Nota Mid Exam edu5824

download Nota Mid Exam edu5824

of 21

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nota Mid Exam edu5824

 • 8/17/2019 Nota Mid Exam edu5824

  1/21

  Akauntabiliti, Kawalan Kualiti dan Jaminan Kualiti

  • Akauntabiliti dan kualiti

  • Kawalan kualiti

  • Jaminan kualiti.

  - Kualiti adalah keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu produk atau perkhidmatan yang

  dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan atau yang tersirat. Antara contoh ciri-ciri

  kualiti bagi produk ialah, mudah diperoleh, tahan lama, bersih, selamat, boleh diuji, boleh dikesan dan mudah diangkut.

  - Contoh ciri-ciri kualiti bagi sesuatu perkhidmatan adalah seperti keselesaan, kesopanan,

  kecekapan, keberkesanan, jujur, kebolehpercayaan, cepat, responsif dan keselamatan

  (airuddin !ohd Ali etc. al, "###$.

  KEPERLUAN KUALITI

  Sistem kualiti

  - Adalah struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses dan sumber bagi

  melaksanakan pengurusan kualiti

  Kawalan kualiti ( Quality Control )

  - Adalah teknik dan akti%iti operasi yang digunakan untuk memenuhi kehendak dan keperluan kualiti

  Kepastian kualiti ( Quality Assurane )

  - Adalah tindakan yang terancang dan tersususn yang perlu dilaksanakan bagi memberikan

  keyakinan yang mencukupi bahawa produk atau perkhidmatan akan memenuhi keperluan

  kualiti yang dinyatakan

  !utput

  - &utput atau produk yang dihasilkan oleh sesuatu akti%iti atau proses di mana ia meliputi

   perkhidmatan, perkakasan (hardware$, bahan-bahan yang telah diproses, perisian

  (software$ atau kombinasi perkara-perkara tersebut.

  Pelan""an

  - Adalah pihak yang menerima produk atau perkhidmatan

 • 8/17/2019 Nota Mid Exam edu5824

  2/21

  ELE#EN$ELE#EN KUALITI

  'lemen-elemen kualiti seperti mana di gariskan oleh )*)! adalah seperti berikut+

  ". anggungjawab pengurusan

  . istem kualiti. emakan kontrak 

  /. Kawalan reka bentuk 

  0. Kawalan dokumen dan data 1. 2erolehan

  3. Kawalan produk yang dibekalkan oleh pelanggan

  4. )denfikasi dan kemudah-kesanan produk  #. Kawalan proses

  "5. 2emeriksaan dan pengujian

  "". Kawalan peralatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian

  ". tatus pemeriksaan dan pengujian

  ". Kawalan produk yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan"/. indakan pembetulan pencegahan

  "0. 2engendalian, penyimpanan, pembungkusan, pemeliharaan dan penghantaran "1. Kawalan rekod-rekod kualiti

  "3. Audit kualiti dalaman

  "4. 6atihan "#. Khidmat susulan

  5. eknik-teknik statistik 

  %!KU#ENTASI KUALITI

  - 7okumenstasi sistem kualiti terdiri daripada 7asar kualiti, 2roses, 2rosedur,anggungjawab dan Kuasa serta struktur bagi menguruskan proses-proses berkenaan. 7okumen pula terdiri daripada prosedur, dasar atau arahan bertulis yang dikeluarkan oleh

  sesebuah organisasi. )a menyediakan panduan, penerangan dan arahan tentang bagaimana

  hendak melaksanakan tugas dalam organisasi.

  - erdapat empat (/$ peringkat dalam penyediaan dokumen, iaitu,

  - ". 2eringkat pertama ( !anual kualiti $

  - !enerangkan dasar dan objektif kualiti dan sistem kualiti mengikut model yang dipilih

  dan dasar mengenainya

  - . 2eringkat kedua ( 2rosedur $

  - !enerangkan proses-proses yang dijalankan bagi pelaksanaan sistem kualiti

  - . 2eringkat ketiga ( Arahan kerja $

 • 8/17/2019 Nota Mid Exam edu5824

  3/21

  - !enerangkan bagaimana sesuatu tugas dijalankan

  - /. 2eringkat keempat ( 7okumen sokongan $

  - erdiri daripada borang dan pekeliling pentadbiran

  KAE%A& #ENU'U& %AN #ELAKSANAKAN SISTE# KUALITI

  - 6angkah-langkah yang terlibat adalah seperti berikut+

  6angkah pertama

  - ". 2ihak pengurusan atasan mesti memahami konsep, keperluan dan kepentingan

   pelaksanaan sistem kualiti di sesebuah organisasi atau sekolah

  . 2ihak pengurusan atasan juga perlu menggubal dasar dan objektif kualiti yang ingin dicapai dan mengagihkan sumber-sumber yang perlu

  . 2ihak pengurusan atasan juga perlu melantik wakil pengurusan yang bertanggungjawab bagi menyelaras dan mengesan pelaksanaan sistem kualiti

  6angkah kedua

  - idak perlu melantik jawatankuasa baru. Jawatankuasa pelaksana kualiti yang sedia ada sudah memadai untuk melaksanakan tugas baru ini.

  6angkah ketiga

  - !emberi latihan kepada pegawai terlibat. Jenis latihan merangkumi pengenalan kepada

  kualiti, memahami elemen-elemen kualiti, dokumentasi sistem kualiti dan audit dalaman.

  6angkah keempat

  - ". entukan proses utama organisasi (core business$

  . entukan model kepastian kualiti yand sesuai berdasarkan proses utama organisasi

  . !enilai sistem yang sedia ada dengan cara membandingkan dengan keperluan dalam

  model kepastian kualiti yang dipilih.

  6angkah kelima

  - 2elan pelaksanaan dibuat berdasarkan kepada hasil penilaian ke atas sistem masa kini.2elan ini hendaklah meliputi perkara berikut+

  - ". &bjektif sistem kualiti

  . !odel kepastian kualiti yang dipilih . 8idang-bidang tugas dan tanggungjawab

  /. entukan jumlah prosedur kualiti yang perlu diwujudkan

  0. Jangkamasa pelaksanaan

 • 8/17/2019 Nota Mid Exam edu5824

  4/21

  - 2elan pelaksanaan hendaklah dikemukakan kepada Jawatankuasa 2emandu Kualiti

  sekolah untuk semakan dan kelulusan.

  6angkah keenam

  - 9ntuk melaksanakan sistem kualiti, organisasi hendaklah+

  - ". !endokumenkan sistem kualiti

  . !emastikan sistem kualiti dilaksanakan seperti yang telah didokumenkan

  - elepas dokumen-dokumen kualiti yang perlu telah disediakan, organisasi hendaklah

  memastikan sistem yang didokumenkan ini beroperasi dengan berkesan.

  - 6angkah ketujuh

  istem kualiti yang telah dilaksanakan sepenuhnya hendaklah diaudit oleh+

  - ". Audit kualiti pihak pertama (audit kualiti dalaman$

  - : anya selepas sistem kualiti dilaksanakan sekurang-kurangnya selama enam bulan

  : 2engauditan ini dilakukan oleh pihak sekolah sendiri untuk melihat keberkesanan

  sistem kualiti yang dilaksanakan

  - . Audit kualiti pihak kedua

  - : !erupakan audit pematuhan ke atas pelaksanaan sistem kualiti yang akan dijalankan

  oleh !A!29

  : Agensi yang berjaya akan dianugerahkan sijil

  - . Audit kualiti pihak ketiga

  - : 7ijalankan oleh !A!29 dengan kerjasama )*)!

  : 7ijalankan oleh pihak )*)! atau pihak lain

  : 7ijalankan oleh pihak lain yang bertauliah mengeluarkan sijil

  Jaminan Kualiti

  Jaminan kualiti merangkumi tindakan-tindakan sistematik dan terancang bertujuan menunjukkan

   bahawa kualiti dicapai, dipertahan dan dipertingkatkan, selaras dengan standard khusus pengajaran dan juga pengalaman pembelajaran pelajar.

  2*);)2-2*);)2 2'6AKA;AA;

  Jaminan Kualiti 2rogram 2engajian

 • 8/17/2019 Nota Mid Exam edu5824

  5/21

  Jaminan kualiti ke atas program pengajian yang ditawarkan dilaksanakan untuk memastikan

  spesifikasi kurikulum pengajian, kriteria penilaian standard akreditasi dan kerangka kelayakan

  dipatuhi bagi melahirkan graduat yang berkualiti. Jaminan kualiti akademik dikekalkan dan ditambahbaik secara berterusan melalui perancangan, pemantauan dan penambahbaikan yang

  dilaksanakan secara terancang dan sistematik.

  Kepimpinan Jaminan Kualiti 2rogram 2engajian

  Jawatankuasa Jaminan Kualiti 2oliteknik atau yang setanding dengannya diwujudkan bagi memimpin dan menyelaras penjaminan kualiti program pengajian di peringkat uni%ersiti, jabatan

  dan program. 9saha ke arah peningkatan kualiti dan menilai keberkesanan proses pembelajaran

  dan pengajaran (2

 • 8/17/2019 Nota Mid Exam edu5824

  6/21

  Akreditasi 2enuh 2rogram 2engajian

  2ermohonan Akreditasi 2enuh dilaksanakan ke atas program pengajian baharu yang ditawarkan

  di sesebuah politeknik apabila kumpulan pertama pelajar program berkenaan memasuki tahun akhir pengajian. 7okumentasi merangkumi maklumat umum politeknik, program, standard

   program dan laporan penilaian kendiri perlu disediakan oleh politeknik berkaitan sebelum permohonan Akreditasi 2enuh dikemukakan ke Agensi Kelayakan !alaysia. 2oliteknik perlu

  membuat persediaan sewajarnya untuk menerima lawatan penilaian program.

  emakan emula Kurikulum

  emakan semula kurikulum dijalankan seawal setahun selepas sesuatu kurikulum program  pengajian ditawarkan dan selewat-lewatnya satu tahun selepas satu kitaran program pengajian

   berkenaan. emakan semula dilakukan ke atas keseluruhan kandungan kurikulum mengambil

  kira pandangan serta keperluan pihak yang berkepentingan termasuk bahagian penilaian

  disesuaikan dengan keperluan pengetahuan, kemahiran praktikal dan kemahiran generik >

  insaniah terkini.

  !aklumbalas !ajikan !aklumbalas majikan graduat uni%ersiti di analisa dan dilaporkan bagi mendapatkan maklumat

  mengenai status pencapaian matlamat program pengajian semasa penawaran. 6aporan

  maklumbalas majikan disediakan dan tindakan penambahbaikan berterusan secara terancang dan sistematik dilaksanakan bagi mempertingkatkan kualiti pemberian perkhidmatan pembelajaran

  dan pengajaran (2

 • 8/17/2019 Nota Mid Exam edu5824

  7/21

   budaya kerja yang cemerlang di setiap peringkat bagi mencapai %isi, misi, objektif strategik dan

  hala tuju organisasi tersebut.