MIMOSA newsletter 1 v01 MIMOSA MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and

MIMOSA newsletter 1 v01 MIMOSA MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and
download MIMOSA newsletter 1 v01 MIMOSA MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and

of 1

 • date post

  06-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MIMOSA newsletter 1 v01 MIMOSA MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and

 • MIMOSA

  MarItime and MultimOdal

  Sustainable pAssenger transport

  solutions and services

  Upoznajte se s projektom MIMOSA

  Raffaele Sforza, Vito Vacca, Daniela

  Alemanno, Stefania Geronimo

  Andrea Bardi, Giuseppe Luppino, Denis Grasso, Irene Sabbadini, Monica Patelli, Lorenzo Vignali,

  Claudia Sciommeri

  Paola di Salvatore, Federica Ferrauto, Laura Rosella, Pasquale Della Porta,

  Lorenzo Rossi, Fabio Ruggeri,

  Modica

  Veljko Radić, Marija Mioč, Sanja Smakić, Ivana Ercegovac, Maja Magdić

  Vedran Kružić, Nataša Ranković, Mirjana Kovačić, Nataša Mikić Kezele

  Paolo Dileno, Ana Sinkovic, Ana Aligrudic

  Bianchet, Irene Cermeli

  Srđan Žuškin, Igor Rudan, Matej Plenča, Marcella Jankač

  Dora Pavlović, Ivo Klaić, Ivna Šuljak

  Ana Matulić, Joško Berket Bakota, Ivanka Grepo, Ivana Rajčić, Blanka Bogdan

  Sandra Cvek, Donald Schiozzi, Sara Carić, Alex

  Branka Batur, Davor Škibola, Vedran Zrilić, Ruža Marelić, Marta Gundić

  Šupe, Krešimir Bulat, Anita Mihić, Barbara Cukrov Čvrljak, Gordana Mrčela, Stella Vranjić

  Ako želite informacije o projektu MIMOSA, pra�te nas na

  Copyright © 2020 projekt MIMOSA, Sva prava pridržana

  ISTRIAN DEVELOPMENT AGENCY

  Cilj ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR u projektu MIMOSA je razvoj aplikacije za upravljanje lukom. Aplikacija će koris�� sve relevantne podatke o lokalnim i regionalnim lukama i pristaniš�ma kako bi se poboljšalo i pojednostavilo iskustvo korisnika vezano uz vezove putem specijali- ziranih interak�vnih karata i dijagrama. Projektni �m ima dugogodišnje iskustvo i saznanja o svakodnevnim potrebama lokalnih i regionalnih luka te će pridonije� poboljšanjima putničkih prijevoznih sustava u Jadranu.

  REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE analizirat će prometne tokove, potrebe i navike ljudi u ovoj županiji, osobito putnika u prekograničnome prometu, prema regionalnim odrediš�ma, �jekom izvanse- zonskih radnih dana i vikenda, sezonskih radnih dana i vikenda i državnih praznika izvan sezone. Rezulta� analize omogućit će uvid u obrasce dolazaka i odlazaka stanovni- ka i turista (s posebnim naglaskom na prekogranične posjete) i njihove migracije unutar područja pokrivenos�.

  SVEUČILIŠTE U RIJECI – POMORSKI FAKULTET sudjelovat će u pružanju najnovijih spoznaja o potražnji za uslugama prijevoza na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini, uključujući pregled postojeće i potencijalne segmentacije s ciljem preusmjeravanja putnika iz automo- bila na održiva prometna rješenja. Bit će izrađene dvije metodologije za poboljšanje baze održivih i mul�modalnih/prek- ograničnih usluga u putničkome prijevozu i akcijskog plana za održivost prekogranično- ga prometa (i njegove primjene na glavnim prometnim čvoriš�ma u programskom području).

  HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. ima mali �m sa širokim iskustvom u željezničkoj industriji, uključujući logis�ku, prodaju i financije. Većina prometa poduzeća fokusirana je na rentabilna urbana područja. Među�m, poduzeće – kao operater koji dobiva državne subvencije – želi istraživa� nove mogućnos� u lokalnome prijevozu u Istri, s mogućim vezama prema Sloveniji i Italiji. To će bi� ostvareno istraživanjem tržišnoga potencijala na dvije željezničke rute prema granici i u cijeloj Istarskoj županiji.

  D U B R O VA Č KO - N E R E T VA N S K A ŽUPANIJA izradit će planove i analizu – temelj za daljnje inves�cijske razvojne projekte, što je od izuzetnog značaja za to područje. Ugradnja dizala za osobe s invaliditetom izuzetno je važna jer omoguću- je lakši pristup moru i obali svim ljudima podjednako. Redizajniranjem biciklis�čkih staza, Dubrovačko-neretvanska županija planira ih poboljša� i poveća� njihovo korištenje te na taj način pridonije� poboljšanju razine turis�čke ponude i poboljšanoj mobilnos� lokalnog stanovništ- va.

  LUČKA UPRAVA ROVINJ želi uspostavi� učinkovit i funkcionalan sustav za kontrolu i smanjenje utjecaja prometa na okoliš te promovira� ekološki prihvatljiva rješenja za promet u centru grada. Lučka uprava Rovinj također namjerava poveća� atrak�vnost luke, poboljša� kvalitetu usluga koje se putnicima pružaju u luci te omogući� usklađivanje usluga za održivu intermodalnu mobilnost s tendencijom jačanja pomorsko- ga prometa.

  Tim JAVNE USTANOVE - RAZVOJNE AGENCIJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANI- JE, radi na poboljšanju dostupnos� visoko kvalitetnih zdravstvenih i socijalnih usluga u centru županije, gradu Gospiću, za korisnike iz cijele županije, poboljšanjem prometnih modaliteta. Iz tog razloga će se razvi� mobilna aplikacija, bazirana na prometnom modelu, a koja će se moći koris�� i u drugim talijanskim i/ili hrvatskim ruralnim, rijetko naseljenim, područjima kako bi se poboljšala dostupnost usluga za lokalno stanovništvo.

  LUČKA UPRAVA ŠIBENIK provest će pilot ak�vnost koja se sastoji od tri elemen- ta: dvije pametne plutače i jedne meteorološke postaje kako bi se osigurala točnost podataka i povećala razina sigurno- s� putnika u pomorskome prometu. Dvije pametne čekaonice i dva info-zaslona koris�t će mul�mediju za informiranje putnika i planiranje putovanja. Pametne čekaonice će se također moći puni� jer će ima� vlas�te solarne panele.

  IZVRŠNO TAJNIŠTVO SREDNJOEU- ROPSKE INICIJATIVE regionalni je međuvladin forum koij se zalaže za podršku europskim integracijama i održivom razvoju kroz suradnju između svojih država članica te s Europskom unijom, međunarodnim i regionalnim organizacijama kao i s drugim javnim ili privatnim ins�tucijama i nevladinim organizacijama. Djelujući kao pla�orma za poli�čki dijalog, CEI je razvio snažan opera�vni pristup regionalnoj suradnji usmjeren na rezultate. Kombinira mul�later- alnu diplomaciju i upravljanje projek�ma.

  AUTONOMNA REGIJA FRIULI VENEZIA GIULIA nadležna je za planiranje i financiranje svih vrsta regionalnih i lokalnih sustava javnog prijevoza putnika. Ima kompetenciju i iskustvo u ak�vnos�ma vezanima uz usluge prijevoza putnika u međunarodnom pomorskom prometu, održive mobilnos� i intermodalnoga prijevo- za (bicikl-vlak/autobus/more). Od 2006. god. postoji posebna grupa koja se sastoji od 4 osobe, a bavi se administra�vnim i financijskim pitanjima vezanima uz upravljanje projek�ma koje sufinancira Europska unija i pruža podršku sudjelovanju tehničkih Odjela u ETC projek�ma.

  Tim CA’ FOSCARI SVEUČILIŠTA U VENECIJI očekuje od projekta MIMOSA tes�ranje rezultata znanstvenih istraživanja u području prijevoza i ponašanja putnika te dobivanje relevantnih povratnih informacija o stvarnoj primjeni metoda, pokazatelja i strategija iz pilot ak�vnos�. To je prilika za suradnju s relevantnim organizacijama, regionalnim �jelima i razvojnim agencijama u programskom području IT-HR kako bi se ojačalo prekogranično umrežavanje i proširio pristup održive i intermodalne mobilnos�.

  INSTITUTE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS FOUNDATION usmjeren je na analizu i pilo�ranje novih rješenja održive mobilnos� u projektu MIMOSA. Ova ak�vnost ima za cilj poboljšanje održivih načina prijevoza, kombiniranjem različi�h načina prijevoza u okviru istog transportnog iskustva/razvoj lanca i tes�ranjem inova�vnih pilota. Namjera planiranih ak�vnos� je pridonije� projektu pružanjem tehničkih i upravljačkih dokaza o tome kako promovira� održivu mobilnost na lokalnoj i regionalnoj razini.

  LUČKA UPRAVA SREDIŠNJEG JADRA- NA odgovorna je za izradu dokumenta o poli�ci na temu alata mobilnos� I pametnih rješenja baziranih na pilot ak�vnos�ma partnera u projektu, te za implementaciju mjera usmjerenih na poboljšanje protoka putničkih informacija u luci Ancona. Tim projekta MIMOSA čine iskusne voditeljice EU projekata u Odjelu za “Razvoj, promociju, sta�s�ku, komunikaciju i EU projekte”, na čelu s g. Ve�orelom.

  REGIJA ABRUZZO provest će pilot ak�vnost s ciljem provjere izvedivos� pomorske veze s brodom na LNG pogon na prekograničnom području Italija-Hrvatska. Projektni �m provodit će ak�vnos� uz tehničku i znanstvenu potporu Odjela za promet. Očekuju da će projekt MIMOSA pomoći u definiranju i prenošenju dobrih praksi u alterna�vnom i zelenom prijevozu putnika, što će se u konačnici konvergira� u učinkovite poli�ke koje pozi�vno utječu na uključena područja.

  REGIJA APULIJA, Odjel za mobilnost, utvrdit će zajedničke prekogranične standarde vezano uz pristup putnika biciklima na čvoriš�ma modalne razmjene, korisnike biciklis�čkih usluga i – uz uključivanje posebnih mjera za ´biciklis�čku intermodalnost´ s kolodvorima, lukama i zračnim lukama. Projekt MIMOSA omogućit će dijeljenje europskih standarda među partnerima s ciljem olakšavanja CBC intermodalnos� putnika biciklima. Također će zračne luke regije Apulija prilagodi� biciklis�ma i doprinije� povećanju njihove atrak�vnos� za bicikliste.

  MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE - UPRAVA ZA OTOKE izradit će prekograničnu analizu rješenja u intermodal- nom pomorskom prometu. Fokusirat će se na nova rješenja održive mobilnos� za implementaciju novih prijevoznih usluga koja će doprinije� boljoj i učinkovi�joj povezanos- � otoka u budućnos�, uzimajući u obzir zaš�tu okoliša i prelazak na alterna�vne načine prijevoza. Ministarst