatdanbidangtugas.Pengurusanjadualwaktu,pengurusanbilikdarjah,pengurusanpendaftaran,pengurusanpeperiksaan,pengurusankokurikulumdansebagainyayangberkaitandenganbilikdarjah,muriddansekolahmerupakanruanglingkuptugasguruyangsudahdiamalkansejakdahululagi.Olehitusebagaiguru

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 3/22

  permulaan,andaseharusnyasedarakantanggungjawabinitanpabanyakpersoalansertabertindaksecaraproaktifberlandaskanperaturanyangsediaada.

  Kerjayagurusebagaipembinamodalinsancemerlang,berakhlakmuliadanberdayakreatifmemangdicaricariibubapa,muriddanmasyarakat.Sebagaigurupermulaan,sudahpastimasyarakatmenjangkakanbahawaandasebagaiorangbaharudalambidangkeguruaninimempunyaipelbagaiideadandayakreatifyangtinggikeranabaharusahajadidedahkandenganpelbagaiinovasidaripihakpensyarah.Kaludilihatpulaperkataanguruiatidaklahbegituglamourjikadibandingkandenganpekerjaanlain,contohnyapeguam,pengurus,doktordanseumpamanya.Manakalapengamatanataupersepsimasyarakatterhadapprofesionperguruanpulaturutmembayangkantentangruangcuti,masakerjayangterhaddanbidangtugasyangmudahsertaterjamin.PersepsiyangseringdidengarsepertiGuruibaratlilinmembakardiriuntukmenerangkan(mencahayakan)oranglain.Memangbegitulahnasibseorangguru.Betullahdalamsebahagiankatakatapuitisnukilanpenyairterkenallagitersohor,UsmanAwangmemberipengertiandanpersepsiterhadapseorangguru:

  BiarlahapasajapandangandanpersepsiorangterhadapprofesiondankerjayagurutetapisebagaiseoranghambaAllahatauinsan,seoranggurumelaksanakantugasdantanggungjawabsebenarbenarnyaterletakkepadakemahiranmendidikanakanakwalausetinggimanaijazahijazah,diplomayangdimiliki,tetapijikaseorangguruataupendidiktidakmemilikipengalamandankemahiransertaberakhlakmulia,makaperkataansepertipengajaranguruituboring(membosankan)ataucikguajartaditakseronokakankeluardarimuridataupenuntutpenuntutyangmungkinmemberigambaranbahawapengajarangurutersebuttidakberkualitiatautidakadastandard.

  Statusgurupermulaantidakseharusnyadilabelkansebagaigurukosongdantiadasebarangpengetahuanberkaitandengantugasyangdiberi.Andaperlumenerimadanmenghayatisetiaptugasyangdiserahkankepadaanda.Perkarapertamayangharusdilakukanialahmenerimadanmenghayatitugasyangdiberikandanseterusnyaberusahakearahmencapaimatlamatyangditetapkan.Penghayatanperludibuatpadaprosedursertatatacarapengendalianataupelaksanaansesuatutugasanmengikutjadualyangtelahditetapkan.Disampingitu,gurupermulaanharusjugamenawarkandirimembantutugastugaslainterutamanyadalambidangkokurikulumyangdiceburiketikaberadadiinstitusipendidikan.Personalitidankebolehanandasebagaigurupermulaanakandilihatdaripelbagaisudutolehpihakpengurusansekolahdangurugurusenioryangberpengalaman.Olehyangdemikian,andaharuslahmenunjukkankebolehandanketerampilandarisegenapsudut,khususnyadalamaspekyangberikut

  i.Kualitidiridankebolehanandamenyesuaikandiri

  ii.Pelaksanaanpengajarandanpembelajarandalambilikdarjah

  iii.Pelaksanaanaktivitikokurikulumdisekolah

  iv.Pengurusankerjadimanaandaditempatkan

  Gurupermulaanjugaperlumenyesuaidiridenganbudayasekolah.BudayadiIPGtidaksamadenganbudayadisekolah.Lainpadanglain

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 4/22

  belalang,begitulahperumpamaanyangmembawamaksudsetiaptempatitumempunyaibudayakerjamasingmasing.Sebagaigurupermulaan,andaharusmenyesuaikandiridenganbudayasekolahtermasukkeadaan,tempat,caraberinteraksidengangurugurulamasertakeseluruhanwargapendidikdisekolahtersebut.Cubawujudkanbudayayangmesrasupayakehadiranandadisenangiolehsemuapihak,khususnyapihakpengurusansekolah.ElakkandaripadawujudnyasuasanategangakibatsikapandayangtidakprofesionaldanmasihterbawabawaperwatakansebagaipelajarketikaandaberadadiIPG.

  Sebagaigurupermulaanandaharusjugapekadansentiasamendapatmaklumattentangpelbagaiaspek.Bermuladaripadamaklumatmurid,maklumatyangberkaitandenganpengajarandanpembelajaransepertikemudahanteknologimaklumatdankomunikasi(ICT),pusatsumberhinggalahmaklumatberkaitanpegurusanpentadbiransepertitakwimsekolahdansebagainya.Maklumatiniakandapatmembantuandadalamprosesperancanganpengajaransertaprosespeningkatanprofesionalisme.Andajugaadalahdiingatkanbahawasebagaigurupermulaanandaakansentiasadibawahpengwasandanpemantauanpihaksekolah,PPDsertaJPN.Olehituandaseharusnyamenunjukkanprestasiyangbaik,sentiasabersikappositiftanpabanyakmembuatrungutansertabersediamembuattransformasidirikearahmewujudkansistempenddikanyangmantap,berkualitisertabertarafdunia.

  Sebagaigurupermulaan,andaharusmempunyaikepelbagaianideayangbukansahajadilihatdariaspekisipengajaranatauperancangan,bahkanjugadariaspekpedagogidansistempenyampaian.Seorangguruterutamanyabagimerekayangbaharumemulakanbidangperguruanharusmempunyaibeberapakemahiransebagainilaitambahdalamprosesmenghasilkanpengajaranyangberkesan.Gurupermulaanjugaharusmewujudkankeseronokandankeceriaanbelajardalankalanganmurid.Antaralangkahyangmampumenbantukemahiransistempenyampaiandalammenghasilkansuasanapengajarandanpembelajaranyangmenceriakanlagimenyeronokkanadalahsepertiberikut

  i.Mengenalidanmemahamicirimurid

  Sebagaiibuataubapakepadamurid,seoranggurubukansekadarmengenalinamasahajaakantetapiharusmemahamisedalamdalamnyaataumenjiwaimereka.Dalamhalini,iabermaksudandasepatutnyamemahamikehendak(needs),sikap,perangaiatautingkahlakuyangmerangkumiaspekkekuatan(strength)dankelemahan(weakness)muridmengikuttahapumurmasingmasing.

  ii.Kreatifdaninovatif

  Sebeluminimungkinandamenganggapbahawatugasguruuntukmengajaritumudah.Sebagaiseseoranggurupermulaan,andamemerlukansukatanpelajaran,rancanganpelajaransertabahanpengajaranyangdisesuaikandenganmuridanda.Walaubagaimanapun,adalahsukaruntukmenyampaikanpengajaranagariadapatdifahamidantidakmembosankan.Olehyangdemikian,seseorangguruituharuskreatifdaninovatifdalampenyampaiannya.

  Guruharusbijakmemainkanperanannyadalampelbagaikeadaanuntukmembolehkanmuridmenumpukanperhatiankepadapembelajaran.Pendidikyangberdayakreatifdapatmengintegrasikanatau

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 5/22

  menggabungjalinkanpelbagaibahan,kaedahdanteknikdalampenyampaian.Penciptaan,pengubahsuaiandanpenghasilanbahansertacorakpembelajaranmenjadikanialebihinovatifsertamampumelibatkanmuriddalamsetiapaktivitiyangdiadakan.TeoriyangandaperolehsemasamengikutikuliahdiIPGperlulahdisesuaikandengankesediaanmuridandauntukmenerimakehadiranandadalampembelajaranmereka.

  iii.Personalitiguru

  Seseoranggurutidaksemestinyagarangdantidakpulaterlalulembutdenganparamurudnya.Andaharusmengetahuibahawasetiapmuridakansukakepadaguruyangmempunyaiunsurkecindandalampenyampaian.Elemenkecindaniniialahkatakataataupelakuanyangberunsurjenakayangtidakketerlaluansematamatabertujuanuntukmenimbulkanrasaceriadanseronoksertamenghilangkantekanansewaktuberlakunyaprosespengajarandanpembelajaran.Prosesiniseharusnyaberlakuapabilaseseoranggurubaharuitumulamelangkahkebilikdarjahpadaharipertamadandilakukansecarasantaimelaluiproseskomunikasidaninteraksiduahala.Namunandatidakseharusnyalebihkepadamelawakkosongsematamatadengantujuanuntukmenarikperhatianmurid,sedangkanpengajaranyangsepatutnyaterabaibegitusahaja.

  Mulaisekarangandaperlumenyedaribahawaandasemuaakanberhadapandengansituasiyangdibincangkantadi.Olehitu,tempohperubahanperanandarigurupelatihkepadagurupermulaanadalahmerupakansatutempohyangamatpentingyangperludiberiperhatianolehandakini.Andaharusmulamengaturstrategiuntukmenjadigurupermulaanyangberkesansupayatidakmerugikansemuapihakterutamanyasekalipihaksekolahdankhususnyaparamurid.Memangdiakuibahawasebenarnyakurikulumpenddikangurutidaklahmungkindapatmenyediakansegalagalanyasehinggaguruyangkeluardariinstitutperguruanmenjadiprodukyanglengkap.

  Andasebagaiseorangmanusiayangkreatif,inovatifdanmempunyaidayakeintelektualanyangtinggiharusmemikulakauntabilitiuntukmemperlengkapkankemahiranprofesionalgurusupayaandatidakdilabelkansebagaigurupermulaanyangbermasalahdantidakbolehditerimasekolah.Sebagaiseseorangguruyangprofesional,andaharusberusahauntukmenjadiguruyangberkesan,diseganidandihormatiolehparamurid,ibubapadanrakansejawat.Prestasiguruyangcemerlangpulabukanhanyaterletakpadanama,pangkatataugelaranjawatantetapimerekayangmampumembuatpenyampaiandenganamatmenarik,kreatifsertaberkebolehanmemberipemahamansepenuhnyakepadamuriddenganpenuhprihatin,berakauntabilitidanambilpeduliterhadapperkembanganmuridsepenuhnya.

  GuruCekap(competent)Duniasekarangyangsemakinberkembangdanmajutelahmembawabanyakperubahandalampelbagaibidang.Sebagaiguruyangberkecimpungdalambidangpendidikan,andajugatidakketinggalandalammengejarkemajuandunia.Kemajuanyangdimaksudkanmerangkumisemuabidangekonomi,politik,sosial,kerohanian,kejiwaan,psikologikaldankebudayaan.Bidangpendidikanturutmengalamiarusrevolusiperindustrianyangberasaskansains,teknologi

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 6/22

  maklumatdantelekomunikasibagitujuanmencapaimatlamatpendidikanbertarafdunia.

  Multimedia,ICT,Wawasan2020dancabaranglobalisasiiaituduniatanpasempadanyangmanasegalaaktivitiyangdijalankanadalahtidakterkongkongolehsempadangeografi,bahasa,budayadanideologipolitiksesebuahnegara.Bagimenghadapisemuaini,andaperlulahmenjadiseorangguruyangcekap,khususnyadalammengaplikasikanteknologimaklumatdalampengajaran.

  SistempendidikannegaratelahmengalamireformasiekorandaripadaWawasan2020yangbermatlamatuntukmenjadinegaramajusepenuhnyamengikutacuansendiritanpaterikatdengancaradancoraknegaramajuyangadasekarang.PendidikanamatlahpentingbagimerealisasikanimpiansemuarakyatdannegaradalamWawasan2020keranaiamerupakansuatuprosesyangmembawaperubahankepadaindividumengikutnormadannilaisesuatumasyarakat.Matlamatutamapendidikanadalahmenyediakanseseorangindividumemainkanperananpositifdanberkesandalammasyarakat.Matlamatpendidikaninitidakmungkinakantercapaisekiranyaandatidakdapatmenjalankanamanahtersebutdengancekapdanberkesan.

  Profesionalismekeguruanmerujukkepadasifatyangadadalamdiriseseorangguruuntukmencapaikeberkesanan,produktiviti,akauntabiliti,kecekapandankemahiranuntukmengajar(Sufean,1995).Jikaseseorangguruitumengamalkantanggungjawabdenganpenuhdedikasidantidakmementingkandiriatausukamemilihpekerjaan,makaguruberkenaandianggaptelahmengamalkannilaimurnidalamkehidupannya(Hedderdof,1971).Sesuatutugasyangdilaksanakantidakbertujuanbagimendapatkanpendapatanyanglumayantetapihendaklahseseorangitumempunyaikomitmenuntukmemberikanperkhidmatanyangberkualititinggisertabermatlamatkansumbanganuntukmasyarakatdannegara(Intan,1995).Setiappenjawatawamharusmelaksanakansesuatutugasyangdiamanahkandengancekapsupayaproduktivitiakanmeningkat.

  MenurutJohnson(1972),profesionalismekeguruanadalahkualitipekerjaanatausifatyangadadalamkecekapandankemahiranuntukmengajar.Seorangguruyangcekapperlulahmempunyaikomitmenterhadappekerjaanatausesebuahpertubuhansertadedikasidalammenyampaikanpengetahuandandilengkapidenganpelbagaikemahiran.Seseoranggurudikatakanprofesionalapabilabeliaucekapmenggunakanstrategidalammenguruskanpekerjaandanpengajarannya.Padapandangankasar,profesionsebagaigurudianggapsuatukerjayangmudahdanremeholehmasyarakat.Merekatidakmemahamikesukaranyangdihadapiolehguruuntukmembimbinganakbangsasupayamenjadiinsanyangberilmu.Olehyangdemikian,andaperlucekapmenguruskantanggungjawabdanmuridsupayaandatidakterusdipandangsinisolehmasyarakat.

  Guruadalahnadikepadasekolah.Profesionalismenyaadalahkuncikepadapeningkatankualitiprosesmalahyanglebihutamaialahkualitioutputnya(hasil).Perkarainitidakmungkindicapaijikaindividu,kumpulan,kelopokdanorganisasitidakcekapdantidakberkesan.Olehitusumbermanusianyaperludibangunkansecarabersepadumenerusilatihanlatihantertentubagimemastikansetiapindividuitudapatmengembangkanpotensidanbakatnya.Pengalamanpengalamanyang

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 7/22

  diterimamenerusiprogrampembangunanprofesional,samaadaianyabersifatlatihanlatihankhususataupunpengalamansebenarditempatkerjasudahtentumembolehkanataumengupayakangurugurubertindakatauberpelakuandengancekapuntukmeningkatkankualitipendidikansekolahnya.

  Sebenarnyagurumerupakaninsanyangpentingdalampembentukangenerasiakandatang.Ekorandaripadareformasipendidikan,perananangurumasakinibukansahajamenyampaikanpengajarantetapijugasebagaifasilitatordanpemberiperangsangkepadamurid.Guruperlucekapmendidikdanmembimbingumtukmengembangkanpotensimuridsecaramenyeluruhdarisegijasmani,emosi,rohanidaninteleksupayamerekamenjadiseorangyangberpengetahuanluasdanberakhlakmulia.

  Kecekapanseorangguruakansentiasadiperhatidandinilaiolehmasyarakatdanorganisasi.Menjadiguruyangcekapbukanlahbeerticekapdarisegifizikaldantenagasahajatetapiyanglebihpentingialahkecekapandaripelbagaiaspek,antaranyaadalahsepertiberikut

  i.Kecekapanprofesionalisme

  ii.Kecekapanmelaksanakanvisidanprinsip

  iii.Keutuhankeperibadian

  iv.Kecekapanmenggunakanteknologimaklumat

  v.Kecekapandankecerdasanmentaldankeintelektualan

  vi.Kestabilanemosidanspiritual

  vii.Kebijaksanaandankepimpinan

  Eilane(2000)telahmengenalpastibeberapaciriseseorangguruyangamatcekapdandinyatakannyadenganmempunyaitigaciriyangberikutiaitu

  i.Ciriperibadi

  Seorangyangbermatlamat(missiondriven)danjugaseorangyangasyikdalampekerjaannya.Kedua,ianyabersikappositifdanrealyakniyakindalamapapunyangdilakukandisampingsabarmenerimakenyataanbiarpunpahituntukditelan.Ketiganyaiamerupakanseoranggurupemimpin,disampingmengajariajugamembimbingdanmenunjukajarbukansahajaanakdidikmalahrakansejawatdansesiapasahajayangperlukanbimbingannya.

  ii.Cirimengajar

  Seorangyangmemilikudansentiasamenerapkanaspekdengannya(withitness)dalamapajuayangdibuatatauapajuayangmuridmuridnyamestibuat.Iajugamempunyaigayayangtersendiri,sesuaidengansemuakeadaandanpersekitaran,nilaidanbudaya,peraturandanundangundang.Gurujugamemilikikepakaranmotivasisertakebekesanandalampengajarandanpembelajaran.

  iii.Ciriintelektual

  Seorangyangsukamembacabuku,danmempunyaimentallifeyang

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 8/22

  segar,berkembangdanmempunyaikesungguhankendiri(selfactualization)denganmindayangsihatdanterbuka,melihatalamdankehidupandidalamruanglingkupyangluasdanmenyeluruh(banyak)disampingmelihat,menganalisis,mensintisisdanmenilaisatudidalamyangbanyak.

  Olehitumenjadiseorangguruyangcekapamatdipengaruhiolehtahaptinggiataurendahnyaciriciridanprestasiprofesionalismenyasepertiteguh,tegasdanutuhataurapuh,lemahdantidaktegaspeganganhidupdanprinsipnyaluas,tinggidanmendalamatausebaliknyadarisegiintelektualnyayangdigambarkanmenerusikesedarandiridanfahamkendiriyangmendasarikebijaksanaandanhemahdalamkepimpinan.Seorangguruyangcekapjugaakanberupayauntukmenjalankansegalatugasnyadenganberkesandanseterusnyaberupayameningkatkankualitidirisertapendidikannegara.

  Kualitipendidikanbermuladengankualitiguru.Peningkatankualitipendidikangurumerupakansatuusahaberterusanuntukmelahirkanguruyangcekap,kreatif,berketerampilandanberakhlakmulia.Kurikulumpendidikanguruadalahdinamikdansentiasadiubahsuaisupayagurudapatmembentukketerampilandiri,pengetahuanbaharudansikappositifsejajardenganpembentukannegarayangprogresif.Perkembanganyangberlakudalamsistempendidikanmemerlukangurumembuatanjakanmindadanseterusnyameningkatkankecekapandalampenggunaanteknologidanyakinmenghadapiperubahanuntukmenanganicabaranpersekitaransekolah.Untukmenjadiseorangguruyangcekap,terdapatbeberapaprinsipyangbolehdipertimbangkanolehandadalammelaksanakantugasandisekolahkelak,antaranyaadalahsepertiberikut

  i.DoitRightFirstTime(DIRFT)

  Padaperingkatinisetiapkerjayangandalakukanmestibebasdaripadabuatsalahdansilapkeranasalahdansilapbolehdielakdandicegah.Inibermaksudsetiapkerjadantugasanyangdilakukanmestidilakukandengancekapdanmengurangkankesilapan.Padatahapyanglebihtinggiertinyagurugurumestimengajardengancekapdanbetulmanakalaparamuridmestibelajardenganbetuldansentiasabuatbetul.Kesimpulannyasemuagurudanmuridmestifahamdanmenjadikanprinsipinisebagaiprinsipuatamauntukmencapaikejayaanyangcemerlang.

  ii.GurumengajarMuridBelajar

  Padaperingkatinipulasemuagurumestifahambahawatanggungjawabutamaguruadalahuntukmengajar,bukanpergikesekolahsekadaruntukberbualkosongataumeluaskanrantaianMLMmereka.Untukmendapatkanmutupengajaranyangberkesan,setiapguruperlumembuatpersediaanmengajardarisegimental,fizikaldanspiritual,penuhsemangatdanberwibawa.Prinsippalingutamatidakadakelasyangdibiarkantanpaguru.Kemudianmuridpulaperlulahbelajardenganbetul,bersungguhsungguhdantidakmainmain,tidakmengganggurakanrakanyanglainsertabelajardenganpenuhkeriangandankefahaman.Situasiyangdinyatakanitutadimemerlukanandamenjadiseorangguruyangcekapdalammengurusaktivitipengajarandanpembelajaransupayaparamuriddapatbelajardalamsuasanayangkondusif.

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 9/22

  iii.BerkongsiVisiYangSama

  Seterusnyapadaperingkatinisemuagurumestimemahamidanmenghayatihalatujusekolahyaknihendakmenjadikansekolahsuatuorganisasiyangberkesan,sekolahberwatakdanbolehmenjadisekolahmodel.Prinsiputamanyasemuamuridadalahnormaldanberpotensimencapaiprestasiakademikyangcemerlangdangemilang.ApajuavisiyanghendakdirealisasikanbukanhakkepunyaanGuruBesarseorangtetapimenjadihakkepunyaansemuagurudanberpegangteguhdengankatakatakeramatBersatuKitaTeguhBerceraiKitaRoboh.Bagimencapaimatlamatberkenaan,semuagurudisesebuahsekolahharuslahmenggemblengtenagadenganberkongsikecekapanmerekademimenjayakanvisisekolah.

  iv.BaktiDisemaiBuktiDituai

  Prinsipinibermaksudbahawaapajuayangguruajar(danbuat)itulahyangakanmenjadihasilnya.Apatahlagikalaugurugurutidakmengajardengansepenuhnya.Olehyangdemikiansetiapguruperlulahmelaksanakantugasnyadenganpenuhkecekapansupayahasilnyajuganantiakanmemuaskanhatisemuapihak.Prinsiputamanyaapajuayanggurubuat(danatautidakbuat)akanmenentukanprestasiataupencapaianmuridseterusnya.

  v.Penambahbaikanberterusan

  Prinsipinimenunjukkanbahawauntukmencapaikualititidakadahaddansempadan.GurumestisentiasamelakukanKaizen(ContinuousImprovement)dalamsemuaaspekkerjaterutamanyaaktivitiyangberkaitandenganpengajarandanpembelajaran.Prinsiputamanyamestitidakmudahmerasaberpuashatidenganstatuskinitetapisentiasamemikirdanmencarijalanbagimeningkatkansegalagalanyasupayahasilkerjakurikulum,kokurikulum,pengurusandatadanmaklumat,kebajikandankeselamatansertakeceriaanfizikaldanpersekitaransentiasadipertingkatkansepanjangmasa.Sekiranyagurutidakmelaksanakantugasdengancekap,mustahilpenambahbaikanakandapatdilakukan.Olehyangdemikian,kecekapangurusangatdiperlukanuntukmembolehkanpenambahbaikansecaraberterusanakanterusberlaku.

  vi.MencegahMasalahLebihUtamaDaripadaMenyelesaiMasalah

  Menerusiprinsipinitidakcukupbagiseseoranggurujikasekadarbolehmenyelesaikanmasalahsahajalebihlebihlagisudahtahuperkarayangakanmenjadimaslah.Jadiyangdiutamakanialahkebolehanmencegahmasalahsuapayatindakanawalyangpreventivebukanremedialdapatdibuatdenganberkesan.Kesimpulannyasemuagurumesticekapbertindaksertaadasikapproaktifdanhasilnyasemuaorangtidakakanmenghadapimasalah.Melaluicarainisekolahyangkondusifuntukprosespembelajarandanpengajraanyangberkesanakandapatdibentuk.

  vii.GuruSebenarGuru

  Inimemerlukanguruyangbenarbenarcekap.Guruyangsebenarakankesekolahtidakjemudanmengajarpulatidaklesu.Untukmenjadiguruyangsebenar,andaperlulahmenjadiseorangguruyangcekap,dedikasi,

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 10/22

  komiteddanbertanggungjawabsertatidakakanmengkhianatitugasdanmuridnya.Prinsipnyaialahgurugurumestifahambahawatugasmengajardanmendidiksatupekerjaanyangsangatmulia.Gurumestilahmenganggappergikesekolahsebagaipergikemedanjihaddankerjamengajar(tanpamuslihatdantipuhelah)sebagaisuatuibadah.

  Guruguruyangcekaptidakakancepatmelatahataumenyalahkankeadaandantempatsebelummenyalahkandirisendiriterlebihdahuludisampingberusahameningkatkanketerampilandankewibawaandiri.Gurusebenargurutidakakanmelakukansesuatuyangakanmerosakkanorganisasisepertiselaluponteng,bnyakberialasandanhelah,seringmengelakkandiridaripadamenerimatugasdantanggungjawab,menganggapsekolahhanyatempatkerjasementaraatauberialasantidakcukupmasa.Gurusebenargurutidakakanmenunjukkanciriciriorangmalasketikaberadadidalamkelastetapisebaliknyamengajardenganpenuhceria,cekapdanbersemangat.

  KejayaanPelanIndukPembangunanPendidikan(PIPP)20062010dalamusahamembangunkansatusistempendidikanbertarafduniaadalahsatutugasbesaryangperludihayatidanmendapatsokongansertakerjasamaseluruhanggotapendidikannegarabagimembangunkanmodalinsanyangbersifatmenyeluruh,progresif,bermoraldanberetikatinggidisampingmelahirkanmodalinsanyangberpengetahuandanberkemahiran.Olehitusebagaibakalguruyangakanbertugasdisekolahnanti,andaperlusedarbahawaandamempunyaitugasyangbesardanmencabarbagimemperkasakanbukansahajasekolahtetapiyanglebihpentinglagidapatmeningkatkankecekapandirisendirimenjadiguruyangsebenarnyaguru.

  Perkembanganprofesionalismekeguruanharusmenjadiprioritidalamperancangankerjayasetiapguru.Cabarancabranyangdihadapigurumasakinidanmasadepansemakinmeningkat.Isuyangdihadapibukansahajasekadarmasalahmuriddanperalatan,tetapilebihjauhdaripadaitutermasukcabaranterhadapkemampuankecekapangurumenghadapimasyarakatberasaskanilmusertajatidiridalammengharungiisuisunilaiyanglebihglobal.Profesionkeguruansentiasatercabardenganpelbagaiisupendidikan.Gurumasakinitidakmungkindapatbertahandanmempertahankankredibilitimerekatanpamenunjukkanciricirikecekapanprofesionalismesepertiprofesionprofesionyanglain.

  GuruBerkesan(effective)Setiapindividuyangmemilihprofesionkeguruaninisebagaikerjayapilihanyangutamaharusmeningkatkankualitiprofesionkeguruaninidimatamasyarakat.Merekaperlubekerjakerasbagimemastikanobjektifstiappengajaranyangdilakukanadalahuntukmeningkatkantahappendidikanmuriddibawahjagaannyadansekaligusmendapatpengiktirafanmasyarakat.KerjakerasdansemangatbekerjayangdiberikanolehgolonganguruiniakanmeningkatkankualitimartabatkeguruanketahapyangsepatutnyaseiringmatlamatyangtelahditetapkanolehKPM.

  Ramaioranginginkankemajuan,peningkatan,kecemerlangandankegemilanganseterusnyaapayangkitanamakansebagaikejayaan.Kejayaanpulaberlakudalambanyakbentuksamaadakejayaanperibadi,kejayaanorganisasiataupunkejayaankelompomdankomuniti.Kejayaaninihanyabolehdicapaisekiranyasetiapguruberupayauntuk

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 11/22

  menjadiguruyangberkesan.PhilipVanHooser(1998)mendapatibahawaadatigaunsurpentingdalammenentukankejayaan.TigaunsuriniberkaitrapatanatarasatusamalaindanianyadigelarsebagaiTriangleofSuccess(yangmerangkumiilmupengetahuan,kemahirandansikap).Berikutadalahhuraianringkasbagisetiapaspekyangberkenaan

  i.IlmuPengetahuan

  Pengetahuanbukandimanifestasikanolehsijil,diplomadanijazahyangakandimilikiolehseseorang.Ilmupengetahuanbukansatuukuranyangtepatberdasarkanangkagredmatapurataataudengankekananandankelamaanseseorangituberadaditempatkerja.Pengetahuansebenarialahkefahaman(understanding).Dalamsesuatupengajaran,kefahamanterhadapapayangdiperlukandandijangkakanolehmuriddaripadagurumerupakanpengetahuankerjayangpraktikal.Pengetahuaniniakanmenentukankeberkesananpengajaranyangakandilaksanakanolehguruberkenaan.

  ii.Kemahiran

  Pengetahuandankemahiransamasamapenting.Keduaduanyasangatdiperlukanbagimenentukankeberkesananpengajaranguru.Ringkasnya,kemahiransamaertidenganaplikasi(application).Kebolehanmengaplikasisesuatukonsepatauideakepadasesetengahtaskmerupakansatukelebihankepadaguruyangtidakdapatdipertikaikan.Kemahirankemahirankhusustermasuklahkeberanianprofesionalisme,ketegaran(decisiveness)dankesabaransertakemahiranmendengarmenjadifaktorpenentukepadakeberkesananpengajaranguru.

  iii.Sikap

  Sikapadalahkuncikepadasegalanya.Sikapdapatdisamakandengankehendak(desire).Sesiapajuabolehmemilikipengetahuandankemahiranyangtertentubagimelaksanakanperkaraperkarabesardanhebat,tetapijikatanpakehendakyangmendorongdanmneggerakkantingkahlakudanperbuatan,makahasilakhirnyaadalahpotensiyangtidakdapatdirealisasikan.Situasidisekolahmenunjuukkanbahawaterdapatguruyangkurangpengetahuandankemahirantetapimerekamemilikisikap,kehendakdandoronganyangcukupkuatdapatmengatasisebaranghalanganyangmerekahadapidenganjayanya.Malahkadangkadangguruyangsebeginiakanlebihmudahberhadapandengansebarangmasalahdandapatmenjalankanpengajarandenganlebihberkesan.

  Bagaimanadanapakahciriciriyangdimaksudkandenganseorangguruyangberkesanitu?BekasKetuaPengarahPelajaranMalaysia,DatoDr.AbdulShukorAbdullahmenyenaraikanbahawaantaraciriciriguruberkesansebagaimanaberikut

  i.Bersikapprofesional

  ii.Mempamerkanciricirikekuatanteori

  iii.Kayailmu

  iv.Bertindakdiataslandasanetikadantatasusilakerja

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 12/22

  v.Bermoralteguh

  vi.Sentiasaberusahameningkatkankualitihasilpengajaran

  vii.Prihatindengankehendakmuriddanibubapa

  viii.Berkebolehanmenilaikekuatandankelemahanmuridmurid

  ix.Melengkapkandiridengankemahiranyangsejajardengantuntutansemasa

  x.Menampilkanwatakterpuji,berimej,berperibadimulia,berwawasansebagaipendidikunggulpadasetiapmasa

  xi.Mempastikansituasigurumengajarmuridbelajarwujuddidalamkelas

  xii.Berupayamelahirkanpersekolahanberwataksuapayamuridmempunyaikekuatanilmu,berpersonalitisihatdanserbaboleh.

  xiii.Berupayamembinamindamuridyangcemerlangakademik

  xiv.Berupayamembentukperwatakanmuriddenganpelbagaiketeguhannilaidiri(bermoral,berakhlakmulia,berketerampilan,pandaimenyesuaikandiridengansituasitertentu)

  xv.Taatdansetiaterhadapperkhidmatannya,mempertahankanmartabatprofesionnya.

  xvi.Menunjukkankesetiaankepadakerajaan,bebaspendirian,tidakberbelahbahagi

  xvii.ProfesionaldanmenumpukanperhatiankepadaP&Pdisekolah

  Berdasarkankepadaciriciridiatas,guruyangmempunyaisifatsabaryangtinggi,mesra,bertimbangrasa,kesediaanmendengar,kesediaanmenerimakritikan,rajin,adil,periangdanberdedikasiakanmencerminkanpersonalitidiriseorangguruituuntukmenjadipendidikyangberkesan.Gurujugaperlumempunyaisifatyangkreatifdaninovatifbagimembolehkanmerekamenjadiguruyangberkesan.Sifatkreatifdaninovatifyangadapadaseorangguruakanmewujudkanpengajaranyanglebihmenyeronokkan,diminatidanmeninggalkankesankepadamuriddansecaratidaklangsungmempengaruhimuriduntukterusbelajar.

  Seorangguruyangberkesanharuslahmengutamakantanggungjawabnyaterhadapilmu,kebajikandankeselamatanmuridnya(MokSoonSang,2002).Kebiasaannyamerekayangmemikultanggungjawabsebagaiseoranggurudisebabkanfaktorterpaksatidakakanbertanggungjawabterhadapilmuyangdimiliki,menjagakebajikandangagalmeyampaikanpengajarandenganberkesan.

  Keadaaniniakanmenyebabkankesannegatifyangakandilihatolehmasyarakatsekelilingkepadabidangpekerjaansebagaiseorangguru(Prof.Dr.S.Nasution,1995:61).Kesannegatifiniakanmenimbulkanprasangkayangtidakbaikolehmasyarakatterhadapkerjayasebagaiseorangguru.Jikagurugagalmenjadiguruyangberkesan,makainiakanmendatangkanmasalahkepadaprosespembelajaranyangdijalankandisekolah.

  Selainituuntukmenjadiseorangguruyangberkesan,setiapguruharus

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 13/22

  mempunyaibudipekertitermasukberkelakuansopansemasabergauldenganrakanrakansejawatatausemasamenyertaiaktivitikemasyarakatan.Guruyangsentiasamemeliharakemuliaanprofesionkeguruaniniakanmudahditerimaolehmuriddanakhirnyamerekaakanmenumpukanperhatianterhadappengajaranyangdijalankanolehguru.Tumpuanyangdiberikanolehmuridakanmembolehkanguruberkenaanmenyampaikanpelajarandenganberkesan.Gurupunbolehlahmengaturstrategiyangsesuaikeranamudahuntukmendapatkankerjasamadaripadamuriddisebabkanmuridberkenaanmenyenangisikapdanketerampilanyangditonjolkanolehguruberkenaan.

  Gurumerupakanindividuyangmemainkanperananuntukmemberifokuskepadapemerolehankemahirandanketermpilandisampingkeperluanmenerapkannilainilaimurnidalamkalanganmuridsekolah.Guruperlubertanggungjawabuntukmemperbaikisegalakelemahandankekurangandalamkalanganmuridsamaadadariaspekmentalmahupunmoral.Seorangguruyangberkesanakanmempunyaisifatmerendahdiridanjujurdalamsetiappekerjaanyangdilakukan.

  Seorangguruyangberkesanjugaharuspandaimenyesuikandiridanelakkandaripadatidaksukabergauldenganrakansejawatyanglain.Merekaberasabanggadengankeupayaanyangadapadadirisebagaiseoranggurudanakanmenjadiseorangguruyangsombongdantidaksukabergaulantarasatusamalain.Merekamenganggapdirimerekalebihtinggidarisegiilmupengetahuanyangdimilikijikadibandingkankandenganguruguruyanglain.Keadaaniniakanmenimbulkankerengganganhubunganantararakansejawatanyanglain.

  Setiapguruharusberusahauntukmelaksanakanpengajaranyangakanmemberikankesanmaksimumkepadaparamurid.Seorangguruyangberkesnjugaperlulahcekapmenggunakansumbermaklumatyangadabagimeningkatkanmutupengajarandanpembelajarandidalamkelas.

  SemuasumbermaklumatbergunayangdiperlukanuntukmeningkatkanmutupengajaranperludigunakansamaadayangdiperolehdalampembacaanatauyangdisediakanolehKementerianPelajaranMalaysia.Kebolehanseoranggurudalammengolahsegalasumberyangadaadalahfaktorpentingbagimemastikanprosespembelajarandanpengajaranyangdilakukanberjalandenganberkesandantidakmenimbulkanmasalahsemasaprosesiniberlangsung.

  Setiapguruperlumerancangpengajarandengantelitidansentiasamembuatreflektifsebagaiprosespengajaransuapayabolehmenjadikanprosespemgajaranadalahsesuatuyangbermaknadanmemberikesankepadapembelajaranmurid.Perkembanganmuridjugadipengaruhiolehtahappendedahannyakepadasumberteknologiyangterdapatdialamkehidupannya(MokSoonSang,2002).

  Sumberteknologiinimerujukkepadamaklumatmaklumatyangdiperolehdaripadabahanbacaansepertisuratkhabar,majalah,iklan,filem,radio,televisyendankomputer.Seorangguruyangberkesanseharusnyaberupayamenggunakansetiapsumberdanmengaplikasikansegalamaklumatyangdiperolehdarisumbersumbertersebutuntukdijadikanbahanpembelajarandanpengajarankepadamuridnya(MokSoonSang,2002).

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 14/22

  Selainitujugaseorangguruyangberkesanakandapatmenghasilkanprestasikerjayangbaikdantidakakanmelakukantugasanyangdiberikansecarasambillewasahaja(Drs.SyaifulBahriDjamarah,2000).Guruyangberkesanakanmelibatkandirisecaramenyeluruhterhadapperkembanganpembelajaranmurid,sekolahdanmasyarakat.Justeruitu,merekaakanmemberikansepenuhkomitmenterhadapkerjayamemandangkansebahagianbesarmasaseoranggurudihabiskanuntukmemikir,merancangdanaktivitiaktivitiyangberkaitandenganpembelajarandanpengajarandidalamkelas(SufeanHussin,1993).

  Kejayaan,keberkesanandankecemerlangansekolahterletakpadaseluruhsistem,nilai,kepercayaan,iklim,semangatdanbudayayangdiamaldandipamerkansetiapwaktuolehsetiapmurid,guru,kakitanganbukangurudanjugapentadbirdanpenguruskurikulumsesebuahsekolahitu.Pihakyangamatbesarkesandanpengaruhnyaterhadapkemajuandankecemerlanganinitidaklaintidakbukanialahgurugurusendiri.Olehyangdemikian,sebagaiseorangguruandaharuslahberupayamenjadiguruyangberkesandemimembantumencapaimatlamatpendidikannegara.

  Untukmenjadiguruberkesankitaperluberubah.Kitaperlumembuatanjakanparadigma.SetiapguruperlumelakukanlonjakanquantumdenganmerubahdanmeruntuhkantembokpenghalangyangpertamadanutamaiaituMemolakPerubahan(ResistChange).KenBlanchard,pengarangbukuTheOneMinuteManagermenyatakanbahawakitalumrahnyabegitusukarmenerimaperubahan,Beliaumenyatakanbahawaperubahanyangkitaterimaakanmembolehkankitamencapaikejayaan,Untukmenciptakejayaan,kitaperlumengubahdiridanmengubahsikap.Platoberkata,Kemenanganyangutamadanpertamaialahmenaklukidiri.Garfieldpulaberkata,Diduniainibendabendatidakberubah,kecualiadaorangyangmengubahnya.

  Jelassekaliperubahantidakterjaditanpapenggeraknyaataupunpenyebabnya,danperubahanyangpalingberatdanpalingsukarialahperubahandiriperibadi.StephenCovey(1989)dalambukunyaTheSevenHabitsofHighlyEffectivePeoplemenyatakanadaduatahapprosesperubahanyangperludilaluibagimencapaistatusorangorangyangpalingberkesaniaitutahapkejayaanperibadidankejayaanumum.Tigatabiat(habit)yangfundamentalbagiseseorangyanginginmenciptakejayaanperibadiadalah

  i.Jadilahproaktif(BeProactive)

  ii.Mulaidenganyangakhirdidalamminda(BeginwiththeEndinMind)

  iii.Buatdahuluperkarapertama(PutFirstThningsFirst)

  Bagimenciptakejayaanumum(dalamhubunganinterpersonal)tabiat(habit)yangperludiamalkanadalah

  i.Fikirkanmenang/menang(ThinkWin/Win)

  ii.Fahamidahulu,kemudianmintadifahami(Seekfirsttounderstandandthentobeunderstood)

  iii.Sinergi(Synergize)

  iv.Tahamilahmatagergaji(SharpentheSaw)

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 15/22

  Untukmencapaikejayaanperibadi,kitaperlulahberkebolehanmenguruskanhubunganinterpersonal.Inibermaksudsetiapguruperlubijakberinteraksidenganorangdidalamorganisasi,samaadarasmiatautidakrasmi.Kemahiranhubunganinterpersonalakanmemberikankesandanpengaruhterhadapperkembanganperibadigurudanmurid.Kemahiraninijugaakanmemberikankesankepadakeberkesanangurudalamkonteksyanglebihluas,samaadauntukmenguruskanbahanpengajaranmahupunmeningkatkanimejkendiriguru.

  Guruyangberkesanseterusnyaakanmembuatdahuluperkarapertama(PutFirstThningsFirst)yangmaksudnyakitamengamalkanpengurusanmasayangkemasdansistematik,mengutamaknpriorititindakansertatidaksukamenangguhkerja.Pengurusankerjayangefisienakanmenjadikanseoranggurumenguruskantugasanhariandenganlebihberkesandansegalatugassertatanggungjawabdapatdisempurnakandengancemerlang.Guruyangberkesanakanberupayamenjadiseorangguruyangcemerlangmahupunsebagaiseorangahliorganisasiyangbolehmenjadirolemodelkepadaorangoranglain,samaadakepadarakansejawatmahupunkepadaparamurid.

  Guruyangberkesanseharusnyaberupayauntukmemajukansekolahdansetiaptindakanyangdiambilhendaklahberfokuskankepada

  i.Pencapaianmatlamatmuriddansekolahiaitupelajarandanpencapaianakademikparamurid

  ii.Penyelesaianpuncapuncamasalahyangmenyebabkankeadaanmuriddankelasmenjaditidakkondusif

  iii.Membentukataumewujudkanbudayabaharubagimenggantikanbudayayangsediaadamelaluiataumemperkukuhkanbudayayangdidapatiproduktif

  iv.Menggerakkansegalatenagadisekolahdandiluarsekolahkearahpencapaianmatlamatmatlamatsekolahmelaluipengajaranyangberkesan

  Salahsatuapekpentinguntukmenempakejayaandalamperkhidmatanialahpendekatanpositifterhadapdisiplin,keberkesanandalamhubunganmeningkatkanmutukerja,mutupengajarandanpembelajarandanakhirnyamutuoutputiaitupencapaiananakdidikdidalampenilaiandanpeperiksaan.BlaineLeedalambukunyaThePowerPrinciple(1989)menyebutbahawaThepositiveapproachtodisciplinefocuses20%onwhatwentwrong,and80%onwhatcouldbedifferentnexttime.Olehyangdemikian,andaseharusnyamenumpukanlebihperhatiandantenagakepadaaspeknexttimeinidansekaligusmenghapuskansegalaamalan,tabiatdantingkahlakunegatifyangmerugikansemuaorang.SatudaripadapendekatandankonsepyangbolehdiamalkanialahShewhartCycleataulebihdikenalisebagaiPDCA(yakniPlanDoCheckAct).

  Guruyangberkesanbolehmenjadimodelkepadamuriddanrakansejawat.Muridjugaakanlebihmudahmendekatiguruyangberjayamelaksanakanpengajaransecaraberkesan.Keberkesananseoranggurujugasentiasadidorongolehmotivasiyangtinggidanmampumenyampaikanilmudankemahirankepadamuridnyadengancarayangkreatif,proaktif,daninovatif.Guruyangberkesanakansentiasamengamalkanpengajarandanpembelajaranyangcemerlang.

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 16/22

  Postedbygaladuitat9:21PM Nocomments:

  Recommend this on Google

  Friday,August5,2011

  Teori5PeringkatPerkembanganGuruPeringkatnovisPeringkatnovislanjutanPeringkatcekapPeringkatmahirPeringkatpakar

  CabaranGuruPermulaanDikatakanpasif,takkreatifdanimaginativeBelummencapaitahapyangdikehendakipihaksekolahMasalahpenyesuaiandiridenganrealitysekolahdanbilikdarjah.MulamengaplikasikankaedahmengajarMemahamifakta,konsepdanperkaraasaspengajaranMembentukkerangkakognitiftugastugasguruKurangberupayamenanganitugasharianguru

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 17/22

  Postedbygaladuitat12:40AM Nocomments:

  GuruCekap:AdakecekapanpadatahapminimumGurumulakenalilebihbanyakprinsip,konsepdanelemendenganmerujuksituasikhusus.GurumemilikikemampuanmenyelesaikanmasalahPNP.

  GuruMahirTerbaikdalambidangMenjaditeladanprofesionalismeTerlibatsepenuhnyadalamkokurikulum

  GuruPakarMenyerlahkandirisecaraprofesionalismeIdeadankemahirannyabolehmempengaruhipolisipengendalianbilikdarjah.Dianggapsebagaibidangyangberautoritibercakapdalambidangprofesionalnya.

  Recommend this on Google

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 18/22

  GuruCekapMenjadigurucekap:KecekapanprofesionalismeKecekapanmelaksanakanvisidanprinsipKeutuhanperibadiKecekapanmenggunakanteknologimaklumat

  Ciricirigurucekap:1)Ciriperibadibermatlamat,fikiranpositif,yakindansabar2)Cirimengajargayatersendiri,kepakaran,bermotivasi3)Ciriintelektualsukamembaca,mempunyaimentallifeyangsegar,mempunyaikesungguhankendiridanmindasihatdanterbuka.

  PrinsipGuruCekap:DoItRightFirstTime:setiapkerjamesticekapdankurangsilapGurumengajarmuridbelajar:mengajar,membuatpersediaandanberimuridsemangatbelajarbersungguhsungguhBerkongsivisiyangsamaBaktidisemaibuktidituaiPenambahbaikanberterusanMencegahmasalahlebihutamadarimenyelesaikanmasalah:guruperluproaktif

  GuruBerkesan

  Ciriguruberkesan:ProfesionalMempamerkekuatanteoriKayailmuBertindakataslandasanetikakerja

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 19/22

  MoralityyangteguhSentiasaberusahameningkatkankualitipengajaranPrihatindengankehendakmuriddanibubapaMenilaikekuatandankelemahanmuridsekolahMelengkapkandiridengankemahiransejajardengantuntutansemasaMenampilkanwatakterpuji,berimej,peribadimulia,berwawasanTaatsetiaterhadapperkhidmatannya,memartabatkanprofesionnyaMenunjukkankesetiaankepadakerajaan,bebasberpendirianProfessionaldenganPNPdisekolahBerupayamelahirkanpersekolahanberwataksupayapelajarmempunyaiilmu,berpesonalitisihatdanserbaboleh.

  GuruMahir

  OrangyangmemilikikemampuandankeahliankhususdalambidangkeguruansehinggaiamampumelakukantugasdanfungsisebagaigurudengankemampuanmaksimaOrangyangterdidikdanterlatihdenganbaik.

  GuruBerintelekGuruperlulahmenanamkansifatingintahu,yangakanmendorongdirimempelajaridanmenyesuaikandiridalamduniapendidikanyangseringberubahubah(uptodate)Gurumahirperlulah:Mahirberkomunikasi.GuruyangmahirberkomunikasidengananakmuridnyaakanmghasilkansuasanapembelajaranyanglebihdinamikDapatmemberikanmotivasiyangberkesanMuridmenerimamotivasisecaraberhemahdanberhikmah.

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 20/22

  MeningkatkankebolehanpenggunaanICT,mengekalkanguruberkualitidengancarasentiasaaplikasiICTdalamPNPdantahukemahiranaplikasicomputer.

  Kesimpulan:Kemahiranguruyangperluada:KemahiranpenyampaianKemahiranpenilaianKemahiranmerangsangKemahiranpengurusanbilikdarjah

  GuruPakar

  DefinisiGuruPakar:Gurupakarialahguruyangmempunyaikemahiran,pengetahuan,dankepakarantinggidalammatapelajarankhususnyadalamPNP.

  Sahsiahgurupakar:SahsiahterpujiBerketrampilanBerpegangeguhkepadaetikaperguruandanetikaperkhidmatanawamPekadanprihatinkepadakeperluanpelajarrolemodelkepadawargapendidikan

  Pengetahuangurupakar:MenguasaidanmenghayatikandunganmatapelajaranMenjadipakarrujukPNPBijakmengurusmasa,bahandansumberMampumengenalpastikeperluandanmasalahpelajar

  Hasilkerja:Meningkatkanhasilpembelajaran(learning

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 21/22

  outcome)Memilikikemahirankomunikasitinggidanberupayamenyampaikanideadanmesejyangberkesan.

  Potensi:Berwawasan,proaktif,responsive,inovatifdalamrangkamenjalankantugassebagaipendidik.SumbangankepadakemajuanpendidikannegaraBerupayamenjanaideabarudalammatapelajaranataubidangpengkhususandanberkongsiideatersebutbagimeningkatkanmutupendidikanNegara.

  GuruPermulaan

  1)GuruyangbarumemulakanperkhidmatanselepastamatkursusperguruandiIPGatauuniversity2)Sosialisasididefinisikansebagaiprosessalingmempengaruhiantaraindividudalamkontekssosialsekolahselepaspenempatanbaru.3)Gurubaruseringberhadapandenganmasalahsosialisasi.

  Fokusisu:Gurubaruseringmenghadapimasalah:gurubesardanguru:mempelajariperanansebagaigurudiluarbidangtugasmengajar:masalahpembelajarandandisiplinmurid

  Ciricirikelemahansosialisasigurupermulaan:KurangmahirurusKokuKurangmahirurusaktivitisukanTidakmemahamiperaturandandisiplinsekolahKurangyakinkawaldisiplinbilikdarjahKurangteoridanamalanlatihanTidakcukupkemahirangunapusatsumber

 • 11/09/2015 PISMPEDU3108

  http://pismpgemilang.blogspot.my/ 22/22

  OlderPostsHome

  Subscribeto:Posts(Atom)

  Postedbygaladuitat12:01AM Nocomments:

  Kurangkemahiransosial

  Recommend this on Google

  DigitalClockandDate

  Watermarktemplate.PoweredbyBlogger.