T6 - PISMP 3.13

download T6 - PISMP 3.13

of 47

Transcript of T6 - PISMP 3.13

HUBUNGAN ETNIKMinggu 61. Perkembangan modenisasi di Malaysia dan negara luar 2. Menghubungkait pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia Oleh: Abdul Muaz Bin Ayub Nur Shera Nabila Binti Abdul Aziz

Pengenalan Tajuk Hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia. Alat analisis : modenisasi pembangunan ekonomi pembangunan politik

Konsep Modenisasi Modenisasi sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan berlaku secara berencana/terancang atau tidak berencana/ tidak terancang. Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat, kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan. Modenisasi mengandungi dua aspek utama: pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.

Teori Modenisasi Modenisasi merupakan istilah yang digunakan bagi menunjukkan tentang kemajuan atau kemodenan yang dialami oleh masyarakat dunia pada umumnya. Disamping itu terdapat juga kenyataan-kenyataan yang menerangkan tentang Modenisasi sebagai contohnya: " modernization theory presumes that all countries had similar starting points and follow similar paths to "development," which just happens to look exactly like contemporary 1st world societies. ( --http://www.maxwell.syr.edu/maxpages/faculty/merupert/ depe...)

Dari kenyataan diatas kalau dilihat ia menunjukkan bahawa modenisasi itu merangkumi semua aspek kehidupan manusia yang mana lebih tertumpu kepada satu bentuk kehidupan barat dan secara tidak langsung ianya dapat mempengaruhi sesuatu masyarakat dari beberapa aspek, termasuklah kebudayaan, sosial, cara hidup dan lain-lain lagi.

Pembangunan Ekonomi:Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian Matlamat untuk wujudkan masyarakat industri. Kaedah atau proses yang dilaksanakan Pembangunan teknologi : tradisional -> saintifik dan canggih. Pembangunan pertanian : sara diri -> komersial Industrialisasi : produksi secara besar-besaran. Urbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar. Ukuran pencapaian Dibuat dengan melihat kadar pertumbuhan iaitu Keluaran Negara Kasar

Modenisasi Di Modernisasi di Eropah: Eropah: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian Konsep dan proses modenisasi yang kita kenal hari ini memang bermula di Eropah Barat akibat daripada dua revolusi besar : Revolusi Perancis (politik feudal) Revolusi Industri (ekonomi).

Modenisasi di Eropah Barat telah melimpah ke dunia ilmu pengetahuan dan maklumat. Persoalan modenisasi dapat ditinjau daripada dua sudut: Sudut falsafah Sudut praktikal

Sudut falsafah

Sudut praktikal Kemajuan sains dan teknologi akan mencorakkan semula hubungan antara manusia dan alam sekitar Matlamat modenisasi Eropah barat adalah untuk mengejar kehidupan yang lebih maju dan moden yang akan dicapai melalui peningkatan sains dan teknologi sehingga dapat melaksana industrilisasi

Berhubung dengan pemahaman tentang kemajuan dan evolusi yang akhirnya melahirkan pelbagai teori sosial mengenai perubahan sosial Semua masyarakat yang ada akan melalui tahap skala perkembangan iaitu dari tidak bertamadunmoden

Matlamat modernisasi Mengejar kehidupan yang lebih maju dan moden. Kaedah Dicapai dengan cara meningkatkan sains dan teknologi sehingga dapat melaksanakan industrialisasi. Ukuran Pencapaian Menggunakan kaedah seperti kadar pertumbuhan ekonomi dan keluaran dalam negeri kasar (KDNK).

Penjajahan:Saluran Utama Pemodenan Wilayah Bukan Eropah Perkembangan pesat dalam bidang industrilisasi telah menyebabkan masyarakat Eropah menguasai sumber alam sekitar, mengembang teknologi dan mengumpul kekayaan. Imperialisme ke wilayah lain melalui perdagangan berakhir dengan penjajahan terhadap wilayah terpilih seperti di Afrika dan Asia. Penjajahan dilaksanakan untuk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah, buruh dan juga pengawasan pasaran secara berterusan. Ini menyebabkan kebudayaan, kehidupan sosial dan politik masyarakat yang dijajah menjadi berubah.

Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk berkembang maju seperti yang dikemukakan oleh teori imperialisme - Lenin, teori pergantungan - Paul Baran teori dependency - Andre Gunder Frank.

Proses penjajajahan memunculkan pandangan bahawa masyarakat bukan Eropah Barat yang ketinggalan harus mencontohi organisasi sosial dan cara hidup masyarakat Eropah Barat. Konsep underdevelopment adalah dianggap sebagai kegagalan masyarakat bukan Eropah Barat untuk mengorganisasi kehidupan Proses penjajahan memberi kesan kepada ruang ekonomi, sosial, ruang ilmu, budaya dan pendidikan.

Luar Eropah:Pemodenan atau Pembaratan Pembangunan ekonomi dan politik Eropah Barat- menjadi model di negara-negara membangun. Dua proses yang tampak serupa walaupun sebenarnya tidak sama: Pemodenan adalah suatu proses perubahan dalam semua aspek kehidupan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Pembaratan adalah suatu proses peniruan gaya hidup Eropah Barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana.

Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan, negara Eropah Barat menjadi model pilihan utama sebagai contoh bagi pembentukan negara. Ada dua aspek utama yang ditiru : Aspek politik : Model negara-bangsa dan demokrasi politik. Aspek ekonomi : Model berasaskan kapitalisme, industri dan teknologi.

Aspek peniruan berlaku kerana penjajah telah memperkenal sistem pentadbiran dan ekonomi yang terhad. Setelah merdeka, sistem yang ada dilanjutkan dengan sedikit penyesuaian tapi masih mengekalkan model Eropah Barat.

Model Eropah Barat pada asasnya dipengaruhi oleh perspektif modenisasi yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi (suatu proses yang bersifat sehala). Pembangunan dianggap akan dapat dicapai sekiranya nilai dan unsur tradisional digantikan dengan nilai dan unsur moden. Termasuk dalam perspektif ini adalah : teori ideal typical index - Rostow, Hoselitz dan Nash (1963), teori difusi - Moore dan Feldman.

Pembangunan hanya muncul sebagai satu strategi yang bersifat universal pada era selepas Perang Dunia Kedua setelah negara-negara baru merdeka bergabung dalam komuniti dunia dan mengejar pembangunan. PBB telah menyusun program bantuan antarabangsa berdasarkan perspektif modenisasi melalui Bank Dunia dan Dana Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund - IMF). Peranan Bank Dunia dan IMF adalah untuk menstabilkan kewangan nasional dan menggalakkan perdagangan antarabangsa, menggalakkan pertumbuhan dengan membiaya pengimportan teknologi prasarana dan mengguna pakai model pembangunan industri dan teknologi berintensifkan modal

Pembangunan dalam negara baharu sebagai proses mengejar pertumbuhan diterajui negara elit dan beroperasi dalam konteks negara bangsa. Pembangunan boleh diertikan sebagai perubahan yang terarah, mungkin dalam bentuk : mengembangkan kepercayaan masyarakat (daripada yang bersifat agama kepada sekular), dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang bersifat luar bandar kepada masyarakat bandar), dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan kepada tenaga jentera untuk melaksanakan proses produksi).

Pertengahan abad ke-20 - dominasi Eropah Barat telah berakhir, dunia memasuki zaman peradaban global. Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan bersama: Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan komunikasi yang secara fizikal menghubungkan berbagai-bagai wilayah di dunia. Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi. Pengaliran modal yang besar, terutama dalam bentuk pelaburan secara langsung oleh firma Eropah Barat di daerah bukan-industri.

Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan ekonomi global adalah golongan kapitalis. Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan dirinya melampaui batas negara dengan cara mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi. mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran kewangan, pasaran komoditi, dan perpindahan hak milik harta yang merangsang dan memudahkan pertukaran ekonomi secara jarak jauh. Hubungan ekonomi global disempurnakan dengan proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran kewangan, buruh migrasi, kerjasama organisasi dan ekonomi antarabangsa.

Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan penyertaan negara baru dalam hubungan politik dan ekonomi antarabangsa, sehingga akhirnya dinamakan sebagai globalisasi. Dalam proses globalisasi, terdapat dua aktor yang tidak menggunakan negara-bangsa sebagai landasan kegiatan. Dalam bidang politik- PBB, menggalakkan proses demokrasi politik berjalan di seluruh dunia. Dalam bidang ekonomi, golongan kapitalis yang membentuk multinational corporations (MNC) atau transnational corporations.

Modenisasi Di Malaysia Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan kehadiran kolonial Inggeris. Sebagaimana negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Dua komponen penting untuk modenisasi Komponen ekonomi Komponen politik

Komponen EkonomiSejak awal lagi, sasaran Malaysia - mewujudkan masyarakat industri. Tumpuan: Peringkat awal - lebih ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import. Akhir 1960-an- pembangunan teknologi dan peralihan daripada industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport. Menjelang 2000-an- pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi (ekonomi berteraskan kepada ilmu).

Komponen Politik Isu pembinaan negara bangsa penting kerana wilayahnya terdiri dariopada gabungan daerah, bangsa dan kerajaan yang berbeza hasil daripada proses migrasi dan penjajahan. Modenisasi dilakukan melalui: Pembinaan negara bangsa Dasar awam Penilaian pencapaian dasar awam Integrasi nasional

HE Dalam Konteks Modernisasi Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modenisasi Malaysia, sama ada pada zaman kolonial atau pasca-kolonial, khususnya, dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah, buruh, modal). Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal kalau pembangunan ekonomi tidak mantap, seperti yang kita saksikan berlaku di Afrika.

Acuan Ekonomi Malaysia Ekonomi Malaysia terbentuk dengan ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah kolonial Inggeris, e.g. getah dan kelapa sawit. Pembinaan rangkaian infrastruktur sebagai sokongan kepada industri asas. Tenaga buruh di Malaysia juga unik kerana terdapat division of labour mengikut kumpulan etnik. Dua ciri: (1) aspek ekonomi; (2) ciri etnik

Ciri-ciri Etnik Dalam Konteks Majoriti Demografi, Politik, Ekonomi Terdapat 24.36 juta penduduk Malaysia pada 2006: bumiputera 25.3%; Cina 25.3%, India 7.5%, etnik SS 1.3%. Aspek demografi menentukan kuasa politik. Melayu etnik majoriti dari segi demografi dan politik, Cina menguasai ekonomi. Dalam bidang ekonomi, aspek majoriti tidak ditentukan oleh aspek demografi tetapi ditentukan aspek kuantiti hal milik kekayaan Kerajaan utamakan keseimbangan ekonomi untuk elak 13 Mei.

Selepas perang Dunia ke-2, Inggeris cuba membina kembali Persekutuan Tanah Melayu dari aspek sosial, politik dan ekonomi. British telah membina semula Tanah Melayu melalui pengenalan institusi perancangan pembangunan yang merupakan tiruan daripada rancangan lima tahun yang dilaksana di Soviet Union, India, pengalaman Marshal Plan yang kembali membina Eropah dengan bantuan Amerika, dan naungan PBB

Perancangan Pembangunan Lima Tahun

Draft Development Plan of Malaya (1950-1955) Asas tradisi perancangan moden

Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) Penerusan dasar oleh pemimpin tempatan

Ke arah pemerintahan sendiri (PU 1955, Kemerdekaan 31 Ogos 1957)

Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

Lebih agresif, meliputi pendidikan, bahasa, budaya. Fokus utama, bangunkan masyarakat desa yg miskin. Konfrontasi Malaysia Indonesia, Peristiwa 13 Mei (menjejaskan RMP)

Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) DEB (1971-1990) Menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan etnik

Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990) Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)

RMK4, RMK5 & RMK6 menitikberatkan teknologi yg lebih maju dan dasar penswastaan

Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) RMK7 & RMK8 berikan perhatian kepada industri berasaskan k-ekonomi

Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010) Modal insan hadhari

Dasar-dasar Awam: Pertanian, Perindustrian dan K-ekonomi Pada tahun 1960 an dan 70-an, pembangunan ekonomi lebih mengutamakan perindustrian Badan-badan untuk memajukan pertanian dan membasmi kemiskinan FELDA FELCRA MARA

1990an, perhatian kepada sektor perindustrian, e.g. Dasar Perindustrian Berat Dasar Penswastaan

Kini pembangunan ekonomi menjurus kepada k-ekonomi dan ICT

ISU-ISU UTAMA EKONOMI1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pertumbuhan dan agihan Equality dan equity Dasar ekonomi baru dan hubungan etnik Pendidikan, ekonomi dan etnisiti Globalisasi, eko Malaysia dan hubungan etnik Krisis besar ekonomi Ekonomi Islam dalam ekonomi arus perdana Dasar penswastaan dan konteks HE Industri automobil dan HE

Antara Pertumbuhan dan AgihanAntara Pertumbuhan Dan Agihan Isu pembangunan ekonomi berkait rapat dengan isu sosial terutama berkaitan dengan isu kemiskinan dan agihan pendapatan menurut golongan etnik. Beberapa isu penting : Antara Pertumbuhan dan Agihan Antara Equality dan Equity

Isu agihan pendapatan ini dapat dilihat dua sudut, antara kelas sosial yang berbeza (kelas atasan, menengah dan bawahan). antara kelompok etnik yang berbeza (cina, Melayu, dll). Untuk atasi masalah, DEB dilancarkan.

Antara Equity dan Equality Antara Equality dan EquityAntara Equity dan Equality Isu equity atau keadilan dan equality atau kesamarataan di kalangan rakyat Malaysia sudah dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Fasal (8) Perkara (1) Perlembagaan Malaysia menegaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Fasal (153) berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera.

DEB dan HEDEB dan HE Dasar pecah dan perintah British Pembangunan tidak seimbang Wujudkan jurang ekonomi antara kaum

Bukti kemiskinan, rujuk Jadual 4.1 (ms 55) dan Jadual 4.2 (ms 56). DEB tidak mendiskriminasikan kaum, hanya sasarkan 30% pemilikan, bukannya 100%.

Insiden kemiskinan menurun% Isi rumah Malaysia60 50 40 30 20 10 0Jumlah Luar Bandar Bandar Ketermiskinan 1970 49.3 58.6 24.6 1990 16.5 21.1 7.1 3.9 2002 5.1 11.4 2.0 1.0

Insiden Kemiskinan Tinggi Di 5 Buah Negeri1970 W.P Kuala Lumpur Selangor Pulau Pinang 29.2 43.7 1990 3.7 7.6 8.7 2002 0.5 1.1 1.4

JohorN.Sembilan Melaka Pahang Sarawak Perak Perlis

45.744.8 44.9 43.2 48.6 73.9

9.89.1 12.4 10.0 21.0 19.2 17.4

1.82.2 2.7 3.8 5.8 7.9 10.1

TerengganuKedah Kelantan Sabah Malaysia

68.963.2 76.1 49.3

31.329.9 29.6 29.7 16.5

10.710.7 12.4 16.0 5.1

Jurang pendapatan antara kaum berkurangan

Nisbah ketaksamaan pendapatan isirumah

1970

1980

1990

1999

2002

Luar Bandar : Bandar Bumiputera : Cina Bumiputera : India

1: 2.1 1: 1.8 1: 2.3 1: 1.9 1: 1.8 1: 13

1: 1.7 1: 1.8 1: 2.1 1: 1.7 1: 1.7 1: 1.8 1: 13 1: 1.4 1: 1.3

Pemilikan ekuiti Bumiputera sektor korporat meningkat tetapi masih belum mencapai sasaran 30% Matlamat 1970 Bumiputera Bukan Bumi. 2.4 32.3

Pencapaian 199019.3 46.8

199030.0 40.0

200218.7 43.2

Cina India Lain-lain Asing Nomine JUMLAH 63.3 2.0 100.0 100.0 30.0

45.51.0 0.3 25.4 8.5 100.0

40.91.5 0.8 28.9 9.2 100.0

Penyertaan golongan profesional Bumiputera meningkat, 1990-20031990 Profesion Akauntan Arkitek Doktor Doktor Gigi Doktor Veterinar Jurutera Juru Ukur Peguam JUMLAH 2002

Bumi Cina11.2 23.6 27.8 24.3 35.9 34.8 44.7 22.3 29.0 81.2 74.4 34.7 50.7 23.7 58.2 49.6 50.0 55.9

India6.2 1.2 34.4 23.7 37.0 5.3 3.7 26.5 13.2

Bumi20.0 43.6 38.5 38.2 40.1 43.5 46.0 35.1 37.2

Cina74.6 52.6 29.9 40.3 29.8 50.1 49.3 38.4 50.1

India5.1 1.3 27.5 19.1 25.7 5.3 3.1 25.8 11.2

Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti: Bahasa, Sains dan Ekonomi Bahasa Melayu Bahasa rasmi- pemangkin pembangunan negara Wadah komunikasi untuk perpaduan nasional

Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti

Pendidikan vernakular dibenarkan Kepentingan BI Kesan pertembungan percanggahan idea mengenai BI dan BM, lahir BM sebagai bahasa perpaduan dan BI sebagai bahasa kemajuan BM untuk sektor awam dan BI untuk sektor swasta

Globalisasi, Ekonomi Malaysia dan HE Proses perindustrian di negara barat mengambil masa berdekad-dekad lamanya telah cuba ditiru negara Asia Globalisasi Membantu memajukan ekonomi Asia dalam tempoh yang singkat (negara negara Eropah Barat ambil masa yang lama) Menyebabkan negara-negara Asia mengalami krisis ekonomi 1985-1986. Akibat aliran keluar masuk modal asing Kesan kepada syarikat-syarikat.

Krisis Besar Ekonomi 1985-1986, 1997-1998Implikasi Terhadap Usahawan Melayu dan Bukan Melayu Syarikat bukan Melayu berpengalaman, mampu hadapi krisis ekonomi. Syarikat Melayu tiada pengalaman, bermasalah, 1998, 25000 syarikat IKS dan 191 syarikat milik majoriti Melayu muflis. Perkongsian bijak bumi nonbumi untuk menghadapi cabaran ekonomi.

Ekonomi Islamdalam ekonomi arus perdana Malaysia

Bank-bank Islam pertama di dunia; Dubai Islamic Bank, UAE, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), Arab Saudi pada 1975; membawa kepada kepesatan institusi kewangan Islam di seluruh dunia 1976-1985. Sudan, Pakistan, Iran tukar kepada sistem perbankan Islam. Gesaan di Malaysia, kejayaan LTH.

Dasar Penswastaandalam konteks Hubungan Etnik

Merupakan dasar yang diperkenal Tun Dr. Mahathir pada 1983. Tujuan Dasar Penswastaan:1. Kurangkan beban kewangan kerajaan. 2. Tingkatkan persaingan, perbaiki kecekapan dan produktiviti. 3. Rangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian. 4. Kurangkan bilangan dan saiz sektor awam. 5. Membantu pencapaian matlamat DEB.

Industri AutomobilNasional dan penglibatan etnik

1980an, usahasama dengan Mitsubishi, selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur. 7 Mei 1983, penubuhan PROTON, modal berbayar RM150 juta. Pemegang saham: HICOM (70%), Mitsubishi Motors Corporation (15%), dan Mitsubishi Ciorporation (15%). 1 Julai 1985, Proton Saga, model pertama dikeluarkan.

Untuk melindungi industri automobil nasional, Dasar Automotif Negara (DAN) dilancarkan. Tujuan utama DAN: merangsang pertumbuhan nilai ekonomi yang mapan sehingga dapat memaksimumkan sumbangan sektor automotif terhadap ekonomi negara; Memberi manfaat kepada pengguna.

Sebagai wadah kepada penglibatan golongan Bumiputera

Kesimpulan Aspek ekonomi dan etnisiti tidak dapat dipisahkan. Kadar pertumbuhan ekonomi dan indeks kualiti hidup rakyat yang positif adalah bukti kejayaan pembangunan ekonomi Malaysia. Kesan positif pembangunan ekonomi Malaysia dalam konteks hubungan etnik: kemiskinan tanpa mengira etnik. penyusunan semula masyarakat agar kedudukan sosioekonomi antara etnik adalah seimbang