Jm©na a formty datov½ch soubor¯ - ABO-K Internetov©...

download Jm©na a formty datov½ch soubor¯ - ABO-K Internetov© ...abok.cnb.cz/aboks/podminky_abo-k_priloha_2.pdf 

of 36

 • date post

  21-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jm©na a formty datov½ch soubor¯ - ABO-K Internetov©...

 • Ploha . 2

  k Podmnkm esk nrodn banky

  pro pouvn sluby ABO-K internetov bankovnictv

  - 1

  Platn od 1. jna 2016

  Jmna a formty datovch soubor

  Obsah

  1. Jmna datovch soubor ........................................................................................................ 2

  2. Formty datovch soubor (krom XML formt) ............................................................... 3

  2.1. Spolen vlastnosti datovch soubor ............................................................................. 3

  2.2. Typy pol, znakov sada .................................................................................................. 3

  2.3. Struktura a formt sla tu v polch typu U a V ........................................................... 5

  3. Formty souboru s pkazy (dvky s pkazy) ........................................................................ 6

  3.1. Formt FS5 ....................................................................................................................... 6

  3.2. Formt FS4 ..................................................................................................................... 15

  3.3. Formt FS2 ..................................................................................................................... 18

  4. Formty souboru s vpisy z tu .......................................................................................... 21

  4.1. Formt FV5 .................................................................................................................... 22

  4.2. Formt FV4 .................................................................................................................... 26

  4.3. Formt FV3 .................................................................................................................... 29

  5. XML formt souboru s pkazy (SEPA) .............................................................................. 32

  5.1. Formt FSE .................................................................................................................... 32

 • Ploha . 2

  K Podmnkm esk nrodn banky

  pro pouvn sluby ABO-K internetov bankovnictv

  - 2 - Platn od 1. jna 2016

  Tato ploha je urena klientm, kte se s NB dohodli, e budou pkazy do aplikace ABO-

  K pedvat ve form pkaz uloench v datovch souborech podle kap. 3 a/nebo stahovat

  datov soubory s vpisy podle kap. 4 tto plohy.

  1. Jmna datovch soubor Jmna soubor s pkazy a soubor s elektronickm podpisem

  Pro pedvn datovch soubor prostednictvm ABO-K se doporuuj ne uveden jmna

  soubor. Pedv-li klient dvku nhradnm zpsobem (viz l. 16 Podmnek pro ABO-K), je

  nutno tyto nzvy dodrovat.

  Jmno souboru platebnch pkaz (dvky s pkazy):

  KKKK_DDMMRRRR_ZZ.pla

  kde KKKK je identifikan kd klienta (zobrazuje se v horn sti jednotlivch obrazovek

  ABO-K),

  DDMMRRRR je datum vytvoen souboru a

  ZZ je poadov slo.

  pla uruje, e se jedn o soubor platebnch pkaz klienta

  Jmno souboru s elektronickm podpisem je shodn se jmnem dvky, ke kter se vztahuje:

  KKKK_DDMMRRRR_ZZ.ep1

  V ppad dvou podpis se soubor s druhm podpisem jmenuje

  KKKK_DDMMRRRR_ZZ.ep2

  ep1, ep2 uruje, e se jedn o soubor s elektronickm podpisem

  Jmna soubor s protokolem o zpracovn dvky

  Jmno souboru s protokolem o zpracovn dvky odpovd jmnu dvky, ke kter pat.

  M pponu pro:

  KKKK_DDMMRRRR_ZZ.pro

  Jmna soubor s vpisy

  Jmno souboru s vpisem z tu je

  KKKK_DDMMRRRR.vyp

  kde

  KKKK je identifikan kd klienta, pro kterho jsou vpisy ureny,

  DDMMRRRR je datum etnho dne, ke ktermu jsou vpisy vytvoeny,

  vyp uruje, e se jedn o soubor s vpisem z tu pro klienta.

  Dodatkov vpisy (jsou-li vytveny) se vytvej oddlen od vpis bnho roku

  do samostatnho souboru s nzvem

  KKKK_DDMMRRRR_dod.vyp

 • Ploha . 2

  K Podmnkm esk nrodn banky

  pro pouvn sluby ABO-K internetov bankovnictv

  - 3 - Platn od 1. jna 2016

  2. Formty datovch soubor (krom XML formt) Formty datovch soubor s pkazy (FS2, FS4, FS5) a datovch soubor s vpisy (FV3, FV4

  a FV5) maj spolen vlastnosti popsan v tto kapitole. XML formt FSE je popsn

  v samostatn kapitole 5.1.

  2.1. Spolen vlastnosti datovch soubor

  Datov soubor je kdovn v kdu ASCII, kdov strnka 1250.

  Datov soubor je sekvence zznam.

  Nsledujc definice se vztahuj pouze na soubory s pkazy a soubory s vpisy.

  Zznam je sekvence pol zakonen dvojic znak ( hex (0D0A) ).

  Pole maj fixn nebo promnnou dlku. Dlka pole je v popisu zznam vyznaena u pol

  fixn dlky jedinm slem, u pol promnn dlky vtem nebo intervalem hodnot. Pole

  me mt t nulovou dlku.

  Pole jsou povinn nebo nepovinn. Povinn pole m vdy alespo jeden znak. Nepovinn

  pole m umonnu nulovou dlku.

  Prvn pole kadho zznamu je vdy tznakov a uruje typ zznamu.

  Pole v rmci zznamu jsou od sebe oddlena oddlovaem. Je-li posledn pole v zznamu

  nulov dlky, jemu pedchzejc oddlova se nemus uvdt.

  U datovch soubor ve formtu FS2, FS4, FV3 a FV4 je oddlovaem znak tilda ~

  (hex(7E) ).

  U datovch soubor ve formtu FS5 a FV5 je oddlovaem znak stednk ; .

  2.2. Typy pol, znakov sada

  Existuj tyto typy pol:

  N numerick pole. Pouze znaky 0 9. Me obsahovat vodn nevznamov nuly.

  Z numerick pole s penn stkou. U zpornho sla se uvd na prvn pozici znamnko

  minus, u kladnho sla se znamnko neuvd. Me obsahovat nevznamov nuly. Me

  obsahovat pouze cel sla, bez desetinn sti.

  Pole typu Z se pouv u formt FS2, FS4, FV3 a FV4 a obsahuje vdy penn stku

  v nejmen jednotce dan mny (hale, centy).

  C numerick pole s penn stkou. U zpornho sla se uvd na prvn pozici znamnko

  minus, u kladnho sla se znamnko neuvd. Me obsahovat nevznamov nuly. Me

  obsahovat desetinnou st za desetinnou rkou s maximln dvmi desetinnmi msty.

  U formtu FS5 se pipout msto desetinn rky t desetinn teka.

  Pole typu C se pouv u formt FS5 a FV5 a obsahuje vdy penn stku v zkladn

  jednotce dan mny (CZK, EUR,.).

  A alfanumerick. Znaky 0 9, A Z

  D datum ve tvaru DDMMRR. Vdy fixn dlka 6 znak.

 • Ploha . 2

  K Podmnkm esk nrodn banky

  pro pouvn sluby ABO-K internetov bankovnictv

  - 4 - Platn od 1. jna 2016

  U slo tu s pomlkou (viz kap. 2.3.1)

  V slo tu v nrodnm formtu (bez pomlky) viz kap. 2.3.2

  T textov pole me obsahovat znaky 0-9, A-, a- (tj. znaky esk abecedy vetn psmen

  s hky, rky a krouky) a dle znaky z ne uveden tabulky.

  Doplujc pravidla pro csv formt (pro formt FS5 a FV5):

  Obsahuje-li daj vkldan do pole typu T stednk ( ; ) nebo uvozovky ( " ),

  dopluj se ped a za pole v datovm souboru uvozovky.

  Obsahuje-li daj vkldan do pole znak uvozovky ( " ), je tento znak pi uloen do

  datovho souboru zdvojen.

  M textov pole stejn jako typ T, ale bez mezer, bez stednk a bez uvozovek

  Povolen znaky v polch typu T (vedle psmen esk abecedy a slic)

  Kd 'Znak' Kd 'Znak' Kd 'Znak' Kd 'Znak' Kd 'Znak' Kd 'Znak'

  20 ' ' 28 '(' 3A ':' 5C '\' A7 '' DC ''

  21 '!' 29 ')' 3B ';' 5D ']' BC '' E0 ''

  22 '"' 2A '*' 3C '' 60 '`' C4 '' F4 ''

  25 '%' 2D '-' 3F '?' 7B '{' C5 '' F6 ''

  26 '&' 2E '.' 40 '@' 7C '|' D4 '' FC ''

  27 ''' 2F '/' 5B '[' 7D '}' D6 ''

  Vechny znaky z pkaz jsou peneny na vpis klienta a v ppad tuzemskch pkaz

  v domc mn se t pedvaj pjemci.

  V ppad pkaz k eurohrad a pkaz k hrad do zahrani se pjemci pedvaj pouze

  znaky 0 9, A Z, a z a znaky / - ? : ( ) . , ' + a mezera (v tabulce povolench znak

  vyznaeny tun). Psmena s diakritikou se nahrad psmeny bez diakritiky. Ostatn znaky

  z ve uveden tabulky se nahrad znakem . (teka).

  1 Je-li znak '

 • Ploha . 2

  K Podmnkm esk nrodn banky

  pro pouvn sluby ABO-K internetov bankovnictv

  - 5 - Platn od 1. jna 2016

  2.3. Struktura a formt sla tu v polch typu U a V

  V polch typu U a V se ukld slo tu v nrodnm formtu. Toto slo tu se skld

  z prvn sti a druh sti sla tu. Prvn st, je-li uvedena, m 2 a 6 znak. Druh st

  sla tu m 2 a 10 znak. Prvn i druh st sla tu mus splovat kontrolu na modulo

  11, tj. souet souin an * 2n (kde an je slice z kontrolovanho sla, n je pozice tto slice,

  potno zprava od nuly) mus bt dliteln 11.

  Pklad:

  slo tu 7923641: 1*20

  + 4*21

  + 6*22

  + 3*23

  + 2*24

  + 9*25

  + 7*26

  = 825 : 11 = 75, zbytek

  po dlen je 0, tud slo tu je sprvn.

  2.3.1. Pole typu U

  V datovch souborech ve formtu FS2, FS4, FV3 a FV4 se slo tu zapisuje v polch typu

  U ve tvaru

  PPPPPPZZZZZZZZZZ

  kde

  PPPPPP je prvn st sla tu

  - je pomlka

  ZZZZZZZZZZ je druh st sla tu

  vodn nuly v obou stech sla tu mohou bt uvedeny a jsou nevznamov. Je-li prvn

  st rovna nule, nen nutno ji uvdt. Nen-li prvn st uvedena, neuvd se ani pomlka

  oddlujc prvn a druhou st sla tu.

  Pklady sprvnho sla tu: 129621, 0-129621 , 27-129621 , 000027-0000129621

  Pklad chybnho sla tu: -129621

  2.3.2. Pole typu V

  V datovch souborech ve formtu FS5 a FV5 se slo tu v nrodnm formtu zapisuje

  v polch typu V ve tvaru sekvence max. 16 slic (tedy bez pomlky)

  PPPPPPZZZZZZZZZZ

  U formtu FS5 mohou bt vodn nuly vynechny.

  U formtu FV5 se slo zapisuje bez vodnch nul.