Lets talk about you and me

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Methodiek

Transcript of Lets talk about you and me

Lets talk about you & me!Een inventarisatie van methodieken op het gebied van mannenemancipatie

Auteurs:

Ariana Ortet Vigelandzoon (Dona Daria, centrum voor emancipatie en participatie)

Teana Boston-Mammah (Scala, expertisecentrum voor emancipatie en participatie)

Eindredactie:

Ellis Sintnicolaas (Scala, expertisecentrum voor emancipatie en participatie)

In opdracht van: de Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

Inhoudsopgave

Voorwoord door Adrienne Burgess, Hoofdonderzoeker van het Fatherhood Institute in Londen

Inleiding

Hoofdstuk 1: Landelijk en Rotterdams emancipatiebeleid

& internationale ontwikkelingen en beleid

Hoofdstuk 2: Analyse van de methodieken

Hoofdstuk 3: Centrale vragen, conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 4: Inventarisatie van diverse methodieken

op het gebied van mannenemancipatie

Bijlagen

Bijlage I: Projecten, activiteiten, trainingen en cursussen die door Scala

en Dona Daria ontwikkeld zijn

Bijlage II: Netwerken en platforms ten behoeften van mannenemancipatie

Bijlage III: Organisaties die met mannen werken

Bijlage IV: Literatuurlijst InleidingVoor u ligt een onderzoek/inventarisatie van projecten op het gebied van mannenemancipatie. In deze inleiding vertellen wij over de aanleiding van deze inventarisatie, de centrale vragen die gesteld zijn in het kader van dit onderzoek en de door ons gehanteerde werkwijze. Aan het einde van deze inleiding wordt de inhoud van de hoofdstukken toegelicht in een leeswijzer.AanleidingDe organisaties Dona Daria, centrum voor vrouwen en emancipatie en Scala, expertisecentrum voor emancipatie en participatie, richten zich op de emancipatie en de structurele positieverbetering van vrouwen en meisjes in Rotterdam. Vanaf 2006 zijn beide organisaties zich tevens gaan richten op vraagstukken op het gebied van mannenemancipatie. In eerste instantie gebeurde dit vanuit de behoeften van de vrouwen zelf die aangaven dat ook mannen bij de emancipatie van de vrouw betrokken moesten worden. De rol van de man werd genoemd als knelpunt, of als belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle emancipatie van de vrouw en in de verhalen van de carriretijgers werd de rol van de man als een van de factoren van het succes van de vrouw genoemd.

In de loop van de tijd hebben zowel Dona Daria als Scala zich afgevraagd wat de rol van vrouwenorganisaties kan zijn in het emancipatieproces van mannen. Hiervoor is gekeken naar de behoeften van mannen zelf; als man, als vader en/of als echtgenoot. Dit heeft geleid tot diverse projecten, trainingen en onderzoeken.

Zowel in Rotterdam als op landelijk niveau zijn succesvolle methodieken en good practices te vinden op het gebied van mannenemancipatie. In opdracht van de Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de Gemeente Rotterdam hebben Dona Daria en Scala een inventarisatie van deze methodieken gemaakt onder de noemer Lets talk about you and me. Het doel van Lets talk about you and me is het in kaart brengen en analyseren van de methodieken en good practices op het gebied van mannenemancipatie in Nederland. WerkwijzeUitgangspunt van onze inventarisatie is het landelijk emancipatiebeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW, 2007). Ook hebben wij een blik geworpen op mannenemancipatie-projecten op internationaal niveau. Vervolgens keken wij hoe het landelijk emancipatiebeleid vertaald werd naar gemeentelijk niveau en hoe dat vervolgens in het veld uitgevoerd werd. Hiervoor hebben wij genventariseerd welke organisaties zich bezig houden met mannenemancipatie, wat ze doen en welke resultaten deze organisaties bereiken. Wij hebben gefocust op methodieken die schriftelijk beschikbaar zijn voor gebruik door externe organisaties. Tijdens het onderzoek viel het ons op dat er veel initiatieven zijn in de vorm van een platform of een netwerk. Deze initiatieven hebben wij niet geanalyseerd voor ons onderzoek aangezien deze niet voldoen aan de door ons opgestelde onderzoekscriteria. De criteria zijn benoemd in bijlage II.

De methodieken die in de inventarisatie opgenomen zijn, zijn geanalyseerd volgens een vooraf bepaald kader. Op basis van deze inventarisatie hebben wij een analyse gemaakt in hoeverre deze activiteiten en projecten een antwoord geven op de problematiek genoemd in de Landelijke Emancipatienota en het Rotterdamse Uitvoeringsprogramma Emancipatie & Sociale Mobiliteit.

Tenslotte hebben wij antwoord gegeven op onze centrale vragen, conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Centrale vragenIn Lets talk about you and me!, staan de volgende vragen centraal:

Wat is mannenemancipatie? Is er een mannenemancipatiebeleid? Indien ja, bevordert het emancipatiebeleid de emancipatie van mannen? Indien ja, hoe komt dit tot uitdrukking en hoe wordt dat uitgevoerd? Wat kunnen wij leren van de bestaande methodieken? Wat zijn de belangrijke conclusies en welke aanbevelingen kunnen we voor de Gemeente Rotterdam formuleren?

Lets talk about you and me! is een inventarisatie van de methodieken om met mannen te werken. Leeswijzer

In hoofdstuk 1 vindt u een weergave van zowel het landelijke als het Rotterdams beleid op het gebied van mannenemancipatie. Ook worden voorbeelden genoemd van internationale ontwikkelingen en beleid. In hoofdstuk 2 analyseren wij de resultaten van de inventarisatie volgens de vooraf bepaalde criteria. In hoofdstuk 3 geven wij antwoord op de centrale vragen, trekken wij de conclusies en bieden wij aanbevelingen die ter ondersteuning dienen voor het maken van een nieuw beleid. Ten gunste van de leesbaarheid presenteren wij de inventarisatie van de verschillende methodieken in het vierde en laatste hoofdstuk. In dit hoofdstuk vindt u tevens de criteria die gebruikt zijn om de methodieken te filteren.

Hoofdstuk 1Landelijk en Rotterdams Emancipatiebeleid1.1Het landelijk Emancipatiebeleid

De algemene doelstelling van het landelijk emancipatiebeleid luidt: Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de Nederlandse samenleving voor vrouwen en mannen (OCW 2007).

Meer specifieke doelstellingen zijn te vinden in de emancipatienota Meer kansen voor vrouwen, Emancipatiebeleid 2008-2011 die richtinggevend zijn voor de huidige kabinetsperiode. Deze nota vervangt het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 (tk 2005/2006a).

1.1.1.Landelijk emancipatiebeleid voor vrouwen

De beleidsnota Meer kansen voor vrouwen omvat de volgende vier hoofddoelstellingen:

1. Het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen;

2. Het bieden van kansen aan en het benutten van talenten van vrouwen en meisjes uit etnische minderheidsgroepen;

3. Het vergroten van de veiligheid;

4. Een bijdrage leveren aan het (wereldwijd) uitbannen van alle vormen van discriminatie van vrouwen, en de positie van vrouwen structureel bevorderenHet kabinet (Balkenende IV) wil de zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van vrouwen en meisjes uit etnische minderheidsgroepen vergroten. Hiervoor worden coaches en mentoren ingezet om de talenten van vrouwen en meisjes uit etnische minderheidsgroepen beter tot hun recht te laten komen. Dit is nodig omdat in de visie van het kabinet traditionele opvattingen (vooral van mannen) over de positie van vrouwen hun persoonlijke ontwikkeling belemmeren.

1.1.2.Landelijk emancipatiebeleid voor mannenDe doelstelling van de vorige beleidsnota emancipatie (2006-2010) dat mannen 40% van de zorgtaken op zich zullen nemen, is in de nieuwe emancipatienota (2008-2011) geschrapt. In de nieuwe nota is de emancipatie van mannen en jongens genoemd zonder dat er beleidsmaatregelen aan gekoppeld worden. Dit heeft gezorgd voor een breed gedragen kritiek in de Tweede Kamer. In het debat over de emancipatienota is door verschillende woordvoerders van de politieke partijen aangegeven dat de rol van de man in het emancipatieproces in de nota onderbelicht is gebleven en meer aandacht behoeft. Dit leidde ertoe dat toenmalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Minister Plasterk het actieplan Plan van de Man heeft opgesteld waarin tien punten aan de orde komen ter bevordering van de emancipatie van de man. In het plan worden geen streefcijfers genoemd; wel wordt onder meer een herziening van het stelsel van verlofregelingen aangekondigd.

De andere doelstellingen in het actieplan hebben betrekking op seksuele vorming van jongens waarbij respect voor meiden een belangrijk punt is. Verder is er aandacht voor roldoorbrekende initiatieven zoals mannen in de mantelzorg en in traditionele vrouwenberoepen. Tenslotte vond Minister Plasterk het wenselijk nieuwe mannelijke rolmodellen in beeld te brengen. Om dit te bevorderen is er de Uit het keurslijf Prijs in het leven geroepen voor organisaties of personen die een zichtbare rol spelen in het bevorderen van de emancipatie van de man.

Een andere landelijke ontwikkeling is wel meegenomen in de nota Meer kansen voor vrouwen, namelijk de seksuele en relationele vorming van meisjes en jongens en vergroting van hun weerbaarheid tegen (seksueel) geweld. De aanpak bestaat onder andere uit het ontwikkelen van lespakketten seksuele vorming voor jongeren op basisscholen en het middelbaar onderwijs. Ook worden jongeren geleerd om te gaan met de boodschappen en beelden waarmee zij dagelijks in de diverse media worden geconfronteerd (mediawijsheid). In de discussie die gaande is over de seksualisering van de samenleving wordt aangegeven dat ook de emancipatie van mannen en jongens bevorderd moet worden; hoe dit moet gebeuren, is nog onduidelijk.

Allochtone vrouwen en mannen moeten meer de dialoog met elkaar aangaan over onderwerpen die nu nog in de taboesfeer liggen. In het verlengde hiervan lig