Møte fredag den 14. desember 2007 kl. 11 - · PDF file160 14. des. – Tolloven...

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Møte fredag den 14. desember 2007 kl. 11 - · PDF file160 14. des. – Tolloven...

2007160 14. des. Tolloven

Mte fredag den 14. desember 2007 kl. 11.03

President: S i g v a l d O p p e b e n H a n s e n

D a g s o r d e n (nr. 12):

1. Innstilling fra finanskomiteen om lov om toll og va-refrsel (tolloven)(Innst. O. nr. 22 (2007-2008), jf. Ot.prp. nr. 58 (2006-2007))

2. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer ilov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjons-fond(Innst. O. nr. 21 (2007-2008), jf. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007))

3. Innstilling fra nringskomiteen om lov om endring ilov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser(Innst. O. nr. 24 (2007-2008), jf. Ot.prp. nr. 7 (2007-2008))

4. Innstilling fra nringskomiteen om lov om endringeri lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)(Innst. O. nr. 12 (2007-2008), jf. Ot.prp. nr. 69 (2006-2007))

5. Referat

S a k n r . 1

Innstilling fra finanskomiteen om lov om toll og vare-frsel (tolloven) (Innst. O. nr. 22 (2007-2008), jf. Ot.prp.nr. 58 (2006-2007))

Peter Skovholt Gitmark (H) [11:02:57] (ordfrerfor saken): Loven vi n behandler, er frst og fremst enforenkling og modernisering av tollretten. Det vil gjrelovverket bde bedre tilgjengelig for publikum, for toll-og avgiftsetaten selv og for andre offentlige organer. Deter en samlet komite glad for.

Det er to momenter som omtales av et mindretall ikomiteen. Det frste er at Fremskrittspartiet og Hyremener at toll tilhrer fortiden, og at arbeidet for en glo-bal frihandelsavtale m intensiveres. Fram til det mleter ndd m Norge langt mer aktivt enn i dag intensiveresitt arbeid for inng bilaterale frihandelsavtaler. Det erogs synd at det ikke er lagt inn provenymerknader ver-ken i denne saken eller i budsjettet knyttet til kt brukav tollfrihet.

I den andre saken er det et mindretall, bestende avFremskrittspartiet, Hyre og Kristelig Folkeparti, som berom at tollvesenet fr ndvendig myndighet til holdeigjen mistenkte, stoppe kontrollobjekter og f adgang til bruke bllys og til fravike veitrafikkloven.

Vegdirektoratet har tidligere anbefalt Toll- og avgifts-direktoratet registrere kjrety som utrykningskjrety.De vil da f de ndvendige fullmakter uten at dette gjrdet ndvendig igangsette tidkrevende arbeid med end-ringer i lov og forskrift. Registreringen som utryknings-kjrety vil dessuten gi adgang til benytte bllys for signalisere at kontrollobjektet skal stanse. Det brukes bl.a.i Sverige, Finland, Tyskland og Sveits med utelukkendegode erfaringer. Det er derfor dette mindretallet ber Re-

gjeringen om vurdere ndvendige lov- og forskriftsend-ringer, slik at tollvesenet kan benytte bllys under utryk-ning for stoppe kontrollobjekter.

Jeg tar hermed opp det forslaget som Hyre er medfor-slagsstiller til, og som det er referert til.

Presidenten: Representanten Peter Skovholt Gitmarkhar teke opp det forslaget han sjlv refererte til.

Alf E. Jakobsen (A) [11:05:44]: Saksordfrer har pen ryddig og grei mte redegjort for finanskomiteens inn-stilling, der en enstemmig komite slutter seg til Regjerin-gens forslag til lov om toll og varefrsel. Jeg skal senerekomme litt tilbake til noen av fellesmerknadene og et for-slag som en konstellasjon utgtt fra Fremskrittspartiet,Hyre og Kristelig Folkeparti har, og videre en merknadfra Fremskrittspartiet og Hyre.

Finanskomiteen var for kort tid siden p besk i toll-og avgiftsetaten, og jeg m si at det var veldig nyttig for f klarhet i de mangfoldige oppgavene som etaten har an-svaret for. Ikke minst var det nyttig f hre den strategis-ke tenkningen de har i forhold til de komplekse oppgave-ne og utfordringene de str overfor framover.

Etter min mening er de endringer som n foretas, engladsak i forhold til dagens tollov fra 1966 nr det gjelder rydde opp i en foreldet lovstruktur. En langt klokeremann en meg sa at dette er med p gjre Norge enklere.Ja, det er nettopp det dette er.

De endringer som gjres, er ogs en forbrukersak, daden nye loven blir lettere tilgjengelig for publikum. Fol-kerettslige forpliktelser gjennomfres formelt, og ikkeminst gjr denne loven et vanskelig regelverk tilgjengelig.Det blir ganske enkelt enklere finne fram i det.

Forvaltningspraksis formaliseres, og loven gir en godoversikt over rettigheter og plikter.

Den nye tolloven gjr det lettere ikke minst for n-ringslivet. Loven er en kraftig forenkling og ikke minst enkraftig modernisering, som spesielt vil komme nringsli-vet til gode.

De ulike bestemmelsene som i dag finnes fordelt dels itolloven, dels i forskrifter og dels i Stortingets plenarved-tak om toll og forskrifter gitt med hjemmel i slike vedtakblir n samlet i n ny lov. Det er ogs positivt at det arbei-des med en felles samleforskrift, som forutsettes tre ikraft samtidig med den nye tolloven.

Tollovgivningen styrer store pengestrmmer, spesieltgjennom statens inntekter av innfrselsmerverdiavgift ogsravgifter. Tollplikt og tollsatser er derfor bare deler avden strre helheten som tollovgivningen utgjr.

Det er ingen tvil om at de profesjonelle brukerne avtollregelverket, bde eksport- og importbedrifter, vil drastor nytte av at regelverket blir mer systematisert, bygdopp for gjre loven lettere tilgjengelig.

Forenklingen vil ogs effektivisere offentlige myndig-heters arbeid med hndheve lovgivningen og ikke minstsikre korrekt fastsettelse av toll og andre avgifter som p-lper ved inn- og utfrsel.

Jeg er noe forundret over at Fremskrittspartiet ogHyre jeg vil ikke si at de sier at toll er tull, det er g

14. des. Tolloven 1612007

for langt p en mte sier at toll er avleggs, gjennom denmerknaden de har om at toll hrer fortiden til.

Jeg ser at Fremskrittspartiet i sine merknader og for-slag sammen med Hyre og Kristelig Folkeparti er be-kymret for at tollvesenet ikke har tilstrekkelig myndighettil holde igjen mistenkte, stoppe kontrollobjekter, brukebllys og fravike vegtrafikkloven. De har ogs et egetforslag om dette, som saksordfrer var inne p.

Fra regjeringspartienes side vil vi peke p at vi i dagikke har tilstrekkelig grunnlag for si at det er behov forutvidede fullmakter bl.a. til utrykningsstatus. Det vurde-res av departementet som ndvendig med et bedre statis-tisk grunnlagsmateriale. Videre kan det vre ndvendigmed en dialog og prosess overfor Politidirektoratet i dettesprsmlet. Erfaringer med andre tiltak br etter vr me-ning bli vurdert fr det eventuelt jobbes videre med sprs-ml om utrykningsstatus.

Ellers fr jeg det ikke helt til rime nr det gjelderFremskrittspartiets iver etter bedre tiltakssiden. Frem-skrittspartiet har i budsjettet for neste r gtt inn for kut-te i toll- og avgiftsetatens budsjett med hele 220 mill. kr,som vi har vrt inne p i Stortinget i dag. Det kan ikkebety annet enn en sterk nedbygging av grensekontrollen,med eksempelvis mer narkotika, vpen og farlig mat inn ilandet. Det nytter ikke p den ene siden vre bekymretover at vi ikke har en troverdig grensekontroll nr en sam-tidig tar fra etaten pengene som skal til.

Effektiv grensekontroll krever personalressurser. I allefall 65 pst. av etatens utgifter er nettopp lnn til personal-ressurser. Samfunnet rundt oss er i rask endring, og opp-gavene for tollvesenet ker bde i volum og ikke minst ikompleksitet.

Avslutningsvis vil jeg anbefale komiteens innstilling.

Ulf Leirstein (FrP) [11:11:37]: Det er slik at nrFremskrittspartiet har fremmet sine endringsforslag i bud-sjettet, har Fremskrittspartiet gjennomgende sett p mu-ligheter for effektivisering i en rekke statlige etater og idet statlige byrkratiet, p akkurat samme mte som allenorske bedrifter hvert eneste r faktisk ogs m g gjen-nom og se om man bruker ressurser riktig, om man brukerressurser fornuftig.

Det Fremskrittspartiet er opptatt av, er at de ressursenesom tildeles f.eks. toll- og avgiftsetaten, i mye strre gradbrukes nettopp til bekjempe kriminalitet p grensen nrdet gjelder smugling osv., framfor at man bruker masseressurser p papirarbeid, p byrkratiske velser. Vr po-litikk henger ogs sammen.

Det er faktisk slik at nr vi foreslr fjerne toll, nrvi foreslr gjre ting enklere, betyr det ogs at det erfrre mennesker som kan sitte og drive med den type pa-pirarbeid som er knyttet til den typen oppgaver. De kanheller bruke tiden sin p det som tolletaten br vre bestp, nemlig vre med og bekjempe kriminalitet langsgrensene vre. Det er bakgrunnen for vre budsjettprio-riteringer nr det gjelder toll- og avgiftsetaten, og ikkenoe annet, uansett hva Arbeiderpartiet gjennom flereinnlegg bde i Stortinget og i Odelstinget i dag har p-sttt.

S et sprsml til representanten Jakobsen fra Arbei-derpartiet, som han selvflgelig ikke m svare p hvis hanikke vil, for jeg har ikke tatt replikk. Jeg tolket det slik, utfra det han sa, at nr det gjaldt vrt forslag om se p endel nye myndighetsmuligheter for tolletaten, var Ar-beiderpartiet og regjeringsfraksjonen positive til det, mende nsket bl.a. en vurdering fra politiet osv., fr de gikkinn i en dialog. Jeg hper at det er slik oppfatte at selvom forslaget fra Fremskrittspartiet, Hyre og KristeligFolkeparti blir stemt ned i dag, vil man se konstruktivt pdette. Dette er noe tolletaten selv har sagt at de nsker, f den typen myndighet. Dette vil uten tvil ogs vre res-sursbesparende. Tolletaten kan p en rekke omrder unn-g en del av de byrkratiske reglene som gjelder. Jeg h-per at det signalet fra Alf E. Jakobsen var p vegne av re-gjeringsfraksjonen, og at man faktisk gr inn og ser nyep denne problemstillingen, slik at vi kan sette tolletatenenda bedre i stand til gjre jobben sin med bekjempegrensekriminalitet.

Lars Sponheim (V) [11:14:25]: Frst til det saken ihovedsak dreier seg om, nemlig en forenkling og en mo-dernisering av et lovverk, som komiteen slutter seg en-stemmig til, som er grunnleggende bra, og som vi p man-ge flere omrder i vr omfattende