jg; - hklba

54

Transcript of jg; - hklba

Page 1: jg; - hklba
Page 2: jg; - hklba

$

9e

9€,

Z€

0€,

87,

srerEsg sruJo Jo Prorsu

suordtuer{J Jo Proleu

rsrl ser{fEo] ?9 sarrdun PelJII"nt)

rueu]dols^ec qlno

selSurs roopul dn3 rorunf plro/6. rg dnf plro,4N 9002 aql

drysuordureqJ sl-^^og rulr€d EISV E00Z aql

9697 sdqsuordrutq3 sl.{\og u1(e'I uEIsV r{17 ar{I

77,

6I

gggT drgsuordrueq3 say8urg suordrueq3 3o uordureq3 PIro/6.

t00Z ilsspl3 sl^.og puorleulrtul 8uo;tr 3uo11 aalrqnf ra.t1r5 jg;

:t: ,:,1 , 't'ttt:l!''::i;lia:::.:. .'. ':. ::

,,'g,g0,Z:id!4s tdo*qC leuotleNl lrtP"t PuE scuo6a:i |. .

SI

TI, :,',,,,, :' t

. ii;,,,,:;11.;.ffi:,.,,,''

6

o/

h

L

an8eal saldl[ sclp"'J

. an3eeT iarurbrd solpe-I

en8ral seldl,tgs.ueyq

en8eal rJrurJJd s.uJW

lrularcaq 'uoH eql lq rrodag

lurprsrrd Jr..ll tuo{ a8essel4y

qnll IIEqtooC Suoy Suog tE 9002leyq u.6l

rauulcl uol]EluJssJd lEnuuv

uorl?rf,ossv sl^aog uaeT tuoy Euo11

Page 3: jg; - hklba

€- tr HJt

2005 42006t*+id€6i&E l4:rift1eJ*ffi+Fz;:=€ + ' H+

F+Etr,*E A14., ffi H E i.iLi+ t6+ tr€ ffi,zt*+ iiir. =

-6 F't 4irttrF4$+ ,fifi+ ,ttzqEffiFlt++ ' t6Effi?4HrH fE-'l'HEi?e* H+t6ffiH!fr-+:trFffi ' SRigfid,AH/'-EHi+,f tr ffi7-Hl=t

€[#fi , fi11/ri*E++E{JLHEH}U]ft+gZ gtln*ffi ' $Eff4Fl fr ffitE

ffi Z qAE etr'ih Zffiibtrl+ ; tr$R}$ EE l'- ES +' {' € = t 6i6

r*tw^txl\lil,lr'rH6tsF+,+lpItJ,TTAi*F'ljfr@,E&l9#HtEt+EdA+i6it\f+fiF&-UETTJ\fi

WZFlXtXffifi{ , {aEiItr+ Kl;ui*\'ik1e ' Fit€ffi-ffizt#EWI|#,Hfi ' rarit$Ri*,{EAtrYf#IlX

&,€+F.K;A , El'uin-;)t'ffiFirJifi! "

4>+H+rwffiy|t ffirhil& , r^T H+F.^-ft[Eleqli"Ttr.+ffif5 Lh friH+t Lffiz-,H'ii '

i,R€di fE H T F H;iEtj' ft El Eff EIl €tr ( 1eE,R t' ffiH trFfrt# +&,X+\lRWlN+ trE X-F 4+'

+\F., t' 1 -'aht 4t'l11 y+ E, + 4F F rn 4t S Z *R fl F#' e'rt +iat U E t'fi R'

E E tq,\ Ez' ffi , #42 . lJhXiF t9+ *ltffl{, * F t t Etr l4J'l't E ffi 4.411 Z#i,j'l t+i+ SH

t+ F4 + = /. 8€{+A h4, tr H + AHr ffi , EoAfir l9ryflHifi FU H i6 l%ru if; - E E€ /'- €$E't4' *{:

tE

tj&4,&Frl,ft*6i6il *Fn E tr*f EffiHtrfrFfiF+z-ntrE$ ' #frH+#r'z'frro ', kAFJilFtr zo "

lE+i+Effi , +kE ia.ffirFf+s[Ra?S z)]E /-tgT:$ntr+*'f+Elj€tr ( 4titr )' r $4HfEftb

fr\HiftrA,?, tr+sH+;i*,HgfiHetm ' +k^=xz*h ' lfr.R+hzvrfttrffiREl'+--E+ F"lt,iEli4f

'{ft , +ttE'H U 4fr'l1lzfrh h' +'f B! fiH E tr A H lE1r BS "l € tl ffi €' E'j & +'

v,aill ^

+Exu z r'1,8, trt iFT f r irtr ld f€ ffi €;*' fr 4 Ti. E\18'1iF lE H il q{ eZ +fi @fih1fr It Fl

Xln-#Hltlrift'*-r'iF&.F.tt+flxiftt*zF'u6'ltiFTrI',ifii6--"16'j'EE4€\'+€ffLlAlSlir Eth

zooq Rff€file"Z-r1tr "

Rte, +k+tcaiit&+ F' €tr' ul'ffHtlF' &yLl k?t:fr5J6'€6f, tFzlfi&trF#', al'

^iltffi#r9 X\L+i+ EW+@ Z',aEh, fr,fr +6t* tr tr i - E fc'

=''*'

2

6i&+jrb

iftrti.hr.J#

-x

{+++R

rL)s,+

Page 4: jg; - hklba

cc

cc

co

-.9'ao

7ocag

J

2-o

e.

)NniIH) luarutA

EJ JrJrlt ur sseJfns

l:a.ta s;auur.tr dqdo.n eW [e rlsr^\ i pur 8urpury snonul]uor rlaql roJ CSI'I or 'uollo^eP Pet?lIPeP rlaql roJ sar{reor

pur sarrdrun ,sJoqruaru ]eutd

(sJequlJur IrfunoJ '.srJ)UJo JI{t ]jE ot apnrnu;8 aJeruls ftu 'ute8t aruo llpurg

'8uoy 3uo11 lq patsoq rq ot sI

qrrq.^a serue) ?rsv ts?E 6002 oqr ul sl,{\og u.{\E'I rPnpul or IO4CS aqt aptnsrad ol Preq l.ra,t Surlll sr yg14p1 'uods

rno Jo erntn; ar{t ot s? pu? elrs uod;ry 1e1 re) p]o rLIr uo tllnq oq ot sI gcq.tt xaldruo3 lrr3 suod5 ,\\rN elp uI seItIiIlEJ

s],e\ofl u.\\e-I alqrssod roj tueururo^o8 atp qrr.u pgl rrr,\\ s8utlaaru 'suaa.r8 crlqnd lno jo srualqord rqt uO

'rta8 11ry orur strS lI uaq^\ Sur,tordrur lpuetsuor ag

]lr.^a etrs-go.{\,r\ru srlll ]ttlt aluaprJuol 3^€q I 'erun elqtuostrr E uILIII^\ sllnsal an8?el patepdn ocnpord ol pa8tutru pue

etrs-qe,r\ .{\au e 3o Suruun; eqt ur slrolJe snopuorurl ur tnd ptq oiel put lautd s,r>llry qrog 'an8eal dr\ aqt sE uolulo6

tu?pv ruog .ra.,r.o 8urryl rluolN olrtrJ put al5jo erll ot utLIJ oda;1 aruotla'n J 'rprs uollertsluIurPt Jrll uO

.serpp.I ul qrgz pue ]l?rr^o s,uew ur qr6l Peqsluu Pu? E00z rrque^oN ul PIaq Pue7ez.\\rN uI suordrutq3

3o uoldueq3 plrolN erp ur Suoy 3uo11 paruasarda-r rr1 aruranb pue uorudo4 ruepv 'srled suary el{t uI ozuorg ? rlll.{\

IrEq aruer rp-I ted pur 3uo1luo1 wrreq^\ E00Z roqorlo ur ErTErsnV 'rulnoq]ol\ q plarl saldrrl sarpel drqsuordrueq3

rljrltd ?rsv eqt uI plo3 elit >loot rI qleqezr1g pue 3una1 ?]lIruEJ 'nI{J alt;D 'luo{ I?uoll?urrlul aql uO

'sserrns rlrnru IF ulrqr qsl\\ put auurerSol4 ruaudola.l.og qrno rtll ol uollo^rP

peumqeloq.{\ rrer{l roJ tuer{t {urqt I 'sorlleorJo uleet srLI pue u?LIJ rIrE pu? tuarudola,tag dr\ rno uo uePrnq rrt^Ell l{lnru

E rrsaroJ utl I ,etuoqls sate]qtv Bunotr agr 3o uonrnponul rlp qtrlN 'uoIsI IC PUZ ot P.It rLIr ruo.rj en8eol relulrrd

eLIl ur uoqouord e pa;nras slog aql pu? >lrtll InJsse)lns rlrl{l uo srnultuor rutal ruaudolo^og qrnol er{I

'aurue.r8ord tu:rudo1a,t:p

grnol rno pue s.raltld 8uo; 3uop1 aqt ioJ turul?urnol InJssellns l;a,t t paraprsuor sI llss?l3 sl-&\og IEuoIlEurrlul

8uo; Suog aalrqnf ra^rls er{f 'rg8g 8uo.rrs r dn Surttnd rrUE IEUU eq] uI PuEIarl Jo sso{ u?t{t?uof PuE ruellelD

IroN ot lso] lnq larrsl Jo uqqu6 3ja[ put E)r{V r]tnos Jo nel.Ing IIaN lteg oH t) ea'I PUE UEI{J uey 'fuiJ-luras aql o}ul

le.u. -rraqr ep?ru ru?al (fC,U Vgf aqr lluo pue sleulJ-rotrtnb aqt poril?ar surtar Suoy 3uo11 aarrp ;srte4 :rsse13 aopqnf

ra^lrs eqt u1 .8uoy 3uo11 uror3 '.ru[ tznog a8roa3 put puBI]orS Jo uoppeus a8.roa3 erea Prlr{t lulof oqJ 'lEuU aql uI

lDg)Jo nt'I uorrH teeg oq.u puEfez.ueNJo TJIPTI) pe4lq uo.u s?A\ sa13ur5 rISstlJ aapgnf ra.tpg aIlJ dl,P,,e.Y,il-1

slruur.^a qsq8ug lll Jo ouou tep parurodd€srp trg ? sE.{\ I 'rr^r.uoH 'Surtedrorr:ed srruul{\ rs?d ?€ Jo lnb gitryil.r dn

pJpuo J,\\ pue tueurruJnol eqt ur utd a>pr ot sJauur,r tsrd aqt il" ol tuJs ero,{\ suoItElIAUI 'JJqEJoruJtu uols?Jf,o s-Iq1a>;elu

ot rapro ul 'lrssEIJ slnaog l?uolteu:atu1 3uo11 Suog aql jo aopqnf .ra.r.1r5 eql $lrEru uosers 9002-E002 sLIJ :

luePrserd aql ruo$ e3essa141

Page 5: jg; - hklba

#ffitilF.+Fg

lr. zoos -zooe'+ E- 5 E (h H\ffi+€+t g +' x irlE I++ E a Bh H

€, +"f I r frtt + F Ft+fr+ i4 -"1 lH E + 4# Ji + egF E *13 E ri € tr fr H 1€ ffi

trj+, " ffi IRI+\ffi EEI €tr H! # l9Ji+il! ++ tr +€ f+' & # r$it H

fr+,ft,f+ . m'A+rgf,!trffifi'El+4nH "

T+Hirt, #+AE+++F{ffi&.4:8.,8 %h}E^IE&E\E trAF+ '

'-dl'4frel . fi + tJ 9I +,tF @ fr\ @ t+ " e. ts + & + tr ^m -='ft tr 8 + 4 t+ A A E Itr t lr H Ffrt F. 4' lE + +'

Rl+#IF,ry'#f . +f^4fiH![Ftrj$-+1ffifi/nfr\E;J&tfifffi;fr , +t64/,&lilJY.rlF',lff',R. Ht+f\t#

WeX.4L+t+ZH\y++)9&IFifi 6Jtt4F;J,JrEHlI,f +G-lffi tlifr 6h+WEF*'+rt*tf R,iilHfrH&1il.

Hle+Ffr\RWXh "

FttIL ,+tifTlEF-fl*iqf oHt- & Shenship Logistics Ltd. #f€trtrfi!tr.fi€HEh&t++ "

I6rkAT@f'ffft!H!+.R$F{f t#-ftJLF'itffi.,l-EF.r*FLtFAfi.rtzo06+2[{A'ffitll 'A€HTKWfrHE reffi 4 M € H AL16&W I,I] "

"*L;&l@;+ , Effiitt€+&ftl]E -E6E irr'#tr , +Xffi 4}tu€+++;t/+ftlj . atffi\E

nI UiF,k4F k*rlfl IFfr tfE F 4x'ft * 6 ie F{6 " g €H *4, ft tr t+T ffi + + EH t\.8 19 F + tr h fr1

- +, ffi -Fft e r+ a\ ?itrtFfr.AtfrfrYi fr EY'H +H "E" tt # "

tr IrF\ Ft H, +\l1l]r/Kw4lu T +]rt't Hft ie]*$fi L+ tr' # tH]t[iAt*fffi +* €' fi + Z fi U

+trtifrry H + )ik +'$fl fH€H Atr(€ 6r )' fr +H' +6H/rtr (6 ro ) & + E A 6,tr $fi t+tr'+ rl+t- fr\€ 6ie tr t4: HIU ift $tFi€ E - Z ffiA . DHL + trS . --,€ E rlt ft *.fl € r"r E reI#' EhH

,f#tilF$fr\*+\,ttfrr.lq/ 1U&lt6rEtr++fr\#1fi+\ytl';{r}triFl=tilf'="6ffi.=.:'i.B€ffi-ifti+

14 ili lztl tE EftiL€. F #tE *d'E'

fi;Ef"l*.+f,tt&li|+frEinR , fr4+frVEL+AFEtrffi ' %hL\ff.' ++€WE#rt "

6]t+jr[iftr*ffi

T+++R

a€ fx*

Page 6: jg; - hklba

OON

oo

ca

Io

a

a

>FI

o'tc

:E

I

gNnHJ arupqdals

'8uq.troq3o rcei 19971911117 rra:8 r 11e nol SurqsrlX

'rruurlN e aq ol

rra.{ rnol aq ftru srqt su Sull.rr daal 's;aso1 arp ot pue srauurA s,real tsEI rno IIE ot suorlelnle;8uo3 'Sursoyr uI os puv

'arun dup re

sJaqulJru ;no 11e 'nol ruo{ JJuctsrssp lur aruorla.'n J.r\ rerlt JagurJrua-r IIE eseald 'srue,tJ lelol :no lt sa:tdun puE sJJI.Ipur raatunlo'r

Jno or qutqt dueru osly 'stuaruaSurr:e Jr{t qrl.t\ srretunlo,\ sr sn padlaq a^Er{ otl.4A ^\{

asoqt or o3 slueql puu uottetcardde ;no

puE uoDprlosry.rno dq 1;o,u. jo rol r slrElur slur^a rseqr or sruEer rno SulPUas 'sruaruEurnol -IHC PUE s1,nog ra3r1 'slIssEIJ sl.rog

Fuonruruul aqr dlle)ol puE uado €urrl3 lErngnpur '(sa18urs :oopur) dn3 ;orunf py:o16 rg dn3 p1ro16 ap 'suorduruq3 1o uordrutq3

aql 'drqsuordruprl3 rUIrEd tIsV rrlt 'drqsuordrueq3 sl,\\oB uEIsV aqt ot suleat tuas a^\ 'luo{ IEuoIlEUr4uI rtlt uO

'.rral a,,rnrnpord ral 'rrrue.rj l;a,r. p prrl r^Brl a,u rop pTno,rr asla luo-ou rErF qspr sE l]r.r\ sB op or pJsoddns su,t\ I rtq,{\ Surop '8urdae1

proler pur sruatsls af,UJo Jno ot rperu ua:q Sur,req osp stuarua,ro:drur,iueru qlrt\ '.]lt ul IIV .ueJ dor ap dq pazrlodouoru dlpraua8

l1snol.,r.ard aruar;adxo Ipuoupuratur urc8 ol sral,uoq rsaq Suruo:-pue-dn rno a8ernorua put J]qtsue plno.{\ tI IEL[] uI snolJotlJeru

l1-rrpnu.rud sr,n rualsls tua;rnl :qI 'rrr,.i. uonnadluo: drgsuordrueq3 [EuonEN ]ualrnr snlt Jsn .ro3 'Sunaaru aunf aql u patdopt .{1tug

sE^\ Juo pur ssa:ord tsaq aqt uo s,ner-,r Surragrp panuuuol sE.{\ JJaql 'ssarord uonfJlJs rutal 3uo;q 3uo11 rno Surprt8aX

'asrru sprru llt sE asrr{t arrpdn or rnunuor IIr.{\ a.\\ eslnor JO '9002 ften.rqag ur parrldluor uorsre^ eseulq3 aqr qtl{\ :agrualdag

ur prrdope pue palalduror lpug se.u sarn:p;d pelrsap pue tuarrnr rno or s.tte1-aig rno SunrpdnJo lspr alqpplruroJ rI{I

'pr1 srnsrSol

drqsu;q5 -rral srql pue 1HO rosuods rura1 rltno aurt Suol rno uIoU drqs;osuods aqt palenardde rpnu oslE ilN

'uonue.{qns:r:qr Surururqo uT ssJffns eruos perl a,.r.trl put srrodar pue stsanba; IpnuEUIJ JoJ seullpeJp

Jraql or daa>1 or Jrun JrltJo lsoru pa8turur alN patlllsal l1a-ra,tas aq ppo,tl saltl^Itlp Jno LuoLI.{\ tnorlttt\ 'ruarul:edaq sJJI^JJS

Iernrln3 pur rlnsrr-I aqr bua8e uonur^qns penlp^ rltrnu .rno lq pa:rnba: 1ro.tr ;adtd 3o salrd aql )oorr)pun ar16 'sn qrr.tt 8urlo.tt

,{ddeq aq IIr,r ll edoq pue prruor]),r qrnru lra.t a.ll. Luoq,\\ put '.sllD1s Suuunorce put randuror papaeu qrnru tulrl qtl{\ s8urrq oq,u

urq3 olay st.tr tuaruarrldar rrH 'srno^papur rrntnJ lerl IIr ur tsaq l.re^ rLIr r)r{ qsr,{\ pur s:ta.{ g rsEI rrp rr^o sn ro3 1-ro,u. poo8 put

uopplrpap sutsl,^{ parpnrrddu p al6 'uouulnpa rrqunJ raq ans:nd ol tsngnv Ur uEC UEl\ }utrsrssp rlnrlrslululpt rnolo uorttu8tsa:

eqr puE,(9697:arqlpaq pue -reurg r{rnru E e^Erl rrls.{eru) spuno.r8 qrFerl uolJo sdtp dutu s(e^Irnlaxg suods rnoJo tunorlt

uo;ea-{srqlauruJ+rtsrprgJrpll.relnlt.rcdEa^pqprparl6':eel:qlrnog8no:qlllqlooursunrsanr^nltSuolrtllosryrnotptllrrl-}sur

pur uEf, e,^a tsaq agt 'sJeqruau lno 'nol a.uas J,u teqt puE 'ser;nos)J Sug3trs asreds:no or Surqrl:a.tJ J,IEJI tou pur :lqrssod sE IIJnu s€

qset tuarua8euEul pur uouEZruBBJo arit ot atnqutuor sJarUJo pJtlela a.{\ rtqr lutuodur fta.l. sde.trle sI 1I 'sruarueurnol ltuortturaluT

erp pue sassey: arrdun pur Surqrror 'srsrnor SururBl 'selnpeqrs uolrlrrdruof, ]EUoITEU pup anBpel Sur8uegr ra^a eql pu? $lstr

euqnoJ aqt uo peopl:o.lr. l.teaq selrilo rrll qtr.{\ dn daal ol prrrl pr>lro,tl utl\ pup puoa'I 'elu3o rtp uI sauef,s Jqr puqeg

'sesrnol Sururcrr pue 'suouradruof, ]EUonEU pur an8ralSo acrd:nauarS lensn srl rt papaacord uaqr

real.rng 'qtrolN alrtr J se,r\ E00Z tsn8nv Ur uonf,rle tuanbrsqns dq tuaruarrldar slH 'E00Z aunf ur pau8tsa; uotulo4 rutpy-an8ta1

I?uonEN tuaprsard-arr1 rno ilareunr:ojun 'nll{f luol-ruarudola^aq put InqJ prtl{rr}-rrrnstr[ 'uoH sra)IlJo .t\ru Jo uol]le]e

eqr pup sraruJo 9 Jo uonrelr-rr prtseluorun rqt PUP l,\CV rqr l{ll^{ E00Z lupl ur ueSaq :l-al' 9gg71gggz l"pllto sriJ

's.rJT.{\og pur s-rrqur} { .^aollJC IspurIJ,{ .IEaC

,(mtenes uoH er{I dq r.rodag

Page 7: jg; - hklba

Premier Division 1 :

Champions - KBGC"lf'

[Jack Rc,tu (Frorn L to R) :

Heron Lau, K. K. Leung,

Adam Poynton, Andrelv Robertson'

Noel Kenned;. C:try Krro* l<'

Fronr Row (,F'rom L to R) ;

Bernard I-eung, Colin Nan,

Ken Chan, John Lunn,

Lee Ka Ho. Tonv Chiu, Alan Lo

Champion Team -KBGC "IT'

FromLtoR:Noel Kennedy, Lee Ka Ho,

Ken Chan. Garv Knowles

6i6+]ilrift4t6i.+

za

fr'+++R

I4

I2

B

9

9

7

7

7

7

4

KBGC-A 18

KCC.A 18

HKPBC,A 1B

FC. A 18

CLBC - A 18

HKFC, A 18

CdeR-A 18

GLBC-A 18

CCC-A 18

KCC. B 18

HKFC - B 18

\,.i-BC -A 18

WBC. B 18

HKTC - C 18

USRC -A 18

KBCC - B 18

STSA-A 18

CCC. B 18

FC-B 18

HF,GSC - A 18

140637110372937291 11

2r1

200 93

89 85

26 77

18 73

-r7 72

-22 70

-43 70

-9 67

-77 59

-165 54

13062809270 11

29r 10

292 1.2

13

12

8

7

8

7

E

7

6

5

Fremier Division 2 :

Champions - HKFC "B"

Brtck Row (From L to R) :

Raymond Wu, Neil Herrington,

Kelly Yu, K. H. \Wong,

C. T. 'Wong, Tony Tong,

S. K. Ng, Raymond Au

Front Row (From L to R) :

Edmund Leung, Bernard Leung,

Donald Wu, Mike \Worth,

Cyril Leung

Thomas Tam (not shorvn )

Champion Team -HKFC *B''

FromLtoR:-lonyTong, C. T. \7ong,

K. H. Wong, Cyril Leung

F- gBA$F.EXEE.ffi

246 105

64 81

49 75

12 74

-63 69

-68 68

-)/ o/

666-IJ OJ

-166 52

Premier Division 1 Premier Division 2

Page 8: jg; - hklba

Irlf 1oa) 351 're1 1o11 o11

'3un11 re.16 8unaq3

're76 Eunqr >1ey1

: lI 01 7 u.tq"g

.3' lgr3- rueeJ uordureq]

(arnr:rd 11eurs) urrlerqE C 'Jle1u1q:yq uqof 'sunog pneq

'uostrrqog ipuy'uosrfug 1:rq'lJa^\ol rurtg '3una1 raBog

: Ot oJ 7 Luo"g) moY iuo.g

ruxrqpng nlrry 'sqyrlX narpuy

'8una1 un-rr11 'rJ.rtruod r{rJr'{

'8unaq1 ur^le3 '.nE 'J I: (y ot 7 Luo.q) moY ?/rpg

*J, )J){ - suordueqJ! 7 uorsraro JerrueJd

cO

c

c

c

aco

J

o

L

8' 'II.

EI

ct ;er- zt8t 091- r r

S9 IE. IIL9

'0r- 6

€.1 7e 8

28079Tg €7r 9

,8 6Z1 9

80r 0rr e

,999

/q

OL

9/OB

t8L8

06

t6ZOI

tsZ9LL

t8I6/9IOIt8(. r1

z: zlzer

etr'9er'0L'

I8-c7-

,(.0,et,9L8

,61

0iLT

II6

0iL

6

6

L

9

s

OZ S - ]S}}IHOZ S

. VSJ,S

07. s - fs-I:)0(. s - dlf0z v - )fxH0z l -:):):)

OZ V. ]3)IH0z 3-lsdxH0Z . ,-,3'- 3fll30z' f-f3flx0z )-33)

8r o-lilH8r v -:).T.gl

BI V-]UI8r v-d-n8r s - lfl'138t v - lslc,8r v-os38l v - ls'IdJ,8I V - IC,{)HB1 S - tSd)H

tt9

L

B

8

OI

IIII,I

31q,{rrt1

'of r:TBr) 'tls s's 'atsJ orru

:N01 JMoq

,,9" JgdxH- tueol uordulerl]

Sunaq.) luerulA'n; d>1:19

'Lrosuaqqrn] 'N 'oJ r3ltsD

'aE-I urTo...1 '3y l:.rr1: Ql oi j ruoq) moy iuot!

rls s 's 'aE'I rrlrd'8uoXX qr:uua;E 'at'I orIU

'u?rl] uours 'UPLIJ lulrul^: Ot ot 7 ulo"g) t)lolJ |rilg

*s,, Jfl<fIH - suordur"rl]3 € Uorsraro JarrueJd

? uorsl^tc Jelrrrald€ uorsl^rc JerureJd

r..i.:t"'

Page 9: jg; - hklba

ii::t-:

Premier Division 5 :

Champions - ALFP "1f'

Bacle Rou (From L to R) :

Henry H:r, Fido Li, llick Li,Camel Yuen, Choi Siu Ching,Herbert Tse, Danny'iflong

Front Row (From L ro R) :

Alan Tam, Sunny Tiui,Lui Chin Hong, Yam Chi ShLrn,

Tommy Chui

Hau \fi/ai Ip, Kennl'Ng(small picture)

Champion Team *TMSA..It''

From L to R:

Raymond Chan, Herman Tsang,

Leo Lai, \Wong Hing Hi

Ei6Hlri]ift$28

{;

=4-+n.\,F+R

AYFP -A 24

TMSA -A 24

II,BC - A 24

HKFC - E 24

USRC - B 24

PDLBC -A 24

TPLBC - B 24

KBGC - D 24

KCC.D 24

WBC-C 24

CCC-D 24

HKCC-B 24

ILBC - B 24

19053761401716262130ls I 8 4bO l)4

13 3 B 113 108

12 4 8 11 108

114987i041329-103969 1 14 -112 83

6 5 13 -236 78

8 1 15 -166 75

5 4 15 -163 69

5 2 17 -251 62

e 0 15 -279 59

Premier Division 5

Page 10: jg; - hklba

fc)H -

ruP.I sPLUoqJ '.nlN PuoruIPu

d-Il -

UEA)'lN )d'r) -

aa'I l_ duaPl -

nvx)

reffiffi@sraleld uordu$r{3

nlN Puoru^eH'rprolN a{Il{ '3uo1 duoa: Q{ 01 7 ruorf) moY luoq

ny puoru.{r; '.n1N pleuo(l'uPJ sxuroqf '3uoX6 g 'y

'3N'X 'S 'n1.{11e;q

'3una1 1r:13 '3uo1X 1 3: (A oi 7 ruoq) tnod 211119

*S,, JgXH - suordwer{}: z uorsrAro ssldr{

o

ao

a

o

ccotr

J

-oao:t6

L7 8I-

6Z TL.

67 9r-

6( tv-

9e 87,-

L€, L'

Bg 9e

T' OE

z, 0/zt 8(

6 fl -13)6 l-lDs)6 S-f3S)6 S-lff6 V-d]'J6 B - )SdXH6 s - 3S-IA

6 V - 3g't^6 V-XIP36 fl-)dxH

'I TLI-

,(. 96-

6Z IB.

IE II.,gt9e0[ 0e'

8' 90r

6, 6L

Le 707.

:)f:) - :)f:_) -

lorll ulqod r:znoq a8roel

6 V-ldI6 V - lS-I36 V-fUSn6 V-ICXH6 V']B(])IH6 V-ICB)6 V - fS-I:)6 V-C:))6 V-lC6 v - f:):)

l3g) -

urq] ua)l:)'J -

Sung una;qff:) - f):)'

ne1.{uueg Suoa aay Strng

I u(}IsLilIC salduJ

siilPld uorduruqS

lUN lJErlrrlN>loq3 urqod '3uo1 :a;4 3rm4

'3uo16 61:tf 'nt1 '{uur:q'uEC uullv'Bun4 un:y4

'eznog :3roen'>loq') IJrJC:aal7u1o.q

,M,333 - suorduurlS: I uorsrar(f ssldlJl

ff1grUr ,6 ffiffi

Z uorsr^rq saydr.l

Page 11: jg; - hklba

ii

Tiiples Division 3 :

Champions - STSA "lf'

From [, to R:C. -M Leung, K. H.'Wan,

C. Y. \fong, Stephen Chan,

Stanlel'Ho, S. K. So,

W H. Clrau. Rrymond Ting.

K. T. Chan, K. M. Pang

Champion Players

:l l-.!.,:iI j:.Ii

\X/ong Chun Yat Stephen Chan, STSA , STSA

Stanley Ho Leung Chun'i(o, STSA . STSA

10

6EHjru

iFr*lB&

T+++R

STSA. A

TPLBC - A

HKFC. C

HKFC. D

FC. B

GLBC - B

KCC-CCCC-C

LBTC - A

CSD -A

t27 52

106 44

60 42

-30 33

17 )+

-75 32

-69 30

-37 27

-98 t9

HKYDT-A 9

USRC-B 9

clp-B,:,, g

HKPBC.C 9

HKFC-E 9

HKJC-A 9

HKCC,A 9

CLBC- B 9

HEGSC - A 9

HEGSC, B 9

1 110 50

2-6463264454339427394 -\3 35

5 -35 34

4 -15 33

7 -55 22

6 -81 18

626151404t3240502021.

7I515144414040313011

Triples Division 4 :

Champions - HKYDT "1t''

From L to R:Horvard Poon, Alex Kwok,

Marcus T.se, Alan Lai,

Jerry Ng, Musa Karamdin,

AIex Ng, Arthur Yung,

Hillmarr Chan, Steven Cho*.

James Ho, Jonathan Law

@@ffiffiffi@@Barrv Ngai Raymond'J/ong Ronnie Yung Henry Yam Pang Chi Sing

.HKPBC -HKJC ,HKJC -CLP -CLPHillman Chan Alex Ng.HKYDT .HKYDT

ffiffiffi€@Chan Shu Wing, Arthur Yiu, James Ciheuk

_ HKFC

Triples Division 3 Tiiples Division 4

Champion Players

Page 12: jg; - hklba

VSI^II .

8urry uo11 ntrdVS)H

_

urP.I JnEd

dVS)H - dVS)H'nqq uoslrN rqr 3urq3 uoo4

dvs)H - lsd)H - lgd)H -

,uoq-.l.t1:ef 3una1 uorur5 3uo1X ; ,1t

ffi@w@sredeld uordmeq3

3ur61 1o.tq,1 uelq

'3uo,16 u:; '8unaq3 15 3: (A oi 7 ruaq) molJ luoq

nlN ppuo6 '3ur16 3ur1 11

'rue-I InPd 'nqs LrosleN

'8rroa uug 'rg3 Surq3 uoo.1

'rueT. JfuaJJaI ,troq3 l1:e[: 0t 01 I utoq) malJ Tag

,M, dYSXH * suordw€r{3: g uorsr^ro satrdr{

ooN

oc

o

c

Eaoc

Jto:z

:E

IT

8 9IZ-

07. EI I-0t tl'gZQ, TI

ee. tr-,C IILt ,8

" SL.LII

617 E'0I I

8 3-l:))8 E-f3S)8 S'fsll8 t{ -vs}ir8 S-f:))H8 S -VSIS

8 O-lDI C-lSd)H8 V-dV$H

L7 !-'01.'

8Z t6're 6-

r€. t'89-

ee. ,r9e t'rr-8t 0I

8t 't. 9' 'T T9 'IIII

d{,\V -

!r9690€690e6gI€6,r96,Z€6,1r6,rr6TOL60T/6

v - lslcdc-l))v - lsll

s - ts'IdrI - lslc

V-S3SV - VS],^{I

c - l)s)3 - fsl^V - dJAV

E uorsr r( saldul

sriletrd uordrucqS

uIEf utrlv

'LuJpV rrJso 'oq lurra;4

: 6 oi I urorl) nol{ luotC

3uo16 iurrell 'mq3 .{uruo1

'l-1 lrlc 'urn^ J3urtsJ

'esl rirq.IaH '.tlN rutPv

: Qt 01 j ulo.q) moY 4r/19

,,v,, dc^v - suordffiuqJ: ( uorsrar(J saldr{

g uorsl^r(I ssldl{

fB'ID - lS13 - l8]f - dd{v -

un-I unqJ rn-I nt.1 uII Lranq Surqg >p4 nrq5 Jt lrJqlaHdcIV -

3uo16,iurreq LLTaPV rllJso

l- .- --a,

l*l l:.+.=)

.€=€,

..Yf',r

1,9....,1s.,, l

I a:e*4r': l

i rI r1*' ':

lffTr

Page 13: jg; - hklba

Premier Division 1 :

Champions - HI{FC "A'

From L to R:

Rita Shek, Julie Chan,

Camilla Leung, Grace Chr.r

t2

6te+tuilir*26

d;

+'

T\++R

HKFC. A

KBGC - A

CdeR-A

LBTC . A

USRC -AKCC-AHKPBC -A

FC-AFC-BCCC, A

18

IB

18

18

18

18

lu18

18

18

4

7

7

8

8

9

9

9

1i

I4

27

22

2I

20

20

18

16

16

13

1

1

0

2

0

0

0

0

2

0

1

5

6

6

8

9

10

10

9

11

13

t3 1

L1 0

i0 I

1001009072726131

HKFC. B

HKFC - C

FC-CSTSA - A

GLBC - A

\l-BC - A

CLBC, A

CdeR'B

CLBC - B

KBCC - B

18 12

18 12

18 10

18 10

18 I18 8

18 8

18 7

18 7

18 4

8i 25

44 24

53 22

36 20

22 18

216-39 16

-68 16

-59 14

-72 I

75

63

4I

33

2

13

4

-32

-90

- 109

Premier Division 2 :

Champions - HKFC "B'

frorn L to R:

Erica -Wong, Josephine Lam,

Linda Da Luz, Shirley Ou,

Lvdia Yang

Premier Division 1 Premier Division 2

Page 14: jg; - hklba

:r

cb:

I

unH lns 3ue4 ':e1 r1.ld oolN

'r^ od unrlJ 'ue11 uan13uo1

: l{ 01 7 u10.u

..g,, JSTS - suolduer{J: 7 IIOTSTATC JOIIUaJd

OO

oo

CaI.!o

=oa-=J

a

axEI

0 r 7.1'

lt LtryL 69-

,I T'.,I L(,.

OZ L-

v( (

9z ,e97, 99

9z lrr

81 V- )SldJ8r v - tl)H8r g - fusn8r o - fDfl)8r I - lsl^8I V. ]DIH8r g - dcIV8I S-VilS8r o-f{81 S - fSlD

, rqt'OI 19-

,I IZ.

LI €8-

8t ,8-8I T,'

6r It91 66

/z 96

8Z VII

8I V-fUI8r s'lsd)H8r s - )sl^8r f -:)D8r f-lSs){8r o-filHBr l-tsdxH8r B-)f)8r v- )sss8r v-d&w

?,1

ZL

IIIIII8

Ittt

0909OLOLOL0 01

0 0r

ITIIZI0tr

9I

CI

II6

6

6

B

t,€

0

0

0

I

0

0

I

1

I

7

T

IL

8

6

6

6

T1

EI

EI

.r-I I)l)lrN

'{Iol^{ tssoU '3une1 eual

'3uo1X r::o1g 'rr-l rlrJV

:E01 7aa.u

,M, <ICAV - suordu€q3: g uorsrarc JarruoJd

t uotsl^rc reluardg uorsr^rc rarruerd

Page 15: jg; - hklba

Premier Division 5 I

Champions - FPLBA "8"

Bacb Rotu (,F-ron L to R) :

Annie Yeung, K. C. Chu,Lvdia Yung, Y.'W. Yu

Front Rotu (From I' to R) .

\X/ivi Krvar-r, Y. H. Chu,Angel Lam

14

6i&+j]U

i*j*2tr

T1i1\'++H

FPLBA- B 22

GLBC - C 22

FPLBA-A 22

CCC-B 22

\fSC -A 22

HKTC-E 22

CSD-A 22

VI-BC - D 22

AYFP - C 22

TPLBC- B 22

HKPBC- D 22

KCC-D 22

TMSA - A 18

ILBC-A 18

HKYDT.A 18

ILBC. B 18

STSA , C 18

CPEA-A 18

SBSC - B 18

SBSC - C I8

ILBC - C 18

FPI,BA - C 18

95 28

57 25

r21 22

21 21.

22 19

-t7 19

-1 18

-4) t4

-70 1.2

-183 2

13r88127130987261) | I 68 2s

12010342412 0 10 -52 24

111i0602311011572211 0 11 -4r 22

11 0 11 -54 22

10 0 12 -98 20

9112-12195 0 17 -130 10

13

l211

10

9

9

9

7

6

I

2

1

0

1

1

1

0

0

0

0

3

)7

7

8

8

9

t1

t2

t7

Premier Division 6 :

Charnpions - TMSA "lf'

FromLtoR;Benet Lai. Suen Fei Fei,

Sanlia Wong, Amr' \\/onq,

7.oeHo. Chen Pok Yik

Premier Division 5 Premier Division 6

Page 16: jg; - hklba

fflI^ -

3uo16 {apregfSTA -

8uu.trq3 lurylIs-I -

rBJ ualrH]IST'

>ln-J Per]rurl(

@r@]ffi@sradEld uordu"ql

Jr'l EUrrxsnq 'lnJ Pe{rurlN'rrl urTaH 'euang ralruuaf

;a01 Ttaaq

,M, JIgl - suordu€q): z uorsrarcl saldul

OO

oa

o

o

o

J-a

:l-o

gI

C IL- L I

98t-90L'V5IBOE-'7.8Z€.-i088'r7.ne,Teulee0u€9zzEI OL I I

6 S - 3S'IA

6 V-lff6 C-lilH6 fl-fBd)H6 l-lts)6 V-U)pf6 fl-fc6 . ,1 :,3rt)H6: Y- 3S'tA

6 V.]JST

6 V - tgl:)6 s-)fx6 v-lsd)H6 Y-lC6 S-lilH6 V-lUSn6 V-l:))6 s-l3s)6 v- filH6 v- Itsx

9

L

L

8

IB

6

OI

II9L

€r90er9- ! 1 e

9trg09017rt0,,r!0,8t- r UL-rot'TgI' 9.9 I08

f'Js) -

ulrlg r:uueof

r-- "*.. ;-__]

W

lcs) -

nrqJ EuuEcIlt8) -

uErlJ EUUV

sral€ld uordueq3

ueg] EUU\,i

'nrrlJ PUUrc urPN PuuPol

:a01 'Iuau

.M, )9fl)I - suordrusrlJ: I uorsrarq soydrr;

z uorsl^Io selduJI uorsl^rcf soldr[

.::

Page 17: jg; - hklba

i..1i.::irti,. :.iii:

Triples Division 3 :

Champions - AYFP "1t''

FromLtoR:Flora \7ong, Alice Lee,

Le na Yeung, Ho Yuk Mui

Champion Players

Flora \ilong- AYFP

Ginny Chao,FC

t6

+.F

ie+iru

iart26-6

-'-+4{+++R

AYFP - A

FC-CHKPBC - C

GLBC - A

HKFC - E

HKCC -AKCC-CI]SRC - B

KBGC - D

KBGC - E

I9

9

9

I9

9

9

9

9

0

2

2

4

4

4

4

5

6

9

9

9

9

9

)9

9

9

9

1

2

3

4

4

4

5

6

7

72)L

52504t4I

403000

99 16

38 12

18 t2

22 10

299-29-48

-31 8

-65 6

104 0

GLBC - B

USRC - C

HKPBC - D

GLBC - C

CLBC - B

FC-DSBSC - A

\'l-BC-CSTSA. A

40 14

11326 10

11 10

9 10

-9 10

248-56 6

-37 4

626142i0)Ui0403020

tiples Division 4 :

Champions - GLBC *8"

From L to R:

Corrie Lam, Lynda Lo,

Li Sau Fan

Corrie Lam

- GLBC

Li Sau Fan

- CLBC

Lynda Lo. CLBC

tiples Division 3 tiples Division 4

Champion Players

Page 18: jg; - hklba

(IC,,\Y -

3ur,1 n:,,11 ::1cl:l'\Y -

Fun:q3 ::,io|

sra'{e{d u0rdulEr{J

;ur_{ lr?N JJ I'JJl ,qlES 'Frrrarl'; r:rof

: II 01 7 il{a.tj

,,3,, <IC.[Y - susrdureq'l: g uorsrArc s5ldrll

--l

a

.!

EC

-J

c

c

LI

r. (i 9e

9 ;Tlt8 Zg-

8 9Z-

x !t-B t/ 61

0r ,-tI €e

Tt 0i

9t tL'€.8

6 Y.,ICL\H6 I -\SrS

6 I - lgld:{6 S - :)gtd-L

6 C'lilH6 Y -:)S1l

6 S-lf:)(r V-]XT6 v - lf)rH6 I - dC,,LV

6 V - VSI{I6 O-ff)6 (I - ffl-I36 v - fs'Idr6 g-dc,v6 s')s8s6 V- OS)

6 C'ffl]A6 S - VSIdC

6 s - vs.t.s

r)

I,It,e

e

0

1

0

0

T

0

0

0

I

0

7

t

tIc

,,E

t9

L

.,r-t)-S0Ir--r'-0i9-?-90tgri-gr.r !8!!l-)r-0r ;- I , ,:

LII''09YI FF ; ()

,I/SZOL,I7LT.OL

g uorsr r([ soldrt

VSIS.3uo16.ietr1

srs,tekl Er(}rdruer{3

n ^PUII\'3uo16,{cyrtr 'InH t,\g

:uu7ruoi]

,,s,, vsls * su0rdureq]3 ( uorsraFG saldIJJ

rIC,\\/ -

rr'1 i1 p:q

E uorsr^rc saldul

Page 19: jg; - hklba

18

6i&€JII

JFJT2ttt

A'

{+++R

Triples Division 7:Champions - HKPBC "E"

From L to R:Kellv Lam, Clhan'Wai Man,

Ad:r Fung

Karen Chan (small picur-e)

Champion Flay'ers

HKPBC - E

AYFP. D

IRC-B

USRC. D

ILBC - B

SBSC - C

STSA - D

TI,BC - C

CPEA - A

0

1

0

0

0

1

0

0

0

17 12

18 11

37 10

20 10

15 10

-3736

<o I

-48 2

,._:-:.=gc*l;/Chan'ffai N{an

Thiples Division 7

Page 20: jg; - hklba

alq?lre^? rel roN

(1A,U1U) 3una1 Y

(VS1,IC) 3uo4'1 '5 'nq) C 'iue.{\) 2N

(3913) 3ue4 C 'asl':)

(OST,I1) BueyT'4

(y915) 3uo6'tr'tr'oH'O'n't\tr'lnH'E

(fS'I)) u".lf V'nyq '3un:1 1r1 'ne'I I 'g

(tgilH) ueql ln{ l('oS'l(dJ V) .r'I V'tl,^{ a

(fJ) azs lN'u?ql y'8una1 'g '3una1 3

(f,5ry) wql'V'ueg'f 'ug3 q

(ag.1y) tW 7'3uo26 g

(lDs))nHl c(fg) n"t s

(CSfH) 3una1 3(ru)n E

dn-(s):euung

alqepr,re ral rog

(Ic^)m uty)'z

(3919) 3uo1 'H I't'I C S'ru?-I :)

(3D) -q't tr'Io^\) :)

(3951) 3une1 11

(csss)l''I t\'t'-I'b'p"I I,^{'3N cu01s1uQ Fuz

(lSfC) 3N 'V 'uel6. l,l 'nE I I S 'teEN ,1

u,tentQ lsI

(lc)H) ln'I lN'Irr{S U

(yg1g)3un4 I 'nqt'5(filH) 11 g'3una1 'l'nO S'nql')

(3DIH) nql'5't-I g'3una1 '3

()C) trs 16'3una1 'q

(lcg)) u?ql v(csxFD l'qs u(lrs]) Pl H

(lilH) 3una1 '3

(s).rouur116

::ii+:::i:i::l:,i"-l.li: ::l]:ti::.:::ii" 1

tg*i::q i:';.=pi:r..q

'r:l':i:-i i ::r,"r;rd

,irl:i:li:_r:Ac{

::3 i;1 iJ t 1- :;: i-1. Lr i1i

OO

oa

F4

o.go

oFO

IB

'l

!ZtroE6I

alqelrr.te tal ro1q

(tcDtg)t"t v(:1DIH) 3N'X S '3uor16 1'3 '3uo16 A 'u?ql IN S

(lStD) ."I'l -I'u?ql I )'asl )'nql 3(lg'ID) wql 1 ;'3uo4'S I'tut1 )

-I

(lSfl) "H E'3uo,1 g'3

(3g) Sunerp '1 '11

(rffg) 3ue; g'8untr 1 '3uor16'U'ueql C

(fSafg) 5una1 '3 'rt1 1J're31q W'ezs d

(lf:)) ru?T'C J

-"li;lillil#;(lC)

"",{:) .t^t

l ,tT

d

(f fSf) 3uaq3 'f 'ulpruerp) 'C 'ngl 1'3una1 g

(lDg11) sel.{\ou) 'D 'nB-I H 'ea'I I a

(3SXH) Suna; '['31q ';1 g

(:rsrl)Pls(lft)ro,{l u(cusn) ttlcr'f

(3s)3uoq3'f

dn-(s)-rauung

alqelrr.tr tel rog

(l3g)) u?rl] )'(fSTD.'I U'u?qf O'S'ueql'J 'u?I{J S !::;,

(491y) 3uo16'C 'rr-I S 'uelN'V 'tns1 S

(33;) 3uo6'l\'?rqal{'g 's.t\?C V

(Vs1s; 8utrq3 I'oS ) 'S

(lsa:D -l E

(IA,1;'1H) urpur?re) 'W'uerll y '311 y'aa1 'H ) '3N 'f

u0tstnlQ Puz

(lfg;I) 31q'g'3una1 g'8unaq3'-I'g 'utql Iu0tslnlo $I

(:)):))n IN H

(g-lUD "ol1qCl

g 'f 'tut1nsut11 S 'uelN'W S

(l)g)) ne-I H'ra-I H )(ffgX) lo^\) lA.'8unoq3 '3

(ffS:) all H'11'39 ['utq3 1 fpauua;'11

(l)C) ""T 'S 'Ioql 1'3uo4r'f

(399fl uang'S )'teA. H(lilH)oH C

(3g)Fuaq3 {

(ocg>I)u?ql )(t)s))u'qt )

(s)rsuurl[

-:::t :iiL::et--i.li.' iii!:iiiui:i:':

::r_.i,"i ;-: :q i : .:,:;; r:+.

+;:ii :i; i i:i.:*ar-:irl \t :::.: $i:!rir'-'

sji-r= : a::j]: :;.4 :::!ld-:.!-

-':t: J :: 1. ;:.-': ii: ta

::,i il{ : :,1:\,.. 4,:,!

::;i!::i1 :,:::.,-,: -'

5007, sdrqsuordluerl] IEuoneN serPE-I PUE s,uew

Page 21: jg; - hklba

National Championships 2005

,e,t+.lt[iirr.t26

1,-

+++R

Knotk Out Sitgles

K. Chan (HKFC)

Bowler of tbe Year

K. Chan (KBCC)

Pairs

H, \X'ai, C. S. Suen (USRC)

LBE 2-4-2 Pairs

C. Cheung, \W. Kwok (KBGC)

Singles

l. Cheng (FC)

Indoor Singhs

D. Ho (HKFC)

2-2-2-2 Pairs

K. H. Lee, H. Lau (KBGC)

Triples

J. \fong, T. Chok, S. l.au (CCC)

Fours

N. Kenredy, K. Chan, J. Ng, K.H. Lee (KBCC)

Page 22: jg; - hklba

cc

cc

I=cE'.e_2

=of

,{a

;oI

I7

(f)g)) u?ql )v73u6 97 upun

(vs15) SuerLlr J-'oS ) S

s.nud aJlaoN

(ftSX) 3g q '3una1 g'3un:93 'l'g'upl1f ,l

1.131y; SuoXX O ))l \ 'uclyv 'rn.1 \

ifgcl)H) tultr Esa1Eutg atm11J

(:):):))',,\,N Hv13u1g Euora rg

(lgl,\) rs|x'ueql o s'u?ql -1'ur!1 \

s.fi|o4 Paxry{ 1111,t0ut?tr{ tlv u0su0)I

(331) Suora l\ lrqrlyg isr\\eq V

(IC,LXH) urpurErE) I,\'utqf )'39 y'a:1 H X 'SN I

7 uolslalo - Pptqs pilaqua|lty'

(lUI) uoTII.lC g f 'rur1nsut11 S 'uElN tr\ S

sa1d1.g uo1ta4nu1 3yJ

s.r11o4 |taxtw aJtnoN

sa1d1.r1 at1ao1r7

I uotsltltl - ruatt/S /txatlua2lltv

ryrss

Fd

'" l\, ft

Fi:*

a

I

'.\I T

I 002 sdrqsuordluerl] IeuorleN

Page 23: jg; - hklba

National Championships 2005

fJr;u'ls *.l the !'tr;r

C. Leung (HKFC)

.5i*grta

R. Shek (HKFC)

ilr;irD. Leung, W Sze (FC)

,Fasrt

C. Chu, S. Ou, E. Li, C. Leung (HKIjC)

{.;:t& {Lrii Slrtgb:

H. Lai (LBTC)

T"ipits

C. Leung, E. Li, G. Chu (HKFC)

Page 24: jg; - hklba

ca

oa

a

a.E

ao

Eo€

FI

co

:Z

-c:E

c.7

(J,a,\)H) uey)'zsaSfinq 97 ugtu11

(33)) ruq'1,{'lorry':)t.!tili ,i.jl!1{}l\!

(tsss) Flw't"r'b'P'I W'3N'c/t{}!ttnt {I t'!t7 lil}!#t; l}ff,i{f ilriJl rl

(fgtf) 3N V'u%N l,\ 'nE-I I S 'P:N ;\U Ari : !!! i i ; i i,i;j.i,l a' )j11.) !| i :;+; ; 1:'

ra1du1 ss1,to1t1

(31151) 3una1 .1rJ

:elEueq smaa,q

(y5.1.5) Sung I 'nql ').r:1!.i :. f/ :

(lilH) ln'I tN'Irtls 'U

s.tlja r,{,{_i

S00Z sdrgsuorduleq] IeuorlsN

Page 25: jg; - hklba

6-iEHIr!ifr$2E

A

2'{+++[

The Silver Jubilee Hong Kong International Bowls Classic 2005

A Year of Youngsters Acltieuenzent

The year 2005 saw the Silver Jubilee of the Hong Kong lnternational Bowls Classic. With

a number of past champions coming back for the event, the stars of this year's tournament

was surprisingly some of Hong Kongt home-grorvn young stars.

To celebrate this special occasion, the Classic Organising Committee decided to invite all

the past winners back to Hong Kong to compete for the honour of being the winners in the

jubilee year of this internationally renowned event.

After an intensified search around the globe, a total of I2 overseas and four local past winners

accepted the invitation to return for the silver jubilee tournament.

The Singles

The Singles competition was played on Novembe r 26th and 27th at

Craigengower Cricket Club.

ln the first round olthe competition, several ex-champions, especially

those from Scotland, experienced the emerging capability of Hong

Kong local players and were, surprisingly, knocked-out at the first

hurdle. Derek Chok (CCC) defeated Israel's JefT Rabkin, Ra1'r.nond

Wu (HKFC) defeated Scotland's Willie \(/ood, Joseph Chok (CCC)

defeated Scotland's Brian Middlemass and Dicl<son Ha (KCC) defeated

Scotland's Graham Robertson. Hong Kong champion David Tso was

also knocked-out by Chris Chiu (KBGC) in the i-irst lound.

Hong Kong player George Sor-rza Jnr i198+ Singles and 1983, 1984

and 1994 Pairs) rolled back the \-.ars to leach the semi-final. He lost

ro rhc eventual u'tt.tne r oithc c. ct.tt. \en'Zealander Paul Girdler (2002

P,rirs). ancl r-nissed the ,,p.p.,,rrriuin to.tppear in the Singles final.

On the ot|er half oi rhc k1r..k-..r-i: i.i .-. KBC;C- \'outtgster Heron Lau cielcated three past

Classic champions to reach rhr ii-i:.-,, He su'ept aside Hong Kong's Noel Kennedv, Ireland's

Noel Graham, Scotland's Ge orse Sneddon ,rnd several Hong Kong champions, to reach the

fina1. He also defeated Robin anj Philip lrom CCCI Chol< lamily in the earlier rounds.

Paul Girdler defeated a number of local bowlers, and Australian Robbie.Dobbins (1981

Pairs) and George Souza Jnr, ro reach rhe final. He saved his best for the last game to rtrn

away with his first Classic Singles title by defeating

Heron Lau 6-1, 9-5 in less than an hour. He also

Lrecame the first New Zealander to win the Classic

Sir-rgles crown since Peter Belliss in I989.

,518""-. r

:=:.:lr{iitln:ti:!ti:le,ri:l::;:

Page 26: jg; - hklba

'tsaq s,plro.\\ eqt r{rreru uer oLI,{\ rred e 8ur.r.eq ol pr€.&\ro; s1oo1 Suor

3uo11 .ttou pue '>pert rg3rr aqr uo are stue.rSord aqr reqr pa.rord tI 'uoltelrossv sl.\\og u,\\t-I

8uo;q Suog agr dq pesrueS.ro suerSord ruaudola,rap qrnol aqr roJ ssarrnsJo aar8ap.lSl.l "

patrrgal s.rels8uno,( o,^ t aqt'reejap aqr arrdsaq 'aprt s,rred rrsst]J prltp rrelp prolar ot 0l-7I Lueat Vg'I aqr pareaJep ll,trorreu ssog u?tlttuof pue rutqerS IroN s,PuEIarI 'IEUU eqt ul

'ruas puE rauenb eyt ur. yI-92 v PuEIlorq

pue g-BI erl?rtsnv eurerrrlo 'pu?lerl uordrueqo srred:rsse13 srlult o,{\t 'rsrpug -Ieqtou\-

'leulJ rqr qr?ar ot SyeZ 'q4geg lJeI s,lrersl put na>lrng IIeN sreruJv grnog Sutsrrdtuo:

'v lEuon€uratul petta3ep uaqr'yeug ralrenb eqr ur II-8I f)g) reeg rutr] Vgl aql

'uer{J ua) pue oH ?) eel 'ruaurculnor aqr3o sraleld rsa8unol erltJo o.{\l lg paruasa:d::

tueat Vg'I e pue (utar -rosuods) 3ue3 3uoq7 'g 3uo;4 3uo11 ara.tt pagrpnb oq,&\ sureel earqr

Jeqto aql 'eluarelJrp roLls JO,\\o] EJo esnelaq a8ets tno-ryou>l eqt ;oj $rpnb ot te^e.&oq

'pallet oq^\ g Ieuonturarul se.tt a8ers ulgor punor rtlt uI ruaqt lEaq reqr uear lluo aq1

'paleld laqr saue8 aqrJo 0I uo.{\ osl? pu?lrll 'g dnor3 uI 'ellerrsnv pu? V ituolteuratula;a,u dnorS srqt uI pagrpnb oq^\ suleet o^\l rrlllo eql 'pueForg paczld Puoras lsute8e

se,n a8ers urqor punor rl{t uI rsol fDg) rrpeel dnor8 regt aue8 .{1uo eqr 'v dnor3 u1

'sleuu-ratrenb oqr roj 8ur,frpnb dnor8 qcea30 sureal rno3 dor

rrll qrr.\\'e8ers urqo-l-punor er{r uI rer{ro gcea tsute8e peleld pue sdnor3 o^at otul POPI^lp

a-ta.u laql 'sgnll itrol euru uIoU srred put rred uortercossv Petlrles e 'rueet grnoa 3uo1

Suog e 'srueet Suoy 3uo11 o^\t (saulunoc Sunrsr.t xrs er{l prpnlrul sruear SurtadutoryT aql'gnl3 urer3 3ur1.uog uool.^ o) arp rE q]Z Jrgurerag ol

qtgz rrque^oN ruo{ peleld se.tn uonnadruol srl?d rql

(

c

I

I

(

l

OON

oo

€E

-.9.!o

2a

o

o

o-T-

t

s00T f,rssel] sl ^.og Ieuollerrralul 8uo) 3uo11 aayqnf re lrs aql

Page 27: jg; - hklba

- € € fr + #*& E FH H'e iA r* ffi fr E SR iS /( H

+trt'&+ffinrfrFArtt-+

zo o i F H! 6 i6 14 FF\ H lU iA jf tF +! Ef R ig t &, W T f,rtlz;, ffi:rrfr\fi tr 1* + * i& Fi 6, Itg,l'46 + 4 iF< n'j'+ H JtlE+f E H! * jEft 4' AH H .

H i B?n {6 4 tr [! fR]g #E A' E+€ 4 € ift rE 6;ff ti t' ffi f+ g! Etr r* + E FH 6 i&'frkt6iat1wt#81 u t E n! fRiH fiE afi tr " is ;F 18 4FE f u fr ry 6 }t[' ?fr fr + €' h -

in tt. El ln ru f n A.iB Eir li fi trt*+++ firu fr ffi "

HAE+H/rE,at zooi F n E ze D,zt A'fFiiCfU+^l*€+{r .

+

trffi - ffi E+ +' g{uB''rff trt*+, ++Erl E dk fE ffi fi! t* F iT ifr BE f U 4 lUt*+Eifli,ntF,tn!4{I'ffH*e.:i'l}Llt,ifii6litll,E,^H+ts,{fi#Efrj+4}*€fi!,ift,rlB'+-

Tt WUtrt \E! c? fft, 6i&,e t*€ f, ! mX iEdfr fl#frf ffi ffi H! i t+' fid,f IJ +^4 g H!,iaeqE Edh{# ffi fi ! 4€,F" Hi, llrB4rtri g H! ffi fEH rli+ Wffi+fri6, m' 6i& B il +, H t

'f#,Ii,ifr 11- fr g H iu ift tf g H! tH € + iA if\, ffikkE ?,,fi. "

E - ii6i6 H! fi Fqi T ffi it ( 1 eB3 &. tgs+SH l'.ft fi tr, te 84 D, Dg qat H /r trdtr) fltF"E

f! E, At + R E, El'lH ieft KFtil 4',Er F! H /r E1$i+Ji ru ffi fi',j H r€ g, +€,ttE Sft it F+IRq "

tr ihj tf, * fi ! Fr - ffi , /L Hg H: Jru jfi

'* g fi/' F 4Fig+ gu H* ffi , €fe +F{ -- &F[ fi tr]t+ ffi ffi q

]Ftr.tUlt1efiru6i6fi!'5.,EU' €ffiffiil!'f6E'{B&frFt6ffiF!ti,:fE . Ifr.lttV.EitF9E.l+it * *E f rl + t 4 g

fi ! i[. uB + & ]n, e ffi a! ln K a ti ial ill' "

H € g Frl t f F.t Ft U .4. t! r* +' iF i),t'| fi ! t A,ryi ( r s s t S EE /r E c F:)

^ 6' i6 61 # i4' ft ' )tllfrr)W

,i5iitrtrt6 . ,*tr -ft H€+1fffitte ' r/i-,J,Ef,ro D,6:t].j'e:5{4R31fl*ffi , tr\Hwfrigfl+tt rqsr F€f. H J.elr+'ien -fn€Hn!+fi8ffit*T' .

H).8#€/'.trft zoosF n,,T :s E = t: : +

'fFi nfrgH. j&ier{i€+ir',.t t\ 7?;F

6rEF+4:' - iAiBHJUiFr*iE € I.&/L{ABry IW|W " ESU't:F.iEF*ftiliL47 , h\ffi?fl,|F&' 'eAH++EffiI\Zh\WINNIEH++R€ "

n fiE rF, -HfFrtH! JL"FgHiUift '*€Fffi'i f ')ft{a*a1{f4fr1ffif1ffiry. n

,tffi,wfi L+€}AFF! r*r4aEjl € E H

26

6'Asjr!ifrr*ltit.6-

'T.:

Ft1+++R

Af6&1ry.til1w " ffi s *g f E' Effi ffi Wu #A W fiit' A\ ffiffi #F € ffi E. :, r:, tr tE ffi E [oS Fi +Itr €

HiS &pftilt,$UFfiHFtHl 6iBHlUiftff lHgW .

)8 fr\ F 4R t*-u, @t tJ fr\ ffifil.frHll Hi E ffi A I%. m At it € " 4& {rT tt i{ E -ffi tr H ! Sf + E m,E f F 4

Page 28: jg; - hklba

:q

{

'sruEdrrrued gZ .Jo no areld qrgz pe>lued IE-I aluoent) .'sluedrctued EZJo tno a:t1d rp61 PeIuEH uotulo4 ruEPY.

-- : sqnsaa

/Z : sJrJrulror Srnledtrrt-rud3o 'o51

rc1 arua:rnf prrt uotrrdo4 rLIppV: se.tttttuesl;da6 Suoy 3uop1

plre]rrz .\\eN 'Llr]nrplsrrLl.l 'c1n1.) 8ru1.trog uolll?PtlrJ : rllur1E00z rrqlur^oN 9Z-6 [ : r]tcl

5007, drqsuordruerl3 sal8uls suordruer{) Jo uordu"qS PIro/6.

ZI

IIOI

6

8

L

9

I,€

T

I

=

886 I

,66ry66r'186r'€,86t

,86r'e86r

966r

986I'(86IIOOZ

066I

L86I

t66t7.00Z'

e.66r

0002'666r

0002'666r

rl661

,861

R7! 5 ^AENNEX

IroI{+IYH OSTPI^"C

q!#'t"IVZngs a8loar

4EAU{ )oHf dllltl.I

+ !t'I EF4 tJll

tl ilt t \+' !.D 11 lt t o1 tu d 1 w o 7

},/H TIEXUNS IIEN

+t+{l aOOA alllllN

il4VE NoacENS a8roaS

&Yl gt NosIuEgoN ruell"r3

wHHe ssw\tE]CCIN uerrg

d+ff NV)o-l duua;1

€*H uErcui) Intd

)gg Nl)svurrlSi# SSOd ueqrtuo{

F48,3+ I^'IVHV[) IroNI

sts++ sNlssoc alqqou

+r ll. NO-LSNHOIYTU

St9 8uo;8uoggl"9 8uo;8uog

$i€ 8uo;E Suog

gg 8uo;8uog

lrH Errgv r.pnos

"ulg*w Purpo:s

H?+W PwForS

F/S{$ Puepo:5

H9+*P PurPorS

FJy+*p PuEIrors

Hhi {+ P""F'Z ^\eNIL@Y( IrersI

H@F Pu€l3rl

H@F' Pu"lsrl

l{f{ffi tllznsnY

ll(/M,l "Il"rrsnvy.714 turun03

,€

T

I

0002

e66r'066t

t66r

E\/ tri il1|1d.gy 6 sa73u19 l*t &,trHTi,l+ t;t.: s"Dutrtt|t $at{ saauartll

" HtrF@4{V0HEe+${:fHI g FE6?g ffi - il lll9 +{ K Is ++1,8 ffi 1t+19' flHr " 0H 4e il g Er g 0H Il€l€HiE .L ffs Iiv, FyT4.F E+ff'xH E ttel+ # 4E* ( H

qE Lrfll + w &EgSrpt4{H g I LYVk{V' H.

+ 0H tr + + 4l W' IH # y. i H $t F f* V; $H " # Y 4 qE HWg \r ffi € tr E+ v4d E P, I #, gH=, V.l @ Vi,Sf gt i0{ H # I *i gj 0 I

: 7 I'(x*.,)w w& qH lr# # Ft f# F[ g 9+ F' + € v. ri

"€v,{yEuH9+#+WrrszYx+f,€Y,d.ig{ ltr'tEt#fl 8:B I K€ffiS +}(YA4+ ' *l$WEtrtr€YfsE

c Y Etds g # # lr $ B+ H vd El fr &*tr g * :

Page 29: jg; - hklba

J=pr* 4r;' A*i*.* E,;':.'rer E3*r'+is {,}:ru:=pi**sfuips J"**S

-lca€sete{c**:€;c::.

The 4th Asian Championships took place from 1st-5th June 2005

at Kuala Lumpur, Malaysia. There were 10 participating countries

namely, Brunei, China, Hong Kong, India, Japan, Korea,

Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Again, rhe 2nd

Asian Under 25 Lawn Bowls Championships (Singles) were

conducted concurrently and players were also sent from these

participating countries.

Pairs Pat LAI, James CHENCTiiples Dickson HA, James KEUNC, Jimmy CHIUFours Pat LAI, Dickson HA, James KEUNG, James CHENG

LADIES (Manager - Stephanie CHUNG)

€'3** F$srcag Kc:::g -il*:::*

MEN(Manager-CMCHAN)Singles Jimmy CHIU

Singles

Pairs

Tiiples

Fours

Danna CHIUAngela CHAU, Danna CHIUGrace CHU, Camilla LEUNG, Elizabeth LI

Grace CHU, Angeia CHAU, Camilla LEUNG, Elizabeth

21 shots

18 ends (3 r.voods)

1B ends (2 rvoods)

18 ends

I,T

28

6i8HJLU

ifrj*'E€

11f,\++F.

UNDER 25 Singles (Coach - Rita SHEK)

Tiffany LA\fKen CHANMusa KARAMDIN

,il*fls:s:ai *3 I'la'-n

ME,N & LADTE,S

Teams were drawn into 2 groups for round robin games. \(/inners of the groups would

play for goid and silver medals while the runners-up of the groups would receive bronze

medals.

Singles

Pairs

Triples

Fours

{ it ttit r J5,$*gf* i'i j -'.;*:r'-,'

ME,N

Players were drawn into 3 groups for round robin games. Winners of the groups plus the

best runner-up of the groups would play for semi-finals. \Tinners of semi-finals would

play for gold and silver medals while the losers of the semi-finals would receive bronze

medals.

Page 30: jg; - hklba

a

I0

Oc

oo

a,E.so

2a

FFI

-c-o

:E

6Z

regeuEw tueeJ surJ\l- L I ! : !{l1t11i-," j !-

'Jel,^aoq uEr*Surruro;.lad tseq aqt sE pa>lu€r nlq3 ftuulf i{rl\\ rIssE]J rgr uo^\ ute8e tueat uelsv JrlI

'tu?al aqtJo e^lasrl tsru er{} sE Perfalas se.{\ \}ruoDIlrC rlrrl^\ rutal eqlJo sreqruau se peroales err,\\ DN1E) sautf pue nIHf fturu"1

'9697 sdrqsuordueq3 sl^\og u^\eT uerry qry paraldruor l1,uau agr 3o stsIII?plL

plo8 aqr uJoU petlelrs llarerpaurur se, 'seIpEI 9 pue uelu 9 or perlurll .ttou 'Lueel uEIsV ti{ r

'(o{r"

fpf rs 1 E-rpg T rrrou puelSuE '.xesrlpprll{ ul plaq sE.\\ E 002 ]IssEIJ adorng sA elsv puz rq -

'rred >1oot laqr sauqdrcslp ltnpr^rpur er{r uI sleperu plo8 uo.tt ip laqr pue ru?eJ uEIsV eqr _-r1l

sraqueru sE pelralas a-ra.tt sraleld tuea; 3uo;4 Suog g qllq^\ Suoue 'ersdep14 '1; re ure: iueado.rnE aqr tsurc8e eO1Z ur.lrsselJ ado-rnE sA ?lsv p;n8neul aqr uo.t\ per{ ureal uelry rql

*{:*i 3:q5*€} e*a:,s*ig $$e3sEj,=,.,1 }t_l

'peqleue sE orE s8urpuels purl

uordrueq3 IIBre^Oueruoa\ IIEJa^o azuolg

:surEet IIeJeAo Jo.t slEperu ezuojq ;

I-I r{raqezrlg 'DN1E'I elllur?J 'OVHf ela8uy .I}HJ roerD srnoC ,salpe'I

DNIEHf s:utf '1y1 re4 srred suary ezuorg

I-I qteqezrTg 'DNIIE'I ?lllur"J 'IIHJ aoerS saldrrl,srlpel ra.\llq

nIHf ftuurf 'CNIIS-)I saruef 'y11 uo$l3rg saldrrl suatrq plot:sauiydnsrp aqt ur sleperu ezuorg Z pue rr^lrs I 'p1oS 1

"q.jjii-..:J ,,

'slBPetu rzuorq e^rafer PIno^\ slEuu-rur3s sqrJo srasol aqr allqna s[EPrtu

re^lrs pue plo8 rog leld plno.tr sleuu-rurs Jo sreuul4! 'sluulJ-Iuras .roJ leld pFo,\\ sdnorE

aqr3o dn-srauunr puE slauurlN'saur8 urgor punor roj sdno.r8 Z otur u.^apJp ara.tt s.raley.1

SEIA\-l

.i= i, tji r*t e egseE rsce€ Llce {,1' }

s g:1'1.: * *..'..1e' 3 {r?l is-v,i,{? * TJ,

Page 31: jg; - hklba

The 2005 Asia Pacific Bowls Championship

30

6i&E

lrU;A

r*,tr&rtf

'J.'

.ad,,|

I

++n+K

This biennial Chatnpionship took place from 9-17 November 2005 at the Darebin

International Sports Centre in Melbourne, Australia which was about 8 kilometers northwest

of Melbourne city center. \7e were fortunate this time to be able to secure apartments

accommodation which, though not appreciated by all, did facilitate team members

communication, and which was located 2.5 kilometers from the competition venue. Our

neighbours there were Malaysia, Brunei and Norfolk Island'

The weather was generally fine and hot, ranging beween 15- 28 degrees C, with some hear'y

rain and usually wind.

The competition venue had 4 natural grass greens with speeds averaging 14.25 seconds.

There were 15 participating countries namely, Australia, Brunei, Canada, China, Fiji, Hong

Kong, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Norfolk Island, Philippines, Samoa, Singapore

and United States ofAmerica. Not all managed to have teams in every discipline and sections.

The Hong Kong Tbam men originally comprised all of our Squad A members

but due to subsequent unavailabiliry our team comprised 2 Squad A (J. Keung

and P. Lai) members and 4 Squad B (T. Tong, Y.S. Leung, L. Fernandes and

c. y. Yu) members. It was the first time that Y.S. Leung, L. Fernandes and c.y. yu were to represenr Hong Kong internationally. The line-up was singles -

L. Fernandes, Pairs - P Lai & T. Tong (skip ), triples - Y.S. Leung, C' Y' Yu &

J.Keung (skip).

The Hong Kong Team ladies comprised all of our Squad A members. Tt was the

first time that \X4 \fai was to represent Hong Kong internationally' The line-

up was singles - A. Chau, Pairs - W. \Wai & D. Chiu (skip ), triples - G' Chu,

C. Leung & E. Li (skip).

Page 32: jg; - hklba

sJaBEu?N LL. : -

3unq3 'S lg nlr{l _

'iarrlcl Llrr. !002 ruo$ rsr.l y) 'sar.nunor g I jo rno LI]1. Iltie,\Os8ur:e1c{ lI:Jo lno rs1 - saldrrl

s8rrrcrld f I 3o lno rll/ - srred

s8rrroeld g [ 1o rno qrgl - se13ur5 sr::':

1:rr1d qrc i00l ruor-l dorp y) 'srrnunor EI Jo rno qr6 IIErr^Os8unrld ( I 3o rno qr6 - saldrra

s8ulreyd gI 1o rno pr€ - sried

s8ur:r1d g I 3o rno Viil - s:18urg L:;"

:eJe,& sllns)J:-'

'raleld qlte sl.tr.oq 7 - saldr:r 'raleld qree s].\\oq a - !-

qrra sl.ttoq 7 - sal8urs roj tllL\\ pa:rnba; JI ra1tJr.-:lq pa-uo11o3 Llrtr spue 6 o.&\lJo ltld stas ut uotrtrrc--:

e Suraq seurpD rplea.{\uouurof 9002 rqt rorrlLU Lrr ::

aq1 's8uroeld 1pr:.to rlrrurrrrap or 33o-le1d arui'i : :sureal rrprrrErurr aql'spparu plo8 pue reAIIs 'rzuor. : -.

pu? sieulJ-rturs 'sleuu-rarrenb paleld uoltres L{r:: ---' .

t ag1 'sarue8 urqol punoJ roJ suolrres Z olul u.!\prp :-l

ill

?8

-s

PI3r

SJ,

'sl

ele- OL

J1

sl

S]

ls

LI

oc

co

*a.9'-o

Eo€

=

a

cI

I'

drqsuordrueq) sl r\.og f,grf,Ed elsv E00Z eql

Page 33: jg; - hklba

The 2005 World Cup & World iunior Cup Indoor Singles

lfith the very successful inaugural event being held in Hong Kong last

year, and our Grace Chu winning the Ladies open section and our Terence

Lee the runner,up in the Mens open section, this neu, World Bowls annual

event took place flonr 2l -28 April 2006 ar the varilla Bou4s & Recreation

Club in New South Vaies, Australia' This venr-re is located on the south

coast of Australia around 100 km south of Sydnel: The weather was

generally fine, ranging around 17-25 degrees C.

The competition venue was a very large recreation complex with an B rink indoor green

(and 2 natural and 2 artificial grass outdoor Sreens).

There were 25 participating countries - Ausrralia, Botswana, Canada, China, England'

Guernsey, Fiji, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Israei, Japan, Jersel" Korea, Malavsia,

Malta, New Zeaiand, Norfolk Island, Philippines, South ca, Spain, Scotland, Singapore,

Thaiiand and United States of America.

The Hong KongTeam comprised the defending gold medal winner Grace Chu, the winners

of our local indoor chdnrpionships Danny Ho and Anna Chan and our under-25 singles

winner Ken Chan and our only eligible over-18 and under-25 Female yourh Tiflany Law.

All qp.,q,rbei$,ftre experienced international bowlers but with Anna having represented Hong

Kong only twice before.

The teams were drawn into 4 sections for the men's and women's open, 2 sections for the

men's junior and a single section for the women's junior for round robin games. The top

players from the multiple secrions then played quarter-finals, semi-finals and finals for the

cup. The remainder teams had a single game play-offto determine overall placings. The

format was sets play of two 9 ends each followed by a 3 end tie-breaker if required.

32

tr-ieHjtx

iftTffE)

6-

IL+++R

The results were:

Grace Chu

Danny Ho

Anna Chan

Ken Chan

Tiffany Law

4th out of 20 placings

6th out of 23 placings

17th out of20 placings

4th out of 15 placings

7th out of 9 placings

Last year 1st/16

Last year Terence Lee 2ndl 17

Last year Musa Karamdin 9th/11

Last year 7rhl7

All players gave their best and the results were considered very highly commendable

achievements, as rhe opposition were generally very experienced, of very high and some top

internationally ranked players whereas our team were not even all regular indoor bowlers.

S. Chung

Team Manageress

Page 34: jg; - hklba

^.\"J duElJr T

urrl] u3)srrPE'I - rrrld Lpl

urw - DEId r|tselSurs rooPuJ

dn3 ;orunf plroA\ .

urPrul?lr) ?snw

Lrrq] u3),ne1 lutllra

ua1tr - ereld qr1 1

uapi - acrld qrg

serPE-I - rzuo-rg

gggT drqsuordrurgS

salSurg gZ rrpun u?rsv pua .

: suortrladruoS I€uorteuJaluI seasrJ,\O

(urErt purlarl or rso'I)

tua^3 sr-rEd E00z rrssEIJ sl,4^og lErron"ruJ]u]

€il

33-I 'H ) ?8 uErll ur):qt lt dn-s;auunJ tsI'"-91 :f_i:l1l:l_ _ -lui:lrqnfrr^rrq

31f ': ri ii !l :-i;rj :--!! i-i- i Jt:i.ti] t1iiil-ti. ! !,t l t ::t :,

,{\e'I ^u€ljrl

3una1 eerpry

uBq)E|z

dn-::uuu pu7

dn-:auun: ts 1

uordureq3 drqsuordurrq3 EZ r)pun srrptlurPur€JEx Esnw

rE'I urlvu€q] ua)

dn--rauun: pu7

dn-rauun; ls Iuordrurq3 drgsuordrurq3 EZ rapun s.urI\ .

l)g)Jo n"-I uorsH

dn pa;rrd rll 'H')uordrueg3srr.Ed z-z-z-z s,ur]\ .

lDg)-lo lpauua;4 laoglq paddrls 'Je'I 'H')'351 l.r,raf 'u?q.-l ua)uordrurg3srnoc IEuonEN s,ur]\a .

uErl] ur)uordurrq3 salHur5 tno >lrou) s,ueJ\.

utr{J ur)uordurtq3rErA Jrll Jo ral^\og .

: suorlDadruoo Irrol

9 ^lc ul rp0l Pa{urdturet sllr.) - an8ral saldrrl .

gn-G

ffiffiExgE

1_

#Fffiw

ret*x

ffiw'E+:..

l:.a=-

i*!sw

rgl#

r

oo

oo

*ac

a

{

a2

oI

7 nlq ul uordrur:q'-lural slog - Jn3?rT saldrrl .

uosEas txJu

g!\rCI or paroruo;d rq IIll(9nlc ul Pr€ Pr+rPdLural STJI.) - an;rJJ Jer[rJ](' .

uos?Js lxJU

Z nrCI ot paroruo.rd rq IIIIN€ ^rC ur Puz PrluEdrur:ar slog - an8ral rerruJra .

cc

: sarue8 anEe:-

sylluav / srauut^lquaruaaatqrvs1l/a,1J

: ^\olrg

sE erE stlnsar rql '9002 rEe eql Jo rel.t\og eqt lJ8 ol luErlr. j-lra.r. pauroSrad uEqJ ua;q .{lprcads 'rerd rsed eqt roJ rlnsrr poo8 eqr >loor IaLII 'asuc- :

eLIt aur a^EB urerl qrnol aqr lng 'rriaurdo]r^rc-rurplsard arIA eqr sE rEel rsru ftu sl s:L

g

Kffii

tuarudole^ec grnol

Page 35: jg; - hklba

6iE+iilrifrr*rht

A.

'

-+L+++H

Youth Development

Youth Novice Competition

Date : 19 Feb. 2006

Venue : Ap Lei Chau Sports Centre

No. of participants : 19 persons.

Young Athletes Scheme

. the scheme has been launched in April 2006.

. 2 Centres for the first year : Victoria Park and Siu Lek Yuen Road

Playground.

. 12 and 1 0 participants for each Victoria Park and Siu Lek Yuen Centre

respectively.

. the scheme is subvented by LCSD.

Thanks to sponsors in 2005 :

\7e are very grateful to all the sponsors, Mr. Kelly Yu of DHL International (Hong Kong)

Ltd., Mr. Roger Ng of Shenship Logistics Ltd. and Mr. Jacky Wong for their generosity.

Thanks to YDT coaches :

. Eric Chan - Coordinator

. Arthur Yiu ' Pat Fung ' Y.F. Ha

. H.C. Chan ' Rita Shek ' Terry Lau

Finally, thank you everybody to support the youth team and continue to the future.

Tony Chiu

Vice President-Development

s

&, "'

es:*.d

1I:t

f?g s# s

tl"&+'L.:tl?€ ";.

:@,]'i

ia

Page 36: jg; - hklba

cc

ao

*tro.E'aa

Eo-

Ja,za

:E

t€

raSoa '3ue4 >ln rsl

raSoa 'unq3 uoH uEI3uo;3ur4 aa1

I{EIN ur) uE.{\)

aruuo3 'ue851 rng 3uo16

8,rt,1f >Inaqf Suo,11

-rap3'8uog loH oIrn113ut11az5

>ll?zEu JIlooNsrPueurec srn'I

,{IPS'uersH r{nrqJ ae'I

alllllN '8rUA. nl IE'Iroz '|r.nw >ln^ oH

uany 3ur4 Sung

3ur4 aatr ^\otlJ

aclof'unq3 8unaq3lreS '3urq3 nqs uerl3

srnol'nr 8nq ueq3

3ur261o'rj1 ntr

of lrns nE'I

PI^?C '1€,N LUII n-\

Sto,:\ ror{l LuPI

Sut n ut-t-q rr-1

rrrS '3ue5 IE-_\\ utr{l

arurlrg 'EH ins 3uo1X

rnlnl uelN

rruelral '3ur1'q 3una1 rutaBurg rq3 uang

1ne4 '3una;4 od 3NEuuv '.rr) uanl >ln-I

luung 'un5 8urtr ne1

rreqraH 'oI ltlf Io^\)en^ rE) oHr-I qregEzIIE

lloef '8urry 3ur4 -uoq3luoa'8urg rq3 8unaq3

luoa're1g od uEqJ

puotuleg 'oI lr{J uerl3

>larac'tEI>lo.&\) nIIrrrtEd '3uo;4 ue141 Sung

uorurs '3uor16 rn;,1 8uor1N

tseurg 'a7 3ur1q uoo4

>llrJ]?d '{ung relN re'I

E od u?rl]

TnPd 'rl?.lN LUn ll^erlnf'rg 1i4 3uoX6

sru%N 'aatr 3ue11 uelX

r€lN nrs tlrelErru '.ur^ lElN laqs

leyg re1351

rrrlv '.nr) Suog ea1

l-r.rag'8ung un) ne-I

rntr { nEr{J ur.\\)uos>lrrg '3una1 nl1 eH

ueglv '3urg 3urr15 nq3

Iaeqrr/{ '3uo.try Surg -lroq3saurf 'nr1 tue) >lneqJ

ttrnr{s rEN u?g]puorupg'8una;q lqf u?rlf

rnr{lrv 'uen) 1o "''\ - "

rrlreLl3 '3urg ury ir-- - -33rqx,:.:-

rreqrEH '8uo; 1:11Suna;,1 Yt-r 'i. :: -

rr uPIrj3ur4 nrq3 -:

*!\l il :-

eual'3urq3:- -

3Lr1lsrrLlJ 'unL13 rg : -uoslrN'3urr11 - -

8uo:q3ol - _

lleursl EPrrruEH rL{L -

prE,\\pg '3un:q3 Su:p_

puouleg'ro-.1-r ::-snrpnElJ'ulX lr.{--) -

e,t1 '3u11 ul,:- -rlEl r.1... , .

.luJ)urn '.un) r\ '-'

luol'11u46 unqJrau8e26'3una5 3ur 11 -

urnqJ loH r _

JE)SO'UELU\O .".- -

;ir{} ': : -

9002 seqreo3 pararsr8ag ygT\H

aruuod '8uo;E lagg dr1erlrg '.uII rerlX 3uor16

Surg rq3 uang

rlues 'unC IrN 3N

Irlc 'nl^ tuE) I'Iot.resox:r-ure{

uaqd:rg '8uney 1o.qq 8unaq3

prl3'3un11 >lnaqf 3una1

uany 3ur4 Sung

:rrE '8utg relN ueq3

eruuv'8uog noqg 3unatr

eruuo3 'ue851 rng SuolN

3una1 eurp5

ueuy:ef :1ry1

p1,t"C 'InI uEW 3una1

uosJalPd a8roaS

erleruv '.ue,{\) ur^ LrErlJ

3unq3 aruegdarg

snrpnEl] 'ury rq3 ruel

IeeLIrrW'8uo,rqq 3ur11 -uoq38urry nrt13 ueq3

lrraf 'o26 Sunq-'

rraqraH '.leq] unl,:.

ntqs

Ir{_):reqrtalC '8unaq3 Sun; r.

?unsrrrlJ 'qe16 Sur 1, :3un11 1c.','.-i

s*;:air:-::: 1l'u' .

Elry 'ur I Ir'{, -i: - .

qEA ur\ -

rau8e4X '3un:5 Sur 11 -,)lrrl i. _ .

nt,l'Iru ";"rl{'.1'-- -. -

lsr-J sarlreoJ Pu" serrdun PagllBnb

sarrdru.r yS-t\H

Page 37: jg; - hklba

Record of Champions

League Competition - l st Diuision 'Winners (-\ l'' ; t ''

6fu+JrU

'tR

It26

6

I+r.

1f+R

1910

1911

1912

1913

t914

t915

1916

1917

1918

191,2

1920

t92r'r q) )

1923

t924

1925

Police Recreation Club

Police Recreation Club

Police Recreation Club

Taikoo Recreation Club

Taikoq Recreation Club

No competition

Taikoo Recreation Club

Thikoo Recreatior.r Club

Thikoo Recreation Club

larkoo Kecreatron uluD

Kowloon Bowling Green Club

Taikoo Recreatior-r Club

Kowloon Bowling Green Club

Taikoo Recreation Club

Thikoo Recreation Club

Craigengower Cricket Club

1926 Taikoo Recreation Club

1927 Kowloon Dock Recreation Club

1928 Craigengower Cricket Club

1929 Craigengower Cricket Club

1930 Craigengower Cricket Club

193 1 Kowloon Cricket Club

1932 Craigengower Cricket Club

1933 Kowloon Cricket Club

1934 Craigengower Cricket Club

1935 Craigengower Cricket Club

1.936 Craigengower Cricket Club

1937 Club de Recreio

l93B Club de Recreio

1939 Club de Recreio

1940 Club de Recreio

I94I Craigengower Cricket Club

1942-47 No competition

1.948 Club de Recreio

1949 Craigengower Cricket Club

1950 Indian Recreation Club

1951 Indian Recreation Club

1952 Club de Recreio

1953 Club de Recreio

1954 Club de Recreio

1955 Club de Recreio

1956 Kowloon Cricket Club

1957 Craigengower Cricket Club

1958 Club de Recreio

1959 Indian Recreation Club

1960 Kowloon Dock Recreation Club

Craigengower Cricket Club

Club de Recreio

Indian Recreation Club

Craigengower Cricket Club

Club de Recreio

Kowloon Bowling Green Club

Club de Recreio

Indian Recreation Club

Craigengower Cricket C|-rb

Craigengower Cricket Club

Club de Recreio

Club de Recreio

Craigengower Cricket Club

Craigengower Cricket Club

Indian Recreation Club

Indian Recreation Club

Club de Recreio

Club de Recreio

Craieer-rgorver Crickct Club

Club de Recreio

Craigengon er Cricket Club

Craigengorver Cricket Club

Craigengorver Cricket Club

Craiger.rgower Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Craigengower Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Craigengower Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Kowloon Bowling Green Club

Craigengower Cricket Club

Kowloon Cricket Club

Hong Kong Football Club

Hong Kong Police Bowling Club

Kowloon Bowling Green Club 'A"

Hong Kong Police Bowling Club '4"

Kowloon Cricket Club 'A"

Hong Kong Police Bowling Club '4"

Kowloon Cricket Club'4"Kowloon Cricket Club '4"

Hong Kong Police Bowling Club '4"

Kowloon Bowling Green Club '4"

t961

t962

1963

t964

1965

t966

1967

1 968

1969

t970

r97 |

7972

t973

r97 4

r97i197 6

rg77

I 9-8

1979

1 980

198 1

1982

I 983

1984

198 5

l 986

1987

1 988

1 989

1 990

1991

1992

r993

1994

r995

1996

1997

1998

1999

2000

200 1

2002

2003

2004

2005

Page 38: jg; - hklba

acd

c

c'E'a

=

J

=

=c

,.fl,, qnll IIEqroo{ Suoy Suog

.,v, olaDru aP qnll

,.v,, qnlf sl^\og u.\\El rPuaarJ

.,v,, qnll uolrEallex sJrI-\lJS Pelrull

..g.. qnlf ourdqrg

.,8,, qnlf rrlrlrl uool,r\o)

,.f ,, qn1f ITPqrooJ 8uolq 3uo11

,,f ,, qnll Ipqrooj 3uo;4 3uo11

,,v., qnll uollEalrau usIPuI

,,y, qnll reIrIrJ Suoy 3uo11

,.9,, qnlf lr>plr] uool.{\o){

,,v, qnlf sl.,\\oB u.'\\E'I "IrolrIA

,,V, gnlf ourdrlrg

,.v, r).{\od ?g rqSrl €ulrl3

.(v, olsrf,au aP qnl:)

,,V, qnlf suod5 dnorS crlralg 8uo) SuoH

,,V, qnlf 8ur1.,nog arr1od )H I€loU

,,9,, qnll relfu] uool.t\o)

qnlJ sraruJO arlIod

,,9,, qnll ra>lflr] uool,{\o)

,.9,, qnll uollEerfad u€IPUI

,,V,, qnll lpqrooC 8uo; 3uo11

,,f,, qnlf uaar.t 8ut1.Lrog uool.4 o)

,,9,, qnll lalf,IrJ uool.{\o)

,, g,, gnll rrlf, IrJ :a.tto8ua3rc.r3

.,9,, qnll lrIrIrJ uool.{\o){

gnl3 IIEqrooC 3uo;4 3uo11

. . . . ,'..,...' ..:'.. r:. ,,:q!l] lJ>lf,IJJ uool.{\o)

'','t '.., "' :r " :qnl] lJ>lJIlJ uoo]''!\o)

. . . :. qnlf uoD?J.rfau u?IPUI

. r qnll lrrlrr:3 :a'ttoSua8re:'-)

. .'.,.,.,:,,,,,,,,:PI.93;;l:q!){J uoIlEerrag ueIPuI

. :,,,. r,,rr qfirn trl]rca-Irao se)r^ras Prllun

'r;iPCdi,, gnl] rr>PIrJ uool't\o)

,g Suon 3uo11.,,,11,.,119ni) II"gloo

..,',,,,,, , 4nl3 ra>lrlr3 ;e'tto8ua8ru3: qnl3 taplr3 8uo;q Suog

qnl3 tr>prr3 :a.rlo8ua8re:3 L96Iqn13 ourdrlrg 9961

qnlJ ra>prr3 :a,tro8ua8rer3 t96Iora.rfad 3P gnlf ,961

qnl3 IIEqrooC 8uo;8uog ?.961

,,9,, qnll ourdrlrg T96I

qnl] uonErj]eu u"IPuI I96 l

gnl] uorl?rrf,ru srfr^ras Parrufl 096Iqnll IFqrooC 3uo11 3uo11 6 -<61

,,9,, qnll ourdrlrg 8t6Iqnl3ralrrr3ra.tto8ua8rz-r3' -(61

qnl] uonEarreu {foo uoo].{\o) 9 _c6I

qnll uonErr)ru ooIlE-L tt6Lqn[J uorrErrr)U uBrpul t !t, I

,,v, orrrfau eP qnll 9!61

qnl] r)Irlrc uool.l\{o) a!6Iorrr))u rP qnlf I !b L

qnl] le>PIrJ uool.&\o) 0!6ioraDeu rP qnll 6t6lorerrru eP qnlf 816luonneduror o1q _r-al6I

qnl] ra>PIrJ uool.&\o) If6Iqnl3 urJrt 8ur1.trog uoo].^.{o) 0F6I

qnlJ IIEqrooC 3uo;4 Suog 696toiarfad aP gnlf 816I

qnl] uon€rrfrx u"IPul _t6Iqnl3 urr-r) 8ur1.,nog uool^\o\ 9t6Iqnl3 urrlD 8ur1.,tog uool^\o\ !t6I

qnl] uonPerrau uErPul ft6Iqnl3 re1ru3 ra.tro8ua8rer3 tg6I

gnl] EralllrJ :a.,\\o3ua3rer3 . €61

qnl3 ueer) 8ur1.ttog uool.\\o\ lt6Iqnl] rr>PIrJ arI^rJS II-\{l 0i6l

qnl] uollErrfau ooITPf (rc6I

oreDed rP qnll s;6Iqnl] r3>PIrJ uool\\o\ _16I

qnl] la>pll] uool-\\o\ 976IqnlJ uolrErDru II od ia6I

qnlJ uonEaDau ]roc uool.!\oi Fa6I

t00z

,002€002

7002

I OOZ

0002

666r

866 I

L66I

966r

t66r

,66r€66r

T66I

I66I066r

686 r

BB6 I

L86I

986 r

tB6 I

,B6I986 I

ZB6I

I 86I

0B6i

6L6I

BL6I

LL6I,)L6I

9L6I

vL6r

€L6I

ZL6I

T L6I

OL6I

696r

896 r

{tzapy} s"tauutl^I uoxstnte puz - uouuadwo) anSua7

suordureqf Jo Ptof,au

Page 39: jg; - hklba

Record of ChamPions

Competition 3rd Diuision Winners {Mn}

38.-.----'-

6ffi+JI!iaT*;Bg

+4tr++fR

1937 Civil Service Cricket Club

1938 Kowloon Cricket Club

1939 Club de Recreio

1940 Prison Ofllcers' Club

l94I Kowloon Bowling Green Club

1942-48 No iompetition

1949 Prison Officers' Club

1950 Indiari Recreation Club

1951 ]ndian Recreation Club

1952,,, ,,r,,Kowloon Cricket Club

1953 Indian Recreation Club

1954 Indian Recreation Club

1955 Kowloon Dock Recreation Club

1956 FiliPino Club

1957 Club de Recreio

1958 United Services Recreation Club

1959 Indian Recreation Club

1960 Police Recreation Club

1961 Kowloon Bowling Green Club

1962 Craigengower Cricket Club

1963 Indian Recreation Club

1964 HK Police SPorts Association

1965 Chinese Lawn Bowls Club

[)66 Kowloon Bowling Green Club

1967 Craigengower Cricket Clr-rb

1968 lndian Recreation Club

1969 Craigengower Cricket Club

1970 Kowloon Cricket Club

1971 Indian Recreation ClLrb

1972 StanleY Clutr

1973 HK Police Sports Association "Blue"

1974 United Services Recreation Club

1975 Stanley Clutr

1976 HK Police SPorts Association

1977 Chinese Lawn Bowls Club

f97B Club de Recreio

1979 Filipino Club "Black'

1980 Kowloon Bowling Green Club

1981 PoliceOfficers'Club

1982 Hong Kong Football Club "C"

1983 Filipino Club "B"

1984 Victoria Lawn Bowls Club 'A"

1985 PoliceOfficers'Club

1986 Club de Recreio "C"

1987 Chilrese Lawn Bowls Club

1988 Club de Recreio "B"

1989 Victoria Lawn Bowls Club 'A"

1990 lndian Recreation Club "B"

1991 Club de Recreio "B"

1992 Roval HK Police Bowling Club "B"

1993 Cin'La*'n Bor.vls Club '4"

1994 Kou'loor.r Borvling Green Club

1995 Royal HK Police Bow'ling Club "C"

1996 Hong Kong Football Club "C"

1997 Greende Lawn Bowls Club 'A"

1998 United Services Recreation Club '4"

1999 Filipino Club "B"

2000 Hong Kong Police Bowling Club "C"

2001 China Light & Power'4"

2002 H.K. Electric Group Sports Club'A"

2003 Hong Kong Football Club "D"

2OO4 H.K. Electric Group Sports Club "A"

2005 Hong Kong Police Bowling Club "8"

1 983

r9B4

1 985

1 986

1987

1 98B

1 989

1 990

1991

1992

r993

1994

Competition - 4th

Victoria Lawn Bowls Club 'A"

Kowloon Cricket Club "D"

Chinese Lawn Bowls Club

HK Electric Group SPorts Club

Kowloon Cricket Club

Police Officers Club "B"

China Light & Power "B"

Royal HK Police Bowling Club "D"

China Light & Power "B"

Chinese Lawn Bowls Club '4"

Kowloon Bowling Green Club "D"

Craigengower Cricket Club "C"

Winners ''.'t"f,'lt i

Hong Kong Football Club "C"

Greende Lawn Bowls Club '4"

Hong Kong Football Club "D"

Correctional Services Department'4"

Greende Lawn Bowls Club "B"

Victoria Lawn Bowls Club "B"'Wayfoong Sports Club '4"

Club de Recreio "B"

Hong Kong Police Bowling Club "C"

Thi Po Lawn Bowls Club 'A"

Kowloon Cricket Club "C"

1995

r996

r997

1 998

1999

2000

200 1

2002

2003

2004

2005

Page 40: jg; - hklba

(,,V, CfSX) sel.{\ou) lrr3 'utq3 ue) <oH r;'1 aa1 'fpauua) IeoN t007

(,,ff, CSaXH) JzS In?d <rul^ rIrE '8unan ';4 '14 '3una1 a3.roa3 y00Z

(,,V, CfgX) sel.^aou) '3 'lpauue; 'N '.uoslrrgog 'y'uorudo4 'y €.002

(,,V, CC:) ralxel A '.iuEPUEIlrleT ) 'nlql 'f '3uot6'f 7OOT,

(,,v, l)g;4) uostrrqod 'V'nlql a'8unag3 ''I 'g 'srI?rsrt3 'V 1007

(,,V,, COSX) ngl I'o-I'V'srrtrsre3'y'3unaq3'1 'g 0002

(.H, IDg;4) uollnd ') 'rutN 'J 'oH 'lN'fpauua;4 '5 6661

(,,V,, CSa:H) u"ql 'S 'o1 '6 '3uag3 '['3una1'; 11 8661

(.,V,, fSaXH) rzs A 'ol 'd ^\E l 'U 'oJ'N L66I

(,,V,, Ic)H) sal.t\ou) 'D 'ileqrrlw ''I'ralsoC a'uPrl] a '<uorlEl{rl { .A 9661

(,,V, IOX) sllltl1') 'ue.4 rls 'l\ 'rnquv'V 'r-Ieryed ') t66I(,,V,, fCO) rz1 '116 ''ru[ eznos 'V ') 'qo) ') 'g 'nlA. 'tr tr ,66I

(ffry) lpauua;4 'N 'srletsr"J 'V 'urnqror{f 5 'uorulo4 'y e66I

(CCX) sttpztt ';4 'ue^\rts y{'uosarul '3 'ut3:o1,t1 'q Z66I

(ClX) ttil",,tn 14 'a8zrru;y'['au:noq1aytr '['r.tt.uar5 'y1 rc61

(Cll) t"f tznos 'V'3 'loql 1 '3unaq3 '5 '1 '3una1 a'3 066I

(Cl:) ttpm ) 'oH 'O '.oH 'I '.urEI'C 686I

(33y) Sueq S 'J '<rnlprv'V'rurnoqlary '['r:t.trerg '1A1 886I

(CUSn) uoqewrw 'tr { 'u.^aorfl '1 '5 'lqdrn1r1 'D '.-IrlrEd '-I L86I

(331) Sueq 'S 'J '.rnlllrv'V'aurnoglery '['oH 'I 'ut.ttas 'W 986I

(ll;1) tttf716') '.qslNr"l l'f .{a1p;y'H'rut '5 EB6I

(CUSn) uorltlnpl/{ 'lN 'uoq"Wrry 'yrtr 's.re8o5 'V2N'rauuo3 C ,861(333)'rufeznos'V'C'8uolN'[(ea'6'uey'g'1,rtr €86I

{uuW} srauut4t uotstntcl lsI - MaaJ uotdu.ruq3

<.v, slElf,ul^ord .i(ol]rc uEuun^ )'H Jo uoll€If,osry rrll

,,1,, qnll sl,t\og u.{\?-I rPuaar)

,,V, qnll ::lue3 Sututt:1 sl1(og u.^&"7

.,V, ruteI ruaurdola.laq qrnon 8uo;E 3uop1

,,8,, qnll IIEqroo{ 3uo;4 Suog

qnl3 erlue3 Surure:a sl.Lrog u.Lre1

qn13 lapof 3uo;,1 Suog

.(V, uonerrosry suodg urrtqg

.,9,, qnll sl.t\og u.{\E-I ePuaarD

{waw) sDuuxAt uo?slnlQ WS - uof?l

9002

,0078.007

2007

I OOZ

0002

666r

866r

L66I

suoidurcqf,,,Ja Pjocag

Page 41: jg; - hklba

Record of Champions

Champion Team - 2nd Diuision'Winners {&llrt,.;

6i6+lrbiftrttttt

6

{+++R

1 983

1984

1 985

1 986

1987

1 988

1 989

r 990

t991

1992,

t993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

B. CosgriffJnr., D. Jennings, R. Bailey, M. Lawsor.r (HKFC "B")

B. Porteous, H. Tirrner, J. Viney,'W. Chapman (HKFC'4")

T. \(. Byrnes, \7. McCormach, A. R. Gough, A. Maslowicz (KCC "C")

J. Dobbing, R. Hayes,'W. Davison, E. Mottram (HKFC "B")

R. Fernandes, G. Jack, P Cummings, I.Tyzzer, D. Blyth (POC'4")

H.iRoss, C. Cheng, K. Melbourne, S. Mansukhani, C. C. Chen (KCC "B")

Rink of P. Mak (CCC "B")

D. Bernnar.r, D. Clunie, G. Roy, G. Hamet, J. Fung (KCC "8")

Ii A. M. Rosa, J. J. Coliaco, B. Vong, T. Rozario (CdeR'4")

1M: Cho*, N.'Wan, K. Worrg, K. K' Tsang (FC)

P Mak, C. T. Leung, H. Hui, K. S. Cheung, L. Tsur.rg (CCC "B")

\(1 S. Chan, S. K. Lam, P. Shiu, T. S. Vong (VLBC '4")

J. Neilson, J. Lunn, M. Swift, B. Fotheringham (HKCC 'A")

C.'iZ Lam, C. M. Leung, \M M. Lo, C. M. \'/ong (CLBC'4")

A. A. Fernandes, K. K. Au, J. da Rosa, C. Lau (CdeR'4")

C. Glover, N. Cuthertson, I. Marriott, J. Law (HKPBC "B")

P T!ao, l. Fung, T. Byrnes, C. C. Leung (KCC "B")

M. Stephens, J. Fung, T. Byrnes, E' Curlewis (KCC "B")

Louis D. Y. Chan, Daniel S. H. Fong, K' L. Pong, T. S. \Wong (VLBC'4")

P Chow L C. Un, M. S. Chan, L. C. Thm (GLBC '4")

P Chow, M. S. Chan, K. Fung, I. C' Un, P. Chin (GLBC'4")

Thm Chung Ho, Cheung Kai Hoo, Yung Hing Chiu, Lai Gon Lap (CLBC '4")

TonyTong, C. T. Vong, K. H. \Wong, Cyril Leung (HKFC "B")

Champion Team - 3rd' Diuision \Vi"rytr!{M!:t}

1 983

T984

1 985

1986

1987

1988

i 989

1990

1991

t992

r993

t994

t995

1996

1997

1 998

t999

2000

200 1

2002

2003

2004

2005

T. W. Mak, R. Liu, A. Tsoi, P. Fung (FC "B")

T. Yiu, A. Ku, C. S. Mak, D' Cheung (\'I-BC'A")

P Nesbitt, A. Philip, F. Barnes, \7' \fhite, S. Kavanagh (POC)

J. Ha, E. Lai, K. K. Au, R. Tai (CdeR "C")

P. K. Fung, A. Fong, Li Siu Po' K. Y. Ho (CLBC '4")

A. A. da Luz, B. \Wong, J. Rosa, E. M' Rosario (CdeR "B")

Rink of M. Wong (RHKP "C")

D. S. Kohli, J. S. '$fasan, D. Leung, A' B. Razack (lRC)

V. G. D. da Silva, C. M. B. Antunes, A. A. da Lt'2, Z. Siqueira (CdeR "B")

K. Law, B. L. Freeman, S. Chung' J. Lam (CLP "B")

P Chow, A. Lam, P. K. Fung, Y' L. Ha (CLBC'A")

K. Kadir, S. K. Tsang, Y L. Lee, A. Vu (HEGSC'4")

T. Chan, C. Leung, T. S. Li, A. Pang (KBGC "B")

R. Lo, P. Chow, C. Lau, K. H. Chan (RHKPBC "C")

G. Santos, D. Fung, \( K. Tsang, J. L. Yung (FC "B")

G. Chan, S. Bugo, R. Lee, R. Tan (FC "B")

S. K. Tsang, K. T. Cheung, H. L' Cheung, E Leung (HEGSC'4")

M. Lau, M. Chow, K' Lo, C. M. Lam (FC "B")

A. Chan, P Mak, J. Law, P S. Chow (CCC "B")

K. H. Cheung, C. H. Ip, C''M Lam, K. \M Wong (CLBC'4")

C. K. Ho, C. H. Cheung, C' \( Chan, K. P Lee (HEGSC'A")

Y. F. Chiu, N. Chan, K. So, H. S. Chan, H. Y. Yeung (\T-BC "B")

S. K. Ng, C. T.'Wong, P. C' Leung, C' C' Ip (HEGSC'4")

Rico Law, S. S. Sit, Galer To, Larry Ng (HKPBC "B")

Page 42: jg; - hklba

uPrll')OH'C

3uaq3'Iuorulo4'y

ntqf '[lpauual'11

sJrEtSJEJ'V

uorulo4'y

3uo4N'{

lJe.'!\als'W

sjrElsrr]'vuorlEwri [

.lN

uorlEtr {rl^ .I

iJ

oH 'C ?? ]re.'!\ars 'W

'-ruf tzno5 y '3'ru[ eznog y '3

oH 'l t'!t I

SuoXX I SSi.. I

lpauua;4'51 _St I

:u[eznog y'3 9St i

uol{Etr\rw 'lN !8r. iSutq 'g '3 f 8c. I

Ioql'E !-8a.1

'.ru[ ezno5 y '3 a86 i

t00z

,002e00z

ZOOZ

I OOZ

0002

666r

866 I

L66I

966r

966r

,66r€66r

Z66I

I66I066 r

{ua ;;g) .tuar1 aqt to ral mo g

(,.V, VSflf) lH BulH 3uor16're1 oa1 '3ues1 u€ruraH 'utq3 puoruleA

(,,g,, VSfS) olN unr{J 3une1 '3unq3 1-re4 3uaq3 '8utsa ruarual3 '3uog x:6

(,,V, CffS-I) 3uor15 'g I't-I a toqf 'g 'n4S.'W )(,,V, fA,fXU) u" ') 'uood 'J 'H 'ulpru"re) 'I I '3N '[

(.,E,, CSXU) ruEI') '3 'e1atr a8roag 'u€rl3 ) 'I,li <srutPy uoruls

(.,C,, CgfN u"rlf 'O 'S'nlql C .{'utl,\ 'O A'uErll'S'H(CS_a$

"rql 'A 'nV ) '3uor16'y'tT d ')

(.V, VSIS) u€rlf I H 'nqf ''I 'oH 'S '8uta'6 'rrrt'I 'W

(,,S,, fS-ID) 3uo15 ;1 '3uor16 1'l 'nlLIS 'S a 'InT 'lA. U '^\oql A ,\ d

=7

-

Ir

(tpf\.) srauura uorsxat(J c/$ - ruaal uotdruaqS

(,,f ,, ISTO) Irll lo^\X 3N '1"'I IoH oH '3un11 rt16 8unaq3 'rr.116 3unq3 ry1,t1

(,,V, Cgfaf) 8uerq3 l::a1 'rng luoqtuy'o-l >ltrIrr"d 'lT rlrg

(,.C,, Cgd)H) rtt{:) 'S'utsrlJ n'^\orll d'o'I H(,,g,, UapC) nE '0 'BLIuoroN 'N 'zn'I €C 'V'V'8uor1X'g

(,,f1,, CS I) 3una1 .ue.rpuy'JJ'I 'lA.') 'nHl C I'utql ') C PUoruPE

(,,S,, IS'IN t11 3una1 'oH 'lN'nlql 'H '3 '3una1 1 g(,.S,, CAfO) IpT'f '-I'3una1 1 'J'nE-I'N lN'arT') I

(.,g,, CSCE1I) 8unag3 '; 'p'8utg 7N J 'ruET I';1 'oH ') 'l(,,V,, OSC) Sutsa'[']oI I '['lo^\) 'g '3unq3 'CI <uessEH 'I J S

(,.v, fST)) 3ut1 '1 'f 'EH')'I ^\orll'H'l'tH ''I -\

(,,:),, lilH) uood'U 'sI^EC'O'3ue1 1'ultl3'U :(.,f,, fff) unqs 2N'ru€I d 'uznos A'8unaq3 'g

(,.S,,:)DH) rrrulEd'a dpreg'U '<a>lrtl3 W'rJP\S'l\ l(fgll)EH C I'EH ) I'8rrag3 W'un'f ^ :

(,,S,, lUSn) uolrrrN 'C '.llessorrl1'g 'iurPIsIC ) '.suully5(413) ut.tr; ,19';'8ung ) 'l'lnrlf 2N')'oH .\'S

(.I-If) -rT '['o-t 'S 'utulPr"ofl 'D 'nlq]

r(iifl,,lusd)Buoxx'1,rtr'3N u 'x'3N's :'8unaq3'S ) 'oH a'rrlqlA. u :'i-I (.,E,, CC>) qaalN 'Cl 'aue:q:o3 '6 ':o/e1 '['a>1rc13 'ytr tapreall u

(.,S,, fB'IA) nI') 'n,1 CI 'ae'I 'f 't"\ ,.(,,S,, lUSd) s.rJrulerl3 'S 'srurull'S 'ruEqttf L'o . t:

(,,f ,, CCf) nr4 '['8unaq3 A 'rut-l 'f I'l-l ',4N ') 'nl_\ ! ;.

(,.V, ISTA) 8unaq3 'd 'nE-I '[rn1 )l 'r.i ']: : .

suordruEr{f Jo Proreu

{ft}W) snuurjy uoxsxnr(J t/1, - ru"al uordwuq3

Page 43: jg; - hklba

Record of Champions

Champion of Champions $6e*)

42

6i6H.tru

ifr$tE)

4+h++,+R

TVinners

f962 D. J. Hunt

1966 P. B. Gardner

1967 \( Hong Sling

1968 \(/: Hohg Sling

t969 E.,J,.tiiddell

1970 8,,J,,,Llddell

1971.:,' 8,,J,;:,Liddell

1 9.72 :rr,,,,,::rEl]:l :Iriddell

,1l9t79::ilirrririiiCille'l.lDel gado

r9i4' ' C. C. Delgado

1975 D. Tso

',7976 A. A. Fernandes

1977 G. A Souza Jnr.

I97B P. Chok

1979 E. J. Liddell

1980 D. Tso

1981 D. Tso

1982 G. A Souza Jnr.

1983 G. A Souza Jnr.

1984 N. Kennedy

1985 G. A Souza Jnr.

Runners up

O. Adem

R. E. da Silva

O. Adem

C. C. Delgado

G. A Souza

O. Adem

G. A Souza Jnr

A. Olivier

C. S. Dang

J. Stewart

D.Tso

C. S. Dang

C. S. Dang

K. Bosley

Winners Runners up

1986 G. A SouzaJnr. M. McMahon

1987 N. Kennedy G. A Souza Jnr.

1988 M. McMahon G. A Souza Jnr.

1989 I. Ho M. McMahon

1990 N. Kennedy M. Stewart

1991 T. Rozario \X/. McMahon

1992 N. Kennedy D. Ho

1993 M. McMahon \7. McMahon

1994 N. Kennedy M. Stewart

1995 T. Tong \W. McMahon

f996 N. Kennedy M. Stewart

1997 T. \X/. Mak N. To

1998 N. Kennedy A. Poynton

1999 K. Kennedv O. Adem

2000 O. Adem L. D. 'Souza

2001 A. Carstairs J. Chiu

2002 N. Kennedy A. Poynton

2003 N. Kennedy J. Cheng

2004 D. Ho J. Chiu

2005 Not yet available

Knock-Out Singles (,Wtt t

Winners

1961 M. Q. \7ong

1964 A. P. Pereira

1966 G. A. Souza

1967 R. E. da Silva

1968 O. Adem

1969 C. C. Delgado

1970 A. A. Fernandes

1971. J. Sheedy

1972 Tso Hung

1973 G. A. Souza Jnr,

1974 J. Sheedy

1975 D. Tso

1976 D. Tso

1977 C. C. Delgado

1978 C. A Souza Jnr.

1979 C. S. Dang

1980 G. A Souza Jnr.

1981 C. S. Dang

l9B2 G. A Souza Jnr.

l9B3 A. A. Fernandes

1984 N. Kennedy

Rttnners up

R. S. Gourlay

R. M. Hetherington

O. Adem

C. K. Sung

J. Younghusband

J. Sheedy

R. Gardner

C. Carrillo

O. Adem

A. R. Kitchell

D. Howe

R. C. Girard

L. Souza

C. Santos

G. Yam

C. C. Delgado

B. K. Koh

T. Blair

K. \Tallis

C. S, Dang

C. S. Dang

Winners

1985 M. McMahon

1986 M. McMahon

1987 M. McMahon

1988 C. S. Dang

1989 D. Ho

1990 N. Kennedy

1991 G. A. Souza Jnr

1992 N. Kennedy

1993 M. McMahon

1994 T. \X/. Mak

1995 A. Carstairs

1996 N. Kennedy

1997 J. Cheng

1998 A. Poynton

1999 A. Carstairs

2000 O. Adem

2001 A. Carstairs

2002 D. Ho

2003 J. Cheng

2004 T. Tong

2005 K. Chan

R.unners up

P. Chok

N. Kennedy

N. Kennedy

T. W. Mak

M. McMahon

M. McMahon

A. Olsen

M. Stewart

\(4 McMahon

M. Stewart

K. \7a11is

T. Rozario

H. Thornton

J. Cheng

T. Tong

A. Poynton

D. Tso

A. Poynton

C. C. Chen

K. So

J. \X/at

Page 44: jg; - hklba

10t11 'u

oH'0uorulod'v

3uaq3'yuorurorlJ'H

LUrPV'O

3uaq3'[srrElsrEJ'v

lpauua;4 '51

Itntr 'la. r{EW 'IN IllE-&\als'w

:u[ eznog 'y '3OH'C

sePu"u-Iac 'v'vlpauua;E'1q

lJ"A\els 'wlpauua;4'11

uoqPwrw'lNnv'u

lpauua;,1 .1q

>loql'a:u[ uesstll 'g '14tr

OH'Cnv'u

oIJEZoU ISueq'5'3

';u[ezno5'y'3lalsog'yq

:u[ rzno5 'y '3

Pr"rr3.3'uIlrrirll).u.v

i , . ,,3t..1{J l, ,\, r" r"... -,,,,8I1?L?,rI,,:d.':V

,r .., .: : i..:SPue{J9H..:.}h, C

'zruoprl '3 '1,rtr

i: opr8lrc,::) .:)

r l9{ol,,.v,.:v,, .....,'r,..,.rrrl:t:i::::r::::lir:::l::ll:::i:ll9g:ll:)

r'.: I :r: rr..lrl,,r.:r:..:'r:iutglttt .C

"lll!S,,:VrDop@i6t,:f .f

,,,,::,,,,,,lt,::t,ttttt:tllgl,gliittlO' lt;;;,t;::',:1;;1:,:,.,1,:,;tt,:,,,tt:t"'1f TTrduuw

3uag3'[uorulo4'y

lpauua;'111

uorulo4'ynrql'I

Suoa asrPu"urac 'vlpeuual'11

3uo4N'{

sJr?lsJ?J'v

ruErl?rqv Iuor{Ewrw'lN

slllsla.') ')'ru[ ezno5 'y '3

oI-I"zou I'.ruI rznog 'y '3

OH'I'.ruIrzno5'y'3

lpauual4 '1q

':u[ eznog 'y'3uorlEIAPI\'l{

Surq'5'3loql'E

:u[ eznog 'y 'gOST'C

Sueq'p':u[ rznog 'y '3

loql'druEI'crue 'D

sadol 'y'y':uf uesstll 'g '1,t1

opeSlaq'3'3UAPV'O

IIJPPI'I '['Era>TEg-tr?H 'N

opeSlaq'3'3rusPv'O

3ur1g Suog '116

lalsdq'r11'yErrrrad a'v

3ur1g Suog '29

sorPrrueu'w'ao"Ilag 'v'N

rdu?tlA

t007.

,007,

e00z

2007.

IOOT

0002

666r

866 r

L66I

966rt66r,66r€.66r

Z66I

I66 I066 r

686 IBB6 IL86I

986 I

'B6I 12861

986 I786I

I86IOB6 I6L6I

8L6ILL6I

9L6I9 L6II/L6I

8.161

ZL6I

IL6IOL6I

696r896 I

L96I

996r996r

,96rt96lZ96I

r{ror>ls'E'V suourl5'3'q 196Isreqturq]'lN rurlurr) 'd 'c 0g6IuEssEH g 'w Eznos 'v'c 6t6Ig8nop'q'3 rueulra) 'U C Bt6I

uqe{rung 'y'n zn-I €p C 'U Lg6Izn1 ep 'y'[ oqlao3 'V'] 9t6I

uesseH g'L\ llrppll'f 'l 9s6lueruroN'J'D ururaas'H'v vt6luEruroN J'D uEss€H'g'w et6l

uostraqo6'g'U uosdrur5 '3 'r1X Zt6I-rturo'l4l'n 3ur1g Suog '116 It6I

pre,uog '['r11 ?rrrred 'J 'J 0t6IuessBH'g'w reruo'w'n 6176I

IELUO'l\') zn1 ep y'i 816Iursn>led'N'IAJ tlopur-I'S'[ Lr6I

uonnadruor oN 9r-Z16Iusrlx'w'c PUBIIoH'lN'V 116Iseqqv'd'w ursnlEd .N.I [ 016IqEIIeO'E'V rPruo'W'n 6€61zn1 zp 'y 'f ftnqpe.rg '26 'g 8€6I

rlPuPd's rEruo'w'n L€61zerrrrlnD 'v'-I salEo-) 'E 'v 9€.6I

l.rnqpe.rg '116'g u€rune 'U t€61uqe(rung'q lrrururrD 'l(\'V ,€6Izn'I

"p C 'U le1-apdg 'y ee6lrlslN 'H zsrrsrrnc 'v'l T€613urr1 '[ ]eruo'11{'n It6I

znT "P

g 'u PUEIIoH'l l'v 096Iuosn8rag'[ tnf. Ep C'U 6Z6I

lrtIl'V uosnS:ag'[ 8Z6Iu.,norg'3'[ lals&1 '6 LZ6t

rELUO'l 'n ,{u1:no1 y 9a6 l

uoods:aqro26'2X ualln) C qz6i

^\o)'cl uerrc'D ,T6IIlrssnu 'lN rEuro'w'1.l €t6I

Pr?rr33 ') 'lN errllElN'u 726r.

spre.llpg 'X ') {rrlf '[ IZ6lrlnry'C uelqrepeyq'[ 0a6t

uouuadruo: oN 6I-tI6lpug pe&idun-raillt\tr'D ?g IIrssnU 2N lI6t

uor8urrroq 'g llrssnd 'O EI6.ll]d 'lN Ilrssnu 'lN a t 6 -

ppuoq:ry'[ spre.ltpg'd'D I 16:lrld 'lA. le1-rno3 q 016:

uolxEH 'H 'D IIaB 'S 6oLt,

dn uuun6

suordueqS Jo Prof,eu

{uet{} salSutg TauouaTJ

"t2uu1A

Page 45: jg; - hklba

Record of Champions

1995

19961997

1 998r9992000

200 1

20022003

20042005

Winners

T. TongT. TongN. Kennedy

J. \Wong

A. Poynton

D. HoN. Kennedy

P. Lai

N. Kennedy

N. Kennedy

D. Ho

llutners t.tp

D. HoW McMahonL. Parker

D. Tso

T. TongN. Kenr.redy

D. HoK. Fung

R. ChokT. Lee

S. Lai

National Pairs {Mcr;}

-__iL616

+lttftr*'E€

4-4ri+++R

Wfinners

1.934 F. J. Jones & A. \tr Grimmitt

1935 M. J. Medina & J. Kavanagh

1936 R. Duncan & S. Randle

1937 M. Omar & U. M. Omar

l93B C. M. Silva & F. X. Soares

1939 F. V V. Ribeiro & H. A. Alves

1940 H. A. Alves & F. V. V. Ribeiro

l94I S. R. Solina & K. M. Omar

1942-46 No competition

1947 A. M. Omar & U. M. Omar

1948 'W. Hong Sling & A. M' Omar

1949 K. M. Rumjahn & S. M. Rumjahn

1950 F. Lee & !il. C. OgleY

1951 J. A. da Luz & R. F da Luz

1952 A. P Pereira & J. A. da Luz

1953 F. Lee & J. S. Landolt

1954 A. L. G. Eastman & \(/. C' Simpson

1955 J. A. da Luz & R. F. da Luz

1956 A. H. Seemin E{ I. Ali

1957 E. G. Barros & F. Lee

1958 E. G. Barros & F. Lee

1959 C. C. Pereira & A. P. Pereira

1960 A. M. Alves & A. A LoPes

1961 F. Lee & E. C. Barros

1962 F. R. Kermani & D. J. Hunt

1963 F. R. Kermani & E. J. Liddell

1964 \7. Chambers & A. E. Elliott

1965 C. M. Santos & R. E. da Silva

1966 S. Ramchand & A. \(. LaPsleY

1967 P. B. Gardner & E. M. Remedios

1968 E. M. Remedios & P. B Gardner

1969 Tso Hung & C. A. Coelho

1970 L. Nutt & D. \Weeks

197I B. Manchester & R. Bone

1972 C. C. Delgado & A. A. LoPes

Runners up

V/. K. \Way & A. S. Gomes

L. A. R. Duncan & R. Duncan

J. E. Noronha & F. X. M. da Silva

J. A. da Luz & R. E. da Luz

J. S. Howell & R. G. Graig

T. E. Robson & H. Nish

A. M. Omar & U. M. C)mar

A. M. Omar & U. M. C)mar

A. F Noronha & J. E. Noronda

C. Roza Pereira & F. V. V. Ribeiro

J. Bradley &.|. Landolt

A. M. Alves & A. M. Souza

G. Perkins & \f D. J. Cameron

K. Bodies & G. C. Norman

J. A. da Luz & R. F da Luz

A. R. A. Rahman & U. A. Rumjahn

A. H. Seemin & C. C. Ma

S. Yusuf & A. R. Kitchell

G. A. Gutcrres & J. E. Noronha

P H. Shaw & F. O. Madar

F. D. Angus & \M \Williamson

W. Chamber. & A. E. Elliotr

A. Mullen &'M B. Brown

P. Manson & F.'W. Hollands

A. D. Duffy & \W \7il1iamson

P Gardiner & E. M. Remedios

C. C. Delgado & A. A. Lopes

C. M. Santos 8{ R. E. da Silva

F. A. Santos & T. M. Castiho

T. Sanders & K. Ball

N. Hart-Baker & E. J. Liddell

T. Taylor & E. M. Remedios

A. P. Pereira & R. E. da Silva

A. McGurk & J. Cottell

Page 46: jg; - hklba

.r\orroc 'lN') '.reuPrED a 'T"Ifl 'HErrerrd EZou'a'J 'r?rluoroN'v'J '.orsEg a 'J

Etr tr 'l ':) 'uIrusrs 'H 'v'8uns ') 'fzn-l Ep f 'U 'oJrqry n 'l 'f '/nl Ep 'V I

ELluoroN'q'['BLluoroN '['g 'equo.rop 1 y8:aquaueq 'J '<solparuag 'V'V'"^[S ') 'V'V

rlopu?T 'g 'f 'ra1asso6 'd 'J 'EsEg 'd

3ur1g 3uo11 76 lapg 'J 'lN'ra-I drEuro 'w 'n 'rEruo 'I J 'v'rEtrro 'w ')

rr^la)rry 'f 'uosr.r;oy41 'd 'sd115l.I a 'U

dn uauuny

ralessox'd'J'SPUEIIoH'lN {'.sorr"g')'E?rrerad 'J 'J 'Errarrd '4 'y'r:asuog '3 '[prtuoe-I 'S 'r"p?W 'O 'C 'loqf Suog '3

3ur15 3uo;1 lfr r)lEB 'l l_'qqnf I3ur1g Suog 7N '<re>lrg 'E I'qqnql '[

er.^^o3 'H lN 'r{ut.t\oH g 'a8a11o3 'g '116

-rEruo 'w 'n 'rEruo 'w 'v 'rBuo 'w ')sa$5 '1 'poo.^auerr3 d 'lltpulJ'I

rr^le)f,tr J '['uosdung 'J 2N'u€ruls"E 'D ''I 'VuoDnadruoc o|\I

rEruo'IAl'Il'rBruo'/{ )'-rBruo't\'vs,tzuula

Lt6t.

996 I

g96 l

,t6r€ _c6r

Tt6-,

r((..0q6.

6F6 -

8F6 -

-16:

{uepV} sa@l.[puolwN

(t

Sunay 'f '3N ': S

oH'c ?9 nll{l'lSuna;4 'f ?9 I"-I a

u"r{J 'w 'f 4 urns 's 'fuEt{J'd A nll{f 'l3uor16'f rg op1 'qutr{f 'd 4 nlql'l

uolulo4 'V 4, uoruror{I'Huorulo4 'V 4 uorurorlJ'H

ruepv'O rg 8unaq3 '5

Iorlf I ?9 osJ'N

I"ntr 7N a rg 3uo26 a'y3uor15'g n znT tC 'V'V

osl'c ?9 osl'N

Iotlf I4]oql 'E

o1 'q ry ue1 '[u.^ org ''I 'u 2? rr>lr€d ''I

uaPV'o ?8 IoH uErlc

ruapv'O rg 3un11 osa

ProtPId'u ?9 -IaPIo) c

Ilrr{ruw '-I ?9 r3>lrBd ''I

uor{EWrlAJ 'lN 4 uerura^o 'cl

nv'u ?9 ollIrEJ 'J':u[ezno5'V'C ?B uE)'H'I I

l"I'U rg ?znos 'V')soluEs 'c 4' uIEssnH 'H

osJ'C ?B Sung osa

sadol 'y 'y r9 opeSleq '3 '3rlqqlc'v ?9 uellv'l>lEI tr A ?9 r3^IIO 'V

EZnoS 'V'3 rg :u[tznos 't{ ':)eznos 'V '3 rg 'ru[ eznos 'V ')urorroqurSSrll 'g r9 ldo1o3 '3

uans 's 'l 'lElN'HSuorg '[ rg ]oLIf 'd

,{pauua; 11 r9 uorulo4 'y("r-I 'H) ipauua;q 'g rg uorulo4 'y

lpauuall 'N n srrcrsr"J 'V

.{pauua; 'N 4 srrctsr"J 'V

lpeuua;4 'N n srrctsr?J 'V

slllelN ) rg au:noq1a1atr '{

3uo2X '[ ?g Ie'I 2Nslll",4N') ?8 trE.{\ets 'tr 1

oH'c ?9 IE'I'l(\nv.u ?g

^aoq] .1

tr

uor{Ewrt[lN ry uoq"w]w 'wslllEla.') 2t trE-{\ars 'w

3uor6'f rg uer{f 'E

slll"lN ) )t lrE.{\rts '/{UoLIEWTW 'htr ?g oH 'lrl"lg I?9 lIer{Jrrw'-I{oql 'd ?8 lol{f 'I

oH 'c ?9 lpauual 'gslll"lN') 4 a8errurry I

nv'u ?9 utrlf 'floql 'd ?8 ]orlf '1

uEur]a^o 'cl ?g uor{El pt{ r\sorPrured'I{ E 4 qllus iI

(ezno5,q ''I) EaC,O '4 4 a8etnury-'iuE) 'H'I tr ?g oo) f I\

rlellEo ) 'o ?8 llaqrlry 'u 'Y'ru[ rznog 'V 'D ?B se^M 'l;y

ssrlSnoq 'g:9 33og 4sadol 'y 'y 29 opeSlag '3 ..t

e^lrs "P

'E 'd ?9 sorues 'l\.]Eznos'V'3 rg '.tu[eznos \ '3

gCri,;

F[ti- ;gui,,;

;[xi ;Ilri:0lr'-:6t't -

St-':.

-t-l ,

9t-: -

!t : -

=r: -

i--:-l:: -

,::-::: -

:i:.-i; -

*'i:-::;,::

- it.

-ri

:l

t-

i_

suordureqf Jo Prof,au

Page 47: jg; - hklba

6,6+1&

iArs26

#

2-

T+++R

Record of Champions

1 9tB

1959

1 960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1 968

t969r9701971

1972

r973

1974

1975

1976

1977

1978

r979

1 980

1 981

1982

1983

1984

1 985

1 986

1987

1 9BB

1 989

1 990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

r997

1 998

1999

2000

200 1

2002

2003

2004

2005

D. C. Symons, J. Chubb, T. E. Baker

A. G. Skeoch, A. Lapsley, A. E. EilliottP Hughes, T. Kavanagh, E. J. Liddell

A. G. Skeoch, R. S. Gourlay, \( M. Davidson

A. n/. Lapsley, A. G. Skeoch, \(/. M. Davidson

A.'!(. Lapsley, A. G. Skeoch, A. E. Elliott

R. Om4-E L Kitchell, A. M. Omar

M. A. el"Arculli, O. Adem, O. K. Dallah

G. A. SouzaJnr., P Hughes, E. J. Liddell

C. M., Santos, A. B. Marques, E. M. Remedios

Hr Van Echten, F. Philips, J. Rigby

A.,.A4,,,.Baptista, R. F. Pedruce, E. M. Rozario

A."lv{. S"lr,or, J. Lai, E. M. Remedios

A. tWallwork, F. Kavanagh, J. Thorpe

A. H. Seemin, P. Mak, G. A. Souza fnr.

Tso Hung, W. Ogle1., C. A. Coelho

J. Tso, D. Tso, O. Adem

G. McTavish, A. Fisher, R. C. Girard

P Souza, A. Nte.. L. A. Souza

G. A. Souza, A. Dibble, A. ir'f . Ah'es

F. Kermani, A. Alr.es, C. A Souza

M. H. Kan, O. Adem, R. Thy

K. A. Yuen, D. Tso, G. A. Souza Jnr.

F. Carvalho, C. Antunes, E. M. Rozario

P Chok, E. Chok, G. A. Souza Jnr.

P Chok, E. Chok, G. A. SouzaJnr.

L. Parker, G. Young, D. Overman

S. Lau, J. \fong, G. A. Souza Jnr.

S. Lau, J. \(ong, G. A. SouzaJnr.

P Mak, C. C. Chen, D. Tso

Sheung Mak, N. Tso, J. \flong

Sheung Mak, N. Tso, J. \(ongA. A. de l.uz, B.'Wong, T. Rozario

J. Tso, G. Chan, W Ho

P. Tsao, D. Ho, L Ho

A. Lo, D. Karamdin, \7. Ho

D. Tau, M. \7u, G. Souza

M. Stewart, K. \fallis, D. Ho

M. Stewart, K. \il/allis, D. Ho

S. Lau, A. Fan, J. \Wong

P Chan, D. Tso, W. McMahon

A. Poynton, A. Carstairs, N. Kennedy

R. Au, G. Ma, F. Cheng

K. K. Yeung, N. To, J. Cheng

L. Fernandes, K. K. Au, A. Fernandes

J. Keung, J. Chiu, J. Cheng

K. Chan, J. Ng, N. Kennedy

J. \Wong, T. Chok, S. Lau

C. F. Rozario, A. Remedios Jnr., A. Remedios\W. C. Young, F. Lee, C. C. Ma

M. A. Baptista, M. Q. \Wong, C. C. Ma

L. A. Rosairo, M. A. Baptista, C. C. Ma

V. A. Sequeira, A. M. Baptista, A.A. Guterres

G. H. Clayton,'W: H. Bolton, C. M. Mclennan

F. Angus, A. Dufft'M \Milliamson

\7. Bolton, W. McColl, C. M. Mclennan

A. Amott, T. Sanders, K. Ball

A. R. V. Ribeiro, F. D. Franco, T. M. Castiho

B. Douglas, G. Clayton,'i[ Bolton

J. R. Howell, G. R. Day, N. Hart-Baker

H. Hussain, W Ogley, D. Malig

A. A. da Silva, A. P. Pereira, R. E. da Silva

Y. Alladin, A. Fernandes, A. B. Marques

C. M. Sar.rtos, A. A. da Silva, R. E. da Silva

S. Y. Mong, A. A. Lopes, C. C. Delgado

S. Y. N{ong, A. Lopes, C. C. Delgado

-\. Gonazles. C. Carillo, T. Castilho

-\. K. Razack. T. H. Chor., A. J. Hussain

C. \1. Santos. \\l Oelev, O. Adem

P Chok, E. Chok, G. A. Souza Jnr.

C. Santos, A. Sih'a, R. Sir.a

K. A. Yuen, D. Tso, C. A. Souza Jnr.

R. Lakoon, K. Tonissen, \M Cosgriff

P. Cheung, L. D'Souza, A. Fernandes

\(4 Rogers, M. McMahon, \( McMahon

I. Ho, K. \7allis, C. S. Dang

R. Dewhurst, K. Bosley, C. Brindie

S. Kadir, S. M. Hassan, B. M. Hassar.r

C. Champman, C. Brindle, E. Mottram

M. Stewart, D. Ho, C. S. Dang

E. Chok, T. Chok, G. A. Souza Jnr.

R. L. Brown, G. Young, R. Bailey

Sheung Mak, E. Chan, J.'WongK. T. \(ong, T. W Mak, K. K. Tsang

M. Stewart, K. \Zallis, D. Ho

P. Choi, \7. S. Chan, T. S.'Wong

H. G. Noronha, S. M. Hassan, B. M. Hassan

K. T. Fung, O. Adem, D. Tso

B. L. Cheung, T. Chan, A. Pang

S. Luk, M. Hui, T. \7. Mak

J. S. Dhillon, J. S. \Zasan, A. S. Grewal

P Lai, J. Keung, T. Tong

K. K. Yeung, N. To, J. Cheng

P Bui, C. S. Suen, C. M. Chan

D. Ha, D. Karamdin, G. Hamet

P T. Lee, H. Lau, G. Knowles

Page 48: jg; - hklba

dt1 'A taup.tt3 'd 'E^llS 'l 'u1PEIIV. IEznos 'v'D

''ru[ eznog 'V '3 'se^[V 'W 'V lrIr^ITO 'V

EII1 'V'rlpe) 'H 'V'uIPtuErE) 'V'q8uls '[sorPauru 'll{'E

'qrng 's <olllr"J 'l '<s]rng 'u

IlarPrryu'v'ilrr{rrryg 'v 'ilaqrlryg 'l 'ilaqrll) 'I

3uor16'1 '<altroq 2N'uoda,r'eq 'C 'tunrls '-I

alEPsPa{.H

'ualqrg UEA'H "dlll,{d

'X g '11a.,uog 'f3N 1 f 'u€tlf J 'V'3"IS Suog 'r1X'E^llS ''I

Ellered u 'v'E^lrS €p 'y'y'8uag 'E 'd '<soruts 'tr tr J

rznos 'v'c 'uosPr^€c 'lN '.sa^lv lN 'v'EI,\ 'l l

sorPrured 'E -\)lU\-rJ\ ',L

'uess?H fl 'l/\ '.qrng 's 'n I'n 'sPrE.4\PE'g '.a.{\oH '0 '(^rlso8 )r sr\ll I :

€aCI,O d'a8ernu;y ['ezno5,q E 'il]ruuoq,O A 'ruleznos'V'D .{e1 'X'o1p:e3'J'rr){ j I\ r-q"r{plN'l { 'sBqqv'g 'rP€) 'S 'uEr{J 'S lalsog 'f '>I <srPrlg 'D 'e.{\oH C 'lsrnq.\\rc U : -

':u[ eznog 'y '3''ru[ urssell 'B 'W '.sr^lv'V'oo) { 'htr TIEPSPIg 'H <]lruurtl 'H 'lll.) g 'surolyl\

IIrpplT 'E lagJe3rltr ['sap:rg 'D '.urnqrorlJ'S 'V Sueq '5 'J '.l]al.{\oH 'D '<e.{\aH 'I 'qrFus d I -

solPruau l{ f'sanbreytr 'g 'V 'qrng 'S <uosu€IIIIIN

UsPuelloH l(\ T

<llrssnd'6'3ung3 1 1 .{do1yo3'3e^lrs EP'E u

'oparan8rg 'V'l 'E^llS tp 'V 'V 'sorues 'f{ J : _

dx'> .t'8ueq 'g 'J 'orrEZoU 'pr;1 E'r:odua,teq 'q :_

sorpluJu 'l 'l 'slrng 'S 'loql f 'slrng U ._Eznos 'v'c

'.sr^lv 'l { 'V'l8EU 'g i1 ':u[ tznos V C ,, _

3uo16 |; 'l{ 'oqlro3 'V'l 'p'I 'f '8ung os1 -. jlpaag5 'f '<prErrC 'J 'U 'ilappll I E 'p:e:t5 '6 'X r'.

sraPu€s J_'llEg ) 'Pool{. a 'rJl€g-rrBH 'N _..

eJrJr3(T '(T 'V

'E \rS pp y y 'Euag E 'U 'sorues 't { J 9),

oqnsel J.{ f<p^lrs pp 'S -I '.larn€l '3 5 'opeSlaq 1 -1 llaqll) U Y'q€lleq ) O Jnsn S 'rurPv 'O !!1r .

Eznoq 'v'r)

lleqrtr) 'U 'V Jnsn1 'S IuEPY 'O 'IEPY -\ 't{ 'sr,\lv 'W 'V 'isrreos 'l l { V 'ersrldeg 'y '1q F9,: ,

ruerura) U C 'sorprtuag 'tr{ 'A Jrupre) 'g 7 'ofersa:3 'y'y f9,..qrng S 'utssEH 'g 't\ irurarrn3 'y'5 '['unu:45 'y c9r ,

Bznos v'J'ruErurr) d c'rEtuo t\.v'lrrllt'I'-I'd l9r-,rlopue"I 'S '['ne-I ) 'd '8uns ') 'J 'all C 09r. ,

EZnoS 'V') 'selto] 'E 'V 'sJ.IEoS '-I 'l,N 'V'uosuBw d (':.. -

sosstd E 'J 'EZnoS 'A 'S '<olroz(J 'y'11 'za::arln3 '1rJ '[ 8!c- -

erlerrd 'J 'J 'erlrrrd A 'V '<orello') 'V'S (srlEs 'l 'U -!i. .

IrlpES 'u 'o 'uessEH 'g 'l{ 'uBuryEu 'u 'v'urures 'H v 9!,..nE-I') a le1 X'solueg')'E^llS'S l^{ T (!t .

erpe^rq'f trrq'rueru:a; U C'rEp€W'O'C'l8e5'U A f!('.s3lo3 'O 'y'(le1:norr 'U 'qns) '1aqdut3 'V 'qu€g 'W 'V <ProJItI'S 9:r..

uqtkung 'V'ff 'utsseH g '1aq'uqelurnX hl ') 'ueutltU 'V'U 'V i!t'.rEuro 'tr\ '11 '.reruo 'w v 'rEruo 'l ') 'rEuro 'w 'l I !6 -

Erlrrad J 'J 'sorPruJU '3 ['nr,tea 'g 'f 'e:ra;a4 i1 'y 6f6 ,

i: ,, 'j . ::: rEruo tr^{ 'n 'rEuO 'l{ 'V letuo 'I ) 'reuo 'W 'I 8ft .

, : '., IIEH'1 'V 'alpu€U S'uEru.,roc'l'splrIIS {'H Ll6-.'' uotluadruo: o51 9r-716 .

IIBH 'l'V'uerunq 'd 'lllaNrry 16 'sa1d5 '1 116.' , ,,,, ,,, lelrssoU 'S 'J 'lloPuE-I 'S 'I'srreo3 E V

<Estg 'U 0f(r.E^llS W X C'orrrqTg'['"nlls'lyJ'oPeq]et{'V C 696:

i,ir , e^lls 'C 'J 'equoroN 'E '[ 'sado1 'V 'J 'ErluoroN I 'V 8€61

' "':'"o","1?ffi,J;;,H::1,\ifi::itt, ;i2"Pu"lloH'lN'v 'u.^.org '1 f 'uerunq 'u '.llerrEc I a (9(.1

slauutA

ood

oo

*ao'E

aa

m

-a

=L'

suordurPqs Jo Prolau

{?tdf,{} srnol luuouaN

Page 49: jg; - hklba

Record of Champions

National Fours {Meu.)

48

6i&+Jbift$26

6

'1:2.1

n.r++R

1981

1982

1983

1984

1 985

1 986

T987

1 988

I 989

1990

t991

1992

1993

t994

r995

t996

t997

1 998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Winners

T. Rozario, G. Roazrio, G. L. Souza, R. da Silva

P. S. Hui, J. Collaco, M. Randall, C. Coelho

P. Tsao, A. Swift, L. Hewa, D. Davenport

G Yaml I; Ho, S. Y. Mong, C. S. Dang

M. Hassan, S. Kador, S. Hassan, B. M. Hassan

P. Cheung, S. Lau, J. Wong,C. A. Souza Jnr.

P Cheung, S. Lau, J. \(or.rg,G. A. Souza Jnr.

P Cheung, S. Lau, J. Vong,G. A. Souza Jnr.

K T. \7o"g, T. V. Mak, R. Chin, R. Au

P Cheung, T. Chok, D. Tso, G. A. Souza Jnr.

P Cheung, T. Chok, D. Tso, G. A. Souza Jnr.

M. Hassan, S. Kadir, S. Hassan, B. N4. Hirssan

M. Hassan, S. Kadir, S. Hassan, B. \4. Hassan

D. McManus, T. Rozario, J. Burt, \Wl tr{cllahon

A. Poynton, H. Thornton, A. Carstairs,

N. Kennedy

P. Chan, R. Chin, T. Tong, \M McMahon

P. Chan, R. Chin, T. Tong, \X/. McMahon

P. Fong, K. T. Fung, V. Cheung, J. \Vong

D. Leung, P Ng, S. Cheung, Y. K. Ha

Y. S. Leung, P. Lai, J. Keung, D. Ho

C. P. So, R. Ho, M. Chow, C. Y. Yu

N. Kennedy, K. Chan, J. Ng, K. H. Lee

Under 25 Singles {N*;}

flu.xners upt

P. Grimmett, L. Jardine, S. Chan, J. McClelland

M. Vu, K. A. Yuen, M. B. Hassan Jnr., D. Tso

R. Carpenter, H. Roass, A. Arthur, S. Ramchand

S. Lau, F. M. Chan, P. Mak, J. Wong

R. Dewhurst, C. Brindle, N. Kennecly, D. Ho

R. Gartan, A. McDonald, P Chan, A. Cawley

T. \7. Mak, S. L. Chan, T. Tong, R. Au

M. Stewart, J. Melbourne, A Arthur, C. S. Dang

T. Byrnes, G. Yam, D. Ho, K. \fallis

T. \(l Mak, S. L. Chan, T. Tong, R. Au

D. Morgan, A. Arthur, M. Stewart, K. \X/allis

J. Chiu, G. Yam, P. Chan, C. S. Dang

E. Chok, D. Yau, T Chok, G. A. Souza

A. Polnton, H. Thornton, A. Carstairs,

N. Kennedr'

A. De Luz, T. Abrahan.r, B. \Wong, T. Roazrio

C. \W. Pun, A. Chu, K. \(. Krvan, P. T. Lee

H. Thornton, A. Poynton, A. Carstairs,

N. Kcnnedy

A. Poynton, H. Thornton, A. Carstairs Jr.,

N. Kennedy

K. K. Yeung, N.%, J. Cheng, J. Chiu

M. Yeung, G. Kohli, J. S. Dhillon, A. P. S. Grewal

S. Bugo, M. Antunes, N. Noronha, A. Fernades

B. Leung, T. Chiu, D. Karamdin, J. Cheng

A. Poynton, H. Thornton, A. Carstairs, N. Kennedy C. Lau, A. Ruxton, L. Fernandes, J. Keung, P. Lai

E. Curlewis, C. lmeson, J. Chiu, L. D'Souza C. T. Leung, K. T. Fung, M. \7u, D. Tiso

C. C. Ip, C. H. Cheung, S. K. Ng, K. Kadir G. Knowlcs, J. Lo, H. Lau, A. Po1'nton

1975 J. Chok

1976 T. Roazrio

1977 D. Delgado

l97B T. Roazrio

1979 G. Dang

1980 T. Rozario

1981 M. McMahon

1982 M. McMahon

1983 M. McMahon

1984 M. McMahon

1985 K. Melbourne

1986 K. Melbourne

1987 C. Chen

1988 A. Lam

1989 C. Chen

1990 L. Cheung

1991 R. Chok

1992 R. Chok

1993 G. Parker

1994 G. Parker

1997 M. Karamdin

1998 J. Wong

1999 M. Karamdin

2001 K, Chan

2002 R. Chok

2003 K. Chan

2004 l.Ng2005 K. Chan

Page 50: jg; - hklba

JlqBlrE^E rr.{ roN

I'I'E EW A

IE-I'b NH]'Cneql'V 3uo16 g

t007

,007e00z

2007.

I OOZ

dn

nFIf 'cs"!auunu

3unq3'5s,tzuulA

{ sepy'r:g } suot drua t1 3 to uor du,w t1 3

3una1 '3 t00Z

IT'E 'OOZ nql') €002

nlql'c 7.0023unq3'g t007.

,,fl,, qnl] sl^{og

,<9,, sFlful^old .'\\ol]aC u"uun ')..v, sFrfur^ord .'\\ollac ueuun ')

{sa1yu7} "wa1 aqt Jo ralmog

u,ne1 xrueoq4 3url1g t1OZ'HJo uonErfossv arlJ ,002'HJo uonElrossv arlJ 8.002

ZOOZ

r 002

=

5F

(satpuT) s.tauutl1t uoxslnte qlg - uoq+aduoS anduaT

.,9,, qnlf sl^\og u.{\P'I rPuaar) t00z,.v, spDur^ord .4\ollrc u"uun ') 'HJo uonErfossv er{J y007,

.,V, uonerrossv sr-rod5 urregg €.007

,,),, qnll sl,^Aog u,{\E-I Errotfr^ 2007

I OOZ

{saVTst;V} srauuxAt uo?s?/t!(J qi, - uoutpduto3 an8uaT

.,v, sPrf,ur^ord .{\ollec uEuun ') 'H Jo uoll"rrosry ar{J t00z

,.V, uon"rrossv suodg urrrqg ,O0Z

,,f ,, qnll uaa:3 8ur1.trog uool.{\o) €007.

.,9,, qnll sl./r\o8 u./!\E-I "rrotrr^ 7.007

,.V, qnlf a:lua] Sururt:I sl't\og u'4\ET I00Z

{rslFTtZ} srauutll uo$mr(J ru€ - uouuadulo) an;aaT

,9,, qnlf IIEqrooC 3uo;4 3uo11 ;OOZ

.,*,.!"t, sl'{\og u''\\E-I a'ua3 8u1ur.e:a"t"

ffi iZZ:.,V, qnll a:lua3 8ururc-r1 sl.{\og u.t\e'J T00Z

,,V, qnlf IIEqrooC 8uo;E Suog rc02

{s}/y}?"f } s'tauur[ uoxstnt(J PUZ - uouxQdltto) an8uaT

.,14, qnll IIEqrooC 3uo14 3uo11 t00Z

.,v, orarf,ru rP qnll ,002,,V,, qnll IFqrooC Suoy Suog €0OZ

,,v, qnlf re>If,rr] uool.{{o) 2007

,,v,, qnll relrrrJ uool.^.o) I00z

(saryrry) srauuryuotsxlttc[ ts[ - uot14a(ruo3 andaaT

suordur"q3 Jo Proreu

Page 51: jg; - hklba

2001

2002

20032004

2005

National Singles {f'adies)

50

+.

€r+Jr!iftr+){\26.a

+nrrE+tr

20012002

20032004

2005

WinnersA. ClarkP. MaG, ChU

G. ChuA. Chan

Runners up

D. ChiuD. ChiuC. Leung

Q. Lai

D. Chiu

Natio nal Pairs ( Lud ies)

2001

2002200320042005

WinnersG. Chu, H. Ha

J. Nam, D. Chiu

F. Lau,'W'.'WanE. Li, C. Leung

D. Leung, -M Sze

WinnersH. Ko, !7. Wai, S. Chung

G. Chu, C. Leung, H. Ha

G. Chu, C. Leung, H' Ha

Runners up

\(.'Wai, S. ChungD. Lam, C. \7ongH. Ko, \7. W'ai

H. Ko, \( \(aiF. \(ong, P. Ma

Runners up

J. Chan, G. Chu, H. HaM. Curlewis, M. Li, E. LiL. Da Luz, A. Antunes, F. Fernandes

National TiiP les ( I-ad ics)

20012002

200320042005

L. DaLrtz,A. Antunes, F. Fernandes A. Chan, L. Law, D' Chiu

C. Leung, E. Li, G. Chu D. Chiu, J. Nam, A. Chan

Na tion al Fours (La d i es)

200r2002

20032004

2005

tVinners

G. Chu, H. \(ee, C. Leung' H. Ha

A. Chan, M. Ho, S. Karamdin, D. Chiu

A. Chau, F. Ho, R.'Wong' L. Yeung

G. Chu, C. Leung, H. Ha' E. Li

G. Chu, S. Ou, C. Leung, E. Li

Rwnners up

M. Curlewis, J. Law, L. Pek, A. Clarke

S. Ng,'W. \7ong, E. \(ong, E. Lo

H. Ko, M. Lau, W. \Vai, S' Chung

S. Ma, L. Chu, H. Abbas, E. Cheung

C. Leung, E. Leung, A. Chan, \7. Sze

( Lddtes)Under 25

2005

WinnerZ. Chan

Page 52: jg; - hklba

a a a .a .a a a a .a\, co ca co co cp @ @ @ @ 6 \ \,_l \ \ ! \t a\ a. - :- .: @ \l C' j S !- lv O rt @ \l 6 j UJ O € : *

L

\OO

oap

-o'!'-o

Eacac

J

c2

c:E

I'

-i?t't-t-77=og=Fcsoo +dE3?ni.=?"-lc^^^.4 -Hna7T2"=AE-a'Z-i.:

q;;e;2::r:

sre&ag arso Jo Prolau

Page 53: jg; - hklba

-L

j

;66qq69\6t-qqq

LL

€=JJs"dddliJrJ=

sJ* ,ivd.

-L-L:::EOaACc:6JOQUEzZZOO

.{i --: i .-: q q

EEE {oos) i ;J U U O \=

d.'>-t1 (I (t v) (n v) + : P.S! v J Z Z .tr'S E E E E Ee;"SF\ UUUUU

.s R'.

'>SbobnI:-===4-< = =\c-.===t-i j - - = uSS

bo bo bo h,) ho

-svvvvg.s-;UUUUUj- --

d

&

_oq

oCrj

!t^=

.d

tsti &

do

ss-:.+* i -€R E=€E$ a _ 't-o = = = =

q.\ c = = = i g I e i iNS-: i i:! g : F F F F F F l, r:Pi\ Y .,s E .E B. ts B. B. A i ,; e >:.".- u u o u\:^,\rc-c-+C-A.\J&criddFocricci

d

cd! rh

*i56l=.9Mbnooooooqoccq

=- q E ! =

! = I IrV-TXUUUUUO::li-c-EE-E-q-c.a+

U 11 l, \J \, \, \.l rJ a- c-{v;-i

.2d

(,IZ

;t L q q

>=:*d*6-d{!{!rd::S Ftr\d iruueeuuOO{LHgvvvvvtt

5)

6leHj&

w,*2E

6

E+T+++R

Nco-+n

NNNNN

GlcO.$\n\Ot-@o.\Oo\

6l

Page 54: jg; - hklba