NEURO-OPHTHALMIC SARCOIDOSIS: DIAGNOSTIC ... ... Academiejaar 2017...

download NEURO-OPHTHALMIC SARCOIDOSIS: DIAGNOSTIC ... ... Academiejaar 2017 ¢â‚¬â€œ 2018 NEURO-OPHTHALMIC SARCOIDOSIS:

of 35

 • date post

  27-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NEURO-OPHTHALMIC SARCOIDOSIS: DIAGNOSTIC ... ... Academiejaar 2017...

 • Academiejaar 2017 – 2018

  NEURO-OPHTHALMIC SARCOIDOSIS: DIAGNOSTIC DIFFICULTIES

  Melissa VEREECKEN

  Promotor 1: Dr. Julie De Zaeytijd

  Promotor 2: Prof. Dr. Elisabeth Van Aken

  Masterproef voorgedragen in de master in de specialistische geneeskunde Oftalmologie

 • Academiejaar 2017 – 2018

  NEURO-OPHTHALMIC SARCOIDOSIS: DIAGNOSTIC DIFFICULTIES

  Melissa VEREECKEN

  Promotor 1: Dr. Julie De Zaeytijd

  Promotor 2: Prof. Dr. Elisabeth Van Aken

  Masterproef voorgedragen in de master in de specialistische geneeskunde Oftalmologie

 • “De auteur(s) en de promotor geven de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie.”

  Datum

  Melissa Vereecken Dr. Julie De Zaeytijd Prof. Dr. Elisabeth Van Aken

 • Lijst met afkortingen

  ACE: Angiotensine converting enzyme

  ANCA: Antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen

  ANF: Antinucleaire factor

  APC: Antigen-presenterende cellen

  APD: Anatomopathologische diagnose

  BAL: Bronchoalveolaire lavage

  CCL: C-C chemokine ligand

  CD4: Differentiatie Cluster (Cluster of Differentiation)

  COPD: Chronic obstructive pulmonary disease

  CRP: C-reactief proteïne

  CSZ: Centraal zenuwstelsel

  CSV: Cerebrospinaal vocht

  CT: Computer Tomografie

  CVA: Cerebrovasculair accident

  DLCO: Diffusing capacity for carbon monoxide

  DNA: Desoxyribonucleïnezuur

  ECG: Electrocardiogram

  ERM: Epiretinale membraan

  FEV1: Forced expiratory volume in 1 second

  FDG: Fluorodeoxyglucose

  FLT: Fluorothymidine

  FVC: Forced Vital Capacity

  HIV: Humaan immunodeficiëntievirus

  HLA: Humaan leukocytenantigeen

  HMGB1: High-mobility group box-1

  HRCT: High resolution CT

  IBD: Inflammatory bowel disease

  IFN: Interferon

  IgG: Immunoglobuline G

 • IGRA: Interferon Gamma Release Assay

  IL: Interleukine

  IWOS: International Workshop on Ocular Sarcoïdosis

  LSGB: Labiale speekselklier biopsie

  MGUS: Monoclonale gammopathie van onbekende betekenis

  MRI: Magnetic resonance imaging

  mRNA: Messenger Ribonucleïnezuur

  N.: Nervus

  NMR: Nucleaire magnetische resonantie

  NPV: Negatieve predictieve waarde

  NVG: Neovasculair glaucoom

  NS: Neurosarcoïdosis

  PBO: Perifeer bloedbeeld

  PET: Positronemissietomografie

  P. Acnes: Propionibacterium Acnes

  PDRP: Proliferatieve diabetische retinopathie

  PPV: Positieve predictieve waarde

  RA: Rheumatoïde arthritis

  RCT: Randomized Controlled Trial

  RX: Röntgenfoto’s

  Sed: Erythrocyten sedimentatiesnelheid

  sIL2R: Soluble interleukin-2 receptor

  TBC: Tuberculose

  Th- cellen: T helper cellen

  TNF: Tumor necrose factor

  VEGF: Vascular endothelial growth factor

 • 1

  Inhoud Abstract ...................................................................................................................................... 2 Inleiding ..................................................................................................................................... 3 Methodologie ............................................................................................................................. 7

  Bronnen .................................................................................................................................. 7 Sleutelwoorden ....................................................................................................................... 7 Restricties ............................................................................................................................... 8 In- en exclusiecriteria ............................................................................................................. 8 Kwaliteitscontrole ................................................................................................................... 8

  Resultaten ................................................................................................................................... 9 Etiologie .................................................................................................................................. 9 Incidentie en prevalentie ......................................................................................................... 9 Pathofysiologie ....................................................................................................................... 9 Kliniek .................................................................................................................................. 10 Diagnose ............................................................................................................................... 11

  Oculaire sarcoïdose ........................................................................................................... 11 Diagnostische waarde ....................................................................................................... 13 Recent ................................................................................................................................ 18

  Discussie ................................................................................................................................... 21 Referentielijst ........................................................................................................................... 25 Bijlagen .................................................................................................................................... 28

  Permissions ........................................................................................................................... 28 Figure 3 ............................................................................................................................. 28 Figure 4 ............................................................................................................................. 28

 • 2

  Abstract Sarcoïdose is een granulomateuze, multisysteem aandoening van ongekende etiologie. Meest

  frequent zijn de longen en mediastinale lymfeklieren aangetast. Oculaire aantasting komt voor

  bij ongeveer 25% van de patiënten. De diagnose van sarcoïdose wordt histologisch bevestigd,

  wat bij een oculaire aantasting vaak onmogelijk is omwille van de complicaties. Momenteel is

  er geen specifieke bevestigende diagnostische test, wat ervoor zorgt dat het stellen van de

  diagnose van neuro-oculaire sarcoïdose niet altijd evident is. Aan de hand van een

  literatuuronderzoek werden de huidige classificatiesystemen bekeken. Aangezien deze niet

  optimaal zijn, werd getracht om een nieuwe beslisboom op te stellen. Hiervoor werden de

  sensitiviteit en specificiteit van de bestaande diagnostische testen voor sarcoïdose nagekeken.

  In de labo-analyse werden het opsporen van hypercalciëmie en gestoorde levertesten

  geëxcludeerd. Het bepalen van de lymfocyten en lymfopenie werden geïncludeerd. Ondanks

  serum ACE niet veel klinische waarde heeft, wordt het nog geïncludeerd hoewel de vraag

  bestaat of dit al dan niet noodzakelijk is. Betreffende beeldvorming werd Rx thorax

  vervangen door een CT thorax. Verder werd de mogelijkheid voor nieuwe diagnostische tests

  te implementeren bekeken. Mogelijkheden hier zijn het bepalen van serum sIL2R en de T-

  lymfocyten CD4/CD8 ratio in vitreum en voorkamer. Tot op heden zijn mRNA bepaling en

  vitreaal HMGB1 nog experimenteel.

 • 3

  Inleiding

  Sarcoïdose is een multisystemische, granulomateuze, inflammatoire aandoening met zowel

  systemische als oculaire manifestaties. In het algemeen zijn de longen het meest frequent

  betrokken, hoewel ook de lever, ogen, lymfeklieren, huid en het centrale zenuwstelsel (CZS)

  kunnen worden aangetast. [1] Oculair is uveïtis de meest voorkomende manifestatie. [2]

  Verder heeft een minderheid (1-5%) van de patiënten neuro-oculaire sarcoïdose, waarbij de

  N. Opticus, het chiasma of de tractus opticus aangetast zijn. [1]

  Sarcoïdose tast vaak verschillende systemen gelijktijdig aan wat meestal helpt bij de

  diagnostiek, aangezien het nemen van een biopsie dan mogelijk wordt. In de literatuur is

  sarcoïdose gekend als de ‘great masquerader’ van neoplastische, infectieuze en inflammatoire

  aandoening. Ook oculair is dit het geval. Wanneer de (neuro)-oculaire aantasting aanwezig is

  vooraleer de systemische symptomen zich manifesteren, vormt sarcoïdose vaak één van de

  vele mogelijkheden binnen de differentiaal diagnostiek. In zo een situatie is de aanpak gericht

  op het vaststellen van systemische sarcoïdose, zodat de diagnose histologisch bevestigd kan

  worden en een specifieke behandeling opgestart kan worden. Een vroegtijdige diagnose is