³Marrë dh ëniet politike të shtetit shqiptar me shtetet ... · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  67
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ³Marrë dh ëniet politike të shtetit shqiptar me shtetet ... · PDF file...

 • REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS

  FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË DEPARTAMENTI I HISTORISË

  DOKTORATË

  “Marrëdhëniet politike të shtetit shqiptar me shtetet ballkanike:

  Rasti i Turqisë, Jugosllavisë dhe Greqisë në vitet 1920-1939”

  Specialiteti: HISTORI

  Kandidati: Udhëheqës Shkencor: Ma. Bledar Komina Prof.Dr. Fatmira Rama

  Tiranë, 2016

 • REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS

  FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË DEPARTAMENTI I HISTORISË

  Tel/Fax: +355 4 369987, www.fhf.edu.al Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë

  (Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor i Shkencave Historike”)

  “Marrëdhëniet politike të shtetit shqiptar me shtetet

  ballkanike: Rasti i Turqisë, Jugosllavisë dhe Greqisë në vitet

  1920-1939”

  Specialiteti: HISTORI

  Kandidati: Udhëheqës Shkencor: Ma. Bledar Komina Prof.Dr. Fatmira Rama

  Tiranë, 2016

 • REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS

  FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË DEPARTAMENTI I HISTORISË

  Tel/Fax: +355 4 369987, www.fhf.edu.al Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë

  (Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore “Doktor i Shkencave Historike”)

  “Marrëdhëniet politike të shtetit shqiptar me shtetet

  ballkanike: Rasti i Turqisë, Jugosllavisë dhe Greqisë në vitet

  1920-1939”

  Specialiteti: HISTORI

  Kandidati: Udhëheqës Shkencor: Ma. Bledar Komina Prof.Dr. Fatmira Rama

  Mbrohet më dt. __________________ 2016

  1.___________________________ Kryetar

  2.___________________________ Anëtar (oponent)

  3.___________________________ Anëtar (oponent)

  4.___________________________ Anëtar

  5.___________________________ Anëtar

  Tiranë, 2016

 • PASQYRA E LËNDËS

  Parathënie.......................................................................................................................i-xiii

  Hyrje................................................................................................................................xiv-xxxvi

  KREU I

  BALLKANI DHE SHQIPËRIA NË KONFERENCËN E PAQES NË

  PARIS................................................................................................................................. 1

  I. 1. Fuqitë e Mëdha në Konferencën e Paqes në Paris dhe interesat e tyre në rajonin e

  Ballkanit................................................................................................................................. 1

  I. 2. Qendrimet e shtetit serb dhe grek ndaj çështjes shqiptare............................................. 11

  I. 3. Situata politike në Turqi dhe përfaqësimi në Konferencën e Paqes............................... 26

  I. 4. Shqipëria në trajtimet e Fuqive të Mëdha në Konferencën e Paqes............................... 35

  I. 5. Shqipëria nga Kongresi i Lushnjes tek Lidhja e Kombeve............................................ 49

  KREU II

  MARRËDHËNIET POLITIKE TË SHTETIT SHQIPTAR ME ATË TURK

  NË VITET ‘20-30........................................................................................................... 61

  II. 1. Marrëdhëniet diplomatike shqiptaro-turke, 1920-1924................................................ 61

  II. 2. Republika e Ahmet Zogut dhe shteti turk..................................................................... 82

  II. 3. Marrëdhëniet politike mes Shqipërisë dhe Turqisë gjatë periudhës së Monarkisë.......94

  II. 4. Bashkësia Islame Shqiptare dhe marrëdhëniet ndërshtetërore, 1920-1939...................112

  KREU III

  SHQIPËRIA DHE JUGOSLLAVIA NË VITET ‘20-30.................................. 123

  III. 1. Situata politike dhe diplomatike mes dy vendeve, 1920-1924....................................123

  III. 2. Vermoshi, Shën Naumi dhe Gjykata e Hagës............................................................. 148

 • III. 3. Uljet dhe ngritjet e marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave në periudhën e Republikës

  Shqiptare................................................................................................................................ 164

  III. 4. Shqipëria dhe Jugosllavia në fokusin e Konferencave Ballkanike, situata politike pas

  tyre......................................................................................................................................... 172

  III. 5. Çështja e Kosovës në marrëdhëniet ndërshtetërore shqiptaro-jugosllave................... 183

  KREU IV

  MARRËDHËNIET E SHTETIT SHQIPTAR ME GREQINË NË

  VITET ‘20-30................................................................................................................... 200

  IV. 1. Marrëdhëniet politike mes dy vendeve, 1920-1924.................................................... 200

  IV. 2. Çështja e minoriteteve dhe emigrantëve shqiptarë mes dy vendeve, 1925-1939........ 232

  IV. 3. Pakti Ballkanik, Shqipëria dhe qendrimi i Greqisë..................................................... 259

  IV. 4. Autoqefalia e Kishës Ortodokse Shqiptare dhe qendrimi grek................................... 267

  Përfundime............................................................................................................................ 278

  Bibliografia........................................................................................................................... 291

 • AKRONIME

  AMPB Arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme

  AMPJSH Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme

  AQSH Arkivi Qendror i Shtetit

  ASHSH Akademia e Shkencave të Shqipërisë

  BCA Basbakanlık Cumhuriyet Arsivi (Arkivi i Kryeministrisë, Periudha e Republikës)

  BKSH Banka Kombëtare Shqiptare

  BOA Basbakanlık Osmanlı Arsivi (Arkivi i Kryeministrisë, Dokumentet Osmane)

  DDI Documenti Diplomatici Italiani (Dokumentet Diplomatike Italiane)

  FK Fon Kodu (Kodi i Fondit)

  FO Foreign Office (“Zyra për Marrëdhëniet me Jashtë” e Britanisë)

  KMKK Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës

  KNK Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit

  KOASH Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

  LK Lidhja e Kombeve

  SKS (Mbretëria) Serbo-Kroato-Sllovene

  TBMM Türkiye Büyük millet Meclisi (Asambleja e Madhe Kombëtare e Turqisë)

  TYIR Turkish Yearbook of International Relations (Vjetari Turk i Marrëdhënieve Ndërkombëtare)

  YN Yer No (Vendi numër)

 • TABELAT

  Tab. 1. Shpërndarja e popullsisë shqiptarë në Turqi, vitet 1912-1930................................. 90-91

  Tab. 2. Shpërndarja dhe numri i popullsisë serbe në Kosovë, sipas të dhënave të

  vitit 1938................................................................................................................................ 192

  Tab. 3. Importet dhe eksportet e Shqipërisë gjatë viteve 1920-1921 me disa shtete,

  llogaritur në franga ari........................................................................................................... 230

  Tab. 4. Niveli i interesit të BKSH në krahasim me shtete të tjera........................................ 257

  FIGURAT

  Fig. 1. Hartë e vendosjes së popullsisë shqiptare në Stamboll dhe periferitë e tij................ 91

 • i

  PARATHËNIE

  Vitet 1920-1939, ishin vitet më aktive në jetën politike të gjysmës së parë të shekullit XX për

  Shqipërinë. Ato ishin të mbushura me përpjekje, debate, nxitje për grushte shteti, atentate,

  aleanca shtetërore, etj. Gjatë këtyre viteve në fluksin e përpjekjeve, një rëndësi të madhe merr

  dëshira e zjarrtë e patriotëve dhe intelektualëve shqiptarë për të ngritur dhe vënë themelet e

  shtetit dhe administratës shtetërore. Figura të shquara si Sulejman Delvina, Iljas Vrioni, Mehdi

  Frashëri, Mithat Frashëri, Fan Noli, Ahmet Zogu, Hasan Prishtina, Pandeli Evangjeli, Ilias

  Vrioni, Eqerem bej Vlora, Rauf Fico e shumë të tjerë, dhanë kontributin e tyre të pashlyer në

  këtë detyrë madhore. Veprimtaria e pandalur në politikën e brendshme si dhe në atë të jashtme

  bëri që emrat e tyre të mbushin mijëra faqe dokumente në kohën e sotme, të cilëve ne i

  referohemi për të argumentuar jetën dhe aktivitetin politik e historik të kësaj periudhe.

  Prej katër shteteve që kanë pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në politikën e jashtme dhe të

  brendshme të shtetit shqiptar: Italisë, Jugosllavisë, Greqisë e Turqisë, tri janë shtetet e

  përzgjedhura në këtë studim; Turqia, Jugosllavia e Greqia. U pa e arsyeshme që të lihet mënjanë

  Italia për vetë faktin se për marrëdhëniet e saj politike dhe diplomatike me Shqipërinë, kohët e

  fundit janë përkthyer e punuar studime të shumta. Prandaj ishte me interes që të

  përqendroheshim më shumë në këto shtete balkanike, veprimtaria politike e t