Návod k obsluze Rádio Funky - Škoda Auto · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Návod k obsluze Rádio Funky - Škoda Auto · PDF file...

 • www.skoda-auto.cz

  Funky Rádio česky 11.2013 S00.5615.04.15 1ST 012 715 CF

  SIMPLY CLEVER

  Rádio Funky Návod k obsluze

 • Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky)

  Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných informací.

  Na začátku tohoto návodu najdete obsah, kde jsou všechna popisovaná témata se- řazená podle pořadí, jak za sebou následují.

  Směrová označení v textu Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ jsou vztaženy ke směru jízdy.

  Značky v textu  Označuje konec odstavce.

   Označuje pokračování odstavce na další straně.

  ® Označuje registrovanou ochrannou známku.

  Poznámky v textu

  POZOR

  Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané POZOR. Poznámky nadepsané POZOR Vás upozorňují na vážné nebezpečí nehody, příp. poranění.

  UPOZORNĚNÍ

  Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho vozidla (např. závada na převodovce) nebo na obecné nebezpečí nehody.

  Poznámka

  Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k pro- vozu Vašeho vozidla.

 • Obsah

  Obecné pokyny

  Důležitá upozornění 2

  Popis a ovládání přístroje 3

  Režim MENU 4

  Rádio

  Obsluha 6

  CD přehrávač

  Obsluha 7

  Externí zdroje

  Obsluha 9

  1Obsah

 • Obecné pokyny

  Důležitá upozornění

  Úvodní informace

  Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze rádia Funky (dále jen přístroj), protože postup v souladu s tímto návodem je předpokladem správného užívání přístroje.

  V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla, aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava ur- čená pouze pro některé trhy.

  Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto Ná- vodu k obsluze.

  Rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla. Pro bližší informace se obraťte na partnera ŠKODA1), u kterého jste vozidlo zakoupili.

  Mějte prosím na paměti, že tento návod je pouze doplněním informací uvedených v Návodu k obsluze vozidla, a proto ho lze použít jen ve spojení s aktuálním návo- dem k vozidlu. Podrobný popis některých funkcí uvedených v tomto návodu na- leznete v Návodu k obsluze vozidla.

  S případnými dotazy ohledně Vašeho navigačního sytému se obraťte na partnera ŠKODA.

  Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho navigačního systému, jsou chápána jako obecné informace. 

  Obsluha přístroje

  Přístroj by měl být obsluhován pouze tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí.

  POZOR

  ■ V první řadě věnujte pozornost řízení! Za řízení vozidla nesete jako řidič pl- nou odpovědnost. ■ Přístroj používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace pl- ně pod kontrolou - hrozí nebezpečí nehody! ■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové sig- nály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sbo- ru. ■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu! 

  Údržba displeje

  UPOZORNĚNÍ

  ■ Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla poničit povrch displeje. ■ Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho po- vrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat.

  Poznámka

  Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoho- lem. 

  Zabezpečení proti krádeži

  Ochranné kódování přístroje proti krádeži zabrání tomu, aby byl přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např. během opravy vozidla nebo po krádeži. Po odpojení akumulátoru, po odpojení přístroje od palubní sítě a po přepálení pojist- ky je nezbytné, abyste při uvádění přístroje do provozu zadali ochranný kód.

  Zadání kódu › Zapněte přístroj při zapnutém zapalování. Zobrazí se SAFE a poté 1000. › Pomocí funkčních tlačítek 1 - 4 11 zadejte bezpečnostní kód. › Kód potvrďte dlouhým stisknutím funkčního tlačítka 6 11 . 

  1) Vysvětlení pojmů » návod k obsluze, kapitola Úvod.

  2 Obecné pokyny

 • Číselný kód Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen „onli- ne“ prostřednictvím systému ŠKODA. V takovém případě se obraťte na odborný servis1) .

  Chybný číselný kód Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces zadá- vání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve druhém řádku displeje.

  Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byly přís- troj a zapalování zapnuté.

  Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje.

  Tento cyklus - dva pokusy, jedna hodina zablokováno - platí i nadále.

  Poznámka

  Kód je normálně uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje (komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nut- né. 

  Popis a ovládání přístroje

  Přehled přístroje

  Obr. 1 Přehled přístroje

   - Tlačítko pro › zapnutí / vypnutí přístroje (stisknutím) › nastavení hlasitosti aktuálně přehrávaného zdroje zvuku (otáčením) Tlačítko pro › aktivaci funkce Scan › nastavení v jednotlivých režimech › posun na předchozí/další titul RADIO - režim Rádio MEDIA - režim Media TP - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení MENU - nastavení speciálních funkcí  a  - tlačítka pro posun vzad a vpřed › režim RADIO - pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti › režim MEDIA - pro volbu následující, resp. předcházející skladby › režim MENU - pro nastavení požadovaných hodnot speciálních funkcí Otvor pro CD  - vysunutí CD 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1) Vysvětlení pojmů » návod k obsluze, kapitola Úvod.

  3Obecné pokyny

 •  - nastavení zvuku Funkční tlačítka › uložení a volba rozhlasových stanic › zadání kódu Vstup AUX - připojení externího zdroje zvuku 

  Zapnutí/vypnutí přístroje

  › Pro zapnutí resp. vypnutí přístroje stiskněte tlačítko 1 . Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje ak- tivní.

  Pokud je přístroj zapnutý a vytáhněte klíč ze zapalování, přístroj se automaticky vypne.

  Při vypnutém zapalování se přístroj přibližně po půlhodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím). 

  Nastavení hlasitosti

  › Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doprava. › Pro snížení hlasitosti otáčejte tlačítkem 1 doleva. Změna hlasitosti se znázorní na displeji přístroje.

  Pokud je hodnota hlasitosti snížena na 0, zvuk z reproduktorů se zcela ztlumí a na displeji se zobrazí symbol .

  UPOZORNĚNÍ

  Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození reproduktorů vozidla. 

  Nastavení zvuku

  Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte požadovaný parametr.

  ■ TRE - nastavení výšek ■ BAS - nastavení basů ■ BAL - vyvážení hlasitosti mezi levou a pravou stranou ■ FAD - vyvážení hlasitosti mezi přední a zadní stranou 

  10

  11

  12

  Režim MENU

  Funkce SCN (Scan)

  Stiskněte tlačítko 2 nebo stiskněte tlačítko MENU a následně funkční tlačítko SCN.

  Zahájí se přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic, vždy po dobu asi pěti sekund.

  Pokud si přejete automatické přehrávání na právě přehrávané stanici ukončit, stiskněte znovu tlačítko 2 nebo funkční tlačítko SCN. 

  Funkce AS

  Stiskněte tlačítko MENU a následně funkční tlačítko AS.

  Zahájí se automatické vyhledávání a uložení 6 rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměťové hladiny FM1, resp. AM1 nebo DA1. 

  Funkce UPD

  Stiskněte tlačítko MENU a následně funkční tlačítko UPD.

  Zahájí se automatická aktualizace rozhlasových stanic a přeuložení rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměťové hladiny FM1, AM1,resp. DA1. 

  Nastavení speciálních funkcí

  Stiskněte tlačítko MENU a následně funkční tlačítko SET.

  ■ SKM (SEEK MODE) - automatické vyhledávání ■ ALL - zastaví vyhledávání na všech stanicích dostupných v daném místě ■ PRESET - zastaví vyhledávání pouze na stanicích uložených v paměti přístroje

  ■ VOL - nastavení úrovně hlasitosti přístroje při zapnutí ■ GAL - přizpůsobování hlasitosti v závislosti na rychlosti ■ DIS - nastavení úrovně podsvícení displeje ■ PHONE - přehrávání telef