laporan preamp

download laporan preamp

of 14

 • date post

  02-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of laporan preamp

 • 8/10/2019 laporan preamp

  1/14

  LAPORAN PRAKTIKUM

  PREAMP MICROPHONE

  Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah LAB PTE-01 yang

  dibina oleh Ibu Andriana Kusuma Dewi

  Disusun oleh :

  1. Ahmad Fauzi Ilyas (140534600293)

  2. Andika Di !"ase#yo (14053460051$)

  3. %un#u" &o'i (140534601969)

  UNIVERSITAS NEGERI MALANG

  FAKULTAS TEKNIK

  JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

  S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO

  OFERING A

  NOVEMBER 2014

 • 8/10/2019 laporan preamp

  2/14

  KATA PENGANTAR

  !ui dan syuku" saya ua*kan ke*ada +uhan ,an- aha /sa ka"ena a#as e"ka#

  dan ka"unia&ya saya da*a# menyelesaikan la*o"an a !+/. !enyusunan la*o"an ini

  dilakukan sea-ai la*o"an da"i ala# yan- di ua# yai#u !"eam*.

  a*an #e"imakasih saya sam*aikan ke*ada Iu And"iana usuma Dei yan-

  #elah meme"ikan *enelasan *en-a"ahan dan ino"masi selama *"ak#ikum e"lan-sun-

  u-a sesudah *"ak#ikum dilaksanakan dan ke*ada #eman#eman se"#a semua *ihak yan-

  #elah meman#u dalam kelana"an selama *"ak#ikum dan *"oses *enyusunan la*o"an ini.

  a*o"an ini masih memiliki ee"a*a keku"an-an un#uk i#u k"i#ik dan sa"an yan-

  e"sia# meman-un un#uk *e"aikan ke de*annya dalam *"ak#ikum yan- lainnya. 7emo-a

  la*o"an ini e"manaa# a-i ki#a semua. Aamiin.

  alan- 14 &o'eme" 2014

  !enulis

 • 8/10/2019 laporan preamp

  3/14

  BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Judul Pr!"#!u$

  !emua#an !"eam*

  1.2 Tu%u& Pr!"#!u$

  am*u memua# !"eam*en-e#ahui a*likasi dan *"insi* ke"a da"i !"eam*.

  en-e#ahui a"a ke"a !"eam*

  en-e#ahui un-siun-si kom*onen *ada !"eam*

  en-e#ahui a"a men-uku" dan memasan- kom*onen !"eam*

  am*u menelaskan a-ian 8 a-ian !"eam*

  1.' D(r T)*r#

  A. Pr)$+

  !"eam*liie" se"in- diseu# *"eam* a#au kon#"ol am*liie" adalah seuah ala#

  elek#"onik am*li yan- men-olah a#au mem*"oses sinyal elek#"onik seelum masuk

  kedalam am*li. 7i"kui# "an-kaiannya isa saa se"umah den-an #"ansduse" seelum am*li

  a#au*un "an-kaian #e"*isah. +"ansduse" adalah seuah ala# yan- men-uah sa#u en#uk

  daya menadi en#uk daya lainnya un#uk e"a-ai #uuan #e"masuk *en-uahan uku"an

  a#au ino"masi (misalnya senso" #ekanan). +"ansduse" isa e"u*a *e"ala#an lis#"ik

  elek#"onik elek#"omekanikelek#"oma-ne#ik o#onik a#au o#o'ol#aik. Dalam *en-e"#ian

  yan- leih luas #"ansduse" kadan-kadan- u-a dideinisikan sea-ai sua#u *e"ala#an

  yan- men-uah sua#u en#uk sinyal menadi en#uk sinyal lainnya. on#oh yan- umum

  adalah *en-e"as sua"a (audio speaker) yan- men-uah e"a-am 'ol#ase lis#"ik yan-

  e"u*a musik a#au *ida#o menadi 'i"asi mekanis. e"iku# adalah -ama" da"i

  "an-kaian *"eam*:

  http://id.wikipedia.org/wiki/Sensor_tekananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sensor_tekananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromekanik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotonikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromekanik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotonikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sensor_tekanan
 • 8/10/2019 laporan preamp

  4/14

  %ama" 1.1 : ;an-kaian !"eam*

  7e#ia* *"eam* yan- diua# selalu disesuaikan den-an ke*e"luan masukan (in*u#)

  dan ke*e"luan kelua"annya (ou#*u#) ka"ena i#u se#ia* *"eam* mem*unyai ka"ak#e"is#ik

  #e"#en#u yan- menaku* im*edansi masukan (

 • 8/10/2019 laporan preamp

  5/14

  #e"masuk dalam ka#e-o"i *"eam* u-a ka"ena e"un-si sea-ai *en-ua# #"ansduse"

  seelum am*li -i#a".

  A. P*")&(#*$)")r

  !o#ensiome#e" adalah "esis#o" #i-a #e"minal den-an samun-an -ese" yan-

  memen#uk *ema-i #e-an-an da*a# dise#el. =ika hanya dua #e"minal yan- di-unakan

  (salah sa#u #e"minal #e#a* dan #e"minal -ese") *o#ensiome#e" e"*e"an sea-ai "esis#o"

  'a"iael a#au ;heos#a#. !o#ensiome#e" iasanya di-unakan un#uk men-endalikan *e"an#i

  elek#"onik se*e"#i *en-endali sua"a *ada *en-ua#. !o#ensiome#e" yan- dio*e"asikan oleh

  sua#u mekanisme da*a# di-unakan sea-ai #"ansduse" misalnya sea-ai senso" oys#ik.

  !o#ensiome#e" a"an- di-unakan un#uk men-endalikan daya #in--i (leih da"i 1

  >a##) sea"a lan-sun-. !o#ensiome#e" di-unakan un#uk menye#el #a"a isya"a# analo-

  (misalnya *en-endali sua"a *ada *e"an#i audio) dan sea-ai *en-endali masukan un#uksi"kui# elek#"onik. 7ea-ai on#oh seuah *e"edu* lam*u men--unakan *o#ensiome#e"

  un#uk menendalikan *ensakela"an seuah +;IA adi sea"a #idak lan-sun-

  men-endalikan kee"ahan lam*u.

  !o#ensiome#e" yan- di-unakan sea-ai *en-endali 'olume kadan-kadan-

  dilen-ka*i den-an sakela" yan- #e"in#e-"asi sehin--a *o#ensiome#e" memuka sakela"

  saa# *enya*u e"ada *ada *osisi #e"endah. n#uk leih elasnya la-i *e"ha#ikan -ama"

  di aah ini :

  %ama" 1.2 : 7imol dan !emaaan !o#ensiome#e"

  B. El,* "u !*&d)&("*r - !+(#"*r )l)!"r*l#"

  Fun-si elo dalam sua#u "an-kaian elek#"onika yai#u di *akai un#uk men-e#ahui

  nilai ka*asi#as seuah elo didalam sa#uan u (mik"o a"ad). Fun-si elo iasanya se"in-

  diseu# sea-ai ka*asi#o" *ola". Dalam ka*asi#o" *ola" mem*unyai dua ku#u yan-

  e"lainan *ada se#ia* kakinya sehin--a didalam *emasan-an kom*onen ini #idak isa

  #e"alik mau*un salah didalam *emasan-an. en#uk /lo a#au kondensa#o" ? ka*asi#o"

  http://id.wikipedia.org/wiki/TRIAChttp://id.wikipedia.org/wiki/TRIAC
 • 8/10/2019 laporan preamp

  6/14

  elek#"oli# /lo a#au kondensa#o" ? ka*asi#o" elek#"oli# yai#u kom*onen yan- mem*unyai

  dua kaki yakni kaki ( 8 ) dan kaki ( @ ).

  Fun-si elo u-a isa di seu# sea-ai *enyim*an a"us lis#"ik sea"ah d. ;an-kaian

  elo iasanya di -unakan dalam "an-kaian a*a saa misalnya *ada *oe" su**ly

  "e-ula#o" dan "an-kaian lainnya. a*asi#o" elo di a-i adi 2 #y*e yakni ka*asi#o"

  *ola" dan ka*asi#o" i*ola" ? non *ola". !ema-ian ini didasa"kan *ada *ola"i#as ( ku#u

  *osi#i dan ne-a#i ) da"i masin-masin- ka*asi#o". a*asi#o" elek#"oli# u-a iasanya di

  seu# sea-ai mem*unyai un-si elo dika"enakan ka*asi#o" ini mem*unyai dua uah

  kaki yan- di #andai den-an kaki *anan- (*osi#i) dan kaki *endek (ne-a#i'e). &ilai

  ka*asi#as da"i ka*asi#o" ini adalah 4$ u ( mik"o a"ad ) sam*ai ee"a*a "iu mik"o

  a"ad den-an 'ol#ase ke"a da"i ee"a*a 'ol# sam*ai ee"a*a "iu 'ol#.

  %ama" 1.3 : a*asi#o"

  +ak hanya ka*asi#o" elek#"oli# yan- memiliki *ola"i#as *ada kakinya ada u-a

  ka*asi#o" yan- e"*ola"i#as yakni ka*asi#o" solid #an#alum. e"usakan umum yan-

  se"in- di #emukan didalam un-si elo #e"leih *ada ka*asi#o" elek#"oli# yai#u ke"in-

  ( ka*asi#asnya e"uah ) konsle#in- lis#"ik dan meledak yan- dika"enakan salah

  didalam *emasan-an #e-an-an *osi#i dan ne-a#inya ila a#as maksimum 'ol#ase di

  lam*aui u-a da*a# men-akia#kan ledakan. 7e#ia* elo mem*unyai #e-an-an ke"a

  yan- e"edaeda umumnya a#as maksimal #e-an-an yan- di*e"olehkan un#uk

  sua#u elo #e"#ulis *ada adannya. +e-an-an ke"a *ada elo isa dinya#akan didalam

  sa#uan 'ol#.

  Fun-si ka*asi#o" adalah *ada "an-kaian "an-kaian elek#"onika iasanya adalah

  sea-ai e"iku#:

  a*asi#o" sea-ai ko*lin- diliha# da"i sia# dasa" ka*asi#o" yai#u da*a# dilalui a"us

  a dan #idak da*a# dilalui a"us d da*a# dimanaa#kan un#uk memisahkan 2 uah

  "an-kaian yan- salin- #idak e"huun-an sea"a d #e#a*i masih e"huun-an

  sea"a a (si-nal) a"#inya seuah ka*asi#o" e"un-si sea-ai ko*lin- a#au

  *en-hun- an#a"a 2 "an-kaian yan- e"eda.

 • 8/10/2019 laporan preamp

  7/14

  a*asi#o" e"un-si sea-ai il#e" *ada seuah "an-kaian *oe" su**ly yan- saya

  maksud disini adalah ka*asi#o" sea-ai "i**le il#e" disini sia# dasa" ka*asi#o" yai#u

  da*a# menyim*an mua#an lis#"ik yan- e"un-si un#uk memo#on- #e-an-an "i**le.

  a*asi#o" sea-ai *en--ese" asa.

  a*asi#o" sea-ai *eman-ki# "ekuensi *ada "an-kaian osila#o"

  a*asi#o" di-unakan u-a un#uk mene-ah *e"ikan un-a a*i *ada seuah sakla".

  C. R)(#("*r

  ;esis#o" adalah kom*onen elek#"onik dua ku#u yan- didesain un#uk men-a#u"

  #e-an-an lis#"ik dan a"us lis#"ik den-an "esis#ansi #e"#en#u (#ahanan) da*a# mem*"oduksi

  #e-an-an lis#"ik di an#a"a kedua ku#unya nilai #e-an-an #e"hada* "esis#ansi e"andin-

  den-an a"us yan- men-ali" e"dasa"kan hukum hm:

  n#uk men-e#ahui esa"an hama#anya ki#a da*a# meliha# nilainya e"dasa"kan nilai

  ininya (isanya "esis#o" ka"on yan- memiliki inin sedan-kan en#uk 7D (7u"ae

  ou#h De'ie) e"eda). e"iku# ini #ael nilai inin "esis#o" :

  +ael 1 : ode nilai a"na *ada "esis#o"

  ;esis#o" di-unakan sea-ai a-ian da"i "an-kaian elek#"onik dan si"kui# elek#"onik

  dan me"u*akan salah sa#u kom*onen yan- *alin- se"in- di-unakan. ;esis#o" da*a# diua#

  da"i e"maammaa kom*on dan ilm ahkan kaa# "esis#ansi (kaa# yan- diua# da"i

  *aduan "esis#i'i#as #in--i se*e"#i nikelk"omium).

  http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_elektronikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tegangan_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Ohmhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_elektronikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_elektronikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kromiumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_elektronikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tegangan_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Ohmhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_e