overblik Statistisk 1. KVARTAL 2017 - Energi... · PDF fileoverblikStatistisk Prisen...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of overblik Statistisk 1. KVARTAL 2017 - Energi... · PDF fileoverblikStatistisk Prisen...

 • overblikStatistisk

  Prisen p brndsler har vret opadgende de sidste mneder. Det glder bde for olie, gas og kul, hvor prisen p kul alene fra september til januar er steget med nsten 50 pct. og nu ligger p 89 kr. pr. MWh. Kvoteprisen er igen under de 6 euro pr. ton. PSO-tariffen er for 1. kvartal 2017 fastsat til 17,3 re pr. kWh.

  1. K

  VA

  RTA

  L 2

  017

  Statistisk overblik er udgivet af DI. Indholdet er udarbejdet p baggrund af offentlig tilgngelig information og DIs generelle viden og vurderinger af markedet. Statistisk Overblik er ikke udarbejdet med henblik p rdgivning om positioner i markedet. DI kan ikke drages til ansvar eller gres erstatningsansvarlig for beslutninger, som trffes p grundlag af indholdet i denne publikation.

  Virksomhedernes energiomkostninger

  > Udvalgte brndsler 2

  > Elprisen 2

  > Olieprisen 3

  > Kulprisen 4

  > Gasprisen 5

  > Eltariffer 5

  > Kvoteprisen 6

 • Side 2

  1. KVARTAL 2017

  Prisen p udvalgte brndsler Den forelbige opgrelse for januar 2017 viser, at naturgas er det dyreste brndsel, mens kul fortsat udgr den billigste brndselstype. Udviklin-gen i de sidste mneder af 2016 viser generelt stigende priser blandt alle brndselstyperne med undtagelse af elprisen, som kulminerede i no-vember for derefter at falde i begyndelsen af januar. Figur 1: Prisudvikling for udvalgte brndsler

  Prisen p el I lbet af oktober steg elprisen for bde Vestdanmark og stdanmark til godt 35 re pr. kWh det hjeste niveau siden begyndelsen af 2016. El-priserne faldt efterflgende i lbet af november, hvoraf faldet var strst for elprisen for Vestdanmark. I december steg elpriserne atter for der-nst at falde markant ved mnedens slutning til et niveau omkring 10 re pr, kWh. I begyndelsen af januar genfandt elpriserne niveauet fra fr det markante fald. Elprisen for Vestdanmark og stdanmark ligger p nuvrende tidspunkt p hhv. 22 re pr. kWh og 23 re pr. kWh. Figur 2: Spotpris p el

  Opadgende trend i prisen p fossile-brndsler

  Elpriser p 22-23 re pr. kWh

 • Side 3

  1. KVARTAL 2017

  Den gennemsnitlige elpris for Vestdanmark og stdanmark endte p hhv. 19 re pr. kWh og 21 re pr. kWh for 2016. Det forelbige gennem-snit for 2017 er 22 re pr. kWh for Vestdanmark og 24 re pr. kWh for stdanmark. Forwardpriserne for februar og marts ligger nsten p samme niveau som rsgennemsnittet for 2016. Elprisen faldt markant i de sidste dage af december som flge af den store mngde vindkraft, som stormen Urd skabte. Den seneste periode har elprisen vret pvirket i en opadgende retning af koldt, trt vejr og en hj kulpris.

  Prisen for rolie I oktober dykkede olieprisen fra 50 dollar pr. tnde til knap 40 dollar pr. tnde i lbet af november. Dykket i olieprisen blev efterfulgt af en mar-kant stigning ved mnedens afslutning, og i begyndelsen af december l prisen for rolie p mere end 50 dollar pr. tnde. Den opadgende ten-dens fortsatte i lbet af december og i starten af januar og ligger nu p omkring 55 dollar pr. tnde. Det nuvrende niveau for olieprisen er det hjeste siden juli 2015. Udviklingen i prisen for rolie de seneste mneder fortstter sledes trods sine fluktuationer undervejs den underliggende opadgende trend siden lavpunktet i begyndelsen af 2016. Historisk set ligger olie-prisen dog fortsat p et markant lavt niveau med en oliepris p under det halve af, hvad den var for et par r siden. Figur 3: Prisudviklingen for rolie

  Udviklingen i olieprisen i de seneste mneder har i srlig grad vret prget af rammerne omkring OPEC-mdet i Wien i slutningen af no-vember, som udmntede sig i en historisk aftale om at mindske oliepro-duktionen. Forud for OPEC-mdet var markedet prget af usikkerhed omkring, hvorvidt mdet ville munde ud i en konkret aftale om at be-grnse produktionen. Forskellige og af og til modstridende udmel-dinger i tiden op til mdet fra markante olieproducerende lande som Iran, Saudi-Arabien, Irak og Rusland satte sit prg p prisudviklingen. Resultatet af OPEC-mdet om at mindske den daglige olieproduktion

  Urd satte gang i el-produktionen

  Stigende oliepriser

  OPEC-aftale har fet olieprisen til at stige

 • Side 4

  1. KVARTAL 2017

  satte dog et solidt aftryk p olieprisen, som steg markant efter den offi-cielle udmelding. Aftalen bidrog i hj grad til at fastholde det hje niveau for olieprisen p mere end 50 dollar pr. tnde i december og i begyndel-sen af januar, og markedet vil fortsat have fokus p, hvorvidt parterne OPEC-lande svel som de lande uden for OPEC, som er med i aftalen vil overholde de aftalte produktionsbegrnsninger. Fastholdelsen af det nuvrende hje niveau for olieprisen indikerer, at aftalen forelbigt sy-nes at holde.

  Prisen p kul Kulprisen har siden september vret kraftigt stigende, hvilket kulmine-rede i december med en kulpris p 615 kr. pr. ton (90 kr. pr. MWh) det hjeste niveau i 4 r. Den markante vkst i kulprisen aftog dog allerede i november, og det forelbige niveau for kulprisen ligger sledes p 611 kr. pr. ton (89 kr. pr. MWh) i januar 2017. Kulprisen har dermed forel-bigt stabiliseret sig p et niveau omkring 600 kr. pr. ton (88 kr. pr. MWh), en fordobling af prisen siden begyndelsen af 2016, hvor niveauet l p omkring 300 kr. pr. ton (44 kr. pr. MWh). Figur 4: Prisudviklingen for kul

  Den markante stigning i kulprisen er blandt andet forrsaget af en fort-sat get kinesisk importeftersprgsel efter kul. Kina har reduceret deres kulproduktion mere, end de har reduceret deres kulforbrug, hvilket har ndvendiggjort et behov for at ge deres kulimport. De kinesiske myn-digheder har planlagt at nedbringe kulproduktionen med 800 mio. ton om ret fra 2016 og frem. Kapaciteten blandt de statsejede kul- og stl-selskaber skal reduceres med 10 pct. de nste to r og yderligere 15 pct. de efterflgende to r. Endvidere har myndighederne nedbragt antallet af operationelle dage, som der m arbejdes i de kinesiske kulminer med 16 pct. siden forret 2016. Kulprisens niveau er det hjeste i flere r, men set over en lngere tids-periode ligger prisen fortsat under niveauer fra perioden 2008-2011, hvilket kan forklares med overforsyning af markedet, stor produktions-kapacitet, lav konomisk vkst samt omstilling til grnnere energikil-der.

  Lavere kulproduk-tion i Kina presser priserne op

  Kraftig stigning i kulprisen

 • Side 5

  1. KVARTAL 2017

  Prisen p naturgas Den opadgende trend i naturgasprisen fortsatte i lbet af oktober og rundede afslutningsvist 140 kr. pr. MWh. I lbet af november faldt na-turgasprisen til et niveau omkring 120 kr. pr. MWh for derefter atter at stige i lbet af december og januar. Naturgasprisen er forelbigt kulmi-neret til et niveau omkring 150 kr. pr. MWh det hjeste niveau siden sommeren 2015. Den gennemsnitlige pris p naturgas i 2016 endte p 101,4 kr. pr. MWh. Det forelbige gennemsnit for 2017 er 139,8. Figur 5: Prisudviklingen for naturgas

  Udviklingen i naturgasprisen pvirkes af en rkke forskellige forhold, heriblandt vejret, udviklingen i andre rstofpriser og produktionen ved gasfelterne. Koldere vejr har get eftersprgslen p naturgas og fr pri-sen til at stige. Udviklingen i olie- og kulprisen har ogs sin effekt p prisen. Reduktion af produktionen ved gasfelterne, hvilket srligt har vret tilfldet i december og januar, har bidraget til at skabe et opadg-ende pres p naturgasprisen.

  Eltariffer De tre eltariffer: nettarif, systemtarif og PSO-tarif dkker Energi-net.dks omkostninger p tre forskellige forretningsomrder. Nettarif-fen dkker omkostningerne ved det danske transmissionsomrde (400/150/132 kV) samt udlandsforbindelser. Systemtariffen dkker blandt andet omkostninger til reservekapacitet og systemdrift, mens PSO-tariffen dkker omkostninger til grn energi. Net- og systemtarifferne er samlet fastsat til 8,3 re pr. kWh. Disse ta-riffer bliver fastsat for t kalenderr af gangen og var i 2016 0,1 re lavere pr. kWh. PSO-tariffen er i 1. kvartal 2017 fastsat til 17,3 re pr. kWh, hvilket er 4,8 re pr. kWh lavere end forrige kvartal.

  Stigende trend i gasprisen

  PSO-tarif p 17,3 re/kWh er den la-veste siden 2013

 • Side 6

  1. KVARTAL 2017

  Figur 6: Eltariffer

  Den forventede PSO-tarif for 2. kvartal 2017 er 14,2 re pr. kWh. PSO-tariffen forventes i 2017 at blive sat 3,9 re pr. kWh lavere end forvent-ningen til 2017 ved faststtelse af PSO-tariffen for 4. kvartal 2016. Det skyldes primrt stigende forventede elpriser og indregning af PSO-afta-len.

  Kvotepris p CO2 Kvoteprisen fortsatte opad i lbet af oktober til et niveau omkring 6,5 euro pr. ton, hvorefter den faldt markant i lbet af november til et ni-veau p under 4,5 euro pr. ton. I lbet af december steg kvoteprisen igen og genfandt sledes kortvarigt niveauet p omkring 6,5 euro pr. ton for derefter at falde til et forelbigt niveau omkring 5,5 euro pr. ton i januar. Udviklingen i kvoteprisen har sledes vret prget af relativt store ud-sving gennem de seneste mneder. Figur 7: CO2-kvotepris

  Store udsving i kvoteprisen

 • Side 7

  1. KVARTAL 2017

  Den gennemsnitlige kvotepris i 2016 endte p 5,3 euro pr. ton. Det fore-lbige gennemsnit for 2017 er 5,4 euro pr. ton. Kvoteprisen har ligget p et stabilt, men relativt lavt leje i nogle mne-der. De forskydninger, der ses, kan forklares med gennemfrte kvote-auktioner og kortsigtede reaktioner p de igangvrende politiske for-handlinger om kvotesystemets 2021-2030-fase.