Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan...

152

Transcript of Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan...

Page 1: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan
Page 2: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan
Page 3: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

Panduan Pelaksanaan

Page 4: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan
Page 5: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

Panduan Pelaksanaan

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

Panduan Pelaksanaan

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

Panduan Pelaksanaan

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

Page 6: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

© Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia 2015Cetakan Pertama 2015

Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan dalam sistem simpanan kekal, atau dipindahkan dalam sistem simpanan kekal, atau dipindahkan dalam sebarang bentuk atau sebarang cara elektronik, mekanik, penggambaran semula, rakaman dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripada pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia.

ISBN NO: 978-967-344-460-1

Rupa Taip Teks: Myriad ProSaiz Taip Teks: 11/ AutoReka Letak Teks: Reka Bentuk Kulit: Abd Razak Ahmad, Anuar Pairan & Khairul Amin Zainal Abidin

Reka bentuk dan urus cetak Penerbit UPM

Dicetak olehVisual Print Sdn. Bhd.No. 47, 47-1, Jalan damai Raya 1,Alam Damai, 56000 CherasKuala LumpurTel: 03-9108 3966Faks: 03-9108 3669

Page 7: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

KandunganKata Alu-aluan vi

Prakata viii

BAB 1 Tujuan 1

BAB 2 Pengenalan EKSA 2

BAB 3 Elemen Baharu EKSA 5

Imej Korporat 5

Kreativiti dan Inovasi 7

Amalan Hijau 8

Persekitaran Kondusif 9

Kepelbagaian Agensi 10

BAB 4 Pelaksanaan EKSA 11

BAB 5 Pengauditan EKSA 17

BAB 6 Pelaksanaan Audit Dalam 20

BAB 7 Pensijilan EKSA 22

Kelayakan 22

Tempoh Sah Laku Sijil 25

Permohonan Rasmi 25

Kos 26

BAB 8 Faedah Melaksanakan EKSA 27

BAB 9 Kunci Kejayaaan EKSA 28

Penutup 29

Lampiran 31

Lampiran I Komponen Penilaian EKSA 32

Lampiran II Contoh Amalan Baik EKSA 128

Sumber Rujukan 138

Page 8: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

vi Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia; Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya,

Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) berjaya

diterbitkan. Panduan ini merupakan rujukan bagi melaksanakan aktiviti ke

arah mewujudkan persekitaran kerja yang kemas, bersih dan tersusun di

sektor awam khususnya. EKSA diharapkan akan meningkatkan lagi tahap

pengurusan persekitaran kerja yang lebih kondusif di samping menggalakkan

agensi kerajaan lebih inovatif seterusnya menyumbang kepada

peningkatan produktiviti dan kualiti penyampaian perkhidmatan awam.

Inisiatif menerbitkan Panduan Pelaksanaan EKSA ini secara langsung

menyokong usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi

dalam kalangan agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran kerja

yang kondusif dan budaya kerja positif. Pendekatan baharu EKSA seperti

kolaborasi khidmat rundingan bersama-sama agensi kerajaan yang lain

membuktikan bahawa usaha mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif

ini bersifat holistik merentasi lokaliti dan skop perkhidmatan agensi.

KataAlu-aluan

Page 9: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

viiPanduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Sesungguhnya, pengamalan EKSA berkait rapat dengan kecekapan dan

produktiviti sesebuah organisasi. Apabila kemudahan, bekalan dan alat

kelengkapan pejabat diurus secara sistematik, seragam dan teratur, maka

pelaksanaan tugas oleh warga organisasi akan menjadi lebih cekap dan

secara tidak langsung memberikan nilai tambah kepada tatacara kerja.

Panduan Pelaksanaan EKSA ini adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk

‘merakyatkan perkhidmatan’ secara total melalui pengurusan persekitaran

pejabat yang mengambil kira kehendak dan ekspektasi pelanggan. Ianya

juga dapat membantu agensi kerajaan merancang dan melaksanakan

usaha-usaha meningkatkan imej korporat secara positif, menggalakkan

pembudayaan amalan hijau, menyemarakkan budaya kreativiti dan inovasi,

menghasilkan persekitaran tempat kerja yang selesa dan memenuhi

keperluan agensi kerajaan yang pelbagai.

Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada MAMPU atas

penerbitan Panduan Pelaksanaan EKSA. Semoga pelaksanaan EKSA ini

dapat memberi impak positif terhadap kualiti penyampaian perkhidmatan

agensi sektor awam.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DR. ALI BIN HAMSA

Ketua Setiausaha Negara

Page 10: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

viii Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Salam Kegemilangan, Salam 1Malaysia,Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan; danSalam Perpaduan

Syukur ke hadrat Ilahi, atas limpah nikmat dan kurnia-Nya, MAMPU telah berjaya menerbitkan Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). EKSA merupakan istilah baharu bagi 5S yang telah disuntik dengan elemen pembaharuan dan penambahbaikan serta disuburkan dengan penjenamaan semula program ini, selari dengan perubahan dan kehendak semasa. Panduan Pelaksanaan EKSA ini diterbitkan sebagai rujukan dalam melaksanakan pengurusan persekitaran kerja di jabatan/agensi kerajaan bagi menggantikan Panduan Amalan 5S Sektor Awam yang telah dikeluarkan oleh MAMPU pada 19 Mei 2010.

Konsep 5S iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke yang diperkenalkan oleh Jepun sebenarnya bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat Malaysia. Sebenarnya, MAMPU telah membangunkan mekanisme penilaian baharu ini mengikut acuan sendiri untuk meningkatkan produktiviti kerja khususnya penjawat-penjawat awam dan organisasi sektor awam secara amnya. Usaha ini adalah selaras dengan hujah Dr. Thuciya, pengasas 5S yang menyatakan bahawa pengurusan persekitaran kerja yang baik berkait secara langsung dengan peningkatan produktiviti.

Prakata

Page 11: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

ixPanduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Kita sedia maklum bahawa perkhidmatan awam merupakan jentera kerajaan yang bertanggungjawab untuk menerajui usaha-usaha ke arah pencapaian matlamat negara. Tidak keterlaluan jika saya nyatakan bahawa perkhidmatan awam yang berfungsi dengan baik selama ini telah membolehkan Malaysia mengecap kemajuan yang dinikmati pada hari ini. Bagi memastikan negara kita terus maju di persada antarabangsa, amat penting untuk perkhidmatan awam meningkatkan prestasi dan kualiti penyampaian perkhidmatannya secara berterusan. Ketika dunia berlumba-lumba bersaing dalam era globalisasi kini, peranan yang dimainkan dalam mengurus persekitaran kerja tidak boleh dipandang enteng dan diabaikan begitu sahaja. Hakikat bahawa kejayaan tadbir urus organisasi jelas terlihat daripada pengurusan persekitaran kerja yang mantap tidak boleh disangkal lagi.

Pada kesempatan ini, saya menyeru seluruh warga perkhidmatan awam agar mengubah persepsi dan paradigma terhadap kepentingan pengurusan persekitaran kerja, iaitu pengurusan persekitaran kerja harus dilihat dalam konteks yang lebih meluas dan bukan sekadar sebagai perkemasan housekeeping semata-mata. Sesungguhnya pengurusan persekitaran kerja merupakan satu mekanisme pengurusan kawalan kualiti yang terbukti keberkesanannya dalam mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif, selamat dan membantu dalam penghasilan output yang lebih cekap dalam sesebuah organisasi. Akhir kalam, besarlah harapan MAMPU agar Panduan Pelaksanaan EKSA yang didokumentasikan ini dapat membantu penjawat-penjawat awam dan organisasi sektor awam dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif dan produktif.

Terima kasih.

DATO’ SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMANKetua Pengarah MAMPU

Sesungguhnya pengurusan persekitaran

kerja merupakan satu mekanisme

pengurusan kawalan kualiti yang terbukti

keberkesanannya

Page 12: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan
Page 13: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

1Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

1

TujuanPanduan ini disediakan sebagai rujukan kepada semua jabatan/agensi sektor awam dalam melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Melalui panduan ini juga, diperjelaskan konsep EKSA, elemen-elemen baharu yang diperkenalkan, tindakan yang perlu diambil pada setiap peringkat pelaksanaan, kaedah pengauditan yang diguna pakai dan kelayakan serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk mendapatkan pensijilan EKSA.

Sebagai tambahan kepada penerbitan ini, jabatan/agensi sektor awam digalakkan untuk menyediakan panduan EKSA yang khusus untuk kegunaan di jabatan/agensi masing-masing bagi menerangkan pelaksanaan EKSA dengan lebih fokus.

EKSA juga harus dilihat sebagai satu program yang menggalakkan jabatan/agensi sektor awam agar lebih kreatif dan inovatif dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja yang sesuai dan mampu meningkatkan produktiviti serta kualiti penyampaian perkhidmatan.

BAB

Page 14: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

2 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Pengenalan EKSAEKSA telah diperkenalkan mulai Januari 2014 sebagai inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam di Malaysia. Langkah penjenamaan semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan jabatan/agensi sektor awam.

Penerbitan buku ini diharap dapat memantapkan lagi pengurusan persekitaran pejabat sehingga semua warga sektor awam dapat bekerja dalam persekitaran tempat kerja yang sistematik, selesa dan kondusif.

2BAB

Page 15: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

3Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MAMPU telah memperkenalkan Amalan 5S Sektor Awam pada tahun 2010 melalui Panduan Amalan 5S Sektor Awam seperti pada Rajah 1 di atas.

Amalan 5S Sektor Awam

SISIH

SUSUN

SAPU

SERAGAM

SENTIASA AMAL

merupakan pengasingan dan pelupusan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja.

peralatan dengan teratur, kemas, berkesan, selamat dan mudah dicapai.

i a l a h u s a h a m e n g e k a l k a n 4 amalan 5S iaitu sisih, susun, sapu dan seragam di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan di jabatan/agensi masing-masing.

bermaksud sekeadaan, sebentuk dan sewarna sama ada pada ciri-ciri, susun atur atau peraturannya.

untuk memastikan ruang tempat kerja atau peralatan bersih daripada habuk/debu yang boleh menjejaskan fungsi peralatan, kualiti produk dan kesihatan.

Rajah 1: Buku Panduan Amalan 5S Sektor Awam

Page 16: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

4 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Penjenamaan Semula Amalan 5S

EKSA merupakan penjenamaan semula Amalan 5S yang telah diguna pakai dalam sektor awam sejak tahun 2010. Komponen utama dalam pelaksanaan EKSA masih berteraskan Amalan 5S yang ditambah baik di samping penambahan beberapa elemen baharu. EKSA bukan bertujuan untuk menggantikan konsep 5S yang diamalkan sebelum ini, sebaliknya menambah baik elemen 5S tersebut dengan menyokong kepada pewujudan persekitaran kerja yang lebih kondusif. Amalan 5S ditambah baik dengan menambah lima elemen baharu, iaitu:

• Imej Korporat;• Kreativiti dan Inovasi;• Amalan Hijau• Persekitaran Kondusif; dan• Kepelbagaian Agensi.

Objektif utama penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam kepada EKSA adalah untuk membolehkan jabatan/agensi kerajaan:

A Meningkatkan imej korporat

B Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan pihak berkepentingan

C Menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Amalan Hijau

D Memperluas pelaksanaan di agensi-agensi kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif

E Memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian agensi kerajaan

Page 17: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

5Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

3BAB

Elemen Baharu EKSALIMA ELEMEN:

• Imej Korporat

• KreativitidanInovasi

• AmalanHijau

• PersekitaranKondusif

• KepelbagaianAgensi

Keadaan Bersih, Selesa dan Berimej Korporat

Page 18: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

6 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Penampilan Imej Korporat di Kaunter

Susun Atur Perabot yang Kemas

Imej Korporat merujuk kepada identiti atau persepsi pelanggan/pihak berkepentingan terhadap persekitaran, tindakan dan pencapaian sesebuah organisasi. Nilai, etika dan norma kerja yang seragam dalam kalangan warga kerja amat diperlukan untuk mewujudkan budaya korporat yang positif. Selain ciri-ciri ini, EKSA juga turut menitikberatkan aspek keselamatan persekitaran di setiap jabatan/agensi sektor awam.

Page 19: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

7Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

ELEMEN BAHARU:

• ImejKorporat

• Kreativiti dan Inovasi

• AmalanHijau

• PersekitaranKondusif

• KepelbagaianAgensi

Dalam usaha untuk mempertingkatkan produktiviti di tempat kerja, EKSA menggalakkan warga jabatan/agensi membudayakan elemen kreativiti dan inovasi semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Persek itaran sektor awam yang s e r i n g k a l i b e r u b a h m e n g i k u t p e r e d a r a n m a s a m e n u n t u tpewujudan budaya organisasi yang dinamik berasaskan kreativiti dan i n o v a s i . Wa r g a j a b a t a n / a g e n s i digalakkan untuk sentiasa berfikir di l u a r k o t a k ( o u t o f t h e b o x ) u nt u k menghasilkan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat.

Tempat Simpanan Alat Tulis yang Kreatif

Pelabelan yang Memudahkan Carian

Page 20: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

8 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

ELEMEN BAHARU:

• ImejKorporat

• KreativitidanInovasi

• Amalan Hijau

• PersekitaranKondusif

• KepelbagaianAgensi

Ruang Kitar Semula

Peringatan Penjimatan

Penekanan turut diberikan pada aspek Amalan Hijau di pejabat dengan melaksanakan program seperti kitar semula dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga ke arah penjimatan sumber. Aktiviti Amalan Hijau diharap dapat diterapkan kepada keseluruhan warga jabatan/agensi ke arah penggunaan sumber secara optimum.

Page 21: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

9Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

ELEMEN BAHARU:

• ImejKorporat

• KreativitidanInovasi

• AmalanHijau

• Persekitaran Kondusif

• KepelbagaianAgensi

Persekitaran kondusif adalah penting dalam memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan jabatan/agensi sektor awam. Amalan EKSA menggalakkan jabatan/agensi sektor awam memberikan penekanan pada penyampaian sistem perkhidmatan, mesra pelanggan dan memberi keselesaan semasa berurusan. Bagi pelanggan orang kurang upaya (OKU), kemudahan yang sesuai harus disediakan.

Kemudahan OKU Disediakan

Ruang Kerja yang Kemas

Page 22: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

10 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

ELEMEN BAHARU:

• ImejKorporat

• KreativitidanInovasi

• AmalanHijau

• PersekitaranKondusif

• Kepelbagaian Agensi

EKSA memperkenalkan model penilaian dan pengauditan baharu yang merangkumi kriteria generik dan kriteria khusus dengan mengambil kira kepelbagaian premis jabatan/agensi kerajaan mengikut jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan yang dipraktikkan sebelum ini iaitu one size fits all didapati kurang mencakupi keperluan kepelbagaian jabatan/agensi kerajaan pada masa kini.

Kluster Sosial

Kluster Pentadbiran

Page 23: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

11Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

4BAB

Pelaksanaan EKSAEKSA dapat dilaksanakan secara tersusun melalui pewujudan tadbir urus dan tindakan pengurusan yang mantap merangkumi perkara-perkara seperti yang berikut:

Tahap pelaksanaan bagi setiap peringkat tindakan yang diambil seperti pada Rajah 2 perlu dilaporkan secara berkala kepada pengurusan atasan melalui mekanisme yang ditetapkan. Pemantauan secara berterusan perlu dilakukan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan pada semua peringkat, manakala kajian semula hendaklah dilakukan bagi menentukan langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil.

1234

mewujudkan Jawatankuasa Pelaksana EKSA dan menetapkan pelan tindakan pelaksanaan yang jelas;

mewujudkan sektor/zon kerja;

mengadakan program latihan; dan

mengadakan pelancaran EKSA jabatan/agensi.

Page 24: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

12 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Rajah 2: Langkah Pelaksanaan EKSA

EKSA

Langkah 1PembentukanJawatankuasa

Langkah 2Pembahagian Zon

Langkah 3Latihan

Langkah 4Pelancaran

Page 25: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

13Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

LANGKAH 1: PEWUJUDAN JAWATANKUASA EKSA DENGAN PERANAN YANG JELAS

Penaung/ Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan EKSA

• Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan EKSA;• Membentuk pelan tindakan pelaksanaan EKSA;• Menetapkan dasar, peraturan dan garis panduan;• Menentukan belanjawan dan sumber-sumber kewangan;• Melantik penyelaras, ketua jawatankuasa kecil dan fasilitator;• Menetapkan sistem pengiktirafan/penghargaan;• Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan; dan• Memantau kemajuan pelaksanaan EKSA melalui contoh amalan terbaik.

Fasilitator

• Memberikan latihan dan panduan kepada ketua zon dan ahli;• Memastikan semua kumpulan mematuhi peraturan dan panduan yang

disediakan;• Menentukan pembahagian zon;• Menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini antara pihak

pengurusan dengan kumpulan pelaksana; dan• Menyelaras dan memantau aktiviti.

Penyelaras

• Menjadualkan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan EKSA;• Menyelaras program EKSA;• Melaporkan kemajuan dan status pelaksanaan EKSA;• Membantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit; dan• Menghebahkan maklumat terkini pelaksanaan EKSA dalam organisasi.

Page 26: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

14 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Jawatankuasa Latihan

• Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti latihan bagi memupuk budaya EKSA kepada semua warga kerja dalam organisasi;

• Mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari semasa ke semasa bagi mengukuhkan aktiviti EKSA; dan

• Menyelaras dan memastikan setiap warga kerja diberikan latihan EKSA secukupnya.

Ketua Sektor/Zon

• Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli–ahli kumpulan;• Menggalakkan penglibatan semua ahli dalam pelaksanaan EKSA;• Merancang aktiviti kumpulan;• Memberikan maklum balas mengenai status pelaksanaan EKSA kepada

fasilitator; dan • Membantu memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli

kumpulan.

Jawatankuasa Promosi

• Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi EKSA;• Mengenal pasti aktiviti/kempen promosi bagi memupuk kesedaran

penyertaan untuk menjayakan pelaksanaan EKSA;• Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan;

dan• Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran EKSA di

kalangan warga jabatan/agensi.

Jawatankuasa Audit

• Menyediakan kriteria audit dalam EKSA;• Menentukan kekerapan aktiviti audit dalam EKSA;• Menyediakan laporan dan analisis keputusan audit dalam EKSA; dan• Menyemak kriteria audit dalam EKSA dari semasa ke semasa mengikut

keperluan.

Page 27: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

15Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

LANGKAH 2: MEWUJUDKAN SEKTOR/ZON EKSA

Ahli-ahli

• Memberikan komitmen secara berterusan dalam pelaksanaan EKSA;• Menyertai aktiviti EKSA secara aktif;• Bekerjasama dalam kumpulan; dan• Menghadiri mesyuarat dan menyumbangkan idea bagi menjayakan

pelaksanaan EKSA.

i. Mewujudkan kawasan tanggungjawab kumpulan bagi memudahkan pelaksanaan dan pengawasan EKSA.

ii. Pembahagian sektor/zon hendaklah dijelaskan melalui pelan lokasi sektor/zon bagi memudahkan rujukan.

iii. Faktor yang perlu diambil kira dalam pembahagian sektor/zon adalah seperti yang berikut:

• susun atur keseluruhan sektor/zon dan pembahagian kepada sektor/zon kecil hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan saiz organisasi (dicadangkan jumlah sektor/zon tidak terlalu banyak) bagi memudahkan penyelarasan dan pemantauan yang lebih sistematik dilaksanakan.

• menentukan nama kumpulan untuk setiap sektor/zon dan jumlah keahlian kumpulan bagi setiap sektor/zon;

• mewujudkan sudut EKSA dengan mempamerkan struktur kumpulan dan sektor/zon dengan mengambil kira hala tuju EKSA di jabatan/agensi; dan

• sektor/zon di sesebuah jabatan/agensi haruslah berdasarkan aras/tingkat atau yang mana bersesuaian.

Page 28: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

16 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

LANGKAH 3: LATIHAN

LANGKAH 4: PELANCARAN EKSA

Tujuan latihan EKSA adalah untuk mendalami pengetahuan berkaitan EKSA di samping membudayakan EKSA dalam kalangan warga jabatan/agensi.

i. Pelancaran dan perasmian EKSA boleh diadakan sebagai tanda mula program ini di samping menyampaikan hasrat dan sokongan pengurusan bagi melaksanakan EKSA dalam jabatan/agensi.

ii. Pihak pengurusan perlu terlibat secara langsung dan memberi komitmen serta sokongan padu kepada pelaksanaan EKSA melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, dasar dan objektif EKSA di samping menentukan matlamat setiap langkah pelaksanaan.

iii. Antara perkara yang perlu diberikan penekanan semasa pelancaran EKSA adalah seperti yang berikut:

• dasar EKSA;• zon EKSA;• objektif EKSA;• pelan tindakan pelaksanaan EKSA; dan• buku panduan pelaksanaan EKSA.

Penyediaan Sudut EKSA

Page 29: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

17Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

5BAB

Selaras dengan penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam, beberapa kriteria penilaian baharu telah dibangunkan. EKSA memperkenalkan model penilaian baharu yang mengandungi kriteria generik dan kriteria khusus yang mengambil kira kepelbagaian premis jabatan/agensi kerajaan mengikut jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan yang dipraktikkan sebelum ini iaitu one size fits all digantikan dengan model baharu seperti pada Rajah 3.

Rajah 3: Model Baharu Penilaian EKSA

Pengauditan EKSA

MODEL A MODEL B

Generik

KomponenA hingga E

KomponenA hingga F

Generikdan

Khusus

Page 30: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

18 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Rajah 4: Komponen-komponen Penilaian

Komponen A - Keperluan Utama Pelaksanaan

Komponen B - Ruang Tempat Kerja / Pejabat

Komponen C - Tempat Umum

Komponen D - Keselamatan Persekitaran

Komponen E - Kawasan Persekitaran Jabatan

Komponen F - Tempat Khusus

Penilaian Model A adalah berdasarkan kriteria generik manakala penilaian Model B merupakan gabungan antara kriteria generik dan khusus. Kriteria penilaian yang diguna pakai adalah mengikut kesesuaian jabatan/agensi di mana terdapat 6 komponen kriteria penilaian seperti pada Rajah 4. Kriteria-kriteria yang disusun adalah bersesuaian dengan keperluan yang terdapat di pelbagai jabatan/agensi. Ini bagi memastikan pengauditan dilaksanakan secara menyeluruh dan memenuhi aspek kepelbagaian dan perbezaan antara sesuatu jabatan/agensi. Kategori jabatan/agensi yang dinilai adalah seperti pada Rajah 5. Panduan lengkap bagi setiap komponen penilaian dan contoh amalan baik adalah seperti pada Lampiran I dan II.

Ruang Umum yang Kondusif

Page 31: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

19Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Rajah 5: Kategori Jabatan/Agensi yang Diaudit

Bangunan dan Kawasan Sendiri:Komponen A Hingga E1

• Contoh: Stesen Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan Bukit Kayu Hitam, Pejabat Daerah dan Tanah Marang dan Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang

Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan:Kompo nen A Hingga E2

• Contoh: Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

• Contoh: Wisma Persekutuan

Berkongsi Bangunan dan Kawasan:Komponen A Hingga D

Penilaian Model B

Penilaian Model A

Agensi di bawah Kluster KeselamatanKomponen A hingga F

• Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Markas Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

• Mahkamah, Pusat Latihan, Masjid, Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat Kadi

Agensi di bawah Kluster PentadbiranKomponen A hingga F

• Hospital, Klinik, Sekolah, Institut Pengajian Tinggi Awam, Politeknik, Kolej Komuniti

Agensi di bawah Kluster SosialKomponen A hingga F

Page 32: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

20 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

6BAB

Pelaksanaan Audit DalamAudit Dalam EKSA perlu dilaksanakan oleh jabatan/agensi secara penilaian kendiri. Audit Dalam ini perlu dijadualkan secara berkala untuk memastikan setiap jabatan/agensi membuat penambahbaikan secara berterusan dalam memastikan EKSA sentiasa diamalkan dengan jayanya di sesebuah organisasi.

Audit Dalam dilaksanakan oleh juruaudit yang dilantik oleh jabatan/agensi tersebut. Langkah yang terlibat adalah seperti yang berikut:

Page 33: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

21Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

• Jawatankuasa Pelaksana EKSA perlu mengenal pasti, melatih dan melantik juruaudit untuk melaksanakan aktiviti Audit Dalam EKSA jabatan/agensi.

• Jawatankuasa Pelaksana ini juga perlu menyediakan kriteria Audit Dalam EKSA dan menentukan kekerapan aktiviti Audit Dalam EKSA.

• Pasukan Audit Dalam EKSA hendaklah diberi latihan untuk memastikan urusan audit dalam EKSA dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan.

• Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalam EKSA hendaklah melaporkan penemuan audit dalam kepada Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana EKSA.

• Penemuan turut dimaklumkan kepada ketua dan semua warga jabatan/agensi.

• Pasukan Audit Dalam akan menjalankan audit seperti yang dijadualkan oleh Jawatankuasa Pelaksana EKSA.

LANGKAH 1 MEMBENTUK PASUKAN AUDIT

LANGKAH 3 MENGAUDIT PRESTASI EKSA

LANGKAH 2 LATIHAN AUDIT EKSA

LANGKAH 4 MENGUMUMKAN PENEMUAN AUDIT

Page 34: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

22 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

7BAB

Pensijilan EKSA

1. Pensijilan EKSA diberikan kepada semua jabatan/agensi seperti yang berikut:

• Kementerian-kementerian;• Jabatan/AgensiPersekutuan;• PejabatSetiausahaKerajaanNegeri;• BadanBerkanunPersekutuandanNegeri;• PihakBerkuasaTempatan(PBT);• Hospital/PusatKesihatan/KlinikKesihatanPersekutuandanNegeri;• InstitutLatihanAwam(ILA)danMaktab/PusatLatihan;• Masjid;• InstitutPengajianTinggiAwam(IPTA),Politeknik,KolejKomunitidan Sekolah; dan• MahkamahPersekutuandanNegeri(Sivil/Syariah).

Kelayakan

Page 35: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

23Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

2. Pensijilan akan dikeluarkan kepada jabatan/agensi berkaitan yang berjaya memperoleh markah purata 80% dan ke atas. Pecahan markah bagi pensijilan adalah seperti pada Rajah 6:

Markah Kategori Sijil

90.0% - 100.0% Cemerlang

80.0% - 89.9% Baik

3. Jabatan/agensi yang mempunyai sijil amalan 5S yang masih sah dikeluarkan oleh pihak ketiga tidak layak untuk dipertimbangkan menerima pensij i lan EKSA daripada pihak MAMPU. Jabatan/agensi tersebut hanya boleh dipersijilkan oleh MAMPU selepas tamat tempoh sijil amalan 5S oleh pihak ketiga berkenaan.

4. Sijil EKSA dikeluarkan berdasarkan kepada entiti sesebuah jabatan/agensi yang diaudit oleh MAMPU. Entiti ini merujuk kepada jabatan/agensi yang mempunyai kewujudan tersendiri dari segi bangunan, ruang persekitaran atau lokasi.

5. Sekiranya jabatan/agensi ingin memohon pensijilan bagi cawangan yang terletak di luar persekitaran atau berbeza lokasi, maka sijil berasingan dikeluarkan kepada cawangan tersebut. Sebagai contoh, Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Perak, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Ipoh dan Balai Polis Chemor diberikan sijil EKSA secara individu walaupun ketiga-tiganya daripada jabatan yang sama tetapi berada di lokasi dan persekitaran yang berbeza. Penerangan lanjut seperti pada Rajah 7.

Rajah 6: Pemarkahan dan Kategori Sijil

Page 36: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

24 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Rajah 7: Pensijilan EKSA Mengikut Entiti

Pensiji lan EKSA MAMPUKategori: Cemerlang

IPK Perak, Jalan Sultan Iskandar,

30000 Ipoh, Perak

Pensijilan EKSA MAMPUKategori: Baik

Balai Polis Chemor, Jalan Chemor,

31200 Ipoh, Perak

Pensijilan EKSA MAMPUKategori: Cemerlang

Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh, Jalan Sultan Iskandar,

30000 Ipoh, Perak

Lokasi pengauditan dijalankan:Semua bahagian dan unit meliputi ruang pejabat, stor, pondok pengawal, surau, kafetaria, bilik guna sama dalam bangunan dan kawasan persekitaran di bawah seliaan IPK Perak.

Lokasi pengauditan dijalankan:Semua bahagian dan unit meliputi ruang pejabat, stor, pondok pengawal, surau, kafetaria, bilik guna sama dalam bangunan, lokap dan kawasan persekitaran di bawah seliaan IPD Ipoh.

Lokasi pengauditan dijalankan:Semua bahagian dan unit meliputi ruang pejabat, stor, pondok pengawal, surau, kafetaria, bilik guna sama dalam bangunan, lokap dan kawasan persekitaran di bawah seliaan Balai Polis Chemor.

Pengauditan Terhadap Ruang Kaunter

Page 37: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

25Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

1. Tempoh sah laku sijil EKSA adalah selama dua tahun dan tarikh ini dipaparkan dalam sijil EKSA.

2. Jabatan/Agensi boleh memohon pembaharuan sijil EKSA daripada

MAMPU, satu bulan sebelum tarikh tamat tempoh sah laku sijil.

3. Sekiranya jabatan/agensi berpindah lokasi bangunan atau penempatan asal tempat sesi pengauditan dibuat, jabatan/agensi boleh membuat permohonan bagi sesi pengauditan semula mengikut lokasi agensi di bangunan atau penempatan yang baharu. Sijil EKSA yang terdahulu ditamatkan dan perlu dikembalikan kepada MAMPU. Sijil EKSA yang baharu dikeluarkan berdasarkan kepada hasil pengauditan di lokasi baharu.

Tempoh Sah Laku Sijil

Permohonan Rasmi

Jabatan/Agensi yang berminat dan bersedia untuk mendapatkan pensijilan EKSA perlu mengemukakan permohonan rasmi kepada MAMPU, bersama-sama laporan audit dalam yang dibuat sebanyak 2 kali serta mencapai purata markah 80.0% ke atas selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh pengauditan yang dicadangkan.

Page 38: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

26 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Kos

Terdapat dua saluran permohonan boleh dibuat, iaitu:

• Permohonan rasmi melalui surat Permohonan rasmi melalui surat perlu dialamatkan kepada Ketua Pengarah

MAMPU di alamat yang berikut:

Ketua Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Aras 6, Blok B2, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 PUTRAJAYA (u.p.: Pengarah Bahagian Perundingan Pengurusan 2)

• Permohonan rasmi melalui e-mel

Permohonan rasmi melalui e-mel dikemukakan ke alamat e-mel [email protected].

Bagi tujuan pensijilan EKSA oleh MAMPU, tiada sebarang bayaran dikenakan terhadap jabatan/agensi yang berminat untuk memohon pensijilan EKSA. Namun begitu, MAMPU memohon kerjasama setiap jabatan/agensi yang bercadang mendapatkan pensijilan EKSA untuk menanggung kos tuntutan perjalanan, penginapan dan elaun makan pegawai/pasukan juruaudit EKSA yang terlibat.

Page 39: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

27Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

8BAB

Faedah Pelaksanaan EKSAPelaksanaan EKSA di jabatan/agensi memberikan faedah seperti pada Rajah 8.

Rajah 8: Faedah Pelaksanaan EKSA

Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi)

Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasi

Mengenal pasti, mengurang dan menghapuskan pembaziran

Meningkatkan imej jabatan/agensi sektor awam

Menjana idea kreatif dalam kalangan warga jabatan /agensi

Meningkatkan semangat kerja berpasukan

Meningkatkan disiplin warga jabatan/agensi

Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan

Mewujudkan piawaian kerja yang jelas

Page 40: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

28 Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

9BAB

Kunci Kejayaan EKSAKejayaan pelaksanaan EKSA di sesuatu jabatan/agensi bergantung pada faktor- faktor seperti pada Rajah 9.

Rajah 9: Kunci Kejayaan EKSA

Sokongandan

komitmenpengurusan

atasanStruktur

pengurusanEKSA yangefektif dan

efisien

Pendidikandan latihan

kepada warga

agensi

Komunikasi

yang efektif

KejayaanEKSA

Pelanpelaksanaan

yang mantap

Perkongsianamalan baik

EKSA

Projekperintis

EKSA

Page 41: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

29Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PenutupMelalui pelaksanaan EKSA, diharapkan jabatan/agensi memperoleh manfaat dan faedah yang positif, iaitu bekerja dalam persekitaran yang kondusif seterusnya dapat meningkatkan produktiviti organisasi masing-masing.

Sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan EKSA boleh diajukan kepada Bahagian Perundingan Pengurusan 2 melalui:

E-mel : [email protected] : 03-8000 8000Faks : 03-8888 3565

Pensijilan EKSA

Page 42: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan
Page 43: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

Lampiran

Page 44: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

32Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Lampiran 1Komponen Penilaian EKSA

Page 45: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

33Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen Penilaian EKSA

Pembudayaan Amalan Hijau

Page 46: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

34Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

A1)

Das

ar E

KSA

1M

enye

diak

an g

aris

pan

duan

se

lara

s de

ngan

Das

ar E

KSA

age

nsi.

Gar

is p

andu

an

tidak

dis

edia

kan

Gar

is p

andu

an

dise

diak

an

kep

ada

seb

ahag

ian

war

ga a

gens

i

Gar

is p

andu

an

dise

diak

an

kep

ada

sem

ua

war

ga a

gens

i

2M

enye

bar

Das

ar d

an G

aris

Pa

ndua

n EK

SA s

erta

mem

astik

an

sem

ua w

arga

ker

ja m

emah

amin

ya.

Das

ar d

an G

aris

Pa

ndua

n EK

SA

tidak

dis

ebar

kan

Das

ar d

an G

aris

Pa

ndua

n EK

SA

dise

bar

dan

di

faha

mi o

leh

seb

ahag

ian

war

ga

Das

ar d

an G

aris

Pa

ndua

n EK

SA

dise

bar

dan

di

faha

mi o

leh

sem

ua w

arga

3M

emas

tikan

EKS

A d

iam

alka

n da

n di

pat

uhi o

leh

sem

ua w

arga

age

nsi.

EKSA

tida

k di

amal

kan

dan

dip

atuh

i ole

h w

arga

age

nsi

EKSA

dia

mal

kan

dan

dip

atuh

i ol

eh s

ebah

agia

n w

arga

age

nsi

EKSA

dia

mal

kan

dan

dip

atuh

i ol

eh s

emua

w

arga

age

nsi

4M

emas

tikan

dok

umen

tasi

b

erka

itan

pel

aksa

naan

EKS

A

disu

sun

deng

an te

ratu

r dan

se

ntia

sa d

ikem

as k

ini t

erm

asuk

p

erka

ra y

ang

ber

ikut

:

i. M

init

mes

yuar

at

ii.

Sura

t lan

tikan

Jaw

atan

kuas

a

iii.

Lap

oran

akt

iviti

Jaw

atan

kuas

a

Dok

umen

tasi

tid

ak te

ratu

r dan

tid

ak d

ikem

as

kini

Seb

ahag

ian

doku

men

tasi

te

ratu

r dan

di

kem

as k

ini

Sem

ua

doku

men

tasi

te

ratu

r dan

di

kem

as k

ini

Page 47: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

35Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

5M

ewuj

udka

n k

eser

agam

an

pel

aksa

naan

EKS

A s

eper

ti ke

teta

pan

age

nsi/

garis

pan

duan

ya

ng d

iban

gunk

an o

leh

agen

si.

Tiad

a ke

sera

gam

anKe

sera

gam

an

pad

a se

bah

agia

n ag

ensi

Kese

raga

man

p

ada

kese

luru

han

agen

si

6a)

Men

yedi

akan

dan

mem

apar

kan

sudu

t EKS

A d

i tem

pat

yan

g st

rate

gik

(sec

ara

may

a at

au fi

zika

l) da

n m

enga

ndun

gi p

erka

ra s

eper

ti ya

ng b

erik

ut:

i. D

asar

EKS

A a

gens

i

ii.

Car

ta o

rgan

isas

i

iii.

Gam

bar

akt

iviti

seb

elum

dan

se

lep

as

iv.

Pela

n la

ntai

v.

Car

ta p

erb

atua

n se

mas

a

vi.

Info

rmas

i/he

bah

an

vii.

Tarik

h ke

mas

kin

i sud

ut E

KSA

Sud

ut E

KSA

tid

ak d

ised

iaka

nSu

dut E

KSA

di

sedi

akan

te

tap

i han

ya

men

gand

ungi

du

a p

erka

ra

sep

erti

dica

dang

kan

Sudu

t EKS

A

dise

diak

an

teta

pi h

anya

m

enga

ndun

gi

tiga

hing

ga

emp

at p

erka

ra

sep

erti

dica

dang

kan

Sudu

t EKS

A

men

gand

ungi

se

mua

per

kara

se

per

ti di

cada

ngka

n

Sudu

t EKS

A

men

gand

ungi

se

mua

per

kara

se

per

ti di

cada

ng

sert

a di

pap

arka

n se

cara

kre

atif

dan

inov

atif

b) M

emas

tikan

mak

lum

at d

an

bah

an y

ang

dip

apar

kan

sent

iasa

di

kem

as k

ini d

an d

alam

kea

daan

b

aik.

Tida

k te

rkin

i dan

tid

ak b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Seb

ahag

ian

saha

ja y

ang

terk

ini d

an d

alam

ke

adaa

n b

aik

Terk

ini d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Page 48: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

36Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

A2)

Jaw

atan

kuas

a Pe

laks

ana

EKSA

7a)

Mem

ben

tuk

dan

mel

antik

Ja

wat

anku

asa

Pela

ksan

a EK

SA

yang

terd

iri s

ekur

ang-

kura

ngny

a tig

a Ja

wat

anku

asa

sep

erti

yang

b

erik

ut:

i. Ja

wat

anku

asa

Latih

an

ii.

Jaw

atan

kuas

a Pr

omos

i

iii.

Jaw

atan

kuas

a A

udit

Jaw

atan

kuas

a p

elak

sana

tida

k di

ben

tuk

dan

tidak

dila

ntik

Jaw

atan

kuas

a p

elak

sana

di

ben

tuk

dan

dila

ntik

te

tap

i han

ya

mem

pun

yai

satu

hin

gga

dua

jaw

atan

kuas

a ya

ng d

isyo

rkan

Jaw

atan

kuas

a p

elak

sana

di

ben

tuk

dan

di

lant

ik s

erta

m

emp

unya

i se

mua

ja

wat

anku

asa

yang

dis

york

an

b) M

elan

tik fa

silit

ator

terl

atih

se

bag

ai p

akar

ruju

k p

elak

sana

an

EKSA

.

Fasi

litat

or ti

dak

dila

ntik

Fasi

litat

or

dila

ntik

tap

i tid

ak

terl

atih

Fasi

litat

or te

lah

dila

ntik

dan

te

rlat

ih

8M

eran

cang

dan

mel

aksa

na

pro

gram

/akt

iviti

EKS

A s

ecar

a b

erka

la s

eper

ti ya

ng b

erik

ut:

i. M

enye

dia

dan

men

gem

as

kini

car

ta p

erb

atua

n ak

tiviti

ii.

Men

yeb

ar m

aklu

mat

latih

an,

pro

mos

i dan

aud

it

iii.

Mel

aksa

na p

rogr

am

pen

gaya

an il

mu

Prog

ram

/akt

iviti

EK

SA ti

dak

dira

ncan

g da

n di

laks

anak

an

Prog

ram

/akt

iviti

EK

SA d

iranc

ang

teta

pi t

idak

di

laks

anak

an

Prog

ram

/akt

iviti

EK

SA d

iranc

ang

dan

dila

ksan

akan

Page 49: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

37Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

A3)

Pen

glib

atan

Pen

gu

rusa

n A

tasa

n

9M

elib

atka

n p

engu

rusa

n at

asan

se

bag

ai p

enau

ng/p

enas

ihat

EKS

A.

Peng

urus

an

atas

an b

ukan

p

enau

ng/

pen

asih

at E

KSA

Peng

urus

an

atas

an s

ebag

ai

pen

aung

/p

enas

ihat

EKS

A

10M

elib

atka

n p

engu

rusa

n at

asan

da

lam

akt

iviti

EKS

A s

eper

ti p

rogr

am k

esed

aran

/pen

deda

han

dan

law

atan

.

Prog

ram

tida

k di

laks

anak

anM

emp

unya

i p

rogr

am

kese

dara

n/

pen

deda

han

yang

kur

ang

aktif

Mem

pun

yai

pro

gram

ke

seda

ran/

p

ende

daha

n ya

ng a

ktif

tanp

a p

engl

ibat

an

pen

guru

san

atas

an

Mem

pun

yai

pro

gram

ke

seda

ran/

p

ende

daha

n ya

ng a

ktif

de

ngan

se

bah

agia

nnya

m

elib

atka

n p

engu

rusa

n at

asan

Mem

pun

yai

pro

gram

ke

seda

ran/

p

ende

daha

n ya

ng a

ktif

deng

an

pen

glib

atan

p

engu

rusa

n at

asan

se

pen

uhny

a

11M

emb

enta

ng d

an m

elap

orka

n p

elak

sana

an a

ktiv

iti E

KSA

dal

am

mes

yuar

at p

engu

rusa

n.

Akt

iviti

EKS

A

tidak

dib

enta

ng

dan

dila

por

kan

dala

m m

esyu

arat

p

engu

rusa

n

Seb

ahag

ian

aktiv

iti E

KSA

di

ben

tang

dan

di

lap

orka

n da

lam

mes

yuar

at

pen

guru

san

Sem

ua a

ktiv

iti

EKSA

dib

enta

ng

dan

dila

por

kan

dala

m m

esyu

arat

p

engu

rusa

n

Page 50: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

38Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

A4)

Pen

ilaia

n K

end

iri (

Self

Ass

essm

ent)

12M

elak

sana

aud

it p

emat

uhan

/aud

it da

lam

sec

ara

ber

teru

san

sam

a ad

a ol

eh ja

wat

anku

asa

dala

man

at

au a

gens

i lua

r/la

in s

ekur

ang-

kura

ngny

a du

a ka

li se

tahu

n.

Aud

it da

lam

tida

k di

laks

anak

an

Aud

it da

lam

di

laks

anak

an

seka

li da

lam

sat

u ta

hun

Aud

it da

lam

di

laks

anak

an

men

giku

t jad

ual

13M

enye

bar

kan

hasi

l/la

por

an a

udit

dala

m u

ntuk

mak

lum

an d

an

tinda

kan

susu

lan

war

ga a

gens

i.

Has

il/la

por

an

audi

t dal

am ti

dak

dise

bar

kan

Has

il/la

por

an

audi

t dal

am

dise

bar

kan

kep

ada

seb

ahag

ian

war

ga

Has

il/la

por

an

audi

t dal

am

dise

bar

kan

kep

ada

sem

ua

war

ga

14M

enge

muk

akan

Lap

oran

Pen

ilaia

n Ke

ndiri

kep

ada

MA

MPU

sel

epas

se

tahu

n m

ener

ima

pen

sijil

an

(han

ya u

ntuk

pen

sijil

an s

emul

a).

Lap

oran

Pe

nila

ian

Kend

iri ti

dak

dike

muk

akan

ke

pad

a M

AM

PU

Lap

oran

Pe

nila

ian

Kend

iri

dike

muk

akan

ke

pad

a M

AM

PU

Page 51: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

39Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

A5)

Pen

gik

tira

fan

15M

elak

sana

kan

pro

gram

p

engi

ktira

fan

EKSA

di p

erin

gkat

ag

ensi

sep

erti

cont

oh a

nuge

rah

yang

ber

ikut

:

i. Zo

n Te

rbai

k

ii.

Bilik

Ter

bai

k

iii.

Baha

gian

Ter

bai

k

iv.

Rua

ng K

erja

Ter

bai

k

v.

Tand

as T

erb

aik

vi.

Has

il Kr

eativ

iti T

erb

aik

vii.

Anu

gera

h A

mal

an H

ijau

Te

rbai

k

Prog

ram

p

engi

ktira

fan

tidak

di

laks

anak

an

Satu

hin

gga

dua

pro

gram

p

engi

ktira

fan

dila

ksan

akan

Seku

rang

-ku

rang

nya

tiga

pro

gram

p

engi

ktira

fan

dila

ksan

akan

Emp

at p

rogr

am

pen

gikt

irafa

n di

laks

anak

an

Lim

a at

au

leb

ih p

rogr

am

pen

gikt

irafa

n di

laks

anak

an

16M

ener

ima

pen

gikt

irafa

n da

n di

tand

a ar

as s

ama

ada

di

per

ingk

at ja

bat

an/d

aera

h/ne

geri/

keb

angs

aan

atau

lain

-lain

.

Tiad

a p

engi

ktira

fan

dite

rima/

tidak

di

tand

a ar

as o

leh

agen

si la

in

Men

erim

a p

engi

ktira

fan

teta

pi t

idak

di

tand

a ar

as o

leh

agen

si la

in

Men

erim

a p

engi

ktira

fan

dan

dita

nda

aras

ol

eh a

gens

i lai

n

17M

enye

bar

kan

dan

mem

pam

erka

n m

aklu

mat

men

gena

i pro

gram

p

engi

ktira

fan

kep

ada

sem

ua

war

ga a

gens

i.

Prog

ram

p

engi

ktira

fan

tidak

dis

ebar

kan

Prog

ram

p

engi

ktira

fan

dise

bar

kan

dan

dip

amer

kan

kep

ada

seb

ahag

ian

war

ga

Prog

ram

p

engi

ktira

fan

dise

bar

kan

dan

dip

amer

kan

kep

ada

sem

ua

war

ga

Page 52: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

40Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

A6)

Pem

bu

day

aan

Kre

ativ

iti d

an In

ovas

i

18M

elak

sana

kan

inov

asi/

amal

an

bai

k (b

est p

ract

ice)

yan

g b

oleh

m

enin

gkat

kan

pro

dukt

iviti

dan

ku

aliti

ker

ja w

arga

.

Prog

ram

inov

asi/

am

alan

bai

k (b

est

prac

tice)

tida

k di

laks

anak

an

Prog

ram

inov

asi/

am

alan

bai

k (b

est p

ract

ice)

dila

ksan

akan

19M

elak

sana

kan

pro

gram

kre

ativ

iti

dan

inov

asi s

eper

ti co

ntoh

yan

g b

erik

ut:

i. Kr

eativ

iti m

engg

unak

an

bar

anga

n te

rpak

ai

ii.

Bara

ng te

rpak

ai u

ntuk

hia

san

iii.

Hia

san/

kegu

naan

EKS

A

Prog

ram

kr

eativ

iti d

an

inov

asi t

idak

di

laks

anak

an

Prog

ram

kr

eativ

iti

dan

inov

asi

dila

ksan

akan

Page 53: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

41Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN G

ENER

IK

KO

MP

ON

EN A

KEP

ERLU

AN

UTA

MA

PEL

AK

SAN

AA

N1

23

45

MA

RK

AH

A7)

Tin

dak

an P

enjim

atan

/Go

Gre

en

20a)

Mel

aksa

naka

n p

rogr

am

pen

jimat

an te

naga

/sum

ber

sec

ara

men

yelu

ruh

sep

erti

cont

oh-

cont

oh b

erik

ut:

i. N

otis

/ara

han

pen

jimat

an

tena

ga

ii.

Peng

guna

an la

mp

u/p

eral

atan

jim

at te

naga

(sav

e en

ergy

)

iii.

Pene

tap

an s

uhu

optim

um

iv.

Penj

imat

an k

erta

s

v.

Penj

imat

an a

ir

vi.

Kem

pen

hija

u

Tida

k m

elak

sana

kan

pro

gram

p

enjim

atan

te

naga

Mel

aksa

naka

n se

kura

ng-

kura

ngny

a du

a p

rogr

am

pen

jimat

an

tena

ga

Mel

aksa

naka

n se

kura

ng-

kura

ngny

a tig

a p

rogr

am

pen

jimat

an

tena

ga

b) M

elak

sana

kan

pro

gram

/usa

ha

kita

r sem

ula

per

ingk

at a

gens

i.Ti

ada

pro

gram

/us

aha

kita

r se

mul

a di

laks

anak

an

Prog

ram

/usa

ha

kita

r sem

ula

dila

ksan

akan

c) M

enye

diak

an a

nalis

is

pen

jimat

an, c

onto

hnya

:i.

Kos

ii.

M

asa

iii.

Te

naga

Pek

erja

iv.

Ru

ang

Tiad

a an

alis

is

pen

jimat

an

dise

diak

an

Ana

lisis

p

enjim

atan

di

sedi

akan

JUM

LAH

SK

OR

(KO

MP

ON

EN A

)

Jum

lah

Mar

kah

: /

120X

100

% =

%(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 54: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

42Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

FIZ

IKA

L

B1)

Lan

tai

1M

emas

tikan

lant

ai m

emen

uhi

krite

ria y

ang

ber

ikut

:

i. Se

lam

at d

an ti

dak

licin

ii.

Tiad

a ke

koto

ran/

sam

pah

di

lant

ai

iii.

Tida

k b

erlu

ban

g/p

ecah

ata

u ro

sak

iv.

Tong

sam

pah

dis

edia

kan

Tida

k b

ersi

hBe

rsih

dan

m

emen

uhi s

atu

krite

ria

Bers

ih d

an

mem

enuh

i dua

kr

iteria

Bers

ih d

an

mem

enuh

i tig

a kr

iteria

Bers

ih d

an

mem

enuh

i se

mua

krit

eria

2M

enye

diak

an p

rogr

am

pem

anta

uan

dan

mem

astik

an

jadu

al p

emb

ersi

han

dip

atuh

i.

Tiad

a p

rogr

am

pem

anta

uan

Men

yedi

akan

p

rogr

am

pem

anta

uan

teta

pi t

idak

di

pat

uhi

Men

yedi

akan

p

rogr

am

pem

anta

uan

dan

dip

atuh

i

B2)

Din

din

g d

an S

ilin

g

3M

emas

tikan

din

ding

dan

sili

ng

ber

sih

darip

ada

keko

tora

n da

n da

lam

kea

daan

bai

k.

Din

ding

kot

or

dan

rosa

kD

indi

ng d

alam

ke

adaa

n b

aik

teta

pi t

idak

b

ersi

h

Din

ding

dal

am

kead

aan

bai

k da

n b

ersi

h

Page 55: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

43Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

4M

enye

diak

an h

iasa

n ya

ng

ber

sesu

aian

dan

sel

aras

den

gan

imej

kor

por

at.

Hia

san

kete

rlal

uan

dan

tid

ak b

erse

suai

an

Hia

san

sede

rhan

a te

tap

i tid

ak s

elar

as

deng

an im

ej

korp

orat

Hia

san

ber

sesu

aian

dan

se

lara

s de

ngan

im

ej k

orp

orat

B3)

Lam

pu

dan

So

ket

5M

emas

tikan

sem

ua la

mp

u b

ersi

h,

ber

fung

si d

an d

alam

kea

daan

b

aik.

Ada

lam

pu

yang

ro

sak

Sem

ua la

mp

u b

erfu

ngsi

Sem

ua la

mp

u b

ersi

h, b

erfu

ngsi

da

n da

lam

ke

adaa

n b

aik

6M

emas

tikan

sok

et e

lekt

rik

ber

fung

si d

an d

alam

kea

daan

b

aik.

Soke

t ele

ktrik

tid

ak b

erfu

ngsi

Seb

ahag

ian

soke

t ele

ktrik

b

erfu

ngsi

dan

da

lam

kea

daan

b

aik

Sem

ua s

oket

el

ektr

ik b

erfu

ngsi

da

n da

lam

ke

adaa

n b

aik

KEP

ERLU

AN

UM

UM

B4)

Su

sun

Atu

r Pe

rala

tan

7M

enye

raga

mka

n su

suna

n la

ci

mej

a/ke

kaki

bol

eh g

erak

(mob

ile

pede

stal

).

Susu

nan

laci

m

eja/

kek

aki

bol

eh g

erak

(m

obile

ped

esta

l) tid

ak s

erag

am

Seb

ahag

ian

susu

nan

laci

m

eja/

kek

aki

bol

eh g

erak

(m

obile

ped

esta

l) se

raga

m

Sem

ua s

usun

an

laci

mej

a/ k

ekak

i b

oleh

ger

ak

(mob

ile p

edes

tal)

sera

gam

Page 56: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

44Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

8M

emas

tikan

per

alat

an k

erja

di

ruan

g ke

rja/

kub

ikel

dal

am

kead

aan

tera

tur d

an k

emas

:

i. Ko

mp

uter

ii.

Dul

ang

(Tra

y) K

elua

r/M

asuk

iii.

Fold

er/f

ail

iv.

Perh

iasa

n tid

ak k

eter

lalu

an

v.

Kedu

duka

n la

ci

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak te

ratu

r dan

tid

ak k

emas

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

tera

tur

dan

kem

as

Sem

ua p

eral

atan

te

ratu

r dan

ke

mas

B5)

Kea

daa

n P

eral

atan

9M

enyu

sun

alat

tulis

den

gan

kem

as

dan

tera

tur d

i ata

s m

eja/

dula

ng

(tra

y)/d

alam

laci

.

Ala

t tul

is ti

dak

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

tera

tur

Seb

ahag

ian

alat

tu

lis d

isus

un

deng

an k

emas

da

n te

ratu

r

Sem

ua a

lat t

ulis

di

susu

n de

ngan

ke

mas

dan

te

ratu

r

10M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

da

lam

kea

daan

bai

k da

n b

oleh

di

guna

kan.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

alam

ke

adaa

n b

aik

dan

tidak

bol

eh

digu

naka

n

Seb

ahag

ian

per

alat

an d

alam

ke

adaa

n b

aik

dan

bol

eh

digu

naka

n

Sem

ua p

eral

atan

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

bol

eh

digu

naka

n

11M

emas

tikan

tand

a/la

bel

b

erse

suai

an b

agi b

aran

g ya

ng

disi

mp

an d

alam

ruan

g te

rten

tu/

laci

.

Tiad

a ta

nda/

lab

el b

agi b

aran

g ya

ng d

isim

pan

Seb

ahag

ian

bar

ang

yang

di

sim

pan

b

erta

nda/

ber

lab

el

Sem

ua b

aran

g ya

ng d

isim

pan

b

erta

nda/

ber

lab

el

Page 57: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

45Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

12M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

b

ebas

dar

ipad

a de

bu,

ber

sih

dan

kem

as.

Sem

ua p

eral

atan

b

erde

bu,

tida

k b

ersi

h da

n tid

ak

kem

as

Seb

ahag

ian

per

alat

an

ber

deb

u, ti

dak

ber

sih

dan

tidak

ke

mas

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erde

bu,

b

ersi

h da

n ke

mas

13M

emp

amer

kan

tata

cara

p

engg

unaa

n un

tuk

per

alat

an

guna

sam

a (y

ang

ber

sesu

aian

)

Tiad

a ta

taca

ra

pen

ggun

aan

dip

amer

kan

Mem

pam

erka

n ta

taca

ra

pen

ggun

aan

p

ada

seb

ahag

ian

per

alat

an g

una

sam

a

Mem

pam

erka

n ta

taca

ra

pen

ggun

aan

deng

an je

las

dan

mud

ah d

ifaha

mi

pad

a se

mua

p

eral

atan

gun

a sa

ma

14M

emp

amer

kan

arah

an/n

otis

bag

i m

emas

tikan

per

alat

an d

isus

un

kem

as.

Tiad

a ar

ahan

/no

tis d

ipam

erka

n A

raha

n/no

tis

dip

amer

kan

di s

ebah

agia

n te

mp

at (y

ang

ber

sesu

aian

)

Ara

han/

notis

di

pam

erka

n di

sem

ua

tem

pat

(yan

g b

erse

suai

an)

B6)

Pel

abel

an d

an P

apan

Tan

da/

Tan

da

Ara

h

15M

enye

diak

an ta

nda

nam

a p

egaw

ai/k

akita

ngan

pad

a b

ilik

atau

kub

ikel

yan

g se

raga

m

Tiad

a ta

nda

nam

a p

ada

bili

k/ku

bik

el

Seb

ahag

ian

bili

k/ k

ubik

el

mem

apar

kan

tand

a na

ma

peg

awai

yan

g se

raga

m

Sem

ua b

ilik/

ku

bik

el

mem

apar

kan

ta

nda

nam

a p

egaw

ai y

ang

sera

gam

Page 58: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

46Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

16M

enye

diak

an la

bel

yan

g b

erse

suai

an d

an s

erag

am b

agi

men

unju

kkan

sek

syen

/uni

t.

Tida

k b

erla

bel

Lab

el le

ngka

p,

jela

s te

tap

i tid

ak

sera

gam

Lab

el le

ngka

p,

jela

s da

n se

raga

m

17M

engg

unak

an p

apan

tand

a/ta

nda

arah

den

gan

tulis

an y

ang

sesu

ai,

jela

s da

n m

udah

dib

aca.

Saiz

yan

g tid

ak

sesu

ai d

an s

ukar

di

bac

a

Saiz

yan

g se

suai

te

tap

i suk

ar

dib

aca

Saiz

yan

g se

suai

da

n m

udah

di

bac

a

18M

elet

akka

n p

apan

tand

a/ta

nda

arah

pad

a ke

dudu

kan

stra

tegi

k da

n m

udah

dili

hat.

Sem

ua p

apan

ta

nda

pad

a ke

dudu

kan

tidak

st

rate

gik

dan

suka

r dili

hat

Seb

ahag

ian

pap

an ta

nda

pad

a ke

dudu

kan

stra

tegi

k da

n m

udah

dili

hat

Sem

ua p

apan

ta

nda

pad

a ke

dudu

kan

stra

tegi

k da

n m

udah

dili

hat

B7)

Per

hia

san

19M

enye

diak

an p

erhi

asan

yan

g m

inim

um d

an s

elar

as d

enga

n im

ej

korp

orat

.

Hia

san

yang

ke

terl

alua

n da

n tid

ak b

erim

ej

korp

orat

Hia

san

min

imum

te

tap

i tid

ak

sela

ras

deng

an

imej

kor

por

at

Hia

san

min

imum

da

n se

lara

s de

ngan

imej

ko

rpor

at

20M

emas

tikan

per

hias

an y

ang

digu

naka

n tid

ak b

erde

bu

dan

dala

m k

eada

an b

aik.

Perh

iasa

n b

erde

bu

dan

usan

g

Seb

ahag

ian

per

hias

an

dala

m k

eada

an

bai

k da

n tid

ak

ber

deb

u

Perh

iasa

n da

lam

ke

adaa

n b

aik,

b

ersi

h da

n tid

ak

ber

deb

u

Page 59: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

47Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

B8)

Kep

erlu

an U

mu

m

21M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

pel

an

lant

ai d

i bili

k/ru

ang

guna

sam

a ya

ng m

udah

dili

hat.

Pela

n la

ntai

tida

k di

sedi

akan

Seb

ahag

ian

bili

k/ru

ang

men

yedi

akan

p

elan

lant

ai y

ang

jela

s di

faha

mi

Sem

ua

bili

k/ru

ang

men

yedi

akan

p

elan

lant

ai y

ang

jela

s di

faha

mi

22M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

pel

an

lam

pu

di b

ilik/

ruan

g gu

na s

ama

yang

mud

ah d

iliha

t (se

kira

nya

mel

ebih

i dua

sui

s).

Pela

n la

mp

u tid

ak d

ised

iaka

nSe

bah

agia

n b

ilik/

ruan

g m

enye

diak

an

pel

an la

mp

u ya

ng je

las

difa

ham

i

Sem

ua

bili

k/ru

ang

men

yedi

akan

p

elan

lam

pu

yang

jela

s di

faha

mi

23M

emap

arka

n Se

nara

i Ase

t Alih

Ke

raja

an (K

EW.P

A-7

) di s

emua

b

ilik/

ruan

g.

KEW

.PA

-7 ti

dak

dip

apar

kan

Seb

ahag

ian

bili

k/ru

ang

men

yedi

akan

KE

W.P

A-7

teta

pi

tidak

dik

emas

ki

ni

Seb

ahag

ian

bili

k/ru

ang

men

yedi

akan

KE

W.P

A-7

dan

di

kem

as k

ini

Sem

ua

bili

k/ru

ang

men

yedi

akan

KE

W.P

A-7

teta

pi

tidak

dik

emas

ki

ni

Sem

ua

bili

k/ru

ang

men

yedi

akan

KE

W.P

A-7

dan

di

kem

as k

ini

24M

elan

tik P

egaw

ai

Bert

angg

ungj

awab

ata

u Pe

rson

-in

-Cha

rge

(PIC

) bag

i set

iap

ruan

g/b

ilik

guna

sam

a b

erse

rta

nom

bor

te

lefo

n un

tuk

dihu

bun

gi.

PIC

tida

k di

lant

ik

bag

i set

iap

ru

ang/

bili

k

Seb

ahag

ian

ruan

g/b

ilik

mem

pun

yai

PIC

teta

pi t

idak

m

emp

unya

i no

mb

or u

ntuk

di

hub

ungi

Seb

ahag

ian

ruan

g/b

ilik

mem

pun

yai P

IC

dan

mem

pun

yai

nom

bor

unt

uk

dihu

bun

gi

Sem

ua ru

ang/

bili

k m

emp

unya

i PI

C te

tap

i tia

da

nom

bor

unt

uk

dihu

bun

gi

Sem

ua ru

ang/

bili

k m

emp

unya

i PI

C d

an n

omb

or

untu

k di

hub

ungi

Page 60: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

48Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

25M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

etik

a/ta

taca

ra p

engg

unaa

n b

ilik

guna

sam

a de

ngan

jela

s.

Etik

a/ta

taca

ra

bili

k tid

ak

dise

diak

an

Etik

a/ta

taca

ra

bili

k di

sedi

akan

te

tap

i tid

ak je

las

Etik

a/ta

taca

ra

bili

k di

sedi

akan

de

ngan

jela

s

26M

eren

cana

kan

inis

iatif

/tin

daka

n p

roak

tif p

emb

aika

n se

kira

nya

ber

laku

ker

osak

an d

enga

n se

gera

(j

ika

ada)

.

Tiad

a in

isia

tifM

eren

cana

kan

inis

iatif

/tin

daka

n p

emb

aika

n p

roak

tif

RU

AN

G K

ERJA

B9)

Mej

a K

erja

War

ga/

Ku

bik

el K

erja

27M

emas

tikan

mej

a ke

rja

kem

as d

an

per

alat

an d

isus

un d

enga

n b

aik.

Mej

a ke

rja

tidak

ke

mas

dan

p

eral

atan

tida

k di

susu

n de

ngan

b

aik

Seb

ahag

ian

mej

a ke

rja

kem

as

dan

per

alat

an

disu

sun

deng

an

bai

k

Sem

ua m

eja

kerj

a k

emas

da

n p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

b

aik

28M

enye

diak

an p

erhi

asan

yan

g m

inim

um d

an s

elar

as d

enga

n im

ej

korp

orat

.

Hia

san

yang

ke

terl

alua

n da

n tid

ak b

erim

ej

korp

orat

Hia

san

min

imum

te

tap

i tid

ak

sela

ras

deng

an

imej

kor

por

at

Hia

san

min

imum

da

n se

lara

s de

ngan

imej

ko

rpor

at

Page 61: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

49Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

B10

) Bili

k Pe

gaw

ai

29M

emas

tikan

mej

a ke

rja

kem

as d

an

per

alat

an d

isus

un d

enga

n b

aik.

Mej

a ke

rja

tidak

ke

mas

dan

p

eral

atan

tida

k di

susu

n de

ngan

b

aik

Seb

ahag

ian

mej

a ke

rja

kem

as

dan

per

alat

an

disu

sun

deng

an

bai

k

Sem

ua m

eja

kerj

a k

emas

da

n p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

b

aik

30M

emas

tikan

sus

unan

per

abot

ke

mas

.Pe

rab

ot ti

dak

disu

sun

kem

asSe

bah

agia

n p

erab

ot d

isus

un

kem

as

Sem

ua p

erab

ot

disu

sun

kem

as

31M

enye

diak

an p

erhi

asan

yan

g m

inim

um d

an s

elar

as d

enga

n im

ej

korp

orat

.

Hia

san

yang

ke

terl

alua

n da

n tid

ak b

erim

ej

korp

orat

Hia

san

min

imum

te

tap

i tid

ak

sela

ras

deng

an

imej

kor

por

at

Hia

san

min

imum

da

n se

lara

s de

ngan

imej

ko

rpor

at

B11

) Sto

r Pe

rala

tan

Pej

abat

32M

emas

tikan

sto

r mem

enuh

i kr

iteria

yan

g b

erik

ut:

i. Be

rsih

;

ii.

Tida

k b

erde

bu;

iii.

Susu

nan

kem

as d

an te

ratu

r

Tida

k m

emen

uhi

krite

riaM

emen

uhi d

ua

krite

riaM

emen

uhi

sem

ua k

riter

ia

Page 62: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

50Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

33M

enye

diak

an s

iste

m re

kod

inve

ntor

i yan

g je

las

dan

tera

tur

bag

i mem

udah

kan

cap

aian

b

aran

gan

deng

an c

epat

dan

p

anta

s.

Tida

k m

enye

diak

an

sist

em

Sist

em k

uran

g je

las

dan

tidak

te

ratu

r

Sist

em je

las

dan

tera

tur

34M

enye

diak

an la

bel

pad

a se

tiap

ru

ang

leta

k b

aran

g/b

ahan

.Ti

ada

lab

elSe

bah

agia

n ru

ang

leta

k b

aran

g/b

ahan

b

erla

bel

Sem

ua ru

ang

leta

k b

aran

g/b

ahan

ber

lab

el

35M

enye

diak

an e

tika

pen

ggun

aan

dan

per

atur

an p

enga

mb

ilan

bar

anga

n da

ri st

or u

ntuk

dip

atuh

i w

arga

ker

ja.

Tida

k m

enye

diak

an

etik

a p

engg

unaa

n

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

akan

teta

pi

tidak

dip

apar

kan

kep

ada

war

ga

kerj

a

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

akan

dan

di

pap

arka

n ke

pad

a w

arga

ke

rja

36M

enye

diak

an k

ad in

vent

ori s

tok

deng

an m

aklu

mat

yan

g se

ntia

sa

dike

mas

kin

i.

Tida

k m

enye

diak

an

kad

inve

ntor

i

Seb

ahag

ian

bar

ang

saha

ja

mem

apar

kan

kad

inve

ntor

i dan

tid

ak d

ikem

as

kini

Seb

ahag

ian

bar

ang

mem

apar

kan

kad

inve

ntor

i da

n di

kem

as k

ini

Sem

ua b

aran

g m

emap

arka

n ka

d in

vent

ori

teta

pi t

idak

di

kem

as k

ini

Sem

ua b

aran

g m

emap

arka

n ka

d in

vent

ori

dan

sent

iasa

di

kem

as k

ini

Page 63: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

51Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

37M

emas

tikan

tiad

a b

ahan

/p

eral

atan

yan

g tid

ak d

iper

luka

n tu

rut d

isim

pan

di d

alam

sto

r.

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

tidak

dis

usun

de

ngan

kem

as

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an te

tap

i di

susu

n de

ngan

ke

mas

Tiad

a b

aran

g/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

alam

st

or

38M

enye

diak

an p

enan

da a

ras

min

imum

bar

ang

dala

m s

tor.

Tiad

a p

enan

da

aras

min

imum

Pena

nda

aras

m

inim

um

dise

diak

an p

ada

seb

ahag

ian

bar

ang

saha

ja

Pena

nda

aras

m

inim

um

dise

diak

an p

ada

sem

ua b

aran

g

B12

) Bili

k Fa

il

39M

emas

tikan

bili

k fa

il m

emen

uhi

krite

ria y

ang

ber

ikut

:

i. Be

rsih

ii.

Tida

k b

erde

bu

iii.

Ters

usun

iv.

Kem

as

Tida

k m

emen

uhi

krite

riaM

emen

uhi

seb

ahag

ian

krite

ria

Mem

enuh

i ke

sem

ua k

riter

ia

40M

emas

tikan

per

alat

an, k

abin

et

dan

rak

ber

ada

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

Tida

k te

ratu

r, tid

ak b

aik

dan

tidak

kem

as

Seb

ahag

ian

per

alat

an,

kab

inet

dan

rak

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

Sem

ua p

eral

atan

, ka

bin

et d

an ra

k da

lam

kea

daan

te

ratu

r, b

aik

dan

kem

as

Page 64: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

52Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

41M

emas

tikan

fail

disu

sun

kem

as

deng

an te

knik

sus

unan

yan

g b

erke

san

bag

i mem

udah

kan

caria

n/ca

pai

an d

alam

tem

poh

30

saat

.

Fail

ber

sele

rak

dan

tidak

tera

tur.

Fail

disu

sun

kem

as te

tap

i tid

ak te

ratu

r

Fail

disu

sun

kem

as d

an

tera

tur

42M

enye

diak

an s

enar

ai in

deks

dan

no

mb

or fa

il.

Sena

rai i

ndek

s da

n no

mb

or fa

il tid

ak d

ised

iaka

n

Sena

rai i

ndek

s da

n no

mb

or fa

il di

sedi

akan

43M

enye

diak

an la

bel

yan

g je

las

dan

mud

ah d

iliha

t pad

a se

tiap

fail/

doku

men

yan

g m

enga

ndun

gi:

i. Ta

juk

fail

ii.

Nom

bor

sus

unan

fail

Tiad

a la

bel

Seb

ahag

ian

saha

ja b

erla

bel

Setia

p fa

il/

doku

men

b

erla

bel

44M

enye

diak

an s

iste

m k

awal

an

dan

per

gera

kan

fail

untu

k se

mua

ka

tego

ri fa

il ak

tif/f

ail t

idak

akt

if/fa

il tu

tup.

Sist

em k

awal

an

dan

per

gera

kan

fail

tidak

di

sedi

akan

Sist

em k

awal

an

dan

per

gera

kan

fail

dise

diak

an

teta

pi t

idak

di

kem

as k

ini

Sist

em k

awal

an

dan

per

gera

kan

fail

dise

diak

an

dan

dike

mas

kin

i

Page 65: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

53Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

B13

) Su

du

t/B

ilik

Cet

ak/D

oku

men

tasi

45M

emas

tikan

sud

ut/b

ilik

ceta

k/do

kum

enta

si m

emen

uhi k

riter

ia

yang

ber

ikut

:

i. Be

rsih

ii.

Tida

k b

erde

bu

iii.

Ters

usun

iv.

Kem

as

v.

Sela

mat

Tida

k m

emen

uhi

krite

ria.

Han

ya d

ua

krite

ria d

ipen

uhi

Han

ya ti

ga

krite

ria d

ipen

uhi

Han

ya e

mp

at

krite

ria d

ipen

uhi

Mem

enuh

i ke

sem

ua k

riter

ia

46M

emas

tikan

per

alat

an, k

abin

et

dan

rak

ber

ada

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

Tida

k te

ratu

r, tid

ak b

aik

dan

tidak

kem

as

Seb

ahag

ian

per

alat

an,

kab

inet

dan

rak

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

Sem

ua p

eral

atan

, ka

bin

et d

an ra

k da

lam

kea

daan

te

ratu

r, b

aik

dan

kem

as

B14

) Bili

k Pe

man

du

47M

emas

tikan

mej

a ke

rja

kem

as,

ber

sih

dan

per

alat

an d

isus

un

deng

an b

aik.

Mej

a ke

rja

tidak

ke

mas

, tid

ak

ber

sih

dan

per

alat

an ti

dak

disu

sun

deng

an

bai

k

Seb

ahag

ian

mej

a ke

rja

kem

as, b

ersi

h da

n p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

b

aik

Sem

ua m

eja

kerj

a k

emas

, b

ersi

h da

n p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

b

aik

Page 66: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

54Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN B

RU

AN

G T

EMPA

T K

ERJA

/PEJ

AB

AT1

23

45

MA

RK

AH

48M

enye

diak

an p

erhi

asan

yan

g m

inim

um d

an s

elar

as d

enga

n im

ej

korp

orat

.

Hia

san

yang

ke

terl

alua

n da

n tid

ak b

erim

ej

korp

orat

Hia

san

min

imum

te

tap

i tid

ak

sela

ras

deng

an

imej

kor

por

at

Hia

san

min

imum

da

n se

lara

s de

ngan

imej

ko

rpor

at

B15

) Bili

k Se

rver

/Ter

per

ing

kat

49M

emas

tikan

bili

k se

rver

/te

rper

ingk

at m

emen

uhi k

riter

ia

yang

ber

ikut

: i.

Bers

ihii.

Ti

dak

ber

deb

uiii

. Te

rsus

un

iv.

Kem

asv.

Se

lam

at

Tida

k m

emen

uhi

krite

ria.

Mem

enuh

i sat

u kr

iteria

Mem

enuh

i dua

kr

iteria

Mem

enuh

i tig

a hi

ngga

em

pat

kr

iteria

Mem

enuh

i ke

sem

ua k

riter

ia

JUM

LAH

SK

OR

(KO

MP

ON

EN B

)

Jum

lah

Mar

kah

: /

245

X 1

00%

=

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 67: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

55Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

C1)

Lo

bi U

tam

a/R

uan

g H

adap

an

1M

emas

tikan

per

seki

tara

n lo

bi

utam

a/ru

ang

hada

pan

sen

tiasa

b

ersi

h, k

emas

, cer

ia d

an s

elar

as

deng

an im

ej k

orp

orat

.

Pers

ekita

ran

lob

i kot

or, t

idak

ke

mas

, tid

ak

ceria

dan

tida

k se

lara

s de

ngan

im

ej k

orp

orat

Pers

ekita

ran

lob

i b

ersi

h da

n ke

mas

te

tap

i kur

ang

ceria

dan

tida

k se

lara

s de

ngan

im

ej k

orp

orat

Pers

ekita

ran

lob

i b

ersi

h, k

emas

ce

ria s

elar

as

deng

an im

ej

korp

orat

2M

emp

amer

kan

mak

lum

at

korp

orat

ber

kaita

n ag

ensi

yan

g te

rkin

i sep

erti

cont

oh y

ang

ber

ikut

:

i. Vi

si;

ii.

Mis

i;

iii.

Mak

lum

at P

engu

rusa

n A

tasa

n;

iv.

Mot

o; d

an

v.

Piag

am P

elan

ggan

Tiad

a m

aklu

mat

di

pap

arka

n Se

bah

agia

n m

aklu

mat

yan

g di

pap

arka

n da

n te

rkin

i

Sem

ua m

aklu

mat

ya

ng d

ipap

arka

n da

n te

rkin

i

3M

enye

diak

an p

erka

ra s

eper

ti ya

ng

ber

ikut

di l

obi u

tam

a:i.

Buku

ked

atan

gan

pel

awat

ii.

Dire

ktor

i peg

awai

iii.

Sudu

t inf

orm

asi u

ntuk

p

elan

ggan

iv.

Perh

iasa

n ya

ng b

erse

suai

an

deng

an im

ej k

orp

orat

Tida

k m

enye

diak

an

sem

ua p

erka

ra

yang

dis

york

an

Men

yedi

akan

sa

tu h

ingg

a tig

a p

erka

ra y

ang

disy

orka

n

Men

yedi

akan

se

mua

per

kara

ya

ng d

isyo

rkan

Page 68: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

56Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

C2)

Kau

nte

r U

tam

a

4M

emas

tikan

kau

nter

uta

ma

ber

imej

kor

por

at d

an m

emen

uhi

krite

ria y

ang

ber

ikut

:

i. Si

stem

mak

lum

bal

as

pel

angg

an

ii.

Dire

ktor

i war

ga a

gens

i

iii.

Bora

ng-b

oran

g/b

rosu

r b

erka

itan

iv.

Baha

n b

acaa

n/in

form

asi

v.

Info

men

gena

i age

nsi/

pia

gam

pel

angg

an

vi.

Mak

lum

at k

adar

bay

aran

(s

ekira

nya

ada)

Kaun

ter

men

yedi

akan

sa

tu k

riter

ia y

ang

disy

orka

n

Kaun

ter

men

yedi

akan

du

a kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Kaun

ter

men

yedi

akan

se

mua

krit

eria

ya

ng d

isyo

rkan

5M

emas

tikan

kau

nter

sen

tiasa

b

ersi

h, k

emas

dan

cer

ia.

Kaun

ter t

idak

b

ersi

h, ti

dak

kem

as d

an ti

dak

ceria

Kaun

ter b

ersi

h da

n ke

mas

teta

pi

tidak

cer

ia

Kaun

ter b

ersi

h,

kem

as d

an c

eria

6M

emas

tikan

usa

ha-u

saha

de

light

ing

the

cust

omer

sep

erti

per

seki

tara

n ya

ng k

ondu

sif

dan

kem

udah

an s

okon

gan

dila

ksan

akan

.

Usa

ha-u

saha

de

light

ing

the

cust

omer

tida

k di

laks

anak

an

Usa

ha-u

saha

de

light

ing

the

cust

omer

di

laks

anak

an

Page 69: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

57Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

7M

enye

diak

an p

erkh

idm

atan

yan

g m

esra

pel

angg

an.

Perk

hidm

atan

ya

ng ti

dak

mes

ra

pel

angg

an

Perk

hidm

atan

ya

ng m

esra

p

elan

ggan

8M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

cart

a al

iran

per

khid

mat

an y

ang

dike

mas

ki

ni.

Tida

k di

sedi

akan

Car

ta a

liran

p

erkh

idm

atan

di

sedi

akan

teta

pi

tidak

dik

emas

ki

ni

Car

ta a

liran

p

erkh

idm

atan

di

sedi

a da

n di

kem

as k

ini

C3)

Ru

ang

Men

un

gg

u

9M

enye

dia

dan

mem

astik

an s

ofa/

tem

pat

dud

uk d

an b

ahan

bac

aan

dala

m k

eada

an b

aik,

ber

sih,

te

ratu

r dan

cer

ia s

elar

as d

enga

n im

ej k

orp

orat

.

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n tid

ak d

ised

iaka

n

Sofa

/tem

pat

du

duk

dise

diak

an te

tap

i tia

da b

ahan

b

acaa

n

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n

ber

sesu

aian

di

sedi

akan

10M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

dan

hi

asan

dal

am k

eada

an b

ersi

h,

kem

as d

an te

ratu

r.

Sem

ua p

eral

atan

ko

tor,

tidak

ke

mas

dan

tida

k te

ratu

r

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

ersi

h,

kem

as d

an

tera

tur

Sem

ua p

eral

atan

b

ersi

h, k

emas

da

n te

ratu

r

11M

enye

diak

an to

ng s

amp

ah y

ang

ber

sesu

aian

dan

men

cuku

pi.

Tong

sam

pah

tid

ak d

ised

iaka

nTo

ng s

amp

ah

dise

diak

an te

tap

i tid

ak b

erse

suai

an

dan

tidak

m

encu

kup

i

Tong

sam

pah

ya

ng b

erse

suai

an

dan

men

cuku

pi

dise

diak

an

Page 70: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

58Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

C4)

Lal

uan

Uta

ma/

Ko

rid

or

12M

emas

tikan

sus

unan

per

alat

an

atau

hia

san

sep

anja

ng la

luan

ke

mas

, ber

sih

dan

tera

tur.

Sem

ua s

usun

an

per

alat

an a

tau

hias

an ti

dak

kem

as, t

idak

b

ersi

h da

n b

erse

rab

ut

Seb

ahag

ian

susu

nan

per

alat

an a

tau

hias

an k

emas

, b

ersi

h da

n te

ratu

r

Sem

ua s

usun

an

per

alat

an a

tau

hias

an k

emas

, b

ersi

h da

n te

ratu

r

13M

emas

tikan

tiad

a ha

lang

an

di s

emua

lalu

an d

an p

intu

ke

cem

asan

.

Terd

apat

ha

lang

an d

i se

mua

lalu

an

dan

pin

tu

kece

mas

an

Terd

apat

ha

lang

an d

i se

bah

agia

n

lalu

an d

an p

intu

ke

cem

asan

Tiad

a ha

lang

an

di s

emua

lalu

an

dan

pin

tu

kece

mas

an

C5)

Bili

k M

esyu

arat

14M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

se

per

ti ke

rusi

, mej

a, m

ikro

fon,

sk

rin k

omp

uter

, pro

jekt

or b

erad

a da

lam

kea

daan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erfu

ngsi

Seb

ahag

ian

per

alat

an

ber

fung

si

deng

an b

aik

Sem

ua p

eral

atan

b

erfu

ngsi

de

ngan

bai

k

15M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

mes

yuar

at b

ersi

h, k

emas

dan

se

lam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k ko

tor,

tidak

ke

mas

dan

tida

k se

lam

at

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h da

n ke

mas

teta

pi

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 71: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

59Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

C6)

Per

pu

stak

aan

/Pu

sat S

um

ber

16M

emas

tikan

ruan

g p

erp

usta

kaan

/p

usat

sum

ber

ber

sih,

kem

as d

an

tera

tur.

Ruan

g p

erp

usta

kaan

ko

tor,

tidak

ke

mas

dan

tida

k te

ratu

r

Ruan

g p

erp

usta

kaan

b

ersi

h te

tap

i tid

ak k

emas

dan

tid

ak te

ratu

r

Ruan

g p

erp

usta

kaan

b

ersi

h, k

emas

da

n te

ratu

r

17M

enye

diak

an s

iste

m s

usun

an/

cap

aian

/lab

el b

ahan

bac

aan

yang

m

emud

ahka

n p

elan

ggan

.

Sist

em s

usun

an/

cap

aian

tida

k di

sedi

akan

Sist

em s

usun

an/

cap

aian

/lab

el

men

yuka

rkan

p

elan

ggan

Sist

em s

usun

an/

cap

aian

/lab

el

mem

udah

kan

pel

angg

an

18M

enye

diak

an s

iste

m re

kod

kaw

alan

unt

uk m

emud

ahka

n p

eman

taua

n b

ahan

bac

aan.

Tiad

a si

stem

re

kod

kaw

alan

Sist

em re

kod

kaw

alan

dis

edia

, te

tap

i tid

ak

dike

mas

kin

i

Sist

em re

kod

kaw

alan

dis

edia

da

n di

kem

as k

ini

C7)

Su

rau

/Bili

k So

lat

19M

emas

tikan

bar

ang-

bar

ang/

p

eral

atan

yan

g b

erik

ut d

alam

ke

adaa

n b

aik,

bol

eh d

igun

akan

da

n da

lam

kea

daan

ber

sih:

i. Te

leku

ng

ii.

Seja

dah;

dan

iii.

Peny

idai

Pera

lata

n da

lam

ke

adaa

n tid

ak

bai

k da

n tid

ak

mem

enuh

i kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Seb

ahag

ian

per

alat

an d

alam

ke

adaa

n b

aik

dan

mem

enuh

i kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Sem

ua p

eral

atan

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

m

emen

uhi

sem

ua k

riter

ia

yang

dis

york

an

Page 72: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

60Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

20M

enye

diak

an k

emud

ahan

ber

ikut

:

i. Ta

nda

arah

kib

lat

ii.

Rak

men

yim

pan

al-

Qur

an d

an

bah

an b

acaa

n

iii.

Tem

pat

leta

k/ra

k ka

sut

iv.

Selip

ar

Han

ya s

atu

kem

udah

an

dise

diak

an

Dua

kem

udah

an

dise

diak

anSe

mua

ke

mud

ahan

di

sedi

akan

21M

emas

tikan

al-Q

uran

/bah

an

bac

aan

sent

iasa

kem

as d

an d

alam

ke

adaa

n b

aik.

al-Q

uran

/bah

an

bac

aan

tidak

ke

mas

dan

tida

k da

lam

kea

daan

b

aik

Seb

ahag

ian

al-Q

uran

/bah

an

bac

aan

kem

as

dan

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua a

l-Qur

an/

bah

an b

acaa

n ke

mas

dan

da

lam

kea

daan

b

aik

22M

emas

tikan

sur

au/b

ilik

sola

t se

ntia

sa b

ersi

h, te

ratu

r, ke

mas

dan

se

lesa

.

Sura

u b

erke

adaa

n tid

ak

ber

sih,

ber

deb

u da

n tid

ak s

eles

a

Sura

u b

erke

adaa

n b

ersi

h, ti

dak

ber

deb

u te

tap

i tid

ak s

eles

a

Sura

u b

erke

adaa

n b

ersi

h, ti

dak

ber

deb

u da

n se

lesa

23M

emas

tikan

sur

au ti

dak

ber

bau

(b

au y

ang

men

yena

ngka

n)Ba

u su

rau

tidak

m

enye

nang

kan

Bau

sura

u m

enye

nang

kan

Page 73: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

61Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

24M

emas

tikan

tem

pat

wud

uk b

ersi

h.Te

mp

at w

uduk

ko

tor

Tem

pat

wud

uk

ber

sih

C8)

Lif

25M

emas

tikan

lif b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik,

ber

sih

dan

ber

fung

si.

Lif r

osak

dan

ko

tor

Seb

ahag

ian

lif

dala

m k

eada

an

bai

k da

n b

ersi

h

Sem

ua li

f dal

am

kead

aan

bai

k

dan

ber

sih

26M

enye

diak

an m

aklu

mat

peg

awai

un

tuk

dihu

bun

gi s

ekira

nya

ber

laku

kec

emas

an.

Tiad

a m

aklu

mat

p

egaw

ai

dise

diak

an

Mak

lum

at

peg

awai

ada

di

sedi

akan

27M

emap

arka

n na

ma

bah

agia

n/se

ksye

n b

agi s

etia

p a

ras

deng

an

jela

s.

Tida

k di

sedi

akan

Dis

edia

kan

teta

pi

kura

ng je

las

Dis

edia

kan

deng

an je

las

28M

emap

arka

n si

jil P

erak

uan

Kese

lam

atan

Mes

in A

ngka

t yan

g m

enge

sahk

an p

enye

leng

gara

an li

f se

cara

ber

kala

Tida

k di

pap

arka

nD

ipap

arka

n

C9)

Pan

tri/

Tem

pat

Min

um

29M

emas

tikan

per

alat

an b

erad

a da

lam

kea

daan

bai

k, te

rsus

un d

an

bol

eh d

igun

akan

.

Pera

lata

n tid

ak

teru

rus

dan

tidak

b

oleh

dig

unak

an

Seb

ahag

ian

per

alat

an d

alam

ke

adaa

n b

aik

dan

bol

eh

digu

naka

n

Sem

ua p

eral

atan

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

bol

eh

digu

naka

n

Page 74: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

62Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

30M

emas

tikan

pan

tri b

ersi

h, ti

dak

ber

deb

u da

n da

lam

kea

daan

te

ruru

s.

Pant

ri da

lam

ke

adaa

n tid

ak

ber

sih,

ber

deb

u da

n tid

ak te

ruru

s

Pant

ri da

lam

ke

adaa

n b

ersi

h,

tidak

ber

deb

u te

tap

i tid

ak

teru

rus

Pant

ri da

lam

ke

adaa

n b

ersi

h,

tidak

ber

deb

u da

n te

ruru

s

C10

) Tan

das

31M

emas

tikan

per

seki

tara

n ta

ndas

b

ersi

h da

n ke

ring.

Pers

ekita

ran

tand

as k

otor

dan

b

asah

Pers

ekita

ran

tand

as b

ersi

h da

n ke

ring

32M

emas

tikan

bau

tand

as

men

yena

ngka

n.Ba

u ya

ng ti

dak

men

yena

ngka

nTi

dak

ber

bau

/bau

m

enye

nang

kan

33M

emas

tikan

per

alat

an ta

ndas

b

erfu

ngsi

den

gan

bai

k.Se

mua

per

alat

an

tidak

ber

fung

siSe

bah

agia

n p

eral

atan

b

erfu

ngsi

de

ngan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

b

erfu

ngsi

de

ngan

bai

k

34M

emas

tikan

pen

guda

raan

tand

as

bai

k.Pe

ngud

araa

n tid

ak b

aik

Peng

udar

aan

bai

k

35M

emap

arka

n p

emak

lum

an s

eper

ti ja

dual

tuga

s, e

tika

dan

per

atur

an

pen

ggun

aan

tand

as

Tiad

a p

emak

lum

an

dip

apar

kan

Seb

ahag

ian

pem

aklu

man

di

pap

arka

n

Sem

ua

pem

aklu

man

di

pap

arka

n

Page 75: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

63Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN C

TEM

PAT

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

36M

enye

diak

an p

eral

atan

tam

bah

an

sep

erti

yang

ber

ikut

:

i. C

ecai

r pen

cuci

tang

an

ii.

Tisu

tang

an

iii.

Baku

l sam

pah

/Ton

g sa

nita

ri

iv.

Cer

min

muk

a

v.

Baha

n p

ewan

gi

Men

yedi

akan

sa

tu p

eral

atan

ya

ng d

isyo

rkan

Men

yedi

akan

du

a p

eral

atan

ya

ng d

isyo

rkan

Men

yedi

akan

tig

a p

eral

atan

ya

ng d

isyo

rkan

Men

yedi

akan

em

pat

per

alat

an

yang

dis

york

an

Men

yedi

akan

se

mua

per

alat

an

yang

dis

york

an

37M

enye

diak

an ta

ndas

OKU

dan

b

erfu

ngsi

den

gan

bai

k.Ti

ada

tand

as

OKU

Ta

ndas

OKU

di

sedi

akan

teta

pi

tidak

ber

fung

si

deng

an b

aik

Tand

as O

KU

dise

diak

an

dan

ber

fung

si

deng

an b

aik

JUM

LAH

SK

OR

(KO

MP

ON

EN C

)

Jum

lah

Mar

kah

: /

185

X 1

00%

=

%

(Jum

lah

Mar

kah

Dip

erol

eh D

ibah

agi d

enga

n Ju

mla

h M

arka

h Pe

nuh

bag

i Sem

ua K

riter

ia y

ang

Berk

aita

n X

100

%)

Page 76: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

64Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN D

KES

ELA

MAT

AN

PER

SEK

ITA

RA

N1

23

45

MA

RK

AH

D1)

Pel

an T

ind

akan

Kec

emas

an

1M

enye

diak

an P

elan

Tin

daka

n Ke

cem

asan

yan

g m

enga

ndun

gi:

i. A

raha

n Ke

sela

mat

an

ii.

Latih

an p

engu

ngsi

an

ban

guna

n, L

atih

an K

ebak

aran

(fi

re-d

rill)

iii.

Tand

a A

mar

an

iv.

Pela

n la

luan

kec

emas

an d

an

tem

pat

ber

kum

pul

v.

Tand

a ar

ah la

luan

kec

emas

an.

Tiad

a Pe

lan

Tind

akan

Ke

cem

asan

Pela

n Ti

ndak

an

Kece

mas

an

men

gand

ungi

du

a kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Pela

n Ti

ndak

an

Kece

mas

an

men

gand

ungi

tig

a kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Pela

n Ti

ndak

an

Kece

mas

an

men

gand

ungi

em

pat

krit

eria

ya

ng d

isyo

rkan

Pela

n Ti

ndak

an

Kece

mas

an

men

gand

ungi

ke

sem

ua k

riter

ia

yang

dis

york

an

2M

enye

diak

an la

mp

u ke

cem

asan

ya

ng m

udah

dili

hat,

ber

fung

si

deng

an b

aik

dan

tiada

hal

anga

n.

Tiad

a la

mp

u ke

cem

asan

Ada

lam

pu

kece

mas

an d

an

ber

fung

si te

tap

i te

rhal

ang

Ada

lam

pu

kece

mas

an,

ber

fung

si d

an

tidak

terh

alan

g

D2)

Pen

daw

aian

/Kab

el

3M

emas

tikan

pen

daw

aian

ele

ktrik

/te

lefo

n/ka

bel

kom

put

er/m

esin

/p

eral

atan

dal

am k

eada

an k

emas

, te

ratu

r dan

sel

amat

.

Pend

awai

an

dala

m k

eada

an

tidak

kem

as,

tidak

tera

tur d

an

tidak

sel

amat

Seb

ahag

ian

pen

daw

aian

da

lam

kea

daan

ke

mas

, te

ratu

r da

n se

lam

at

Sem

ua

pen

daw

aian

da

lam

kea

daan

ke

mas

, ter

atur

da

n se

lam

at

Page 77: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

65Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN D

KES

ELA

MAT

AN

PER

SEK

ITA

RA

N1

23

45

MA

RK

AH

4M

emas

tikan

pla

g di

lab

elka

n m

engi

kut k

eses

uaia

n p

eral

atan

el

ektr

ik y

ang

digu

naka

n.

Plag

tida

k di

lab

elka

nPl

ag d

ilab

elka

n

D3)

Per

alat

an P

ence

gah

an K

ebak

aran

5M

emas

tikan

ala

t pem

adam

ap

i m

enep

ati k

riter

ia y

ang

ber

ikut

:

i. Pe

nyel

enga

raan

sec

ara

ber

kala

ii.

Mem

pun

yai t

atac

ara

pen

ggun

aan

iii.

Berk

eada

an b

ersi

h

iv.

Dile

takk

an d

i tem

pat

yan

g se

suai

dan

mud

ah d

icap

ai

Tiad

a al

at

pem

adam

ap

i di

sedi

akan

Ala

t pem

adam

ap

i men

epat

i se

bah

agia

n kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Ala

t pem

adam

ap

i men

epat

i ke

sem

ua k

riter

ia

yang

dis

york

an

6M

emas

tikan

gel

ung

hos

pem

adam

ap

i dis

edia

kan

dan

bol

eh

digu

naka

n.

Tiad

a ge

lung

hos

p

emad

am a

pi

dise

diak

an

Gel

ung

hos

pem

adam

ap

i di

sedi

akan

teta

pi

tidak

bol

eh

digu

naka

n

Gel

ung

hos

pem

adam

ap

i di

sedi

akan

dan

b

oleh

dig

unak

an

7M

emas

tikan

pili

bom

ba

tidak

di

hala

ng d

an d

alam

kea

daan

bai

kTe

rdap

at

hala

ngan

Tiad

a ha

lang

an

Page 78: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

66Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN D

KES

ELA

MAT

AN

PER

SEK

ITA

RA

N1

23

45

MA

RK

AH

D4)

Lal

uan

/Tan

gg

a K

ecem

asan

8M

emas

tikan

pin

tu ri

ntan

gan

api

sent

iasa

ditu

tup

Tida

k di

tutu

pD

itutu

p

9M

emap

arka

n ta

nda

arah

KEL

UA

R

deng

an je

las.

Tiad

a ta

nda

arah

KE

LUA

R ya

ng

jela

s

Seb

ahag

ian

tand

a ar

ah

KELU

AR

di

pap

arka

n de

ngan

jela

s

Sem

ua ta

nda

arah

KEL

UA

R

dip

apar

kan

deng

an je

las

10M

emas

tikan

tiad

a ha

lang

an d

i la

luan

/tan

gga/

pin

tu k

ecem

asan

.Te

rdap

at

hala

ngan

di

lalu

an/t

angg

a ke

cem

asan

Tiad

a ha

lang

an

di la

luan

/tan

gga

kece

mas

an

D5)

Ku

nci

11M

emas

tikan

ana

k ku

nci

dila

bel

kan/

dita

ndai

dan

m

emen

uhi t

atac

ara

kese

lam

atan

.

Ana

k ku

nci t

idak

di

lab

elka

n/di

tand

ai

Ana

k ku

nci

dila

bel

kan/

dita

ndai

teta

pi

tidak

mem

enuh

i ta

taca

ra

kese

lam

atan

Ana

k ku

nci

dila

bel

kan/

dita

ndai

dan

m

emen

uhi

tata

cara

ke

sela

mat

an

12M

emas

tikan

ana

k ku

nci d

isim

pan

di

dal

am ru

ang

pen

yim

pan

an

yang

sel

amat

.

Ana

k ku

nci

tidak

dis

imp

an

di d

alam

pet

i ke

sela

mat

an

Ana

k ku

nci

disi

mp

an d

i da

lam

pet

i ke

sela

mat

an

Page 79: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

67Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN D

KES

ELA

MAT

AN

PER

SEK

ITA

RA

N1

23

45

MA

RK

AH

13M

emas

tikan

sen

arai

ana

k ku

nci

disi

mp

an d

enga

n se

lam

at o

leh

peg

awai

ber

tang

gung

jaw

ab.

Sena

rai a

nak

kunc

i tid

ak

disi

mp

an

Sena

rai a

nak

kunc

i dis

imp

an

deng

an s

elam

at

14M

enye

diak

an b

uku

log

pem

inja

man

kun

ci d

an d

ikem

as

kini

.

Buku

log

pem

inja

man

ku

nci t

idak

di

sedi

akan

Buku

log

pem

inja

man

ku

nci d

ised

iaka

n te

tap

i tid

ak

dike

mas

kin

i

Buku

log

pem

inja

man

ku

nci d

ised

iaka

n da

n d

ikem

as k

ini

JUM

LAH

SK

OR

(KO

MP

ON

EN D

)

Jum

lah

Mar

kah

:

/70

X 1

00%

=

%

(Jum

lah

Mar

kah

Dip

erol

eh D

ibah

agi d

enga

n Ju

mla

h M

arka

h Pe

nuh

bag

i Sem

ua K

riter

ia y

ang

Berk

aita

n X

100

%)

Page 80: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

68Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN E

1 (A

gen

si M

emp

uny

ai B

ang

un

an d

an K

awas

an S

end

iri)

KA

WA

SAN

PER

SEK

ITA

RA

N J

AB

ATA

N

12

34

5M

AR

KA

H

1M

enye

diak

an te

mp

at m

elet

ak

kend

eraa

n ya

ng s

esua

i unt

uk

pek

erja

, pel

awat

dan

OKU

.

Tiad

a te

mp

at

mel

etak

ke

nder

aan

dise

diak

an u

ntuk

p

eker

ja, p

elaw

at

dan

OKU

Tem

pat

mel

etak

ke

nder

aan

dise

diak

an,

teta

pi t

idak

se

suai

unt

uk

pek

erja

, pel

awat

da

n O

KU

Tem

pat

mel

etak

ke

nder

aan

sesu

ai

untu

k p

eker

ja,

pel

awat

dan

OKU

2M

enye

diak

an ta

nda/

garis

an y

ang

jela

s di

ant

ara

lot-

lot t

emp

at le

tak

kend

eraa

n ya

ng d

ised

iaka

n.

Gar

isan

di a

ntar

a lo

t-lo

t yan

g di

sedi

akan

tida

k

jela

s

Seb

ahag

ian

garis

an d

i an

tara

lot-

lot

dise

diak

an

deng

an je

las

Sem

ua g

aris

an

di a

ntar

a lo

t-lo

t ya

ng d

ised

iaka

n je

las

3M

enye

diak

an tu

njuk

ara

h la

luan

p

elaw

at y

ang

jela

s.Tu

njuk

ara

h la

luan

pel

awat

tid

ak d

ised

iaka

n

Tunj

uk a

rah

lalu

an p

elaw

at

dise

diak

an te

tap

i ku

rang

jela

s

Tunj

uk a

rah

lalu

an p

elaw

at

dise

diak

an

deng

an je

las

4M

emas

tikan

kaw

asan

per

seki

tara

n da

lam

kea

daan

bai

k da

n b

ersi

h.Se

mua

kaw

asan

p

erse

kita

ran

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k da

n b

ersi

h

Seb

ahag

ian

ka

was

an

per

seki

tara

n b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ber

sih

Sem

ua k

awas

an

per

seki

tara

n b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ber

sih

5M

emas

tikan

lam

pu

jala

n b

erfu

ngsi

da

n da

lam

kea

daan

bai

k.La

mp

u ja

lan

tidak

dis

edia

kan

Seb

ahag

ian

lam

pu

jala

n b

erfu

ngsi

dan

da

lam

kea

daan

b

aik

Sem

ua la

mp

u ja

lan

ber

fung

si

dan

dala

m

kead

aan

bai

k

Page 81: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

69Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN E

1 (A

gen

si M

emp

uny

ai B

ang

un

an d

an K

awas

an S

end

iri)

KA

WA

SAN

PER

SEK

ITA

RA

N J

AB

ATA

N

12

34

5M

AR

KA

H

6M

emas

tikan

jala

n tid

ak b

erlu

ban

g da

n da

lam

kea

daan

bai

k.Ja

lan

ber

lub

ang

dan

tidak

dal

am

kead

aan

bai

k

Jala

n tid

ak

ber

lub

ang

dan

dala

m k

eada

an

bai

k

7M

emas

tikan

tam

an p

erm

aina

n da

n p

eral

atan

di t

aman

per

mai

nan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

bol

eh

digu

naka

n (j

ika

ada)

.

Tam

an

per

mai

nan

dan

per

alat

an

di ta

man

p

erm

aina

n da

lam

kea

daan

tid

ak b

aik

dan

tidak

bol

eh

digu

naka

n

Tam

an

per

mai

nan

dan

per

alat

an

di ta

man

p

erm

aina

n da

lam

kea

daan

b

aik

dan

bol

eh

digu

naka

n

8M

enye

diak

an s

iste

m k

awal

an

lalu

an y

ang

ber

kesa

n.Si

stem

kaw

alan

ke

luar

mas

uk

tidak

dis

edia

kan

Sist

em k

awal

an

kelu

ar m

asuk

di

sedi

akan

teta

pi

tidak

ber

kesa

n

Sist

em k

awal

an

kelu

ar m

asuk

ya

ng b

erke

san

dise

diak

an

9M

emas

tikan

tana

man

/pok

ok

dija

ga ra

pi d

an ti

ada

pok

ok ro

sak

/m

ati d

i sek

itar k

awas

an.

Tana

man

/pok

ok

tidak

dija

ga

deng

an ra

pi

Seb

ahag

ian

tana

man

pok

ok

dija

ga d

enga

n ra

pi

Sem

ua ta

nam

an

pok

ok d

ijaga

de

ngan

rap

i

10M

emas

tikan

kaw

asan

ber

ump

ut

ber

sih

dan

rum

put

tida

k di

bia

rkan

p

anja

ng.

Kaw

asan

pad

ang

ko

tor d

an

rum

put

pan

jang

Seb

ahag

ian

kaw

asan

p

adan

g b

ersi

h da

n ru

mp

ut

tidak

dib

iark

an

pan

jang

Kaw

asan

p

adan

g b

ersi

h da

n ru

mp

ut

tidak

dib

iark

an

pan

jang

Page 82: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

70Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN E

1 (A

gen

si M

emp

uny

ai B

ang

un

an d

an K

awas

an S

end

iri)

KA

WA

SAN

PER

SEK

ITA

RA

N J

AB

ATA

N

12

34

5M

AR

KA

H

11M

enye

diak

an to

ng/b

akul

sam

pah

ya

ng b

erse

suai

an d

an m

encu

kup

i .To

ng/b

akul

sa

mp

ah ti

dak

ber

sesu

aian

dan

tid

ak m

encu

kup

i

Tong

/bak

ul

sam

pah

ses

uai

dan

men

cuku

pi

12M

emas

tikan

kaw

asan

/ton

g p

engu

mp

ulan

sam

pah

ber

sih,

tid

ak b

erb

au d

an d

iuru

skan

de

ngan

bai

k.

Kaw

asan

/ ton

g p

engu

mp

ulan

sa

mp

ah ti

dak

ber

sih,

ber

bau

da

n tid

ak

diur

uska

n de

ngan

bai

k

Kaw

asan

/ton

g p

engu

mp

ulan

sa

mp

ah b

ersi

h,

tidak

ber

bau

da

n d

iuru

skan

de

ngan

bai

k

13M

emas

tikan

pon

dok

pen

gaw

al

dala

m k

eada

an b

aik

dan

ber

sih.

Pond

ok

pen

gaw

al ti

dak

kem

as d

an k

otor

Pond

ok

pen

gaw

al d

alam

ke

adaa

n b

aik

dan

ber

sih

JUM

LAH

SK

OR

(KO

MP

ON

EN E

1)

Jum

lah

Mar

kah

:

/65

X 1

00%

=

%

(Jum

lah

Mar

kah

Dip

erol

eh D

ibah

agi d

enga

n Ju

mla

h M

arka

h Pe

nuh

bag

i Sem

ua K

riter

ia y

ang

Berk

aita

n X

100

%)

Page 83: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

71Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN E

2 (A

gen

si M

emp

uny

ai B

ang

un

an d

an B

erko

ng

si K

awas

an)

KA

WA

SAN

PER

SEK

ITA

RA

N J

AB

ATA

N

12

34

5M

AR

KA

H

1M

enye

diak

an te

mp

at m

elet

ak

kend

eraa

n ya

ng s

esua

i unt

uk

pek

erja

, pel

awat

dan

ora

ng k

uran

g up

aya

(OKU

).

Tiad

a te

mp

at

mel

etak

ke

nder

aan

dise

diak

an u

ntuk

p

eker

ja, p

elaw

at

dan

OKU

Tem

pat

mel

etak

ke

nder

aan

dise

diak

an,

teta

pi t

idak

se

suai

unt

uk

pek

erja

, pel

awat

da

n O

KU

Tem

pat

mel

etak

ke

nder

aan

sesu

ai

untu

k p

eker

ja,

pel

awat

dan

OKU

2M

enye

diak

an ta

nda/

garis

an y

ang

jela

s di

ant

ara

lot-

lot t

emp

at le

tak

kend

eraa

n ya

ng d

ised

iaka

n.

Gar

isan

di a

ntar

a lo

t-lo

t yan

g di

sedi

akan

tida

k

jela

s

Seb

ahag

ian

garis

an d

i an

tara

lot-

lot

dise

diak

an

deng

an je

las

Sem

ua g

aris

an

di a

ntar

a lo

t-lo

t ya

ng d

ised

iaka

n je

las

3M

enye

diak

an tu

njuk

ara

h la

luan

p

elaw

at d

enga

n je

las.

Tunj

uk a

rah

lalu

an p

elaw

at

tidak

dis

edia

kan

Tunj

uk a

rah

lalu

an p

elaw

at

dise

diak

an te

tap

i ku

rang

jela

s

Tunj

uk a

rah

lalu

an p

elaw

at

dise

diak

an

deng

an je

las

4M

emas

tikan

kaw

asan

per

seki

tara

n da

lam

kea

daan

bai

k da

n b

ersi

h.Se

mua

kaw

asan

p

erse

kita

ran

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k da

n b

ersi

h

Seb

ahag

ian

ka

was

an

per

seki

tara

n b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ber

sih

Sem

ua k

awas

an

per

seki

tara

n b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ber

sih

Page 84: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

72Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KO

MP

ON

EN E

2 (A

gen

si M

emp

uny

ai B

ang

un

an d

an B

erko

ng

si K

awas

an)

KA

WA

SAN

PER

SEK

ITA

RA

N J

AB

ATA

N

12

34

5M

AR

KA

H

5M

emas

tikan

kaw

asan

/ton

g p

engu

mp

ulan

sam

pah

ber

sih,

tid

ak b

erb

au d

an d

iuru

skan

de

ngan

bai

k.

Kaw

asan

/ton

g p

engu

mp

ulan

sa

mp

ah ti

dak

ber

sih,

ber

bau

da

n tid

ak

diur

uska

n de

ngan

bai

k

Kaw

asan

/ton

g p

engu

mp

ulan

sa

mp

ah b

ersi

h,

tidak

ber

bau

da

n d

iuru

skan

de

ngan

bai

k

6M

emas

tikan

lalu

an k

e p

intu

mas

uk

tidak

terh

alan

g.La

luan

ke

pin

tu

mas

uk te

rhal

ang

Lalu

an k

e p

intu

m

asuk

tida

k te

rhal

ang

7M

enye

diak

an p

erhi

asan

min

imum

se

lara

s de

ngan

imej

kor

por

at

agen

si.

Hia

san

yang

ke

terl

alua

n da

n tid

ak te

ruru

s

Hia

san

yang

m

inim

um d

an

men

onjo

lkan

im

ej k

orp

orat

JUM

LAH

SK

OR

(KO

MP

ON

EN E

2)

Jum

lah

Mar

kah

: /

35 X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 85: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

73Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Ko

mp

on

en F

: K

hu

sus P

USA

T LA

TIH

AN

12

34

5M

AR

KA

H

F1) B

eng

kel

1M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

engk

el

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

2M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

kea

daan

bai

k da

n te

rsus

un.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rsus

un

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

dan

ter-

susu

n

Sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ters

usun

3M

emap

arka

n ta

taca

ra p

engg

u-na

an a

lata

n ya

ng b

erse

suai

an.

Tiad

a ta

taca

ra

pen

ggun

aan

per

alat

an

Seb

ahag

ian

tata

cara

pen

ggu-

naan

per

alat

an

dip

apar

kan

Tata

cara

pen

ggu-

naan

per

alat

an

dip

apar

kan

Page 86: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

74Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PU

SAT

LATI

HA

N

12

34

5M

AR

KA

H

F2) R

uan

g S

akit

(Sic

k B

ay)

4M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ersi

h,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

5M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

asa

s b

erad

a da

lam

kea

daan

bai

k da

n te

rsus

un.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rsus

un

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

dan

ter-

susu

n

Sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ters

usun

JUM

LAH

SK

OR

(PU

SAT

LATI

HA

N)

0

Jum

lah

Mar

kah

: /

25X

100

% =

%

(Jum

lah

Mar

kah

Dip

erol

eh D

ibah

agi d

enga

n Ju

mla

h M

arka

h Pe

nuh

bag

i Sem

ua K

riter

ia y

ang

Berk

aita

n X

100

%)

Page 87: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

75Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

F1) B

ilik

Raw

atan

1M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

2M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

3M

enye

diak

an te

mp

at

pem

bua

ngan

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al, d

omes

tik d

an a

lata

n ta

jam

.

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

dan

al

atan

taja

m

tidak

dis

edia

kan

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

dan

al

atan

taja

m

dise

diak

an te

tap

i tid

ak le

ngka

p

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

dan

al

atan

taja

m

dise

diak

an

deng

an le

ngka

p

4M

enye

diak

an s

enar

ai u

bat

trol

i ke

cem

asan

.Se

nara

i tid

ak

dise

diak

anSe

nara

i di

sedi

akan

teta

pi

tidak

leng

kap

Sena

rai

dise

diak

an

deng

an le

ngka

p

dan

kem

as

Page 88: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

76Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

5M

emas

tikan

ub

at ti

dak

rosa

k at

au

lup

ut ta

rikh.

Leb

ih 2

item

ro

sak

atau

lup

ut

tarik

h

1 ite

m ro

sak

atau

lu

put

tarik

hSe

mua

ub

at

ber

kead

aan

bai

k da

n b

elum

lup

ut

tarik

h

F2) P

eti S

eju

k

6Se

tiap

bah

an d

ilab

elka

n, d

isus

un

kem

as d

an b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik.

Setia

p b

ahan

tid

ak d

ilab

elka

n,

ber

sele

rak

dan

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

bah

an

dila

bel

kan,

ke

mas

dan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

Setia

p b

ahan

di

lab

elka

n,

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

7M

emas

tikan

suh

u p

eti s

ejuk

di

reko

d da

n di

kem

as k

ini.

Tida

k di

reko

d D

ireko

d te

tap

i tid

ak d

ikem

as

kini

Dire

kod

dan

dike

mas

kin

i

F3) W

ad

8M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 89: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

77Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

9M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

F4) K

linik

Pak

ar

10M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

11M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

F5) B

ilik

Fisi

ote

rap

i

12M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

b

ersi

h, k

emas

dan

sel

amat

.Pe

rsek

itara

n b

ilik

tidak

ber

sih,

tid

ak k

emas

dan

tid

ak s

elam

at

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 90: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

78Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

13M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

F6) B

ilik

Ber

salin

14M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

15M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

el d

enga

n b

etul

, dis

usun

de

ngan

kem

as

dan

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

16M

enye

diak

an ti

rai b

agi s

etia

p k

atil

pes

akit

atau

ruan

g kh

as.

Tira

i tid

ak

dise

diak

anTi

rai d

ised

iaka

n te

tap

i tid

ak

leng

kap

ata

u ke

mas

Tira

i yan

g di

sedi

akan

le

ngka

p d

an

kem

as

Page 91: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

79Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

F7) B

ilik

X-R

ay/C

T Sc

an/M

RI

17M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

18M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

19M

emas

tikan

suh

u b

ilik

dire

kod

dan

dip

anta

u m

engi

kut S

tand

ard

Ope

ratin

g Pr

oced

ure

Tiad

a re

kod

Ada

reko

d te

tap

i tid

ak d

ikem

as

kini

Ada

reko

d da

n di

kem

as k

ini

F8) F

arm

asi

20M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

adal

ah b

ersi

h, k

emas

dan

sel

amat

.Pe

rsek

itara

n b

ilik

tidak

ber

sih,

tid

ak k

emas

dan

tid

ak s

elam

at

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 92: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

80Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

21M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

22M

enyu

sun

dan

mel

abel

kan

ubat

-ub

atan

den

gan

bai

k da

n te

ratu

r.U

bat

-ub

atan

tid

ak d

isus

un

dan

dila

bel

kan

deng

an b

aik

Seb

ahag

ian

ubat

-ub

atan

di

susu

n de

ngan

bai

k da

n di

lab

elka

n de

ngan

bai

k

Ub

at-u

bat

an

disu

sun

dan

dila

bel

kan

deng

an b

aik

dan

tera

tur

F9)

Sto

r Pe

rala

tan

/Ub

at F

arm

asi

23M

emas

tikan

sto

r mem

enuh

i kr

iteria

sep

erti

yang

ber

ikut

:

i. Be

rsih

;

ii.

Tida

k b

erde

bu;

iii.

Susu

nan

kem

as d

an te

ratu

r

Tida

k m

emen

uhi

krite

riaM

emen

uhi d

ua

krite

riaM

emen

uhi

kese

mua

krit

eria

24M

enye

diak

an s

iste

m re

kod

inve

ntor

i yan

g je

las

dan

tera

tur

bag

i mem

udah

kan

cap

aian

b

aran

gan

deng

an c

epat

dan

p

anta

s.

Tida

k m

enye

diak

an

sist

em

Sist

em k

uran

g je

las

dan

tidak

te

ratu

r

Sist

em je

las

dan

tera

tur

Page 93: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

81Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

25M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

26M

enye

diak

an e

tika

pen

ggun

aan

dan

per

atur

an p

enga

mb

ilan

bar

anga

n da

ri st

or u

ntuk

dip

atuh

i 0l

eh w

arga

ker

ja.

Tida

k m

enye

diak

an

etik

a p

engg

unaa

n

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

akan

teta

pi

tidak

dip

apar

kan

kep

ada

war

ga

kerj

a

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

a da

n di

pap

arka

n ke

pad

a w

arga

ke

rja

27M

enye

diak

an k

ad p

etak

(Kew

. PS

-4) s

tok

deng

an m

aklu

mat

yan

g se

ntia

sa d

ikem

as k

ini.

Tida

k m

enye

diak

an

kad

pet

ak

Seb

ahag

ian

saha

ja

dip

apar

kan

dan

tid

ak d

ikem

as

kini

Seb

ahag

ian

saha

ja

dip

apar

kan

dan

dike

mas

kin

i

Sem

ua

dip

apar

kan

teta

pi t

idak

di

kem

as k

ini

Sem

ua

dip

apar

kan

dan

sent

iasa

dik

emas

ki

ni

28M

emas

tikan

tiad

a b

ahan

ata

u p

eral

atan

yan

g tid

ak d

iper

luka

n tu

rut d

isim

pan

di d

alam

sto

r.

Terd

apat

bah

an

atau

per

alat

an

tidak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

tidak

dis

usun

de

ngan

kem

as.

Terd

apat

bah

an

atau

per

alat

an

tidak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

disu

sun

deng

an

kem

as.

Tiad

a b

aran

g at

au p

eral

atan

tid

ak d

iper

luka

n di

sim

pan

dal

am

stor

.

Page 94: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

82Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

29M

enye

diak

an p

enan

da a

ras

min

imum

bar

ang

dala

m s

tor.

Tiad

a p

enan

da

aras

min

imum

Pena

nda

aras

m

inim

um

dise

diak

an p

ada

seb

ahag

ian

bar

ang

saha

ja

Pena

nda

aras

m

inim

um

dise

diak

an p

ada

sem

ua b

aran

g

30M

emas

tikan

suh

u p

eti s

ejuk

di

reko

dkan

dan

dik

emas

kin

i.Ti

dak

dire

kod

lang

sung

Dire

kod

teta

pi

tidak

dik

emas

ki

ni

Dire

kod

sep

anja

ng m

asa

dan

dike

mas

kin

i

31U

bat

dis

usun

men

giku

t sis

tem

Fi

rst i

n Fi

rst O

ut (F

IFO

) ata

u Fi

rst

Expi

ry F

irst O

ut (F

EFO

)

Tiad

a si

stem

FIF

O

atau

FEF

OSi

stem

FIF

O

atau

FEF

O

dila

ksan

akan

p

ada

seb

ahag

ian

bar

ang

saha

ja

Sist

em F

IFO

at

au F

EFO

di

laks

anak

an

seca

ra

men

yelu

ruh

F10)

Bili

k M

akm

al

32M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

mak

mal

ber

sih,

kem

as d

an

sela

mat

.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

33M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Page 95: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

83Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

34M

enye

diak

an te

mp

at

pem

bua

ngan

ber

asin

gan

bag

i sis

a kl

inik

al, d

omes

tik, a

lata

n ta

jam

da

n b

ahan

bua

ngan

ber

bah

aya.

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

, ala

tan

taja

m d

an

bah

an b

uang

an

ber

bah

aya

tidak

di

sedi

akan

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

dan

al

atan

taja

m

dise

diak

an

deng

an le

ngka

p

F11)

Bili

k / R

uan

g /

Kad

Rek

od

Per

ub

atan

35M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

atau

ruan

g re

kod

per

ubat

an

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

36M

enye

diak

an s

iste

m re

kod

inve

ntor

i yan

g je

las

dan

tera

tur

bag

i mem

udah

kan

cap

aian

reko

d de

ngan

cep

at d

an p

anta

s.

Tida

k m

enye

diak

an

sist

em

Sist

em k

uran

g je

las

dan

tidak

te

ratu

r

Sist

em je

las

dan

tera

tur

Page 96: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

84Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

HO

SPIT

AL

/ KLI

NIK

12

34

5M

AR

KA

H

37M

enye

diak

an p

erat

uran

p

enga

mb

ilan

reko

d un

tuk

dip

atuh

i war

ga k

erja

.

Tida

k m

enye

diak

an

etik

a p

engg

unaa

n

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

akan

teta

pi

tidak

dip

apar

kan

kep

ada

war

ga

kerj

a

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

akan

dan

di

pap

arka

n ke

pad

a w

arga

ke

rja

JUM

LAH

SK

OR

(HO

SPIT

AL/

KLI

NIK

)0

Jum

lah

Mar

kah

: /

185X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 97: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

85Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PEJ

AB

AT K

ESIH

ATA

N D

AER

AH

12

34

5M

AR

KA

H

F1) S

tor

Un

it B

ekal

an A

ir d

an K

eber

sih

an A

lam

Sek

elili

ng

(BA

KA

S)

1M

emas

tikan

sto

r mem

enuh

i kr

iteria

ber

ikut

:

i. Be

rsih

;

ii.

Tida

k b

erde

bu;

iii.

Susu

nan

kem

as d

an te

ratu

r

Tida

k m

emen

uhi

krite

riaM

emen

uhi d

ua

krite

riaM

emen

uhi

kese

mua

krit

eria

2M

enye

diak

an s

iste

m re

kod

bah

an/

per

alat

an y

ang

jela

s da

n te

ratu

r b

agi m

emud

ahka

n ca

pai

an

bar

anga

n de

ngan

cep

at d

an

pan

tas.

Tida

k m

enye

diak

an

sist

em

Sist

em k

uran

g je

las

dan

tidak

te

ratu

r

Sist

em je

las

dan

tera

tur

3M

enye

diak

an la

bel

pad

a se

tiap

b

ahan

/per

alat

an.

Tiad

a la

bel

Seb

ahag

ian

bar

ang

ber

lab

elSe

mua

bar

ang

ber

lab

el

4M

enye

diak

an e

tika

pen

ggun

aan

dan

per

atur

an p

enga

mb

ilan

bah

an/p

eral

atan

dar

i sto

r unt

uk

dip

atuh

i war

ga k

erja

.

Tida

k m

enye

diak

an

etik

a p

engg

unaa

n

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

a te

tap

i tid

ak d

ipap

arka

n ke

pad

a w

arga

ke

rja

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

a da

n di

pap

arka

n ke

pad

a w

arga

ke

rja

5M

enye

diak

an k

ad p

etak

(Kew

. PS

-4) s

tok

deng

an m

aklu

mat

yan

g se

ntia

sa d

ikem

as k

ini.

Tida

k m

enye

diak

an

kad

pet

ak

Seb

ahag

ian

saha

ja

dip

apar

kan

dan

tid

ak d

ikem

as

kini

Seb

ahag

ian

saha

ja

dip

apar

kan

dan

dike

mas

kin

i

Sem

ua

dip

apar

kan

teta

pi t

idak

di

kem

as k

ini

Sem

ua

dip

apar

kan

dan

sent

iasa

dik

emas

ki

ni

Page 98: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

86Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PEJ

AB

AT K

ESIH

ATA

N D

AER

AH

12

34

5M

AR

KA

H

6M

emas

tikan

tiad

a b

ahan

/p

eral

atan

yan

g tid

ak d

iper

luka

n tu

rut d

isim

pan

di d

alam

sto

r.

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

tidak

dis

usun

de

ngan

kem

as.

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

disu

sun

deng

an

kem

as.

Tiad

a b

aran

g/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

alam

st

or.

F2) S

tor V

ekto

r

7M

emas

tikan

sto

r mem

enuh

i kr

iteria

sep

erti

yang

ber

ikut

:

i. Be

rsih

;

ii.

Tida

k b

erde

bu;

iii.

Susu

nan

kem

as d

an te

ratu

r

Tida

k m

emen

uhi

krite

riaM

emen

uhi d

ua

krite

riaM

emen

uhi

kese

mua

krit

eria

8M

enye

diak

an s

iste

m re

kod

bah

an/

per

alat

an y

ang

jela

s da

n te

ratu

r b

agi m

emud

ahka

n ca

pai

an

bar

anga

n de

ngan

cep

at d

an

pan

tas.

Tida

k m

enye

diak

an

sist

em

Sist

em k

uran

g je

las

dan

tidak

te

ratu

r

Sist

em je

las

dan

tera

tur

9M

emap

arka

n la

bel

per

inga

tan

pad

a b

ahan

ber

acun

/mud

ah

terb

akar

.

Tiad

a la

bel

Seb

ahag

ian

bah

an b

erla

bel

Sem

ua b

ahan

b

erla

bel

Page 99: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

87Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PEJ

AB

AT K

ESIH

ATA

N D

AER

AH

12

34

5M

AR

KA

H

10M

enye

diak

an e

tika

pen

ggun

aan

dan

per

atur

an p

enga

mb

ilan

bah

an/p

eral

atan

dar

i sto

r unt

uk

dip

atuh

i ole

h w

arga

ker

ja.

Tida

k m

enye

diak

an

etik

a p

engg

unaa

n

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

akan

teta

pi

tidak

dip

apar

kan

kep

ada

war

ga

kerj

a

Etik

a p

engg

unaa

n di

sedi

a da

n di

pap

arka

n ke

pad

a w

arga

ke

rja

11M

enye

diak

an k

ad p

etak

(Kew

. PS

-4) s

tok

deng

an m

aklu

mat

yan

g se

ntia

sa d

ikem

as k

ini.

Tida

k m

enye

diak

an

kad

pet

ak

Seb

ahag

ian

saha

ja

dip

apar

kan

dan

tid

ak d

ikem

as

kini

Seb

ahag

ian

saha

ja

dip

apar

kan

dan

dike

mas

kin

i

Sem

ua

dip

apar

kan

teta

pi t

idak

di

kem

as k

ini

Sem

ua

dip

apar

kan

dan

sent

iasa

dik

emas

ki

ni

12M

emas

tikan

tiad

a b

ahan

/p

eral

atan

yan

g tid

ak d

iper

luka

n tu

rut d

isim

pan

di d

alam

sto

r.

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an y

ang

tidak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

tidak

dis

usun

de

ngan

kem

as

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

disu

sun

deng

an

kem

as

Tiad

a b

aran

g/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

alam

st

or

JUM

LAH

SK

OR

(PEJ

AB

AT K

ESIH

ATA

N D

AER

AH

)0

Jum

lah

Mar

kah

: /

60X

100

% =

%

(Jum

lah

Mar

kah

Dip

erol

eh D

ibah

agi d

enga

n Ju

mla

h M

arka

h Pe

nuh

bag

i Sem

ua K

riter

ia y

ang

Berk

aita

n X

100

%)

Page 100: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

88Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KLI

NIK

PER

GIG

IAN

12

34

5M

AR

KA

H

F1) B

ilik

Raw

atan

1M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

b

erla

bel

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

dan

ters

usun

Sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ters

usun

2M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h, ti

dak

kem

as d

an ti

dak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

F2) B

ilik

X-R

ay

3M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h, ti

dak

kem

as d

an ti

dak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

4M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

kem

as d

an

ber

ada

dala

m k

eada

an b

aik.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

isus

un

kem

as d

an ti

dak

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Seb

ahag

ian

per

alat

an

disu

sun

kem

as

dan

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

susu

n ke

mas

da

n b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Page 101: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

89Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KLI

NIK

PER

GIG

IAN

12

34

5M

AR

KA

H

5M

emap

arka

n la

bel

dan

lang

kah-

lang

kah

kese

lam

atan

radi

asi d

i te

mp

at y

ang

mud

ah d

iliha

t.

Lab

el d

an

lang

kah-

lang

kah

kese

lam

atan

ra

dias

i tid

ak

dip

amer

kan

Seb

ahag

ian

lab

el d

an

lang

kah-

lang

kah

kese

lam

atan

ra

dias

i di

pam

erka

n

Sem

ua la

bel

dan

la

ngka

h-la

ngka

h ke

sela

mat

an

radi

asi

dip

amer

kan

F3) B

ilik

Mak

mal

6M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

mak

mal

ber

sih,

kem

as d

an

sela

mat

.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h, ti

dak

kem

as d

an ti

dak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

7M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

kem

as d

an

ber

ada

dala

m k

eada

an b

aik.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

isus

un

kem

as d

an ti

dak

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Seb

ahag

ian

per

alat

an

disu

sun

kem

as

dan

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

susu

n ke

mas

da

n b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

8M

enye

diak

an te

mp

at

pem

bua

ngan

ber

asin

gan

bag

i sis

a kl

inik

al, d

omes

tik, a

lata

n ta

jam

da

n b

ahan

bua

ngan

ber

bah

aya.

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

, ala

tan

taja

m d

an

bah

an b

uang

an

ber

bah

aya

tidak

di

sedi

akan

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

, ala

tan

taja

m d

an

bah

an b

uang

an

ber

bah

aya

dise

diak

an te

tap

i tid

ak le

ngka

p

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

, ala

tan

taja

m d

an

bah

an b

uang

an

ber

bah

aya

dise

diak

an

deng

an le

ngka

p

Page 102: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

90Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KLI

NIK

PER

GIG

IAN

12

34

5M

AR

KA

H

F4) B

ilik

Suci

ham

a

9M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h, ti

dak

kem

as d

an ti

dak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

10M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

kem

as d

an

ber

ada

dala

m k

eada

an b

aik.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

isus

un

kem

as d

an ti

dak

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Seb

ahag

ian

per

alat

an

disu

sun

kem

as

dan

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

susu

n ke

mas

da

n b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

11M

enye

diak

an te

mp

at

pem

bua

ngan

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al, d

omes

tik d

an a

lata

n ta

jam

.

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

dan

al

atan

taja

m

tidak

dis

edia

kan

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

dan

al

atan

taja

m

dise

diak

an te

tap

i tid

ak le

ngka

p

Tem

pat

p

emb

uang

an

ber

asin

gan

bag

i si

sa k

linik

al,

dom

estik

dan

al

atan

taja

m

dise

diak

an

deng

an le

ngka

p

F5) B

ilik

Pem

amp

at (C

ompr

esso

r Roo

m)

12M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h, ti

dak

kem

as d

an ti

dak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 103: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

91Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KLI

NIK

PER

GIG

IAN

12

34

5M

AR

KA

H

13M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

kem

as d

an

ber

ada

dala

m k

eada

an b

aik.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

isus

un

kem

as d

an ti

dak

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Seb

ahag

ian

per

alat

an

disu

sun

kem

as

dan

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

susu

n ke

mas

da

n b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

F6) B

ilik

Sto

r B

ahan

Per

gig

ian

14M

emas

tikan

sto

r mem

enuh

i kr

iteria

yan

g b

erik

ut:

i. Be

rsih

;

ii.

Tida

k b

erde

bu;

iii.

Susu

nan

kem

as d

an te

ratu

r

Tida

k m

emen

uhi

krite

riaM

emen

uhi d

ua

krite

riaM

emen

uhi

sem

ua k

riter

ia

15M

enye

diak

an s

iste

m re

kod

inve

ntor

i yan

g je

las

dan

tera

tur

bag

i mem

udah

kan

cap

aian

b

aran

gan

deng

an c

epat

dan

p

anta

s.

Sist

em re

kod

inve

ntor

i tid

ak

dise

diak

an

Sist

em re

kod

inve

ntor

i di

sedi

akan

teta

pi

tidak

men

yelu

ruh

Sist

em re

kod

inve

ntor

i di

sedi

akan

de

ngan

m

enye

luru

h

16M

enye

diak

an la

bel

pad

a se

tiap

b

aran

g/b

ahan

.Ti

ada

ber

lab

elSe

bah

agia

n b

aran

g b

erla

bel

Sem

ua b

aran

g b

erla

bel

17M

enye

diak

an k

ad p

etak

(KEW

.PS

-4) d

enga

n m

aklu

mat

yan

g se

ntia

sa d

ikem

as k

ini.

Tida

k m

enye

diak

an

kad

pet

ak

Seb

ahag

ian

sa

haja

di

pap

arka

n da

n tid

ak d

ikem

as

kini

Seb

ahag

ian

saha

ja

dip

apar

kan

dan

dike

mas

kin

i

Sem

ua

dip

apar

kan

teta

pi t

idak

di

kem

as k

ini

Sem

ua

dip

apar

kan

dan

sent

iasa

dik

emas

ki

ni

Page 104: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

92Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KLI

NIK

PER

GIG

IAN

12

34

5M

AR

KA

H

18M

emas

tikan

tiad

a b

ahan

/p

eral

atan

yan

g tid

ak d

iper

luka

n tu

rut d

isim

pan

di d

alam

sto

r.

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

tidak

dis

usun

de

ngan

kem

as.

Terd

apat

bah

an/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

an

disu

sun

deng

an

kem

as.

Tiad

a b

aran

g/

per

alat

an ti

dak

dip

erlu

kan

disi

mp

an d

alam

st

or.

19Ba

han-

bah

an d

isus

un s

ecar

a Fi

rst

In F

irst O

ut (F

IFO

)/ F

irst E

xpir

y Fi

rst

Out

(FEF

O) /

Tida

k m

engi

kut

FEFO

/FIF

OSe

bah

agia

n b

ahan

dis

usun

m

engi

kut F

EFO

/FI

FO

Sem

ua b

ahan

di

susu

n m

engi

kut F

EFO

/FI

FO

20M

enye

diak

an p

enan

da a

ras

min

imum

bar

ang

di d

alam

sto

r.Ti

ada

pen

anda

ar

as m

inim

umPe

nand

a ar

as

min

imum

di

sedi

akan

pad

a se

bah

agia

n b

aran

g sa

haja

Pena

nda

aras

m

inim

um

dise

diak

an p

ada

sem

ua b

aran

g

F7) B

ilik

/ Ru

ang

/ R

ak K

ad R

awat

an

21M

emas

tikan

ruan

g m

emen

uhi

krite

ria y

ang

ber

ikut

:

i. Be

rsih

ii.

Tida

k b

erde

bu

iii.

Ters

usun

iv.

Kem

as

Tida

k m

emen

uhi

krite

ria.

Mem

enuh

i sa

tu

krite

riaM

emen

uhi d

ua

krite

ria.

Mem

enuh

i tig

a kr

iteria

Mem

enuh

i se

mua

krit

eria

Page 105: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

93Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KLI

NIK

PER

GIG

IAN

12

34

5M

AR

KA

H

22M

emas

tikan

per

alat

an, k

abin

et

dan

rak

ber

ada

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

.

Tida

k te

ratu

r, b

aik

dan

kem

asSe

bah

agia

n p

eral

atan

, ka

bin

et d

an ra

k da

lam

kea

daan

te

ratu

r, b

aik

dan

kem

as

Pera

lata

n,

kab

inet

, dan

rak

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

23M

emas

tikan

kad

raw

atan

dis

usun

ke

mas

den

gan

tekn

ik s

usun

an

yang

ber

kesa

n b

agi m

emud

ahka

n ca

rian/

cap

aian

.

Kad

ber

sele

rak

dan

tidak

tera

tur

Seb

ahag

ian

kad

disu

sun

kem

as

Sem

ua k

ad

disu

sun

kem

as

24M

enye

diak

an s

enar

ai in

deks

dan

no

mb

or k

ad.

Sena

rai i

ndek

s da

n no

mb

or k

ad

tidak

dis

edia

kan

Sena

rai i

ndek

s da

n no

mb

or k

ad

dise

diak

an

JUM

LAH

SK

OR

(KLI

NIK

PER

GIG

IAN

)0

Jum

lah

Mar

kah

: /

120X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 106: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

94Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

SJID

12

34

5M

AR

KA

H

F1) R

uan

g S

emb

ahya

ng

/Dew

an S

ola

t

1M

emap

arka

n in

fo s

olat

yan

g di

kem

as k

ini.

Info

sol

at ti

dak

dip

apar

kan

Info

sol

at

dip

apar

kan

teta

pi t

idak

te

rkin

i

Info

sol

at

dip

apar

kan

dan

terk

ini

2M

enye

diak

an k

emud

ahan

bag

i O

KUKe

mud

ahan

un

tuk

OKU

tida

k di

sedi

akan

Kem

udah

an

untu

k O

KU

dise

diak

an

3M

enye

diak

an ta

nda

arah

ata

u ha

d p

enga

sing

an ru

ang

sola

t.Ti

dak

dise

diak

anKu

rang

jela

sD

ised

iaka

n de

ngan

jela

s

4M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

5M

emas

tikan

per

alat

an b

erke

adaa

n b

aik,

ber

sih

dan

disu

sun

deng

an

tera

tur.

Sem

ua p

eral

atan

b

erke

adaa

n tid

ak

bai

k, ti

dak

ber

sih

dan

ber

sele

rak

Seb

ahag

ian

per

alat

an

ber

kead

aan

bai

k, b

ersi

h da

n te

ratu

r

Sem

ua p

eral

atan

b

erke

adaa

n b

aik,

ber

sih

dan

tera

tur

Page 107: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

95Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

SJID

12

34

5M

AR

KA

H

F2) T

emp

at M

and

i Jen

azah

6M

enye

diak

an d

an m

emap

arka

n et

ika

dan

per

atur

an te

mp

at m

andi

je

naza

h.

Etik

a da

n p

erat

uran

te

mp

at m

andi

je

naza

h tid

ak

dise

diak

an

Etik

a da

n p

erat

uran

te

mp

at m

andi

je

naza

h di

sedi

akan

teta

pi

tidak

dip

apar

kan

Etik

a da

n p

erat

uran

te

mp

at m

andi

je

naza

h di

sedi

akan

dan

di

pap

arka

n

7M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

kea

daan

bai

k da

n te

ratu

r.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

8M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

F3) T

emp

at W

ud

uk

9M

enye

diak

an e

tika

dan

per

atur

an

tem

pat

wud

uk.

Etik

a da

n p

erat

uran

te

mp

at w

uduk

tid

ak d

ised

iaka

n

Etik

a da

n p

erat

uran

te

mp

at w

uduk

di

sedi

akan

teta

pi

tidak

jela

s

Etik

a da

n p

erat

uran

te

mp

at w

uduk

di

sedi

akan

de

ngan

jela

s

Page 108: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

96Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

SJID

12

34

5M

AR

KA

H

10M

enye

diak

an a

rah/

sim

bol

ruan

g w

uduk

wan

ita d

an le

laki

di

tem

pat

yan

g m

udah

dili

hat.

Tida

k di

sedi

akan

Dis

edia

kan

teta

pi

tidak

jela

sD

ised

iaka

n de

ngan

jela

s

11M

enye

diak

an te

mp

at w

uduk

m

esra

OKU

ata

u or

ang

tua

Bilik

wud

uk ti

dak

mes

ra O

KU/

oran

g tu

a

Bilik

wud

uk

mes

ra O

KU/

oran

g tu

a

12M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

kea

daan

bai

k.Se

mua

per

alat

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

13M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

adal

ah b

ersi

h, k

emas

dan

sel

amat

.Pe

rsek

itara

n b

ilik

tidak

ber

sih,

tid

ak k

emas

dan

tid

ak s

elam

at

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

F4) R

uan

g A

zan

14M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

kea

daan

bai

k da

n b

erfu

ngsi

(con

toh:

ala

t sia

r ray

a da

n ja

m d

indi

ng).

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Seb

ahag

ian

per

alat

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k da

n b

erfu

ngsi

Sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

ber

fung

si

Page 109: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

97Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

SJID

12

34

5M

AR

KA

H

15M

enye

diak

an ta

taca

ra

pen

ggun

aan

alat

an.

Tata

cara

p

engg

unaa

n al

atan

tida

k di

sedi

akan

Tata

cara

p

engg

unaa

n al

atan

di

sedi

akan

teta

pi

tidak

jela

s

Tata

cara

p

engg

unaa

n al

atan

di

sedi

akan

de

ngan

jela

s

16M

emap

arka

n in

fo s

olat

. In

fo s

olat

tida

k di

pap

arka

nIn

fo s

olat

di

pap

arka

n te

tap

i tid

ak

terk

ini

Info

sol

at

dip

apar

kan

dan

terk

ini

JUM

LAH

SK

OR

(MA

SJID

)0

Jum

lah

Mar

kah

: /

80X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 110: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

98Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

HK

AM

AH

12

34

5M

AR

KA

H

F1) K

amar

Bic

ara

1M

emas

tikan

per

seki

tara

n ka

mar

b

icar

a b

ersi

h, k

emas

dan

sel

amat

. Pe

rsek

itara

n b

ilik

tidak

ber

sih,

tid

ak k

emas

dan

tid

ak s

elam

at

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

2M

enye

dia

dan

mem

astik

an

sofa

/tem

pat

dud

uk s

eles

a da

n m

encu

kup

i.

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n da

lam

kea

daan

ko

tor d

an

ber

sera

but

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n da

lam

kea

daan

b

ersi

h da

n ke

mas

teta

pi

tidak

cer

ia

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n da

lam

kea

daan

b

ersi

h, k

emas

da

n ce

ria

F2) B

ilik

Tah

anan

3M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

taha

nan

ber

sih,

kem

as d

an

sela

mat

.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

4M

emas

tikan

pen

guda

raan

bai

k da

n b

ilik

taha

nan

tidak

ber

bau

.Pe

ngud

araa

n tid

ak b

aik

dan

ber

bau

Peng

udar

aan

bai

k da

n m

emp

unya

i b

au y

ang

men

yena

ngka

n

Page 111: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

99Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

HK

AM

AH

12

34

5M

AR

KA

H

F3) R

uan

g M

enu

ng

gu

5M

enye

diak

an d

an m

emas

tikan

so

fa/ t

emp

at d

uduk

dan

bah

an

bac

aan

dala

m k

eada

an b

ersi

h,

kem

as d

an c

eria

.

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n da

lam

kea

daan

ko

tor d

an

ber

sera

but

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n da

lam

kea

daan

b

ersi

h da

n ke

mas

teta

pi

tidak

cer

ia

Sofa

/tem

pat

du

duk

dan

bah

an b

acaa

n da

lam

kea

daan

b

ersi

h, k

emas

da

n ce

ria

6M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

dan

hi

asan

dal

am k

eada

an b

ersi

h,

kem

as d

an s

elam

at.

Sem

ua p

eral

atan

ko

tor,

tidak

ke

mas

dan

tida

k se

lam

at

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

ersi

h,

kem

as d

an

sela

mat

Sem

ua p

eral

atan

b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

7M

enye

diak

an to

ng s

amp

ah y

ang

ber

sesu

aian

dan

men

cuku

pi.

Tiad

a to

ng

sam

pah

di

sedi

akan

Tong

sa

mp

ah ti

dak

ber

sesu

aian

dan

tid

ak m

encu

kup

i

Tong

sam

pah

b

erse

suai

an d

an

men

cuku

pi

F4) B

ilik

Saks

i

8M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

saks

i ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 112: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

100Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

HK

AM

AH

12

34

5M

AR

KA

H

9M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

etik

a da

n p

erat

uran

pen

ggun

aan

bili

k sa

ksi.

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n b

ilik

saks

i tid

ak

dise

diak

an

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n b

ilik

saks

i di

sedi

akan

teta

pi

tidak

jela

s

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n b

ilik

saks

i di

sedi

akan

de

ngan

jela

s

F5) B

ilik

Sulh

/Ru

nd

ing

car

a

10M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

sulh

/run

ding

car

a b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

11M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

etik

a da

n p

erat

uran

pen

ggun

aan

bili

k su

lh/r

undi

ngca

ra.

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n b

ilik

sulh

/ru

ndin

g ca

ra

tidak

dis

edia

kan

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n b

ilik

sulh

/ru

ndin

g ca

ra

dise

diak

an te

tap

i tid

ak je

las

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n b

ilik

sulh

/ru

ndin

g ca

ra

dise

diak

an

deng

an je

las

12M

emap

arka

n p

rose

s ru

ndin

gcar

a ya

ng je

las

untu

k di

pat

uhi.

Pros

es

rund

ingc

ara

tidak

dis

edia

kan

Pros

es

rund

ingc

ara

dise

diak

an te

tap

i tid

ak je

las

Pros

es

rund

ingc

ara

dise

diak

an

deng

an je

las

Page 113: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

101Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

HK

AM

AH

12

34

5M

AR

KA

H

F6) B

ilik

Seb

uta

n

13M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

seb

utan

ber

sih,

kem

as d

an

sela

mat

.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

14M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

etik

a da

n p

erat

uran

pen

ggun

aan

bili

k se

but

an.

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n

bili

k se

but

an

tidak

dis

edia

kan

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n

bili

k se

but

an

dise

diak

an te

tap

i tid

ak je

las

Etik

a da

n p

erat

uran

p

engg

unaa

n b

ilik

seb

utan

di

sedi

akan

de

ngan

jela

s

15Pe

rala

tan

dan

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am b

ilik

seb

utan

b

erfu

ngsi

den

gan

bai

k da

n di

sele

ngga

ra.

Kese

luru

han

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am

bili

k se

but

an

tidak

ber

fung

si

deng

an b

aik

dan

dise

leng

gara

Seb

ahag

ian

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am

bili

k se

but

an

tidak

ber

fung

si

deng

an b

aik

dan

tidak

di

sele

ngga

ra

Kese

luru

han

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am

bili

k se

but

an

ber

fung

si

deng

an b

aik

dan

dise

leng

gara

Page 114: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

102Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

MA

HK

AM

AH

12

34

5M

AR

KA

H

F7) B

ilik

Peg

uam

/Pen

dak

wa

16M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

peg

uam

/pen

dakw

a b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

17Pe

rala

tan

dan

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am b

ilik

peg

uam

/p

enda

kwa

ber

fung

si d

enga

n b

aik

dan

dise

leng

gara

.

Kese

luru

han

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am

bili

k se

but

an

tidak

ber

fung

si

deng

an b

aik

dan

dise

leng

gara

Seb

ahag

ian

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am

bili

k se

but

an

tidak

ber

fung

si

deng

an b

aik

dan

tidak

di

sele

ngga

ra

Kese

luru

han

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

i dal

am

bili

k se

but

an

ber

fung

si

deng

an b

aik

dan

dise

leng

gara

JUM

LAH

SK

OR

(MA

HK

AM

AH

)0

Jum

lah

Mar

kah

: /

85X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 115: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

103Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

BA

LAI P

OLI

S

12

34

5M

AR

KA

H

F1) K

aun

ter

Ad

uan

1M

enye

diak

an k

aunt

er a

duan

yan

g b

ersi

h, k

emas

dan

cer

ia.

Kaun

ter t

idak

b

ersi

h, ti

dak

kem

as d

an ti

dak

ceria

Kaun

ter b

ersi

h da

n ke

mas

teta

pi

tidak

cer

ia

Kaun

ter b

ersi

h,

kem

as d

an c

eria

2M

enye

diak

an p

erkh

idm

atan

yan

g m

esra

pel

angg

an.

Perk

hidm

atan

ya

ng d

ised

iaka

n

tidak

mes

ra

pel

angg

an

Perk

hidm

atan

ya

ng d

ised

iaka

n

mes

ra p

elan

ggan

3M

emas

tikan

kem

udah

an u

ntuk

p

elan

ggan

sel

esa

dan

men

cuku

pi.

Kem

udah

an

untu

k p

elan

ggan

tid

ak s

eles

a da

n tid

ak m

encu

kup

i

Kem

udah

an

untu

k p

elan

ggan

se

lesa

teta

pi

tidak

men

cuku

pi

Kem

udah

an

untu

k p

elan

ggan

se

lesa

dan

m

encu

kup

i

4M

emap

arka

n ca

rta

alira

n/p

rose

s ke

rja

atau

pia

gam

pel

angg

an.

Tida

k di

pap

arka

nD

ipap

arka

n te

tap

i kur

ang

jela

s da

n su

kar

difa

ham

i

Dip

apar

kan

deng

an je

las

dan

mud

ah d

ifaha

mi

F2) S

tor

Sim

pan

an B

aran

g-b

aran

g B

ukt

i

5M

emas

tikan

bar

ang-

bar

ang

disu

sun

kem

as d

enga

n te

knik

su

suna

n ya

ng b

erke

san

untu

k m

emud

ahka

n ca

pai

an.

Bara

ng-b

aran

g b

erse

lera

k da

n tid

ak te

ratu

r.

Bara

ng-b

aran

g di

susu

n ke

mas

te

tap

i tid

ak

tera

tur

Bara

ng-b

aran

g di

susu

n ke

mas

da

n te

ratu

r

Page 116: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

104Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

BA

LAI P

OLI

S

12

34

5M

AR

KA

H

6M

enye

diak

an s

enar

ai in

deks

b

aran

g-b

aran

g.

Sena

rai i

ndek

s b

aran

g-b

aran

g tid

ak d

ised

iaka

n

Sen

arai

in

deks

unt

uk

seb

ahag

ian

bar

ang-

bar

ang

di

sedi

akan

Sena

rai i

ndek

s un

tuk

sem

ua

bar

ang-

bar

ang

di

sedi

akan

7M

emas

tikan

bili

k si

mp

anan

kes

m

emen

uhi k

riter

ia y

ang

ber

ikut

:

i. Be

rsih

ii.

Tida

k b

erde

bu

iii.

Ters

usun

; dan

iv.

Kem

as

Tida

k m

emen

uhi

krite

ria.

Mem

enuh

i sat

u kr

iteria

Mem

enuh

i dua

kr

iteria

.M

emen

uhi t

iga

krite

riaM

emen

uhi

sem

ua k

riter

ia.

8M

enye

diak

an la

bel

yan

g je

las

dan

mud

ah d

iliha

t pad

a se

tiap

b

aran

gan

kes.

Tiad

a la

bel

Seb

ahag

ian

bar

anga

n sa

haja

b

erla

bel

Sem

ua b

aran

gan

kes

ber

lab

el

9M

emas

tikan

per

alat

an, k

abin

et

dan

rak

ber

ada

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

Tida

k te

ratu

r, b

aik

dan

kem

asSe

bah

agia

n p

eral

atan

, ka

bin

et d

an ra

k da

lam

kea

daan

te

ratu

r, b

aik

dan

kem

as

Pera

lata

n,

kab

inet

, dan

rak

dala

m k

eada

an

tera

tur,

bai

k da

n ke

mas

Page 117: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

105Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

BA

LAI P

OLI

S

12

34

5M

AR

KA

H

10M

enye

diak

an ta

ngga

kha

s un

tuk

pen

yim

pan

an d

an c

apai

an b

aran

g b

ukti.

Tang

ga k

has

tidak

dis

edia

kan

Dis

edia

kan

teta

pi

tidak

ses

uai d

an

tidak

sel

amat

Dis

edia

kan

tang

ga k

has

yang

ses

uai d

an

sela

mat

JUM

LAH

SK

OR

(BA

LAI P

OLI

S)0

Jum

lah

Mar

kah

: /

50X

100

% =

%

(Jum

lah

Mar

kah

Dip

erol

eh D

ibah

agi d

enga

n Ju

mla

h M

arka

h Pe

nuh

bag

i Sem

ua K

riter

ia y

ang

Berk

aita

n X

100

%)

Page 118: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

106Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

IMIG

RES

EN

12

34

5M

AR

KA

H

F1) B

ilik

Tah

anan

1M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

taha

nan

ber

sih,

kem

as d

an

sela

mat

.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

2M

emas

tikan

pen

guda

raan

bili

k ta

hana

n b

aik

dan

tidak

ber

bau

.Pe

ngud

araa

n tid

ak b

aik

dan

ber

bau

Peng

udar

aan

bai

k te

tap

i b

erb

au

Peng

udar

aan

bai

k da

n b

erb

au

men

yena

ngka

n

F2) B

ilik

Sias

atan

3M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

sias

atan

ber

sih,

kem

as d

an

sela

mat

.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

4M

emas

tikan

pen

guda

raan

bili

k si

asat

an b

aik

dan

tidak

ber

bau

.Pe

ngud

araa

n tid

ak b

aik

dan

ber

bau

Peng

udar

aan

bai

k te

tap

i b

erb

au

Peng

udar

aan

bai

k da

n b

erb

au

men

yena

ngka

n

JUM

LAH

SK

OR

(IM

IGR

ESEN

)0

Jum

lah

Mar

kah

: /

20X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 119: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

107Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Pih

ak B

erku

asa

Tem

pat

an (P

BT

)

12

34

5M

AR

KA

H

F1) K

aun

ter

Pem

bay

aran

1M

emas

tikan

kau

nter

uta

ma

mem

enuh

i krit

eria

yan

g b

erik

ut:

i. Si

stem

mak

lum

bal

as

pel

angg

an;

ii.

Dire

ktor

i war

ga a

gens

i;

iii.

Bora

ng-b

oran

g/ b

rosu

r b

erka

itan;

iv.

Baha

n b

acaa

n/ in

form

asi;

v.

Sist

em n

omb

or g

ilira

n p

elan

ggan

; dan

vi.

Info

men

gena

i age

nsi/

p

iaga

m p

elan

ggan

Kaun

ter

men

yedi

akan

sa

tu k

riter

ia y

ang

disy

orka

n

Kaun

ter

men

yedi

akan

du

a kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Kaun

ter

men

yedi

akan

se

mua

krit

eria

ya

ng d

isyo

rkan

2M

emas

tikan

kau

nter

sen

tiasa

b

ersi

h, k

emas

, sel

esa

dan

ceria

.Ka

unte

r tid

ak

mem

atuh

i kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Kaun

ter

mem

atuh

i se

bah

agia

n kr

iteria

yan

g di

syor

kan

Kaun

ter

mem

atuh

i sem

ua

krite

ria y

ang

disy

orka

n

3M

emas

tikan

usa

ha-u

saha

de

light

ing

the

cust

omer

sep

erti

per

seki

tara

n y

ang

kond

usif

dan

kem

udah

an s

okon

gan

dila

ksan

akan

.

Usa

ha-u

saha

de

light

ing

the

cust

omer

tida

k di

laks

anak

an

Usa

ha-u

saha

de

light

ing

the

cust

omer

di

laks

anak

an

Page 120: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

108Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Pih

ak B

erku

asa

Tem

pat

an (P

BT

)

12

34

5M

AR

KA

H

4M

enye

diak

an p

erkh

idm

atan

yan

g m

esra

pel

angg

an.

Perk

hidm

atan

ya

ng ti

dak

mes

ra

pel

angg

an

Perk

hidm

atan

ya

ng m

esra

p

elan

ggan

JUM

LAH

SK

OR

(PB

T)

0

Jum

lah

Mar

kah

: /

20X

100

% =

%

(Jum

lah

Mar

kah

Dip

erol

eh D

ibah

agi d

enga

n Ju

mla

h M

arka

h Pe

nuh

bag

i Sem

ua K

riter

ia y

ang

Berk

aita

n X

100

%)

Page 121: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

109Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

F1) B

ilik

Dar

jah

/Kel

as

1M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

2M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

3M

emas

tikan

sus

unan

per

abot

ke

mas

dan

tera

tur.

Pera

bot

tida

k di

susu

n ke

mas

Seb

ahag

ian

per

abot

dis

usun

ke

mas

dan

te

ratu

r

Sem

ua p

erab

ot

disu

sun

kem

as

dan

tera

tur

4M

emas

tikan

pap

an p

utih

/p

apan

hita

m b

ersi

h da

n se

lam

at

digu

naka

n.

Pap

an p

utih

/p

apan

hita

m

tidak

ber

sih

dan

tidak

sel

amat

Pap

an p

utih

/p

apan

hita

m

ber

sih

teta

pi

tidak

sel

amat

Pap

an p

utih

/p

apan

hita

m

ber

sih

dan

sela

mat

5M

emas

tikan

sem

ua c

erm

in

tingk

ap b

ersi

h d

an s

elam

at

digu

naka

n.

Cer

min

ting

kap

tid

ak b

ersi

h da

n tid

ak s

elam

at

Seb

ahag

ian

cerm

in ti

ngka

p

ber

sih

dan

sela

mat

Sem

ua c

erm

in

tingk

ap b

ersi

h da

n se

lam

at

Page 122: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

110Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

6M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

terk

ini.

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rkin

i

F2) B

ilik

Gu

ru

7M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

8M

emas

tikan

sus

unan

per

abot

ke

mas

dan

tera

tur.

Pera

bot

tida

k di

susu

n ke

mas

Seb

ahag

ian

per

abot

dis

usun

ke

mas

dan

te

ratu

r

Sem

ua p

erab

ot

disu

sun

kem

as

dan

tera

tur

9M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

terk

ini.

Mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rkin

i

Page 123: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

111Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

F3) B

ilik

Kau

nse

ling

/Pen

gaw

as

10M

emas

tikan

mej

a ke

rja

kem

as d

an

per

alat

an d

isus

un d

enga

n b

aik.

Mej

a ke

rja

tidak

ke

mas

dan

p

eral

atan

tida

k di

susu

n de

ngan

b

aik

Seb

ahag

ian

mej

a ke

rja

kem

as

dan

per

alat

an

disu

sun

deng

an

bai

k

Sem

ua m

eja

kerj

a k

emas

da

n p

eral

atan

di

susu

n de

ngan

b

aik

11M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

12M

emas

tikan

sus

unan

per

abot

ke

mas

dan

tera

tur.

Pera

bot

tida

k di

susu

n ke

mas

Seb

ahag

ian

per

abot

dis

usun

ke

mas

dan

te

ratu

r

Sem

ua p

erab

ot

disu

sun

kem

as

dan

tera

tur

13M

enye

diak

an p

erhi

asan

yan

g m

inim

um d

an b

erse

suai

an

deng

an im

ej k

orp

orat

.

Hia

san

yang

ke

terl

alua

n da

n tid

ak te

ruru

s

Hia

san

min

imum

te

tap

i tid

ak

ber

sesu

aian

de

ngan

imej

ko

rpor

at

Hia

san

min

imum

dan

m

enon

jolk

an

imej

kor

por

at

Page 124: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

112Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

14M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

ber

kaita

n di

pap

arka

n da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

terk

ini.

Mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rkin

i

F4) B

ilik

Ko

per

asi

15M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

16M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

17M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

terk

ini.

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rkin

i

Page 125: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

113Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

18M

emas

tikan

kau

nter

bay

aran

dan

ra

k-ra

k da

lam

kea

daan

ber

sih,

ke

mas

dan

sel

amat

Pers

ekita

ran

kaun

ter d

an ra

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

kaun

ter b

ersi

h,

kem

as te

tap

i tid

ak s

elam

at

Pers

ekita

ran

kaun

ter d

an ra

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

F5) M

akm

al K

om

pu

ter

19M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

20M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

21M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

ber

kaita

n di

pap

arka

n da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

terk

ini.

Mak

lum

at

ber

kaita

n ya

ng

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at

ber

kaita

n ya

ng

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

mak

lum

at

ber

kaita

n ya

ng

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rkin

i

Page 126: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

114Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

22M

emas

tikan

set

iap

kom

put

er

mem

pun

yai n

omb

or s

iri.

Tiad

a no

mb

or s

iriSe

bah

agia

n ko

mp

uter

m

emp

unya

i no

mb

or s

iri

Sem

ua k

omp

uter

m

emp

unya

i no

mb

or s

iri

F6) M

akm

al S

ain

s

23M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

24M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

25M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

ber

kaita

n di

pap

arka

n da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

terk

ini.

Mak

lum

at

ber

kaita

n ya

ng

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at

ber

kaita

n ya

ng

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

mak

lum

at

ber

kaita

n ya

ng

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rkin

i

Page 127: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

115Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

26M

emas

tikan

sin

ki d

an p

aip

ber

sih,

b

oleh

dig

unak

an d

an ti

dak

ters

umb

at.

Sink

i dan

pai

p

koto

r dan

te

rsum

bat

Seb

ahag

ian

sink

i b

ersi

h da

n b

oleh

di

guna

kan

Sem

ua s

inki

b

ersi

h da

n b

oleh

di

guna

kan

27M

emas

tikan

sal

uran

gas

ber

sih

dan

sela

mat

dig

unak

an.

Salu

ran

gas

koto

r da

n te

rsum

bat

Seb

ahag

ian

salu

ran

gas

koto

r da

n te

rsum

bat

Sem

ua s

alur

an

gas

ber

sih

dan

sela

mat

di

guna

kan

28M

emas

tikan

kab

inet

ber

ada

dala

m

kead

aan

ber

sih.

Sem

ua k

abin

et

koto

rSe

bah

agia

n ka

bin

et k

otor

Sem

ua k

abin

et

ber

sih

F7) B

eng

kel

29M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

engk

el

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

30M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Page 128: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

116Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

31M

emap

arka

n ta

taca

ra

pen

ggun

aan

alat

an.

Tiad

a ta

taca

ra

pen

ggun

aan

per

alat

an

Seb

ahag

ian

tata

cara

p

engg

unaa

n p

eral

atan

di

pap

arka

n

Tata

cara

p

engg

unaa

n p

eral

atan

di

pap

arka

n

F8) B

ilik

Au

dio

Vis

ual

(AV

)

32M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

33M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

terk

ini.

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rkin

i

34M

emas

tikan

per

alat

an d

an

kele

ngka

pan

AV

dala

m k

eada

an

bai

k da

n b

oleh

dig

unak

an

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Seb

ahag

ian

per

alat

an b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

Sem

ua p

eral

atan

b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

F9) G

aler

i

35M

emas

tikan

per

seki

tara

n ga

leri

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 129: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

117Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

36M

emas

tikan

bah

an p

amer

an

ber

ada

dala

m k

eada

an b

aik.

Baha

n p

amer

an

tidak

dal

am

kead

aan

bai

k

Seb

ahag

ian

bah

an p

amer

an

dala

m k

eada

an

bai

k

Sem

ua b

ahan

p

amer

an d

alam

ke

adaa

n b

aik

37M

emas

tikan

mak

lum

at b

ahan

p

amer

an d

ipam

erka

n da

lam

ke

adaa

n b

aik.

Mak

lum

at b

ahan

p

amer

an y

ang

dip

amer

kan

tidak

dal

am

kead

aan

bai

k

Seb

ahag

ian

mak

lum

at b

ahan

p

amer

an y

ang

dip

amer

kan

dala

m k

eada

an

bai

k

Sem

ua

mak

lum

at b

ahan

p

amer

an y

ang

dip

amer

kan

dala

m k

eada

an

bai

k

F10)

Sic

k B

ay/ B

ilik

Raw

atan

Gig

i

38M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ersi

h,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

39M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Page 130: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

118Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

SEK

OLA

H

12

34

5M

AR

KA

H

F11)

Bili

k G

un

a Sa

ma

(Co

nto

h: B

ilik

Mak

mal

, Ko

mp

ute

r, P

end

idik

an S

eni,

Mu

zik,

Bu

ku d

an la

in-l

ain

)

40M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

41M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

42M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

terk

ini.

Mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua

yang

di

pap

arka

n da

lam

kea

daan

b

aik

dan

terk

ini

JUM

LAH

SK

OR

(SEK

OLA

H)

0

Jum

lah

Mar

kah

: /

210X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 131: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

119Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

F1) B

ilik

Ku

liah

/ Bili

k La

tih

an/ B

ilik

Perb

inca

ng

an

1M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

2M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

3M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

terk

ini.

Mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua m

aklu

mat

ya

ng d

ipap

arka

n da

lam

kea

daan

b

aik

dan

terk

ini

F2) D

ewan

/Au

dit

ori

um

4M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 132: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

120Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

5M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

6M

emas

tikan

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an b

aik

dan

terk

ini.

Mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

tidak

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

tidak

te

rkin

i

Seb

ahag

ian

mak

lum

at y

ang

dip

apar

kan

dala

m k

eada

an

bai

k te

tap

i tid

ak

terk

ini

Sem

ua m

aklu

mat

ya

ng d

ipap

arka

n da

lam

kea

daan

b

aik

dan

terk

ini

F3) D

ewan

Mak

an/T

emp

at M

akan

/Kaf

etar

ia/K

anti

n

7M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

b

ersi

h, k

emas

dan

sel

amat

.Pe

rsek

itara

n b

ilik

tidak

ber

sih,

tid

ak k

emas

dan

tid

ak s

elam

at

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

8M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Page 133: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

121Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

9M

emas

tikan

sus

unan

per

abot

ke

mas

.Pe

rab

ot ti

dak

disu

sun

kem

asSe

bah

agia

n p

erab

ot d

isus

un

kem

as

Sem

ua p

erab

ot

disu

sun

kem

as

F4) G

araj

10M

emas

tikan

per

seki

tara

n ga

raj

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

gara

j tid

ak

ber

sih,

tida

k ke

mas

dan

tida

k se

lam

at

Pers

ekita

ran

gara

j ber

sih,

ke

mas

teta

pi

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

gara

j ber

sih,

ke

mas

dan

se

lam

at

11M

emas

tikan

tem

pat

leta

k ke

nder

aan

dise

diak

an.

Gar

isan

di a

ntar

a lo

t-lo

t yan

g di

sedi

akan

tida

k

jela

s

Seb

ahag

ian

garis

an d

i an

tara

lot-

lot

dise

diak

an

deng

an je

las

Sem

ua g

aris

an

di a

ntar

a lo

t-lo

t di

sedi

akan

de

ngan

jela

s

F5) P

rem

is P

ern

iag

aan

12M

emas

tikan

per

seki

tara

n p

rem

is

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

13M

enye

diak

an e

tika

dan

per

atur

an

yang

per

lu d

ipat

uhi p

enye

wa.

Tida

k di

sedi

akan

Dis

edia

kan

teta

pi

tidak

dip

apar

kan

Dis

edia

kan

Page 134: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

122Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

F6) B

ilik

Had

anah

/Tas

ka

14M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

hada

nah/

task

a b

ersi

h, k

emas

dan

se

lam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

15Pe

rala

tan

dan

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

alam

bili

k-b

ilik

hada

nah/

task

a b

erfu

ngsi

dal

am k

eada

an

bai

k da

n di

sele

ngga

ra.

Kese

luru

han

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

alam

b

ilik

hada

nah/

task

a tid

ak

ber

fung

si d

alam

ke

adaa

n b

aik

dan

dise

leng

gara

Seb

ahag

ian

per

alat

an d

an

kem

udah

an

ICT/

siar

raya

da

lam

bili

k ha

dana

h/ta

ska

tidak

ber

fung

si

dala

m k

eada

an

bai

k da

n tid

ak

dise

leng

gara

Kese

luru

han

per

alat

an d

an

kem

udah

an IC

T/si

ar ra

ya d

alam

b

ilik

hada

nah/

task

a b

erfu

ngsi

da

lam

kea

daan

b

aik

dan

dise

leng

gara

F7) A

sram

a

16M

emas

tikan

per

seki

tara

n as

ram

a b

ersi

h, k

emas

dan

sel

amat

.Pe

rsek

itara

n b

ilik

tidak

ber

sih,

tid

ak k

emas

dan

tid

ak s

elam

at

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

Page 135: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

123Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

17M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

18M

emas

tikan

sus

unan

per

abot

ke

mas

.Pe

rab

ot ti

dak

disu

sun

kem

asSe

bah

agia

n p

erab

ot d

isus

un

kem

as

Sem

ua p

erab

ot

disu

sun

kem

as

F8) B

ilik

Pen

gin

apan

/Bili

k R

ehat

/Bili

k Tr

ansi

t/ B

ilik

Mu

safi

r/R

um

ah T

amu

19M

emas

tikan

per

seki

tara

n b

ilik

ber

sih,

kem

as d

an s

elam

at.

Pers

ekita

ran

bili

k tid

ak b

ersi

h,

tidak

kem

as d

an

tidak

sel

amat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

te

tap

i tid

ak

sela

mat

Pers

ekita

ran

bili

k b

ersi

h, k

emas

da

n se

lam

at

20M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

/p

erab

ot b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

dan

ters

usun

.

Sem

ua

per

alat

an/

per

abot

tida

k b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

dan

tidak

te

rsus

un

Seb

ahag

ian

per

alat

an/

per

abot

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rsus

un

Sem

ua

per

alat

an/

per

abot

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k da

n te

rsus

un

Page 136: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

124Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

F9) P

adan

g

21M

emas

tikan

kaw

asan

pad

ang

ber

sih

dan

dala

m k

eada

an b

aik.

Kaw

asan

pad

ang

tidak

ber

sih

dan

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

kaw

asan

pad

ang

b

ersi

h da

n b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

Selu

ruh

kaw

asan

p

adan

g b

ersi

h da

n b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

22M

emas

tikan

rum

put

di k

awas

an

pad

ang

pen

dek.

Rum

put

di

kaw

asan

pad

ang

pan

jang

Seb

ahag

ian

rum

put

di

kaw

asan

pad

ang

pen

dek

Sem

ua ru

mp

ut d

i ka

was

an p

adan

g p

ende

k

F10)

Ko

lam

Ren

ang

23M

emas

tikan

kaw

asan

kol

am

rena

ng b

ersi

h da

n da

lam

kea

daan

b

aik.

Kola

m re

nang

ko

tor d

an ro

sak

Kaw

asan

kol

am

rena

ng b

ersi

h da

n da

lam

ke

adaa

n b

aik

24M

enye

dia

dan

mem

apar

kan

per

atur

an/e

tika

pen

ggun

aan

kola

m re

nang

.

Pera

tura

n/et

ika

pen

ggun

aan

kola

m re

nang

tid

ak d

ised

iaka

n

Pera

tura

n/et

ika

pen

ggun

aan

kola

m re

nang

di

sedi

a da

n di

pap

arka

n

25M

enye

diak

an b

ilik

per

salin

an y

ang

ber

sih

dan

tera

tur.

Tiad

a b

ilik

per

salin

anD

ised

iaka

n te

tap

i tid

ak b

ersi

h/

tera

tur

Dis

edia

kan

dan

dala

m k

eada

an

ber

sih

dan

tera

tur

Page 137: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

125Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

F11)

Gel

ang

gan

g

26M

emas

tikan

kaw

asan

gel

angg

ang,

da

lam

kea

daan

ber

sih,

bai

k da

n se

lam

at d

igun

akan

.

Kaw

asan

ge

lang

gang

tid

ak b

ersi

h,

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k, d

an

tidak

sel

amat

di

guna

kan

Seb

ahag

ian

kaw

asan

ge

lang

gang

b

ersi

h, b

erad

a da

lam

kea

daan

b

aik

dan

sela

mat

di

guna

kan

Selu

ruh

kaw

asan

ge

lang

gang

b

ersi

h da

n b

erad

a da

lam

ke

adaa

n b

aik

27M

enye

diak

an d

an m

emap

arka

n p

erat

uran

/etik

a p

engg

unaa

n ge

lang

gang

.

Pera

tura

n/et

ika

pen

ggun

aan

gela

ngga

ng

tidak

dis

edia

kan

Pera

tura

n/et

ika

pen

ggun

aan

gela

ngga

ng

dise

diak

an d

an

dip

apar

kan

28M

emas

tikan

sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul, d

isus

un

deng

an k

emas

dan

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k.

Sem

ua p

eral

atan

tid

ak d

ilab

elka

n de

ngan

bet

ul,

tidak

tera

tur d

an

tidak

ber

ada

dala

m k

eada

an

bai

k

Seb

ahag

ian

p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Sem

ua p

eral

atan

di

lab

elka

n de

ngan

bet

ul,

disu

sun

deng

an

kem

as d

an

ber

ada

dala

m

kead

aan

bai

k

Page 138: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

126Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

UM

UM

12

34

5M

AR

KA

H

F12)

Gim

nas

ium

29M

emas

tikan

kaw

asan

gim

nasi

um

ber

sih

dan

dala

m k

eada

an b

aik.

Gim

nasi

um k

otor

da

n ro

sak

Kaw

asan

gi

mna

sium

b

ersi

h da

n da

lam

ke

adaa

n b

aik

30M

emas

tikan

per

alat

an g

imna

sium

b

erad

a da

lam

kea

daan

ber

sih,

te

rsus

un d

an s

elam

at d

igun

akan

.

Pera

lata

n gi

mna

sium

tida

k te

rsus

un d

an

rosa

k

Pera

lata

n gi

mna

sium

te

rsus

un

dan

sela

mat

di

guna

kan

JUM

LAH

SK

OR

(UM

UM

)

Jum

lah

Mar

kah

: /

150X

100

% =

%

(J

umla

h M

arka

h D

iper

oleh

Dib

ahag

i den

gan

Jum

lah

Mar

kah

Penu

h b

agi S

emua

Krit

eria

yan

g Be

rkai

tan

X 1

00%

)

Page 139: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

127Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN

Bil. KOMPONEN MARKAH

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

B. RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

C. TEMPAT UMUM

D. KESELAMATAN PERSEKITARAN

E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

F. TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT KEPERLUAN AGENSI)

PURATA MARKAH KESELURUHAN

Ulasan Keseluruhan:

Page 140: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

128Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Lampiran 2Contoh Amalan Baik EKSA

Page 141: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

129Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Contoh Amalan Baik EKSA

Sudut EKSA Secara Maya Program Pengiktirafan

Pelaksanaan Kitar Semula Ruang Pejabat yang Selesa

Penyediaan Sudut EKSA Ciri-ciri Kreativiti dan Inovasi

Komponen A - Keperluan Utama Pelaksanaan

Page 142: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

130Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen B - Ruang Tempat Kerja/Pejabat

Soket Elektrik Diikat Rapi Susunan Wayar dalam Keadaan Baik

Alat Tulis Disusun Kemas Peralatan dalam Keadaan Baik

Ruang Kerja Tersusun Lantai yang Bersih

Page 143: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

131Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen B - Ruang Tempat Kerja/Pejabat

Susun Atur Bilik Fail yang Kemas Label Setiap Unit /Bilik yang Seragam

Pelan Lantai yang Menarik Bilik Pegawai Berimej Korporat

Perhiasan yang Minimum Penampilan Imej Korporat

Page 144: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

132Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen B - Ruang Tempat Kerja/Pejabat

Ruang Kerja Kemas Meja Kemas dan Bersih

Penyediaan Buku Rekod Pergerakan Fail Bilik Fail Bersih dan Teratur

Ruang Kerja Pegawai yang Selesa Stor Peralatan Pejabat Teratur

Page 145: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

133Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen C - Tempat Umum

Ruang Hadapan Tetamu Berimej Korporat

Maklumat Agensi Dipaparkan Bilik Mesyuarat Bersih

Lobi Utama Bersih dan Ceria Usaha Menceriakan Pelanggan

Perkhidmatan yang Mesra Pelanggan

Page 146: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

134Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen C - Tempat Umum

Tandas Bersih dan Kering Peralatan Tambahan di Tandas

Suasana Surau yang Selesa dan Tenang Pantri Kemas dan Teratur

Page 147: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

135Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen D - Keselamatan Persekitaran

Pelan Tindakan Kecemasan

Alat Pemadam Api dan Tatacara Penggunaan

Kawalan Kunci yang Sistematik

Tanda Laluan Kecemasan yang Jelas

Lampu Tanda Arah Keluar Jelas dan Berfungsi

Alat Pemadam Api Diselenggara

Page 148: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

136Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen E - Kawasan Persekitaran Jabatan

Tempat Letak Kereta OKU

Kawasan Persekitaran dalam Keadaan Baik dan Bersih

Paparan Maklumat yang Jelas

Lot-lot Tempat Letak Kenderaan

Page 149: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

137Panduan Pelaksanaan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Komponen F - Khusus

Bilik Komputer yang Kemas dan Tersusun Pengurusan Stor yang Baik

Persekitaran Masjid yang Bersih

Kemudahan Peralatan Komputer di Bilik Latihan

Kaunter Utama Bersih dan Kemas

Page 150: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan

138Panduan PelaksanaanEKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Sumber Rujukan

1. Garis Panduan Keselamatan Kebakaran di Premis Perhimpunan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

2. Jabatan Perkhidmatan Awam, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007, Panduan Pengurusan Pejabat.

3. Kementerian Kewangan Malaysia, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

4. Kementerian Kewangan Malaysia, Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009, Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan.

5. Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Arahan Keselamatan Kerajaan.

6. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Panduan Amalan 5S Sektor Awam, 2010.

Page 151: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan
Page 152: Panduan Pelaksanaan - seremban.uitm.edu.my · Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula, disimpan