MANAGEMENT KAKOVOSTI V PROCESU VZDR¥½EVANJA V GVO, 2018-08-24¢ ...

download MANAGEMENT KAKOVOSTI V PROCESU VZDR¥½EVANJA V GVO, 2018-08-24¢  telekomunikacijskih storitev je zahtevna

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MANAGEMENT KAKOVOSTI V PROCESU VZDR¥½EVANJA V GVO, 2018-08-24¢ ...

 • UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

  Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Smer organizacija in management delovnih procesov

  MANAGEMENT KAKOVOSTI V PROCESU VZDRŽEVANJA V GVO, D.O.O.

  Mentor: izred. prof. dr. Boštjan Gomiš�ek Kandidat: Romana Kugler

  Kranj, marec 2007

 • ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju izred. prof. dr. Boštjanu Gomiš�ku za nasvete in pomo� pri izdelavi diplomskega dela. Prav tako se zahvaljujem podjetju GVO, d.o.o., enota Celje, še posebno g. Janku Pušniku, za vsa potrebna gradiva in nasvete. Posebna zahvala pa gre mojim staršem, možu Janiju in sinu Sebastjanu, ki so mi vsa leta študija stali ob strani. Hvala vsem, Romana

 • POVZETEK V diplomski nalogi smo v podjetju GVO, d.o.o., ki je podjetje za gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega kabelskega omrežja za potrebe Telekoma Slovenije, d.d., in za potrebe zunanjih uporabnikov analizirali proces vzdrževanja. Konkurenca na trgu je vedno ve�ja in stranke vedno bolj prisegajo na kakovost. Zaradi vse ve�je tržne usmerjenosti v gospodarstvu je bistvenega pomena nenehno izboljševanje kakovosti tudi v procesih vzdrževanja. Za zagotavljanje kakovosti v procesih vzdrževanja je potrebno veliko znanja in prakse, saj se vedno pojavljajo problemi, ki zavirajo nemoten potek vzdrževalnih dejavnosti. Prikazali smo, katere napake se najpogosteje pojavljajo v procesu vzdrževanja, jih analizirali, ter ugotavljali njihove vzroke. Na osnovi analize smo predlagali izboljšave sistema managementa kakovosti v procesu vzdrževanja, zlasti na podro�ju managementa kakovosti, u�inkovitosti in natan�nosti vzdrževalnih del, definiranja organiziranosti in upravljanja procesov vzdrževanja. KLJU�NE BESEDE - kakovost, - management kakovosti, - kakovost storitev, - ISO 9001:2000, - vzdrževanje. SUMMARY In our diploma work we have analysed maintenance process in company GVO, d.o.o., that is building and maintaining telecommunication cable network for the needs of Telekom Slovenije, d.d., and other external users. The competition in market is growing fast and customers are demanding quality. Due to the fact of sales – oriented economy, the continuous improvement of quality is crucial in maintenance processes. A lot of knowledge and practical experience is needed in order to guarantee quality in maintenance process where every problem may cause delay in continuous maintenance activities.

 • In the diploma work we have shown / established which are the most common mistakes that are present in maintenance process, anaysed the mistakes and also analysed their causes. Based on anaysis we have suggested improvements of quality system management, of efficiency and accuray of the maintenance works and of defining organization and management of maintenance processes. KEYWORDS - quality, - quality management, - service quality, - ISO 9001:2000, - maintenance.

 • KAZALO 1 UVOD............................................................................................................... 7

  1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA.................................................................. 7 1.2 PREDSTAVITEV OKOLJA........................................................................ 8

  2 TEORETI�NE OSNOVE O MANAGEMENTU KAKOVOSTI .......................... 9

  2.1 MANAGEMENT KAKOVOSTI................................................................... 9 2.2 KAKOVOST STORITEV ......................................................................... 11 2.3 OBVLADOVANJE KAKOVOSTI V PROCESU VZDRŽEVANJA............. 13

  2.3.1 Politika in cilji vzdrževanja....................................................................... 13 2.3.2 Planiranje vzdrževanja............................................................................ 15 2.3.3 Planiranje osebja .................................................................................... 15 2.3.4 Planiranje usposabljanja ......................................................................... 16 2.3.5 Planiranje opreme in pripomo�kov za vzdrževanje.................................. 16 2.3.6 Planiranje logistike nadomestnih delov ................................................... 16 2.3.7 Poro�ilo o posegu ................................................................................... 17 2.3.8 Preventivno vzdrževanje......................................................................... 17 2.3.9 Planiranje periode preventivnega vzdrževanja ........................................ 17 2.3.10 Modernizacija........................................................................................ 18 2.3.11 Merjenje vzdrževalnih storitev ............................................................... 18 2.3.12 Merjenje stroškov, u�inkovitosti in produktivnosti ................................. 19 2.3.13 Kako u�inkovito gospodarimo z denarjem za vzdrževanje .................... 19 2.3.14 Kako u�inkovito izkoriš�amo vire .......................................................... 20 2.3.15 Kako u�inkovito je delo vzdrževalcev.................................................... 20

  2.4 PRIPRAVA VZDRŽEVANJA................................................................... 20 2.4.1 Organizacijska struktura priprave vzdrževanja ........................................ 21 2.4.2 Konstrukcijska priprava vzdrževanja ....................................................... 21 2.4.3 Tehnološka priprava vzdrževanja............................................................ 22 2.4.4 Operativna priprava vzdrževanja............................................................. 22

  3 POSNETEK SEDANJEGA STANJA............................................................. 26

  3.1 PODJETJE GVO..................................................................................... 26 3.2 STANDARD ISO 9001:2000 V GVO....................................................... 26 3.3 PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ........................................................... 31

  3.3.1 Izvajanje preventivnega vzdrževanja (PV) .............................................. 31 3.3.2 Klasifikacija postopkov preventivnega vzdrževanja................................. 31 3.3.3 Preventivni pregledi ................................................................................ 32 3.3.4 Preventivne elektri�ne in opti�ne meritve ................................................ 34 3.3.5 Druga vzdrževalna dela .......................................................................... 34

  3.4 KURATIVNO VZDRŽEVANJE (KV) ........................................................ 34 3.5 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (IV) ................................................... 35 3.6 MERJENJE, ANALIZE IN IZBOLJŠEVANJE .......................................... 37

  3.6.1 Na�rtovanje nadzora in meritev, analize in izboljševanja......................... 37 3.6.2 Nadzor in meritve.................................................................................... 37

 • 3.6.3 Obvladovanje neskladnosti ..................................................................... 39 3.6.4 Analize podatkov .................................................................................... 39 3.6.5 Izboljševanje ........................................................................................... 40

  4 KRITI�NA ANALIZA………………………………………………………………41

  4.1 PROCES ODPRAVE NAPAK……………………………………………….41 4.2 UGOTOVITEV NAPAK, VZROKOV IN POSLEDIC ................................ 43

  5 PREDLOG IZBOLJŠAVE.............................................................................. 46

  5.1 ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA IN ODGOVORNOST......................... 46 5.2 UPRAVLJANJE VZDRŽEVANJA............................................................ 47 5.3 PRIMERI REŠITEV................................................................................. 47 5.4 PROCES REALIZACIJE VZDRŽEVANJA .............................................. 50

  5.4.1 Planiranje procesov ................................................................................ 50 5.4.2 Procesi povezani z naro�niki................................................................... 50 5.4.3 Na�rtovanje in razvoj .............................................................................. 51 5.4.4 Nabava ................................................................................................... 51

  6 ZAKLJU�EK………………………………………………………………………..58 LITERATURA IN VIRI....................................................................................... 59 PRILOGE.......................................................................................................... 60 KAZALO SLIK .................................................................................................. 60 KAZALO TABEL ...............